Skip to main content

Full text of "Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) Bevezette: Andrássy Gyula gróf. A bentnevezett törvényhatósági levéltárosok közremüködésével szerk. Alapi Gyula [et al.]"

See other formats


', í 77 ^[(pÍ MAGYARORSZÁG 

CÍMERES KÖNYVE 

(LIBER AMORUM HUNGÁRIÁÉ) BEVEZETTE : 

ANDEÁ8SY GYULA GRÓF, 

VALÓSÁGOS BELSŐ TITKOS ^TANÁCSOS, A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TAGJA, 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ.] A BENTNEVEZETT TÖRVÉNYHATÓSÁGI LEVÉLTÁROSOK KÖZREMŰKÖDÉ- 
SÉVEL SZERKESZTIK : ALAPI GYULA Dr., DONGÓ GYÁRFÁS GÉZA, GORZÓ BERTALAN, 

Ns. Komáromvármegye levéltárosa, Ns. Zemplónvármegye levéltárosa, ■ Ns. Szatmárvármegrye levéltárosa 

MAGASHÁZY BÉLA Dr., OSVÁTH LAJOS, PÁLMAY JÓZSEF, 

Ns. Borsodvármegye levéltárosa, Ns. Biharvármegye levéltárosa, családtörténetiró Marosvásárhelyt 

PETHES KÁLMÁN, ROMHÁNYI JÁNOS, 

Ns. Szolnok-Dobokavárm. levéltárosa, Ns. Nyitravánnegye levéltárosa. 1913 

GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA 

BUDAPEST. 
117/ LÉÍJRÁDY TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPEST. MINDEN JOG FENNTARTVA. Állandé munkatársak. Andretzky József vármegyei levéltáros Pécs. 

Bárdos Béla városi aljegyző Szeged. 

Batka János városi levéltáros Pozsony. 

Biás István a Gróf Teleki nemzetség levéltárosa. 

Bratán János vármegyei főlevéltáros Déva. 

Czobor Alfréd dr. vármegyei főlevéltáros Kassa. 

Dóczy Lajos vármegyei levéltáros Székelyudvarhely. 

Földváry Mihály vármegyei főlevéltáros Szekszárd. 

Fodor György városi levéltáros Szatmárnémeti. 

Oaszner József vármegyei levéltáros Alsókubin. 

Gálocsy Zoltán vármegyei levéltáros Ungvár. 

Gödry Ferencz polgármester Sepsiszentgyörgy. 

Inczédy Lajos vármegyei főlevéltáros Nyíregyháza. 

Juhász Viktor városi levéltáros Székesfejérvár. 

Kemény Lajos városi levéltáros Kassa. 

Miskolczy-Simon János vármegyei levéltáros Balassagyarmat. 

Molnár Géza vármegyei főlevéltáros Nagyenyed. 

Molnár Mihály városi levéltáros Hódmezővásárhely. . 

Osztie Andor vármegyei főlevéltáros Temesvár. 

Pázmány Dániel vármegyei főlevéltáros Szentes. 

Thold Orbán vármegyei főlevéltáros Arad. ELŐSZÓ. A törvényhatóságok levéltárosai arra kértek fel, hogy jelen munkájuk előszavát én 
Írjam meg. 

Nagy örömmel tettem eleget e megtisztelő megbízásnak, mert e munka rég érzett hiányt 
pótol és mert mindig szerencsés vagyok, hogy ha a történelmi kutatás segítségére lehetek. 

Erős meggyőződésem szerint semmi sem lehet méltóbb tárgya a magyar hazafias értel- 
miség figyelmének és semmi sem használhat többet nekünk, mint a multunk emlékeivel való 
foglalkozás. 

Multunkkal cultust kell űznünk. 

Ha szeretjük a nemzetet, melynek tagjai vagyunk ; ha érdekeit elébbre akarjuk vinni ; 
ha jelenét szebbé akarjuk tenni és jövőjét biztosabbá^: akkor foglalkozzunk múltjával is. 

Mi nyújthat több élvezetet, minő szellemi foglalkozás lehet kedvesebb előttünk, mint 
fajunk történelmének tanulmányozása, mint azon tettekkel, tényekkel, törekvésekkel, érde- 
mekkel és hibákkal való megismerkedés,' a melyek őseink életének, tartalmát képezték és 
nemzetünk sorsára mérvadó befolyást gyakoroltak ! 

Hiszen mi mindnyájan egyes sejtjei vágjunk annak a nagy nemzeti lénynek, a melynek 
élete hosszú századok óta tart és remélhetőleg kiszámíthatatlan időkre fog még terjedni ; hisz 
mindaz a mi vagyunk, mind a mit bírunk, a mit érünk : mindaz a nemzet múltjával és jele- 
nével belső összefüggésben van, olyan összefüggésben, mint a rész az egésszel, a következmény 
az okkal lenni szokott. 

Hisz legfőbb kötelességünk, legdicsőbb életcélunk az, hogy hazánkat szolgáljuk ; hisz 
még az is, a ki az egész emberiségnek akarja erejét szentelni, legtöbbnyire csak saját társa- 
dalma, saját környezete révén érhet célt. 

Egoizmusunk és hálaérzetünk, egyéni érdekeink és kötelességeink, számításaink és érzé- 
sünk, ideálizmusunk és vérünk ösztöne : mind nemzetünkhöz kapcsolnak, a melynek múltja 
minket oda emelt, a hol ma állunk és a melynek jövőjét mi, a jelenleg élő generátió vagjnink 
hivatva megalkotni. 

Képzelhető-e, hogy mindezek ellenére fajának múltja a magyart ne érdekelje ? 

Nincs olyan jól írott regény, nincs olyan jól kigondolt színdarab, mely olyan erővel hasson, mint a valóság, a maga sokoldalúságával, gazdag alakító erejével, csalhatatlan lélek- 
tanával. A legnagyobb genie alkotása is csak megközelítheti az életet, de nem tehet rajta túl. 
S különösen megkapó, különösen mélyen hat az a dráma, az a szivetfacsaró tragődia, mely 
azon a földön, abban a környezetben folyt le, a melyen élnünk és halnunk kell ; a melynek 
hősei : vér a mi vérünkből, hús a mi húsunkból ; a melynek szenvedélyei a mieink is, a melyek- 
nek utóhatását még ma is érezzük. 

Egy Hamlet töprengése és sorsa mélyen megindíthat minket ; de, kérdezem, hathat-e 
reánk a képzelet szülöttjének fájdalma olyan mélyen, olyan erővel, mint egy Zrínyi Miklós 
kínszenvedése, lelkiküzdelme a vasvári béke után ? — egy Széchenyi Istvánnak idegbontó 
kételyei és aggodalmai 1848 előtt ? A mikor Hamlet atyjának becsülete egészen hidegen 
hagy, a Zrínyi és Széchenyi céljai a mi céljaink is ; a mikor sorsunk nem függ és soha nem 
függhetett attól, hogy Hamlet öli-e meg Laertest, vagy Laertes Hamletet : addig Zrínyi és 
Széchenyi sikere, vagy kudarca életbevágó hatást gyakorolt nemzetünk fejlődésére. 

És multunk ismerete kimondhatatlan haszonnal is jár. Nemcsak azért, mert a múlt 
példája a különböző politikai irányok és érvek egyik legbiztosabb mértékét szolgáltatja ; 
nemcsak azért, mert annak megállapítását, hogy mit kell tenni, annak ismerete könnyíti meg 
a legjobban, hogy a múltban, hasonló körülmények között mi használt, mi ártott a legtöb- 
bet ; nemcsak azért, mert a nemzet legtöbbje saját tapasztalatain, saját kárán tanulhat ; 
hanem azért is, sőt talán főleg azért, mert a nemzet természetét, tulajdonságait és jelen álla- 
potát nem lehet teljesen megérteni, ha a múltról keveset tudunk. 

Valamint nem ítélhetjük meg, hogy a golyó, a melyet a légben megpillantunk, merre 
megy. milyen sebességgel halad, emelkedik-e, vagy leereszkedik, ha nem tudjuk, hogy honnét 
és hogy mily távolról jön, milyen kezdetleges sebességgel indult meg : úgy nem leszünk 
képesek a nemzet jelen helyzetét, jövő fejlődésének kilátásait sem megítélni, ha nem ismerjük 
múltját, ha életének csak azon elenyészően rövid idejét vagyunk képesek megfigyelni, a 
melyet közvetlenül látunk. 

A jelen a múlt folytatása és következménye, s azért ennek ismerete nélkül épen olyan 
kevéssé érthető meg, valamint a már régen tartó betegség diagnózisát is bajosan fogja az az 
orvos megállapíthatni, a ki az előzményekről semmi hiteles értesülést nem bírt szerezni. 

S csak a történelem segélyével ismerhetjük valóban meg a nemzetet és azon állandó 
tulajdonságait, a melyeket, ha a jelen irányításánál nem akarunk folyton csalódni, számításba 
kell vennünk. 

És a történelemmel való alapos foglalkozás, a múlt cultusa, a hazához való ragaszko- 
dást is fokozza. Nem mintha évlapjainkra csak szép tettek volnának feljegyezve ; nem 
mintha a múltban sok hiba, sőt bűn nem követtetett volna el ; hanem, mert nem lehet, hogy annak a sok szent akaratnak, annak a sok áldozatnak és szenvedésnek emléke, melybe fen- 
maradásunk került, faj szeretetünket ne növelné. 

Nekünk soha nem sikerült a műveltségnek és vagyonosságnak legnagyobb csúcspontjait 
elérnünk. Még Nagy Lajos és Mátyás királyok idejében is érezhető volt, hogy civilizációnk 
nem olyan régi, mint a német, vagy az olasz- Országunk helyzete is kedvezőtlen volt és 
nehézzé tette, hogy szomszédjainknál sokkal gyorsabb haladással őket mindenben utóiérjük. 
Elegendő tengerpart nélkül, délfelé nyitott határral, olyan folyamrendszerrel, a mely dé 
felé irányúi és minket az elmaradt keleti világrendszerhez kapcsolt, mellyel nagyobb csere- 
üzlet, nagyobb kereskedelem nem fejlődhetett ki : az ázsiai nagyhatalmak expensiójának 
útjában, csak lassan és örökös veszélyek közt haladhattunk. Sok irányban még ma is érezzük 
elmaradottság unkát . 

De azért történelmünk mégis dicső és a vele való foglalkozás öntudatunkat és önbizal- 
munkat mégis fokozza. 

Nekünk, a fajrokonaitól elszakadt idegen törzsnek, sikerült oly nagy kiterjedésű orszá- 
got egy ezredévnél tovább birtokolni, mint a minőt Európában oiyan faj, mely nem volt 
jóval számosabb mint a magyar, sohasem bírt huzamos ideig uralni. 

Erre az eredményre méltán büszkék lehetünk és kétségtelen, hogy a mindig nehéz, néha 
csodás fenmaradásunk történelme mindig hatványozni fogja hazafiságunk bensőségét. 

Különösen akkor éltető, különösen akkor szükséges a történelem vigasza és bátorítása, 
a. mikor a jelenben a hanyatlás, az elgyengülés jelei mutatkoznak. 

Midőn a jelen aggaszt, a múlt vigasztalhat és adhat a küzdelemben erőt ; az a múlt, 
mely azt mutatja, hogy hazafiságunk eddig minden veszély ellenére fentartotta létünket és 
hogy a sülyedést az emelkedés kora követte. 

Mi acélozhatja jobban meg a mi hazaszeretetünket, mint annak a legfőbb történelmi 
tanúságnak, annak az egész multunkból kisugárzó azon tudatnak valódi megismerése és 
átérzése, hogy mindenekfölött erős, törhetetlen fajszeretetünk tartott fenn. Ez a fajszeretet, 
mely nagy eszű és jellemű embereinkből csodás hazafiságot, áldozatkészségei váltott ki. néha 
a nemzet tömegeinek valóban párját ritkító hősiességet kölcsönzött, s az opportunista és 
egoista nemzedékekben is bizonyos hazafias törekvéseket ébresztett ; ez a fajszeretet, mely 
néha becsületes, hősies küzdelemmel, máskor ravaszkodó alkalmazkodás által akarta hazán- 
kat szolgálni, de teljesen soha sem szűnt meg és teljesen igen kevés magyarban enyészett el : 
ez a faj szeretet mindazokban, a kik tetteivel és eredményeivel behatóbban foglalkoznak, 
megint csak faj szeretet ébreszthet. 

Nem tudom elhinni, hogy a ki a múlt verejtékes munkájának gyümölcsét élvezi, ne 
merítse a történelemből azt az erős elhatározást, hogy a mit ősei annyi szenvedés árán tar- 
tottak fenn, a mihez annyi nemes érzés és csodás erőfeszítés emléke tapad : hogy azt érintet- 
len erőben hagyja ő is utódaira. 10 

Az a generátió, a melynek lelki szemei előtt élénken áll nemzete sorsüldözött múltja, az 
minden bizonnyal minden lehetőt meg fog tenni, hogy fajának hosszú életfonala ne az ő kezei 
közt szakadjon meg ; hogy ne ő pocsékolja el azt a tőkét, a melyet számtalan korábbi gene- 
rátió gyűjtött össze. 

Kit nem lelkesít az a gondolat, hogy abban az állásban és abban a hatáskörben, a 
melybe a sors helyezte, ő is folytatni fogja azt a dicső nemzeti munkát, a melyet mindazok 
a legnagyobb férfiaink végeztek, a kiket a történelemben tisztelni és szeretni tanultunk ? 
Kit ne tenne boldoggá az a tudat, hogy őíis hozzá járulhat ahoz, hogy Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc s a sok többi halhatatlan fáradozásainak gyümölcse el ne 
vesszen ? 

De mondhatni : mi a köze mindezeknek a címerekhez, a melyek puszta külsőségek ? 
Mi a köze ezekhez eimek a munkának, a mely nem beszél érdekes eseményekről, nem 
keres történelmi tanúságokat, nem szól a szívhez és nem ad új problémákat az észnek ? 

Igaz, hogy a címerek puszta külsőségek ; igaz az is, hogy gyakran az emberi gyenge- 
ségnek, az üres hiúságnak következményei és dölyfös semmittevéshez vezetnek és gyakran 
annak a nevetséges felfogásnak is szüleményei, mely a belső értéket, az ember becsét is a 
ranghoz és címerhez méri ; többnek hiszi azt a ki a magasabb ranggal és régibb címerrel bír, 
holott az ember értékét mindezek a körülmények egy mákszem legkisebb töredékével sem 
fokozzák. Az a becsületes és dolgos mesterember a ki kötelességét teljesíti, sokkalta több 
emberi értéket képviselhet, mint az az uralkodó, aki kötelességét nem teljesíti. 

De azért a címerek még sem csak az emberi hiúság történelmének emlékei, hanem 
a címerek történelméhez dicső emlékek is szövődnek. 

A címer önmagában csak külsőség f de sok nagy érdekű, sok szép tett, sok nemes érzés 
fűződik hozzája. 

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindazok az események és cselekedetek, a melyek 
Magyarországot sok küzdelmes évszázadon át fentartották : a címerekhez vezettek, vagy 
azokból származtak, hogy a nálunk elkövetett jó és rossz tettek legnagyobb részének a címe- 
rek könyvében valami nyoma maradt. 

A címerben azon fogalmak, azon magasabb egységek és azok az erkölcsi személyek 
jutnak kifejezésre, a melyekhez az embereket legszebb érzéseik és ideálizmusaik kapcsolják. 
A miért éltek és haltak : azt a zászló és címer jelzi, s azért a címerek gyűjteményei azon 
erkölcsi erők jelképeinek gyűjteményei, melyek a multat irányították. 

Ezek között első helyen áll a maga nemzeti címere. A mint a kereszt a vallás martyr- 
jainak az enyészet küszöbén bátorságot és önuralmat adott, úgy harcosainkat a csaták tüzé- 
ben, a fáradtságok közepette : a magyar zászló és a magyar címer lelkesítette. A magyar 
címer becsületének fentartásában állt politikánk legszebb törekvése. Maradjon az ezentúl is 
legfőbb törekvésünk, hogy szégyen és piszok soha se érje e szent jelvényt ! 11 

A magyar címer mellé sorakoznak a vármegyék és városok címerei. Csapataink sokszor 
a vármegye színe és zászlaja alatt szálltak harcba, a vármegye színének és címerének becsü- 
leteért mentek a halálba. 

Olyan erős volt a vármegyéhez való ragaszkodás, hogy címerétől várták azt a lelkesítő, 
erősítő hatást, a melyre a jól megválasztott jelvény képes. 

Azután következnek : a családi címerek, amelyek az egymást követő generátiók 
váltakozásai között a család egységét juttatják kifejezésre és azon fogalmat'jelképezik, 
mely a család meghalt, élő és jövendő tagjait mind egy magasabb erkölcsi közösségnek 
rendeli alá. . 

Volt idő, a mikor egy-egy nagyúri család zászlaja képezte az egész vidék közszellemének 
jegecedési központját — és a haza védelmére a birtokos zászlaja alá gyülekezett a jobbágyság. 
Volt idő, a mikor egy-egy birtok : életerős, összetartó egységet képviselt. 

A címer, talán az emberi hiúság bizonyítéka és következménye, de azért mégis használt, 
sőt talán épen azért lehetett olyan hathatós, lelkesítő és szervező tényező, mert a hiúságra, e 
nagy lélektani hatalomra támaszkodik és azt az emberi gyengét fordítja jóra. Hány hőstettre, 
mennyi polgári érdemre indíthatott az a törekvés, hogy a család tekintélye megvédessék, vagy 
emeltessék ; hogy a család címert nyerjen, vagy címerének szeplőtlenségét es fényét megóvja ? 

Igaz, hogy gyakran a nemesi címer és rang az opportunizmus, az árulás díja volt és 
gyakran corrumpáló hatást gyakorolt, s hogy gyakran a véletlen szerencse emelt fel, míg az 
érdem jutalom nélkül maradt, sőt, különösen az intransigens hazafiúi érzés büntetésben 
részesült ; de azért nagyban és egészben mondhatni, hogy a címer megszerzésének vágya és a 
törekvés : a címer dicsőségét érintetlen épségben tartani, jótékony hatással voltak. 

Ha a jelen gyűjtemény minden egyes címerének történelmét ismernők, e gyűjteményben 
a magyar történelem nemes tetteinek — és ugyanakkor talán — legnagyobb bűnei lajstromá- 
nak tekintélyes részét bírnók. 

Jelen munka hivatva van sok ezer címert az enyészettől megmenteni, multunk nem egy 
emlékét a por és penész pusztító erejétől megóvni, a melynek már alig áll eUent ; hivatva vau 
az összes magyar címereket rendszeresen összeállítani, a mivel a szakembereknek, a történe- 
lem búvárainak nagy szolgálatot tesz és a magyar címertant szilárd alapra helyezi. 

De én nemcsak ezt a szolgálatot várom tőle. 

E munka a nagy közönségnek is hasznára lesz ; hisz a könyvek értéke nem csak abban 
van, a mire maguk közvetlenül tanítanak, hanem azokban a gondolatokban, azokban a 
további tanulmányokban is, a melyekre serkentenek. S ezért jelen munka sem fog tisztán 
csak címertani ismereteket terjeszteni, hanem remélhetőleg élénkíteni fogja a történelem 
iránt való érdeklődést és az olvasó figyelmét, a címer formáinak tanulmányozása után, a 
címerek történelmére, a címeradományozás okaira is rá fogja terelni ; sőt az ország történel- 
mén kívül a vármegyék, városok, nemesi családok történelmének kutatására fog ösztökélni. 12 

Ezért azzal a kívánsággal és kéréssel zárom be az előszót, hogy ezt az érdemes munkát 
mentül többen vegyék meg és olvassák el. 

És a ki beletekint : az a múlt iránt való pietást, szeretetet és továbbá történelmi tudva - 
gyat merítsen belőle ! 

Tőketerebes, 1911. szeptember hó 15-én 

Andrássy Gyula gróf. l BEVEZETÉS. A családtörténettel foglalkozók eleddig sajnosán nélkülözték azt az összefoglaló mun- 
kát, mely a magyar nemes családok címereit felölte volna. Az ujabban fellendült genealógiai 
irodalom és a rendszeresen folytatott levéltári kutatások vetették fel azt az eszmét, hogy 
kiadjuk ,, Magyarország Cimeres Könyvé"-t ; hogy ilyen munka eddig Magyarországon 
nem jelenhetett meg, annak sok oka volt, ezek közül legfontosabb a szakszerű és egyöntetű 
kutatás hiánya. E nélkül teljes és hibátlan munka nem szerkeszthető. — E vállalkozás 
előtt azonban megnyiltak a levéltárak, mert azok az első források, melyek ily munka lelki- 
ismeretes és pontos összeállításának előfeltételéül tekinthetők. És az a körülmény, hogy 
a magyar levéltárnoki kar legnagyobb része e vállalat munkatársai sorába lépett, bizto- 
sítja a munka teljességét és megbízhatóságát, melyre törekednünk kellett. 

Magyarország Gmeres Könyve hat kötetben jelenik meg és betűrendben közh mintegy 
25.000 család címerét, mindig a forrás pontos felemlítésével. E címerek közül több mint 
fele illusztrálva jelenik meg, a többiről pedig kimerítő cimerleirás. Minden füzet elején 
betűrendben közöljük az ismertetett címereket, ezek közül az Ulusztrált címerekre a szöveg 
elején történik hivatkozás a tábla és a címer számával (16. T. 7. vagyis a Tizenhatodik 
tábla, hetedik számú címer). 

Különös gondoskodásunk tárgyát képezte az, hogy az eddig ismeretlen címerek kút- 
forrásaira rámutassunk. Tgen értékes anyag áll rendelkezésűnkre, a kritikailag feldolgozott 
irodalmi közlések ellenőrizve és összevetve a levéltárak anyagával, magángyűjtemények 
és a családok által beszolgáltatott címerekből, de oly forrásokból is, melyeket eddig a heral- 
dikai kutatások teljesen elkerültek. így birtokunkba jutott a vatikáni levéltárban őrzött 
névsora és címerei azoknak a keresztes vitézeknek, kik Albornoz bíboros vezetésével 
1357 — -1361. években Itáliában küzdöttek, melyek cimeranyagunkat értékes adatokkal 
egészítik ki. 

Ilyen nagyarányú munkánál elkerülhetetlen, hogy — főleg a hasonnevű családok 
közül — egyesek elmaradnak vagy később jutnak a szerkesztőség birtokába. Ennek hiá- 
nyáról később esetleg egy pótkötetben fogunk gondoskodni és így tesszük lehetővé, hogy 
kimerítő és lehetőség szerint teljes heraldikai munkával lépjünk a tisztelt közönség elé, 
mely ezt a vállalkozásunkat megértően és áldozatkészen támogatja és nemesi multunk 
iránt kegyeletet érez. 

Hazafias tisztelettel : 
Alapi Gyula Dr., Dongó Gyárfás Géza, Goraó Bertalao, 

Komáromvármegye levéltárosa Zemplénvármegye főlevi'ltárosa Szatmárvármegye levéltárosa 

Magasházy Béla Dr., Osváth Lajos, Pálniay József, 

Borsodvármegye főlevél tarosa Biharvármegye fölevt^ltárosa családtöiténetiró, szerkesztő 

Pethes Kálmán, Romhányi János, 

Szolnok-Dobokavármegye levéltárosa Nyitravármegye leví^ltárosa A rövidítések magyarázata. c. n. 1. = címeres nemeslevél. 

c. p. = oímeres pecsét. • 

Dipl. = Diplomatikai osztály. 

Erd. Nemz. Muz. = Erdélp Nemzeti Múzeum Kolozsvár. 

íasc. = Fasciculus. 

gykei. = gyermekeL 

hit. = hiteles. 

homg. — homágium. 

kihird. = kihirdettetett. 

kk. == királyi könyvek (Libri Regii). 

1. = lap. 

1. Conv. = lelesri Convent. 

It. = levéltár. 

M. N. Cs. = Magyar Nemes Családok. 

L. R. = Libri Regii (királyi könyvekS 

N. Cs. = Nemes CsaládjaL 

n. 1. = nemeslevél. 

O. L. = Országos Levcltár Budapesten. 

Orsz. Nemz. Muz. = Országos Nemzeti Múzeum Budapest. 

Oszt. = Osztály. 

pótk. = pótkötet. 

S. A. = Siebenbürgischer AdeL 

Siebm. W. = Siebmacher's Wappenbuoh- 

sz. a. = szám alatt. 

Sz. Nemz. Muz. = Székely Nemzeti MuzeumXSepsiszentgyörgy. 

Sz. Oki. = Székely Oklevelek. 

szül. = született. 

T. = Tábla. 

T. c. = törvénycikk. 

U. A. = Ungarischer Adél. 

vm. = vármegye. in Aáron de Bisztra. 1. T. 1. Lipót király Aáron 
Tódor és fiainak Péter, János, Gábor és Ábra- 
hámnak 1701. VIII/18. c. n. 1. ad. — Siebm. 
W. T. ló 

Aba de Baranthal. 1. T. 2. Aba István és test- 
vérei György és Imre 1779. IX. 10. Mária Te- 
réziától; Aba Imre és néhai Aba Györgynek 
Dudás Máriától született gykei : István, György 
és Anna, továbbá Imréneic Horváth Judittól 
szül. gykei: István, Gáspár, Mihály, Katalin, 
Erzse, Mária és Ilona 1793. VII. 1. Ferenc 
királytól e. n. 1. nyertek. — Kk. LVII. 237. 
kihird.: Nj'itra vm. 1794. I. 14. Hit. másolat 
Nyitra vm. It. 

Aba nemzetség. Lásd Csoma József „Nemzet- 
ségi Cimerek" 20. 1. 

Abády. 1. T. 3. II. Mátyás Abády Mihálynak, 
nejének Damukos Annának és fiának János- 
nak 1611. I. 30. c. n. 1. ad. Kihird. Miskolczon 
1737, — Eredeti Csoma J. levélt. Devecseren. 

Abády. A. Jánosnak 1669. évben használt pe- 

. csétjo Borsod vm. It. Pr. IX. folio 600.— 

Abaffi de Csikszenttamás. A. János c. p. 1691. 
évi 13 civ. Csomag 4806. sz. Udvarhely vm. It. 

Abaffi de Nagyabafalva et Felső-Lehota. 1, T. 
4. II. Mátyás király Abafi'y Miklósnak c. n. 1. 
ad. — 1609. — Siebm. W. U. A. T. I. AbafFy 
János által 1792. évben használt c. p, Zem- 
plén vm. It. fasc. Jur. 74. N. 63. 

Abari. A. István és 316 társa 1658. II. 10. Eá- 
kóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — íSándor I. 
„Cimerlevelek" II. 86. 1. — Címer azonos az 
„Ádám de Nagyenyed" címerrel. 

Ábel. 1. T. 5. Ábel János soproni polgár, fele- 
sége Hayder Anna gykei: Vilmos, Teophil, 
Antal, Karolina, Rozina. Rebeka, Zsuzsanna 
és Izabella 1722. XI. 27. IIL Károlytól c. n. 1. 
kaptak. Kk. XXXVIII. 617. 
AbcL Címer: kerek kék paizsban ezüsthorgony, 
melynek felső része kettős keresztben végző- 
dik, a horgonytól jobbra és balra egy-egy hat- 
ágú aranycsillag. — Jobbra dűlt sisak. — Si- 
sakdísz: páncélos kar karddal. — Takarók: 
arany — kék. ezüst — vörös. 

Ábel de Székesfehérvár. 1. T. 6. Ábel Károly- 
nak 1802. évben használt pecsétje után. Pál- 
may It. XIX. 1542. 

Abele de Lilienberg. 1. T. 7. Abele Kristóf 
1681. évi 81. T. e. nyert magyar indigenátust. 
Grófi ág kihalt; Magyarországon a bárói ág 
él. — Nagy Iván I. 2—3. 
AbeQi de Ábel. A. János Tolna vm., alispánjá- 
nak 1410. évbeli e. p. O. L. Dípl. 9701. 

Abensbergr-Traun. 1. T. 8. Ferdinánd császártól 
Traun Ernő 1653. VIII. 15. nyert grófságot. 

Magyarország címeres könyve. — Magyar indigenátust gróf Abensberg 
Traun Károly és Ferenc nyertek 1751. 40. t. c. 

Siebm. W. U. A. T. I. 

Abensperger család c. p. Pest vr. It. Polg. per. 
fasc. 137. Nr. 23. 

Abhortis lásd Augusztini. 

Abbiate Gróf. 1. T. 9. Abbiate Rókus-Lipót, 
IIL Károly királytól nyert 1726. XII. 23. c. 
n. 1. — Kk. XXXV. 527. 

Abódi de Havadtő. 2. T. 1. Abódi Mihálynak 
1838. évben használt pecsétje után. — A Só- 
váradi Abódi család ugyanezen címert hasz- 
nálta. — Marostorda vm. It. 1838. évi homá- 
gium 146. és 157. 1. 

Abódi de Szovála. Abódi Istvánnak és Mihály- 
nak 1791. évben használt és megegyező pecsét- 
jei után. — Marostorda vm. It. 1791. évi ho- 
mágium 133. és 137. 1. Címer: kerek paizsban 
kar karddal s azon egy török fő. 

Abódi. Báthory István Abódi Andrásnak ad c. 
n. 1. 1576. — Siebm. W. T. I. Címer: kék pa- 
izs alján fél aranykerék, melyből arany orosz- 
lán nő ki. — Szembe néző nyilt sisak. — Ta- 
karók: aranj- — kék, ezüst — piros. 

Abonyi. 2. T. 2. Abonyi Mihály és testvérei I. 
Lipót királytól 1665. VIII. 28. c. n. 1. nyer- 
tek; kihird.: Borsod vm. 1665. XI. 7. — Hit. 
másolatban Abonyi Pálnál Rimaszombaton. 

Abonyi. A. Mátyás és neje Kovács Margit 
gykei: István. Gergely, János és Katalin 
1668. III. 15. nyertek c. n. 1. — Kiliird. 
Abauj vm. 1668. V. 30. — Kempelen M. N. 
Cs. L 11. 1. 

Abos de Borsóvá. 2. T. 3. Abos Ferenc 1742. 
VIII. 4. Mária Terézia királyasszonytól ka- 
pott c. n. 1. — Kk. IX. 140. 

Abos de Csikjenőfalva. A. Mihály 1655. VII. 
7. kapott c. n. 1. — L. R. XXVL 605. Vass M. 
Sz. Oki. 

Ábrahám. 2. T. 4. Ábrahám Ádám, felesége 
Gyarmathy Éva gykeik: Ferenc, Pál, György, 
János, Katalin és Éva 1760. III. 25. Mária 
Terézia királyasszonytól nyertek c. n. 1. — 
Kk. XLV. 417. 

Ábrahám lásd Marchot, 

Ábrahám de Fele. Ábrahám Györgynek 1791- 
évben használt pecsétje után. — Marostorda 
vm. It. 1791. évi homágium 312. 1. — Címer: 
kerek paizsban Kar egyenes karddal. 

Ábrahám de Gerend. 2. T. 5. Apaffy Mihály 
Gerendi Ábrahám Mihálynak ad. c. n. 1. 1662. 

— Siebm. W. S. A. T. 50. 

Ábrahám de Kilyén. 2. T. 6. Báthory Gábor 
Kilyéni Ábrahám Istvánnak és 33 társának 
1611. VI. 14. c. n. 1. ad. Egykorú másolat 

1 Gödri Ferenc polgármesternél S. Sztgyör- 
gyön. 

Ábrahámfalvay (Abrahámfalvy). 2. T. 7. 1431. 
évben nyert c. n. 1. O. L. Dipl. 13509. — 
Kempelen. M. N. Cs. I. 12. I. 

Abrahámfalvy. Abrahámfalvy Dimjén 1479- évi 
pecsétje után. — Orsz. Nemz. Muz. Budapest. 
Gróf Forgach It. 

Ábrahámffy. 3. T. 1. Abrahámffy Zsigmondnak 
1699. évben használt pecsétje után; egye- 
zik az Ábrámff.y János 1668. évi pecsétjével. 
— Nyitra vm. It. Proc. jur. C. fasc. 11. No. 
62. 1728. A; Proc. jur. H. f. II. No. 51. 

Abrahámffy. 2. T. 9. Mária Terézia királyasz- 
szony Ábrahámffv Józsefnek c. n. 1. ad. — 
1760. 11. 11. Kk. XLIV. 255. Ábrahámfíy Jó- 
zsef iiecsétje 1782-ből Komárom vm. It. ne- 
mesi perek XIII. 22. és 1781. évből Nyitra 
vm. It. Proc. jur. D. Fasc. XIII. No. 312. 

Abrahámfy. Ábrahámfy János és Gáspárnak 
1601. évben használt pecsétje után, — A pe- 
csét egyik tulajdonosa ..Abrámíi" alakban 
irta nevét. Zemplén vm. It. Wiczm gyűjt. 

Abrahámi de Ehrenburg. 3, T. 2. Ábrahámi 
Jakab III. Károly király által 1721. V. 25. 
újra megnemesittetett. Kk. YII. 243. 

AbrahámoTÍch. 3. T. 3. Ábrahámovich Timo 
s nejétől Athanasievits Maczenától szül. 
gykei: Miksa és Mártha 1826. XI. 24. I. Fc- 
rencz királytól kaptak c n. I. — Kihird: Te- 
mes vm. 1827. IX. 25. — Kk. LXV. 280. — 
Temes vm. N. Cs. Lendvaytól 1, 1. 

Abrahámovitz. 3. T. 4. Abrahámovitz Willi- 
mir és felesége Penavina Angelica s gykeiic : 
Péter, János. Pál és Johanna 1751. III. 1. 
Mária Teréziától nyertek c. n. 1. Kk. XLII. 
101. 

Abrahámy család. 1622. V. 21, nyert c. n. 1. Dr. 
Forgón Gömör vm. Csal. I. 31. 1. Cimer: kék 
paizsban, zöld téren fészkében fiait etető pe- 
likán. — Sisakdisz: a paizs alak. — Takarók: 
aranj^ — kéKi ezüst — piros. 

Abrahámy lásd Falusy. 

Ábrám de Makó. Rákóczy Sigm. Ábrám György- 
nek ad c. n. 1. 1607. YI. 30. — O. L. — Cí- 
mer: kék paizsban hármas zöld halmon kö- 
nyöklő páncélos kar egyenes karddal. — Ta- 
karók: arany — kék, ezüst — vörös. Kempelen 
M. N. Cs. I. 15. 1. 

Ábrán. 3. T. 5. Báthory G. Ábrán Jánosnak 
és 127 társának ad c. n. levelet. — 1610. XII. 
18. Kemény J. Appendix Dipl. Trans. XVI. 
Erd. Nemz. Múz. Sándor I. „Címerlevelek" I. 
52. 1. 

Ábrán de Csikszentgyörgy. A. János 1655. VII. 
7. nyert c. n. 1. — L. R. XXVI. 605. — 
Vass. Sz. Oki. 

Ábrán de Dálya. Dályai Ábrán Ferencnek 1825. 
évben használt pecsétje után. — Pálmay Ud- 
varhely vm. N. Cs. 10. 1. — Címer: kék paizs- 
ban páncélos kar karddal. — Siaak: jobbra 
dűlt nyilt. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
piros. Abránfy de Gerla. Abránfy Sebestyénnek 1520. 
évben használt pecsétje után. .,Dr. Karácso- 
nyi J. Békés vm. Története" III. 12—16. 1. 

— Cimer: Háromszögű paizsban páncélos kar 
leveles koronát emel, melyből kereszt emel- 
kedik ki. 

Abrány de Saárd. 3. T. 6. Bethlen G. Saárdi 
Abrány Gáspárnak c. n. 1. ad. — 1618. II. 27. 

— O. L. — Siebm. W. — Címer: Kék paizs- 
ban koronán könyöklő páncélos kar, marká- 
ban görbe kardot és 3 buzakalászt tart. — 
Szembe néző nyilt sisak. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. 

Ábrányi de Lászlófalva. 3. T. 7. Az Eördögh 
család kastélyán levő s a XVII-dik századból 
származó festmény után. Apáthiban. — Eör- 
dögh Alajos és gykei nevének „Ábrányira" 
való változtatása 1844. II. 3. Kk. LXVII. 396. 

Ábrányi de Abrány. Ábrányi Istvánnak 1697. 
évben használt pecsétje után. — Gróf Te- 
leki nemzetség It. Dipl. o. 8384. — Cimer: A. 
paizs aljából kiemelkedő leveles liliom, jobb- 
ról és balról egy-egy rózsával. — Sisakdisz 
a paizsalak. 

Abrys lásd Pankó. 

Abt de Apáti. 3. T. 8. I. Ferenc József kiráiv 
1871. I. 15-én Abt Jánosnak c. n. 1. ad. — 
Kempelen M. N. Cs. I. 16. 1. 

Ács. Ách Mátyás, leánya: Ilona, testvérei: Fe- 
renc és Erzsébet II. Ferdinánd királytól 
1635. I. 8. c. n. 1. kaptak. Balogh Vas vm. 
N. Cs. 167. 1. — Címer: Kék paizsban, zökl 
téren természetes szinü növekvő farkas, jobb- 
jában görbe karddal. — A jobbra dűlt sisak 
disze : piros mezű kar karddal. 

Ács. Lipót király Ács Györgynek s felesége Pap 
Borbála. valamint gykeinek: Ferencnek, 
Györgynek és Erzsébetnek 1687. XI. 26. c 
n. 1. ad. — Hit. másolat Bihar vm. It. N. P. 
279. — Cimer: Csücskös talpú kék paizsban 
zöld téren vörös ruhás vitéz, jobbjában egye- 
nes kardot tart, baljával a kard tokját fogja. 

— Szembe néző nyilt sisak disze: a paizsbeli 
vitéz derékbői, a vitéz fejétől jobbra a nap, 
balra 2 hatágú csillag látszik. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. 

Ács. Á. Tamás 1637-ben nyert c. n. 1. Pest vm. 
It. N. L. I. 9. Köszeghi S. 

Ács. Ács István és neje Ujváry Judit 1713-ban 
kaptak c. n. 1. — „Benkó N. Cs. Nagykőrö- 
sön". 19. 1. — Hit. másolat Pest vm. It. A. 4. 

— Címer: Kék paizsban zöld dombon piros- 
ban öltözött vitéz jobbjában szőlőgerezd, bal- 
ját csípőjére téve; a vitéz lábainál kigyó. — 
Sisakdisz: piros mezű kar markában szölőge- 
rezd. — Takarók: arany — kék, ezüst — piros. 

Ács. 3. T. 9. I. Lipót Ács Gergelynek, testvé- 
reinek Mihálynak és ifj. Gergelynek, továbbá 
Gergely fiának Istvánnak, Mihály feleségének 
Timár Annának s leán.yának Annának 1699. 
II. 27. c. n. 1. ad. — Dr. Áldásy „Cimerleve- 
lek" 269. 1. Acs. 3. T. 1. Acs Lőrinc és felesége Uray Ka- 
talin, fia Pál III. Károly királytól 1736. XII. 
16. e. n. 1. kaptak. — Kk. XXXVII. 560. 

Acs. Ats Jánasnak 1777. évben használt pecsét- 
je után. — Borsod vm. It. 209 kg. 1791 irat- 
csomó. — Címer: Kerek paizsban dombon ülő 
pelikán vérével fészkében levő fiait eteti. — 
SisaKdisz: kar görbe karddal. 

Acs. Acs Antal Szatmár vármegyei esküdtnek 
1839. évben használt pecsétje iitán. — Bihar 
vm. It. X. P. 311, — Címer: Arany paizsban 
természetes szinü növekvő oroszlán jobbjában 
3 zöld levelet tart. — Sisakdisz: páncélos kar 
görbe karddal. — Takarók : ezüst — vörös, 
arany — kék. 

Acs de Berberek. 4. T. 2. Acs alias Kis Pál 
alsófehérmegyei lakos s felesége Méra Kata- 
lin 1700. VII. 10. Lipót királytól nyertek e. 
n. 1. — Kk. II. 764. 

Acs de Bözödujfalu. A Mózses c. p. Udvarhely 
vm. It. 1804—1830. évi 39. csomag 11626. 

Acs de Gaura. A. János 1658. VIII. 7. nyert 
c. n. L — Kempelen M. N. Cs. L 18. L 

Acs de Köszvényes. Acs Jánosnak 1838. évben 
használt pecsétje után. — Marostorda vm. 
It. 1838. évi~homágium 40. 1. — Cimer : Kerek 
talpú paizsban könyöklő kar tőrt tart kezé- 
ben. 

Acs de Losoncz. 4. T. 3. Acs Andrásnak 1777. 
és 1782. években használt pecsétje után. — 
Alsó-Fehér vm. It. Kemény iratok. 

Acs de Nagyszelind. 4. T. 4. Ats János, 
György és Mihály 1651. 11. 16-án nyertek c. 
n. 1. — Hit. okmány Pálmay It. 

Acs de Poklostelke. Ats Józsefnek 1825. évben 
használt pecsétje után. — Pálmay It. XIX. 
2014. — Címer: Kerek paizsban növekvő 
oroszlán farKát lába közé húzva, fejét vissza- 
fordítja; bal első lábában hegyével lefelé for- 
dított tőrt tart. 

Acs de Zovány. Acs Péternek 1725. évben hasz- 
nált pecsétje után. — Gróf Teleki nemz. It. 
Gr. Teleki Sándor oszt. 1725. — Cimer: Ke- 
rek paizs alján jobbra fordulva egy liba áll. 

Acs aliter Békési. 4. T. 5. Bethlen G. Acs Mi- 
hálynak és Sófia testvérének c. n. 1. ad. — 
1613. VII. 10. — Eredeti L. Con. 

Acsády. 4. T. 6. Báthory G. Acsády Lukács 
és társaínak 1609. IX. 9. c. n. 1. ad. — Kk. 
VI. 299. 

Acsy család 1608. évben nyert c. n. 1. — Kem- 
pelen M. X. Cs. I. 21. 1. 

Actoffer. 4. T. 7. Actoffer Ferenc 1746. IX. 
11. Mária Terézia király asszonytól c. n. 1. 
kap. — Kk. XL. 561. 

Acz aliter Literati. 4. T. 8. Báthory G. Ácz 
Benedeknek és Mihálynak 1609. V. 4. c. n. 1. 
ad. — Bihar vm. It. X. P. 1. 

Acz aliter Literati. Líteráti Acz Istvánnak 
1794. évben használt pecsétje után. — Koma. 
rom vm. It. nemesi perek 137. III. 8. Cí- 
mer: Kerek talpú paizs alján kiterjesztett 
szárnyú lud áll. — Sisakdisz: sastollas kucs- má-s vitéz derékbői, jobbjában karddal, balját 
csípőjén tartva. 

Aczél. 4. T. 9. Bocskay István Aczél Péternek 
és 9253 hajdú társának c. n. 1. és Vámos- 
Pércsre Szabolcs megvében donátiót ad. 1605. 
XI. 12. Kihird: Szabolcs vm. 1606. XII. 4. 
— Eredeti Hajdú vm. It. Turul 1905. évf. 
178. L 

Aczél család 1619. VI. 28. kapott c. n. 1. — Ki- 
hird: Abauj vm. 1620. — Kempelen M. N. 
Cs. I. 22. 1. 

Aczél. 5. T. 1. II. Ferdinánd Aczél Jánosnak 
és fiának Istvánnak valamint testvéreinek: 
Péternek és Mihálynak c. n. 1. ad 1633. VTI. 
12. — Kibírd: Nógrád vm. 1633. — Eredeti 
n. 1. Aczél János birtokában Miskolcz. — Hit. 
másolat Ur. Magasházy Bélánál MísKolcz. 

Aczél. 5. T. 2. Aczél János és testvérei Péter 
és János 1662. VI. 17. Apaffi Míhálytól c. n. 

1. kaptak. — ,.Dr. Aldásy Cimerlevelek"" 
222. 1. 

Acél de Borosjenő. 5. T. 3. Siebm. W. U. A. 
T. 2. 

Aczél de Borosjenő báró. 5. T. 4. I. Ferenc Jó- 
zsef király Aczél Antalnak báróságot ad. 
1857. III. 27. — Aczél Lajos pedig 1875. X. 
5-én nyert báróságot. — Siebm. W. ü. A. T. 

2. — Lendvay Temes vm. X. Cs. 31. 1. ettől 
eltérő címert közöl. 

Aczél de Kemencze. — A. József 1905. II. 6.. 
nyert c, n. 1. — Kempelen M. X. Cs. I. 22. 1. 

Aczél de Szatmár. Siebm. W. S. A. T. 54. — 
Címer: kerektalpu paizsban zöld téren növek- 
vő szarvas. — Sisakdisz: a paizs alak. 

Ádám. 5. T. 5. 11. Rudolf király 1578-ban 
Ádám Orbán, István és György testvéreknek 
c. n. 1. ad. — Kihird: Szabolcs vm. 1580. — 
..Benkó X. Cs. Nagykőrösön" 21. 1. 

Ádám lásd Falcban. 

Ádám. Ádám János erd. táblai jur. not.-nak 
1604-ben Xagy Galambfalván kelt aláírása 
melletti pecsétje után. — Alsófehér vm. It. 
Auth. Kem. Tom. I. Xo. 211. — Cimer: Ke- 
rek paizsban kar irótollat tart kezében. 

Ádám. Ádám Mihály s fia János, testvére Kris- 
tóf s mostoha testvére Szuba János 1634. III. 
19-én nyertek c. n. 1. — Ezen család tagjai 
jelenleg Érsemjénben és Xyítrán élnek. — 
Hit. másolat Bihar vm. It. Act. Xob. A. 6. — 
Címer: Kék paizsban vörös öltözetű, vörös 
mentés vitéz, jobbjában Karddal. — Sisakdisz: 
kiterjesztett szárnyú fehér galamb csőrében 
zöld ággal. — Takarók: ezüst — fekete, pi- 
ros — kék. 

Ádám. A. Jeromos 1531. I. 7, Zápolyay János- 
tól nvert c. n. 1. — Xyitra vm. It. 

Ádám. Ádám János 1653. IV. 21. Ferdinánd 
királytól nyert c. n. 1. — Kihird: Gömör vm. 
1653 XI. 3. — Hit. okmány Zemplén vm. it. 
Fasc. Xob. 2. Xo. 158. — Sieb. W. eltérőleg 
közli ezen címert. — Címer: kék paizsbai. 
vízen úszó hattyú. — Sisakdisz: Kiterjesztett 
szárnyú fehér galamb zöld galylyal a csöré- 

1* ben. Takarók: arany — kék, ezüst — piros. — 
Kempelen M. N. Cs. I, 20. 1. 
Ádám. A. Mihály neje Boda Katalin és fivére 
Gvörgy 1642. VI. 28. nyertek c. n. 1. — Kem- 
pelen M. 2s. Cs. I. 24. 
Ádám. A. István neje Gelle Anna gykei : István, 
György és Zsófia valamint testvére György 
1635. V. 16. kaptak c. n. 1. — Kihird: Tor- 
na vm. 1635. VI. 13. — Kempelen M. N. Cá. 
I. 24. 
Ádám de Bözöd. 5. T. 6. Pálmay J. Udvarhely 

vm. N. Cs. 11. 
Ádám de Felső-Eör. Cp. Pest vm. It. polg. per. 

fasc. 164. No. 88. Kőszeghi S. 
Ádám de Kolozsvár. 5. T. 7. Kákóczy Sigmond 
Ádám Rázmán, Ádám István és Péternek ad 
c. n. 1. 1607. V. 11. — Kihird. Nagyenyeden. 
Eredeti 0. L. Kk. IV. 155. 
Ádám de Nagyenyed. 5. T. 8. Ádám István és 
10. Rákóezv fejedelemtől nyertek c. n. 1. — 
L. R. XXIV. 318. Vass. Sz. Oki. 
Ádám de Nagyenyed. V. T. 8. Ádám István és 
316 társa 1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől 
kapott c. n. 1. — Kihird: Marosvásárhely 

. 1658. XL 8. — Sándor I. „Címerlevelek" II. 
88. 1. 

Ádám de Ó-Torda. 1664. évben nyert c. n. 1. — 
L. R. XXVII. 919. Kempelen M. N. Cs. I. 
250. 1. 

Ádám de Sass. V. T. 9. Bethlen G. Ádám János 
és 48 társát (Sass városbeli lovast) nemesiti. 
1628. VIII. 22. — Eredeti n. 1. Sassi Gyöíffy 
Elek tulajdonában Turkevén. — Hit másolat 
Bihar vm. Itár. Act Nob. S. 17. 

Ádám de Sővárad. A. András és Mihály egyező 
cimerpecsétje Marostorda vm. It. 1791. évi 
homágium 127. és 128. 1, — Címer: Kerek 
paizsban koronából növekvő oroszlán, jobb- 
lábában karddal. 

Adamecz. C. p. Heves vm. It. Orosz. Heves vm. 
N. Cs. 

Adamich. 6. T. 1. Ferenc király Adamich 
testvéreknek 1834. VII. 24. n. 1. ad — Kk, 
LXVI. 151. 

ÁdámkoTÍch. 6. T. 2. Lipót király Ádámko- 
vioh Györgynek valamint testvérének A. 
Mártonnak 1661. VI. 11. c. n. 1. ad. — Siebm. 
W. T. 1. 

Ádámosi de Somosd. 6. T. 9. Ádámosi Sándor 
és Mártonnak 1838. évben használt és meg- 
egyező pecsétje. Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 190. és 191. 1. 

Ádámosy de Kisgörgény. 6. T. 4. Ádámosy 
Mihálynak és A. Mihály juniornak 1791. év- 
ben használt és megegyező c. p. Marostorda 
vm. It. 1791. évi homg. 16. 1. 

Ádamoveczky lásd Pankó. 

AdamoTÍch. ■ — A. JaKabnak 1819-ben használt 
c. p. Komárom vm. It. Nemesi per. XIII. 69. 

Adamovich. VI. T. 5. Adamovich János 1718. 
III. 20. III. Károly királytól c. n. 1. kapott. 
— Hit. másolat Komárom vm. It. 

Adamoyich. 6. T. 6. A. Alajos-Ádámnak 1791 évben használt c. p. Zemplén vm. It. Fasc. 
jur. 72. No. 12. 

Adamovich de C«epin, 6. T. 7. Adamovics Pál, 
felesége Knesovics Judit, gykei : Márton, Fe- 
renc, Mária, Katalin, Margit; testvérei A. 
Margit és Márton III. Károlytól 1714. XI. 6. 
c. n. 1. kaptak. — Kk. XXX. 460. 

Adamovits. 6. T. 8. Ferdinánd király A. Já- 
nos és Györgynek 1625. X. 25. c. n. 1. ad. — 
Kihird: Pozsony vm. 1627. — Nyitra vm. It, 
Fasc. I. No. 9. 

Adda. Mária Terézia királyasszony 1753. VII. 
2. Adda János-Lászlónak c. n. 1. ad. — Kk. 
XLIII. 126. — Címer: Kétrészre osztott 
paizs; jobb piros részben három arany rózsa, 
bal icék részben zöld téren páncélos vitéz pi- 
ros vállszalaggal, jobbjában kardot tart, bal- 
ját csípőjén tartja. — Sisakdisz: két fekete 
sasszárny között a paizsbeli vitéz derékbői. 

— Takarók: ezüst — kék, arany — piros. — 
Kempelen M. N. Cs. I. 29. 1. 

Adelffy. 6. T. 9. III. Károly király Adelffy Já- 
nosnak 1714. VIII. 5. c. n. 1. ad. — Kk, 
XXX. 321. 

Adelsberg de Jabuka. 7. T. 1. Adelsberg 
Zsigmondnak Drexler Juliannától szül. fiai: 
József, Ignác és Konstantin 1837. X. 26. ne- 
vüknek „Nemeshegyi"-re való változtatásává] 
c. n. 1. kaptak. — Kk. LXVI. 583. 

Adi de Szilágyfő Keresztúr. 7. T. 2. Adi Bá- 
lintnak 1756. évben használt pecsétje után. 

— Gróf Teleki nemz. Lt. Földvári oszt. Fasc. 
71. No. 14. 

Adler. 7. T. 3. Mátyás király Adler Jeremiás- 
nak c. n. 1. ad. — 1616. VIIL 23. — Kihird: 
Sáros vármegyében 1618. VII. 25. — Eredeti 
a Pongyelóki Róth család őrizetében. 

Adler-Rácz, 1904, IV, 16, Ferenc nyert címert 
és az Adler-Rácz kettős név használatával ne- 
mességet. — Kempelen. I. 31. 1. 

Adlershausen-Waldhütter. Waldhütter István 
de Adlershausen szebeni ^enátor 1718. VIIL 
29-én nyert c. n. 1. — Szebm. W. T. 51. — 
Címer: Négyeit paizs 1 és 4 ezüst osztályban, 
3 zöld fa áll zöld téren s a fák előtt daru, 
jobb lábában kővel ; a 2 és 3 arany osztályban 
vörös bástya, melynek ormán a turul terjeszti 
ki szárnyait, — Sisakdisz: két pálmaág kö- 
zött egyenes kard. — Takarók: ezüst — vörös, 
kék — ezüst. — Kempelen M. N. Cs. I. 31. 1. 

Adoni aliter Nagy. 7. T. 4. II. Mátyás Ado- 
ni máskép Nagy Istvánnak, nejének Erzsé- 
betnek és leányuknak Katalinnak 1018. IV, 
10. c. n. 1. ad. — Eredeti oki. Csongrád 
vm. It. 

Adonyi. 7. T. 6, A . Pál id. neje Steriger 
Ilona gykei: István, Pál, György s néhai fiá- 
tól Jánostól szül: unokája György 1765. X, 
8. Mária Terézia királyasszonytól kaptak c. 
n. 1. — Kk. XLVIL 496. 

Adorján. 7. T, 6. II. Rudolf Adorján Tamás 
és feleségétől Fruzsinától szül. gykeinek: Ta- 
más jun. Istvánnak és Krisztinának, továbbá Tamás testvéreinek Boldizsárnak és Pálnak 
1578. évben c. n. 1. ad. — Kihird: Pozsony, 
Heves, Zemplén és Borsod vni. — Hit. má- 
solat Bor&od vm. Nemesi iratok 1. 
Adorján. C. n. 1. 1582. évben kelt. — Veszprém 

vm. It. — Kempelen I. 32. 1. 
Adorján. 7. T. 7. Ferdinánd király Adorján 
Tamásnak és fiainak Péternek és Andrásnak 
c. n. 1. ad. — 1630. V. 8. — Kihird : Zemplén 
vm. 1732. 11. 6. — Hit. másolat Zemplén 
vm. It. 
Adorján. Ferdinánd király Adorján Mihálynak 
1649. V. 18. c. n. 1. ad. — Siebm. \V. U. A. 
T. 3. — Címer : Kék paizsban, zöld téren egy 
zöld koszorúval övezett búzakéve, melyet 
jobbról növekvő arany oroszlán tart; a kéve 
felett a nap, a naptól jobbra és balra fél- 
hold és 6 águ arany csillag. — Sisakdisz: 
fekete holló csőrében zöld koszorúval, jobb 
lábában egyenes kard, melyet kigyó teker 
körül. — Takarók : arany — kék, ezüst — vö- 
rös. 
Adorján. C. n. 1. 1657. évben kelt — Kempe- 
len M. N. Cs. I. 33. 1. 
Adorján. 7. T. 8. Lipót király Adorján Pál- 
nak s fiának Bálintnak c. n. 1. ad. — 1075. 
II. 12. — Kihird: Ugocsa megye 1675. VII. 
29. — Eredeti Bereg vm. Lt. 
Adorján de Csikfalva. Adorján Györgynek 
1838. évben használt c. p. Marostorda vm. 
It. 1838. évi honig. 214. 1. / Cimer: Kerek 
paizsban páncélos kar görbe karddal. 
Adorján de Mezőkövesd. 7. T. 9. Adorján Mi- 
hálynak 1792. évben használt pecsétje után. 
— Marostorda vm. Lt. 1792. évi homágium. 
57. 1. 
Adorján de Na^ajta. 8. T. 1. Károly ki- 
rály Adorján Albertnek és Dávidnak 1736. 
XII. 16. . n. 1. ad. — Eredeti n. 1. Székely N. 
Múzeum Sepsiszentgyörgy. 
Adorján de Nagyenyed. 8. T. 2. Adorján 
Gábornak 1785. és 1794. években használt pe- 
csétje után. — Asófehér vm. Lt. D. III. 606. 
1785. és D. IV. 728. 1794. 
Adorján de Otrokocs. 8. T. 3. Dr. Forgón 

M. Gömör-Kishont vm. N. Cs. I. 34. 
Adorján de Sárd. 8. T. 4. Adorján András- 
nak 1781. évben használt pecsétje után. — 
Hunyad vm. Lt. 1781. évi homágium 18. 1. 
Adorjáni de Kisadorján. Adorjáni Ferencnek 
1792. évben használt c. p. Marostorda vm. 
lt. 1792. évi hom. 12. 1. — Cimer: Kerek- 
talpu paizsban páncélos kar egyenes karddal. 
Sisakdisz: páncélos kar kezében egy golyót 
tart. 

Adorjányi. 8. T. 5. Adorjányi Tamás 1630. 
V. 8. c. n. 1. kapott. — Kihird: Gömör vm. 
1030. VI. 5. Hit. másolat Zemplén vm. Lt. 
Fasc. Nob. 2. No. 272. 

Adriani de Enyed. Adriani János és 316 társa 
1658. 11. 10. Rákóczj'- fejedelemtől kapott 
c. n. 1. Sándor I. „Cimerlevelek" II. 90. 1. — 
Cimer azonos az ,,Adám de Nagyenyed" csa- 
lád címerével. Adriani de Kér. A. László Sopron vm. alispán- 
jának 1479. évi c. p. O. L. Dipl. 18289. 
Adulich. 8. T. 6. Adulich Ferenc s felesé- 
gétől Angyelich Antóniától szül. leányai Ju- 
lianna, Erzsébet és Terézia. Ferenc király- 
tól 1799. I. 25. c. n. 1. nyertek — K. k. LX. 
225. 
Aebly család c. p. Pest vm. lt. Végz. Okit. 1558. 

XI. Kőszeghi S. 
Aeigler de Kamjonka. 8. T. 7. Aeigler Já- 
nos és feleségétől Klatz Erzsébettől szül. 
gykei : János, Mátyás, Ferdinánd, István és 
Katalin 1840. IX. 20. nevüknek „Szemz'ő"-re 
való változtatásával c. n. 1. nyertek. — Kk. 
LXVII. 246. 
Affolder de Adlersberg. 8. T. 8. Mária Te- 
rézia Aífolder Péter budai lakosnak c. n. L 
ad. — 1779. V. 10. Dr. Áldásy „M. Xemz. 
Muz. címerlevelei." 
Affra aliter Mező. 8. T. 9. Lipót király 
Mező Péternek és társainak c. n. 1. ad. — 
1677. IV. 5. — Kihird: Zemplén vm. 1731. 
II. 26. — Hiteles másolat Zemplén vm. Lt. 
Fasc. Nob. 4. N. 450. 
Affra de Szinnye. 9. T. 1. Báthory István 
Szinnyei Affra Máténak ád c. n. levelet. 1583. 
11. 2. — Eredeti n. 1. Szegedi Szeocsy László 
tulajdonában. 
Agárdy aliter Balássy. A Benedek gykei: Ist- 
ván, János, Mihály és Anna 1622. VI. 22. 
nyertek c. n. 1. — Bars vm. lt. 
Agárdy. 9. T. 2. 1650. XI. 3. A. István kapott 
c. n. 1. — Kihird : Ung vm. 1651. III. 3. — 
/Szatmár vm. lt. 
Agárdy. 1654. III. 24. A. Mátyás fiai nyertek 
c. n. 1. — Kihird: Hont és Nógrád vm. — 
Bars. vm. N. Cs. 526. 1. 
Agárdy. A. Mihálynak 1807. évben használt c. 

p. — Diószeghy lt. — Csorna J. közlése. 
Agasegyházy. C. p. Pest vm. lt. Polg. per. fasc. 

16. No. 14. — Kőszeghy S. 
Agatin. 9. T. 3. Lipót király Agatin György 
és neje Nóvák Katalin gykeinek: Istvánnak, 
Andrásnak, Györgynek és Évának 1689. VII. 
10. c. n. 1. ad. — Kihird: 1689. Nyitra me- 
gyében. — Eredeti n. 1. Heves vm. Lt. 1813. 
890. sz. és 1814. évi 4. sz. 
Agátzy. C. p. Pest vm. lt. Polg. per. fasc. 197. 

No. 4. 
Agh de Angyalos. A. Bálint és Péter 1675. V. 
22. nyertek c. n. 1. — Eredeti n. 1. Sikó Bé- 
lánál Sepsiszentgyörgyön. 
Agh de Jeke. C. p. Pest vármegye lt. Acta 

Mise. 1781. No. 7. Kőszeghi S. 
Agh de Sepsiszentkirály. 9. T. 4. Agh József- 
nek 1808. évben használt c. p. Pálmay lt. 
XIX. 2022. 
Agích. 9. T. 5. Agich András s feleségétől 
Leschich Évától szül. gykei: János, György, 
Károly és Mária 1835. V. 9. c. n. 1. nyertek. 
— Kk. LXVI. 250. 
Agiston de Nagyfödémes. C. n. 1. 1587. évben 
kelt. — 0. L. Htt. Nob. Poson. — Kempe- 
len M. N. Cs. I. 40. 1. Agner. 9. T. 6. ]II. Károly Agner János 
György fiainak: Józsefnek, Tivadarnak és 
Ferdinándnak c. n. 1. ad. — 1714, X. 18. — 
Ivk. XXX. 399. 

Agnetam lásd Schulcz. 

Agnethler. 9. T. 7. Arma Michaelis Agneth- 
ler. Equitis Transsylvan. patria Cibiniensis. 

— Siebmachers Wappenbuch. 

Agó. C. n. 1. 1658. évben kelt. — Kihird: 1665. 
Abauj vni. Kempelen M. X. Cs. I. 40. 1. 

Agóezy. 9. T. 8. Sigmond király Agócsy Mik- 
lósnak és Eleknek c. n. 1. ad. — 1418. — 
Siebm. Wappenbuch. üng. Adél. T. I. 

Agorasztó de Vásárhely. 9. T. 9. I. Ferenc 
József Agorasztó Miklósnak 1887. X. 27. c. 
n. 1. ad. — O. L. 

Agorth báró. 1686. XI. 27. nyert indigenátust. 

— L. R. XYIII. 495. — Kempelen M. X. 
Cs. I. 41. 1. 

Ágoston. 10. T. 1. Ferdinánd király Ágoston 
Istvánnak. Miklósnak és Fereneneic 1650. VI. 

. 17. c. n. 1. ad. — Kihird: Zemplén vm. 1651. 

. VIII. 28. — Hit. másolat Zemplén vm. It. 
Fasc. Xob. 5. Xo. 564. 

Ágoston. 10. T. 2. 1651. VI. 29. Ferdinánd ki- 
rály Ágoston András és társainak c. n. 1. ad. 

— Kihird : Tormán 1652 ; Losoncon 1688. — 
Hit. másolat Abauj vm. It. — Csoma J. köz- 
lése. 

Ágoston. A. János és István 1680. évben nyer- 
tek c. n. 1. Mármaros vm. It. — Kempelen 
M. X. Cs. I. 42. 

Ágoston. 10. T. 3. Ágoston István, László, Már- 
ton és Károly, valamint István fiai: Sámuel 
és József a Báthory fejedelemtől 1579-ben 
nyert n. 1. felmutatván 1797. III. 31. Ferenc 
királytól elmert nyertek. — Kk. XIII. 148. 

Ágoston. 10. T. 4. I. Ferenc király Ágoston 
Elek és feleségétől Mocsy Teréziától szárma- 
zott gykéinek: Adolfnak, Sándornak és Aloj- 
ziának 1808. X. 16. c. n. 1. ad. — Kihird: 
1884. Heves vm. — Hit. másolat Xyitra vm. 
Lt. Fasc. XIV. X. 921. — Heves vm. Lt. 
1834. évi 803. sz. — Kk. LXII. 930. 

Ágoston de Huszth. 10. T. 5. Báthory Gábor 
Ágoston Jánosnak ád c. n. 1. 1612. — Eredeti 
Máramaros vm. Lt. 

Ágoston de Kis-Jóka. Címer: Kerektalpu kék 
paizs alján zöld halmon lefelé forditott fél- 
holdon kétfarku arany oroszlán jobbjában 
kardot tart. — Sisakdisz : íjat tartó páncélos 
kar. — Takarók : aranv — kék, arany — vörös. 
— Kempelen M. X. Cs. I. 43, 1. 

Ágoston de Szentkirály. Báthory Gábor Ágos- 
ton Tamásnak és 33 társának 1611. VI. 14. 
c. n. 1. ad. — Címer azonos az ..Ábrahám de 
Kilyén" család címerével. — Egykorú má- 
solat Gödry Ferenc polgármester őrizetében 
S.-Szentgyörgyön. 

Ágotha de Székelyudvarhely. 10. T. 6, Rákóczy 
György fejedelem 1662. I. 30, Agotha Já- 
nosnak s nejének Szász Katalinnak c, n, 1. 
ad. — Kihird: Fdvarhely^zéken 1662. IV. 4, 
és Temesvárm. 1836. év 1073. sz. a. — Eredeti n. 1. Gáspár Balázs főgimnáziumi tanárnál 
Sz.-Li^dvarhelyt. 

Agriensis 10. T. 7. Ferdinánd király Agriensis 
Dénesnek és társainak c. n. 1. ad. 1632. VIII. 
14. — Kihird: Abauj vm. 1635. — Hiteles 
másolat Zemplén vm. Lt. 

Agustich de Razderta. 10. T. 3. Agustich András 
és testvérei : Mátyás, János és Ferenc 1686. 
III. 30. I. Lipót királytól nyertek e. n. 1. — 
Kihird: Zágráb. — Kk. XVIII. 321. és Pa- 
latínus I. Vas vm. X. Cs. 3. 1. 

Agyagási de Bölön. 10. T. 9, Brandenburgi Ka- 
talin Agyagási Benedeknek c, n, 1, ad. 1630. 
IX. 21. — Kihird: 1632. I. 20. — Eredti n. 
1. Agyagási Károly kir. tanácsos őrizetében 
Marosvásárhelyt. 

Agyagos. 11. T. 1. I. Lipót király 1677. X. 
27. Agyagos Jánosnak, nejéneK Bodó Katá- 
nak és fiának Istvánnak c. n. 1. ad. — Kihird , 
Tornán 1678. — Hit. másolat Torna vm. lt. 

— Csoma J. közlése. 

Agyó. 11. T. 2. Miksa király Agyó Tamásnak 
és testvéreinek Agyó Györgynek, Simonnak 
Ágnesneiv és Annának c. n. 1. ad. 1569. I. 6. 

— Kihird: Szatmár vm. 1607. — Siebm. W. 
Ung. Adél. T. 2. 

Ahlefeld. A. Mihály s feleségétől nemes 
Bruckenthal Zsuzsannától szül. gykei: Mi- 
hály és Mária 1774. X. 1, Mária Terézia ki- 
rályasszonytól c. n, 1. kaptak. — Kk. XI. 494. 

Aich de Enyed..ll. T. 3. I. Ferenc József király 
1909. LII. 4. Aich Ferencnek c. n. 1. ad, — 
Kempelen ,, Magyar Xemes családok" 8, 1, 

Aichlburg Gróf és báró. 11. T. 4. Aichlburg 
György-Kristóf 1627. II. 12. báróságot; 
Aicheiburg János 1787. II. 3. grófságot éó 
Gróf Aicheiburg Ferenc-Rudolf 1840. évben 
51. t. c. magyar indigenátust nyert. — Siebm. 
W. Ung. Adél. T. 4. 

Aiehpichl Gróf és báró. 11. T. 5. Aichpichl 
Leonhárd 1570. I. 21. c. n. L — Aichpichl 
Károly-Teofil 1685. XII. 10. báróságot, 1687. 
29. t. c. magyar indigenátust és 1705. I. 31. 
grófságot nyert. Siebm. W. Ung. Adél T. 4. 

Aigner. 11. T. 6. Ferdinánd király Aigner An- 
drásnak c. n. 1. ad, — 1656. XL 20, — Kihird: 
Pozsony vm. 1657. I. 8. — Xagy Iván pótk. 
10. 

Ailinger. C. p. Pestvárm. lt. Polg. per. fasc. 
124. Xo. 31. — Köszeghi S. 

Aiserik alias Heüsel. A. János és neje Egardner 
Zsófia 1639. évben nyertek c. n. 1. — Pest 
vm. lt. fasc. 19. és Xemesi L. I. 12. 175. — 
Köszeghi S. 

Aisztorffer. 11. T. 7. 1690. XII. 10. Lipót ki- 
rálytól kapott c. n. 1. — O. L. 1583—1906. 
— Horváth S, „Címeres X. L." — A, Sámuel 
1732. évben használt c. p. Zemplén vm. lt. 
Fasc. Xob. 1. Xo. 102. 

Aizinger. C. p. Pest vm. lt. Acta Xob. ex. 1834. 
Xr. 684. — Köszeghi S. 

Ajkas de Meszlen. 11. T. 8. Törzse és Ajakas 
aliter Ivánczy családban keresendő, mely 1431. X. 20-ún nyert c. n. 1. Palatínus I. Vas 
várni. N. Cs. 21. 1. 

Ajkay de Ajka. 11. T. 9. Ajkay Péter. László 
ós Miklós Zsiírmond királytól nyertek AJKára 
donatiot. — Palatínus Vas vm. X. Cs. 10. 1. 
— Címer közlése 8. 1. ugyanott. 

Ajtai. Ajtai Dániel (Doboka megyei) pecsétje: 
Csücskös talpú paizsban páncélos kar kezé- 
ben egyenes kard; Sisakdísz: a paizsalak. — 
Siebra. W. S. A. T. 191. 

Ajtai de Ajta. A. Mihálynaic 1791. évben hasz- 
nált c. p. kerek paizsban páncélos kar kezé- 
ben egyenes kard. Marostorda vm. It. 1791. 
évi honig. 49. 1. 

Ajtai de Felsőcsernáton. 12. T. 1. Ajtai Sá- 
muelnek 1803-ban használt pecsétje után. — 
Pálniay Lt. XIX. 218. 

Ajtai de Sárvár. 1630. I. 4. A. István nyert c. 
n. 1. L. R. XVI. 17. — Kempelen M. X. Cs. 
I. 51. 1. 

Ajtai de Szárazajta. C. p. A paizsban csőrében 
3 buzakalászt tartó madár. — Kempelen M. 
X. Cs. I. 52. 1. 

Ajtaj. A. Istvánnak 1673. évben használt pe- 
csétje után Siebm. AV. U. A. T. 2. következő 
címert közli : Csücskös talpú paizsban pán- 
célos kar kezében 3 rózsát tart. — Sisakdisz: 
fehér galamb csőrében zöld gallyal. 

Ajtaj. A. Dániel 1705. évben használt c. p. Kerek 
talpú paizsban páncélos kar kezében 3 liliom; 
Sisakdisz: a paizsalak. — Siebm. W. U. A. 
T. 2. 

Ajtaj de Debrecen. 12. T. 2. Ajtaj Andrásnak 
1727. évben használt pecsétje után. — Gróf 
Teleki nemzetség lt. Teleki Sándor oszt. 
1727. 

Ajtay. Ajtay János beeli apátur 1647. évben 
használt c. p. Kassa város lt. — Csoma J. 
közlése. Címer: Csücsköstalpu paizsban nö- 
vekvő egyszarvú, első jobb lábában tőrt tart. 

Ajtay de Sárd. A. Dánielnek 1715. évben hasz- 
nált c. p. kerektalpu paizsban balra fordult 
koronás delphin, teste közepén szigonnyal át- 
ütve. — Alsó fejér vm. lt. R. I. 317. a. 

Ajtay de Széplak. A. Jánosnak 1745. évben 
használt c. p. kerek paizsban két ekevas ke- 
resztbe téve, felette vasásó. Gróf Teleki nem- 
zets, lt. Gr. Földvári oszt. 1745. 

Ajtay de Vájasd. 12. T. 3. Ajtay Tamásnak 
Kolozs vármegyei táblabírónak 1812. évben 
használt i>ecsétje után. Bihar vm. lt. 

Ajtay de Várad. — Cimer: Négyeit paizg; 1. 
és 4. osztályban egy-egy zöld fa ; 2. és 3. osz- 
tályban két szemben álló madár, nyakuk egy 
szigonnyal átlőve. — Sisakdisz: Könyöklő 
kar kezében görbe karddal. — Ajtay Sámuel 
Szatmár vni. szolgabírájának 1823. évben 
használt e. p. — Bihar vm. lt. 

Ajtieh de Bohuta c. p. Heves vm. lt. — Orosz. 
Heves xm. X. Cs. 

Ajtics— Horváth. 12. T. 4. — A. Horváth Jó- 
zsef nok 1779. évben használt e. p. Borsod vm. It. Aeta jud, prot. Sp. XVIII. iasc. XXVII. 
No. 2633. 

Ajtoni de Ujtorda. 12. T. 5. — Bethlen G. 
Ajtoni Mihály és 335 társának c. n. levelet 
ád. — 1619. VIII. 25. Eredeti az uj-tordai 
ref. egyház levéltárában. 

Aytoni. Bethlen Gábor fejedelem 1618. IV. 20. 
Aytoni Pál Deáknak c. n. 1. ad. — Kibírd: 
(íyulafehérvárt 1619. V, 5. Koncz Jói.íief fő- 
gimnáziumi tanár hagyatékában Marosvásár- 
helyt. — Cimer: kék paizsban sziklán álló 
galamb, csőrében galyat tart. Csőrös sisak. 
Takarók : arany-kék. ezüst-piros. 

Ajtós de Ajtós. 12. T. 6. Siebm. W. U. A. T. 5. 

Akács. XII, T. 7. Mátyás király Akács György- 
nek c. n. 1. ad. — 1617. XI. 10. — Kihird : 
Zemplén vm. Eredeti O. L. 

Akács de Baromlak. 12. T. 8. Akács Mihály- 
nak 1782-ben használt pecsétje után. Komá- 
rom vm. lt. nemesi perek 137. I. 24. és Akács 
Józsefnek 1742-ben használt pecsétje után 
Xyitra vni. lt. Proc. jur. k. fas<í. X. No. 273. 

Akácz de Csikszent tamás. 1655. VII. 7. A. 
Imre és István Kákóczy fejedelemtől nyer- 
tek c. n. 1. — L. R. XXVI. 605. Vass Sz. 
Okit. 

Akáczi de Szentlélek. A. Miklós 1507. évi c. p. 
— O. L. Dipl. o. 25469. 

Akay de Aka. 12, T. 9. A. István Trencsén 
megyei assessornak c. p. — Siebm. W. X}. A. 
T. 2. — Kempelen M. N. Cs. I. 56. 1. 

Akay de Eadem et Hradna. 13. T. 1. Akay 
Ferenc Trencsén megj-ei esküdtnek 1820. év- 
ben használt pecstéje után. Nyitra vm. lt. 
Proc. jur. S. fasc. I.XII. No. 1612. A. 1820. 
sub. A. 

Akli c. p. Heves vm. lt. Orosz. Heves- vm. 
N. Cs. 

Akoch. — 1609. I. 21. A. Albert gykei: Péter, 
Anna, Márta ; továbbá testvérei János és 
Gergely n.vertek c. n. 1. Bars vm. lt. 

Akomér aliter Romhányi. 13. T. 2. A. Már- 
ton s fiai: István. József és* Antal 1722. IX. 
20. nyertek c. n. 1. — Kihird: Heves vm. 
1723. — Kk. XXXIV. 68. — Heves vm. lt. 
1723. évi 478. jkl. 

Ákos. 13. T. 3. Erney bán fia István 1299. 
VII. 17. kelt c. p. 0. L. 2216. 

Ákos. 13. T. 4. Istvánnak 1311. évben kelt 
c. p. — Nyáry Herald, vezérf. 28 — 29. l. 

Ákos. 1625. I. 29. A. Menyhért. András, János 
és Péter nyertek c. n. l. — Borsod vm. It. 

Ákosfalvi de Ákosfalva. 1639. XII. 7. A. János 
és Bálint Rákóczy fejedelemtől nvertok c. 
n. 1. — L. R. XIX. 149. Va^ Sz. Okit. 

Ákossy. 13. T. 5. A. István által a XVII-ik 
században használt c. p. Csoma J. devecseri 
birtoko*,' őrizetében. 

Alacskrti. — A. Gáspárnak 1716. évben használt 
c. p. Borsod vm. lt. 1716. évi 26. — Cimer: 
kerek i)aízsban növekvő oroszlán karddal. — 
Sisak(lÍ!?z: a paizsalak derékból. 

AIa«:hi alias Beken. 13. T. 6. . Alaghi Beken Jánosnak s általa anyai testvéreinek Alaghi 
Györgynek és Menyhértnek I. Ferdinánd 
1553. XII. 12-én c. n. 1. ad. — O. L. N. r. a. 
408.: 28. — Alaghy de Beken Ferenc báró- 
sága 1607. V. 3. O. L. V. 825. sz. alatt. 

Alajlfhy de Bekény. A. Menyhértnek 1626-ban 
használt c. p. Zemplén vm. It. Autogr. fasc. 
158. No. 275. Oimer az élőbbemtől eltér és 
pedig 3 részre osztott paizs alsó részében 3 
stilizált liliom; — a felső jobboldali részben 
koronából kinövő koronázott fafkas 3 nyíl- 
vesszőt tart; — a felső baloldali rész egy víz- 
szintes pólyával vari átszelve. — Sisakdisz: 
a paizsbeli farkas. 

AlagoTlch. 13. T. 7. 1694. VII. 20. A. Má- 
tyás és neje Lukácsovich Katalin gykei: Já- 
nos, Magdolna és Borbála, Lipót királytól 
kaptak c. n. 1. — Hit. másolat Nyitra vm. It. 

— Alagovieh Sándor püspöknek 1829. év- 
ben használt c. p. Siebm. W. U. A. T. 5. 

Alanyi. A. Jakabnak 1704. évben használt c. p. 
Siebm. W. U. A. T. 2. Cimer: kerektalpu 
paizsban fészkében ülő pelikán négy fiát táp- 
lálja saját vérével. — Sisakdisz. Oroszlán 
derékbői jobbjában karddal, baljában bárdot 
tart. — Kempelen M. N. C's. I. 59. 

Alajos. 1626. II. 24. nyert c. n. 1. — Kihird: 
1627. Abauj vm. Csorna J. 657. 

Alamiic/i. 1652. VII. 12 nyert e. n. 1. — Kihird : 
1653. Abauj vm. Csorna J. 657. 

Alapy. A. János 1774. évben kelt c. p. Siebm. 
W. U. A. T. 6. Cimer: kék paizsban egy fa- 
törzsön ülő mókus diót tart a szájában. — 
Sisakdisz: a paizsalak. — Kempelen M. N. 
Cs. I. 59. 1. 

Alapy. 13. T. 8. II. Ferdinánd 1629. III. 20. 
Alapy Balázsnak és íiának: Györgynek a 
Szentmártoni családdal közös c. n. 1. ad. — 
Kihird: Győr vm. Í629. — Hit. másolat Gö- 
mör vm.lt. — Csorna J. közlése. 

Alapy de Nagykemlék. — Cimer: piros paizs- 
ban páncélos kar görbe karddal; — a paizs 
jobb felső szögében 6 águ aranycsillag. — 
Sisakdisz: a koronából kinyúló kar karddal. 

— Takarók: ezüst-piros. — Siebm. W. U. A. 
T. 5. 

Alatyán. c. p. Heves vm. It. — Orosz. Heves 
vm. N. Cs. 

Alattyáni. c. p. Pest vm. It. Polg. per. fasc. 
140. No. 9. KőszegM S. 

Alauda. 13. T. 9. Ferdinánd király Alauda 
Józsefnek c. n. 1. ad. — 1654. VI. 4. — Ki- 
hird: Szepes xm. 1731. III. 3. — Eredeti 
Szcpes vm. Lt. 

Alaxay. 14. T. 1. Lipót király 1790. XI. 18. 
Alaxay József s feleségétől Fritz Victo- 
riától 3zül: gykeánek 1. György-Józsefnek, 2. 
Mária-Annának, 3. Mária-Karolinának és 4.' 
Mária-Jozefának c. n. 1. ad. — Kihird: He- 
ves vm. 1792. — Heves vm. It. 1792. 613. sz. 
643. jkl. — és Kk. LV. 313. 

Albert. 14. T. 2. Albert József Zemplén vm. szolgabirájának 1803. évben használt pecsétje 
után. — Zemplén vm. It. Loc. 108. No. 110. 

Albert. 1701. XI. 7. A. Máté fiai és testvérei 
nyertek c. n. 1. — Kihird: 1701. XII. 12. — 
Dr. Forgón I. 38. 1. — Kempelen M. N. Cs. 
L 62. 1. 

Albert de Farkaslaka. 14. T. 3. Hiteles címer 
Hajdó Márton csendőr főhadnagy kamarási 
ősfáján. 4390 — 1907. belügyminiszteri sz. 
alatt. 

Albert de Homoród — Almás. 14. T. 4. Albert 
alias Máthé Péter, Pál, István, Mihály,. 
Máthé, János és András 1666. II. 10. Apaffy 
Mihálytól c. n. 1. ujkertek. — Eredeti n. 1. 
Máthé Albert János őrizetében H. Almáson. 

Albert de Mája. A. Sámuelnek 1838. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 183S. évi 
homg. 222. 1. — Címer: kerek paizsban kar 
egyenes 'karddal; a kardtól jobbra félhold, 
balra a kar könyökhajlása felett 6 águ 
csillag. 

Albert de MakfalTa. 14. T. 5. Albert István 
és fia János 1679. VI. 2. Apafi Mihály feje- 
delemtől c. n. 1. kaptak. — Hit. másolat Pál- 
may Lt. 

Albert de Olaszi. 1659. VII. 15. A. Gergely 
nyert c. n. 1. — Cimer: kék paizsban zöld 
halmon koronán álló galamb csőrében 3 buza- 
kalászt tart, a paizs felső sarkaiban két ró- 
zsa. — Sisakdisz: növekvő griff karddal. — 
Kihird: 1660. Gömör vm. Kempelen M. N. 
Cs. L 62. 1. 

Albertffi alias Szindi de Vécs. 14. T. 6. 
Rákóczy Zsigmond Albertffi Jánosnak 1607. 
VIII. 21. c. n. 1. ad. — Kihird: Tordán 1608. 
II. 4. — Eredeti ref. Collégium könyv- 
tárában Marosvásárhely. 

Alberti de Poja Gróf. 14. T. 7. Tiroli család^ 
mely a XIX. században nyert indigenátust. 
— Siebm. W. U. A. T. 6. 

Alberty lásd Szerény. 

Albini c. p. Pestvm. lt. Polg. per. fasc. 119. Nr. 
33. Kőszeghi. 

Albrecht. A. Ferencnek 1792. évben használt c. 
p. Borsod vm. lt. 1793. 2329. kg. — Cimer: 
Jobb felső részről — bal alsó rész felé nyúló 
három 6 águ csillaggal rakott pólya által két 
részre osztott piros paizs. — Sisakdisz: pán- 
célos kar görbe karddal. 

Albrecht, 14. T. 8. A. Márton magyarókereki 
birtokosnak 1836. évben használt c. p. Dr. 
Albrecht Lajos ügyvéd őrizetében Bánffy- 
Hunyadon. 

Albrecht de Albrechtsburg. 14. T. 9. Albrecht 
János-Konrád és Albrecht János-Ignác 1674. 
évben nyert c. n. 1. Magyar indigenátust 1687. 
évi 29. t.-c.-kel nemességszerzők kaptak. — 
Sieb. W. U. A. T. 6. 

Albrecht de Vékony. 15. T. 1. I. Ferenc Jó- 
zsef király 1897. I. 6. Albrecht Emilnek c. n. 
1. ad. — Kempelen „Magyar Nemes Csalá- 
dok" 8. 1. 

Albrechtovieh. 15. T. 2. Lipót király Albrech- tovich Mártonnak és teatvéreinek Jánosnak és 
Mihálynak 1676. XI. 11. c. n. 1. ad. — Hit. 
másolat Nyitra vm. It. Fasc. I. N. 7. 

^Ibrich de Albrichfeld. íő. T. 3. Albrich Már- 
ton kapitány, brassói polgár és gykei 1796. 
XI. 18. nyertek c. n. 1. — Kk. XIII. 140. 

Albus. A. Jánosnak 1759. évben has/.nált c. p. 
— Siebm. W. U. A. T. 2. — Címer: Kék 
paizsban hármas zöld halmon két keresztbe 
tett vörös zászló Között emberi fö. — Sisak- 
disz: a paizsbeli két zászló, a fej egy egyenes 
kard hegyére tűzve. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Kempelen M. N. Cs. I. 66. 1. 

Alcs. 1629. évben nyert c. n. 1. — Szepesi kpt. 
It. Proth. 1618. f. 271. — Kempelen M. N'. 
Cs. 66. 1. 

Alesebi. A. László Zemplén vm. alispánjának 
1429. évben használt e. p. — 0. L. Dipl. 
12139. 

Áldássy de Szanad. lő. T. 4. Krappel Ignác és 
János nevüknek „Áldássy"-ra változtatásával 
1797. VI. 23. nyertek c. n. 1. — „Szanadi" 
előnevet 1800. XII. 1. kapták. — Kk. LIX. 
341..és LX. 284. 

Áldor de Gyöniörő. 15. T. 5. I. Ferenc József 
király Áldor Adolf nagykárolyi orvosnak c. 
n. 1. ad. 1899. — Szatmár vm. Monogr. 579. 1. 

Alexander. 15. T. 6. 1. Lipót 1665. V. 4. 
Alexander Gáspár, János és Gergely testvé- 
reknek c. n. 1. ad. — Kihird : Abauj vm. 1665. 
IX. 7. — Hit. másolat Abauj vm. It. — Cso- 
ma J. közlése. 

Alexievich. 15. T. 7. Alexievich Dániel és ne- 
jétől Oberknesu St. Karapaiicsa Katalintól 
szül. gykei: Miklós, Mihály, Péter, György 
és Erzsébet 11. Lipóttól 1791. II. 10. c. n. 1. 
nyertek. — Kihird: Krassó-Szörény vm. 1791. 
V. 30. Temes vm. 1813. évi 338. sz. a. — Kk. 
LV. 465. 

Alexits de Felménes. 15. T. 8. Alexits Jakab 
és testvére János 1830. XII. 10. nyertek c. n. 
1. — Kk. LXV. 658. 

Alexiiis. 15. T. 9. Lipót király Alexiug Dávid 
és Mihálynak, valamint utóbbi Mihály nevű 
fiának c. n. 1. ad. — 1669. X. 8. — Kihird. 
Abauj vm. 1669. XII. 16. — Csoma J. Abauj 
vm. X. Cs. 48. 1. 

Alföldy. 16. T. 1. Alföldy Lőrinc 1606. IV. 3. 
nyert c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 1669. XII. 
16. — Hit. másolat Zemplén vm. It. Fasc. 
Xob. 3. N. 376. 

Alföldy. Alföldy Eleknek 1845. évben használt 
c. p. Xyitra vm. It. Proc. jur. S. Fasc. LXIII. 
1629. 1846. — Címer: Csücskös talpú paizs 
alján zöld tér, melyen mentében öltözött, 
kucsmás magyar vitéz áll, jobbjában karddal, 
baljában zászlóval. — Sisakdisz: a paizsalak. 

Álgya vulgo Pap. 1625. IV. 12. Bethlen Gábor- 
tól Fogarasban nyert c. n. 1. — 0. L. 30 — 
1903. — Horváth S. C. X. L. 
Algryai de Algyest. Kardetter Tamás nevének 
,.Álgyai"-ra változtatásával 1831. IV. 8. nyert 
c. n. 1. — Kihird: Pest vm. L. R. LXV. 722. Aliu de Karatua. Knratn^i Alia Farkas 1607. 
évi c. p. — Nagy Iván M. Cs. I. 18. — Cí- 
mer: Két réézre osztott paizs, jobb oldali 
részben kiterjesztett szárnyú fél sas; bal oldali 
rész egy rózsákkal rakott haránt pólyával 
van szelve. — Sisakdigz: két kiterjesztett sas- 
szárny. 
Alitisz. C. p. Nógrád vm. It. Simon János „Ne- 
mesi Iratok" 16. 1. — Címer: Magyar vitéz 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: kar karddal. 
Kempelen M. N. Cs, I. 69. 1. 
AUaga de Nemesmilitics. A. Péter 1722. VII. 
15. Károly királytól nyert c. n. 1. — Kihird: 
Bács vm. 1798. X. 26. és 1838. XII. 7. — Cí- 
mer: Kék paizsban zöld halmon növekvő 
kétfarku oroszlán eldülőfélben álló oszlopot 
támogat. — Sisakdisz: kiterjesztett szárnyú 
növekvő griff jobbjában karddal. — TakaróK: 
ezüst — vörös, arany — kék. — Kempelen M. N. 
Cs. I. 70. 1. — Aliaga Imre Bars vm. esküdt- 
jének c. p. Szatmár vm. It. 1846. évi 120. k. 
15. Nemesi iratok. 

Allásy de Löwenbac/i. 16. T. 2. Ferenc király 
ÁUásy Mátyásnak s fiainak, József, Antal, 
Teréz és Borbálának c. n. 1. ad, — 1808. VI. 
4. — Kihird: Pozsony vm. 1820; Pest vm. 
1814. és Vas vm. 1809. — Eredeti okm. a 
sárospataki ref. collegiumban. — Kk. LXII. 
408. 

A116 de Nagyenyed. A. Mihály és 316 társa 
1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 
1. — Sándor I. „Címerlevelek" II. 88. 1. — 
Címer azonos az „Ádám de Nagyenyed" csa- 
lád címerével. 

Álló de Nyék. C. p. Pest vm. It. a Bottyán-csa- 
lád nemesi iratok között. — Kőszeghy S. 

Ally. C. p. Heves vm. It. — Orosz Heves vm. 
N. Cs. 

Alraády de Szovát et Szava. 16. T. 3. Almády 
Józsefnek 1724. évben kelt pecsétje után. — 
SzéKi Gr. Teleki Lt. Mvásárhelyt Dipl. oszt. 
1406. — Hitelesítve Káli Nagy István kama- 
rási ősfáján. 

Almán de Szent-Anna donatius nemes. C. p. 
Pest vm. It. Polg. per. fasc. 56 — 57. No. 12. 

Almá-si. A. András szolgabírónak 1661. évben 
használt c. p. — Csoma I. Abauj vm. N. C*. 
49. 1. — Címer: Kerektalpu paizsban növekvő 
griff jobbjában karddal. 

Almási. A. István és 140 társa 1631. VI. 23. 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Hit. 
másolat a Gr. Teleki Nemz. It. Mvásárhelyt 
N. L. oszt. No. III. 13. — Címer: azonos az 
„Alparéthi" család címerével. 

Almási de Almás. A. Jánosnak 1742. évben hasz- 
nált c, p. Gróf Teleki nemzetség lt. Gr. Te- 
leki Sándor oszt. 1742. — Címer: Kerek 
paizsban Kar kezében irótollal. 

Almási de Csomortán. A. Jánosnak 1754. évben 
használt c. p. Gróf Teleki nemzetség lt. Dipl. 
2172. — Címer: Kerek paizsban kar karddal. 

Almási de Gerlah. A, Mihály 1612, VII, 7. 10 nyert c. n. 1. — Arad vm. It. — Kempelen M. 
N. Cs. I. 73. 1. 

Almási de Nagyvárad. A. Istvánnak 1777. év- 
ben használt e. p. Alsófehér vm. It. R. III. 
712. — Címer: Csüeskös talpú paizsban jobb- 
ról-balra kinyaló kar karddal. 

Almási de Szent-Jóh. IG. T. 4. Apafy fejede- 
lem Almási alias Kőmives Istvánnak 1676, 
X. 29. c. n. 1. ad. — Kihird: Gyulafehérvár 
1676. XI. 30. — Eredeti n. 1. Tarna-Mérán 
néhai Almássy Vince könyvtárában. — Tu- 
rul 1904. évf. 160. 1. 

Almási de Szodoró. 16. T. 5. Almásy Pálnak 
1735. évben használt c. p. Alsófehér vm. it. 
Kemény iratok. 

Almási de Ujtorda. Bethlen G. Almási István- 
nak és 335 társának 1619. YIII. 25. c. n. 1. 
ad. — Eredeti n. 1. az uj tordai ref. egyház 
It.-ban. — Ciniér azonos az „Ajtoni" család 
címerével. 

Almássy. 16. T. 6. III. Károly király Almássy 
István deési ref. papnak 1712. X. 26. c. n. 1. 
ad. Kk. Y. 470. 

Allhássy. 16. T. 7. II. Ferdinánd király Al- 
mássy István és nejének Kuun Katalinnak, 
leányának Katalinnak és Almássy Jakabnak 
1632. XII. 20. c. n. 1. ad. — Kihird : Zemplén 
vm. 1633. — Eredeti n. 1. Tarna-Mérán néhai 
Almássy Vince könyvtárában. — Turul 1904. 
158. 1. ' • ' 

Almássy. 16. T. 8. I. Lipót Almássy Balázs és 
testvérének Györgv és Istvánnak c. n. 1. ad. 
1668. VI. 6. — Kihird: Xyitra vm. 1668. XI. 
27. — Dr. Áldásy Magy. Xemz. Múzeum cini- 
levelei. 233. 1. — Almássy Ferencnek 1736. 
évben használt pecsétje Nyitra vm. It. Proe. 
jur. A. f. IX. X. 282. • 

Almássy. 16. T. 9. A. Istvánnak 1628. évben 
használt c. p. — Kassa városi It. — Csorna 
J. közlése. 

Almáss,t, A. 'Mihály s neje Benke Klára 1707. 
X. 28. kaptak e. n. 1. — Kihird: Heves vm. 
1708. — Kempelen M. X. Cs. I. 79. 

Almássy de Almás. A. Ferenc muzsalyi birto- 
kosnak 1747. évben használt c. p. Szatmár 
vm. It. — Címer: Kerektalpu paizsban ko- 
ronán nyugvó jobbra néző ökörfö. 

Almássy de Filicz. 17. T. 1. A. Imre és fiai : 
Kristóf és Pál 1582. TI. 19. Rudolf királytól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: 1582. Szepes vm. 
— Hit. másolat Szepes vm. It. — Almássy 
Józsefnek 1790. évben használt c. p. Borsod 
vm. It. 1858. kg. 1790. 

Almássy alias Hakó de Almás. A. István nyert 
c. n. 1. — Kihird: Toi-na vm. 1609. — Kem- 
pelen M. X. Cs. 1. 73. 1. 

Almássy alias Gáli. 1055. IV. 13. A. Mihály 
tiai : Pál ég Mihály, valamint testvérei 
György és János kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Abauj vm. 1656. V. 22. — Dr. Forgón I. 
40. 1. 

Almássy aliter Hyio. 17. T. H. Almássy Pál 
és testvérei: Hyro Imre, Ferenc. Orbán, Mi- hály, István és Bálint 1593. VH. 19. Rudolf 
királytól nyertek c. n. 1.— Eredeti Abauj 
vm. Lt. — Hit. másolat Szepes vm. Lt. 
Almásy. 17- T. 3. Rudolf király Almásy Be- 
nedek, Péter és Pál testvéreknek, valamint 
A. Péter és neje Lengyel Ilona gykeinek bá- 
nosnak és Istvánnak 1603. III. 7. c. n. 1. ad, 

— Kihird: Zemplén vm. 1604. IV. 27. — 
Hit. másolat Abauj \Tn. lt. 

Almásy. 17. T. 4, A. Márton Rákóczy testőr 
hadnagyának 1704. évben használt c. p. — 
Zemplén vm. lt. regesztrálatlanok. 

Almásy. 17, T. 5. Ferdinánd király A. Já- 
nosnak és Ferencnek 1648, II. 5. c. n. 1. ad. 

— Kihird: Lőcsén 1648. — Eredeti Almásy 
Károly birtokos őrizetében Igriciben (Bor- 
sod vm.). 

Almásy. A. Istvánnak 1706. évben használt c. 
p. — Siebm. W. S. A. 52. T. — Címer: Ke- 
rektalpu paizsban zöld dombon ballábán 
álló gólya, jobbjában liliommal; — a gólyá- 
tól balra egj' kereszt. 

Almásy de Boros-Jenő. 17. T- 6. Báthory G. 
Almásv Istvánnak c. n. 1. ad. 1608. YIIL 2. 

— L. R. V. 127. 

Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós. 17. 
T. 7. (ősi) Almáisy János 1701. évben nyert 
Zsadányra donátiót. — Siebm. \V. U. A. II. 

Almásy de Zsadány et Törökszentmiklós. 17. 
T. 8. (Grófi) Mária Terézia királyasszony 
1771. XI. 8. Almásy Ignác- Józsefet grófi 
rangra emeli. — Kk. XLIX. 133. 

Almásy de Zsadány et Törökszcntmiklós. Al- 
mási Ignác 1797. évi c. p. az arany szarufa 
hiánj'zik. az ékben és sisakdíszen levő ga- 
lamb csukott szárnyakkal fordul elö, a két 
egyszarvú pedig piros mezőben egy babér- 
koszorú után nyiilnak. — Ugyanezen címert 
közli Orosz E. Heves vm. N. Cs. 7, 1. — 
Zemplén vm. lt. Fasc. jur. 142. JNo. .33. 

Almásy de Zsadány et Török-Szentmiklős. A, 
István 1797. évi c. p. Zemplén vm. lt. Fasc. 
jur, 142. Xo. 33. — Címer: Kerektalpu 
paizsban hármas zöld halmon egy csukott- 
szárnyu galamb, felette két szembenéző, nö- 
vekvő unicornis. — Sisakdisz: kiterjesztett 
szárnyú galamb. — A galam.bok csőréből 
hiányzik a zöld galy. 

Almásy de Sarkad. 17. T. 9. Zsadányi és 
Törökszentmiklósi Almásy Ignác és gykei: 
Borbála gróf Szirmay Tamásné, Ottilia, 
Alajos és Lajos 1815. VIII. 11. Ferenc király 
által ..Sarkadi" előnévvel grófi rangra emel- 
tettek. Kk. LXIII. 775. A nemeslevélben sisak- 
disz és takarókról nincs szó. — Ezen címert 
használja Gróf A. Ignác vicekaneellár 1823- 
ban. Zemplén vm. lt, Kazinczy gyűjtemény. 

Almásy alias Szabó. Almásy- Szabó Pálnak 
1784. évben használt pecsétje után. — Bor- 
sod vm. lt. acta jud. prot. Sp, XVIII. Fasc. 
XXVIl. Xo. 2771. 

Almásy lásd Bindász. 

Almay de Almás Wurm József és gykci : Ru- II tlolf, GottfréiJ. Erzsébet én Klára iioveiknek 
„Almay'*-ra való változtatásával ]8.)4. XI. 
20. Ferenc királytól nyertek c. n. 1. — Kk. 
LXVJ. 194. — Cimer: Négyeit paizs. az 1. 
piros osztályI>a!i ezüst «igony, a 2. kék 
részben 3 liliom (2 — 1.), — a 3. kék részben 
három zöld hnlom s felette 3 méh, a 4. piros 
részbon vizből növekvő oroszlán zöld líídy- 
lyal. — Sisakilisz: 2 fekete sasszárny között 
növekvő arany oroszlán görbe karddal. — 
Takarók: arany-piros, ezüst-kék. — Kempe- 
len M. N. Cs. I. 80. 1. 

Almosy. 18. T. 1. A. Lászlónak 1402. év- 
ben liasznált c. p. — Bécsi állami It. az 
1896. évi ezeréves kiállitáson. Csoma József 
közh'»se. 

Alparéthi. 18. T. 2. Rákóczy György Aparéthi 
István és 140 társának 1631. VI. 23. c n. 1. 
ad. — Hit. másolat Gróf Teleki nemz. It. 
Marosvásárhely X. L. oszt, 

Alparéti de Ujtorda. Bethlen G. 'Alparéti Ist- 
ván és 33.5 társának 1619. VIII. 2ö. c. n. 1. 
ad. — Eredeti az iijtordai ref. egyház levél- 
tárában. — Cimer: azonos az „Ajtoni de Uj- 
Torda" család cimerével. 

Alpáry de Bolly. Ulászló király A. Mihály és 
Mátyásnak 1.512. III. 9. c. n. 1. ad. — Eredeti 
n. 1. Csorna J. devecseri birtokos őrizetében. 
— Cimer: Kék pai?.-s"ban sziklák között osz- 
lopon növekvő, balra fordult, koronázott 
oroszlán lábaival hegyével lefelé állitott 
pallóst tart. — Korona helyett viragdisz. — 
Takarók : zöld-kék-arany. 

Alsáni. A. Bálintnak 1377. évben használt c. 
p. — Orsz. X^emz. Muz. — Címer: Könyöklő 
kar három rózsával, a :könyök hajlásában 
szarvaival fölfelé állitott félhold; — a paizs- 
fö két sor kockával van fedve. 

Alsó de Xagy.Pestény. 18. T. 3. Xéhai 
Pestényi alias Al«ó László fiai: Mihály és 
Dénes és ezek unokatestvére Tamás néhai 
Pestényi Dénes fia L Mátyás királytól 1549. 
évben Xova Donatiot nyertek. Alsó István- 
nak 1737. évben és Alsó Jánosnak 1732. év- 
ben használt c. p. — Pálmay Lt. XVIII. 858. 

Alster de Acs. A. József ny. őrnagy 1895. II. 
20. nyert c n. l. — Kempelen M. N. Cs. I. 
84. 1. 

Alsterl de Astfeld. A. Ferenc- Miksa 1729. X. 
29. kapott indigenátust. — L. ]{. XXXVI. 
3.53. — Kempelen .M. X. Cs. I. 84. 1. 

Alszegi de Uj-Tonla. Bethlen G. A. János és 
335 társának 1619. VIII. 25. c. n. 1. ad. — 
Eredeti n. 1. az ujtordai ref. egyház levél- 
tárában. — Cimer: azonos az „Ajtóni de Uj- 
Torda" család címerével. 

Általi. A. János apja Ferenc 1635. VI. 15. ka- 
pott c. n. 1. — Borsod vm. It. 

Altarjai 1703. évben nvert c. n. l. — Kempe- 
len I. K. 85. 1. 

Altenbiirger. A. Tamásnak 1471. évben használt 
c. p. — Xcmz. It. Xasry-Szebcn. — Címer: Kél részre osztott paizs, alsóban 3 e$)illug. 
(2 — 1) fel«ő részben deréklwl növekvő farkai*. 

Altli. 18, T. 4. A. Jánog Abauj vni. szolga- 
l)irájának 1770. évben használt, c. p. — 
Csoma J. Abauj ^m. N. Cs. 53. 1. 

Alt hun Gróf és báró. 18. T. 5. Althan Far- 
kas 1574. V. 24. báróságot, Althan Mihúly- 
Adolf 1610. VI. 18. grófságot kaptak. — A 
család indigenátu&a 1578. évi 36. VI. alatt 
lett liecikkelyezve. — Siebni. W. U. A. 7. T. 

Alvinczy. A, Simon töbWdmagával 1612. VI. 
6. nyert c. n. 1. — Arad vm. lt. 

Alvinczy de Borborek. 18. T. 6. Alvinczy 
Péter 1689. évben kelt c. pecsétje után. — 
Pálmay Lt. XVII. 414. 

Alvinczy de Borborek báró. 18. T. 7. Al- 
vinczi (íálior 1744. XT. 13. és Alvinczi József 
1763. VI. 20 nyeltek báróságot. O. L. IX. 
618. és XI. 101. L. R. 

Alvinczy de Deés. 18. T. 8. Alvinczy 
András és fiai István és András 1640. XI. 20. 
Ilákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Ere- 
deti Koloza vm. Lt. 

Aniade de Várkony et Böős. 18. T. 9. 
Amadí' István 1515. évben kelt c. pecsétje 
után. — Orsz. Xem. Múzeum Bpest. Kis- 
faludy Arh. 

Amadé de Várkony Gróf. 19. T. 1- Amadé 
Tade báró gykei: József, Ferenc, Antal. 
Franciska és Anna 1782. I. 25. József király 
által grófi rangra emeltettek. — Kk. LII. 
153. 

Ambory o. p. Pest vm. jt. Polg. per. fasc. 8. 
No. 12. — Kőszeghi S. 

Ambró de Adamócz. 19. T. 2. III. Ferdinánd 
1655. III. 20. Ambró Andrásnak e. n. 1. ad. 
— Eredeti Bars vm. Lt. Ambró Mihálynak 
1778. évben használt c. pecsétje Nyitra vni. 
lt. Proc. jur. B. fasc. XXX. No. 934, 1777. 

Arabrosovics. 19, T, 3, Ambrosovics Jáuo-s 
és tiai Láázló 1760, XI. 25, Mária Terézia 
királyaszonytól nyertek c, n. 1. — Kk. XLV. 
514. 1. 

Ambrosóvszky. 19. T. 4. A. Ferenc, János és 
István 1760. II. 11-én kaptak c. n. 1, — Kk, 
XLV, 272, — Turul 1905, 133, 1, 

Ambrósy. 19, T, 5, Báthory G, Ambrósy Já- 
nos, István. Györey és Lajosnak c. n. L ad. 
1608. VI T. 21. — L. R. V, 162. 

Ambrózy de Séden. 19, T. 6. II, Mátyás ki- 
rálj- A, Gergely testvércinek Jánosnak, Ba- 
lázsnak és Bálintnak 1610, VII. 14. c. n. 1. 
ad. — Hit, másolat Borsod A-m. lt, 1790. évi 
közgy, jkv. 2626, 

Ambózy de Séden. 19. T. 7. Ambrózy István 
és György 1845. IV. 10. c. n. 1. nyertek. — 
Kk. LXVII. 571. Itt a paizstartók természo 
tes- színűek. 

Ambrózy de Séden báró. 19, T. 8, A. Lajos 
és neje Szirmabesenyői Szirmay Teréziától 
származott gykei: Lajos, Gyula, Mária- 
Ludovika és Erzsébet 1838. IV. 27, bárói 12 rangra emeltettek. — Kihird : Teme« vm. 
1S39. I. 14. — Xk. LXVI. 648 
Ambrus. 1733. évben nyert c. n. 1. — Kempelen 
M. X. Cs. I. 98. 

Ambrus. 19. T. 9. II. Mátyás király Ambrus 
Bálintnak és nejétől Nyereghgyártó Orso- 
lyától fezül: gykeinek Mátyásnak, Margit- 
nak és Annának c. n. 1. ad. 1618. III. 30. — 
Kihird: Abauj vm. — Eredeti n. 1. Abauj 
vm. It. 

Ambrus lásd: Kosztolányi. 

Ambrus. 20. T. 1. Ambrus Györy és neje Si- 
monyi Ilona, valamint testvére Márton s en- 
nek fiai : István, Pál, Mihály, János. Péter és 
György 1633. XI. 2. Ferdinánd királytól 
nyertek e. n. 1. — Kihird: Hont vm. 1634. és 
Nógrád vm. 1636. V. 7. — Eredeti Berecz 
urnái Debrecenben. 

Ambrus de Csik-Jenöfalva. 1655. VII. 7. A. 
Péter Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — 
L. R. XXYI. 605. Va?s. Sz. Oki. 

Ambrus de Csehétfalva. A. Mártonnak 1700. 
évben használt e. p. — Pálmay It. XVIII. 
480. — Címer: Kerek paizsban páncélos kar 
egyenes karddal. 

Ambrus de Futásfaha. 20. T. 2. Báthory Gá- 
bor Ambrus Mihály és 22 társának c. n. 1. ad. 
1611. VI. 12. — Másolata az Erd. Xemz. 
Muz. Miké Coll. 768.. 665., 664. lapjain. 

Ambrus de Szentlélek. 20. T. 3. A. Jakab hitea 
assessornak 1796. évben használt c. p. — 
Udvarhely vm. It. 1796. évi pol. csomag. 

Ambrus de Szoráth. 1627. V. 25. A. Tamás 
Bethlen Gábortól nyert c. n. I. — L. R. XIII. 
32. Vass Sz. Oki. — Címer: Kék paizsban 
zöld ruhás, sárga csizmás, fehér ködmönös 
férfi jobbjában koronát tart, balját csípőjén 
tartja. — Sisakdisz: páncélos kar buzogány- 
nyal. -^ Takarók: arany-kék, ezüst-piros. — 
Siebm. W. S. A. 52. T. 

Ambrus de Tárad. c. p. Pest vm. Végr. Okit. 
1173. XI. — ■ Kőszeghi. 

Ambrus de Velencze báró. 20. T. 4. I. Ferencz 
József király A. Mihályt 1873. IV. 9. bárói 
rangra emeli. — Siebm. W. 44. T. S. A. — 
Ambrus György 1648. VII. 12. Rákócz.y fe- 
jedelemtől ugyanezen cimert kapta. — Hit. 
másolat Bihar vm. It. Act. Xob. A. 1. 

Ambrus alias Perecz. 1622. V. 26. A. András és 
gykei kaptak e. n. 1. — Kihird: Gömör vm. 
1622. VIII. 22. — Címer: Két medve; az 
egyik kardot, a másik búzakévét tart. — 
Kempelen M. X. Cs. I. 96. 1. 

Ambmsházy. 20. T. 5. Ferdinánd király A. 
Pálnak és Mihálynak 1630. V. 10. c. n. 1. ad. 
— Kihird: Borsod vm. 1630. — Hit. másolat 
Abauj vm. It. — Csorna J. Abauj vm. N. Cs. 
53. 1. 

Ambtmau. c. p. Nógrád vm. It. Simon J. Címe- 
res pecsétek. 

Amesmayer. A. Henrik és gykei: Ignác, Mária, 
Anna és Mária-Kata 1712. évben kaptak c. 
n. 1. — Címer: Kerektalpu fekete paizsban két arany liliom piros kehelylyel és két 

• arany bimbó zöld levelekkel vörös szalaggal 
átkötve; ■ — a paizsfő piros, melynek aljából 
a fekete szinbe nyúló 2 háromszög látszik; 
a jobb felöli háromszög szintén fekete, arany- 
nyal szegélyezve; a balfelőli kék 3 fehér ró- 
zsával berakva (1 — 2). — Sisakdisz: két sas- 
szárny között növekvő szerecsen bekötött 
szemekkel, jobbfele arany. — A .Sasszáruyak 
közül a jobbfelőli : fekete-kék-arany, a bal- 
felőli : piros-kék-fekete. A kék részben 3 — 3 
fehér rózsa. — ■ Takarók: arany-kék, ezüst- 
piros. — Siebm. W. U. A. 8. T. 

Amicis de Jaicza Gróf. 1746. XII. 2. Gróf 
Amicis Ferenc és testvére ,Hugó, Mária Te- 
rézia királyasszonytól a Brankovich-család- 
dal egyesitett cimert nvertek. — Ivk. XL. 
542. 

Amonyi. c. p. Heves vm. It. Orosz. Heves vm. 
X. Cs. 

Ampringen. 20. T. 6. (ősi). — Siebm. W. U. 
A. S. T. 

Ampringen báró. 20. T. 7. — Siebm. W. U. 
A. 8. T. 

Amtí. Amtz Tombod Albornoz kardinális alatt 
keresztes-vitéz 1357. évben használt c. p. • — 
Vatikáni It. Róma F. 224. — Dr. Schaffer 
közlése. 

Anasztazievich. 20. T. 8. A. Demeter és foga- 
dott fia Máté, Lipót királytól 1792. XII. 26. 
kapott e. n. 1. — Kk. LVI. 218. 

Anchély. 20. T. 9. 1801. XII. 4. A. János s 
nejétől Sagmiller Annától szül: gj-Rei : Ká- . 
roly, Ferenc, Dávid, Anna és Mária — Fe- 
renc királytól nyertek c. n. 1. — Kk. LX. 576. 

Ancsán de Csolth. 21. T. 1. Báthory G. 
Csolthy Györgynek ad c. n. 1. — 1613. VI. 
10. — O. L. Bpest. A család az Ancsán nevet 
vette fel. 

Anda. 21. T. 2. Rudolf király 1582. évben 
Anda Ambrus és társainak c. n. 1. ad. — 
Eredeti n. 1. Komárom vm. It. 

Andaházy de Andaháza. — Siebm. W. U. A. 9. 
T. — Címer : Kék paizsban két szembenlevő 
koronás kigyó nyakukon átnyilazva; a kí- 
gyók felett 2 arany nyilvessiző tartó 3 — 3 
nyílvesszővel. — Sisakdisz: repülésre kész 
galamb, nyakán szintén átnyilazva. — Ta- 
karók : arany-piros, ezüst-kék. 

Andai. 21. T. 3. Andai Máthénak 1698. év- 
ben használt c. pecsétje titán. — Borsod vm. 
It. Acta jud. prot. Sp. XVII. Fasc. 11. No. 
145. 

Anderkó. 21. T. 4. 1. Lipót Anderkó Gás- 
párnak és testvéreinek Jánosnak és Demeter- 
nek 1668. IX. 22. c. n. 1. ad. — Kihird : Sza- 
bolcs vm. 1668. XII. 18. — Hit. másolat 
Zemplén vm. It. Fasc. Nol. 11. N. 1069. 

Anderké de Otrokocs. 21. T. 5. Dr. Forgón 
M. Gömör^ — ^Kishont vm. N. Cs. I. 43. 1. 

Andermann. 21. T. 6. II. Mátyás 1609. VII. 
23. Andermann Pálnak, atyjának: Márknak 
s György, Jakab és János nevű fiainak c. n^ 13 1. ad. — Kihinl: Göinör vm. 1610. III. 31. 

— Hit. Yiiásolat Gömör vm. It. — Cáoina J. 
közlése. 

Andics de Nagysxap. 21. T. 7. A. Miklós 
16Ő2. évben nyert c n. 1. — Győr vm. It. 

Andó. 21. T. 8. A. Józsefnek 1835. évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. Fasc. 18. 
N. 3. A. 2. Ex. 1843. 

Andocsi. A. Jánosnak Somogy vármegye al- 
ispánjának 1-194. óvbcn használt c. p. — 0. 
L. Dipl. 20194. 

Andor. 21. T. 9. Andor Mihálynak 1785. év- 
ben használt c. pecsétje után. — Nyitra vm. 
It. Proc. jur. K. Fasc. XXIV. N. 676. — 
1784. Sub. B. No. 2. 

Andor. 22. T. 1. Ferdinánd király Andor 
Istvánnak, valamint nejétől Dorotheától 
származó István és Mihály nevű fiainak c. 
n. 1. ad. — 1629. I. 20. — Hit. másolat Ko- 
márom vm. It. ■ — Andor Istvánnak 1809. év- 
ben használt c. p. ugyanott. XIII. 39. sz. a. 

Andor de Komolló. 22. T. 2. A. János és 
fiai: Tamás és Benedek 1716. III. 13. Károly 
királytól nyertek c. n. 1. — Kk. VI. 228. 

Andor de Lőkősháza. 22. T. 3, Rákóczy 
György Andor Jánosnak c. n. 1. ad. — 1654. 
IX. 3. — O. L. Bpest. 

Andorkó. 1675. III. 20. A. István nyert c. n. 1. 

— Kihiid: 1675. VII. 20. Szatmár vm. It. 
Adormányi de Nagycnyed. 22. T. 4. A. 

Józsefnek 1750. évben használt c. p. — Alsó- 
fehér vm. It. 1750. D. I. 242. és 1746. D. I. 
220. 

Andrád de Sepsiszentgyörgy. 22. T. 5. 
Andrád György s.-szentgyörgyi birónak a 
XVIIT-ik században használt pecsétje után. 
-^ Pálmay It. XVIII. 2523. 

András de AmadéfaWa 1665 VII. 6. A. Gergely 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — L. R. 
XXVI. 605. Vas. Sz. Oki. 

András de Báukfalva. 1655. VII. 7. A. Mihály 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — L. R. 
XXVI. 605. Vass. Sz. Oki. 

András de Csík-Rákos. A. István 1655. VII. 7. 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — L. R. 
XXVI. 605. Vass. Sz. 'Oki. 

András de Hosszuasszó. Báthory G. András 
Lőrinc és 127 társának 1610. XII. 18. c. n. 1. 
ad. — Kemény J. Apenndix. Dipl. Trans. 
XVI. Erd. Nemz. Muz. — Sándor I. „Címer 
levelek" I. 52. 1. — Címer: azonos az ,. Áb- 
rán" család címerével. 

AndrasseTÍch alía« Bnezan. 1661. évben nyert 
c. n. I. — Kempelen M. N. Cs. I. 106. 

Andrásfalvy de Szentandrás. C. p. Nógrád vm. 
It. — Simon János. Címeres Pecsétek. 

Andrásfy de Dévény-Ujfalu. 22. T. 6. Ter- 
tina Sándor és neje Zeilinger Jozefa gykei: 
Károly, Sándor, János-, Gyula, Nándor, 
László, Mária, Henrika és Ernesztin nevök- 
nek ,.Andráafy"-ra változtatásával kaptak 
c. n. 1. — L. R. LXVl. 882., 884. — Kem- 
pelen M. N. Cs. I. 106. 1. Andrási de Csibánkfalva. 22. 'l. 7. A. 
Mártonnak 1792. évben használt c. p. — 
Hunyad vm. It. 1792. évi homg. 27. 1. 

Andrási de Kászon-ImpérfaUa. 22. T. 8. 
III.. Károly király 1721. 11. 10. Andrási Fe- 
renc a Péter fiának c. n. 1. ad. — Kk. VII. 
182. 

Andrási de Mezőbánd. A. Ferencnek 1792. év- 
ben használt c. p. — Marostorda vm. It. 1792. 
évi homg. 43. 1. — Címer: Kerektalpu paizs- 
ban növekvő oroszlán karddal. — Sisakdisz: 
a paizsbeli oroszlán derékbői. 

Andrási de Ujtorda. Bethlen G. Andrási János- 
nak és 335 társának 1619. VIÍI. 25. c. n. 1. 
ad. — Kredeti az ujtordai lef. egyház levél- 
tárában. — Címer: azonos az ,.Ajtoni de Uj- 
torda" család címerével. 

Andrássy. 22. T. 9. Andrássy Zsigmondnak 
1793. évben használt c. p. uián. — Andrássy 
Péter alszolgabiró 1749. évben szintén ehhez 
hasonló címert használt. — Mindkét címeres 
pecsét Bihar vm. It. 

Andrássy. A. Ádámnak pusztaszántói lakosnak 
1780. évben használt c. p. — Siebm. W. U. A. 
10. T. — Címer: Kék paizsban zöld téren 
arany növekvő oroszlán jobbjában karddal. 

— Sisakdisz: fehér galamb. — Takarók: 
arany-kék, ezüst-piros. 

Andrássy. 23. T. 1. Andrássy József táblai 
jegyzőnek 1785. évben használt c. p. után. — 
Nyitra vm. It. Prot. jur. H. Fasc. XVIII. No. 
500. 1784. 

Andrássy. 23. T. 2. Andrássy Lajos borsodi 
szolgabírónak 1732. évben használt c. p. után. 

— Zemplén vm. It. Wiczmann gyűjtemény. 
Andrássy de Csikszentkirály et Krasznahorka. 

23. T. 3. Andrássy Péter 1550. évben 
Szentkirályra és 1585-ben Kraszna-Horkára 
nyert donátiót. — Andrássj- György 1706. 
évben kelt c. p. után. — Siebm. \V. 

Andrássy de Csikszentkirály et Krasznahorka 
Gróf. 23. T. 4. 1676-ban Lipót király 
Andrássy Miklóst, 1735-ben Mária Terézia 
királyasszony Andrássy Pétert bárói rangra 
emeli. — Andrássy István báró gykei: Mik- 
lós, Klára és Anna 1766. IX. 17. Mária ^Te- 
rézia királyasszony által grófi rangra emel- 
tettek. — Kk. XLVII. 609. 

Andrássy de . Csikszentkirály et Kraszna-Horka 
Gróf. 23. T- 6. Andrássy Károly báró 
gykei: Károly, József, Lipót, Rebeka és 
Amália 1779. XII. 17, Mária Terézia király- 
asszonytól grófságot nyertek. — Kk. LI. 122. 

Andrássy de I^rkeserü. 23. T. ^. A. János- 
nak 1834. évben használt c. p. — Komárom 
vm. It. Nemes perek XIII. 253. 

Andrássy de Nemeskor. T. 7. A. József- 
nek 1809. évben használt c. p. — Siebm. W. 
U. A. 9. T. — Címer: Szathmár vm. Monogr. 
508. és 579. 1. 

Andrássy de Sanctpéter. 23. T. 8. 1. Fe- 
rencz József király 1851. VIIT. 21. évben 
Andrássy Norbertnek c. n. 1. ad. — Andrássy 14 Xorbert c. pecsétje a cs. kir. nemesi It. 
Bécs. 

Andrássy de Sikló. Xagy Iván folyóirat 1899. 
évből 142. 1. — Címer: Két lészre osztott kék 
paizs alsó osztályában török fej; felsőrész- 
ben zöld téren pirosba öltözött A-itéz jobb- 
jában karddal, balját csípőjén tartja. — Ta- 
karók: arany-kék, ezüst-piros. 
Andníssy aliter Borbély. 23. T. 9. Bethlen 
G. Andrássy Istvánnak, valamint nejének 
Vincze Katalin és fiának A. Istvánnak 
Szathmár-Németiböl c. n. 1. ad. — 1626. VII. 
2. — L. E. VII. 39. 

Andrássy aliter Szlatkovich. 24. T. 1- 
Lipót király Andrássy Györgynek, kinek neje 
Petrovich Anna és gyermekeinek : Miklós- 
naJc, Katalinnak, .luditnak és Erzsébetnek c. 
n. 1. ad. 1678. V. 10. — Kihird: Trencsén vm. 
1678. — Siebm. W. U. A.suppl. 3. T. 

Andrásy. 1629. VI. 1. A. Jáno& és gykei Mi- 
hály és Ferenc kaptak c. n. 1. — Bereg vm. It. 

Andrásy de Atyha. A. Jánosnak c. p. 1838. évi 
homg. 6. 1. városi It. Marosvásárhely. — Cí- 
mer : csücsköstalpu paizsban, zöld téren lo- 
von vágtató vitéz jobbjában karddal, azon 
török fő; baljával a ló kantárját tartja. — 
Sisakdisz:a nap és félhold. 

Andrásy de Föghe. 24. T. 2. Andrásy Já- 
nosnak 1768. évben használt c. p. után. — 
Bereg vm. Lt. — Andrásy János gykei : Mi- 
hály és Ferenc 1629. VI. 1. II. Ferdinándtól 
c. n. 1. kaptak. — Kihird: Bereg vm. 1630. 
— Hit. másolat Bereg vm. ]t. 

Andrc de Ehreufold. 24. T. 3. l.ipót király 
Andreáé János-Fáinak 1696. VIIT. 24. ád c. 
n. 1. — Hit. másolat Nyitra "\Tn. It. Documt. 
p. A. 

Andreánszky de Liptószent-András (ősi). 24. 
T. 4. Andreánszky Jánosnak 1757. évben 
használt pecsétje után. — Zemplén vm. It. 
Loc. 6. X. 134. 

Andreánszky de Liptószent-András. Báró. 
25. T. 5. I. Ferencz József király. A. Ist- 
vánnak és Gábornak 1875. X. 5. báróságot 
ad. — Szepes- vm. It. 

Anáreasycz de Nováki. 24. T. 6. Eudolf 
király 1578. X. 16. Andreasicz Mátyásnak és 
Pálnak c. n. 1. ad. — Hit. másolat Komárom 
vm. It. — 0. L. 1583. — 1906. Horváth S. 
C. X. 1. 

Andreevics de Priszaka. 24. T. 7. Andree- 
vics Axenty s feleségétől Daskovicg Euphe- 
miától szül. gykei: Athanáz, Lázár, Anna 
és Mária 1810. VIII. 31. Ferenc királytól 
nyertek c. n. 1. ~ Kk. LXIl. 1146. 

Andréffy lásd: Péciii. 

Andrényi de Gyorok báró. 24. T. 8. A. Ká- 
roly 1876. XI. 11. I. Ferenc József királytól 
bár(>ságot nyert. — Kempelen M. X. Cfe. I. 
9. 1. 

Andreivich. 25. T. 9. Audreovich András 
elí^ felesí^gétöl szül. fia : János s második 
felesf'gétől szül. leánya Katalin, valamint János és hitvesétől Mihá]yevic> Évától szül. 
unokái Mihálj' és Jephtinia 1783. V. 25. 
Mária Terézia királyasszonytól c, n. 1. kap- 
tak. — Kk. XLVI. 218. 

Andreovics. A. György 1785. évben nyert c. n. 
1. — L. R. 53. pag. 260. — Címer: Két részre 
osztott csücsköstalpu paizs; jobboldali rész 
egy ferde kék pólya által két egyenlő részre 
van osztva; a felső piros részben búza kéve, 
az alsó arany részben zöld téren egy ugrásra 
kész kecske; a kék pólyában 3 hat águ arany 
csillag. — > A paizs baloldali része ismét két 
osztályból áll; a felső kék osztályban repülő 
fehér galamb csőrében zöld gallyal ; az alsó 
ezüst osztályban sziklákon álló zerge. — Si- 
sakdisz: két kék sasszárny között egy fekete 
vadkecske; a kék szárnj-ak közepén egy-egy 
6 águ arany csillag látszik. — Takarók: 
arany-piros, ezüst-kék. 

Andreovits. 25. T. 1. A. Mihály s nejétől 
Rakits Máriától szül. gykei : János, Erzsébet 
és Mária 1804. XI. 15. Ferencz királytól kap- 
tak c. n. 1. — K. K. LXI. 559. — Hit. máso- 
lat Temes vm. It. Jkv. 1824. évi 3033. 

Andressia lásd : Derra. 

Andriczky. C. p. Pest vm. It. ügyvédi iratok 
Xr. 896. — Köszeghi S. 

Andrika. 1679. VI. 6. Andrika János ApafFy 
Mihálytól nyert c. n. 1. — Kk. XXVIII. — 
Címer: Kék paizsban növekvő term. szinü 
medve jobbjában karddal, a kard hegyén zöld 
koszorú. 

Andrla. 25. T. 2. Andrla János és felesége 
.lános Dorottya gykei: Mátyás és Pál 1760. 
III. 25. Mária Terézia király asszonytól c. n. 
1. kaptak. — Kk. XLV. 314. Andrla János- 
nak 1827. évben használt pecsétjével azonos. 
— Xyitra vm. It. Proc. jur. S. Fasc. 60. 
1575. 1/2. 1827. 

Andró de Magyar-Zád. 25. T. 3. 1611. VIL 
20. Andró Mihály nyert c. n. 1. — Kihird: 
Fejér vm. 1678. — Kempelen M. N. Cs. I. 
118. 1. 

Androcha de Andros et Szupnioza. Báró 25. 
T. 4. Androcha .lános Mihály és felesége 
Corsi Katalin (mindketten régi magyar ne- 
mes családok sarjai) gykeinek: 1. Ferencz- 
Ignácnak, 2. Franciska-Katalinnak, 3. Ber- 
nardina-Annának, 4. Máriának és 5. Orsolyá- 
nak 1687. XII. 8. Lipót kir.ály báróságot ado- 
mányoz. — Kk. XIX. 129. 

Androvits. Androvits Miklós kanonok címere: 
Turul 1905. évf. 133. 1. — Címer: egy a jobt> 
felső szögétől — bal alsó szögéhez nyúló ezüst 
pólya által két részre osztott kék paizs; — a 
paizs jobboldali részben zöld dombon, zöld- 
levelü ezüst rózsa, a paizs baloldali részben 
ugyanaz; • — a pólyában egy hegyével lefelé 
irányzott nyílvessző, felette és alatta 1 — 1 
hat águ arany csillag. — Sisakdisz: pán- 
célos kar kezében lefelé irányzott nyilvefc'szőt 
tart. 

Anga, 1660. V. 31. A. István fia Márton és test- 
vére .lános kaptak c. n. 1. — Borsod vm. It. 15 AiikpIo — .Incqiiemoníi. A. Mihály lOSl. V. 31. 
iiyort c. n. 1. — Hont vni. It. 

Angertíy. 25. T. 5. Aiifrtrrr Ferenc nevének 
, Anfíi'rffy**-ro való vúltoztntá«iivHl ISüO. XI. 
21. c. n. i. kapott. — Kk. IX. 28U. 

Aujfermoyer. 25. T. 6. A. Jáiios-Frigyewiek 
1768. ('vben használt c. p, — Alsőfchór vm. 
It. K. VII. 498. 

.\ii>rstt. 20. T. 7. Angszt Györgynek 1834. 
(■'vlxn használt c. p. — Xyitra vm. It, Nob. 
Fns.-. VIII. 563. 

Aiiícyal. — Siebni. W. V. A. 10. T. — Crinier: 
Kék paizsbnn zökl téren fehér lovon ülő, 
víirös ruhás vitéz jobbjaiban karddal, baljában 
zászlóval. — Sisakdípz: páncélos kar kezében 
görbe karddal, melynek hegyére egy fej van 
tűzve. 

Angryal. 1660. X. 26. Angyal János neje Kis 
Ágnes s rokonai A. Mihály és János kaptak 
e. n. 1. — Kihird: Gömör vm. 1661. I. 21. — 
Dr. Forgón M. I. 50. 1. 

AnKyal. — Siebm. W. U. A. 10. T. — Cimer: 
piros paizsban, zöld dombon álló daru jobb- 
lábában kővel; a paizs felső jobb szögében 
egy 6 águ arany csillag, bal szögében a fél- 
hold. — Sisakdisz: egy repülni készülő daru. 

— Takarfxk : arany-kék, ezüst-piros. 
Angyal. A. Mártonnak 1833. évben használt c. 

p, — Bihar -vm. It. — Cimer: Két részre osz- 
tott kerektalpu paizs, melynek felső kék osz- 
tályában egy fehérre öltözött nő jobb- és bal- 
kezében 1 — 1 virágcsokrot tart; — az alsó 
piros osztálj'ban növekvő oroszlán jobbjában 
karddal, baljában mérleggel. — Sisakdisz: az 
alsó paizsalak derekből. — Takarók: arany- 
kék, ezüfet-piros. 

Angyal. 25. T. 8. A. Józsefnek Miskolcról 
1761. évben használt c. p. — Zemplén vm. It. 
Loc. 36. No. 67. 

Angyal de Al-Hé^iz. A. György 1490. évben 
használt e. p. — O. L. Dipl. 19650. 

4ngyal de Leőgér-Pethő. 25. T. 9. II. Má- 
tyás király Angyal alias Sidó Andrásnak, fe- 
leségének Ferenczy Sárának, leányuknak Ilo- 
nának s testvérének Lőrincnek 1611. II. 24. 
c. n. 1. ad. — Dr. Aldásy. A Magy. Nemz. 
Muz. Cimerlevelei. 109. 1. 

Angyal de Sikabony. 26. T. 1. Magyar 
Nemzets. Zsebkönyv. I. 3. 1. 

Angyal de Szent-Gáll. 26. T. 2. Angyal 
Barnabás fia: Pál s leányai: Euphemia és 
Anna 1589. VI. 24. Rudolf királytól c. n. 1. 
kaptak. — Vas vm. N. Cs. Baloghtól 167. 1. 

Angyalos de Bergenye. 26. T. 3. I. Lipót 
király Angyalos Mártonnak s fiainak: Sámu- 
elnek és Ferencnek 1702. VIIT. 20. c. n. 1. ad. 

— Kk. IV. 473. 

Angyalos! de Medgyesfalva, Lázárfalva et Eg^ 
restö. Siebm. W. S. A. 52. T. — Címer: Ke- 
rektalpu vörös paizsban. zöld téren gólya áll. 

— Sisakdisz : két zöld leveles fehér rózsa. — Takarók: arany — jtiroí. — Gen. Füzet. 1906^ 
évf. 4. 1. 
Angyalosi de Eléd. 26. T. 4. A. Mihálynak 
1817. évben használt c. p. — Fálmay It, XIX. 
1472. 
Angyalosi de Uj-Torda. Bethlen G. Angyalosi 
Márton és 335 társának c, n. 1. ad. — 1619. 
VIII, 25. — Eredeti az Ujtordai ref. egyház 
levéltárában. — Címer: azonos az „Ajtóni de 
Ujtorda" család cinverével. 
Angyalosai. 26. T. 5. Angialossi Jánosnak, 
Aranyosszék jur. nótáriusának 1050. ée 1651. 
években használt c. pecsétje után. — Alsó- 
fehér vm. It. Auth. Kem. Tom. I. No. 155. és 
Tom. II. No. 199. 

Angyalossy. Siebm. W. U. A. Suppl. — 4. T. 
Címer : Kerek talpú kék paizsban zöld téren 
fehér ruhás vitéz, jobb kezében vállára fekte- 
tett puskát tart, bal kezét csípőjére támaszt- 
ja. — Takarók : ezüst — kék. 

Angyalossy alias Kocsis. 1635. XII. 15. Kolozs-. 
várt Rákóczy fejedelemtől kapott c. n. 1. — 
O. L. 103—1901. Horváth S. C. N. L. 

-angyalossy de Angyalos. 1650. IV. 1. Rákóczy 
fejedelem Angyalossy Jánosnak c. n. 1. ad. 
ad. L. R. XXV. 13.3. Vass. Sz. Oki. 

Ángyán. Á. János veszprémi prédikátornak 
1840. évben használt c. p. — Komárom vm. 
It. Nemesi perek XIII. 240. — Címer: Kerek 
paizsban zöld halmon egy daru, jobb lábáben 
követ tart. 

Annieh. 26. T. 6. I. Ferenc király 1808. I. 
29. Annieh Jánosnak c. n. 1. ad. — Kk, LXII, 
265. 

Anicska de Várad. Rákóczy fejedelem 1654. 
XII. 12. Anicska Gergelynek c. n. 1. ad. — 
Siebni. W. S. A. 191. T. — Címer: Kék 
paizsban zöld téren fehér lovon vágtató pán- 
célos vitéz jobbjában karddal, baljával a ló 
kantárját fogja. 

Anka Alias Szoleeskei. 26. T. 7. Anka Ist- 
ván 1723. I. 6. Károlv királvtól nyert c. n. 1. 

— Kk. VII. 344. 

Ankhereitter. 1560. XI. 19. A. János és gykei: 

Gáspár, Pál, Ádám, Absolon, Anna és Zsuzsa 

c. n. 1. kaptak. — Szatmár vm. It. 
Ankle de Fiissi. C. p. Pesit vm. It. Végr. Okit. 

1256— XI. Kőszeghi S. 
Annaperger. C. p. Heves vm. It. Orosz Heves 

vm. N. Cs. • 
Anno lásd: Szabó. 
Antal. 26. T. 8. Antal Gergely és társai 

1606. VII. 8. Rudolf királytól nyertek c. n. 
1. — Kihird: Nyitra vm. 1607. — Nyitra vm. It. 

Fasc. XII. N. 720. 
Antal. 1623. VIIL 7, A, Benedek nyert c. n. 1. 

— Eredeti n. 1. Antal Móric őrizetében 
Mencsheiyen. — Kempelen M. N. Cs. I. 127. 1. 

Antal. Antal Györgynek Zala megye s. szolga- 
birájának. 1818. évben használt c. p. — Ko- 
márom vm, It, Neme.si perek, XIII, 116, — 
Cimer: Háromszögű paizsban kar karJdal. 

Antal láxd: Sarányi. 16 Antal. 26. T. 9. lictlilen G. Antal Miklós és 
testvérének c. n. 1. ad. — 1615. V. 15. L. R. 
VIII. 72. 

Antal. Az Antal-családnak Csengerben hasz- 
nált c. p. Szatmár vm. It. — Címer: Kerek 
paizsban páncélos és sisakos vitéz, jobbjában 
5 nyilvesszőt tart, balja csípőjére támasztva. 

Antal. 27. T. 1. Antal Mátyés és felesége 
Borbás Katalin; A. Pál és Miklós, továbbá 
A. György, Pál, Miklós és János, másik Má- 
tyás, valamiai Gergely 1686. III. 14. Lipót 
királytól nyertek c. n. 1. — Kk. XVIII. 308. 

Antal. A. Istvánnak^ debreceni lakosnak 1847. 
évben használt c. p. — Siebm. W. U. A. XI. 
— Címer: Kék paizsban zöld halmon növek- 
vő egyszarvú (iini cornis). — Sisakdisz: pán- 
célos kar karddal. 

Antal. 27. T. 2. Antal Pál és neje Bogdán 
Erzsébet, valamint testvérei : Antal János 
és István 1695. V. 13. Lipót királytól kap- 

. tak c. n. 1. — Kihird : 1695. IX. 12. Pest me- 
gyében. — Nyitra vm. It. Fasc. I. N. 12. 

Antal de Agyagfalva. A. Imre 1829. évben hasz- 
nált c. p. — Udvarhely vm. It. 1829. évi 55. 
d. polg. 

Antal de Csikszentimrc. 27. T. 3. Mária 
Terézia királyasszony 1762. XII. 22. Antal 
János és István a néhai István fiainak; to- 
vábbá István és felesége Tamási Mária gykei- 
nek: Istvánnak, Annának, Zsuzsannának és 
Borbarának c. n. 1. ad. — Kk. X. 712. 

Antal de Josip-Lápos. 27. T. 4. Rákóczy 
fejedelem 1658. VIII. 1. Antal Miklósnak és 
társainak c. n. 1. ad. — Dr. Áldásy „Magy, 
Nemz. Muz. Címerlevelei" 207. 1. 

Antal de Körispatak. 27. T. 5. Antal Pál s 
felesége Tibódi Katalin fiai: Lukács, István, 
Gergely, András és Pál 1725. III. 26. Károly 
királytól c. n. 1. kaptak. — Kk. VII. 525. — 
■ Kőrispataki Antal Györgynek 1792. évben 
használt pecsétjével is azonos. — Marostorda 
vm. It. 1792. évi homágium. 

Antal de Magyar-Dellő. 27. T. 6. Antal Já- 
nos s nejétől kibédi Péterfi Máriától szül. Fe- 
renc, László, Mária, Zsuzsanna és Katalin c. 
n. levelet nyernek. 1840. II. 20. — 0. L. XV. 
215. — L. R. 

Antal de Sztojkafalva. 27. T. 7. Lipót ki- 
rály 1700. VII. 10. Antal Lukácsnak s fiai- 
nak : Antalnak, Gergelynek és DanillánaK c n. 
1. ad. — Kk. II. 784. 
Antal de Tusjiád. 1655. VII. 7. Antal Mihá'y 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — L. R. 
XXVI. 605. Vass Sz. Oki. 
Antalfi de Csókfalva. A. Mihálynak és János- 
nak 1791. évben használt s megegyező c. p. 
— Marostorda vm. It. 1791. évi hom. 98. és 
102. 1. — Címer: Kerek talpú paizsban koro- 
nán álló galamb gyűrűvel csőrében, — Sisak- 
disz: a paizsalak. 
AntaliTy. Siebm. W. S. A. 191. T. — Címer: 
Csücskös talpú paizsban, zöld téren derékbői 
látható ló. — Sisakdiáz : a paizsalak. AntalfTy. 27. T. 8. AntalfTy Józsernek Nyü- 
veden 1744. évben használt c. p. — Bihar 
vm. It. 
Antalffy. Antalffy István Nagyvárad aljegyzőjé- 
nek 1733. évben használt c. p. — Bihar vm. 
It. — Címer: Kerek paizsban kar karddal. — 
Sisakdisz: balra fordult galamb csőrében 
zöld gallyal. 
Antalffy. A. János aradmegyei esküdtnek 1803. 
évben használt c. p. — Bihar vm. It. — Cí- 
mer: Kerek talpú paizsban kar karddal. — 
Sisakdisz: derékbői látható vitéz, jobbjában 
karddal, melynek éle előtt egy 6 águ csillag 
ragyog; — baljában zászlót tart. 

AntalfTj' de Csikszentmárton. Báró. 27. T. 
9. Károly király Antalffy János erd. püspök- 
nek báróságot adományoz 1724. X. 27. — Ki- 
hird: Kolozsvár 1725. IV. 16. — Nemz. Muz. 
Bpest. Dr. Áldásy. — Kk. VII. 491. 

AntalfTy de Szereda-Szentanna. 28. T. 1. 
Antalffy Mártonnak 1809. évben használt c. 
p. — Id. Antalffy Lajos őrizetében Árapata- 
kán. 

Antall. 28. 2. Antall János- és felesége. 
Szentes Erzsébet gyermekei: György, János, 
István és Erzsébet; továbbá Antall Péter és 
Vince-, Péter, István, György és Lőrinc, Vin- 
cének Márton nevű fia 1668. XII. 12. I. Li- 
pót királytól c. n. 1. kaptak. — Kihird: 1670. 
Zala és Somogy vm. — N. I. folyóirat 1901. 
33. 1. 

Antalóczy de Antalóez. 28. T. 3. A. Ger- 
gely neje Remetey Zsófia gykei: János, Sán- 
dor, Lukács, Anna, Margit és Ilona 1628. XI. 
15. nyertek c. n. 1. — Bereg vm. It. — Ki- 
hird: 1629. TJng vm. — Hit. másolat Ung 
vm. It. — Antalóczy Jánosnak 1820. évben 
használt és a fenti címerrel megegyező c. p. 
Bihar vm. It. 

Anthal. 28. T. 4. II. Ferdinánd Anthal 
Péter és társainak c. n. 1. ad. 1632. VII. 18. 
— Eredeti n. 1. Pestvm. It. — Dr. Áldásy a 
„Magy Nemz. Muz. Címeres levelei" 153. 1. 

Antolieh. 28. T. 5. Antolich Mátyás 1816. 
VII. 12. kapott c. n. 1. — Kk. LXIII. 965. 

Antonovich. 28. T. 6. A- Janics, Mária Te- 
rézia király asszony tói 1751. III. 9. nyert c. 
n. 1. — Kk. XLII. 27. 

Antony lásd: Porubszky. 

Antőny. Lipót király 1692. IV. 8. Antony Mik- 
lósnak c. n. 1. ad. — Kihird: Gömör vm. 
1692. IX. 17. -^ Siebm. W. U. A. XI. T. — 
Címer: Kék paizsban zöld téren a paizs jobb 
oldalán egy oszlop, utóbbitól jobbra növekvő 
egyszarvú kardjával az oszlop felé sújt. — 
Sisakdisz: féllábán álló daru csőrében arany 
patkót tart. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
piros. 

Antos de Reéty. 28. T. 7. Bethlen Gábor 
Reétyi Antos Máténak és gyermekeinek: Ist- 
ván, Bálint, László. Katalin és Juditnak c. n. 
1. ad. — 1628. V. 5. Eredeti az Antos család 17 őrizetóbcn Abony. — Kihird: Iliironis/ékeii 
1630 XI. 16. 
Antiinovich. 28. T. 8. A. Kílioly Ijúcenie- 
gyei szolgabírónak 1828. év))en has/núlt c. p. 

— Nyitra vm. It. Fasc. I. 

Anwander. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 861 — 
XI. — Köszeghi S. 

Anyok. Debrecenben lakó Annyok Jánosnak 
1838. évben használt c. p. — Siebm. W. U. 
A. 10. T. — Cínior: Csücskös talpú kék paizs- 
ban, zöld téren kiterjesztett szárnyú daru 3 
buzakalászszal csőrében. — Sisakdisz: páncé- 
los kar görbe karddal. Takarók. 

Ányos de Faisz. 28. T. 9. Veszprém me- 
gyei nemes család. C. p. Pest vm. It. polg. per. 
fasc. 5. No. 4. — Ányos Jánosnak 1789. év- 
ben használt c. p. Komárom vm. It. Nemesi 
perek XIII. 33. 

Ányos de Nagy Szántó. 29. T. 1. A. Albert 
fiai : Miklós, Fülöp és Péter 1523. V. 2. Lajos 
királytól nyertek c. n. 1. — Győr vm. It. — 
Hit. másolat Gömör vm. It. Dr. Aldáey „Nem. 
Muz. Címeres levelei" 31. 1. 

Apafi de Apa-Nagyfalva. 29. T. 2. Apafi Fe- 
rencnek 1493. évben használt c. p. — Turul. 
VIII. 84. 1. 

Apafi de Apa-Nagyfalva. 29. T. 3. Siebm. 
W. S. A. 191. T. 

Apagi. A. Miklósnak 1B88. évben használt c. p. 

— Siebm. W. U. A. Suppl. 4. T. — Címer: 
koronán álló balra fordult galamb. 

Apagyi de Apagy. 29. T. 4. Címeréről Ítélve 
az előbbivel azonos család. Apagyi Bálintnak 
1602. évben használt c. p. — Barkótzy It. 
Dokus gyűjt. Csoma J. közlése. 

Apáthy de Voldorf. 29. T. 5. Apáti Mihály- 
nak 1807. évben használt c. pecsétje után. — 
Pálmay It. XIX. 1167. — Apáthy László 
1722. évben szintén a kart kezében irótollal 
használta c. pecsétjén. — Alsófehér vm. It. 
R. II. 373. 

Apátzai de Nagfyenyed. Apátzai György, István 
és Mihály többedmagával 16B8. II. 10. Rá- 
kóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — Sándor 
I. „Cimerlevelek" II. 88. 1. — Címer azonos 
az „Ádám de Nagyenyed" család címerével. 

Apay de Apa. Siebm. W. U. A. Suppl. 4. T. — 
Címer: Zöld téren könyöklő kar zászlót tart. 

Apfaltern Báró. 29. T. 6. Apfaltern Ferdi- 
nand-Ernő, György-Zsigmond és Henrik- 
Gyula testvérek 1672. I. 2-án nyertek báró- 
ságot. — M. N. Zsebk. I. 1888. 296—298. 

Apóka. 29. T. 7. Apóka István fiai : Márton, 
Jakab, János, Sebestyén, György, Péter és 
Mihály; leányai: Agotha és Ilona s unokája; 
Mártonnak fia Ferenc 1B99. VIII. 17. Rudolf 
királytól kaptak c. n. 1. — Balogh Vas vni. 
It. 168. 1. 

Apor de Al-Torja. 29. T. 8. Apor István 
1693. V. 1. báróságot és 1696. II. 23. gróf- 
ságot nyert. — L, R. Transs. 1. 4. és 1. 13. 

Apostoli. 29. T. 9. Károly király Apostoli 
Mannónak 1712. X. 23. c. n. 1. ad. — Kk. XXXIX. 561. és Aldásy „Nemz. Muz. Címor- 
levelei" 292. 1. 

Apostoli. 30. T. 1. Károly király .Vpostoli 
Mannónak 1713. V. 24. c. n. 1. ad. — Kihird: 
Szeben vm. 1713. VII. 17. — Kk. V. 513. 

Apostorum lásd: Somlyai. 

Appel de Kapoesány. 30. T. 2. L Ferenc ki- 
rály 1823. V. 9. Appel Károlynak Kapocsány- 
ra ad adományt és c. n. 1. — Hit, másolat 
Bihar vm. It. kgy. 1824. VIII. 3. — Kk. 
LXIV. 855. 

Apponyi de Nagjappony. 30. T. 3. Apponyi 
Károlynak 1748 évben használt c. pecsétje 
után. — Nyitra vm. It. Proc. jur. B. fasc, 
18529. — 1753. No. 10. Ettől eltérő c. pecsé- 
tet használt , Apponyi János 1709-ben. — 
Lásd: Nyitra vm. It. Proc. jur. A. fasc. I. No. 
12. 1712. 

Apponyi de Nagyappony báró. 30. T. 4. 
Több ága nyert báróságot, u. m. 1606. VI. 28. 
Apponyi Péter és Pál.— 1624. XL 12. A, Ba- 
lázs. — 1718. V. 30. A. Lázár és leánya Má- 
ria. — L. R. V. 744. — L. R. VII. 425. — 
L. R, XXXII. 59. Báró Apponyi Lázár 1733. 
évben használt c. p. — Nyitra vm. It. Proc. 
jur. A. fasc. V. 170. 1732. 

Apponyi de Nagyappony gróf. 30. T. 5. Ap- 
pony Lázár 1718. II. 16. bárói és 1739. V. 30. 
grófi rangra emeltetett. — Apponyi József 
1808. IV. 8. nyert grófságot. — Gróf Ap- 
ponyi Lázár 1752. évi c. p. — Nyitra vm. It. 
Proc. jur. fasc. A. 

Apponyi de Nagyappony gróf. 30. T. 6. 
1739. V. 30. Apponyi Lázár és gyermekei 
József, György, László, Mária és Rozália 
grófságot nyertek. — L. R. 38. 244. — M. 
N. Zsebk. I. 24—28. 

Apponyi de Nagyappony gróf. 30. T. 7. 
Apponyi József és első nejétől báró Jöchlin- 
ger Eleonórától szül. fiai : Lajos, Rudolf, Li- 
pót és Gusztáv; II. feleségétől gróf Serbel- 
loni Teréziától szül. leánya Karolina 1808. 
IV. 8. a lovagi rendből grófi rangra emeltet- 
tek. — Kk. LXII. 304. 

Apró alias Kovács. 1681. XI. 1. Apró Mihály 
nyert c. n. i. — Kempelen M. N. Cs. I. 145. 1. 

Aracs de Zilah. XXX. T. 8. Lipót király Aracs 
Györgynek és Andrásnak 1703. VI. 1. c. n. 1. 
ad. — 0. L. 

Aradi. 30. T. 9. Ferdinánd király 1625. X. 
19. Aradi Pál s neje Pethes Kathának s test- 
vérének Jánosnak c. n. 1. ad. — Kihird : 
1637-ben Pozsony vm. 1753-ban Komárom 
Győr és Veszprém vm. — Aradi Tamásnak 
1795. évben használt c. p. — Bihar vm. It. 

Aradi de Kád. Nagy I. I. 63—64. 1. — Címer: 
kerek paizsban koronán álló balra fordult 
liba koronával a fején. — Sisakdisz: a paizs- 
alak és egy zászló. 

Arady. A. János v. fiscalisnak 1791. évben hasz- 
nált c. p. — Komárom vm. It. Nemesi perek 
137. IIL 8. — Cimer: kerek paizsban kar 
karddal. Sisakdisz: kar karddal. Magyarorsz&K címeres kOnyve. 18 Arady ilc Kajál. 31. T. 1. A. Tjászló Konin- 

rom vni. esküdtjének 1793. évben használt c. 

p, — Komárom vm. It. vegyes nemesi iratok 

142. VI. 29. 

Ai*ady lásd : Raeh. 

Aranitovich. C. p. Pest vm. It. Polg-. per. fasc. 

152. Nr. 6. Kőszeghi S. 
Aranka do Zágon. .31. T. 2. A. Dániel 1791. 
évben használt e. p. — Marostorda vm. It. 
1791. évi honig. 1. 1. 
Arany Literátus. Johannes de Arán Littatus 
eonjstabilis T^ngar. Albornoz kardinális alatt 
keresztes vitéz 1357. évben használt c. p. Ró- 
ma vatikáni It. I. E. 279. F. 277. — Dr. 
SehaíTer közlése. 
Arany de Nagyfáin. 31. T. 3. Rákóczy fe- 
jedelem 1634. V. 10. Arany János és Ferenc- 
nek c. n. ,1. ad. — Századok 1879. 771. hit. 
másolat Bihar vm. It. N. P. 3. 
Aranyady. 31. T. 4. Nagy T. I. köt. 64. és 

Pótk. 35—36. 1. 
Aranyág^i. A. Miklós temesmegyei alispánnak 

1467. évi c. p. — O. L. Dipl. 16562. 
Aranyas. Rákóczy Gy. Aranyas Jánosnak és 140 
társának 1631. VI. 23. c. n. 1. ad. — Hiteles 
másolat Gróf Teleki nemz. It. Marosvásár- 
helyt N. L. oszt. Nro. III. 13. — Címer azo- 
nos az .,Alparéthy" család címerével. 
Aranyas. 31. T. 5. A. Mihálynak 1813. év- 
ben használt c. p. — Szabolcs vm. It. Sicbm. 
W. IT. A. 12. T. 
Aranyas. 31. T. 6. Aranyas Mihály id. Sza- 
bolcs vm. esküdtjének 1801. és 1807. években 
használt c. p. után. — Zemplén vm. It. Loc. 
109. N. 115. és Bihar vm. It. 
Aranyas. 31. T. 7. 1578. IV. 13. Rudolf ki- 
rálytól Aranias László. András és Péter kap- 
tak c. n. 1. — Kihird. Borsód vm. - — Eredeti 
L. C. 
Aranyhalmy alias Goldberger. C. p. Nógrád vm. 

It. Simon János Címerpecsétek. 
Aranyi. 31 . T. 8. Aranyi István praedica- 
tornak c. p. — Szatmár vm. It. 1834. évi 44. 
k. 12. fr. nemesi iratok. 
Aranyosmcgyesi de Makó. 31. T. 9. Rá- 
kóczy Györgv Aranyosmegyesi Ferencnek 
1631. I. 13. c. n. 1. ad. — L. R. XVI. 210. 
Aranyossy. 32. T. 1. Aranyossj^ Ignác Esz- 
tergom és Komárom vm. esküdtjének 1788. 
évben használt c. p. után. Nyitra vm. It. 
Proc. jur. L. fasc. 7. 154. No. 30. 
Aranyossy. 32. T. 2. Aranyossy Imre Győr 
vm. esküdtjének 1752. évben használt c. p. 
után. — Komárom vm. It. nemesi iratok 140. 
rí. 30. 
Aranyossy de Aranyos. 32. T. 3. Aranyossy 
Pál Komárom vm. szolgnbi rajának 1814. és 
1820. években használt c. p. után, — Nyitra 
vm. It. Nobil. Fasc. II. No. 97. — Komárom 
vm. It. nemesi perelj XIII. 69. — Aranyossy 
István Győr vm. esküdtjének e. p. pecsétjén 
sisakdiszül a paizsalaK látható. Komárom vm. 
It. Nemesi perek 137. Ifi. 8. Aranyossy de Kadeni. 32. T. 4. Aranyossy 
Dénes Komárom vm. esküdtjének 1834. és 
1839. években használt c. p. után. Komárom 
vm. It. nemesi perek XIII. 30. és Nyitra vm. 
It. Nobil VIII. No. 546. 
Aranyossy de Torbász. 32. T. 5. Aranyossy 
.János és feleségétől Katsándy Franciskától 
szül. gykei : Lajos, Károly, Alajos, Ágoston. 
Franciska. Johanna, Mária, Konstantia és 
Anna 1835. III. 20. c. n. 1. kaptak. — Kk. 
LXVI. 211. 
Arbanász de Alsó-Lopnieza. 32. T. 6. A 
család 1560. évben Ferdinánd líirálytól nyert 
c. n. 1. — Adami Scuta gént. 
Arbanáts. Siebm. W. ü. A. Supjil. 4. T. — Ar- 
banács c. p. Pest vm. It. Acta Miscel. ex. 
1656. — Címer: koronán derékbői látható 
ifjú kezeiben íjjat tart. 
Arco gróf. 32. T. 7. 1175. évből Sízármazó 
tiroli család, melyből 1221. II. 27. Arco Al- 
bert grófságot nyert. Magyar indigenátust 
1559. 56. T. c. Arco Pirhus és 1.563. 77. T. c. 
Arco Scipio nyert. - - Siebni. W. V. \. 13. T. 
Areonat. Siebm. W. ü. A. 18. T. — Címer: 9 
kockára osztott paizs, melyekből a felső kö- 
zépső kék s a két szélső kocka arany; a közép- 
sorban a középső, az alsó sorban ismét a két 
szélső arany; a többi kocka kék. — Sisak- 
disz: két sasszárny, a jobbfelöli kék, a bal- 
felőli arany. — Takarók: arany — kék. 
Arczy. 32. T. 8. Mária Terézia királyasz- 
szony 1746. IV. 20. Arczy Simonnak c. n. 1. 
ad. — Kk. XL. 360. 
Arday de Székelyudvarhely. Árday Pálnak 1790. 
évben használt c. p. Udvarhely vm. It. 1790. 
polg. 243. — Címer: három, a kék paizs bal 
felsőrészéből bal alsó részébe nyúló ezüst pó- 
lya. — Sisakdisz: pirosba öltözött növekvő 
vitéz baljában kardot tart. — Takarók: 
arany — kék. ezüst — piros. 
Ardey. 32. T. 9. A. István s nejétől Bény 
Dorottyától szül. gykei : Erzsébet és János 
1653. IV. 21. Ferdinánd királytól kaptak c. 
n. 1. — Kihird: Gömör vm, 16.53. XJ. 3. Hit. 
másolat Zemplén vm. It. Fasc. Nob. 2. Nro. 
158. 
Ardovlcztj. 1635. XI. 22. nyert c, n. 1. — Ki- 
hird: Abauj vm. 1636, Csoma J, 657. — Kem- 
pelen M. N. cs. I, 151. 1. 
Ardrich. 11. Lipót király 1790. XI. 18. Ardrich 
Péternek s néhai testvére Antal fiának Jó- 
zsefnek c. n. 1. ad. — Kk. LV, 36. — Cí- 
mer: piros pólya által két részre osztott 
paizs, al&ó kék mezőben három ferde ezüst 
pólya, felső arany mezőben kiterjesztett 
szárnyú fekete sas, jobbra forditott fejjel; a 
sas testén egy ezüst pólya vonul keresztül, 
melybcíii két szem látható. — A piros pólya 
közepéJi ezüst szárny, ettől jobbra és balra 
t'gy-eRy arany liliom. — Sisakdisz: kiterjesz- 
tett szárnyú fehér galamb. — Takar ik: 
arany-piros, ezü?t-kék, 
.Vreltt. 33, T, 1. Arellt János besztercei 10 liiróiiiik 170S. óvhtMi IinszmUt c. p. ANó- 

fohór vin. It. K. VI. :)9. 

Ar)C"y. ;í:i. 1'. 2. Argay Anial-Jó/.acf fő- 
Imdiiap.v ós Aiulvós azalkszontmártoni lakos 
fcU'sétfőtől szül. pykei : Mihály, .láno>», Fe- 
renc í»s András 1793. V. 23. F»M*t>ncz királytól 
nyertek V. n. 1. — Kk. LVl. 217. - Ar^ay 
•Mihálynak 1815. évben használt e. p, — Ko- 
Miároii vni. It. Xemeni perek 138. II. 8. 

Aix'Uior. C. p. — Pest vin. It. Aeta Nob. ex. 
1S2M. Xro. 2714. — Köé^zefrhi S. 

Arjfyendy. (Arprendy) C. p. — l*est vni. It. 
l'olir. i)c'r. Kasc. 69. No. 1, — Kőszcahi S. 

Arischotti (iróf. C. p. — Ifeves vm. It. — Orosz. 
K. Heves vm. N. Cs. 

Arizy. 33. T. 3. Arizy Pál neje Haslinger 
Anna leánya Katalin és unokatestvére Ká- 
roly 1801. X. 23. Ferenez királytól nyertek <•. 
n. 1. — Kihird: Temes vm. 1802. lIÍ. 30. — 
Kk. LX. 604. — Lendvay M. 'i'emes vm. N. 
('«. 10. 1. 

.Vrkosi de Dés. 33. T. 4. Rákóczy György 
1640. Vll. 10. Arkosi Jánosnak e. n. 1. ad. — 
Szolnok-üoboka vm. It. prod. ir. 

Arkosi de Nagyenyed. A. János és 316 társa 
1658. JI. 10. Rákóczy fejedelemtől nyert e. 
n. 1. — Cimer: azonos az „Adáan de Nagy- 
enyed" család cimerével. — Sándor I. .,Ci- 
merlevelek" II. 88. 1. 

Arkosi alias Köntes. 33. T. ő. A. alias 
Köntés Bálint fivérei: István és Mihály 
1702. XI. 9. nyertek e. n. 1. — Kk. IV. 
.">6.5. 

Arkossi de Kissáros, 33. T. 6. Arkossi 
Sigmond Fejér vm. h. asstscorának 17.Ő1. év- 
ben használt pecsétje után. — Alsófehér vm. 
It. 1). I. 246. és 1). II. .392. sz. alatt. 

-irkosy de Énlaka. Cimer: két részre osztott 
paizí-', jolíh kék részben liárom arany csillag, 
bal piros részben jobbról-balfelé nj'uló ezüst 
pólya. — Takarók: arany-kék, ezüst-piros. — 
Hitelesítve 4390 — 1907. btlügyminiszteri sz. 
a. Ilajdó Márton csendőr főhadnagy kania- 
rási ősrfáján. 

-Vrky c. p. — Pest vm. polg. per. fasc. 7. Nro. 7. 

Arky. 1649. évben kelt c. n. 1. — Veszprém vm. 
It. — Ivempelen I. 15.5. 1. 

Arky de Baranya. 33. T. 7. Miksa király 
1575. 1. 18. Arky I^énárd fiának Istvánnak, 
unokájának: Andrásnak, valamint unoka- 
testvéreinek: Illésnek és Ádámnak c. n. 1. 
ad. — Kihird: Zemplén vm. 1570. — Eredeti 
ifj. Ix)sonezy Istvánnál ^liskolcon. — Csorna 
J. közlést'. 

Armeniis aliter üregorovich. — A. Péternek 
1612. évben használt c. p. — Siebm. W. U. A. 
Suppl. 4. T. — Cimer: egy ék által két részre 
osztott paizs. melyben két szemben álló griflf 
kettős keresztet tart ; az alsó ék alján ko- 
rona, melyen ballábán álló gólya, jobblábá- 
ban követ tart. — Sisakdísz: két sas>-szárny 
között szembenéző gólya. 

Arnios. 33. T. S. Ferdinánd királv 1649. X. 8. Armos J*álnak s fiainak: Istvánnak és 
(lergelynck e, n. 1. nd. — Siebm. W. U. A. 
13. T. .Vrnipnisfer. 

13. T.. 
-Vrinprustcr. 

53. T. 
Arnótfalvy 33. T. 9. 34. r. 1, — Siebm. 

— Siebm. N\. V. A. 
W. S. A. 2. e Arnótfalva. 34. T. 

Klein (iyörgy J. Lipót királytól 1665. XI. 28. 
c. n. 1. nyert. — • Utódai közül Klein István 
alezredes cs testvérei : Tivadar, Emil és 
.Vlfréd 1899. II. 18-án régi nemesH<''gü)k ép- 
ségben tartása mellett az ,,Arnóthfalvy" ne- 
vet és „Arnótfalvi" előnevet kapták. — 
Nagy Iván folyódrat 1899. 114. 1. 

Arokpataki. 34. T. 3. László király Arok- 
l)ataky Simonnak 1456. III. 30. c. n. 1. ad. — 
Eredeti c. n. 1. Erd. Muzemn-Egylct könyv- 
tárában, Kolozsvárt. 

Aromatrlus lásd: Palchan. 

Áros do CsikjenőfaWa. 1655. VII. 7. Rákóczy 
fejedelemtől Áros János nyert c. n. 1. — L. 
li. XXVI. 605. Vass. Sz. Oki. 

Arossy. 34. T. 4. Lipót király 1691. IV. 
30. Árossy Dánielnek és fiának Tóbiásnak c. 
n. 1. ad. — Kihird: Trencsén vm. 1691. XI. 9. 
— Ere<leti n. 1. Nyitra vm. It. Fasc. I. No. 10. 

Arros de Pára, 34. T. 5. Ferdinánd király 
1642. X. 15. Arros Tamásnak c. n. 1. ad. — 
Kihird: Abauj vm. 1643. VI. 22. — Hit. 
másolat Zemplén vm. It. Fasc. Nob. 4. No. 
421. 

Arotin. 34. T. 6. A. Zakariás és fia Alajos 
1765. XII. 24. Mária Terézia királyasszony- 
tól nyertek e. n. 1. — Kk. XLVII. 386. 

•irpástói de Kethely. 34. T. 7. Árpást ói 
János és fiai István és András 1635. I. 20. 
Rákóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — 
Sándor 1. .,Cimerlevelck" I í. 42. 1. 

Arpásy. Alsó-Arpúson lakó Arpásy Tamásnak 
1700. évben használt c. p. — Alsófehér vm. 
It. R. I. 196. 

Arpássy. 34. T. 8. Károly király 1715. V. 
13. évben (ierstl Mátyás Józsefnek, nevének 
..Arpá8sy"-ra való átváltoztatásával c. n. 1. 
ad. — Kk. XXXI. 8. 

Arsits. 34. T. 9. Arsits Sebők és neje 
Czinczich Eustachia 1814. III. 28. Ferenez 
királytól kaptak, c. n. 1. — Kihird: Arad vm, 
1814. XIL, 5. és Temes vm. 1815. V. 8. — 
Lendvay M. Temes vm. N. Cs. 10. 1. 

.irtándy de Artánd. Artándy Pál és testvére 
Balázs 1528-ban Szai)olyai Jánostól Tokaj/a 
nyertek adománylevelet. — Artándy PiUnak 
1529. évl)en használt c. p. — Nagy I. I. 
67 — 68. — C*imer: egy a paizs baloldalából 
kinövő griff mindkét lábait ragadozásra 
nyújtja. 

.Vrtánházi. A. Lsbzló biharmegyei alispáanak 
1482. évben használt c. p. — O. L. Dipl. 
31967. 

.\rtner. 36. T. 1. Burgstaller Insignia 
Reuni Hungáriáé. - Deoas. IV. Teleki 

2» 20 könyvtár. — Magyar nemességet 1609-ben 
kaptak „Fel&őszonimiklósi" előnévvel, 

Arvay. — Sicbm. W. U. A. 14. T. — Cimer: 
kék paizsban növekvő arany oroszlán jobb- 
jában karddal. — Takarók: arany-kék, 
ezüst-piros, 

Árvay. A, Ferencnek 1783, évben használt c. p. 

— Siebm. W. — Címer: kerektalpu paizsban 
magyar vitéz jobbjában zászlóval, balját csí- 
pőjén tartja. — Sisakdisz: a paizsalak de- 
rekből. 

Arvay. A, Jánosnak 1660. évben használt c. p. 

— Zemplén vm. It. líist. Tom. XIX. Fasc. 
193. No. 230. — Címer: kerektalpu paizsban 
egy zöld galy két szőlőfürttel, 

Arvay. A. Gábor kir. táblai jegyzőnek 1828. 
évben Debrecenben használt c. p. — Bihar 
vm. It. — Címer: koronából növekvő egy- 
szarvú jobblábában görbe karddal. 

Arvay. 35. T. 2. Árvay Mihály és felesége 
Bolyky Borbára gykei: Lőrinc, István, Já- 
nos ós Anna 1694. XI. 29. Lipót királytól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 1696. 
VIII. 4. — Hit. másolat Pest vm. It. 

Arvay de Szunyogh. 35. T, 3, Szunyogh 
aliter Árvay Máté 1041. III. 15, Ferdinánd 
királytól nyert c. n. 1. — Kihird: íSáros vm. 
1642. II. 26. — Hit. másolat Zemplén vm. It. 

Ary. 35. T. 4. Ary Boldizsár és neje Apagy 
Erzsébet fia János, valamint Ary Melchior, 
Gábor, Mihály és Máthé 1581. IV. 14. Ru- 
dolf királytól kaptak c. n, 1. — Kihird: 
1582. Szatmár vm. — O. L. 1082—1905. 
Horváth S. C. N. 1. 

Arz de Straussenburg. 35. T. 5, Ferdinánd 
király Arz Sámuel Mártonnak c. n. 1. ad. 
1835. V. 31. — Siebmachers Wappenb. 53. T. 

— Siebenb. Adél. 

Asbóth. XXXV. T. 6. A. Gergely, felesége Ko- 
ronkay Erzsébet fiai: István. György, János 
és Benedek 1715. V. 13. Károly királytól 
kaptak c. n. 1. — Kk. XXX. 10, 

Asbóth de Léczfalva. 35. T. 7. Asbóth Al- 
bert es. ,kir. őrnagy 1875. VI. 20. cimer bő- 
vítést nyert. — Lendvay Temes vm. N. Os. 
23. 1. 

Aschoti. 35. T. 8. Ferdinánd király Aschoti 
Mártonnak a fiainak Gergelynek és András- 
nak c. n. 1. ad. — 1625. X. 10. — Siebm. W. 
U. A, — Suppl 4, T, 

.4.sgúti. A. Istvánnak 1628. évben és A. Zsig- 
mondnak 1651. évben használt c. p. — Siebm. 
W. U. A. Suppl. 5. T. — Címer : fejét jobbra 
tartó kiterjesztett szárnyú sas lábaiban a 
birodalmi jelvényekkel. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. 

Asguti. A. Istvánnak 1689. évben használt c. p. 

— Siebm. W. U. A. Suppl. 5. T. — Címer: 
növekvő griff karddal. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. 

Aspremont— Linden. 36, 'J\ 9. Grófi. — Dipl, 
1676. ni. 16. — Siebm. W. S. A. 36. T, Aspremont — Linden. 30. T. 1. Aspremoat 
János Góbert 1755. évi 47. t.-e. nyert ma- 
gyar indigenátusí (ősi cimer). — Siebm. 
macher's Wappenbuch 36. T. Adél v. Siebenb. 

Aspremont— Linden Gróf. 36. T. 2. Gróf 
Aspremont — Linden Ferdinánd , Gobertnek 
1689. évben használt pecsétje után. — Indi- 
génátust Gróf Aspremont Linden János 
Gobert nyert 1765. 47. t.-c. 

Ássa de Assakürt. A. János Nyitra vármegye 
alispánjának 1518. évben használt c. p. — 
O. L. Dipl. 24367. 

Ast de Astenberg. 36. T. 3. Ferencz ki- 
rály 1834. évben osztrák lovag Ast Vincének 
régi címerével n. 1. ad. — Kk. LXVI. 169. 

Asterer. A. Keresztély és neje Raismayr Bor- 
bára 1686. I. 20. Lipót királytól c. n. 1. 
kaptak. — Kk. XVIII. 293. — Címer: né- 
gyeit paizs; az 1-ső és 4-ik kék részben 3 
ezüst csillag (1 — 2); a 2. és 3. piros osztály- 
ban kiterjesztett szárnyú jobbranéző sas. — 
Sisakdisz: a paizsbeli sas. 

Astris de Kozina. 1693. V. 7, Astris Demeter 
neje Ghiona gykei: György, Asztris, Trigona 
és testvére Vázul kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Bihar vm. — Kempelen M. N. Cs. I. 170. 1. 

Aszalai. 36. T. 4. Rákóczi György 1651. 
IX. 1. Aszalai Istvánnak c. n. 1. ad. — Ki- 
hird: B. Szolnok vm. 1652. I. — Eredeti n. 1. 
Ref. Kollégium könyvtárában Kolozsvárt. 

Aszalai de Fony. i56. T. 5. Ferdinánd ki- 
rály 1638. III. 22. Aszalai Istvánnak c. n. 1. 
ad. — Eredeti n. 1. Révay testvéreknél, 
Bpest. 

Aszalai alias Kiss, A. Kiss Sámuelnek 1816. év- 
ben használt c. p. — Bihar vm. It, — Címer: 
kerek paizsban növekvő oroszlán jobbjában 
görbe karddal. — - Sisakdisz: kar, karddal. 

Aszalay. Aszalay Mihálynak 1311, évben hasz- 
nált c. p. — Kassa város titkos It. Csoma J. 
közlése. — Címer: vízszintes pólyával két 
részre osztott paizs; a paizs felső részében 
növekvő sas. 

Aszalay de Szendrő. 36. T. 6. Aszalay Ist- 
ván 1625. évben nyert c. n. 1. — Coll. Herald. 
126. 1. — Siebm. W. U. A. 15. T. ettől eltérő 
címert közöl. 
Aszalós, 36. T, 7. Lipót király 1668. XI. 
20. Aszalós Mihály és István testvéreknek c. 
n. 1. adott. — Kihird: 1669. Zemplén vm. 
— Hit. másolat Torna megye It. — Csoma J. 
közlése. 
Aszalós de Berekeresztúr. 36. T. 8. Rá- 
kóczy György 1653. II. 3. Aszalós Istvánnak 
ős fiának Jánosnak c. n. 1. ad. - — Kk. XXVI. 
125. 

Aszalós de Folyfalva, A. Jónásnak 1792. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 1792. évi 
homg. 14. 1. — Címer: kerektalpu pajzsban 
növekvő oroszlán jobbjában karddal. — Si- 
sakdisz: két sas-szárny. 

Aszalós de Geöncz. 36, T. 9. A. Tamá« ki- 
nek neje: Károlyi Kata s gykei: Mihály ós 21 Anna, valamint Aszalás István kinek neje 
Kovács Kata és gykei: Pál, ós Zsófia 1803. 
IV. 5. Rudolf királytól kaptak c. n. 1. — 
Kihírd: Abauj vin. 1603. — Eredeti n. 1. 
Csorna J. őrizetében Devecseren. 

Aszalós de Lőrinczfalva. A, Györgynek 1838. 
évben használt c. p. — . Marostorda vra. It. 
1838. évi homg. 207. 1. — Címer: kerektalpu 
paizsban kar karddal. — Sisakdisz: kar ke- 
zében tollat tart; a kartól jobbra és balra 
egy-egy 6 águ csillag. 

Aszmann. 37. T. 1. Aszmann András s 
feleségétől Zimberger Zsuzsannától szül. 
gykei: András, Katalin és Erzsébet 1792. 
VII. 26. Ferencz királytól nyertek c. n. 1. — 
ICk. LVI. 110. 

AsEony. 37. T. 2. Ferdinánd király. 164^. 
évben Afezony Andrásnak c. n. 1. ad. — Ki- 
hird. Zemplén vni. 1642. X. 29. — Eredeti 
n. 1. Abauj vm. It. — Hit. másolat Zemplén 
vm. It. Fasc. Nob. 12. No. 1135. 

Asztalos. A. István az egri képtalan rectorának 
1784. évben használt c. p. — Zemplén vm. It. 
Loc. 59. No. 2. — Címer: kerek paizsban 
l)áncélos kar görbe karddal. — Sisakdisz : 
fehér galamb. 

Asztalos. 37. T. 3. Asztalos János s fe- 
lesége Vincze Erzsébet fiai: János, István és 
György; testvérei: A. György. Pál kinek neje 
Cser Katalin és A. István 1674. IV. 24 nyer- 
tek c. n. 1. — Asztalos Mihály 1812. évi pe- 
csétjével megegyező. - — • Bihar vm. It. 

Asztalos. 37. T. 4. 1646. X. 19. Asztalos 
János az Eperjessy családdal Ferdinánd ki- 
rálytól közös c. n. 1. nyert. — Kihird: Po- 
zsony vm. 1647. III. 17. — 1675. évben Lipót 
király Asztalos Pálnak és Istvánnak c. n. 1. 
ad. — Kihird: Nagykárolyban 1675. — Szat- 
már vm. Monogr. 568. és 579. 1. 

Asztalos de Nagyenyed. Asztalos Márton és 
Simon, valamint 315 társuk 1658. II. 10. 
liákóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — Cí- 
mer: azonos az „Ádám de Nagyenyed" család 
címerével. — Sándor I. „Cimerlevelek" II. 
88. 1. 

Asztalos de Sályi. 37. T. 5. A. György- 
nek 1792. évben használt c. p. — Marostorda 
vm. It. 1792. évi homg. 12. 1. 

Asztalos de Sárpatak. A. Istvánnak 1713. év- 
bon használt c. p. — Gróf Teleki nemz. It. 
D. O. 4944. — Címer: kerektalpu paizsban 
kar görbe karddal. 

Asztalos de Tapócza. 1655. VII. 7. Rákóczy fe- 
jedelem A. Lőrincnek c. n. 1. ad. — L. R. 
XXVI. 605, — Vasé Sz. Oki. 

Asztalos de Tordátfalva. A. János c. p. — Ud- 
varhely vm. it. — 1793. pol. 

Asztalos de Zilali. 37. T. 0. Asztalos 
Márton, felesége Tálos Borbála s gykei: Dá- 
vid és Márton; Dávid felesége Szigyártó 
Anna s ennek fia Márton, valamint testvérei: 
Asztalos István feleségével Szigyártó Erzsé- bettel ÓK A. János 1700. I. 12. Lipót királytól 
kaptak c. n, 1. — Kk. II. 448. 
Asztalos alias Bánthó. c. p. — Szatmár vm. It. 

— Címer: kerektalpu kék paizsban egy ezüst 
íjj. — Takarók: arany-kék, ezüst-piros. 

Asztalos alitor Miklóssy. 37. T. 7. Betlen G. Asz- 
talos Tamásnak és Péternek Tasnádról 1617, 

III, 21, c. n. 1, ad. — Kk, VIII, 222. 
Asztay. A, Lászlónak 1768. évben használt c. p. 

— Bihar vm. It. — Címer: négyeit kerek 
paizs; az 1. ée 4. osztályban lombos fa áll; a 
2. és 3. osztályban zöld téren 2 szembenálló 
madár. — Sisakdisz: kar karddal. 

Asztry de Sősdia. 37. T. 8. Asztry Zsig- 
mond és neje Osoly Krisztina gykei: György 
és Zsófia 1840. IV. 30. Ferdinánd királytól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Temes vm. 1840. 

IV. 30. — Kk. LXVI. 892. 
Atanáskovics. 37. T. 9. Atanásikovich Miklós, 

felesége Zsuzsanna és fia Miksa 1772. XII. 5. 
Károly királytól kaptak c. n. 1. — Kk. 
XXXIV. 112. 
Atfi. Atfi Péternek 1783. évben használt c. p. 

— Borsod vm. It. „Nemesi Iratok" 1066. irat- 
csomó. — Címer: kerek paizsban, zöld hal- 
mon kar, kezében iró tollat tart. — Sisakdisz : 
fehér galamb csőrében zöld gallyal. 

Athanasievics. 38. T. 1. Athanasievics Constan- 
tin s feleségétől Bogdánovics Máriától szü- 
letett fiai: István s ennek feleségétől Joano- 
vics Zsuzsannától született unokái : Juli- 
anna és Márta, továbbá János, Constantin, 
Péter s ennek leánya Márta, végül leányai: 
Júlia, Rebeka e& Katalin 1804. II. 10. Fe- 
rencz királytól kaptak c. n. 1. — Kk. LXI. 
309. 

Athanaszievich de Valiapa ji. 38. T. 2. 
Athanaszievich Jeftinnek 1792, VII. 26, Fe- 
rencz király ad. c. n. 1. — Kihird: Bác8- 
Bodrog vm. 1793. IIL 5. — Kk. LVI. 209. a 
, Valiapaji" előnevet Jeftin gykei: 1809. IV. 
28. kaptak. — Kihird: Temes vm. 1832. IV. 
9. — Lendvay „Temes vm. N. Cs." 29. 1. 

Athinai de Gen. Aha. Címer: zárt sisakból ki- 
növő koronázott sas. jobbra fordított csőré- 
ben koszorút tart. — Turul 1892. évfolyam 2. 

Athnshaimer. A. Sigmondnak 1604. évben hasz- 
nált c. p. — Siebm. W. ü. A. 5. T. — Cí- 
mer: hármas zöld halmon koronából kinövő 
2 structoll között egy zöld leveles rózsa. — 
Sisakdisz: szárnyazott sas láb görbe kardot 
tart; a szárny két pólyával vízszintesen át- 
metszve s azok között egy 6 águ csillag 
lát&zik. 

Atkáry. C. p. — Peet vm. It. ügyvédi iratok 
Nro. 852. — Atkáry 1638. évben nyert c' n. 1. 

— Győr vm. It. — Kempelcn M. N. Cs. 
L 177. 

Altenis. Gróf. 38. T. 3. Magyar indigc- 
nátust (Jróf Attems Ignác, József, Ferenc és 
Tadáus kaptak. 1827. 43. t.-c. 

.4ttfi de Traya. A. Balogh nemzetség egy ága. 22 1427. <'v körül s/treiirl Gömür vürniegyében. 
— Dr. Csánki Dezső M. Tűrt. földr. I. 75. 
150. — Trayai Attfi Péternek az O. L.-ban 
levő 1482. évi e. ]). azonos Ösoraa J. Abauj 
vm. N. Cs. 60. 1. — Címer: kereKtalpu paizs- 
ban kiterjesztett szárnyú kétfejű sas; a két 
fej között egy 6 águ csillag. 

Auer. 38. T. 4. Auer Tóbiás és Hoch- 
koffer Krisztina gykei : Ferenc, Mór és Já- 
nos 1682. V. 5. Lipót királytól kaptak e. 
n. 1. — Eredeti n. 1. Krahl K. cs. tanácsos- 
nál, Wien. 

-Viiersperg Grót. 38. T. 5. Gróf Auer- 
sperg Herbert 1649. óv 102. t.-c. nyert indi- 
genátust. Gr. Auersperg Hochenecknok 1691. 
('>v])en liasznált ])ecsétje ntán. 

-Viiersperg Gróf. 38. T. 6. Auersjjerg Knjetáii, 
i klós és Jodok grófok 1827. évi 43. t.-c. nyer- 
tek indigenátust. 

Ain'i>perg Herczt'tf. 38. T. 7. 166.5. évi 
118. t.-c. Ilcrczeg Auersperg Wcikhard nyert 
indigenátust. — Herczeg Auersperg Károly- 
nak 1671. évi c. p. 

Aiigusimich. A. István és testvérei Bálint éí> 
Susanna 1638. III. 20. Ferdinándtól kaptak 
c. n. 1. — Kihird: Zemplén vm. 1638. IV. 7. 
N. 1. Abauj vm. It. — Címer: egy haránt 
ezüst ])ó]ya állal két részre osztott paizs; a 
felső k6k részben egy arany rozsa, az alsó 
piros részben ezüst stilizált liliom; — az 
ezüst pólyában egy hal. — Sisakdisz: ezüst 
egyszarvú derekből. 

Aiigusti. 38. T. 8. Augusti János-Péter, felesége 
nemesDittenbergi Anna gykei : 1. Ferenc- 
József.. 2. János-Péter, 3. Mária-Anna és 4. 
Anna-Katalin 1723. V- 14. Károly királytól 
kaptak c. n. 1. - Kk. XXXIV. 227. 

AupuHtieli. A. András és testvérei : Máté, Já- 
nos és Ferenc 1686. ITI. 30. Lipót királj-- 
tól nyertek c. n. 1. — Kk. — Címer : kék 
l)aiz8ban, zöld téren nyakán átnyilazott gó- 
lya. — Sisakdisz : a paizsalak. — Takarók: 
ezüst -piros, kék-ezüst. 

Augustiiii. 38. T. 9. A. Mátyás és tár- 
sai 1655. IV. 5. Ferdinánd királytól nyertek 
c. n. 1. — Nyitra vm. Fasc. IX. 589. 

Aui^ustini — Abhortis. 39. T. 1. II. Fer- 
dinánd Augusztini Keresztélynek ,.Al)hortis" 
előnévvel 1631. IX. 3. c. n. L ad. — Kihird: 
Szepes vm. 1631. — Ivadékai az „Abhortis" 
nevet viselik. — Szepes vm. It. 

Aiiifusztinovics de Kissolymos. — Címer: kék 
paizsban, zöld téren, két farkú, növekvő 
oroszlán jobbjában karddal s azon egy török 
fő, — Sisakdisz: kiterj(>szfett szárnyú sas. — 
Takarók: arany-kék e/ii^t-piros. — Pálnuiy 
ndvh. vm. K. Cs. 14. 1. 

Aiigustiny lá^d: Nóvák. 

.\iik:iisz de Magin-H Húró. :1J). T. 2. Augusz .Ali- 
iul 18.'>3. IV. 6. I'ercnc .lózscf királytól nyert 
báróságot. — Ximesi It. Wien. .\uliiií?er. A. Lászlónak 1812. évben használt c. 
p. — Címer: csücsköstalpu paizsban koro- 
nán nyugvó kar zöld babérággal kezében. — 
Sisakdisz: a paizsalak. 

Ausser. 1635. évben nyert c. n. 1. — Nógrád 
vm. It. — Simon János, Címeres pecsétek. 

Avakumovies. 39- T. 3. Avakumovics Pál, 
líytván, György és Lázár testvérek, továbbá 
György gykei : Avakuni, Dávid, Serapion, 
Péter és Glikeria és a Lázár fia János 1790. 
IX. 15. Lipót királytól kaptak c. n. 1. — Ki 
hird: Arad vm. 1792. III. 26. Pesi vm. 1792 
V. 18. Temes vm. 1820. XI. 20. — Kk. LV. 
769. 

Avakumovits. A. Jánosnak 1784. évben használt 
c. p. — Címer: két háromszögre osztott 
paizs; jobbfelőli részben kigyó. balfelőli rész- 
ben ballábán álló daru látszik, utóbbi jobblá- 
bában követ tart. — Sisakdisz: páncélos kar 
karddal. 

Awőr. 1588. XII. 21. lludolf királytól nyert c. 
n. 1. — G. L. 293—1907. — Ilorvátli Sándor 
C. N. L. 

Azalos alias Kerekes. 1625. IV. 30. nyert c, n. 1. 
-— Kihird: Abauj vm. 1625. Csorna J. 657. 

— Kempelen M. N. Gs. I. 184. 

Azary. 39. T. 4. Azary-Nagy Péter és 
testvérei: Tamás, János és Pál 1609. XII. 12. 
Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Borsoíl vni. 1801. YI. 17. — Eredeti Borsod 
vm. It. 

Azary. Címer: kék kerek paizsban, zöld téren, 
növekvő arany oroszlán jobbjában görbe 
kard, azon egy török fő. — Sisakdisz: a 
paizsalak derékbői. — Siebm. W. ü. A. 16. T. 

Azziwelghi. 39. T. 5. A. Benedek, János, 
Miklós és István az András fia 1437. IV. 27. 
Sigmond királytól nyertek c. n. 1. — Ezen 
család valószínűleg azonos a kihalt Asszü- 
völgyi családdal. — Turul 1885. 166—168. 

líaán. 39. T. 6. 1618. évben Baán Mihal/ 
nyert c. n. 1, — Siebm. W. 17. t. 

líaán de Galambod. 39. T. 7. Baán Sá- 
muelnek 1733. évben használt c. ]). után. Gróf 
Teleki n. It. Teleki Sándor oszt. 1733. évi 
397. sz. 

Daán de KeörÖM. 39. T. 8. Baán (íyörgy és 
testvére István 1622. VI. 10. nyertek c. n. 1. 

— Eredeti n. 1. Komárom vm. It. Nemesi 
Okirt. Őrig. B. 1. 

Haán de Nádas. 39. T. 9. Lásd Kempelen 
M. N. Cs. I. 185. 1. 

Itaurnik. B. János s felesége Szokolics Kata- 
lintól szül. gykei: Márton és Magdolna 1060. 
III. 20. nyertek e. n. 1. — Kempelen „M. N. 
Cs." I. 186. 1. 

nabarehieh alias Habarezy báró. 40. T. 1. Ba- 
barchich István 1681. XII. 19. kapott c. n. 1. 

— Ered: Komárom vm. It. Nemesi ügyira- 
tok 141. VI. 22. — Babarczy Antal 1855. XT. 
30. nyert báróságot. — Cs. k. nemesi It. Bécs. 

— Lásd lovnbbit Ki'ini)eicn ,,M. N. Cs." 1. 23 ISG. 1. — C j). Nófínid vin. It. Proc. terin. 
X. !7;{5. 461. 

Hnbcsányí. C. p. Pest vm. It. Act. Pol. Mise. 
J79S. Nr. 1008. — Kenipeleii „M. N. Cs." T. 
1S7. I. 

Habios. 40. T. 2. B. Ferenc s általa felesége 
('sákiíni Er/.sébeth s gykei : Farkas, Antal 8 
Julianna 1716. VlII. 12. Károly királytól 
nyertek c. n. 1. — Kk. XXXI. 236. — Lásd 
Kempelen „M. N. Cs." I. 188. 1. 

Itabies. 4ü. T. 3. llorvátorszáfiból származik ; 
1719-beu igazolta nemességét s 1816. évben 
Heves vármegyében kihirdettetett. — Kempe- 
len I. 189. 1. 

Habics. Babivh Mihály 1823. I. 22. Ferenc ki- 
rálytól nyert c. n. 1. — Címer: négyeit paizs 
1. kék mezejében jobbra fordult repülő arany 
hattyú, csőrében ezüst félkoszorú. — A 2. 
ezüsttel és vörössel kétszer vágott mező vö- 
rös pólyáiban a felső kettőben négy-négy. az 
alsó két mezőben 3 — 3 csillag. — A 3. vörös 
mezőben két tornyos zárt kapus bástya, a 
4. kék mezőben arany halom felett keresztbe 
tett két görbe kard. felettök aranybomba. — 
SisaKdisz: kék — vörössel, illetve arany kék- 
kel vágott bivalyszarv, előttök keresztbe tett 
két aranynyelü zászló ezüst — vörös — ezüst 
lobogóval, a vörös pólyában 2 — 2 csillaggal. 

— Takarók: vörös — ezüst, kék — arany. — 
Kk. LXIY. 876. — Kempelen I. 188. 1. 

Habindák. C. p. Pest vármegyei It. Polg. per. 
fasc. 110. Xro. 18. Köszeghi. 

Habó. C. p. Pest vármegyei It. polg. per. fasc. 
42. Nr. 39. K. — Köszeghi. 

Habó. 40. T. 4. B. Ambrus és neje Rácz Kata 
gykei : Adalbert és Kata. testvére János és 
neje Balogh Kata gykei: Anna és Ilona: B. 
András és neje valamint B. Pál és neje Koz- 
ma Anna nyertek c. n. 1. — Njátra vm. It. 
Inv. Nob. Doc. P. pag. 124. 

IJabóes. 40. T. 5. Siebm. W. Suppl. 93. t. — 
Kempelen I. 196. 1. 

nabocsay. 40. T. 6. B. Tiunás és András 1398. 
X. 16. Zsigmond királytól kaptak c. n. 1. — 
Dr. Áldásy Cimeresl. 4. 1. — Kempelen I. 
191. 

Habocsay báró. 40. T. 7. B. Pál huszár ezredes 
s neje nemes Márffy Krisztina s gykei : 
László, Ignác, Elek, József. Julianna és Bor- 
bála 1720. IX. 12. Károlv királytól nyertek 
c. n. 1. — Kk. XXXIII. 291. 

Babocsay. B. Izsák tarcali jegyző 1795. évi c. 
p. — Siebm. W. 17. t. — Kempelen I. 192. 1. 

— Cimrr: piros paizs ezüst haránt pólyával 
két részre osztva; jobb oldali részben egy 
ezüst rózsa, baloldaliban fekete medve mászik 
a pólyán felfelé; — az ezüst pólyában 3 pi- 
ros rózsa. — Sisakdisz: a medve növekvőn. 

— Takarók : ezüst — piros. 

Babonay. 40. T. 8; B. István tiai: Utván, Mi- 
hály; leányai: Katalin és Anna 1630. VII. 3. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Xihird: 1631. VI. 13. Szabolcs vm. és 1656. II. 9. Bihar yni. 
Heves vm. It. 1630. 3. — Kempelen I. 193. 

B4ibonyi do HoKNzúasHzó. 40. T. 9. H. .lános (^ 
127 társa 1610. XII. 18. Báthory ÍJábortól 
nyertek c. n. 1. - Kihird: 1611. IV. 13. 
Krasznn vm. — Kemény J. Append. Dipl. 
Trans. XVI. 

Haboricz de Aldoboly. B. Balázs 1652. III. 13; 
itákóczy (lyörgytöl nyert c. n. 1. — Dr. Vass 
Széktly Okit. — Kempelen. I. 193. 

Báburszky. B. Antal esztergomi lakoá 1838. év- 
ben használt c. p. Siebm. W. 17. t. — Kem- 
|)elen I. 193. — Címer: csücskös talpú paizs- 
ban, zöld téren, veres ruhás, magyar vitéz 
jobbjában karddal, balját csípőjén tartja. — 
Sisakdisz: fészkében ülő. fiait tápláló, kitárj. 
szárnyú pelikán. 

BabüH. 41. T. 1. B. Ferenc gykei: Péter. Ist- 
ván, János. Ferenc, Anna és Judit s testvé- 
rei : B. Pál. Benedek és András 1662. VI. 10. 
nyertek c. n. 1. — Vas vm. It. — Kempelen 
I. 193. 

Habos. 41. T. 2. B. János s fiai: Benedek és 
János; B. Benedek gykei: Miklós és János; 
B. János leányai: Ilona és Katalin, továbbá 
testvére Márton s ennek Ha .Márton 1718. 
III. 20. Károly királytól nvertek c. n. 1. — 
Kk. XXXII. 50. — Kempelen I. 193. 

Habos. B. György fiscalisnak 1777. évben hasz- 
nált c. p. — Alsófehér vm. It. R. II. 670. sz. 

Habos. 41. T. 3. B. József és neje Ueinhart 
Borbála fia Imre 1803. IV. 15. Ferenc király- 
tól kaptak c. n. 1. — Kk. LXI. 54. — Kem- 
pelen I. 194. 

Habos. B. Antalnak 1810. évben használt c. p. 

— Nógrád vm. It. — Nob. V. 37. — Címer: 
lovas vitéz jobbjában karddal. — Sisakdísz: 
növekvő oroszlán karddal. 

Itabos de Mező-Madaras. 41. T. 4. B. Márton- 
nak és Ferencnek egyező c. p. — Marostorda 
vm. It. 1792. évi homágium 39. 1. 

Habos de Sepsi-Be.«enyö. — Címer: kék paizs- 
han álló férfi jobbjában karddal, melynek he- 
gyére török fej van szúrva. — Sisakdisz: 
kar karddal. — Pálmay Háromszék vm. N. 
Cs. 24. és 483. 1. — Kempelen I. 194. 1. 

Habos de Ujtorda. B. .Vntalnak belső szolnok- 
niegyei assessornak 1766. évben használt c. p. 

— Siebm. W. 17. t. — Kempelen I. 195. — 
(Mmer: kerek paizsban páncélos kar görbe 
karddal. 

Habotieh. Címer: kék paizsban. zöld téren fész- 
kél)en ülő pelikán fiait táplálja. — Sisakdisz: 
páncélos kar görbe karddal. Siebm. W. 17. t. 
- Kempelen l. 195. 

|]abólby de Habóth et Kak. 41. T. 5. B.ibóthy 
László táblabírónak 1841. évben használt c. p. 

— Nyitra vm. It Nob. II. 129. és 111. 234. 
Habiilik. 41. T. 6. B. István és György testvé- 
rek. István felesége Marks Józefin gykei: Já- 
nos. József, István, Ignác, Antal és Józefin 
továl)bn (lyörgy felesége Belház.v Klára ^ 
gykiM : l*ál. Péter. Mária és Julianna 1753. 24 VII. 2. Mária Terézia királyasszonytól nyer- 
tek c. n. 1. — Kk. XLIII. 162. — Kempelen 
I. 196. 

Haehich. B. Gábor 1699. VIII. 25. Lipóttól 
nyert c. n. 1. — Címer: jobb haránt pólyával 
vágott vörös paizs mindkét mezejében 3 — 3 
ezüst szárny; az arany pólyában 3 fekete fél- 
hold. Sisakdisz : ezüst örvös növekvő Kutya 
nyakán nyillal átlőve. — Takarók: ezüst — 
vörös. 

Bachich. 41. T. 7. B. György és felesége 
Kuzma Éva s gykei: István, Mátyás, Kata- 
lin és Zsuzsanna 1717. X. 28. Károlytól kap- 
tak c. n. 1. — Kk. XXXI. 418. — Kempelen 
I. 197. 

Báchmegryei. 41. T. 8. Rudolf király B. Já- 
nosnak régi nemességét megerősítvén, 1598. 

III. 31. címert adományoz. — Dr. Aldásy 
Oimereslevelei 86. 1. — Kempelen I. 203. 

Báchmegyey. 41. T. 9. B. János és neje és Azari 
Ilona s fia András, valamint B. Márton, An- 
drás és Miklós 1617. X, 17. Mátyás királytól 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Zemplén vm. 1618. 
VII. 24. — Hit. másolat Zemplén vm. It. — 
Dudás 63. — Kempelen I. 203. 

Báchmegyey. B. Ádámnak 1706. évben hasz- 
nált c. p. után Siebm. W. 18. t. — Kempelen 
I. 203. — Címer : növekvő 2 farkú orosz- 
lán jobbjában török fejet, baljában kardot 
tart. — Sisakdisz a paizsalak derékbői. 

Báchmegyey. 42. T. í. B. Sámuelnek és Zsó- 
fiának 1756. évben használt c. p. után. — 
TomKa It. F. III. 51. 69. — Csorna J. deve- 
cseri birtokos közlése. 

Bacho, 42. T. 2. Debreceni család. — B. Já- 
nos és neje Kalmár Erzse s fiai János, Ist- 
ván és Gáspár 1608. VI. 23. Báthory Gábor- 
tól nyertek c. n. 1. — Siebm. W. — Kempe- 
len I. 197. 1. 

Bachő de Dezsér, B. István szolgabírónak 1781. 
évben használt c. p. után. Nyitra vm. It. Nob. 

IV. 255. — Címer: zöld téren álló medve 
jobbjában 3 nyílvesszőt tart. — Sisakdisz: 
kitérj, szárnyú galamb olajággal a csőrében. 

Bachruch de Királykút. 42. T. 3. B. Károly 
1905. V. 13. I. Ferenc József királytól nyert 
c. n. 1. — Kempelen 198. I. 

Back de Bégavár. 42. T. 4. B. Ernő nyitrai 
földbirtokos 1888. VII. 25. és B. Hermann 
győri gőzmalomtulajdonos 1896. X. 21. I. Fe- 
renc József királytól nyertek c. n. 1. — Kem- 
pelen I. 198. 1. 

Bácsa. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 4. Nro. 
7. Kő.szcghi 18. 

Bacsák de B<mafa. 42. T. 5. B. Gergely Fer- 
dinándtól nyert c. n. 1. 1626. I. 19. lett ikihir- 
dotvc Nyitra vm.-ben. — Bacsák Gáspár 
táblai jegyzőnek 1753. évben használt c. p. 

— Nyitra vm. Proc. jur. B. XIX. 578- 1764. 

— Kempelen I. Í99. 1. 

Báisfaliisi alias Gyerkó. B. (lyövgy 1698. II. 3. 
Lipóttól nyert c. n. 1. — Kk. I. 331. — Turul 
1911. évf. 160. 1. — Kempelen I. 481. 1. -~ Cimer : kék paizsban, sziklán könyöklő vörös 
raezü kar irótollat tart. Zárt sisak, melyneK 
disze a szikla, azon arany korona, melybe egj'^ 
irótoU van szúrva; szárára alultól felfelé 
„Plus ultra" van irva. — Takarók: ezüst — 
vörös, kék — vörös. 

Bacsinszky de Bacsina. 42. T. 6. B. András 
gör. kath. püspökneK 1773. évben használt 
címere. Siebm. W. 18. t. — Kempelen I. 
202. 1. 

Bacskády de Bacskafalva. 42. T. 7. 0. p. 
Nyitra vm. It. — Pest vm. It. polg. per. fasc. 
21. Nr. 6. — Kempelen I 202. 

Bácskai de Ormány. 42. T. 8. B. János és 
fia Mihály 1673. III. 18. Apaffy Mihálytól 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Szolnok vm. 1677. 
II. 24. — Ered. n. 1. Bátskai Endrénél Be- 
regszászon. — Turul 1888. évf. 45. 1. — Hit. 
másolat Ung vm. It. 

Bacsó. B. András s fia Péter, testvérei: B. Ger. 
gely, János és Péter 1687. XI. 10. kaptak c. 
n. 1. — Hit. másl. Bihar vm. It. Act. Nob. 
B. 1. 

Bacsó de Eresztevény. B. Márton, Balázs és 
István 1622. VIII. 9. nyertek Bethlen Gábor- 
tól c. n. 1. — Dr. Vass Székely Oki. — Kem- 
pelen I. 203. — Erd. kk. XI. 22. 

Bacza. B. János 1647. VI. 13. Ferdinándtól 
nyert c. n. 1. — Siebm. W. 18. t. — Kempe- 
len I. 204. — Címer: kék paizsban koroná- 
ból kinövő piros ruhás nő, homlokán zöld ko- 
szorúval, baljában gitárt tart s jobbjával ját- 
szik rajta. — Sisakdisz: vértezett növekvő 
vitéz fején babérkoszorú, jobbjában kard. — 
Takarók : arany — kék, ezüst — piros. 

Baczallári de 0-Brettye. Címer: kar készében 
olajággal. — Böjthe Hunyad vm. N. Cs. 
72. 1. 

Baczendorf. 42. T. 9. Bajor eredetű család a 
Berendorfi és Bodmingeni" előnévvel ólt. 
— •Többféle címert használt, melyek közül 
Siebmacher W. Ung. A. 18. és 19. táblákon 
négyet ismertet. — Magyar indigenátust B. 
János-Jakab 1681. évi 82. t.-c.-kel és B. Far- 
kas, Károly és János 1687. évi 29, t.-c.-kel 
nyert. 

Baczó. 43. T. 1. B. Márton 1642. VII. 21. 
Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Siebm. W. 36. t. 

Baczó de Bágy. 43. T. 2. B. Józsefnek 1741. 
évben használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 
1129. 

Baczó de Homoród-Almás. 43. T. 3. B. Ist- 
ván udvarhelyszéki lófő s fiai: János, Mihály, 
Sándor és Áron; János fiai: Dániel és Ist- 
ván; Mihály fia József 1703. V. 25. Lipóttól 
nyertek c n. 1. — Erd. kk. V. 156. 

itaczoiii de Aldoboly. 43. T. 4. B. György- 
nek és Antalnak 1717. évben használt s egye- 
ző c. p. — Pálmay It. XVIII. 1581. 

Baczoni de Ujtorda. B. György 335 társával 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 
1. — Eredeti n. 1. Ref. egyház It. Ujtordán. 26 — Címer azonos az „Ajtóni" csalt\d címeré- 
vel. 

Daczoni do Ujtorda. 43. T. 5. 1^ György és 
fiai : Miklós, György, János és István 1632. 
IX. 15. Rákóczytól nyertek c. n. 1. — Erd. 
Múzeum. Kolozsvár kézirattár. — Síndor 1. 
„Oimerlevelek" 25. 1. II. köt. 

Hád de Meregiv. 43. T. 6. I>. Jánosnak 
1580. évben használt c. p. — Alsófehér vm. 
It. K. I. 123. 

Badányi de Maldur et Holló-Lomniczz. 43. 
T. 7 Címer: Báró Hámos Antal kamarási ős- 
fáján hitelesíttetett. 

Baden őrgróf. B. Hermán tábornagy 1618. évi 
81. t.-c.-kel nyert magyar indigenátust. — 
Siebm. W. 19. t. — Címer: kilenc részre osz- 
tott paizs. Az 1. és 9. arany és piros kockával 
berakva; a 2. vágott osztály felső ezüst ré- 
szében piro.í rózsa, alsó arany részében zöld 
téren fekete vadkan; a 3. ezüst részben piros 
növekvő oroszlán; a 4. piros osztály egy 3 
arany foggal díszített fekete pólya által két 
egyenlő részre hasítva; az 5. vagyis középső 
arany rész egy ferde arany pólya által 2 rész- 
re osztva; a 6. kék részben egy ezüst szárny; 
a 7. részt egy pólya vágja két osztályra, me- 
lyek közül a felső arany osztályban piros 
oroszlán derékbői s az alsó ezüst osztályban 
két kék pólya látható; a 8. arany rész köze- 
pén hasítva, a baloldali osztályban koroná- 
zott fekete növekvő oroszlán, a jobb oldali 
rész egy píros pólya által ketté vágva. — A 
paizs 10 arany sisakkal ván ellátva, melyek- 
nek díszei : 1. püspöksüveg, 2. emberi törzs, 
3. három pávatoll, 4. koronázott vörös orosz- 
lán növekvőn. 5. két szarvas agancs, 6. em- 
beri törzs, 7. két elefánt orrmány között pi- 
ros rózsa, 8. püspöki alak derékbői, 9. kerek 
arany paizs fekete oroszlánnal, 10. két orr- 
mány között pírosba öltözött emberi féltest. 

— Takarók: arany — piros. 

Baderlicza. B. János 17B1. III. 1. nyert c. n, 1. 

— Címer: kék paizsban ágaskodó medve 
jobbjában nyílvessző-köteget tart. — C. p. 
Pest vm. It. Polg. per. fasc. 150. Nro. 5. — 
Kempelen I. 206. 

Badicz. B. László ref. lelkésznek 1840. évben 
használt c. p. — Nyitra vm. It. Nobil. fasc. 
IX. Nro. 584. — Címer: növekvő két farkú 
oroszlán jobb lábában karddal. — Sisakdisz: 
a paizsalak. — Takarók: arany — kék, ezüst- — 
vörös. 

Baditz de Szent-Király-Szabadja. Veszprém és 
Sopron vármegyei család. — C. p. Pest vm. 
It. polg. per. f. 181. Nro. 67. — Kőszeghi 18. 

— Kempelen I. 207. 

Badiny de Badin. 43. T. 8. Iluboda Antal 
Gáspár ős Jakab 1582. II. 21. nyertek c. n. 1. 

— Kihírd: Zólyom vm. 1583. IX. 19. — A 
„Uadíny" nevet csak később votte fel. — 
Forgón I. 56. — Kempelen I. 207. 

Iladiiiy. 43. T. 9. B. János 1Ö88. évi c. p. 
után. — Siebm. W. Suppl. 6. t. Badiny. 44. T. 1. B. Mátyásnak 1649. évljcii 
használt c. p. után Barkóczy It. Dókus gyűjt. 

— Csoma J. devecseri birtokos közlése. 
Baducz. Címeres pecsét Pest vm. It. Polg. per. 

fasc. 178. Nro. 93. — Kőszeghi 18. 

I^agadicfl. Címeres pecsét Pest vm. It. Különféle 
iratok Nr. 758—845. — Kőszeghi 18. 

Bagaméri de Ujtorda. B. Márton és 335 társa 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 
1. — Cimer azonos az „Ajtóni de Ujtorda" 
család címerével. — Eredeti n. 1. Ref. egy- 
ház It. (Jjtordán. 

BtVhy. 44. T. 2. B. István 1684. XII. 15. 
Lipóttól nyert c. n. 1. — Kihird: Bars v;^m. 
1685. — Hit. mása Nyitra vm. It. Nobil. III. 
186. 

Baghy. 44. T. 3. B. Gergely felesége Ilma 
Évától szül. gykei: Márton, Gergely, Bálint, 
János és György 1697. IV. 28. Lipóttól kap. 
tak c. n 1. — Kihird: 1697. Bihar vm. — Hit. 
másolat Bihar vm. It. 

Haghy. B. Mihály, továbbá Albert és Mihály 
testvérek c. n. 1. 1633. IV. 13-án lett kihir- 
detve Torna vmegyóben. — • Kempelen I. 209. 

Baghy de Harsány. B. Márton, felesége Balogh 
xinna gykei: Márton, Gergely, Mihály, Mik- 
lós, Dorottya; Miklós neje Dósa Kata s 
gykei: Miklós és Ilona végre testvére B. Já- 
nos 1647. VIII. 10. nyertek c.n. 1. — Békés 
vm. It. — Kempelen I. 210. 

Baghy de Szécsény. 44. T. 4. B. Balázs, fe- 
lesége Kapitán Margit, gykei: András, Anna 
és Dorottya s Balázs testvérei János és Ist- 
ván 1622. V. 15. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. 

— Kihird: 1622. VIII. 23. Nógrád vm. — 
Kempelen I. 208. 

Baghy de Tarpa. B. István s fia Miklós, vala- 
mint testvérei: János és Tamás 1588. I. 8. 
Rudolftól nyertek c. n. 1. — Bereg vm. U. — 
Rexa 57. — Kempelen I. 208. — Címer : kék 
paizsban hármas zökl halom két szélsőjón 
jobbról arany koronás oroszlán, balról termé- 
szetes szinü medve viaskodásra kész lábaival 
kétélű kard hegyét fogja, a paízsfőben közé- 
pen csillag. — Sisakdisz: növekvő oroszlán 
jobbjában kétélű kardot tart. — TakaróK: 
arany — kék, ezüst — vörös. 

Baghy alias Gödör. B. András s felesége, Szi- 
ráky Ilonától szül. gykei: Mihály, Judit és 
Zsuzsanna 1646. III. 31. Ferdinándtól kap- 
tak c. n. 1. — Címer: egy zászlót tartó ló. — 
Hit. másolat Nyitra vm. It. Proc. Nittr. Do- 
cum. P. A. Pag. 379. 

Baghy alias Szűcs. B. György 1869. II. 28. 
nyert c. n. 1. — Kihird: 1725. Abauj vm. — 
Kempelen I. 210. 

Bagliano de Dansudona őrgróf. B. Antal 1693. 
VI. 16. Lipóttól őrgrófságra emeltetett. — 
Ciiiur: birodalmi kétfejű sas a császári ko- 
ronával, mellén egyenlőtlenül vágott paizs- 
zsal, melynek alsó arany mezejében Kck ke- 
reszt; felső kék mezejében koronás fekete sas 26 kitérj, szárnyakkal ós lábakkal jobbra néz. — 
Jelmondat: „Hinfí genus, inde fides". — Kk. 
XXII. 290. — Ivcnipelen I. 210. 

nagóch de Boro«-.lenö. 0. p. Pest vm. It. polg. 
per. fasc. 93. Nr. 27. — Kőszeghi 18. — Kem. 
pelen I. 210. 

líagoly. 44. T. 5. H. Bálint l.-i89. IX. 9. Ku- 
dolftól nyert c. n. 1. — Hit. másolat Bihar 
vm. It. A. N. 641. 

Bagoly de Bűd. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 
2fi4/XI. — Kőszeghi. 

Bagosi. 44. T. 6. B. I&tvánnak 1826. óvbwi 
használt c. p. — Gróf Teleki nemz. It. Simén 
oszt. Miss. 1826. 

Bagossy de Bagoss. 44. 'l . 7. B. Pálnak 
1707. IX. 20. használt c. p. után a címert 
Siebm. W. Suppl. 6. t. kÖTetkezőleg adja : 
zöld sárkány által övezett kerek kék paizs- 
ban, hármas zöld dombos, álló fekete sas jobb- 
ra fordulva s szárnyait kiterjesztve jobbjában 
l)iros szivet tart. — - Siebm. W. 19. tábláján 
Bagossy Pál Rákóczy ezredesének 1703. év- 
ben használt c. pecsétje hármas zöld halom- 
ból kinövő 3 liliomot ábrázol. 

Bíigossy de Dancsháza. B. Pál biharmegyei 
szolgabirónaK 1815. évben használt c. p. — 
Siebm. W. ITng. A. 19. t. — Kempelen I. 213. 

— Címer: két keresztbe tett zászló. — Si- 
sakdisz: kitérj, szárnyú fehér galamb csőré- 
ben olajággal. 

Bagossy alias Kovács. 44. T. 8. Zsigmond 

király 1597. I. 2. Bagossi Kováts Jánosnak 

és Literati András de Bagos testvéreknek c. 

n. 1. ad. — Dr. Petri Mór Szilágy vm. Mo- 

nogr. V. köt. 49. 1. 
Bagotai de Mikefalva. 44. T. 9. B. Ferenc 

erd. kir. táblai jegyzőnek 1702. IX. 21-én 

használt c. p. — Alsófehér vm. It. R. I. 222. 
Ilagotay alias Molnár. 45. T. 1. B. István és 

társai 1665. V. 20. kaptak c. n. 1. — N. L. 

Komárom vm. It. Nemesi ügyiratok 141. I. 

26. 
Bagothai. B. Lászlónak 1824. évben használt c. 

p. — Gróf Teleki It. Simén oszt. Miss. 1824. 

— Címer: kerek talpú paizsban növekvő 
oroszlán jobbjában görbe karddal. 

Hágya de Fejérviz. 45. 1'. 2. 1445-ben TTu- 

nyady Jánostól nyert donátiót. — Címer O. 

L. 29.480. és 29,494. sz. a. 
Bágyi. 45. T. 3. B. Mihály 16M. YI. 12. 

Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Eredeti 

n. 1. O. L. Erd. főkormányszéki oszt 1780— 

803. sz. a. 
Bágyi de Yizakna. 45. T. 4. B. Györgynek 

1733. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 

Dipl. oszt. 1686. 
Bagyinay de Vcresniarth. C. p. Pe-t; vm. It, 

kiilönféle iratok Nro. 1490. — Kőszeghi, 
Ivagyiiiszky. 45. T. 5. B. László 1667, IV. 16. 

Leo])oldtól nyert c. n. 1. — Kihird: Szepes 

vm, 1667, — Siebm, W, 19. t. — Kempelen 

I. 217. 
Hágyoii tie Bágyoii. 45. T. (i. B. Hiiláz^ 1611. évben Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — 
Siebm. W. Siebenb. A, 54. t. 
Bágyoni de Keresel. B. Lászlónak 1746. évben 
használté, p. — Siebm. W. Siebenb. A. 54. t. 

— Címer: kék paizsban. hármas zöld hal- 
mon, koronán nyngvó páncélos kar karddal, 
a felső kar átnyilazva. — Sisakdisz: a paizs- 
:ilak. — Takarók: arany^kék, ezüst — vörös 

— Kempelen I. 218. 

Baifh de Varadia iienie^ és báró. 45 T, 7. 
B. János s felesége Gligori Roxától szül. 
gykei : Tódor, Demeter, Lukács, Pál, Miklós 
és Katalin 1791. VIL 25. B. Tódor. 1857. V. 
7. B. Miklós orsz. képviselő, valamint unoka- 
öccse! Baich Milán és Iván 1891. XII. 10. 
nyertek magyar bárói méltóságot. — Kk. 
LV. 704. — Lendvay Temes vm. N. Cs. 34, 

— Kempelen I. 218. — Siebm. W. 19. t. — 
A bárói címer: aranynyal és kékkel hasított 
])aizsban zöld hármas halom középsőjén fé- 
szekben három fiát vérével tápláló pelikán. — 
Sisakdisz : arany csőrében vörös keresztet 
tartó fehér sas. — Takarók: arany — kék, — 
Paizstartók: 2 arany griff; jelmondat: .,ITo- 
neste et diuturne". 

István, felesége Mészáros 

György testvérének 1649. 

— Komárom vm. It. Ne- 

II, 15. 
Wolffsfeld. 45. T. 9. B. József 
19. nyert indigenátust. — Ma- Baichy. 45. T. 8. B. 
Anna fiainak és B. 
IV. 27. keh c. n. 1. 
mesi okirattár 140. 

Baidler de 
1770. VII. 
rostorda vm. It. 

Baiersdorf de Erdős. B. Adolf s neje Biach He- 
léna s gykei : Emil, Károly és Ida 1884. IX. 
30. I. Ferenc Józseftől kaptak c. n, 1, — Ki- 
hird: Temes vm. 1884. XII. 4, B. Emil ne- 
messége, előneve és cimere 1907. II. 24. át- 
ruháztatott. B. József Rikárd és B. Xándor 
Manóra. — Címer: kék paizsban zöld hár- 
mas halmon arany tölgyfa, két főága iv alak- 
ban szétterjedvén, közepén arany himporral 
és zöld levelek hegyeivel díszített ezüst ró- 
zsa. — Sisakdisz: két aranynyal és kékkel vá- 
gott elefánt orrmány között arany tölgyfaág 
három levéllel és két makkal. — Takarók: 
kék — arany. — Jelmondat : ,,Nec timide. nec 
tumide". - — Lendvay Temes vm. N. Cs, 34 — 
, 5. — Kempelen I. 219. 

Baik. V. p. Pest vm. It. Acta Nob. ex. 1835. 
Nro. 957. — Kőszeghi. 

Baillet de Latour gróf. B. Ferenc 1830. VIII. 
4. nyert indigenátust, — Címer: aranynyal 
szegélyezett kerek kék paizsban arany vitorla. 
— Grófi korona s felette e jelmondat: „Vous 
Perdez Temps". — Paizstartók : 2 sas, — Kk, 
LXV, 600. 606. — Temes vm. N, Cs. Lend- 
vay, 

Baintner. C, p. Pest vm. It. polg. per, fasc. 178, 
\r. 102. — Kőszeghi, 

Bilitag. B. István 1716. évben o. p, Nógrád vm, 
It. Közig, iratok 1717/c, — Címer: jobbjá- 
ban kardot, baljában mérleget tartó férfi, — 
Sisakdisz: kitérj, szárnyú madár. 27 Maija do Kurúiisebes. B. Mátyás 1649. IV. 25. 
Kákófzy (lyörgytöl nyert c. ii. 1. — Ciiner: 
kék |)ai/.sl)'".ii /öld tériMi, fi'lu'T lovon ülő pán- 
célos vitéz, baljával n lő kantárját fogja, 
j()l)l>jál)an lántlzsát tart. nirlyrc török fej van 
tii/.vi'. — - Takart k: arany — ^^kék, ezüst — piros. 
Kk. XXIV. 106. 
llájai do Borbiítviz. 46. T. 1. Már a XVI. 
i^zázadhan szereplő nemes család Hunyad 
megyében. — Cimer hitelesítve 20,392/1891. 
H. M. sz. alatt. — Kempelen 1. 220. — Bája 
.lózsefnek 1783. évben használt e. p. Gróf 
Teleki It. Cr. Földvári oszt. 1783. 
Hiijáky. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. i^'i. 

Nr. 35. — Kőszighi. 
Ilajcsi. B. András enyedi ref. |)ap s gykei : Sá- 
mnel. József. János és Erzsébet 1702. III. 24. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — Cimer: kék paizs- 
ban. zöld hegyen két kitérj, sasszárnj- között 
égő szív lángol, a paizs felső részében arany 
sugarak közt arany alapon fekete héber be- 
tiikkel irt neve az Istennek. — Sisakdisz: sas- 
szárny között olajágat tartó galamb áll. — 
Takarók: ezüst — vörös, ezüst — kék. — Erd. 
kk. IV. 256. 
líajcsy. 46. T. 2. I.ri4. VII. 20. Ferdinánd 
király B. Jakab és neje ^agy Ilona gykei: 
István és Erzsébet kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Komárom vm. 1667. — Nyitra vm. Nob. 
Fasc. II. N. 97. — C. p. ugvanott Nob. Fasc. 
VII. 445. 
Bajcsy. B. István fia István s testvére Györjiy 
1649. évben nyertek c. n. 1. — Kihird: He- 
ves vm. 1824. — Kempelen I. 221. — 
Bajcsy, B. János 1692. II. 10. nyert c. n. 1. — 
('iuier: kék paiz^ban zöld halmon ágaskodó 
ezüst egyszarvú. — Sisakdisz : 2 fekete sas- 
szárny között az egyszarvú növekvőn. — Ta- 
karók: arany— kék, ezüst— vörös. — Zemplén 
vm. It. — Kempelen I. 221. 
Bajcsy de Fintaháza. 46. T. 3. li. Sándornak 
1838. évben használt c. p. — Marostorda vni. 
It. 1838. évi homg. 198. 1. 
Uaíjcsy de Ürög et Geczefalva. 4ü. T. 4. B. 
Antal és János 1551. VIII. 8. Ferdinándtol 
kaptak c. n. 1. — N. 1. Pest várm. It. Nemesi 
iratok „B. 5.". — Bajcsy Józsefnek 1829. év- 
ben használt c. p. Nógrád vm. It. Perek III. 
1820. 7. 
Bajcsy de Sárd. 46. T. 5. B. Jánosnak 174Ü. 
évben használt c. p. — (Jróf Teleki it. Gr. 
Teleki Sándor oí^zt. 1749. 
Bajkay. Hont és Bars vármegyei nemes család. 
C. p. Pest vm. It. Végr. Oki. 64. XI. — Ko- 
szé ghi. 
Bajkó de Ditró. 46. T. (>. B. István és 
(íyörgynek 1801. évben használt, egyező c. p. 
után; hitelesítve 1908-l)an Szentkirályi Ist- 
ván kamarási ősfáján. — Pálmay It. XIX. 
1671. 
Bajiióczy. 46. T. 7. I?. (iyörgynek 1712. év- 
ben használt c. p. után Bydeskúthy It. — 
Csorna J. devecseri birtokos közlése Bajna de Szárhcjfy. 46. T. 8. Szárh >gyí Baj- 
ua alias ()tvÖ8 (íyörgy, Péter, István, (iábor, 
.Miklós. Ferenc. András és Mihály 1676. IV. 
15. Apaffy Mihály tói kaptak c. n. 1. — Kre- 
deti n. 1. Bajna r. k. plébánosnál Farkasla- 
kán. 

Bajnay. 46. T. 9. B. Simon, neje Margit 
gykei : István, Pál. Ferenc. Katalin, Erzsé- 
bet és Anna 1815. X. 22. Mátyás királytól 
nyertek c. n. 1. — Heves vm. It. 1777. évi 66. 
sz. 160. jkl. — Orosz „Heves vm, N. Cs.". 12. 
1. — Kempelen I. 223. 

Uajnay. B. alias Gulik Mátyás és fiai István és 
Márton, testvér gykei: András, János, Péter, 
.\nna, Borbálla. Dorottya. Éva és Katalin 
1593. III. 18. II. Rudolftól nyertek c. n. 1. 

— Kihird: Nyitra vm. 1595. — Hit. másoHt 
Xyitra vm. Nob. fasc. IV. 282. 

Bíijnóczy. 47. T. 1. B. Jánosnak 1680. 
V'lII. 8. használt c. p. — Gróf Teleki It. 
..Földvári oszt." 1680. 

Bajó de Diószegh. 47. T. 2. B. Bálint 1665. 
IX. 26. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — 
Kk. XXVI. 569. — Szatmár vm. It. Fasc. 37. 
No. 7. Anno 1807. Nob. et kötet 44. jur. 12. 
1834. Nemesi iratok. 

Bajnok de Nemes-Okruth. Ezen család neve 
..Okruczky" volt 1883. X. 29. legf. engedély- 
lyel változtatta .,Bajnok"-ra. — 1495-ben ré- 
szesült Trencsén megyében birtokadomány- 
ban. — Címer: kerek paizsban leveles koro- 
nán álló. balra lengő zászló, melyet balról 
könyöklő páncélos kar tart. a kar. al átellen- 
ben görbe kardot tartó, balra fordult kö- 
nyöklő páncélos kar a zászlórúd csúcsánál 
jobbról csillag, balról befelé fordult félhold. 

— Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók. — 
Kempelen I. 224. 

Bajtsiy báró. B. Antal r. k. püspöknek 1770. 

évben használt c. p. — Gróf Teleki It. (ír. 

Teleki Sámuel oszt. 47. sz. 
Bajthay. B. István 1702. IX. 18. nyert c n. i. 

— Kk. XXVI. 202. ^ Kihird: Pest vm. 
1702. — C. p. Pestvm. polg. per. fasc. 3. Nr. 
2. ex. 1717. — Kempelen 1. 226. 

Bajusz alias Nagy. B. alias Nagy Gáspár 1665. 
Xí. 1_\ Lipóttól kapott c. u. l. — Kihird: 
1666. IV. 15. Szendrőn Csoma J. Abauj- 
Torna vm. N. Cs. 63. 1. 

Bajza. 47. T. :í. P>. I*ál neje Gerhardt .\nna 
és gvkei : Mihály, Pál, Ferenc. Sámuel. Mik- 
lós, "ju.lit és Éva 1792. VII. 26. Ferenc ki- 
rálytól kaptak c. n. 1. — Kk. LVI. 335. - 
Kiiiird: .\rva vm. 1793. IL 25. - - Heves vm 
1802. — Hit. más. Árva vm. It. XXIIl. Nob. 
.\rm. No. 27. — B. József nemessége, címere 
és családi neve 1880. V. 2. „Heckenast Ala- 
dár"-ra ruháztatott át. 

Bajzáth de PéNX«k nemes é» bsíró. 47. T. 
4. -■•< 5. B. István, neje Varjn Aiuia s gykei: 
Imre. István és Mária 1669. 1. 24. Lipóttól 
nytTl -k e. n. 1, — Kihird: Bercír vm. 1669. 
V. 15. Bereg vm. It. - A ..IVsziil i" előnevev 28 B. József és Jánof, kapták 1799. IX. 6. — 
Kk. LX. 55., 62. - B. György 1859. III. 21. 
L Ferencz Józseftől bárói rangra emeltetett. 
— M. N. Zs. I. 11. 486. — Kempelen I. 227. 

Bajzáth. 47. T. 6. B. Mihály felesége 
jVEathis Mária gykei: Sándor, Mihály, An- 
drás, Karolina, Franciska 1814. T. 22. kaptak 
c. n. 1. — Kk. LXIII. 590. — Nagy Iván f. 
irat III. 122. — Kempelen I. 228. 

Bak. B. Imre és Péter 1655. VII. 7. Rákóczy 
Györgytől kaptak e. n. 1. — Dr. Vasis Szé- 
kely Oki. — Erd. kk. XXVI. 605, 

Bak. B. István 1673. VI. 20. Apaffy tejedelem- 
től nyert c. n. 1. — Hit. ni. Bihar vm. It. — 
Címer: kék paizsban páncélos és vas- 
kesztyűs emberi kar karddal. 

Bak de Bakos. Bihar vm.-ben élt székely nemes 
család. — Címer: növekvő oroszlán jobb- 
jában rózsával. — S^fe .kdisz : a paizsalak. — 
Sicbm. W. Ung. A. 20. t. 

Bak de Gyéres. 47. T. 7. B. Mátyásnak ós 
57 társának 1610. V. 1. Bálhori Gábor c. n. 

I. ad. — 1627. IX. 4. Bethlen Gábor által is 
megerösitetett. — Kihird: Torda vm. 1628. 
VI. 21. — Eredeti n. 1. Gyéres község levél- 
tárában. 

Bak de Hatolyka. 47. T. 8. B. Miklós és 
Ferenc 1591. V. 5. Báthory Sigmondtól nyer- 
tesk iij c. n. 1. — M. N. Zsebkönyv 11. 13. — 
Kempelen I. 230. 

Bak de Kecsét. 47. T. 9. Székely nemes 
család. — Címere: Szentléleki Hajdó Már- 
ton kamarási ősfáján 4390—1907. B. M. sz. 
a. hitelesítve. 

Bak de Pázmán. 48. T. 1. B. János és Fe- 
renc 1609. IX. 8. Báthory Gábortól nyertek 
c. n. 1. — Kk. VI. 285. Erd. 

Bakk de Szentkatolna. 48. T. 2. B. György 
és László 1535-ben János királytól nyertek 
c. n. 1. — Siebm. W. 20. t. — Kempelen I. 
230. — Pálmay Háromsz. N. Cs. 27. 

Baka. B. István 1675. I. 30. Lipóttól nyert c. 

II. 1. — Kihird: Hctnt vm. — Forgón I. 56. 
Baka. B. Miklós s felesége Jakab Erzsébet 

1689. I. 20. kaptak Lipóttól c. n. 1. — Ki- 
hird: 1089. A'II. 5. Szatmár vm. — Kempelen 
I. 231. 

Baka de Borosjenő. 48. T. 8. B. László 
juraesoT 1777. évi c. p. — Gróf Teleki It. — 
Gr. Földvári oszt. 1777. 

Baka de Knrtapatak. B. János, Márton és Mik< 
lós 1643. V. 1. llákóczy Györgytől kaptak 
c. n. 1. — Erd. Kk. XX. 167. 

Baka de Kurpatak. 48. T. 4. és 5. B. 
Áron felesége Nagy Judit s gykei: Antal és 
Anna 1743. VITI. 2. Mária Terézia király- 
asszony által régi nemességükben megerősí- 
tettnek. — Erd. Kk. IX. 402. 

Hakúcs de Szén tgyörify völgy. 48. T. 6. B. 
Sándor 1532. VI. 11. János királytól nyert c. 
u. 1. — 1622. VIII. Í5. Ferdinánd király B. 
Siuidor és fiának Farkasnak ad uj c. n. 1. — 
1630. 1. 7, Ferdinánd király B. Farka&t báiói rangra emeli. — M. N. Muz. Dr. Aldásy 125. 
1. — Siebm. W. — Kempelen I. 232. 1. Turul 
1899. évf. 19. 1. — Az 1532. évben kelt n. 
1. címere annyiban különbözik az 1622. év- 
ben adományozottól, hogy azon a sisakdisz 
két szárnya hiányzik. 
Bakay. 48. T. 7.. B. Miklós hadnagynak 
1573. évben használt c. p. — Kassa város It. 

— Csoma J. devecseri birtokos közlése. 
Bakay. B. Péter 1609. XII. 16. Mátyás király- 
tól nyert c. n. 1. — Szatmár vm. It. 

Bakay. B. Mátyás fia István s testvére János 
1628. III. 24. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 
Kihird: Bars vm. 1629. III. 29. — Forgón 
I. 56. — Kempelen I. 233. 

Bakay alias Nagy. 1638. VI. 11. nyert c. n. 1. — 
Kihird : Abauj vm. 1639. — Kempelen I. 233. 

Bakay. B. Istvánnak 1649. évben használt c. p. 

— Siebm. W. Suppl. 6. t. — Címer: egy 3 
golyóval megrakott pólya által vágott ferde 
paizs; a paizs felső részében jobbra lépdelő 
szarvas jobb első lábában 3 rózsát tart; az 
alsó részben hármas halom. — Sisakdisz: nö- 
vekvő szarvas 3 rózsával. 

Bakay. B. Ferencnek 1677. évben használt c. p. ' 

— Siebm. W. Suppl. 6. t. — Címer: négyeit 
paizs; 1. és 4. részben páncélos kar egyenes 
karddal azon egy török fej; a 2. és 3. részben 
koronából kinövő jobbra fordult egy szarvú. 

— Sisakdisz ; 2 sas-szárny között szembenéző 
egy szarvú derekből. 

Bakay. 48. T. 8. B. Istvánnak és Benedek 
nek 1680., illetve 1685. évben nasznált c. p. 
után. — Kassa város It. — Csoma J, deve- 
cseri nagybirtokos közlése. 

Bakay. 48. T. 9. B. Gábor és felesége 
Rátkay Zsófia és fiai: Ferenc és Márton s 
testvérei: János és András 1712. VI. 6. Ká- 
roly királytól kaptak c. n. 1. — Kk. XXIX. 
103. 

Bakay. 49- T. 1. B. Gábor gömörmegyei tábla- 
bírónak 1715. évben hasmáit c. p. — Mlado- 
sevics It. — Csoma J. nagybirtokos közlése. 

Bakay. B. Ádám biharmegyei nemességügyi 
bírónak 1716. évben használt c. p: — két 
babérág között a paizsfő felé kúszó madár 
csőrében száraz gallyal, jobb lábában gyűrű- 
vel. — A paizs bal szögében egy 6 águ csil- 
lag; — Siebm. W. 21. t. 

Bakay. 49. T. 2. B. Ferdinánd hontmegyei es- 
küdtnek 1815. III. 18. használt c. p. — 
Nyitra vm. It. Nobil IV. 306. 

Bakay de Baka. 49. T. 3. B. János 1665. VI. 9. 
Apaffy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Siebm. 
W. 20. t. 

JJakay de Baka. 49. T. 4. Hont- és Esztergom- 
megye családjaiból való. — B. Ferencz 1786. 
évben igazolta nemességét. Kk. LIIl. 227. — 
Sicbm. W. 20. t. — Kempelen L 234. 

Bakay de Kozárvár. 49. T. 5. B. Mihály 16U9. 
X. 14. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Kk. 
VI. 321. Erd. — Kempelen I. 232. 29 Itakalovics. C. p. Pest vni. It. po\g. per. fasc. 
lős. Nr. 62. — Köszeghi. 

IJakcsi de Albis. 49. T. 6. 1610. I. 20. Báthory 
Cúbor Haktsi Boldizsárnak ad. c. n. 1. — 
Kihird.: Kézdivásárhelyen 1610. II. 4. Hit. 
jnásolat Köblös Sámuel főgimnáziumi igaz- 
gatónál Hájdu-Böszörményben 

Hakics de Lak. — Hakytlinak ib iratik. — Ci- 
mer: zöld téren páucéloa vitéz lovával a paizs 
jobb oldala felé vágtat s a lovát hátulról tá- 
madó oroszlán felé sújt kardjával; a paizs 
bal szögletében két 6 águ csillag között a fél- 
hold. — Sisakdisz: páncélos vitéz derekből 
jobbjában görbe karddal s a fején levő sisakon 
egy struc-toll leng. -— Siebm. W. 

Bakká — Bene de Tatros. 49. T. 7. B. Gábor 
és testvérei: István és Anna 1696. X. IB. Li- 
póttól kaptak c. n. 1. — Kihird: Torda vm. 
1697. VII. 10. — Hit. másolat O. L. — Kem- 
pelen I. 235. 

Bakó. B. Dániel és János testvérek 1618. V. 15. 
Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — ^Kihird.: 
Göncz. 1620. III. 23. -— Csoma J. Abauj vm. 
N. C«. 04. 1. 

Bakó. B. István s testvérei: Péter és Márton 
1652. III. 23. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — 
Bereg vm. It. Címer: kék paizsban, zöld me- 
zőn, jobbra fordult, száját kitátott s nyelvét 
kioltott kettős farkú term. oroszlán. — Si- 
sakdisz : páncélos könyöklő kar karddal. — 
Takarók : arany — kék, ezüst — vörös. 

Bakó. 49. T. 8. Siebm. W. 21. tábla szerint. 

Bakó. B. István felesége Kleman Dorottyától 
szül. gykei: István, Kata, Anna és Zsuz&a, 
valamint Bakó Mihály és felesége Branik 
Annától szül. gykei: Ferenc és János 1692. 
X. 12. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Hit. m. 
Nyitra vm. It. Nob. fasc. I. N. 40- 

Bakó. B. Miklós, feleségétől Kis Erzsébettől 
szül. fiai: Miklóí, és András 1661. I. 29. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird. : Borsod vm. — Kempe- 
len I. 2Ö9. 

Bakó. 49. T. 9. B. Dánielnek 1744. évben hasz- 
nált c. p. — Fáy It. Csorna. J. devecseri bir- 
tokos közlése. 

Bakó de Bölön. B. Balázs 1602. VI. 2. kapott 
c. n. 1. Eredeti n. 1. B. Bálint birtokában N.- 
Károly. — B. Györgynek 1806. évben hasz- 
nált címere: kerek talpú paÍ2.«ban hármas 
halom középsőjén páncélos kar karddal s 
azon török fej. — Sisakdisz a paizisalak. - — 
rálmay It. XIX. 187. 

Bakó de Csanád. B. Demeter és András 1626. 
XII. 19. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — 
Szatmár vm. It. 

Bakó de Csikfalva. 50. T. 1. B. Péternek 1682. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Iszlay 
oszt. 1682. 

Bakó de Éhed. 50. T. 2. B. Jánosnak 1791. év- 
ben használt c. p. — Marostorda vm. It. 1791. 
évi homg. 146. 1. 

Bakó de Hete. 50. T. 3. B. András és neje Nagy- imre Zsófia gykei: János, Zsuzsanna és Anna, 
valamint Bakó János ée neje Bagi Katalin 
gykei: Márton, Tamás, Erzse és Anna 1647. 
in. 21. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird.: 1648. II. 10. Bereg vm. — Ilit. más. 
Szatmár vm. köt. 53. I. 20. 1843. N. I. — 
Bereg vm It. — Eredeti n. 1. Bakó Béla me- 
gyei árvsz. ülnöknél. 

Bakó de Hete lova^r. 50. T. 4. Ferdinánd ural- 
kodó 1847. XII. 2. Hetei Bakó Károly főhad- 
nagynak és mindkét nembeli gykeinek lovagi 
rangot és címert adományoz. — Eredeti n. 1. 
Lovag Bakó Károly birtokos őrizetében, 
Búza, Szolnok-Dobokamegye. 

Bakó de Jobbágytelke. 50. T. 5. B. Máté 1610. 
I. 5. Báthory Gábortól uj adományt nyert 
Jobbágytelkén és Hódoson. Erd. Kk. VI. 421. 
— Pálmay M. Torda vm. N. Cs. 11. 1. B. 
Györgynek 1792. évben használt c. p. — Ma- 
rostorda vm. It. 1792. évi homg. 11. 1. 

Bakó de Küsmöd. B. Istvánnak 1746. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 1343. — 
Címer: zöld téren jobbra fordult, repülni 
készülő galamb. 

Bakó de Mikháza. B. Istvánnak 1791. évben 
használt c. p. — Gróf Teleki It. — Boér le- 
tét 1791. — Címer: kerek paizsban balra for- 
dult repülni készülő madár; sisakdisz: egy 
kereszt. 

Bakó de Nemes-Kürth. 50. T. 6. Nemessége leg- 
felsőbb helyen 1801. évben lett elismerve. Kk. 
LX. 913. — Bakó Pál esküdtnek 1734. évben 
használt c. p. — Nyitra vm. It. Proc. jur. B. 
VIL 240. 1734. 

Bakó de jMagyar-Péterlaka. B. Józsefnek 1740. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Dipl. osi-t. 5146. — Címer: kerek paizsban 
kar görbe karddal. 

Bakó de Siklód. B. Mózesnek 1781. évben hasz- 
nált c. p. — Pálmay It. XVIII. 1376. Címer : 
kerek talpú paizsban zöld téren, növekvő 
oroszlán, jobbjában görbe karddal. 

Bakó de Szárazajta. B. István 1606. X. 5. nyert 

c. n. 1. — Pálmay, Udvarhely vm. N. Cs. 15. 1. 
Bakó de Thelegd. 50. T. 7. B. Györgynek 1793. 

évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Gróf 

Földvári oszt. 1793. 
Bakó alias Kovács. B. János 1635. XII. 19- 

nyert c. n. 1. — Kihird.: Torna vm. 1643. 

VII. 1. Kempelen I. 239. 

Bakó alias Literátus de Almás. 50. T. 8. B. 

István, felesége Pap Judit 1609. I. 16. Má- 
tyás királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Torna vm. 1610. — Nyitra vm. It. Eredeti 
nemeslevelek 16. sz. 

Bakocs. B. Pál, János, Gergely Ó6 Mátyás 1628- 
in. 20. nyertek Ferdinándtól c. n. 1. — Nyit- 
ramegyéből Hevefemegyébe származott. — 
Orosz. Heves vm. N. Cs. 12. Kempelen I. 
244. 

Bakócz de Erdőd. 50. T. 9. és 51. T. 1. B. Bálint, 
Miklós, Tamás és János testvérek 1459. IX. 30 :]. Al.átyiís királytól kaptak c. n. 1. — liakócz 
Tainús testvérei liálint és Miklós s utóbbinak 
fiai: Péter, Pál és Jánosnak fiai: Tóbiás és 
János 1486. évben Mátyás királytól nyertek 
o. n. 1. — Bakócz Péter elhagyván nevét az 
„Erdődy" vezetéknévvel cserélte fel s a „Mo- 
nyorókeréki Erdődy" család őse lett. — Tu- 
rul 1889. éf. 1.07. 1. — Fejérpataki Mon. 
Hung. Her. I. XIX. és I. XXIV. 

Dakody. Az 1754 — 55. évi orsz. nemesi össze- 
iráskor Sopronraegyében igazolja nemessé- 
gét. — Cimer: a paizsban zöld halmon pán- 
célos és sisakos vitéz, jobbjában kardot, bal- 
jában zászlót tart, utóbbin félhold és csillag 
látható; sisakdisz: növekvő oroszlán, jobb- 
jában zászlót tart, ezen 2 fejű sas, a >:ászlót 
jobbról félhold, balról csillag kisérik. — 
Kcmpelen 1. 245. 

Hakolchay. 51. T. 2. B. Ferencnek Szalánc vára 
minden dolgosának 1550. évben használt c. p. 

— ,, Véghelyi gyűjt.". — Csoma J. devecscri 
birtokos kö>;lése. 

Hakoni de Ujtorda. B. János 335 társával 1619. 

VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — 

Eredeti n. 1. Bef. egyház It. üjtordán. — 

Címer azonos az .,Ajtóni de Ujtorda" család 

címerével. 
Bakonyi báró. 51. T. 3. B. Imre ezredes 1812. 

IV. 11. bárói méltóságra emeltetett. — Kk. 

LXIII. 354. és 396. 
Bakonyi. H. János 1554. V. 4. Ferdinándtól 

kapott c. n. 1, — Kihird.: Sáros vm. 1576. 

VI. 28. — Kempelen I. 245. 
Bakonyi. 51. T. 4. B. István tarcali lakosnak 

1655. évben használt c. p. • — Kassa város It. 

— Csoma J. devecseri birtokos közlése. 
Bakonyi. 51. T. 5. B. János bártfai harminca- 
dósnak 1582. évből származó c. p. — Kassa 
város ' It. — Csoma J. devecseri birtokos 
közlése, 

Biikonyi. B. István Abaujmegyei lakosnak 1637. 
és 1648. években használt c. p. — Siebm. W. 
Ung. A. 21. t. — - Címer: páncélos kar pallóst 
tart. Sisakdisz a paizsalak. 

Bakonyi de Becsvölgy. Paiss Andor nemessége 
és címere 1902. II. 7. Bakinyi Géza p. ü. mi- 
niszteri osztálytanácsosra a „Becsvölgyi" 
előnév adományozása mellett átruháztatott. 
— . Kempelen I. 246. 

I^akonyi de Szigetszentmiklós. 51. T. 6. B. 
Károly honvéd alezredes 1888. I. 31. I. Ferenc 
Józseftől nyert n. 1. — Cimer: hullámos ezüst 
folyóval vágott, hosszában hasított paizs ; 
az 1. (Vs 4. kék mezőben kifelé fordult pán- 
célos kar karddal, a váll fölött arany csillag ; 
a 2. és 3. vörös mezőben zöld hármas hegy 
mögül felkelő arany nnp. — Sisakdisz.': a kar. 
— Takarók: ezüst-kék. nrany-vör(>s. — Kem- 
pelen I. 246. 

F)ako8. 51. T. 7. B. Máté felesége Imre Borbála 
gykei : János. Zsuzsanna és Anna 1647. V. 16. 
Ferdinándtól nyí-rtek c. n. 1, — - Kihird.: Gö- mör vm. 1650. I. 11. — Hit. másolat Göinör 
vm. It. — Csoma J. közlése. 
Bakos. B. Ferencnek 1781. évben használt c. j). 

— Borsod vm. 209. kgy. 1781. -- Cimer: 
hármas halom középsőjén leveles korona s 
azon egy águ csillag nyugszik; a paizs- 
főben jobbról a nap. balról félhold; sisakdisz: 
3 heg.vével fölfelé álló nyílvessző. 

líakos: B. Istvánnak 1707. évben használt c. p. 

— Beregmegyei család. — Cimer: kar a 
paizs bal részének fordítóit karddal. Sisak- 
disz: Kétfejű sas. — Siebm, \V. ünsr. A. 
22. t. 

líakos. 51. T. 8. B. Pál s felesége Nagy Mária 
gykei: László és Anoa 1716. XII. 1. Károly 
királytól kaptak c. n. 1. — Kihird.: Heves 
és Külső-Szolnok vm. 1717. IV. 20. — Kk, 
XXXI. 273. — Eredeti n. 1. Heves vm. It. 
1717. 43. A. sz. a. 

líakos. B. Péter felesége Huszár Annától szül. 
Hai : Tamás, István és János 1668. IX. 12. 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Szatmár vm. 1668. 

— N. 1. Szatmár vm. It. — Kempelen I. 247. 
Bakos. P>. András 1699. I. 19. nyert c. n. 1. — 

Erd. Kk. ír. 23. 

Bakos de Miskolc. B. Balázsnak 1642. évben a 
miskolci tomplomban felállított sírkövén 
levő címer : vágott paizs felső részében szár- 
nyazott saskarom pálossal; alsó részében az 
osgyáni Bakos cimer jelvénye. — Sisakdísz: 
páncélos vitéz jobbjában eg^^enes karddal, 
baljában kerek paizszsal. 

Bakos de Osgyán. 51. T. 9. Cimer a csetneki 
ref. templomban levő Bakos-féle epitaphíum- 
ról és Bakos Gábornak 1651. évben használt 
c. p. után közli Csoma J. devecseri birtokos. 

— C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 1. XI. — 
Kőszeghi. 

Bakos de Remete. B. István és András 1703. 
IV. 20. nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. V. 104. 

Bakos ile Sarkad. 52. T. 1. B. Tamás neje Sán- 
dor Margit s fiai : Pál, János és István 1060. 
VII. 20. Rákóczi Györgytől kaptak c. n. 1. 

— Hit. másolat Bihar vm. It. N. P. 168. — 
Kihird. : Bihar vm. 1651. IV. 4. — Dr. Áldásy 
,. Címeres levelei" 192. 1. — Kempelen I. 247. 

Bakos de Thurócz. 52. T. 2. B. Ádám 1617. X. 
30. Mátyás királytól nyert c. n. 1. -— Ki- 
hird.: Pozsony, 1619. — Hit. másolat Nyitra 
vm. It. Nob. fasc, V. 377. — O. L. 1185— 
1896. sz. a. 

Bakos alias Bálás. B. János gyalui lakos 1717. 
XII. 20. Károly királytól nyert e. n. 1. — 
Címer: kék paizsban sárga ruhás férfi a vi- 
rágos földre hajolva, liliomot sí.'ed, — A zárt- 
sisak dísze: kiemelkedő emberi kar liliomos 
galyat tart felfelé. — Takarók: arany-kék, 
ezüst-vörös, — p]rd. Kk. VI. 502. 

Bakos alias Palozosi. B. András, János, Mátyás 
ós Iství'm c. n, 1660. V. 10. — Torna vm. 
lett kihirdetve, — Kempelen I, 247, 

Bakoss. 52, T. 3. lí. András felesége Siniouy 31 AiiiKi, valamim testvérei: Miklós ós István 
10.").'). IV. 12. Fortliiuiudtól nyiitrk i;. ji. 1. — 
Kihlrd.: 1656. IV. 3. Abauj vin. — Hit. má- 
solat Abauj vni. It. — Csoina, Ahnuj vni. 
N. Cs. 64. 
Hakoss de Kakuth. 52. T. 4; B. Bálint felesége 
Paj) Katalin de Keór fiai: Fereiio. (Jerpcly 
és János; leánya: Margit, Bárány Mártonné, 
1601. IV. 2. Rudolf királytól kaptak c. n. 1. 

— Kihird. : 1607. Xyitra vni.. 1628. Deéseii. 

— Ilit. másolat Nyitra vm. It. Nob. fasc. 
II. 99. 

Ifnksa. 52. T. 5. Haxca Ferenc ós László 1712. 
VI. 6. Károly királvtól nyertek e. n. 1. — 
Kk. XXIX. 99. 

Haksa de Kniszna. M. György 1520. I. 13. nyert 
c. n. 1. — Petri. ,. Szilágy vin. Mon."' V. 59 
—60. 

Haksay de Szentistvánbaksa. 52. T. 6. A család 
tredeti neve ,.Baxa'* volt és ,.Hé(jzei" elő- 
)ievet használt; jelenleg a ,.Baksay" ós 
..Baksy" nevet használja. — Héczei Baxa 
Istvánnak 1663. évben használt c. p. Mlado- 
sevich Horváth It. — Csorna J. devecseri 
birtokos közlése. 

Hakui de Borberek. B. Istvánnak 1792. évben 
használt c. p. — Marostorda vni. It. 1792. évi 
homg. 82. 1. — Címer: pikkelyes páncélba bur- 
kolt kar egyenes kardot tart a kezében. 

Baky. 52. T. 7. B. Ferenc és társai 1609. IX. 9. 
l)el)recenben B. Gábor fejedelemtől c. n. 1. 
kapnak. — Hit. másolat Bihar vm. It. Act. 
Nob. S. 14. 

ííaky. H. Gáspár 1649. II. 4. nyert c. n. 1. — 
Ziila vm. It. — < Ivadékai a Kiskunságba sz;'iri 
máztak. — Kempelen 1. 254. 

Uaky. 52. T. 8. B. Ferenc (N. -Szombat) s felesége 
Hrueker Judittól szül. fiai: Elek, Károly, l^e- 
renc, Paidolf és Lajos 1792. VII. 22. c. n. 1. 
kaptak. — Kk. LVI. 513. — Atirva 1819. 11. 
12. Kk. LXIY. 212. — Nagy Iván f. irat III. 
14. — Kempelen I. 254. 

Baky. 52. T. 9. B. István (Kunszentmiklós) s 
felesége Nyáry Máriától szül. gykei : János, 
Mária és Éva ; Jánosnak felesége Kaszás 
Zsófiától szül. gykei: Lajos, Antal, István és 
Zsófia; Istvánnak Rojkó Sárától szül. gykei: 
Mihály és Mária 1793. VI. 10. nyertek c. n. 1. 

— Kk. LVII. 141. — Benkó N. Cs. Nagy- 
kőrösön 27. 1. — Kempelen I. 254 — 55. — 
C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 177. Nr. 
208. — Kőszeghi. Baky Jój.sefnek 1842. év- 
ben használt c. p. Szatmár vm. It., köt 54. 
sz. 12. 

Halabás. 53. T. 1. B. Györgynek Berencsen 

1783. III. 8. használt c. p. — Nyitra vm. It. 

Xob. III. 232. 
Halai. B. Péter és Zsigmond, valamint 316 társa 

16.58. II. 19. Rákóczy fejedelemtől nyertek c. 

n. 1. — Kihird.: Marosvásárhely 1658. XI. 8. 

— C'imer azonos az , Ádám de Nagyenyed" 
család címerével. — Sámlor I. „CMmerleve- 
lek" II. 88. 1. 

Kalajthy. 53. T. 2. B. Mihálynak 1823. évben 
használt c. p. — Szatmár vm. It. — B. András- nak 1712. évben használt c. p. annyil)ól tér el. 
Iio^i.v sisakdi^ziil u félholdat és esillag(»t haaz- 
nálja. Borsod vm. It. Acta jud. i)r()t. VII.. I. 
2. dd. 1712. 

Balajthy de Eadcm, c. p. Pest vm. It. polg. per. 
f.isc. 185. \r. 79. - KőHzeghi. 

líalajthy de Gesztéte. 53. T. 3. B. Pál 1453. év- 
ben nyert (lisztéte helysí'-gben Gömörmegyé- 
ben uj adományt. — A család a régi cinur- 
" tői eltérőleg a követk^^ző címert használja: a 
Ijaizsban halmon álló vitéz jobbjában török 
fejre szúrt kardot tart. — Sisakdisz: pán- 
célos kar török-fejes kardot tart. — Csorna 
I. Abauj vm. N. Cs. 73. 1. — Kempelen I. 
256. 

Halán de Belényszegh. B. Pál és György 1655. 
IV. 5. Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — 
Siebm. W. 22. t. — Címer: kék paizsban 
])áncélos kar görbe karddal. 

ííalázs de Tótváradja. 53. T. 4. B. Mátyás test- 
vérei : János, Farkas. Mihály és Márkus 
1609. II. 20. nyerlek c. n. L — Erd. Kk. 
VI. 111. 

Bálás. B. István 1609. IV. 17. nyert c. n. 1. — 
Kk. VI. 219. Erd. — Címer: kék paizsban 
páncélos kar, kezében vértől csepegő görbe 
kardot tart. — Takarók: arany-kék, ezüst- 
vörös. 

Bálás. B. János Osdoláról és 317 társa 1658. II. 
10. Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — 
Kihird.: Marosviisárhely 1658 XI. 8. — Sán- 
dor I. .,Cimerlevelek" II. 88. 1. Címer azonos 
az ,,Ádám de Nagyenyed'* család címerével. 

Balás. B. György 1698. VIII. 13. Lipót király- 
tól kapott c. n. 1. — Címer: kék paizsban. 
zöld hegy arany koronával, fölötte egy dár- 
da két irótollal keresztbe téve s borostyán- 
koszorú. — Sisakdisz: piros sziv. melyből 3 
piros rózsa nyiilik ki. — Turul 1911. évf. 
1 60. 

Balás de Altorja. 53. T. 5. B. János és Antal 
alsótorjái lófőszékelyek 1752. XII. 11. Mária 
Terézia királyasszonytól kaptak o. n. 1. — 
Erd. Kk. X. 138. — Ere<loti n. 1. Balás Pál 
őrizetében Bérceken. 

Balás de Benedek. B. Jánoísnak 1801. évben 
használt c. p. gróf Teleki It. — Pálmay It. 
XVIIl. 1930. Címer: kék paizsban növekvő 
oroszlán, jobbjában karddal. — Sisakdisz: 
Páncélos kar karddal s azon török fej. 

Balás de Bethlenfalva. Címer: kék paizsban 
zöld halmon oroszlán, jobbjában karddal; a 
}iaizsfőben jobbról csillag, balról félhold. Ta- 
karók: arany-kék. ezüst-vörös. — Siebm. W. 
S. A. 117. t. 

Balás de C«ikkozinás. B. János 1655. VII. 7. 
Rákótzi fejedelemtől nyert c. n. 1. — Ur. 
Vass. Székely Okit. 

Balás de Csóka. 53. T. 0. B. Györgynek 1791. 
évben használt e. p. — Marostorda vm. It. 
1791. évi homg. 224. I. 

Balá.s de Honioród-Almás. B. (jjörgy és Ferenc 
1650. VII. 6. Rákóczi fejedelemtől nyertek c. 
n. 1. — Pálmay, Udvarhely vm. N. Cs 15. 32 Biilás de Homoiód-Karáesonfalva. B. József- 
nek 1782. évben hassinált c. p. — Pálmay It- 
XVIIl. 272. — Címer: kerek talpú paizs rJ- 
jún két kard. Sisakdisz: növekvő oroszlán 
karddal. 

Hálás de Josziplápos. B. András többed magá- 
val 1658. VIII. 1. Rákóczy fejedelemtől nyert 
c. n. 1. — Kihird.: Külső-Szolnok vm. 1703. 
III. 2. — Dr. Áldásy 207. 1. Siebm. W. 197- 
t. erd. 

Bálás de Marosszentimre. 53. T. 7. Károly ki- 
rály 1721. IV. 20. B. János székelylófőnek c. 
n. 1. ad. — Erd. Kk. VII. 231. 

líalás do Mindszent. B. Imre 1655. VII. 7. Rá- 
kóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Dr. Vass, 
Székely Oki. 

Bálás de Siklód. B. Andrásnak 1810. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XIX. 732. — Cí- 
mer: kerek paizs alját egy pólya szeli át, 
melyen kitérj, szárnyú dara lépdel, csőrében 
halat tart. 

Bálás de Sipck. 53. T. S. B. Máté neje Balogh 
Anna fia István, testvére Gergely éí, ennek 
neje Fodor Anna s ezek fia Pál 1643. VIII. 
19. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird. : 
Heves vm. 1634. IX. 13. — Temes vm. 1806. 
V. 16. — N. 1. Heves vm. It. 1634. évi 5. sz. 

Bálás de Sipek. 53. T. 9. B. Gergely s neje Ka- 
talin fia Mihály s testvérei: György és Lu- 
kács 1635. II. 27. nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
Nógrád vm. 1636. II. 11. — Szolnok-Doboka 
vm. Monogr. III. köt. 182. 1. — A nemzet- 
ségi zsebkönyv 15. lapján és a gróf Teleki It. 
Gróf Teleki Sámuel o^zt. 1800. alatt B. Ká- 
roly által 1800. évben használt c. p. eltér az 
általunk hozott címertől, amennyiben utóbbi 
két helyen a Grifí jobbjában kardot s bal- 
jában 3 rózsát tart. 

Bálás alias Székely. 54. T. 1. B. Mihály és test- 
vérei: János, Márton és Bertalan, valamint 
édes anyjuk Csikó Borbála 1587. VII. 30. Ru- 
dolf királytól nyertek c. n. 1. — Kihird. : 
1711. XI. 2. Szatmár vm. — Eredeti n. 1. 
Szentgyörgyi Lajos min. tan. tulajdonában. 
— Turul 1889. évf. 48. 1. — Kempelen I. 258. 

Balásdeák. 54. T. 2. B. Márton és atyafiai 1563. 
XI. 15. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Ká- 
rolyi okit. III. 343—5. 1. — Dr. Karácsonyi 
„Békés vm. története" 20 — 21. 1. 

lialásidoák. B. Jakab gykei és testvére Tamás 
1633. VIII. 20. c. n. 1. kaptak. — Kihird.: 
Torna vm. 1634. V. 3. — Kempelen I. 264. 

Balásdy, C. p. Végr. oki. 1459. XI. Pest várm. 
It. — Köszeghi. 

Balá.sfri. B. Sigmond küküUőmegyei assessornak 
1736. évben használt c. p. — Pálmay It. 
XVIIL 2253. — Címer: kerek talpú paizs- 
ban kar kezében zászlóval. 

Balásffy. 54. T. 3. B. János, Láazló, István, 
György, Ambrus, Gergely és Anna, Bónis 
Ambrusné 1582. VII. 20. Báthory Istvántól 
kaptak c. n. 1. — Kihird.: Kolozsvár 1583. XII. 17. -^ Erí'leti n. 1. Kolozsvár sz. kir. 
város It. — A nemeslevelén a címer a leírás- 
tól eJtérőleg van festve. — Sándor Imre „Cí- 
merlevelek" I. 9. 

Balásffy. B. Tamás püspöknek 1621. évben hasz- 
nált címere: hasított kerek pai'zs, jobb részé- 
ben 2 sasszárny között egyenes kard a he- 
gyével felfele állítva s felette egy 6 águ csil- 
lag; a bal részben középen máltai kereszt, fe- 
lette 6 águ csillag, alatta stilizált liliom. — 
Magyar tört. tár. I. 206. 

Balásíi. B. Gergely Miklósvári lakos 1721. IV. 
20. Károly királytól kapott c. n. 1. — Erd. 
Kt. VII. 228. — Címer: kék paizsban 
szarvasfej, arany-késsel átszúrt ezüst-szarvak- 
kal. Zárt sisak; takarók: arany-kék, ezü&t- 
vörös. — Pálmay, Háromszék vm. N. Cs. 26. 

— Kempelen I. 264. 

Baláisházi de Járma. B. Lt&zlónak 1699. évben 
hasznait c. p. Gróf Teleki It. Dipl oszt. 3801. 
— - Címei: kerektalpu paizsban kiterjesztett 
szárnyú és lábú, koronázott sas. jobbra fordí- 
tott fejjel. — Sisakdisz: 2 sas szárny között 
hegyével felfelé álló egyenes kard. 

Balási. 54. T. 4. B. Ferencnek (Zemplén vm.) 
1726. évben használt c. p. — Siebm. W. Ung. 
A. 22. t. 

Balási de Bágy. 54. T. 5. B. Ferencnek 1793. 
évben használt c. p. — Udvarhely vm. It. 
1793—95. évi 12. Csomag. 4635. sz. 

Balási de Gyergyó-Alfalu. 54. T. 6. B. Ferenc- 
nek 1731. évben használt c. p. — Pálmay It. 
XVIIL 1736. 

Balási de Ujtorda. B. János 335 társával 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — 
Eredeti n. 1. Ref. egyház It. Ujtordán. — Cí- 
mer azonos az „Ajtóni de üjtorda" család 
címerével. 

Balaskó. 1674. IV. 7-én nyert c. n. 1. — O. L. 
79. éfe 198/1897. sz. a. — Kempelen I. 265, 

Balaskó. B. Imre 1675. IV. 6. nyert c. n. 1. — 
Kihird.: 1675. IV. 20. Sopron vm. — Pécsi 
kpt. It. — Kempelen I. 266. 

Balaskó. B. István és György 1643. V. 15. kap- 
tak c. n. 1. — O. L. 1565—1906. sz. a. Győr 
vm. It. — Kempelen I. 206. 

Balásovich. 54. T. 7. B. Miklós 1708. évben 
nyert c. n. 1. — Esztergom kpt. It. — B. Zsig- 
mondnak 1852. évben használt c. p. Bihar vm. 
It. Sel. I. 174. d. 

Balassa. 54, T. 8. B. Gergely s felesége Dezseö 
Annától szül. gykei :Miklós és Katalin 1638. 
III. 19. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Soós 
Elemér őrizeitében. — Kempelen I. 267. 

Balassa de Balassagyarmat. 54. T. 9. Báró és 
gróf B. Menyhért 1568. évben báróáágot; B. 
Bálint aranysarkantyús vitéz, kir. kamarás, 
Hont vm. főispánja és neje Szunyogh Katalin 
1664. XII. 19. Lipót királytól grófságot 
nyertek. Kk. XIII. 104. — Báró Balasaa It. 

— Báró B. Pál és felesége Vásonkeői gróf 
Zichy Kataíin 1721. IV. 15. Károly királytól 
grófi rangra emeltettek. — Kk. XXXIII. 442. 33 — Dr. Aldásy ?11. 1. — Eredetije báró Balas- 
sa cs. It. — Báró B. Ferenc szcrémi főispán, 
cs. kir. kamarás, v. b. t. t. 1772. X. 16. Mária 
Terézia királyasszonj'tól grófságot kapott. — 
Kk. XLIX. 210. — Dr. Aldásy 340. 1. — Ezen 
családnak 1895. IV. 7-én magva szakadt, 
1902. V. II. kiscsoltói Ragályi Ferenc bárói 
rangra emeltetvén, engedélyt nyert a báró B. 
család nevét, elönevét és címerét viselhetni. 

— Kempelen T. 266. — Címerükben a bölény 
fej dominál, hol a csillag és holddal, hol a 
nélkül. 

Dalassa de Hethés. B. György, Tamás, Kata, 
Zsuzsanna, Erzse, Ilona, Dorottya. Benedok 
és János 1610. II. 20. nyertek c. n. 1. — Győr 
vni. It. és jászüi eonv. It. — Kempelen I. 267. 

Balássorich de Binőcz. 55. T. 1. C. p. Pest vm. 
It. polg. per. fasc. 76. Nr. 9. — Kőszeghi. — 
Kempelen I. 268—69. 

Balássy. 55. T. 2. B. Ferenc és neje Major Ka- 
talin gykei: Ferenc és Ilona 1651. II. 16. 
Rákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Kem- 
pelen I. 270. — Siebm. W. 23. t. 

Balássy. 55. T. 3. B. Péter s felesége Otrubny 
Borbálától szül. gykei : József, Anna, Ilona 
és Zsuzsanna 1701. L 20. Lipóttól kaptak c. 
n. 1. — Kihird. : Nyitra vm. 1701. — Hiteles 
másolat Nyitra vm. Nob. fasc. I. Nr. 42. 

Balássy. 1635. VII. 22. nyert c. n. 1. — Kem- 
pelen I. 270. 

Balássy. B. István 1688. VI. 7. Lipóttól kapott 
c. n. 1. — Kihird.: Szatmár vm. 1689. II. 9. 

— Szatmár vm. It. 

Balássy de Bethlenfalva. 55. T. 4. Székely ne- 
mes család, melynek nemessége 1816. VI. 19. 
Temes vm. lett kihirdetve. — Siebm. W. 
Ung. A. 23. t. 

Balássy de Kászon-Impérfalva. 55. T. 5. Siebm. 
\V. Suppl. 192. t. B. József és Imre 1687. év- 
ben nyertek Apaffytól c. n. 1. — Kihird. : Há- 
romszék vm. és Fogarason 1687. — Szatmár 
vm. Mon. I. 579. 1. 

Balássy de Szentkirály. 55. T. 6. B. Gergely és 
fia András 1608. X. 7. Báthory Gábortól 
nyert^K c. n. 1. — Kk. Erd. V. 107. 

Balássy de Szoklyő. 55. T. 7. B. Mihály és neje 
Szél Erzsébet gykei: János és Katalin 1608. 
VII. 28. Báthory Gábortól kaptak c. n. 1. — 
Erd. Kk. V. 193. — Kempelen I. 270. 

Balássy aliter Bellö. 55. T. 8. 1697. VI. 1. 
Báthory Zsigmond Balássy Györgynek ad c. 
n. 1. — Kolosmon. Conv. Arm. Diversae. — 
Kempelen I. 271. 

Balássy alias Hamvay. 55. T. 9. B. Gergely és 
neje Keőreösközy Lucia gykei: Balázs, Er- 
xsébet, Anna; fivérei: B. György és neje Cseh 
Hona gykei : János, Mihály, Zsuzsanna és Ka- 
talin 1656. — XI. 25. Ferdinándtól kaptak 
c. n. 1. — Orosz, Heves vm. N. Cs. 15. 1. 

Balássy aliter Okányi de Várad. 56. T. 1. 
Báthory Gábor 1611. VI. 26. B. Gergelynek 
ad c. n. 1. — Bihar és Szatmár vm. It. — 
Siebm. W. — Kempelen I. 270. — Gorzó 12. 

Magyarország cimeres könyve. Balásy. 56. T. 2. B. Ágoston budai biró s feleu 
sége Hertclly Máriától szül. gykei: Ferenc, 
Alajos, József, Ágoston, Ignác, Borbála, Er- 
zsébet, Anna és Klára 1765. X. 8. Mária Te- 
rézia királyasszonytól kaptak c. n. 1. — Kk. 
XLVII. 449. — Komárom vm. It. közgy. jkv. 
1819. LIII. 312—316. 1. 

Balásy de Lészfalva. B. Márton 1666. II. 3. 
Apatty Mihálytól nyert c. n. 1. — Szat.Tiár 
vm. It. — Gorzó 11. 

Balaton. 56. T. 3. B. Mihály 1687. VIII. 8. Li- 
póttól nyert c. n. 1. — Kk. XIX. 22. Szatmár 
vm. It. — Kempelen I. 274. — Siebm. W. 
Suppl. 7. t. — Gorzó 11. 

Balay. 56. T. 4. B. Pál s testvérei: György, 
Márton, Gáspár s fiai: Mátyás és Pál s Gás- 
párnak fia: István, s Mártonnak fia: Mátyás 
1654. IX. 10-én nyertek c. n. 1. — Hit. má- 
solat Bihar vm. It. Act. Nob. B. 42, 

Balázsovich de Dedina. 56 T. 5. Árvamegyei ne- 
mes család; eredeti neve „Zsuffa" volt. — 
1217. évben Rivisnén nyert donátiót. — B. 
Józsefnek 1840. VIII. 15. használt c. p. 
Nyitra vm. It. Nob. IV. 238. — Kempelen I. 
277. — Orosz, Heves vm. N. Cs. 15. 1. 

Balezer. 56. T. 6. B. József nógrádmegyei bir- 
tokos 1749. V. 14. Mária Terézia király- 
asszonytól üapott c. n. 1. — Kk. XLI. 345. 

Balezer alias Salamon. 56. T. 7. B. Márton s 
neje Sztanó Zsófia és fia János 1694. VII. 15. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird.: Nógrád 
vm. 1694. — Eredeti n. 1. leleszi conv. It, — 
Kempelen I. 279. 

Balczó lásd Búzás. 

Baldacci de Végvezekény báró. Olasz eredetű 
család. — B. Antal lovag, főhadbiztos 1814. 
I. 26. Ferenc királytól nyert báróságot. — 
1830. V. 30. B. Antal és Manó indigenátust 
kaptak. — Erd. Kk. XIV. 416. — 1834. VII. 
24. elanév adományozás. — Kk. LXVI. 139. 
— Címer: ezüst paizsban. zöld ágon gránát- 
alma, jobb oldalon a „Deus'* szó látható; — 
bárói korona; paizstartók: zöld földön 2 fe- 
hér szárnyú mór, homlokukon fehér fezallag- 
gal. — Dr. Áldássy 437. 1. — Kempelen I. 
279. — Siebm. W. Ung. A. 23. t, és Sienbenb. 
A, 44. t. 

Bahlovics. 56. T. 8. B. Miklós, János és Mihálv 
testvérek 1690. VI. 10. kaptak c. n. 1. — Ki'- 
hird.: Zala vm. 1691. IIL 12. — Címer- 
pecsét Nyitra vm. It. Nob. X. 684. — B. 
Sándornak 1844. III. 1. használt c. p. 

Báldy. Siebm. W. Ung. A. 23. t. Címer: kerek 
talpú ezüst paizs kék paizsfövel, melyben 3 
arany csillag van elhelyezve; az alsó ezüst- 
részben kék mezü kar 3 piros rózsával. — 
Sisakdisz: növekvő arany, koronázott orosz- 
lán jobbjában görbe karddal. 

Balia de Folső-Szálláspatak. B. Sámuelnek 1787. 
évbtn használt c. p. — Kiss Bálint cs. ée kir. 
kamarás It. — Címer: koronán nyugvó pán- 
célos kar görbe karddal s azon török fej, 

3 34 Balikó. 56. T. 9. B. Györgynek 1785. évben 

használt c. p. — Siebm. W. üng. A. 24. t. 
Bálint. B. János krasznamegyei táblabírónak 

1838. évben használt e. p. — Bihar vm. It. 

kgy. 1842. VIII. 332. — Címer: kerek paízs- 

ban balra fordult daru. 
Bálint. 57. T. 1. B. Márton és Mihály 1636. I. 
■ 10. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kibírd.: 

Zemplén vm. 1637. — N. 1. Bereg vm. It. — 

Kempelen I. 282. 
Bálint. 57. T. 2. B. Sámuel Zaránd vm. hites 

assessorának 1825. évben használt c. p. — 

Gróf Teleki It. Lymbus 1825. 
Bálint. B. Benedek és Mátyás 1602. IX. 15. 

nyertek c n. 1. — Bars vm. It. — Kempelen 

I. 281. 

Bálint de Csúcs. B. János 1682. VI. 2. Apaffy 
Mihálytól kapott c. n. 1. — Kihird.: 1690. 

II. 26. Hunyad vm. — 1828. VII. 14. Temes 
vm. — Lendvay, Temes vm. N. Cs. 37. 1. 

Bálint de Fejérviz. 57. T. 3. C. p. 1791. évben 
B. Mózes által használva. — Hunyad vm. It. 

— 1791. évi homg. 39. és 26. 1. — Hunyad 
vm. N. Cs. 98. 1. és Kempelen I. 283. 1. a kö- 
vetkező címert közli: Korona felett kitérj, 
szárnyú pelikán. Sisakdisz: oroszlán jobb- 
jában karddal. 

Bálint de Futásfalva. B. Gergely 1611. VI. 12. 
Báthory Gábortól nyert többed magával c. n. 
1. — Címer azonos a Beder-család címerével. 

— Eredeti n. 1. O. L. Erd. főkormánysz. 
oszt. 1780/803. sz. a. Sándor I. „Cimerleve- 
lek" I. 55. 1. 

Bálint de Hosszúasszó. 57. T. 4. B. István és 
127 társa 1610. XII. 18. Báthory Gábortól 
kapott c. n. 1. — Kibírd.: Kraszna vm. 1611. 
IV. 13. — Erd. Nemz. Muz. — Kemény I. 
Append. Dipl. Trans. XVI. 

Bálint de Lemhény. 57. T. 5. B. György lófő- 
székely és neje nemes Felszegi Ilona gykei: 
Pál, Demeter, János, Ilona, Borbála és Kata- 
lin 1753 II. 15. Mária Terézia király- 
asszonytól nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. X. 152. 
Pálmay „Háromszék N. Cs." 33. 1. — B. Já- 
nosnak 1781. évben használt c. p. — Alsó- 
fehér vm. It. K. VIII. 883. sz. — B. Pálnak 
1759. évben használt c. p. — Pálmay It. 
XVIII. 2479. 

Bálint de Ménaság. B. György, István és János 
1655. VII. 7. Eákóczy Györgytől kaptak c. n. 

I. — Dr. Vass Székely oki. 

Bálint de Ménes. B. Józsefnek 1838. évben hasz- 
nált c. p. — Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 46. 1. — Címer: jobb haránt pólyával 
két részre osztott paizs mindkét részében 1 — 1 
növekedő oroszlánnal; a pólya 3 rózsával 
megrakva. Sisakdisz: páncélos vitéz. 

Bálint de Oroszhegy. 57. T. 6. B. Jakab 1649. 

II. Rákóczytól kapott c. n. 1. — Dr. Vass 
Székely oki. — B. Gergelynek 1838. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 

Bálint de Técső. 57. T. 7. B. István felesége Márton Erzsébet s gykei: István, András és 
János 1699. I. 29. Lipóttól kaptak c. n. 1. — 
Erd. Kk. I. 830. és Máramaros vm. It. — 
Kempelen I. 283. 

Bálint de Zetelaka. B. Péter 1005. III. 15. nyert 
c. n. 1. — Erd. Kk. III. 15. — Kempelen I. 
181. 

Bálintffy. B. András, István és János 1660. XI. 
25. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird. : 1661. 
III. 28. Abauj vm. 1725. III. 21. Bars vm. 
— ■ N. 1. Bars és Pest vm. It. — Kempelen I. 
285. 

Bálintffy de Badaló. B. Balázs 1624. V. 8. Fer- 
dinándtól kapott c. n. 1. — Címer: zöld pa- 
izsban, hármas sziklán, jobbra néző, sárga 
csizmás, fehér ruhás, jácint színű s hosszú 
ujjas felső öltönyü, fekete kucsmás vitéz, 
jobb kezében irótollat tart; felette két fehér 
ökör-szarv között kitérj, szárnyú, nyitott 
szájú phoenix lobogó tűzben ég; bal kezével 
lándzsát forgat, felette két sárga ökör-szarv 
közt csőrével mellét tépő pelikán. Sisakdisz: 
hosszúkás zöld nád két körültekergőző kí- 
gyóval, amelynek egyike hármas 3 águ. he- 
gyével felfelé álló nyilat, a másik szájában 
kardot tart. — Takarók: ezüst-vörös, arany- 
fekete. — Bereg vm. It. — Kempelen . 285. 

Bálintffy de Marosjára. 57. T. 8. B. Kristóf 
gykei : Mihály, Ferenc és János s testvére 
István 1629. III. 22. Ferdinándtól újra ne- 
mesittettek. — Szolnok-Doboka vm. mong. V. 
237. — Kempelen I. 285. 

Bálintfi. B. István c. p. Siebm. W. Suppl. 7. 
t. — Címer: páncélos kar kezében három 
búzakalász. — Sisakdisz: fölfelé nyúló pán- 
célos kar egyenes kardot tart bal felé. 

Bálintitt de Körtélyfa et Tövis báró. 57. T. 9. 
ösi előneve „Tövisi" volt. B. György és fiai : 
István és Zsigmond 1742. IV, 2. Mária Te- 
rézia király asszonytól a ,, Tövisi" előnévvel 
báróságot nyertek. — Erd. Kk. IX. 69. — ösi 
címer: arany paizsban, zöld dombon páncélos 
kar görbe karddal s azon török fej. — A bárói 
diploma szerint a nap, csillag és liliom a sas 
alatt, a rózsa és csillag a pegazus két oldalán 
van alkalmazva. — Takarók: Kék-arany, 
ezüst-vörös. — Az általunk adott címer Bá- 
lintitt Sigmondnak 1689. évben és báró Bá- 
lintitt Ferencnek 1781. évben, továbbá Bálin- 
titt György gnb. tanácsosnak 1740. évben 
megegyező c. p. után rajzoltatott. — ■ Gróf 
Teleki It. Dipl. oszt. 4453. és 594. sz. a. és 
1781. évi homg. — M. N. Zs. I. — Szol- 
nok-Doboka vm. Mong. II. 502. IV. 128. — 
Kempelen I. 286. 

Balku de Hatház. Címer: kerek talpú paizsban 
páncélos kar egyenes karddal és zászlóval 
(Kempelen szerint kard helyett buzogány), a 
kard hegyén török fej. Sisakdísz: páncélos 
kar török fejes egyenes karddal. — Siebm. 
W. Ung. A. 24. t. 

Ballá. 58. T. 1. B. Mihály s felesége Orsovay 
Zsuzsanna gykei: Viricus — Antal és Anna 35 1714. V. 13. Károly királytól kaptak c. u. 1. 

— Kihird.: Heves vm. 1714. — Kk. XXX. 
305. 

Ballá. 58. T. 2. B. Mihály s fiai: Tamás, István 
ós András, továbbá B. Péter és fia: István 
Szatmár vm. ajánlatára 1720. IV. 29. Károly 
királytól nyertek c. n. 1. — Kk. XXXIIl. 
343. és 276. — Kempelen I. 288. 

Ballá. 58. T. 3. B. Gergely e neje Halász Zsu- 
zsannától szül. gykei: Antal, Zsigmond, Ger- 
gely, Krisztina, Klára és Zsuzsanna 1759. 
XII. 28. Mária Terézia királyasszonytól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird. : 1760. Pest vm. — Kk. 
XLV. 381. — Benkó, „N. Cs. Nagykőrösön" 
29. 1. — Kempelen I. 289. 

Ballá. B. Jakab és György 1616. nyertek c. n. 1. 

— Kihird.: Hont vm. c. p. Pest vm. polg. 
per. fafjc. 36. Nr. 11. Köszeghi. — Kempelen 
I. 288. 

Ballá. B. János felesége Szabó Magdolna s. B. 
Jakab és ennek felesége Karteli Ilona 1622. 
VII. 15. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Ered. n. 1. jászberényi It. — ■ Kempalan I. 
288. 

Balla. B. Márton é6 fia György 1Ü93. IX. 14. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. — Szatmár vm. It. 
Gorzó 10. 

Balla de Csikszentimre. B. György 1655. VTI. 
7. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Dr. 
Vass Székely oki. 

BaUa de Csikszentmihály. 58. T. 4. B. József és 
Mihály 1739. VIII. 25. Károly királytól 
nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. VIII. 672. 

Ballabás. 58. T. 5. B. János, Mihály és György 
zilahi lakosok 1721. IV. 9. Károly királytól 
kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. VII. 216. — Kem- 
pelen I. 290. 

Ballarini. 58. T. 6. B. József 1765. VI. 22. 
Mária Teréziától osztrák nemességet, B. Ká- 
roly ezredes 1841. II. 18. Ferdinándtól indi- 

, genátust és magyar nemességéé kapott. — 
Kk. LXVII. 48. — Kempelen I. 290. 

Ballestrazzi. B. Jakab — Ágoston á neje Sztant- 
ner Mária s gykei : Ferenc — Károly, József — 
Ignácz, Ferenc — Antal. Anna — Katalin, Má- 
ria — Terézia, Mária — Franciska és Mária — 
Jozefa 1725. II. 20. Károly királytól kaptak 
indigenátust és c. n. 1. — Kk. XXXIV. 27. 
Címer: feketével és ezüsttel vágott paizs, 
melynek felső részében növekvő kétfarku 
oroszlán, alsó részében vörös mezű kar arany 
ijjon levő nyilat tart. — Sisakdisz: két 
fekete sas szárny között a paizsbeli kar. — 
Takarók: arany-fekete, ezüst-vörös. 

Ballibány. B. Tivadar, Jakab és János 1722. 
XII. 6. Károly királytól nyertek c. n. 1. — Kk. 
XXXIV. 116. — Címer: kék paizsban, zöld- 
téren, vörös ruhás, sarkantyús sárga csizmád, 
menyétbőrös, vörös kucsmás magyar vitéz, 
zöld-szerszámos vágtató fehér lovon ül, bal- 
jában a kantárt, jobbjában török fejes kardot 
tart. — Sisakdisz: kardot tartó páncélos kar. 
— Takarók: ezüst-vörös, arany-kék. — N. J. I. 135, — Kempelen I. 292. — Hiteles mÓKo- 
lat Bihar vm. It. 

BallinKrh de Gelse. 58. T. 7. B. György tokaji 
postamester s fia György 1720. XII. 1. Ká- 
roly királytól nyertek c. n, 1. — Kihird.: 
Zemplén vm. 1721. III. 13. — Kk. XXXIIl. 
222. 

Ballogovieh alias Mattcovich. 58. T. 8. B. Ist- 
ván ly fia Dániel 1682. VII. 15. Lipótió! 
nyertek c. n. 1. — Baranya vm. It. — Kem- 
pelen I. 293. 

Ballók de Ders. B. Jánosnak 1770. és 1776. év- 
ben használt egyező c. p. — Gróf Teleki It. 

— Gróf Teleki Sámuel oszt. — Címer: né- 
gyes paizs, 1. éfe 4. osztályban zöld téren vág- 
tató ló; 2. és 3. osztályban növekvő oroszlán 
jobbjában karddal. — Sií>akdÍ3z a paizsbeli 
oroszlán. 

Ballon de B. M. B. Lászlónak 1821. évben hasz- 
nált c. p. — Nyitra vm. It. Nob. I. 21. és 22. 

— Címer: paizs alján hármas halom felett 
növekvő oroszlán jobbjában karddal. Sisak- 
disz: kitérj, szárnyú sas. 

Ballos de Kolozsvár. 58. T. 9. B. István több 
Kolozsvárt lakó társával 1592. XII. 18. 
Báthory Zsigmondtól c. n. 1. nyert. — Egy- 
korú hiteles másolat Pálmay It. XVI. 

Ballus. Xyitramegyei nemes család, mely 1805- 
ben nemességét legfelsőbb helyen igazoltii. 

— Kk. LXI. 668. — Címer: jobb haránt vá- 
gott paizs; a felső kék mezőben a hasitási vo- 
nalon lépkedő griff jobbjában szőlőgerezdet 
tart; az alsó vörös mezőben három ezüst pó- 
lya. Sisakdisz: a griíf. — Takarók: arany- 
kék, ezüác-vörös. — Siebm. W. Ung. A. 25. t. 

— Kempelen I. 294. 

Baló. B. Tamás és 317 társa 1658. II. 10. Rá- 
kóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Kihird.: 
Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Sándor I. 
„Címerlevelek" II. 88. l. — Címer azonos az. 
..Ádám do Nagyenyed" család címerével. 

Baló de Csomafalva. B. Józsefnek 1726. évlx?n 
használt c. p. — Pálmay l. t. XVIII. 1716. — 
Címer: kerek paizsban kar egyenes karddal. 

Baló de Diód. 1783. évben nyert c. n. 1. — Cí- 
mer: kék paizsban zöld halmon szemKözt álló 
vörös ruhás, vörös-barna kucsmás, fekete 
csizm.ás vitéz oldalán kardhüvellyel, jobbjá- 
ban jobbfele tartott íjat balkezével kifeszítve- 
tart. Sisakdisz : felnyúló vörös mezű kar Vö- 
rös tollas nyilat tart hegyével lefelé fordítva. 
Takarók : arany-vörös, arany-kék. — Kk. LII.. 
487. — Kempelen I. 294. 

Baló de Xagybaczon. 59. T. 1. 1670. II. 24.. 
ApaflFy Mihálytól kapott e. n. 1. — Kihird.:: 
1677. XL Eredeti n. 1. dr. Baló József tan- 
képezdei igazgatónál Budapesten. 

Balogfai: 1727. évben nyert Károly királytól c. 
n. 1. — Címer: ezüst paizsban, zöld térer» 
vörös ruhás, sárga csizmás vitéz kardtok 
az oldalán s kard a kezében. — Sisakdisz: 
Piros mezű kar karddal. — Takarók: ezüst- 
piros. — Siebm. W. U. A. 25. t. 

3* 36 Ualogh. 59. T. 2, B. János és neje Pál Anna s 
gykei : Mihály, Péter, Anna, Borbála és Er- 
zsébet 1563. III. 5. Rákóczy Györgytől nyer- 
tek c. n. 1. — Kk. XXVI. 590. 

Balogh. 59. T. 3. B. András és Péter 1622. V. 
30. kaptak c. n. 1, — Kihird. : Zemplén vm. 

— Siebm. W. — Kempelen I. 298, Orosz, 
„Heves vm. N. Cs." 

Balogh. B. János, Mihály ó& István 1625. II. 1. 
nyertek c. n. 1. — Komárom vm. It. Nemess. 
irat. 140. II. 2, A cimer része rongált s ez- 
ért nem közölhető. 

líalogh. B. Mihály a Debreczeny-családdal 
nyert 1628. X. 5. Ferdinándtól közös c. n. 1. 

— Kihird.: 1628. Sáros vm. — 1629. Borsod 
vm. — Cimer: kék paizsban szarufa alatt 
zöld alapon márvány oszlop, azon arany csil- 
lag, két oldalán 1 — 1 feliér rózsa. — Sisak- 
difez: növekvő oroszlán baljával arany csilla- 
got, jobbjával oszlopot tart. Takarók: ezüst- 
fekete. — Orosz „Heves vm. N. Ös." 17. 1. 

— Kempelen I. 299, — N. 1. Heves vm. It. 
1628. évi 1. sz. a, 

Balogh. 59. T. 4. B. András és fia, továbbá test- 
vére B. Pál és fia 1630. V. 12. kaptak c. n. 1. 

— Komárom vm. It. Nemesi okirattár 140. 
III. 9. 

Balogh. 59. T. 5. B. Mihály és felesége Ilona 

1630. III. 6. Ferdinándtól nyertek a Pap- 
családdal közös c. n, 1. — Kihird. : Szabolcs 
vm. 1631. VIII. 8. — Borsod vm. It. Armales 
9. (Eredeti n. 1.) 

Balogh. B. István, Mihály ós más B. István 

1631. VI. 23. Rákóczy fejedelemtől nyert?k 
c. n. 1. — N. 1. Gróf Teleki It. — Címer azo- 
nos,' az „Alparéthi"-család címerével. 

Balogh. 59. T. 6. B. János s felesége Nagy Er- 
zsébet, és fia Miklós 1637. V. 3. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Bereg vm. It. — Kem- 
pelen I. 303. 

Balogh. B. Gergely és fiai 1639. IX. 5. .lyertek 
c. n. 1. — Komárom vm. It. Nemesi okirattár 
140. II. 2. — Címer: kerek piros paizsban, 
liármas ziöld halmon, koronán nyugvó páncé- 
los kar görbe karddal, a kar hajlá&ában 6 águ 
arany csillag. — Sisakdisz: 6 águ arany csil- 
lag, két fekete sasszárny között. — Siebm. 
W. IJng. A. 27. t. 

Balogh. B. András és testvére B. István s utób- 
binak gykei: János, Judith, Katalin és Anna 
1655. VII. 20. nyertek Ferdinándtól c. n. 1. 

— Kihird.: 1659. Komárom vm. — Nyitra 
vm. It. Proc. 1. Inv. Nob. Docum. pária 148. 1. 

Balogh. 59. T. 7. B. András és György 1655. 
IX. 18. Rákóczy Györgytől kaptak c. n, 1, — 
Erd. Kk. XXVI. 585. — Kempelen I. 306. 

Balogh. III. Ferdinánd 1655. II. 19. B. Boldi- 
zsárnak ad c. n. 1. —i Kihird. Sáros vm. 1655. 
VI. 16. — Eredeti n. 1. Szilágy vm. It. — ITr. 
Áldásy 200. 1. 

Halogh. 59. T. 8. B. Ferenc Küküllőmegyei 
viceispánjának 1655. III. 3. használt c. p. — 
Alsóíehér vm. It. K. IV. 1496. az. Balogh. 59. T. 9. B. Mihály és fiai: István, Mi- 
hály, András, Ferenc, Bálint és Zsigmond, 
továbbá egy más Mihály 1659. X. 4. Lipótiól 
nyertek c. n. 1. — Szatmár vm. Monogr. 1. 
579. 

Balogh. 60. T. 1. B. László s neje Luchkai Zsu- 
zsanna 1665. IV. 29. Lipóttól nyertek c. n. 1. 

— Kihird. : Abauj-Torna vm. 1655. — Ere- 
deti n. 1. Abauj vm. It. — Csorna „Abauj 
vm. N. cs." 75, I. 

Balogh. 60. T. 2. B. Sámuel s neje Fekésházy 
Katalin gykei : Sámuel, József, László, István 
és Éva 1668. II. 18. Lipóttól kaptak c. n. 1. 

— Hiteles másolat Ung vm. le. 1725. fasc, 
126. 

Balogh. 60. T. 3. B. Demeter és neje Tóth Anna 
fiai: Menyhért, Boldizsár, testvérei Adalbert, 
Mihály, Pál, Péter, Gáspár, Imre, István, 
Mátyás, Andráá, Ambrus, János, Gergely, 
Márton; másik Mihály és Mátyás 1678. VII. 
7. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird. : 1678. 
VIII. 31. Heves és Külső-Szolnok vm. — 
Eredeti n. 1. Heves vm. It. 1678. évi 88. — 
Orosz „Heves vm. N. Cs." — Kempelen I. 
310. 

Balogh. 60. T. 4. B. Istvánnak és fiának István- 
nak 1681. IX. 27. Lipót király ad. c. n. 1. -- 
Kihird. : Sopron vm. 1682. IV. 6. és Győr vm. 
1695. XII. 22. — Dr. Áldásy „Címeres- 
levelek" 249. 1. 

Balogh. 60. T. 5. B. Márton zilahi lakos s fele- 
sége Lincze Katalin s fiai : János és István 
1699. III. 16. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Erd. 
Kk. II. 33. 

Balogh. 60. T. 6. B. György és András mára- 
marosi lakosok Lipóttól nyertek 1699. VIII. 
25. c. n. 1. — Erd. Kk. IL 228. 

Balogh. 60. T. 7. B. István s neje Vattay Anna 
s gykei: Mihály, István és Judith 1701. X. 
15. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird. : Kassa 
1702. VII. 5. — Eredeti n. 1. Abauj vm. It, 

Balogh. 60, T. 8. B. András és János; B. An- 
drásné Benus Erzsébet s fiai: János és Mi- 
hály, továbbá Jánosné Fegyverneki Zsu- 
zsanna 1718. IX. 2. Károly királytól nyertek 
c, n, 1. — Kk. XXXII. 110. — Kempelen I. 
312. — Orosz, „Heves vm. N. Cs." 18. 1. 

Balogh. 60. T. 9. B. János és Mihály s utóbbi- 
nak leánya Julianna 1726. VI. 23. Károly ki- 
rálytól kaptak c. n. 1. — Kihird.: 1727. 
Nógrád vm. — Kk. XXXIV. 501. — Orosz, 
„Heves vm. N. Cs." 18. 1. 

Balogh. B. János 1732. évi c. p. — Siebm. W. 
Suppl. 7. — Címer: növekvő griff, Sisak- 
disz: 2 rózsa. 

Balogh. B, Ádámnak 1748. évben használt c. p. 
Siebm. W. Suppl. 7. t. — Címer: kétfarku 
oroszlán első lábaival hat águ csillagot tart. 
Sisakdisz : növekvő egyszarvú. 

}ialogh. 61. T. 1. B. István szil ágysomlyói lakos, 
felesége Medve Erzsébet s fiai: András és Mi- 
hálv 1749. XI. 17. Mária Teréziától nyertek 37 c. u. 1. — Erd. Kk. IX. 854. — Kcmpclcn 
I. 313. 
Ualogh. H. Iniri'nok biharmegyei esküdtnek 
1755. i'vbeu liaszmilt c. p. — Cinier: növekvő 
oroszlán. — Bihar vm. It. Act. Nob. 555. 
Balogh. 01. T. 2. B. István 1758. YI. 5. Mária 
Teréziától nyert c. n. 1. — Kk. XLIV. 625. 
Kempelen I. 313. 
Balogh. 61. T. 3. B. György s felesége Erdélyi 
Juliannától szül. gykei: György, Julianna, 
Katalin és Mária 1774. X. 1. Mária Teréziá- 
tól kaptak c. n. 1. — Kk. Erd. XI. 490. — 
Kempelen I. 313. 
Balogh. 61. T. 4. B. Péter tolnamegyei esküdt- 
nek 1790. IV. 24. használt c. p. — Kyitra 
vm. It. Nob. IX. 62Ő. 
Balogh. 61. T. 5. B. Mihály Szerémmegye al- 
pénztarnoka s feleségétől Blaskovics Teré- 
ziától szül. fia Tóbiás, Ferencz királytól 
1793. VIII. 16. nyert<?k c. n. 1. — Kk. LVII. 
272. — Kempelen I. 314. 
Balogh. B. Zsigmond nyitramegyei esküdtnek 
1817. évben használt c. p. — Címer: kék 
paizsban görbe kardot tartó oroszlán. Si&ak- 
disz a paizsalak. — Bihar vm. It. kgy. 1818. 
VIII. 8. 
Balogh. B. Ádám vcszprémmegyei esküdtnek 
1827. évben használt c. p. — Címer: a paizs 
közepén egymás mellett álló két oszlop, azok- 
tól oldalt 1 — 1 növekvő oroszlán karddal. Si- 
sakdisz: 3 fetructoll. — Nyitra vm. It Nob. 
630. 
Balogh. B. János 1587. XII. 15. kapott c. n. 1. 

— Kihird. : Szatmáron 1590. — Gorzó 15. 
Balogh. B. János 1611. II. 3. nyert c. n. 1. — 

Szatmár vm. It. 
Balogh. B. Pál s fiai György és Pál 1618. lY. 
11. kaptak c. n. 1. — Borsod vm. It. — Kem- 
pelen I. 298. 
Balogh. B. György s fia Ferenc és testvére Ist- 
ván 1618. lY. 27. kaptak c. n. 1. — Borsod 
vm. It. — Kempelen I. 298. 
Balogh. 61. T. 6. B. Mihály és Márton testvé- 
rek 1622. YI. 18. nyertek c. n. 1. -- Yas vm. 
It. — Ezen család 1733. évben Taródfán la- 
kott. — Kempelen I. 298. 
Balogh. B. Mihály 1026. II. 2. kapott c. n. 1. — 
Kihird. : 1627. II. 29. Szabolcs vm. — A csa- 
lád Kán törj ánosban lakott. — Gorzó 11. — 
Kempelen I. 299. 
Balogh. B. Gergely palkonyai főkapitány, fele- 
sége Dános Orsolya fia: András; leányai: 
Ilona és Erzse; testv. : B. István s fiai: Ta- 
más, István. János, Márton s leánya: Do- 
rottya 1028. IX. 7. kaptak c. n. 1. — Borsod 
vni. It. — Kempelen I. 299. 
Balogh. B. Gergely, felesége Sóvágó Katalintól 
szül. íiykei: István és Erzsébet 1644. IX. 23. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird.: Berog 
vm. 1719. IX. 8. Bereg vm. It. — Címer: kök 
paizsban zöld halmon kitérj, szárnyú griff 
jobbjában kardot tart. Sisakdisz: növekvő 
oroszlán három vörös virágú ágat tart. — Takarók: arany — kék, czüfct-vörös. — Kcn- 
peleu I. 303. 
Balogh. B. Márton, fjlesége Földessy Erzsébet, 
B. (Jyörgy és Jakab 1644. X. 7. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Vas vm. It. — Utódaik 
Meszlenl)en laktak. Balogh: Yas vm. N. Cs. 
169. — Kempelen I. 303. — Címer: kék pa- 
izsbaji zöld hármas halmon kétfarku orosz- 
lán jobbjában karddal. Sisakdisz: a paizsalak, 
Tálka rók: arany-kék- ezüfet-vörös. 
Balogh. 1649. Y. 20. B. Mátó é« fia: György ka- 
pott c. n. 1. — Kihird.: Sáros vm. 1649. VII. 
28. 
Balogh. Balogh György s felesége Kórody Sára 
1666. XII. 17. Lipóttól nyertek c. n. 1. — 
Kihird.: Szabolcs vm. 1667. Y. 7. — Gorzó 
10. 
Balogh. B. István, felesége Király Zsuzsanná- 
tól szül. gykei: István, Mihály és Ilona s test- 
vére: Ilona 1677-'ben kaptak c. n. 1. — Ered. 
n. 1. B. Gábor örizetében Budapesten. — Cí- 
mer: kék paizsban, zöld halmon, fél lábán 
álló daru. — Sisakdisz: növekvő vitéz jobb- 
jában kardot tart. Takarók: arany-kék, eziist- 
vörös. — Kempelen I. 310. 
Balogh. B. Ferenc 1694. YI. 26. kapott c. n. 1. 
— Kihird.: Hont vm. — O. L. 1565—1906. 
sz. a. — Címer: kék paizsban. zöld halmon 
szarvas, nyakán átnyilazva. Sisakdisz: erdei 
ember növekvőn. — Takarók: arany-kék, 
ezüst-vörös. — Forgón I. 67. — Kemnalen I. 
311. 
Balogh. 1705. I. 9. B. György nyert c. n. 1. — 

Kk. XXVII. 61. és Győr vm. It. 
Balogh de Almás. B. Istvánnak 1780. éa 1781. 
évben használt és egyező c. p. — Gróf Teleki 
It. Simén. Oszt. miss. 1780. — Címer: vérte- 
zett vitéz vágtató lovon, jobbjában zászlót 
tart. Sisakdisz: páncélos vitéz növekvőn, jobb- 
jában zászlóval. 
Balogh de Alpestes. C. p. Hunyad vm. It. 1791. 
évi homg. 39. 1. Balogh Jánosnak címere: 
koronán nyngvó páncélos kar karddal. 
Balogh de Alső-Szőcs. B. György nótáriusnak 
1800 évben használt c. p. — Pálmay It. 
XYIII. 1832. — Címer: növekvő oroszlán 
jobbjában tőrrel. Sisakdisz: kar karddal. 
Balogh de Aranyos. C. p. Pest vm. It. Acta Nob. 

c.x 1811. Nr. 1230. — Kősyeghi. 
Balogh de Arda. 61. T. 7. B. Mihály szent- 
mihályi lakos s felesége Koncz Zsófia s fiai.: 
János és István 1699. XII. 18. Lipóttól nyer- 
tek c. n. 1. — Erd. Kk. II. 401. — Kempelen 
L 311. 
Balogh de Arpástó. C. n. Í677. L 14. lett B. 
Szolnok vm. kihirdetve. — Szolnok-Doboka 
vm. Monogr. YII. 399. 
Balogh do Bábony. B. Ádámnak 1746. évben 
liasznált c. p. — Borsod vm. It. Nemesi ira- 
tok 463. d. d. 1746. — Címer: kerek paizs- 
ban kétfarku oroszlán jobb első lábában tö- 
rök fejet tart. 

Balogh de Bágyon. 1659. IT. 3. nyert donátióí. 38 — Kk. XXVII. 62. — B. Lászlónak 1777. évi 
c. p. _ Gróf Teleki It. lymbus 1777. — Cí- 
mer : kockázott paizs. Sisakdisz : egy sas- 
szárny. 
Balogh de Balog. C. p. Pest vm. It. polg per. 
f asc. 1B8. Nr. 72. — Kőszeghi 22. — Címer : 
vörös paizsban koronán arany vadászkürt 
nyugszik, mögötte a kürtzsinórban két fekete 
iiyil vessző' között egyenes kard áll a kürtön. 
Sifeakdisz: a paizsalak. — Takarók: arany- 
vörös, ezüst-vöiös. 

Balogh de Bánya. Balogh Jánosnak 1838. évben 
használt c. p. — ■ Városi It. Marosvásárhelyt 
1838. évi homg. 27. 1. — Címer: kék paizsban 
kar karddal. 

Balogh de Bénye. 61. T. 8. B. Ferencnek 1675. 
évben használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 
534. 

Balogh de Bér. B. ÁdáranaJk 1701. évben hasz- 
nált c. p. — Négy részre osztott paizs 1., 2. 
és 3. udvarában kétfarku álló oroszlán jobb- 
jában karddal; a 4.-ben három rózsa. — Si- 
sakdisz: a paizsbeli oroszlán. — Balogh Vas 
vm. N. Cs. 12. — Turul 1894. évf. 40. 1. — 
Kempelen I. 316. 

Balogh de Beőd. 61. T. 9. B. Bálint 1628. VII. 
26. Ferdinánltól nyert c. n. 1. — Vas vm. It. 
— Kempelen I. 300. — Balogh, Vas vm. N. 
Cs. 9. 1. 

Balogh de Csikfalva. B. Dánielnek (assessor) 
1792. évben hafeznált c. p. — Marostorda vm, 
It. 1792. évi homg. 12. 1. — Címer: kerek 
paizsban kar 'karddal. Sisakdisz: a paizsalak. 

Balogh de Csikszentkirály. B. Tamásnak 1655. 
VII. 7. Rákóczy György adott c. n. 1. — Dr. 
Vass, Székely okit. 

Balogh de Csomafalva. 62. T. 1. B. Istvánnak 
1772. évben használt c. p. — Udvarhely vm. 
it. 1772. évi 109. csomag. 

Balogh de Delne. B. Ferenc 1655. VII. 7. 
Kákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Dr. 
Vass, Székely okit. 

Balogh de Deménháza. B. Andrásnak 1838. év- 
ben használt c. p. — Marosíorda vm. It. 1838. 
évi homg. 38. 1. — Címer: kar, kezében tőr- 
rel. 

Balogh de Érkeserü. 02. T. 2. B. András 1689. 
VI. 9. nyert c. n. 1. — Hiteles másolat Bihar 
vm. It. 

Balogh de Fertőalmás. 62. T. 3. C. p. Pest vm. 
It. polg. per. fasc. 194. Nr. 17. — Kőszeghi 
22. — Kempelen I. 317. 

Balogh de Fogaras. 62. T. 4. B. János és neje 
Kovach Anna, B. András és Katalin gyerme- 
keikkel 1608. VIII. 9. Bárthory Gábortól 
kaptak c. n. 1. — Gróf Teleki It. N. 0. II. 24. 
— ■ Balogh János fogarasi vártize<les volt, 
mint ilyen, saját képét nyerte címerül; az 
oredeti nemeslevelén tarkarók, sisak és ko- 
rona szintén hiányoznak. 

Balogh de Fülek. 62. T. 5. B. Mihály s neje 
llorváth Katalin s gykoi: Tamás. Mihály és 
Erzsébet s testvére: B. Gergely, felesége: Kompa Erzse s leánya: Erzsébet 1629. VI. 1. 
nyertek c. n. 1. — ■ Kihird. : Nógrád vm. 1629. 
IX. 26. — Siebm. W. Ung. A. 25. t. — Kem- 
pelen I. 302. 

Balogh do Galantha et Nebojsza. 62. T. 
6., 7. és 8. Nemes, báró és gróf B. 
Ferene 1552. évben nyert c. n. 1, — B. 
István Í633. I. 12. bárói rangra emelte- 
tett. Kk. VIII. 34. — B. László és felesége 
pribiri Jankovies Juliánnátói szül. gykei: 
Sándor, Karoly, Ferenc és Anna 1773. VI. 1. 
grófságot kaptak. Kk. L. 12. — M. N. Muz. 
■ — ■ Balogh László, őfelsége helytartó-taná- 
csosának c. p. Nyitra vm. It. III. 721. — 
Dr. Áldásy 341. 1. — Kempelen I. 295. — 
Címer: Burgstaller Insignia Reg. Hun. De- 
cas III. 

Balogh de Géres. B. Gáspár 1613. I. 31. nyert 
c. n. 1. — - Kihird.: 1617. VII. 28. Szatmár 
vm. — A család Szilágy vármegyébe költö- 
zött. — Szatmár vm. It. 

Balogh de Gyulafcjér^ár. 62. T. 9. B. Mihályt 
és utódait 1660. VII. 28. Rákóczy fejedelem 
megnemesiti. — Sándor I. .,Címerlevelek" 

II. 75. 1. 

Balogh de Hatolyka, 03. T. 1. B. István 1700. 

III. ,20. Lipóttól kapott c. n. 1. — Kihird.: 
Háromszék vm. 1700. VII. 20. — Erd. Kk. 
II. 218. — Kempelen I. 311. 

Balogh de Ikafalva. B. Áronnak 1825. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XIX. 6. — Cí- 
mer : balra fordult kar karddal, utóbbi he- 
gyén török fej. 

Balogh de Ikland. 1607. évben nyert nemessé- 
get. — B. Ferencnek 1786. ési 1785. években 
használt s egyező c. p. Gróf Teleki It. Lym- 
l)us 1786. — ' Címer: kar karddal. 

Balogh de .Tán. C. p. Pest vm. It. Szabó ügyv. 
iratok fasc. 19. — Kőszeghi. 

Balogh de Jászberény. 63. T. 2. B. István, fele- 
sége Mondán Borbála, leánya: Ilona és test 
vére: György 1632. VIII. ' 23. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Zemplén vm. 
1634. I. 3. — Borsod vm. Armalis 87. 

Balogh de Károlyvár. B. Eleknek 1838. évben 
használt c. p. Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 18. 1. — Cimer: kerek paizs kék me- 
zejében hegyes karók között álló férfi jobbjá- 
ban görbe karddal, balját csípőjén tartja. 

Balogh de Jobbágytelke. B. Ferencnek 1838. 
évben használt c p. — Marostorda vm. It. 
1838. évi homg. 39. 1. — Címer: kerek talpú 
paizsban kar görbe karddal. Sisakdisz: a 
paizsalak. 

Balogh de Kebele. 63. T. 3. B. Józsefnek 1791. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1791. évi homg. 14. 1. 

Balogh de Kecsét. B. Lászlónek 1827. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XIX. 302. — 
Cimer: kerek paizsban koronán nyugvó kar 
karddal. 

Balog de Kendő. B. Miklós, Mátyás, József és 
Ábelnek 1791. évben használt s megegyező c. 
P. — Cimer: kerek talpú paizsban páncélos 39 kar karddal. Sisakdisz: a paizsalak. — Ma- 
rostorda vm. It. 1791. évi homg. 289. ós 292. 1. 
Balogrh de Kiskér. 63. T. 4. B. Márton és An- 
drás teíytvérek, valamint B. András fiai: Mi- 
hály és György 1648. X. 28. Ferdinándtól 
nyertek c. n, 1. — Kihird. Bihar vm. 1650. 
Csorna „Abauj-Toma vm. N. Cs." 74. 1. 
Balogh de Kovúszna. B. Józsefnek 1781. évben 
évben használt c. p. — Címer: csücskös talpú 
paizsban két hegyével felfelé álló kard ke- 
resztbe téve. Sisakdisz: balra fordult növek- 
vő oroszlán. — Gróf Teleki It. 1781. homg. 
34. 1. 
Baloflrh de kispéez. B. István 1673. III. 4. ka- 
pott e. n. 1. — Kihird.: Györmegye. — Cí- 
mer: zöld halmon lovas vitéz jobbjában kar- 
dot tart. — Sisalídisz: könyöklő kar karddal. 
— Kempelen I. 309. 
Balogh de Malonta. Hamisítvány a címertárból 
ból törlendő. — Dr. Komáromy és Pettkó 
, Nagy Iván Értesitő" III. évf. 159. 1. 
Balogh de Mankóbük. 63. T. 5. Az 1754—55. évi 
összeírásban nemességük igazolva van. — B. 
Károly 1848 — 49. honv. húsz. őrnagynak c. 
p. következő címert ábrázolja : jobbharánt vá- 
. gott paizs; a felső vörös mezőben 3 structoll; 
a jobb alsó zöld mezőben könyöklő kar kar- 
dot tart. Sisakdisz: 3 structoll. — Kempelen 
I. 320. 
Balogh de Marosszentkirály. B. Sándor maros- 
széki lófő és felesége: Selyei Katső Mária s 
gykei: Ferenc, József, Mihály, Erzsébet, Sára 
és Zsuzsanna 1761. I. 26. Mária Teréziától 
kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. X. 733. — Címer : 
vörös paizsban csúcsaival egymásnak fordí- 
tott 3 ekevas, melyek egy háromszöget ké- 
peznek, az ekevasak között 1 — 1 búzakalász. 
Sisakdisz: aranysujtásos, vörös ruhába öltö- 
zött, aranyöves, melyről a kard csüng, vörös 
menyétbőr-kucsmás, szemközt álló vitéz, jobb 
kezével a koronába tűzött arany dárdát, bal- 
jában 3 buzakalászt tart. — Takarók: arany- 
vörös, ezüst-kék. 
Balogh de Mezőcsávás. 63. T. 6. B. István és fiai: 
György, András és István 1676. VII. 18. 
Apaffy Mihálytól kaptak c. n. 1. — Eredeti n. 
1. — ()zv. Balogh Lászlónénál Mező-Csavá- 
£on. 
Balogh de Nagyalmás. 63. T. 7. B. János 1607. 
VI. 20. Rákóczy Zsigmondtól nyert c. n. 1. — 
Hit. másolat Bihar vm. It. 
Balogh de Nagyernye. B. Sándornak 1791. év- 
ben használt c. p. — Címer: kar karddal. — 
Maros'orda vm. It. 1791. évi homg 8. 1. 
Balogh de Nagyvárad. C. p. Pest vm. It. polg. 

per fasc. 246. Nr. 4. — Kőszeghi. 
Balogh de Nemcsicz. 63. T. 8. B. Ádám, neje 
Konecsny Ilona és gykei: Borbála és Juszti- 
na, valamint testvére: B. János 1670. II. 15. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird.: Nyitra 
vm. 1670. — Hit. másolat Nyitra vm. It, Nob. 
I. 21. — Kempelen I. 308. Balogh de Ócsa. 63. T. 9. 1628. évben nyert c. 
n. 1. — C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 18. 
Nr. 30. — Kőszeghi. — Kempelen I. 324. — 
Siebm. W. 

Balogh de Parasznya. 64. T. 1. B. Benedek 1535. 
I. 28. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Kk. I. 
256. ~ Kempelen I. 295. 
^ Balogh de Sass. 64. T. 2. B. Gáspár és 48 társa 
(Sass városbeli lovas) 1628. VIII. 22. Bethlen 
Gábortól kapott c. n. 1. — Eredeti n. 1, Sassi 
Gj'őrffy Elek tulajdonában Turkevén. — Hit. 
másolat Bihar vm. It. Act. Nob. S. 17. 

Balogh de Szászczcgö. 64. T. 3. Szolnok-Doboka 
vm. monogr. II. 600. 1. — Kempelen I. 323. 

Balogh de Székelykocsárd. 64. T. 4. B. László- 
nak Besztercén 1664. évben kelt aláírása mel- 
lett levő „L. B." betűs c. p. — Alsófehér vm. 
It. Auth. Kem. Tom. II. Nr. 238. 

Balogh de Szőkefalva. B. Józsefnek 1760. év- 
ben használt c. p. — • Címer: kerek paizsban 
kar karddal. — Gróf Teleki It. Simán oszt. 

Balogh de Telek. 64. T. 5. Donátiét II. Mátyás- 
tól 1614-ben B. Gáspár kapott. — B. László 
1779. évi c. p. Siebm. W. — B. László 1788. 
évi c. p. Bihar vm. It. kgy. 1782. II. 1260. 

Balogh de Ujtorda. B. Demeter, Gergely, Ist- 
ván, János, Mihály, Orbán és Péter többed 
magukkal 1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól 
nyertek c. n. 1. — Cimerök azonos az „Ajtoni 
de Ujtorda" család címerével. — Eredeti n. 1. 
ref. egyház It. Ujtordán. 

Balogh de Zilah. B. János,' kisdobai lakos s fele- 
sége Fóris Borbála s testvérei: Pál és Dávid 
1699. XII. 7. Lipóttól kaptak c. n. l. — Cí- 
mer : kék paizsban sziklára helyezett koroná- 
ból vörös mezü kar emelkedik, markában há- 
rom buzakalászt tart, melyen kis madár ül. — 
Sisakdisz: a páncélos alak. — Takarók: 
ezüst-vöröfe-, kék-arany. — Kk. II. 377. — 
Erd. — Kempelen I. 311. 

Balogh alias Hansen. B. József győrmegyei fő- 
orvos s felesége Riz Jozefától szül. gykei: 
István, Kornél, Mária, Kálmán és Éva 1818. 
VII. 31. Ferenc királytól nyertek c. n. 1. — 
Címer: négyeit paizs, az 1. és 4. kék mező- 
ben 3 (2 -f- 1) ezüst kagyló; a 2. és 3. arany- 
mezőben félfekete sas. — Sisakdisz: szemközt 
álló arany bagoly csőrében gyógynövényt 
tart. — Takarók : kék-ezüst, fekete-arany. — 
Kk. LXIV. 137. — Kempelen L 314. 
Balogh alias Kirchen. B. János e feleségétől 
Abrus Annától szül. gykei: Ambrus, János. 
Rebeka. Anna, Ráchel, Mária, Róza, Kata, 
Magda és Mihály 1655. V. 20. nyertek c. n. 1. 
— • Abauj vm. It. 

Balogh alias Lakatos de Marosvásárhely. 64. T. 

6. B. János 3 felesége, Pál Annától szül. gy.- 
kei: Mihály. Péter. Anna, Borbála és Erzsé- 
bet 1653, III. 5. Rákóczy Györgytől nyertek 
c. n. 1. — Kk. XXVI. 190. Erd. 40 Balogh alias Literati. 64. T. 7. B. Lázár kolozs- 
vári lakos 1598. XII. 16. Báthory Zsigmond- 
tól kapott c. n. 1. — Ered. n. 1. M. N. Mú- 
zeum, Budapest. 

Balogh aliter Szódos. 64. T. 8. B. András, Ist- 
ván, Péter é& János 1652. V. 2. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird. : Szabolcs vm. 1655. 
I. 15. — Leleszi kapt. It. 

Baloghy. 64. T. 9. B. Mátyás és Jakab testvérek 
1647. I. 3. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Abauj vm. It. — Kempelen I. 329. 

Baloghy de Balog. 65. T. 1. Hont- és nógrád- 
megyci nemes család. — Kempelen I. 329. — 
Siebm. W. Ung. A. 27. t. 

Balpataky alias Strás de Balpatak 65. T. 2. és 
3. Sárosmegyei nemes család, mely eredetét 
1334-ig viszi vissza. B. Ferencnek 1644. év- 
ben használt c. p. a család által ma használt 
címerétől eltér, mint az a LXV-ik táblán lát- 
ható; az első az 1644. évben használt, a má- 
sodik a jelenleg is használatban levő címert 
ábrázolja. 

Balta. B, Péter szamosujvári polgár s neje 
Márton Harabsime s leányai : Mária és Anna, 
továbbá B. Márton s neje Govrik Eózátóí 
szül, gykei : Márton, Tivadar, Gergely, Mária. 
Anna és Rozina 1760. VII. 28. Mária Teréziá- 
tól kaptak c. n. 1. — Címer: ha^itott, balfelé- 
ben vágott paizs; a jobb kék mezőben jobb- 
harántos arany pólya, felette és alatta 1 — 1 
arany sasszárny összeforditva. A bal felső 
mező bibor szinü, abban ezüst vadászkutyafej 
arannyal körülvett s arany gyürüs fekete 
nyaküvvel; az alsó ezüst mezőben zöld kigyó 
tekergőzik ,,S" alakban. — Sisakdisz: 5 páva- 
toll. — Takarók: arany-kék, ezüst-bibor. — 
Kempelen T. 334. — Erd. Kk. X. 597. -— Dr. 
Temesváry, Örmény IST. Cs. 12. 1. 

Balucz de Erdőhegy. 65. T. 4. Eákóczy György 
1645. évben B. Istvánnak, fiainak: Jánosnak, 
l'éternek és Istvánnak régi nemességük meg- 
újításával címert adományoz. — Kihird : 
Zarándon. 1646. IV. 10. — Dr. Aldásy 176. 1.' 
— Kempelen I. 334. — Siebm. Siebenb A 
57. t. 

Balugyánszky de Felső- et Alsó-Olsva. 65. T. 5. 

Lengyelországból származván, később mao-yar 
nemességet nyert. — Családi közlés. 

Bálványosvárallyai. 65. T. 6. B. György 1649. 
VI. ^6. Kakoczy Györgytől kapott c. n. 1 — 
Eredeti c. n. 1. Bertalan Eleknél Eteden 

Balya de Joőd. 65. T. 7. B. Mihály máramaros- 
megyei szolgabírónak 1753. VII. 5. használt 
f- P- — Ayitra vm. It. Nob. X. 661. 

I3alya aliter Ballya. B. János 1688. I. 30. Lipót- 

vm''^i''o" '■ V- - ^^'^'''^■'- I'^^t ^"^- 1748. 

\xii id. es lemes vm. 1824. VIII 2 — 

Lendvay, Temes vm. N. Cs. 37 38 1 

Bamba<.h. C. p. Pest vm. It. Acta pol Miscel- 

lanae ex 1802. Nr. 2620. - Kőszeghi. 
Jlan. 6o. I. 8. B. Ferenc szabolcsmegyei s^lga- bírónak 1662. évben használt c. p. — Bar- 
kóczy It. 

Bán. 65. T. 9. B. Péter 1693. II. 11. nyert c. n. 
1. — Bihar vm. It. 

Bán. 66. T. 1. B. Gergely s fogarasi felső tör- 
vényes szák hiteles assessorának 1722. évben 
használt c. p. — Alsófehér vm. It. R. II. 375. 
^ Bán. B. Mihály 1618. évben nyert c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban, zöld halmon, fehér egy- 
szarvú; a paizs felső jobb szögletében arany 
nap, a bal szögletében ezüst félhold. — Si- 
sakdisz: növekvő egyszarvú. — Takarók: 
ezüst-vörös. — Kempelen I. 336. 

Bán. B. István 1696. IIT. 31. kapott c. n. 1. — 
Kihird.: 1696. Ung vm. — Kempelen I. 336. 

Bán de Alsóboldogasszonyfalva. 66. T. 2. Bán 
Sigmondnak 1784. évben használt c. p. — 
Gróf Teleki It. Lymbus 1784. — B. Sámuel- 
nek 1828. évben használt c. p. — ■ Pálmay It. 
XIX. 453. 

Bán de Bánfalva. 1450. évből származó c. p. 
O. L. Dipl. 14394. sz. a. 

Bán de Galambod. 66. T. 3. Ezen család 1632. 
IX. 30. kapott c. n. 1. — Kempelen I. 237. — 
B. Sámuelnek 1741. évben használt c. p. — 
Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 6490. 

Bán de Eisdoba. 66. T. 4, A család 1651. évben 
Rákóczy Györgytói nyert donátiót. Diósadra. 
— B. Józsefnek 1824. évben használt c. p. — 
Siebm. W. Ung. A. 27. t. — Kempelen I. 
337-^339. 

Bán de Makfalva. B. Ferencnek 1838. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 23. 1. — Címer: kerek paizsban növek- 
vő oroszlán jobbjában karddal. 

Bán de Móriczhid et Szend. C. p. Pest vm. polg. 
per. fasc. 21. Nr. 12. — Kőszeghi. 

Bán de Szereda. 66. T. 5. B. Mihály. Péter, Ta- 
más és László 1607. VIII. 22. Rákóczy Zsig- 
mondtól kaptak c. n. 1. — Kihird.: Székely- 
vásárhely 1608. I. 31. Marostorda vm. It. L 
Ferenc királynak 1818. V. 19. átiratában. 

Bán alias Felvinczi de Felvincz. 66. T. 6. B. Já- 
nos 1698. II. 3. Lipóttól kapott c. n. 1. — 
Eredeti Kk. I. 336. 

Bán alias Szabó. B. András, felesége Király 
Zsófia s Dóra nevű leánya 1629. 11. 10. Fer- 
dinándtól nyertevlí c. n. 1. — Kihird. : 1629-bej> 
Losonczon és 1630. III. 22. Garadnán. — 
Csoma „Abauj vm. N. Cs." 76. 1. 

Bana. 66. T. 7. B. János 1710. IV. 3. Józseftől 
nyert c. n. 1. — Kk. XXVIII. 287. — B. Má- 
tyás alszol gabirónak 1763. évben használt c. 
p. — Nyitra vm. It. proc. jur. P. fasc. IX. 
251. 

Bancsy de Laskód et Vehécz. Címere: Könyöklő^ 
kar kezében három liliom. Sisakdisz: a paizs- 
alak. — Siebm. W. Suppl. 8. t. — Ugyanott 
28. t. az előbbitől eltérő címer van közölve. 

Bandi. B. Mihály küküllővári lakos IV20. VII. 
16. Károly királytól kapott c. n. 1. — Címer: 
sárga paizsban keresztbe tett kát irótoll, me- 
lyek alsó részéből bibor-rózsás ág emelkedik 41 felfelé. — Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. 

— Erd. Kk. VII. 83. — Kempelen I. 341. 
Dándi de Szárazajta. 66. T. 8. B. Péter 1630. 

IV. 25. Brandenburgi Katalintól kapott c. n. 

1. — I)r. Vasfe, Székely oki. 
Hándi de Székelyiidvnrhely. 60. T. 9. B. András 

zetelaki királybírónak 1750. évben használt 

e. p. _ Páhnay It. XVIII. G96. 
liándi de Ujlorda. B. Mihály 335 társával 1619: 

VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — 

Cimer azooios az „Ajtoni de Ujtorda" család 

címerével. — Eredeti n. 1. ref. egyház It. TJj- 

tordún. 
Handlés. B. Ferenc 1703. V. 21. kapott c. n. 1, 

— Kihird. : 1733. Veszprém vra. — Kk. 
XXVI. 326. 

Bándy de Osdola. 67. T. 1. Háromszéki székely 
család, mely 1630. TV. 25. kapott donátiót. — 
Fálmay „Háromsziék vm. X. Cs." — 37. 1. 

Bánffi. 67. T. 2. B. Mihály 1617. V. 10. a Bara- 
bás-családdal Bethlen Gábortól közös címert 
nyert. — Hit. másolat Takács Endre vasúti 
kalauz őrizetében Kolozsvárt. 

Hánffi de Déva. 67. T. 3. Nemessége az O. L. 
Erd. főkormányszéki 5506 — 1848. sz. a. iga- 
zolva. — B. Józsefnek 1721. XI. 1. használt 
c. p. Alsófehér vm. It. B. I. 117. 

IlánlTy. 67. T. 4. B. Mátyás és János s utóbbi- 
nak felesége Németh Dorottya s gyeki : Ist- 
ván és Erzsébet 1690. évben nyertek c. n. 1. 

— Kihird.: Sopronban. — Eretl. n. 1. j aszói 
kápt. It. 

BáníTy de Alsólindva. Gróf. Kihalt család. — 
Címere: kitérj, szárnyú., koronázott fekete 
sas mellén arany, kerektalpu paizs, melyben 
fekete ökörfej látszik; a paizs felett vörös ke- 
reszt. — Siebm. W. Suppl. 8. t. 

Bánffy de Losoncz báró és gróf. 67. T. 5., 6. és 
7. A Tomay nemzetségből ere^. — A család 
legrégibb címere a gróf Teleki nemzetség 
levéltárában 271. sz. a. lelhető meg, és pedig 
Banffy Dénes már 1390. évben az egész griíTet 
használja. — 1729. II. 5. B. Farkas és felesége 
Bagosi Erzsébet, valamint gykei: Farkas, 
Zsigmond, Mihály. Katalin és Krisztina, Ká- 
roly királytól nyertek báróságot. — Erd. Kk. 
VIII. 1. Bánffy György 1696. II. 23. grófi 
rangra emeltetett, mely méltóság 1855. V. 
20-án B. Miklósra is kiterjesztetett. — Cí- 
nierök jolképe a griff minden adományozás 
alkalmával, ha némi eltéréssel is, de meg- 
erősítést nyert. 

IlánlTy de Nagymihály. Kihalt család. — Cí- 
mere ferde kék paizsban koronán nyugvó 
arany kapu, melynek ajtaja vasrácscsal van 
ellátva, a kapu tetején -két szemben álló ga- 
lamb, csőrükben gyűrűt tartanak. — Sisak- 
disz: a paizsnlak. — Takarók, arany-kék. 

Bánffy de Tallócz. Kihalt család. — Címere: 
jobbra fordult szárnyazott madárkaron egy 
kereszt által kisérve. -- Siobm. W. Suppl. 
93. t. Bangya. 67. T. 8. Philo János és Zacbariás 
1638. évben Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Neveiket „Bangya"-ra változtatták. 

Bánházi. B. István és 317 társa 1658. II. 10. 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Kihird. : 
Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Sándor J. 
„Cimerlevelek" II. 88. 1. — Címer azonos az 
„Ádám de Nagyenyed" család címerével. 

Bánházi. 67. T. 9. B. Istvánnak 1697. évben 
használt c. p. — Alsófehér vm. It. R. I. 161. 

Báuházy de Thorda. B. Pálnak 1675. évben hasz- 
nált c. p. — Siebm. W. Siebenb. 57. t. — 
Címer: koronából kinövő medve jobbjában 
három hegyével lefelé álló nyílvesszőt tart. 

Bánhcgyesi. B. Márton 1631. VI. 23. Rákóczy 
Györgytől kapott c. n. 1. — Címer azonos rz 
,,Alpharéthi"-csa]ád címerével. — Gróf Te- 
leki It. 

Bánhegyesi. B. Gergely és társai 1609. IX. 9. 
Gábortól nyertek c. n. 1. — Hiteles másolata 
Bihar vm. It. 

Bánhegyesi de Gyéres. B. Györgynek és 57 tár- 
sánaJí 1610. V. 1. Báthory Gábor ad c. n. 1. — 
1627. IX. 4. Bethlen Gábor által is megerő- 
bittetett. — Kihird.: Torda vm. 1628. VI. 21. 
Eredeti n. 1. Gyéres község It. 

Bánhidy de Simánd nemes és báró. 68. T. 1. B. 
Ferenc s felesége Szaiczer Judit s gykei : 
Gáspár, Anna, Zsófia, Magdolna és Mária 
1718. XII. 4. Károly királytól nyertek c. n. 1. 

— Kk. XXXII. 181. — Magyar bárói méltó- 
ságot 1875. X. 5. Bánhidy Albert, 1876. VI. 
30. Bánhidy Sándor kaptak. — Kempelen 
I. 348. 

Báni de Zánthóthálya. 68. T. 2. B. András és 
felesége szántói Baka Anna a Thuróczy-csa- 
láddal 1601. IV. 2. Rudolf királytól nyertek 
közös c. n. 1. — Kihird.: 1603. VI. 25. 
Zemplén vm. 1604. VI. 18. Abauj vm. — Ung 
vm. It. 1725. fasc. 126. — Siebmacher's W. 
az oroszlán lábába tévesen kardot adott. 

Banich. 68. T. 3. B. András, felesége Lukaco- 
wich Dorottya s gykei: Bartinus, Anna és 
Borbála 1610. VI. 1. Mátyás királytól kaptak 
c. n. 1. — Kihird.: Nyitra vm. 1610. VIII. 10. 

— Dr. Áldásy 107. — Kempelen I. 349. 
Banics. 68. T. 4. B. Boldizsár 1718. VIII. 19. 

Károly királytól nyert c. n. 1. — Kk. XXXIl. 

124. — Kempelen I. 349. 
Bánik. Cimer: vizén úszó kacsa; a paizs felső 

szögleteiben 1 — 1 hat águ csillag. — Sisak- 

disz: páncélos kar görbe Jcarddal. — Siebm. 

W. Suppl. 8. t. -— Kempelen I. 349. 
Banka. B. Simon, és Péter 1606. X. 26. Bocskay 

Istvántól nyertek c. n. 1. — Ivk. III. 131. Gyf. 

— Címer: kék paizsban, hármas halmon far- 
kas és hiúz növekvőn clölábaikkal egy koro- 
názott sisakot tartanak. — Takarók: arany- 
k{'k. ezüst-piros. 

Bankay. 68. T. 5. B. Antal táblai jegyzőnek 42 1754. évben használt c. p. — Nyitra vm. It. 
proc. jur. N. fasc. IV. 81. 1774. 
Banki. B. János biharmegyei ref. lelkész s fele- 
sége Danyádi Mária s gykei: Sámuel, Jánoe 
és Mária 1698. II. 4. Lipóttól kaptak c. n. 1. 

— Erd. Kk. I. 349. — Címer: kék paizsban 
vizén úszó hattyú szájában babérkoszorúval. 

— Sisakdisz: a hattyú álló helyzetben. — 
Taikarók: mindkét oldalon ezüst-kék. 

Bankó. 68. T. 6. B. András és neje Chakó Ka- 
talin fiai: Márton, Bálint és György 1669. 
XI. 15. kaptak c. n. 1, — Kihird. : Nógrád 
vm. 1670. IV. 16. 

Bankó de Zina et Királyhclmecz. 68. T. 7. B. 
Mihály és neje Náthafalussy Zsuzsanna 
leányai, valamint fiai: B. István, Tamás és 
Lukács 1591. V. 29. nyertek Rudolf királytól 
c. n. 1. — Kihird.: Zemplén vm. 1592. — 
Eredeti n. 1. Zemplén vm. It. — 1587. XII. 2. 
Zynai Bankó András, felesége ladmóczi Sutha 
Erzsébet s fia István kaptak c. n. 1. — Vas 
vm. It. — Kempelen I. 350. 

Bankos. B. György szélszegi lakodnak 1698. X. 
18. Lipót király adott c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban, zöld hegyen, arany koronába szúrt 
dárda. — Sisakdisz: három különböző színű 
structoll. — Takarók : ezüst-vörös, arany- 
kék. — Erd. Kk. I. 777. 

Bánó de Bálthele. 68. T. 8. B. János s felesége 
Ferenczy Krisztinától született gykei : Imre, 
András és Erzsébet 1836. V. 13. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — . Kihird. : Pest vm. 1840. — 
Kk. LXVL 388. — Pest vm. It. N. L. I. 71. 

— Kempelen I. 351. 

Bánó de Tapolylucska et Kükemezö. 68. T. 9. 

és 69. T. 1. Első ismert őse az 1190. évben élt 
ViziboT. A család 1251-ben Komlósrá és Nád- 
főre nyert adományt. — B. György testvérei: 
Simon, András, Menyhért és Farkas 1576. 
IV. 18. nyertek c. n. 1. — ösi címerökkel, 
medve szájában karddal, nem igen éltek, ha- 
nem az 1576. évben kapott címert használják. 

— M. N. Zsebk. II. 21. — Turul. 1886. évf. 
47. 1. — Kempelen I. 352. 

Bánóczy de Bánócz. 69. T. 2. Báthory István 
lengyel király nemes Bánóczy Simon régi 
nemességét 1577. X. 2. Erdélyre is kiterjeszd 
s ezen alkalommal az általunk közölt címert 
adományozta. — Eredeti n. 1. Bánóczy Béla 
Ung vármegye főjegyzőjének birtokában. — 
Bánóezi Bánóczy Sándornak 1798. évben 
használt c. p. a fenti címertől némileg eltér. 

— Bihar vm. It. P. P. CXXVIIL 2005. Nr, 4. 

— A család egj-es tagjai utóbbi címert hauz- 
nálják. 

Bánóczy de Dezsér, lásd „Bachó de Dezsér". 

Banoghli. B. András Erdélybe telepedett ke- 
reskedő fe neje Páter Theodora s fiai: János 
ós Pál 1690. 11. 3. Lipóttól kaptak c. n. 1. 

— Erd. Kk. I. 327. — Címer: kék paiz.s- 
ban zöld hegyen koronás nrany oroszlán jobb lábában karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. 

— Takarók: ezüst-kék, arany-vörös. 
Bánosi. B. Jánosnak 1589. évben használt c. p. 

— Leleszi Capt. It. — Címer: páncélos kar 
három liliomot lart. — Kempelen L 354. 

Banovics. 69. T. 3. B. Ádám s testvére Márton 
1623. VIII. 24. nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
Nyitra vm. 1624. IX. 18. — B. Istvánnak 
1750. évben használt c. p. Nyitra vm. It. proc. 
jur. R. fasc. VI. 135. 1750. 

Banovics. B. Ferenc és fiai: Péter, György, 

Miklós, János és Pál 1649. X. 12. Ferdinánd- 

• tói nyertek c. n. 1. — Kihird.: 1848. IV. 7. 

Temes vm. — Lendvay „Temes vm. N. Cs." 

38. 1. 

Bánrévi de Ujtorda. B. Péter 335 társával 
1619. VIII. 25. Behtlen Gábortól nyertek c. 
n. 1. — Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" 
család címerével. — Eredeti n. 1. ref. egyház 
It. Uj tordán. 

Bántó aliter Asztalos. Nemességét 1598. évben 
nyerte. Kolo&n?.onostori Conv. Arm. B. 52. — 
Siebm. W. 29. t. — Címer: kék paizsban, 
zöld téren sólyom jobb lábában nyilat tart. 

— Takarók: ezüst-piros. — Kempelen I. 
357. 

Bántó de Sámson. B. Mártonnak 1790. évben 
használt c. p. — Gróf Teleki It. Simén oszt. 
Miss. 1790. — Címer: koronán nyugvó pán- 
célos kar görbe karddal. — Sisakdisz a paizs- 
alak. 

Bányai-Llteratus. 69. T. 4. Eredetileg „Felsö- 
bányai"-nak hívták. B. Márton s felesége 
Szőke Annától szül. gykei : Zsigmond, Fe- 
renc, Judit és Mária 1672. VIII. 12. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: 1673. IV. 6. 
Szatmáron. 1677. I. 14. B. Szolnok vm. — 
Nagybányai It. — Eredeti n. 1. Bányai 
Kristófnál Tamásfalván. ' — Kempelen I. 
358. 

Bányai de Breznóbánya. B. János breznóbá- 
nyai lakos 1678. VI. 11. Apaffytól kapott c. 
n. 1. — Erd. Kk. XXVIII. 35. — Címer: 
kék paizsban koronás sárkány farkát szájá- 
ban tartva. — Kempelen I. 359. 

Bányai de Hosszúasszó. B. Péter és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyert c. n. 
1. — Kihird. : 1611. IV. 13. Kraszna vm. — 
Kemény J. Appendix Dipl. Tranc. XVI. 
Erd. N. Múzeum. — Címer azonos a ,. Bá- 
lint de Hosszúaszó"-család címerével. 

Bányai de Menyő. 69. T. 5. B. Lászlónak 1738. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Gróf 
Földvári oszt. 1738. 

Bányai de Ujtorda. B. István és Péter, vala- 
mint 334 társuk 1619. VIII. 25. Bethlen 
Gábortól közös c. n. 1. nyertek. — Eredeti 
n. 1. ref. egyház It. Ujtordán. — Címer 
azonos az „Ajtoni de Ujtorda" család címe- 
rével. 

Bányai alias Kosa. 69. T. 6. B. András és gykei : 
András és Kata, továbbá Mihály és András 
1687. XL 10. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Ki- 4S hird.: 1688. VIII. 20. Abauj vm. — Kk. 
XIX. 87. Csorna, Abauj vm. N. Cs. 76. 1. 

Bányai alias Knapp. 1624. IX. 22. Knapp Já- 
nos fia. György ós testvóre: György kaptik 
c. n. 1. — Kihird.: Pozsony vm. 1627. VIII. 
23. — A család 1793. VIII. .16. engedélyes 
.,Bányai"-ra változtatta nevét. — Kempolen 
I. 358. 

Húnyász. 69. T. 7. Baniaz Márton 1611. X. 1. 
Betlücn Gábortól nyert c. n. 1. — Siebm. W. 
Siebenb. A. 57. t. — Dr. Áldásy 111. 

Bányász. 69. T. 8. B. István máramarosszigeti 
lakos s testvóre: György, továbbá B. István 
fiai: János ós Mihály 1699. 1. 19. Lipót ki- 
rálytól kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. II. 18. 

Bányay. 69. T. 9. Címer hitelesítve Körösy 
István honv. őrnagy, cs. és kir. kamarás ős- 
fáján. 

}3ányay. B. Lászlónak, esztergomi érseknek 
1768. évben használt c. p. — Nyitra vm. It. 
XVIII. 5064. — Címer: zöld dombon kar 
karddal. — Sisakdisz: galamb, csőrében zöld 
gallyal. — Siebm. W. Ung. A. 28. t. 

Barabás. 70. T. 1. B. Ferenc s felesége Mrachich 
Rózától szül. leánya : Anna 1791. I. 3. nyertek 
c. n. 1. — Kk. 273. 

Barabás de Albis. 70. T. 2. B. József, Mihály, 
György és István székelylófő-állapotból 1703. 
IV. 23. Lipót király által nemességre emel- 
tettek. — Erd. Kk. V. 113. 

Barabás de Becsvölgye. C. p. Pest vm. It. polg. 
per. fasc. 203. Nr. 40. — Kőszeghi. 

Barabás de Csikszépviz. 70. T. 3. B. Mátyás s 
fiai : Antal és Mihály lófö&zékelyek 1742. III. 
26. Mária Teréziától nyertek c. n. 1. — Erd. 
Kk. IX. 285. -^ Kihird. : Szeben 1744. VIII. 
20. 

Barabás de Csikszentsimon. 1655. VII. 7. Rá- 
kóczy György B. Jánosnak ad c. n. 1. — Dr. 
Va&s, Székely oki. 

])arabá.s de Márkosfalva. 70. T. 4. B. Mihály 
1619. VIII. 7. Bethlen Gábortól kapott c. n. 
1. — O. L. 1301—1898. sz. a. — Címere a 
Pávai Vájna Tamás cs. kir. kamarás ösfáján 
hitelesíttetett. 

Barabás de Szombatfalva. 70. T. 5. B. Mihálynak 
1739. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
— Teleki Sándor oszt. 1739. 

Barabás de Zilah. B. Györgynek 1685. évben 
használt c. p. — Gróf Teleki It. — Gr. Föld- 
vári oszt. 1685. — Címer: fiait saját véré- 
vel tápláló pelikán. 

Barabás alias Sárosi. B. György, István, Mi- 
hály ós János testvérek nemessége 1617. V. 
10. Bethlen Gábor által megerősíttetik. — 
Címer: azonos a „BánfFi (1617)''- család cí- 
merével. — Hit. másolat Takács Endre vas- 
úti kalauznál Kolozsvárt. 

Barabási de Pánit. B.* Józsefnek 1791. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 311. 1. — Címer: kerek talpú paizs- 
ban kar karddal. — Sisakdísz: a paízsalak. 

Barahásy de Makfalva. 70. T. 6. 1655. VI. 28. 
Rákóczy György Barabás Ferencnek ad pri- 
mípiláris levelet. — C. p. Marostorda vm. It. 
ós B. Mihály c. p. Gróf Teleki It. 1781. évi 
homg. 

Baracskay alias Szigeti. 70. T. 7. B. István s 
gykei: György, János, Gáspár, Bálint, Erzs^'- 
bet, Borbála és Katalin 1612. III. 29. Mátyás 
királytól kaptak c. n. 1. — Kibírd.: Pozsony 
vm. 1613. — Kempelen L 373. 

Baraczka. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 
253. Nr. 143. — Kőszeghi. 

Baraczy. 70. T. 8. B. Balázs, felesége Dese 
Zsuzsanna és B. István 1668. I. 10. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Pest vm. 1668. 
XI. 14. — Dr. Áldásy 231. 1. — Siebm. W. 
Suppl. 14. 1. 9. t. — Kempelen I. 373. 

Barakony de Ewrögd. 70. T. 9. 1621. XII. 11. 
Bethlen Gábor B. Péternek ad. c. n. 1. — 
Szatmár vm. It. Siebm. W. 57. t. Gorző 10. — 
Kempelen I. 374. 

Barakonyi de Barakony. 71. T. 1. B. István és 
felesége Mészáros Ilona 1655. VII. 11. Rá- 
kóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — Kihird. : 
Bihar vm. 1656. V. 3. — Kk. 585. IL 

Barala. B. Antalnak 1824. évben használt c. p. 

— Nógrád vm. It. perek III. 1826. 13. — 
Címer; oroszlán jobbjában karddal. — Si- 
sakdisz a paízsalak. 

Barankovics. 71. T. 2. B. Márton ny. vezér- 
őrnagy í,- fia József 1813. X. 8. Ferenc király- 
tól kaptak c. n. 1. — Kk. LXIII. 564. Pest 
vm. It. — Kihird.: 1814. Pest vm. 

Baranovics. B. Miklós és Mihály testvérek 
1629. IX. 7. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Kihird.: 1630. Nyitra vm. — Hit. másolat 
Nyítra vm. It. Nob. II. 56. 

Baranovics. B. Mihály 1630. évben kapott c. n. 
1. — Békés vm. tört. III. 215. 

BaranoYSzki de Krakkó. B. Györgynek 1685. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Te- 
leki Sándor oszt. 1685. — • Címer: hegyével 
felfelé állított nyílvessző. 

Bárány. 71. T. 3. B. József udv. kancelláriai 
fogalmazó. B. Károly szombathelyi ez. kano- 
nok .János és Mihály testvérek s néhai test- 
vérük György fiai: József, János, Ferenc ós 
Ignác s általuk Józsefnek leánya: Antónia és 
a Mihály leánya 1790. XI. 18. Lipóttól nyer- 
tek c. n. 1. — Kk. LV. 320. — Győr vm. It. 

— Kempelen I. 377. 

Bárány. B. iMárton diveni lakosnak 1801. év- 
ben használt c. p. — Siebm. W. Ung. A. 30. 
t. — Címer: kerek talpú paizsban, zöld té- 
ren mellét tópő pelikán. — Sisakdísz: kar 
kczóbcn három liliomot tart. 

Bárány. B. Péter nagyenyedi lakosnak 1592. 
évben használt c. p. — Címer: a paizsban 
három lábon álló, jobbra fordult bárány, 
első jobb lábát felemelve. — Alsófehér vm. 
It. Auth. Kern. Tom L Nr. 88. 44 Háráuy de Debreczeii. 71. T. 4. B. Mihály s fe- 
lesége Tomi Erzsébettől szül. gykei: Mihály, 
János ós István 1656. II. 7. Ferdinándtól nyer- 
tek 0, n. 1. — Egri kapt. It. — Kihird.: Bi- 
har vm, 1657. XII. 4. — Megerősittetett B. 
János részére József uralkodó által 1789. 
IV. 6. — Kihird.: Temes vm. 1S33. XII. 9. 
— Lendvay ..Temes vm. N. Cs." 3S. 1. — B. 
Mártonnak 1806. évi c. p. Gróf Teleki It. 
Teleki Sámuel oszt. 1806. — B. Bertalannak 
1837. évben használt c. p. Borsod vni. ., Vég- 
rendeletek III. 1. d. d. 1837. 

Bárány de Jászberény et Rendes. 71. T. 5. I. Li- 
pót király 1698. II. 18. B. Jánosnak és György- 
nek uj nemességet adományoz. — Kihird. : K.- 
Szolnok és Heves vm. 1698. — Szatmár vm. 
Monogr. I. 579—580. 1. 

Bárány. B. Márton 1601. IV. 2. a Bakoss de 
Kakuth-osaláddal Rudolf királytól nyertek 
közös c. n. 1. — Kihird.: Nyitra vm. 1607. 
éis Deésen 1628. évben. — Hit. másolat 
Nyitra vm. It. Nob. fasc. II. 59. 

Bárány de Szenicze. C. p. Pest vm. It. Végr. 
okit. 1169. XI. — Kőszeghi. 

Baranyai. B. János 1655. IV. 26. Ferdinándtól 
nyert c. n. 1. — Kihird.: 1656. Nógrád vm.. 
1656. Abauj vm. — Osoma, „Abauj vm. N. 
Cs." 77. 1. 

Baranyai. 71. T. 6. B. György plébánosnak 
1792. XII. 3. haszrált c. p. — Nyitra vm. 
It. Nob. IX. 584. 

Baranyai. B. József gub. biztosnak 1819. év- 
ben használt c. p. — Udvarhely vm. It. 1819. 
évi 31. A. pol. — Címer: kék paizsban zöld 
téren oszlop, melynek oldalain 1 — 1 zöld le- 
vél nő ki. — Sisakdisz: daru jobbjában kö- 
vet tart. 

Baranyai' de Székes. Kerek paizsban kótfarku 
oroszlán jobbjában egyenes karddal. — B. 
Jánosnak 1651., 1653., 1666. és 1672. évek- 
ben használt c. p. — Alsófehér vm. It. K. 
IV. 1293., 1599. és K. V. 1695., 1798. sz. a. 

Baranyai de Ujtorda. B. István és 335 társa 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 
1- — Eredeti n. 1. ref. egyház It. Ujtordán. 
— I Címer azonos az „Ajtoni do Ujtorda" 
család címerével. 

Baranyai de Várad. 71. T. 7. B. Literati Péter 
1630. I. 20. Brandenburgi Katalintól kapott 
c. n. 1. — N. 1. hiteles másolat Farnasi Ke- 
czeli László őrizetében Désen. 

Baranyaj. B. Zsigmondnak Esztergomból 1748. 
évben használt c. p. — ■ Cím.er: növekvő egy- 
szarvú. — Sisakdisz a páncélalak. — Nyitra 
vm. It. proc. jur. S. X. 349. 1748. 

Haranyay. 71. T. 8. B. Andrásnak 1621. XIL 2. 
Bethlen Gábor ad c. n. 1. — Kk. XII. 49. 

Baranyay. 71. T. 9. B. Gergely s neje Farkas 
Katalin s előbbinek testvére B. István és neje 
Lépes Anna 1641. I. 31. Ferdinándtól kaptak 
c. n. 1. — Kihird.: Szabolcs vm. 1651. — 
Siebni, W. Ung. A. 30. t. Baranyay. 72. T. 1. 1654. IX. 6. B. Péter llá- 
kóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Kk. XXVI. 

Baranyay. B. Mihály és neje Nagy Ilona 
1657. VII. -5. Lipóttól nyertek c. n. 1. — > Ki 
hird. : Sopron vm. 1658. — Hit. másolat 
Pest vm. N. L. II. 12. 

Baranyay. 72. T. 2. B. Ferenc 1758. évben ka- 
pott c. n. 1. — Kk. XLIV. 578. 

Baranyay. 72. T. 3. B. János verőcemegyei fő- 
ügyész 1799. VIII. 24. Ferenc királytól nyert 
c. n. 1. — Kk. LX. 80. 

Baranyay. 72. T. 4. B. Mihály alezredes,- Győr- 
ben s gykei: Ferenc és Éva 1718. VII. 22. 
Károly királytól nyertek uj c. n. 1. — Kk. 
XXXIL 138. 

Baranyay de Bodorfáivá. B. Ferenc kuruc al- 
ezredesnek 1706. évben és B. János cs. kir. 
tábornoknak 1741. évben használt megegye- 
ző c. p. — Siebm. W. Ung. A. 30. t. — Oi- 
mer : kerektalpu paizsban, zöld halmon 
jobbra fordult daru jobb lábában követ tart. 

Baranyay de Csehi. B. Gáspár barsmegyei es- 
küdtnek 1803. évben használt c. p. — Címer: 
hármas halmon álló oroszlán jobbjábnn 
karddal. — Sisatdisz: növekvő griff kard- 
dal. 

Baranyay de Marosjára. 72. T. 5. Siebm. W. 
Siebenb. Adél. 58. t. 

Baranyay de Thorda. 72. T. 6. B. Miklós 1654. 
VII. 10. Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. 

— Kk. XXVI. Erd. 

Baranyay alias Horválh de Szancsa. B. Péter 
és István 1638. évben nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird. : 1638. IV. 14, Torna vm. — Kempelen 
L 379. 

Baranyay alias Szabó. B. Tamás fiai: Péter és 
András és András testvére: Gáspár 1653. 
III. 6. kaptak c. n. 1. — Kihird. : 1652. XII. 
19. Toi-na vm. — Kempelen I. 380. 

Baranyay aliter Zabó. 72. T. 7. B. István 1607. 
VII. 1. Rákóczy Zsigmondtól nyertek c. n. L 

— Gyf. Kk. IV. 150. — Siebm^. W. Siebenb. 
A. 57. t. — Kempelen L 379. 

Baranyai. 72. T. 8. B. János 1634. VI. 27. Fer- 
dinándtól nyert c. n. 1. — Kihird. : Zemplén 
vm. 1635. VII. 11. — Erd. n. 1. Dókus Gyuln 
alispán őrizetében. 

Bárányi de Várad et Micske. 72. T. 9. és 73. T. 
1. B. László 1642-ben nyert ármálist, ennek 
unokaöcscse: Mihály, pedig „Váradi" előnév- 
vel 1691. I. 9. — Az 1642. évben nyert cirn>ar: 
oroszlán jobbjában buzogánjmyal s balj.iban 
liliommal; ezen címerrel él Bárányi Adolf bir- 
tokos 1852. évben. Bihar vm. It. S. I. 174—9. 

— A hasított paizsos címert 1691. évben 
kapták. — Kempelen M. N. Cs. 383. 1. 1627. 
VII. 1, B. Mihály által kapott ármálist is 
emlit. — Turul 1902. évf. 166. 1. — M. N 
Zs. IL 24. 

Barasnyai. 73. T. 2. B. Györgynek 1700. évb?n 
használt c. p. — Alsófehér vm. It R. I. 
197. sz. 46 ntinUli. 73. T. 3. B. János és Péter, utóbbinak 
gykei: István és János 1638. YI. 28. nyertek 
i-.' n. 1. — Kihird. : 1639. IV. 11. Abauj vm. — 
Siebm. W. Ung. A. 30. t. 

Haráth. 73. T. 4. 1654. 111. 6. nyert a család 
llákóczy fejedelemtől c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVI. 

liaráth. 73. T. 5. B. Ádám s felesége Zermuth 
Erzsébet gykei: János — Henrik, János — 
Ádám, János — Ferdinánd, Anna— Katalin, 
Anna — Margit, Anna — Borbála ós Anna — 
llozina, valamint testvére: B. János — Ernő 
1686. IV. 3. Lipóttól kaptak e. n. 1. — Kk. 
XYIII. 347. — Kempelen I. 390. 

Haráth. B. Jánosnak 1770. évben használt c. p. 

— Nyitra vm. It. proc. jur. A. fasc. VII. 222. 
1770. — Címer: növekvő oroszlán három ró- 
zsát tart. — Sisakdisz: három structoll. 

üaráth de Ders. B. Péternek 1702. XI. 24. Li- 
l)ót király ad e. n. 1. — .Címer: kék paizsban, 
zöld mezőn könyöklő páncélos kar két nyilat 
tart. — Sisakdisz: szőlőfürtöt tartó vörös 
mezü kar. — Takarók: arany-kék, ezüst-vö- 
rös. — Erd. Kk. IV. 581. 

Uarathnaky. 73. T. 6. B. Istvánnak (Balassa- 
gyarmat) 1661. évben használt c. p. — Kassa 
város It. Csoma J. deveeseri birtokos közlése. 

liaráthy. 73. T. 7. B. István nagyenyedi lakos 
1609. V. 1. Báthory Gábortól kapott c. n. 1. 

— Erd. Kk. VI. 210. 
Uaratta-Dragono báró. 73. T. 8. B. András 1873. 

IV. 17. I. Ferenc József királytól nyert báró- 
ságot. — B. Károly és fia Alajos nyertek ma- 
gyar indigenátust. 
Barátzi. Í622. V. 13. kapott Ferdinándtól c. n. 
1. — O. L. 1316—1905. — B. Lászlónak (n.- 
váradi előnévvel) 1818. évben használt c. p. 

— Gróf Teleki It. Lymbus 1818. — Címer: 
csücskös talpú paizsban, zöld téren növek- 
vő oroszlán jobbjában zászlóval, baljában 
nyílvesszőt hegyével lefelé tart. 

Iiarbarith. B. aliter Horváth Györgynek 1581. 
évben használt c. p. — Címer: növekvő 
oroszlán, jobbjában egyenes karddal. — 
Siebm. W. Ung. A. 31. t. 

Harbell aliter Kassos. 73. T. 9. B. Pál és gykei: 
Zsigmond, András és Judith 1568. III. 28. 
Miksa királytól nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
1570. VII. 7. Szabolcs vm. — M. N. Múzeum 
It. — Dr. Áldásy 453. 1. — Kempelen I. 393. 

Harbély. 74. T. 1. B. György, felesége Surány 
Anna s gykei: Péter és Anna s testvére: B. 
Péter s ennek felesége Komjáti Katalin 1696. 
IV. 12. nyertek c. n. 1. — Kihird. : 1696. Ko- 
márom vm. — Komárom vm. It. 

Harbély alias Budai Körössy. B. ^fihály, fele- 
sége Erdély Dorottya 1606. I. 15. kaptak c. 
n. 1. — Kihird.: Borsod vm. — Kempelen I. 
:]93. 

Harbiil de Gaura. 74. T. 2. 1680. VI. 30. Apaffy 
Mihály B. Gergelynek ad c n. 1. — Kihird.: Fogaras lOÓO. IV. 1. — Kempelen I. 393. — 
Siebm. W. Sicbenb. A. 58. t. 

Harbuly. B. István 1679. IV. 19. Apafiytól ny-rt 
e. n. 1. — Erd. Kk. XXVIII. — Címer, 
csücskös talpú kék paizsban, zöld téren nö- 
vekvő oroszlán jobbjában karddal. — Sisak- 
disz: kar kezében három rózsa, — Kempelen 
I. 394. 

Barchi. B. Péter 1631. VI. 23. Kákóczy György. 
tői nyert többed magával c. n. 1. — Címer 
azonos az „Alphart4hi"-család címerével. — 
Hit. másolat gróf Teleki it. 

Bareo báró. 74. T. 3. B. Vince 1793. X. 16. nyert 
indigenátust. — Kk. XIII. 86. Erd. — 1795. 

1. 10. B. Félix !M. Teréziától kapott bárósá- 
got; ez az ág azonban kihalván, 1903. VI. 25. 
B. Ede huszárszázados részesült a magyar 
bárói méltóság adományozásában, mely mél- 
tóság Manaszy-Barco Györgyre is átruházta- 
tott. — Kempelen I. 394. — Siebm. W. 

Barcsay de Lövéte. 74. T. 4. Nemessége 1712. 
évben igazoltatott. — B. Jánosnak 1746. év- 
ben használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 1343. 

Barcsay de Nagyba resa, nemes és báró. 74. T. 5., 
6. és 7. Első ismert őse a XlII-ik században 
élt Ivancha. — B. Péternek 1687. évben és 
B. Ákos fejedelemnek 1658. évben használt 
e. p. _ Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 5263. sz. a. 

— Ezen palástos- címertől eltér az 1742. III. 
17. Mária Terézia által B. János ifj. és neje 
Toroczkai Katalinnak, továbbá B. Gergely- 
nek és feleségének Naláczi Sárának, valamim 
Sára leányuknak adományozott címer. — Erd. 
Kk. IX. 48. és Kk. IX. 50. — Mindkét címer- 
től eltér a M. N. Zs. II. 31. közölt címer. — 
Kempelen I. 396 — 400. 

Barcza. 74. T. 8. C. p. Szatmár vm. It. fasc. 
14. actor Nr. 53. anno 1804. Nob. Szabolcs- 
megyei család. 

Barcza de Nagyalasony. 74. T. 9. 1718. évben 
Károly királytól nyert donátiót. — C. p. 
Pest vm. It. polg. per. fasc. 90. Nr. 11. — 
Kőszeghi. 

Bárczay de Barcza. 75. T. 1. Sigmond király 
1421. II. 10. B. Lászlónak c. n. 1. és Mátyás 
király 1484.. évben B. Istvánnak pallos jogot 
ad. — M. N. Zs. II. 36. Fejérpataki I. 65. — 
Kempelen I. 401 — 404. 

Barozikay de Barezika. 75. T. 2. Alsó- és Felső- 
Barczikára 1637. XII. 7. Ferdinándtól nyert 
adományt. — B. Imrének 1798. évben hasz- 
nált c. p. némileg eltér a Barczikay János ál- 
tal 1844. évben használt c. p. — Borsod vm. 
It. 658. kgy. 1844. — Siebm. W. Suppl. 9. t. 

— Kempelen I. 405. 

Bárezy. 75. T. 3. B. Márton és János 1666. I. 12. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. ~ Kihird. : 1666. XII. 

2. Szepes vm. 1825. X. 13. Zólyom vm. — 
Ilit. másolat Szepes vm. It. — Kk. LXIV. 
1035. — Kempelen I. 408. 46 líárczy de Bárczyháza. 75. T. 4. 1464. évben 
Mátyás király mcgerősiti B. János és fiát, 
továbbá az András fiát: Osvátot, bárcziházi 
jószágukban. — Kempelen I. 406. lapon a B. 
Imre alispán c. p. közli és pedig kétfarku 
oroszlán jobbjában karddal, jobbról csillag, 
balról félhold. — Sisakdisz: madár csőrében 
zöld ággal. — Mi azonban a Siebm. W. üng. 
A. 31. lapjain illusztrált címert hozzuk, mi- 
vel nem tartjuk eldöntöttnek a címer kér- 
dését. 

Bardótz de Futásfalva. 75. T. 5. B. István töb- 
bed magával 1650. III. 20. Eákóczy fejede- 
lemtől kapott c. n. 1. — Kk. XXV. 43. Sándor 
J. „Cimerlevelek" II. 72. 1. 

Bardótz de Nagybaczon. 75. T. 6. B. Pál, János 
és András 1670. XII. 15. Apafíy Mihálytól 
nyertek c. n. 1. — Kihird. : Gyulafehérvárt, 
1671. II. 28. — Gy.-fehérv. kapt. It. Arm. 30. 

— B. Gábornak 1795. évben és B. András^iak 
1782. évben használt c. p. — xilsófehór vm. 
It. B. II. 398. és Cfc. I. 194. sz. a. 

Bardótzi de Küsmüd. B. József falu nótáriusá- 
nak 1835. évben használt c. p. — Pálmay It. 
XIX. 446. — Címer: kerek talpú paizsban 
egyenes kard, hegyével felfelé állítva, a paizs 
jobb szögletében a nap. — Sisakdisz: két ho- 
rog keresztbe téve. 

Bárdos de Lénárddarócz. 75. T. 7. B. Péter, Pál, 
István, Simon. János, Benedek és Miklós test- 
vérek 1647. VI. 9. nyertek Ferdinándtól c. n. 
1. — Kihird.: 1652. V. 8. Borsod, vm. — 
Ered. n. 1. Bárdos Józsefné birtokában Buda- 
pest. — Kempelen I. 411. 

Bárdosi. B. Györgynek 1838. évben használt c. 
p. — 1 Marostorda vm, It. 1838. évi homg. 81. 
1. — Címer : kerek talpú kék paizsban nö- 
vekvő oroszlán ragadozásra tartja első lábait. 

— Sisakdisz: piros mezű kar balfelé fordí- 
tott karddal. 

Bárdossy. 75. T. 8. B. János, neje Kisevich Hor- 
váth Mária és fia: Antal 1768. V. 25. Mária 
Teréziától nyertek c. n. 1. — Kihird.: 1769. 
Heves vm., 1771. Abauj vm., 1772. Gömör vm. 
és 1780. Pest vm. — Kk. XLVIII. 113. — 
Heves vm. It. 1782. évi 220. sz. 244. jk. — 
Orosz ,,Heves vm. N. Cs." 21. 1. — Kempelen 
I. 413. 

Bárdossy de Bárdos. 75. T. 9. A XVII-ik század- 
ban elterjedt nemes család Vas megyében. — 
,,Vas vm. N. Cs." Balogh 14.^1. — Kempelen 
I. 413. 

Bárdy. 76. T. 1. B. Mátyás s felesége Dancsó Do- 
rottya 8 gykei : Albert, Bálint, János, András és 
Benedek 1681. VII. 17. nyertek c. n. 1. — 
Pest vm. It. , B. 13." — Kihird. : Nógrád vm. 
1083. 

Bárdy alias Siuka, B. Mihály marosszéki lakos 
1720. II. 10. Károly királytól kapott c. n. 1. 

— Címer: ezüst paizsban biborruhás kar 
karddal, melyre véres fej van tűzve. — ■ A 
zárt sisak disze: 3 búzakalász. — Takarók. arany-kék, ezüst-vörös. — Erd. Kk. VII. 1. 

Barenay. B. Ferenc s neje Lanthaller Jozefa s 
fia: Miklós 1758. VI. 5. Mária Teréziától 
nyertek c. n. 1. — Címer: hasított, jobb felé- 
ben vágott paizs; az 1. kék mezőben hat águ 
arany csillag, a 2. arany mezőben kövekkel el- 
látott fülön függős és ezüst nyakékes szere- 
csen fej ; a bal vörös mezőben három ezüst 
jobbharánt pólya. — Sisakdisz: ezüst ruhába, 
melynek nyaka, kézelője és öve bíborszegélyű, 
öltözött szerecsen szembe fordulva, kinyúj- 
tott karokkal, mindkét kezében hat águ arany 
csillaggal. — Kk. XLIV. 578. 

Barichya de Gyéres. Báthory Gábor 1610. V. 1. 
B. Gáspárnak és 57 társának c. n. 1. ad. — 
1627. IX. 4. Bethlen Gábor által is megerő- 
síttetett. — Kihird. : Torda vm. 1628. VI. 21. 
Eredeti n. 1. Gyéres község It. — Címer azo- 
nos a , Bak de Gyéres"-család címerével. 

Barieza de Rotipar. 76. T. 2. B. Lőrinc 1594. I. 
8. Báthory Zsigmondtól kapott c. n. 1. — 
Eredeti n. 1. Csoma József nagybirtokos őri- 
zetében Devecseren. 

Barieza. B. Mihály és Balázs 1624. VI. 8. 
Bethlou Gábortól nyertek c. n. 1. — Címer r 
kerek talpú kék paizsban, piros mezű kar 
karddal és három buzakalásszal. — Sisak- 
disz: fi paizsalak. — Takarók: arany-kék,, 
ezüst-piros. — Erd. Kk. XII. 18. 

Barilich alias Borilits. B. György és fia Már- 
ton, ugy testvérei: Orbán és Gergely, val.i- 
mint ezek fiai: Gáspár, Miklós, Simon, 
György, Márton. Mátyás, Péter és Márkus 
1597. VIII. 1. Rudolf királytól kaptak c. n. 1. 
— Ered. n. 1. Mosón vm. It. 

Barinay de Monostor. B. György s fiai: Ferenc, 
György, Márton s leánya: Erzsébet 1652. X. 

I. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
Nyitra vm. 1652. Barinay Istvánnak 1759. 
évben, B. Ferencnek 1720. évben és B. Ignác- 
nak 1736. évben használt c. p. Nyitra vm. It. 
XLVI. 11542.; proc. jur. v. I. 15. 1720. és 
proc. jur. Bf. XI. 316. sz. alatt. — Eredeti 
n. 1. Pest vm. It. Okit. 27032. 

Barits. B. Mihály s gykei: József és Anna 
1722. V. 1. kaptak c. n. 1. — Kk. XXXIII. 
596. — C. p. Pest vm. polg per. fasc. 285. Nr. 
45. — Kőszeghi. 

Barius de Bánfalva. 76. T. 3. Kihalt borsod- 
megyei család. — Siebm. W. Ung. A. 32. t. 

Barkassy alias Munkácsy. 76. T. 4. M. N. Zsebk. 

II. 42. 1. — Kempelen I. 417, 1. 
Barkaszy alias Kisvárdai. 76. T. 5. B. István, 

neje Tolnai Erzsébet s fiai : Ferenc, András, 
Péter és János 1677. I. 22. ApaíTytól nyertek 
c. n. 1. — Gyf. Kk. XXVIII. 19. — Csoma 
„Abauj vm. N. Cs." 84. 1. 

Barkay. B. Tamás 1633. VIII. 20. nyert c. n. 1. 
— Kihird.: Torna vm. 1634. V. 3. — C. p. 
Pest vm. It. polg. per. fasc. 247. Nr. 6. — 
Kőszeghi. — Kempelen I. 418. 

Barkőczy de Szála és Tamava, 76. T. 6. és 7. ne- 
mes, báró és gróf. — B. László fia László beregi 47 alispán 1631. V. 18. ferdinándtói nyert báró- 
ságot. — Ered. M. N. Múzeum, Barkóczy It. 
— Barkóczy Ferenc aranysarkantyús vitéz, 
Zemplén vm. főispánja, altábornagy, cs. és 
kir. kamarás és fia Ferenc 1G87. XII. 8. Lipót 
király által grófi rangra emeltettek. — Dr. 
Aldásy 263. 1. — Ered. gr. Barkóczy It. — 
Kk. XIX. 136. — B. Zsigmond zemplén me- 
gyei alispán s neje Szent-Iványi Borbála <> 
gykei: Imre, Mihály és Sándor 1722. I. 23. 
Károly királytól báróságot nyertek. — Kk. 
XXXIII. 632. — Futaki gróf Hadik Endre 
1887. VII. 7. engedélyt nyert a „futaki és 
szálai gróf Hadik — Barkóczy" kettős név vi- 
selésére. (Lásd „Hadik — Barkóczi gr." alatt). 
Klopsch Béla 1902-ben örökbefogadás foly- 
tán 1902. évben szintén engedélyt kapott a 
„Barkóczy — Klopsch" kettős név használatá- 
ra. — M. N. Zsebk. I. 307. — Kempelen I. 
419. 
Bárky. 76. T. 8. B. István, felesége Gáspárgyörgy 
Ilonától szül. gykei : Ferenc, György, Katalinés 
Juliánná s testvére B. András s gykei: 1669. 
VIII. 10. Lipóttól nyertek c. n. 1. — M. N. 
:^[uzeum It. — Dr. Áldásy 239. 1. 

Barla. B. Mihálynak 1607. VI. 25. Branden- 
burgi Katalin ad c. n. 1. — Gyf. Kk. XVI. 
99. 

Barla. B. Demeter és gykei: 1576. II. 22. Miksa 
királytól kaptak c. n. 1. — Szatmár vm. It. — 
Gorzó 10. 

Barla. B. István és János testvérek 1626. VIII. 
14. Ferdinándtól nyertek c. n, 1. — Szatmár 
vm. It. — Kihird.: Szatmár vm. 1628. I. 26. 

— Gorzó. 13—14. 

Harla. 76. T. 9. B. György s testvérei: István, 
János, Balázs és Mihály 1641. XII. 31. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Hit. másolat Bihar 
vm. It. 

Barla de Csikszenttamás. B. Gergely ós István 
1655. VII. 7. Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 
1. — Dr. Vass, Szék. okit. 

Barla de DragomérfalTa. 77. T. 1. 1761. évben 
igazolta nemességét Tordamegyében. — Címer : 
Szolnok-Doboka vm. Monogr. III. 375. 1, — 
Kempelen I. 424. 

Barla de Hosszúassző. B. György és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gébortól nyert c. n. 1. 

— Kihird. : 1611. IV. 13. Kraszna vm. — Ke- 
mény J. Appendix Dipl. Trans. XVI. — Erd. 
N. Muz. — Címer azonos a „Bálint de 
Hosszúasszó"-család címerével. 

Barla de Kiskagya. 77. T. 2. B. János 1618. 
XII. 29. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — 
Erd. Kk. X. 98. 

Barla de Száldobos. B. Miklós 1652. V. 11. Rá- 
kóczy Györgytől 'Icapott c. n. 1. — . Dr, Vasfe-, 
Srékely okit. 

Barlabás de Héderfája. B. Lénárdnak 1508., 
1510. és 1512. évbekben használt s egyező c. 
p. — Gróf Teleki It. 1508/962., 1510/974. és 
1512/976. sz. a. — Címer: egy ökör- fej. Barlanghi. 77. T. 3. B. Ferenc nagyszombati taná- 
cí-os és első nejétől Plathy Klárától szül. gykei : 
Anna 逻 Mária, továbbá második neje nemet 
Pyber Éva s gykei: Miklós, József, Károly, 
Jozefa, Borbála, Katalin é» Zsófia 1755. IV. 
28. Mária Teréziától nyertek c. n. 1. — Kk. 
XLIll. 546. — Hit. másolat Bihar vm. It. 
kgy. 1813. VIII. 19. — B. Ferencnek c. p. 
1804. évből. Nyitra vm. It, proc. jur, B. ía«c. 
XLllI. 1265. 1803. C. 

Banuas. B. Imre óa társai 1578. évben nyertek 
e. n. 1. — Pest vm. It. Nemesi iratok „D. 8." 

— Ivüszeghi. 

Bármay. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 88. 

Nr. 1. — Kőszeghi. 
Barmos de Bihar. 77. T. 4. B. János és testvére 

István 1605. XI. 29. nyertek c. n. 1. — Hit. 

másolat Bihar vm. It. N. P. 12. 
Barna. B. Sámuelnek 1838. évben használt c. p. 

— Marosvásárhely városi It. 1838. honig. 
12. 1. 

Barna de Mellétbe. 77. T. 5. Már a XV-ik században 
szereplő család ; Gömörmegyéből származik, hol 
több Ízben nyert birtokaira adományt. — B. 
Györgynek 1650. évben használt c. p. követ- 
kező címert ábrázolja: ferde paizsbm négy 
lábán áJló bika, feletti; páncélos kar karddal. 

— Sisakdisz: a páncélos kar karddal. — 
Kempelen I. 426. következő címert közli : 
kékkel és vörössel vágott paizsban felül pán- 
célos kar kardot tart, alul zcld halmon fekete 
bika. — Sisakdisz: a kar. — Takarók: arany- 
kék, ezüst-vörös. — ■ A család tagjai nagyobb- 
részt az általunk illusztrált címert használ- 
ják. 

Barna de Nyeruieg. 77. T. 6. B. Tamás, Gábor, 
János és Katalin 1618. XI. 22. Bethlen Gá- 
bortól kaptak c. n. 1. — Hit. másolat Bihar 
vm. It. 

Bamabacus de Patha gróf. B. János Győző mi- 
norita s testvérei : Ferenc — Hilárius, Ká- 
roly — Antal, Erzsébet, Anna — Mária 1686. I. 
5. Lipóttól nyertek grófi diplomát, — Címer: 
két nem egyenlő részre vágott paizs; az alsó 
nagyobb kék mezőben, zöld gyepen, arany 
makktermésü tölgyfa fölött két nyolc águ 
csillag között üstökös csillag; a kisebb felső 
ezüst mezőben császári kétfejű sas, fejei kö- 
rül arany körrel. — A paizson grófi korona. 
— Sisakdisz: két arcú emberfő, jobbról élő, 
balról halott arcot mutatván, egy szárny és 
emberi csont közt emelkedik ki és a fej mind- 
két szájából szallag nyúlik ki „Sic sempor" 
felírással. — A paizstakarók helyett pálma- 
ágak. — Kk. XVIII. 294. — Kempelen I. 
430. 

Barócs de Barócx. B. Márton és testvérei: Lu- 
kács és Miklós 1622. VI. 9. kaptak c. n. 1. — 
Címer: osztott paizs, arany és piros színű; 
az arany mezőben fekete oroszlán, a piros- 
ban három arany liliom. — Sisakdisz: növek- 
vő fekete oroszlán jobbjában arany liliomot 
tart. — Takarók: arany-kék, ezüst-piros. — 48 Komárom vm. It. Nemeííi okirattár 140. II. 
14. 

Barócz de Melléíhe. 77. T. 7. Zsigmond király 
1415. III. 24. B. Jano&nak, atyjának: Jakab- 
nak, testvéreinek, Györgynek, Imrének és 
Franknak, továblja B. Imrének, a Pál íiának 
ad c. n. 1. — Dr. Aldásy, „Címereslevelek" 
6. 1. 

Bároczi de Hari. 77. T. 8. B. Sándor alsófehér- 
megyei viceszolgabirónak 1727., 1737., 1756. 
és 1759. években használt c. p. — Alsófehér 
vm. It. Cs. I. 47., R. II. 507., R. II. 612. és 
R. II. 627. sz. a. 

Baronyay. 77. T. 9. B. Mátyás és István 1643. 
évben Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — 
Kihird. : 1643. Nagyváradon. — Ered. a kassai 
Múzeumban. 

Baross de Bellus. 78. T. 1. B. Péter és fiai : Pé- 
ter, Jakab, Márton és György, valamint test- 
vére Jakab 1579. VII. 22. Rudolf királytól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: 1579. X. 22. 
Trencsén vm. — M. N. Zsebkönyv. II. 43. -- 
Kempelen I. 431 — 436. — B. Gáspárnak 
1751. évben használt c. p. Nyitra vm. proc. 
jur. B. XVI. 489. 1751. 

Baróthy. B. Jánosnak (Bihar vm.) 1822. év- 
ben használt c. p. Siebm. W. Suppl, 193. t. 
— Címer: vágott paizs, felső piros rósz 
üres, alsó ezüst részben egy egyenes karddal 
vízszintesen átdöfött piros szív. — Sisakdisz: 
koronából felfelé nyúló páncélos kar görbe 
karddal, melynek hegye bal- és lefelé van 
szögezve. — Takarók: arany-kék, ezüst- 
piros'. 

Baróthy. B. Gábor Kolos vm. hites assesisorá- 
nak 1754. évben használt c p. — Alsófehér 
vm. It. K. VI. 342. — Címer: kerek paizs- 
ban kar karddal. 

Baróthy de Baróth. 78. T. 2. B. István 1673. év- 
ben nyert c. n. 1. — Siebm. W. Siebenb. 0. 
Suppl. 193. t. — Pálmay, Háromszék vm. N. 
Cs. 48. és 52. 1. 

Baróthy de Vajdaszentivány. B. Istvánnak 
1701. évben használt c. p. — Címer: kerek 
paizsban, zöld téren két szemben álló hattyú, 
nyakulíon átnyilazva. — Gróf Teleki It, Gr. 
Teleki Sándor oszt. 1701. 

Baróthy alias Nussborin. B. György 1679. X. 
14. Lipóttól nyert c. n, 1. — Ered. n. 1. Mo- 
són vm. It, 

Bárra. B. László, András. Sándor és József 
1800. XI. 6. nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. 
XIII, 242. — Címer: kék paizsban repülő 
galamb, csőrében babérkoszorúval. — Sisak- 
disz: repülésre kész galamb. — Takarók: 
ezüst-kék. — Kempelen I. 438, 

Harra de Dállya. 78. T, 3. B. Józsefnek 1835. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Iszlai 
oszt. 1835. 

Bárra de Homoródalmás. 78. T. 4. B, Mihálynak 
1756. évben és B. Józsefnek 1810. évben hasz- nált c, p. — Udvarhely vm, It. 1756 — 82. évi 

. Civ. 9. Csőm. 3458. és Pálmay It. XIX. 444. 

Barrabás. 1791. év I. 3. B. Ferenc s felesége 
Mrachich Rózától szül, leánya Anna nyer- 
tek c. n, 1. — Kk, LV, 273, — Címert lásd 
„Barabás" alatt, 

Barrwy. 78, T. 6, B, Simon és testvérei: Pál, 
Mátyás, János, Imre és István 1417. V, 20. 
Zsigmond királytól nyertek c. n, 1, — Dr, Al- 
dásy „Címereslevelek" 8. 1. — Turul 1894. 
évf. 119. 1, 

Barsich. 78. T, 5, B, György 1610, I. 20, kapott 
c. n. 1. — Zágráb vm, It. — Adami Scut, Gént, 

Bársony, B, György és fia György 1646, X. 2. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird. : 
Borsod vm. 1647. VII, 11, — Címer: veres 
paizsban, zöld téren álló farkas mindkét első 
lábával egy hegyével lefelé fordított alabár- 
dot tart. — ' Sisakdisz: növekvő farkas jobb- 
jában három buzakalásszal. — Takarók: 
arany-kék, ezüst-kék. — Borsod vm. It, Ne- 
mesi iratok 67, 

Bársony de Lovas-Bercny. B, György 1561. év- 
ben és B. János 1586, évben nyertek doná- 
tiót. — Címer: kék paizsban zöld téren kí- 
gyóval övezett oszlop, melytől jobbra és bal- 
ra 1 — '1 daru áll. — Sisakdisz: jobbra for- 
dult daru jobb lábában zöld koszorút tart. — 
Kempelen I. 439. 

Barssy. B. András gykei: János, András, Ist- 
ván; testvérei: Dávid és Miklós 1637, VIII. 

,23, nyertek c, n, 1. — Bars és Pest vm, It, — 
Kempelen I. 439, 

Barsy. B. Istvánnak c. p, — Siebm, W, Suppl. 
9. t. — Címer: kerek talpú paizs alján zöld 
téren derékbői kinövő egyszarvú. — Sisak- 
disz: a paizsalak. 

Barsy. 78. T, 7, B, István s neje Kapronczay 
Magdolna s testvére B. János 1622. évben 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: 1623. Nyitra vm. 
— Ered, n. 1, Jászói kápt, It, 

Barta de Pann. 78. T. 8. B. Mihály, János és 
Ádám testvérek és B. István 1686. X. 5. Li- 
póttól nyertek c. n. 1. — Kihird. : Nyitra vm. 
1687, — Nyitra vm, It. Proc. Nittr, Invest, 
Nob. Doc, pag, 88, 

Bartakovics de Kisappony. 78. T. 9. B. Ádám- 
nak 1717. évben és B. Ferenc szolgabírónak 
1780. évben használt c, p. — Nyitra vm. proc. 
jur. fasc. L Nr. 21. 1717. és XXXIV. Nr. 73l! 
1779. 

BartaL B. István neje Muhoray Katalin fiai: 
György, István és Bálint 1722. V. 1. Károly 
királytól kaptak c, n, 1. — Hevet,- vm, It, 
1809. évi 45, sz, — B, István széchénkei pap- 
nak 1816, évben használt c. p. Nógrád vm. 
It, Nob. IV, 5, — Címer: kék paizsban, zöld 
halmon, korona felett vörös ruhás kar kard- 
dal s azon török fej, — Sisakdisz: a paizs- 
alak, — Takarók: arany-kék, ezüst-piros. — 
Orosz, „Heves vm. N, Cs," 23, — Kempelen 
I. 440. 49 Bartal de Beleháza. 79. T. 1. Egy n család 
birtokában levő 1282. iWben kelt okmányból 
■kitetszöleg „Belud-Karcha"-tól veizi eredetét. 

— Beleház — Karchára 1580. évben kapott uj 
adományt. N. Zsebkönyv II. 50. 1. 

Bartolis de Hódos. B. Gerg^ílynek 1838. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 1888. 
évi honig. 30. 1. — Címer: kar karddal a a 
kard hegyén korona. 

Bartalís de Marossssentkirály. B. Sámuelnek 
1834. évben használt c. p. — • Tálmay It. XIX. 
10. — Címer: kék paizsban növekvő orosz- 
lán. 

Bartalóczy. 79. T. 2. B. János és testvérei: 
Kristóf és József 1820. I. 21. Ferenc király- 
tól nyertek c. n. 1. — Kk. LXIY. 322. ós Pest 
vm. It. 

Bartalos de Várhogya. 79. T. 3. Siebm. W. 
Suppl. 9. t. 

Bartalyos de Medesér. B. Mihály, György, Pál 
János és Péter 1606. XI. 13. kaptak c. n. 1. 

— Kempelen I. 443. 

Bartalyus. B. Mihály kolosi lakos 1619. II. 11. 
Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
V. 107. — Címer: kék paizsban koronából 
növekvő farfkas, jobbjában karddal. — Ta- 
karók: arany-kék, ezüst-piros. 

Bartalyus. 79 T. 4. B. Balázs alcsernátoni lel- 
kész 1614. VIII. 16. Bethlen Gábortól kapott 
e. n. 1. — Gyfv. Kk. VII. 313. 

Bartenstein báró. 79. T, 5. Báróságot 1744. IT. 
27. nyert. — Magyar indigenátust 1753. V. 2. 

Bartha. 79. T. 6. B. János s neje 1584. évben 
kapott Rudolf királytól c. n. 1. — Ered. egri 
Capt. It. Nr. 95. 

Bartha. 79. T. 7. B. László s gykei : János, Gás- 
pár, Zsigmond, Ferenc, András és László 
1687. IX. 28. Lipóttól nyertek c. n. 1. -— 
Szatmár vm. It. — Gorzó 12. 

Bartha. 79. T. 8. B. Pál s neje Oláh Margit s 
gykei: György, Péter, István és János, to- 
vábbá testv. : Tamás, János és László 1668. VI. 
30. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird.: 1669. 
IV. 9. — Kempelen I. 449. 

Bartha. B. Sándor Csongrád vm. alügyészéneik 
1845. évben használt c. p. — Címer: páncé- 
los kar karddal, a paizs felső jobb szögleté- 
ben félhold, bal szögletében csillag. — Si- 
sakdisz a paizsalak. — Takarók: arany-kék, 
ezüst-piros. — Nyitra vm. It. Nob. I. 29. 

Bartha. B. Mihály és Balázs testvérek 1626. V. 
21. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird.: 
Nyitra vm. 1626. Hont vm. 1714. — Címet: 
kék paizsban, zöld téren növekvő oroszlán, 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: növekvő 
oroszlán leveles koronát tart. — Takarók : 
arany-kék, ezüst-vörös. — Nyitra vm, It. 
Nob. I. 29. 

Bartha. B. Albert fia Márton és testvére Imre 
1580. líl. 18. nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
Nyitra vm. 1582. — Címer : háromszögű 
piros paizsban, zöld tér közepén gyökeret* 

Magyarország címeres könTT*. hársfa s alatta párducz növekvőn. — Sisak 

disz: a párduc. — Hit. másolat Nyitra vm 

It. Nob. fasc. I. Nr. 29. 
Bartha. B. József K.-Szolnokmegyei esküdtnek 

1832. évben használt c. p. — Címer: kerek 

talpú vörös paiz&ban könyöklő kar karddal, 

azon török fej. — > Bihar vm. It. kgy 1839. 

VIII. 62. 
Bartha. B. Mihály s gykei: András, Ittván, 

Mihály, Katalin, testv.: Máté, Pál, István, 

Balázs és János 1633. VII. 26. nyertek c. n. 

1. — Kihird.: Borsod vm. 1634. — Kempelen 

I. 448. 
Bartha. B. Mihály és felesége Leökes Erzsébet 

1618. VI. 10. Mátyás királytól kaptak c. n. 

1. — Kihird.: Szatmár vm. 1618. XL 28. — 

— Szatmár vm. It. — Gorzó 11. 

Bartha de Alsószentmihályfalva. B. Imre ét> 
Mihály 1650. I. 2. Rákóczy Györgytől nyer- 
tek c. n. 1. — Dr. Vass, Székely okit. 

Bartha de Alsótorja. B. Miklós 1611. VI. 12. 
Báthory Gábortól kapott c. n. 1. — Gróf 
Teleki It. — Címer azonos a .,Beder"-család 
címerével. — O. L. 1780—803. Erd. főkorni. 
sz. oszt. 

Bartha de Atosfalva. B. Andrásnak 1791. évben 
használt c. p. — Marostorda vm. It. 1791. 
évi homg. 105. 1. 

Bartha de Bágyon. 79. T. 9. B. István 1660. I. 
17. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Erd. 
Kk. XXIV. 264. 

Bartha de Csikszentsimon. B. Mihálynak 1655. 
VII. 7. Rákóczy György ad c. n. 1. — Erd. 
Kk. XXVI. 605. — Kempelen L 449. — Dr. 
Vass, Székely okit. 

Bartha de Dalnok. 80. T. 1. B. István. György, 
Jakab és Miklós 1620. II. 8. Bethlen Gábortól 
kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. X. 147. — Kem- 
pelen I. 447. 

Bartha de Ders. Bartha Mózesnek 1779. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 264. — 
Címer: kar karddal. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. 

Bartha de Étfalva. SO. T. 2. B. Imre assessornak 
1825. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 

— Gr. Földvári oszt. 1825. 

Bartha de Harasztos. 80. T. 3. B. Tamás és 
András 1625. IV. II. Bethlen Gábortól c. n. 1. 
nyertek. — Kolosm. Conv. Arm. B. 27. — 
Siebm. W. Siebenb. A. 60. t. 

Bartha de Hosszúasszó B. Máté és 127 társa 
1610. XXII. 18. Báthory Gábortól nyertek 
c. n. 1. — Kihird.: 1611. IV. 13. Kraszna 
vm. — Kemény J. Append. Dipl. Trans. 
XVI. — Erd. N. Múzeum. — Címer azonos a 
..Bálint de Hosszúasszó"-c3alád címerével. 

Bartha de Keresztúr, Nagynion et Menye. 80. 
T. 4. A család 1630. évben nyert Ferdinánd- 
tól c. n. 1. — Dr. Petri, Szilágy vm. Monogr. 
V. köt. 100. 1. 

Bartha de Kisgörgény. 80. T. 5. 1607. X. 17. 
Rákóczy Sigmond B. Tamásnak és Benedek- 50 nek ad primipilátust, — B. István és fiai: 
Zsigmond, István és Sámuel 1672. VII. 1. 
Apaffy Mihálytól kaptak c. n. 1. — Ered. n. 1. 
Bartha Károlynál M.-Pagocsán. 

Bartha de Lukafalva. B. Márton és Menyhért 
1838. évben használt s megegyező c. p. — 
Kerek paizsban kar kezében karddal. — Ma- 
rostorda vm. It. 1838. évi homg, 203. 1. 

Bartha de Nagyborosnyó. 80. T. 6. 1659. III. 15. 
B. Márton, Gergely, György és Mihály testvé- 
rek nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. XXII. 122. 

Bartha de Nagyőr. 80. T. 8. Bt. B. János ny. 
vezértörzsorvos 1909. III. 22. nyert c. n. 1. — 
Kernpelen I. 450. 

Bartha de Páltelek. B. Mihálynak 1696. évben 
használt c. p. — Szatmár vm. It. 

Bartha de Sziget. 80. T. 7. B. László Apaffy fe- 
jedelemtől nyert c. n. 1, — Kihird. : Szatmár 
vm. 1843. — Szatmár vm. 1843. — Szatmár 
vm, monogr. II. 283. 

Bartha alias Bonlha, B. Mátyás, felesége Máté 
Katalin, testv. : B. János és Péter 1631. XII. 
6. kaptak c. n. 1. — Kernpelen I. 448. 

Bartha alias Literati de Harasztos. 80. T. 9. B. 
Balázs 1608. X. 31. Báthory Gábortól nyert 
c. n. 1. — Dr. Yass, Székely okit. — Erd. Kk. 
V. 92. 

Bartheldy. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 
191. Nr. 60. — Köszeghi. 

Bartlrae de Ehrensehilld Sehell. — 1774. évben 
nyert c. n. 1, — Címer : négyeit paizs 1. és 4. 
arany mezőben koronázott fekete félsas; 2. 
kék mezőben, zöld dombon, kiterjesztett szár- 
nyú, jobbra fordult pelikán fiókáit táplálja; 
3. piros mezőben balra fordult, növekvő, két- 
farku oroszlán jobbjában karddal. — Sisak- 
disz: kitérj, szárnyú jobbra néző, fekete sas. 

— Takarók: arany- fekete, ezüst-piros. — 
Marostorda vm. It. 

Barthó de Csik-Rákos. B. Istvánnak 1607. V. 
16. Rákóczy Zsigmond ad c. n. 1. — Dr. Vass, 
Szék. okit. 

Barthodeiszky de Barthodei, Rátki et Salamonfa. 
81. T. 1. Morva lovagi család. — A „lláthki és 
Salamonfai" előnevet 1791. VII. 21. Lipót 
királytól kapta. — ösi címere: ezüst paizs 
jobbharánt kék pólyával, melyben három 
ezüst ruta. — Sdsakdisz: fekete sas-szárny a 
három ezüst rutás kék pólyával. — A jelen- 
leg használt és általunk illusztrált címernél 
paizstartóul két oroszlánt is használnak. — 
M. N. Zsebkv. II. 52. ]. — Kernpelen I. 453. 

— LXXXI. t. 1. 

BarthófTy de Bilke. 81. T. 2. B. András nagy- 
rőcei bányatulajdonos 1800. X. 31. Ferenc 
királytól, nevének „I3arthó"-ról „BarthóíTy"- 
ra való átváltoztatásával c. n. 1. nyert. — Kk. 
LX. 259. — Előnév adományozás 1802. IX. 
U). — Kk. LX. 762. 

Bartholich. 81. T. 3. B. Péter 1716. TII. 6. Ká- roly királytól nyert c. n. 1. — K. k, XXXI. 
127. — Siebm. W. 34. t. — Kempelen I. 462. 

Bartholomeides. C. p. Pest vm. It. acta nov. ex 
1796. Nr. 1840. — Köszeghi. 

Bartholotti de Parteufeld báró. 81. T. 4. B. Já- 
nos, Pál és Károly testvérek Ferdinándtól 
1636. XI. 17. kaptak c. n. 1. — 1704. VIII. 
8. B. Pál Lipót királytól báróságot nyert. — 
1715. évi 135. t.-cz.-kel magyar indigenátust 
kaptak. — Siebm. \V. 34. t. 

Barthos. Barthos N. járási orvosnak 1803. év- 
ben használt c. p. — Nyitra vm. It. proc. jur. 
L. fasc. XL. Nr. 220. 1802. — Címer: paizs 
alján zöld mezőn növekvő griff jobbjában 
liliomot tart. — Sisakdisz: három liliom, 

Barthos de Albis. 81. T. 5. B. Mihály s fiai: 
József, Mihály, András és Márton 1703. IV. 
23. Lipóttól nyertek c. n. 1, — Kihird.: Há- 
romszék vm. 1703, X. 23. — Kk. LIII. 147. 
— Kempelen I. 457. a következő címert köz- 
li: kék paizsban páncélos kar lefelé tartott 
tőrrel egy emberi fejet szúr át. — Sisakdisz : 
növekvő sárkány jobbjában kígyót, baljában 
lándzsát tart. — Mi azonban a családnak llá- 
romszóken lakó tagjai által használt és Siebm. 
W.-ban is közzétett címert mutatjuk be. 

Barthos de Csittszentiván. B. Istvánnak 1838. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1838. évi homg. 65. 1. — Címer: kerek talpú 
paizsban koronán nyugvó páncélos' kar görbe 
karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. 

Barthos de Sziget. 81. T. 6. B. István és András 
1627. XII. 7. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. —Ki- 
hird.: SárDfe vm. 1628. — Szatmár vm. It. 
fasc. 40. actor Nr. 10. 1830. — N. Zsebk. IL 
64. 1. a takarókban eltérés van. — Kempelen 
I. 455. — B. Ferencnek 1813. évben használt 
c. p. — Bihar vm. It. N. P. 237. 

Barthos de Tapocza. B. Imrének 1655. YII. 7. 
Rákóczy György ad c, n. 1. — Dr. Vasis, Szé- 
kely okit. 

Bartó alias Bartóffy. B. Márton 1810. XII, 7 
Ferenc királytól nyert c, n, 1. — Kk, LXII. 
1254, — Címer: arany pólyával vágott kék 
paizs, felső részében zöld gyepen, jobbra for- 
dult pelikán fiait táplálja, az alsó részében 
fehér kőalapon fezemközt álló, fekete ruhás, 
zöld kucsmás bányász, jobbjában bányász- 
csákányt tart, a paizs jobb felét bányaüreg 
foglalja el, mely fehér-sziklás hegybe van 
vágva, — Sisakdisz : a bányász növekvőn, — 
^Takarók: arany-kék, ezüst-kék. — Dr. Ko- 
máromy ós Pettkó Nagy Iván értesítő. III 
119. l. 

Bartók. B, Jánosnak Feldoboly Í783. évben 
használt c, p, — Alsófehér vm, It, D, IIT. 
578, — Címer: kerek talpú paizsban kar ke- 
zében pallós, a kar hajlásúban a nap s a paizs 
jobb felső szögletében hat águ csillag. — Si- 
sakdisz: kar kezében irótollat tart, 

Bartók. 81, T. 7, B, András s neje Gárdy B(ir- 51 ^ bála s fia György 1641. XI. 14. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — Kihird.: Sáros vm. 1643. 
111. 18. — Zemplén vm. It. 
Bartók. Pest vármegyei nemesi család. — C. p. 
Pest vm. It. polg. per. fasc. 56~57. Nr. 16. 

— Kőszeghi. 

Bartók. J3. Mihály. Dalnokról ós 317 társa 
1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől nyert c. 
n. 1. — Kihird. : Marosvásárhely 16B8. XI. 8. 

— Cimer azonos az „Ádám de Nagyenyed"- 
osalád címerével. — Sándor J. ,.Círaerleve- 
lek" II. 88. 1. 

Bartók. B. István, András és Márton testvérek 
8 B. Mihály 1643. VII. 4. Ferdinándtól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird.: Pozsony vm. 1643. — 
Sopron varos It. — Kempelen I. 460. 
Bartók. B. István felesége Bedécs Borbála., 
gykei: István, György, Gergely, Anna; fivé- 
re: B. András 1666. V. 26. kaptak c. n. 1. — 
Kihird.: Heves vm. 1670. — Ered. n. I. 
Atanyban, a család örizetében — Orosz.. 
„Heves vm. N. Cs." 23. — Kempelen I. 461. 

Bartók de Málnás. 81. '1. 8. B. Gergely 1610. 
I. 7. primipilaris levelet nyert. — Erd. Kk. 
VI. 449. — Nemességüket 1786. évben igazol- 
ták. — B. .Józsefnek 1779. és 1796. években 
használt és egyező c. p. — Alsófehér vm. It. 
R. III. 882. sz. és gróf Teleki It. Teleki Sá- 
muel oszt. 86. sz. 

Bartók de Mártunfalva. B. Ádám és Ferencnek 
1792. évben használt s egyező c. p. PáJmay It. 
XVIII. 1662. — Cimer: kerek talpú 
paizsban kar görbe karddal; a kar alatt liá- 
rom hat águ csillag. — Nemessége 1844. III. 
23. — Temes vm. kihirdetve. — Lendvay, 
„Temes vm. N. Os." 40. 1. 

Bartók de Sepsiszentgyörgy. 1680. III. 15. 
nyert Apaffy Mihálytól c. n. 1. — Cimer: 
kék mezőben páncélos kar karddal. — Pál- 
may „Háromszék N. Os." 53. 1. 

Bartók de Szuhafő. 81. T. 9, B. György, Péter, 
Mátyás, István és János 1652. V. 2. kaptak 
c. n. 1. — Kihird.: Abauj vm. 1653. IV. — 
Göniör vm. 1653. VIII. 26. — Ered. n. 1. 
Bartók Sámuel őrizetében Szuhafőn. — Kem- 
pelen I. 457—459. 1. 

Bartók alias Szent Iványi. B. János 1701. XT. 
1. Lipóttól kapott c. n. 1. — Erd. Kk. III. 
673. — Címer: kék paizsban magasan fel- 
emelkedő sziklacsúcsra viola szinű ruhába 
öltözött ember, jobbfelé fordulva igyekszik 
felfelé, feje felett aranybetűs fekete már- 
ványlap c felirattal: „Per aspera ad ardua"; 
a paizs jobb felső csúcsából felhőből kinyúló 
kar aranyból és borostyánból font koszorút 
tart, — Sisakdisz: ugyanezen férfi baljában 
beeresztett kardot, jobbjában könyvet tart 
felfelé, ezen felírással: , Si non marté, arte". 
— Takarók : ezüst-vörös, arany-kék. 

Itartovies alias Pap. B. György és fia-. Pan 
György 1700. XII. 20. kaptak c. n. 1. -~ 
Hont vm. It. 

Bartsi do Szászváros. 82. T. 1. B. Péternek 1711. és Í712. években használt c, p. — Alsó- 
fehér vm. it. H. I. 281. 296. ez. 
BartuH. B, Ambrus, felesége Dorottya, test- 
vére B. Máté 1629. VI. 1. Ferdinándtól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird.: Nógrád vm. 1629. XII. 
7. — Borsod vm. Nemesi iratok 69. 1. — Cí- 
mer: kék paizában, zöld téren álló griff jobb 
lábában kardot tart. — Sisakdisz: növekvő 
páncélos vitéz jobbjában kardot tart, balját 
csípőjén tartja. — Takarók: arany-fekete, 
ezüst-fehér. 

Barvulszky. 82. T. 2. B. József s fiai : Jakab ó<= 
János 1760. VI. 17. Mária Teréziától kaptak 
c. II. 1. — Kk. XLV. 377. — Kempelen I. 364. 

Barzizius de Dobacz őrgróf. B. János Pál 1695. 
VII. 18. Lipóttól nyert őrgrófságot és 1533. 
II. 10. kapott címere következőképen bővít- 
tetett: vágott paizs, plsó felében négyeit, 
melynek 1. és 4. ezüst mezejében zöld gyepen 
álló fa vadkecskékkcl látható; 2. és 3. arany 
mezőben zöld gyepen álló vadember, csípő- 
jén gályákkal, fején zöld koszorúval, tülköt 
fuj ; a felső arany mezőben koronás fekete 
sas. — Sisakdísz: fekete sasszárny között a 
növekvő vadkecske. — Takarók: arany- 
fekete. — Kk. XXIIL 541. 

Basa de Zabola. 82. T. 3. B. Tamás alhadnagy 
és testvére János 1652. XI. 14. Rákóczy feje- 
delemtől nyertek c. n. 1. — Sándor J. .,Ci- 
merlevelek" II. 80. 1. 

Basarághi de Ürögd. B. Miklós és társai 1631. 
évben kaptak c. n. I. — Hit. másolat Bihar, 
vm. It. Act. Nob. B. 5. 

Basilide de Thurowa. 82. T. 4. B. Tamás zólyomi 
lakos, felesége Borbála, fiai: Menyhért, Már- 
ton, János és Miklós, unokatestvére: Tamás 
1622. IIL 23. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 
— Kihird.: Nyitra vm. 1622. XIL 14. — 
Eredeti n. 1. báró Jeszenák-család It. — Dr. 
Áldásy 121. 

Basilides. B. Pál, Mihály, Márton és Gáspár 
testvérek; Pálnak felesége Belánszky Juszti- 
nától szül. fia: István 1683, 11. 18. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: 1683. IV. 5. Zó- 
lyom és 1686. Gömör vm. — Cimer: kék 
paizsban kettős farkú oroszlán, jobbjában há- 
rom liliomot tart. — Sisakdisz: szembe for- 
dult növekvő kék-ruhás angyal, jobbjában 
koszorúval. — Takarók: arany-kék, ezüst- 
vörös. — Dr. Forgón I. 83. — Kempelen I. 
467. 

Basó. 82. T. 5. B. Péter és testvérei: Mátyás, 
János, István és Balázs 1629. IV. 10. Ferdi- 
nándtól kaptak c. n. 1. — Kihird.: Sáros vm. 
1630. VIIT. 7. ~ Csorna, „Abauj vm. N. Cs." 

87. 1. 

Basó de Csolthó. B. Mihálynak 1650. évben 
használt c. p. — Címer: koronán nyugvó 
kar kezében görbe karddal, azon törökfej. — 
Sisakdisz: kar karddal. — Siebm. W. Suppl 
10. t. 

Basoghi. Siebm. W. Közli címerét, mir* hámi- 5Í sitvány azon'ban a címertárból törlendő. — 
Dr. Komáromi és Pettkó, „Nagy Iván Érte- 
sítő" II. 182—183. 1. 

Bassa de Kalló. 82. T. 6. B. György s neje Lu- 
kács Erzsébet s gykei : Bálint, Mihály, István, 
Ferenc és Anna 16B5. III. 5. iiákóczytól nyer- 
tek c. n. 1. — Siebm. W. Siabenb. A. 193. t. 

Bassa alias Tornallyai. 82. T. 7. B. Gergely, fe- 
lesége Bálvándi Erzsébet s fiai: Sámuel és 
József 1716. VIII. 28. Károly királytól kap- 
tak c. n. 1. — Kk. XXXI. 245. — Kempelen 
I. 469. 

Bassaraba de Brancován gróf és herceg. Eomán 
nemes család. — 1679. V. 27. B. György Ist- 
ván moldvai fejedelem nyert erdélyi indige- 
•nátust. Hercegi címert 1695. I. 30. kapott s 
utóbbi 1807. VI. 8. Ferenc király által is 
megerősíttetett. — Címer : négyeit paizs. 1. 
piros osztályban kitérj, szárnyú, jobbra néző, 
koronázott fekete sas áll hármas zöld hal- 
mon, csőrében és jobb lábában kereszttel, bal- 
jában kardot tart. 2. piros osztály közepén 
egy ezüst pólyával átszelve. 3. kék osztály- 
ban, azüst ék alatt hat águ arany csillag. 4. 
kék osztály közepén egy ezüst pólya fut ke- 
resztül, melyen jobbról egy páncélos vitéz 
áll, jobbjában bárddal; ezen osztály bal felé- 
ben egy bástya tetején zöld fával látható. — 
Siebm. W. Siebenb. A. 37. t. 

Bassel de Papmezö. B. József 1825. VIII. 5. c. 
n. 1. kapott Ferenc királytól. — Kk. LXV. 
105. Hit. másolat Bihar vm. It. — Címer : 
négyeit paizs. 1. vörös mezejében két szarvas- 
agancs keresztbe téve ; a 2. kék mezőben (táj- 
kép) nádasvizen jobbfelé úszó kacsa; a 3. kék 
mezőben zöld téren arany méhkas, körötte 
repkedő két méhhel; a 4. vörös mezőben kar- 
dot tartó páncélos jobb kar. — Sisakdisz : 
páncélos kar. — Takarók: ezüst-kék, arany- 
vörös. 

Bassich. 82. T. 8. B. Mihály és fia: György 1686. 
III. 20. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kk. 
XVIII. 321. 

Báthy de Egyházasbást. 82. T. 9. Első izben 
1522-ben Lajos királytól nyert c. n. 1. — 
1700-ban Lipót király B. Mihálynak ad c. 
n. 1. — Kihird.: Pest vm. — Kempelen I. 
470—71. — Pest vm. It. Okit. 30. 1269. — 
Csorna, ,.Abauj vm. N. Cs." 84. 1. — Turul 
1892. évf. 159. 1. 

Básty. B. Györgynek 1434. évben használt c. p. 
0. L. Dipl. 12627. sz. a. Siebm. W. Suppl. 10. 
t. — Címer: félholdon álló. kitérj, szárnyú, 
balra fordult, tátott szájú sárkány. 

Basy. Zemplén vármegyei nemes' család. — C. 
p. Pest vm. It. aota Nob. ex 1796. Nr. 1894. 
— Kőszeghi. 

Baternay de Szakoicza. B. János, felesége Er- 
zsébet és testvére fia: György 1628. VII. 1. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird. : 
Nyitra vm. — 1629. — Címer: kék paizsban 
hármas zöld halom, melyek felett tátott szájú oroszlán növekvőn, jobbjában fehér keresz- 
tet tart; a paizs jobb és bal szögletében 1 — 1 
arany csillag. — Sisakdisz: növekvő orosz- 
lán jobbjában zöld pálmaággal. — Takarók: 
vörös és kék. — Hit, másolat Nyitra vm. It. 
Nob. fasc. IL 109. 
Bathó. 83. T. 1. B. György és felesége Kovács 
Dorottya fiai: Mihály, András, Benedek, Ta- 
más és János; továbbá testvérei: Mihály és 
Albert 1625. X. 10. Ferdinándtól nyertek c. 
n. 1. — Kihird.: Esztergom vm. 1626. VI. 6. 

— Erd. N. Múzeum. Miké Coll. gen. 640. 1. 
Báthor de Felsőbaár et Szilágysomló. Címere: 

fészkében ülő pelikán vérével fiait táplálja. 
— • Kempelen I. 474. 

Báthory. B. János és fia Zsigmond 1629. XI. 9. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird.: Sza- 
bolcs vm. 1630. — Címer : kék paizsban, zöld 
mező fölött emberi arcot mutató arany ne- 
gyedhold, balról két, jobbról egy arany csil- 
laggal. — Sisakdisz: egyenes kardot tartó 
vörös mezű kar, — Takarók : arany-kék, 
ezüst-piros. — Benkő, „N, Cs. Nagykőrösön" 
37. Ke.mpelen I, 475, 

Báthory. 83. T. 2. B. István 1702. V. 28. Lipót 
királytól nyert c. n. 1. — Kihird.: 1705. Sza- 
bolcs vm. — Szatmár vm. Monog. I. köt. 580. 

Báthory. B. Benedeknek 1771. évben használt 
c. p. — Címer: kerektalpu paizsban átnyila- 
zott nyakú daru áll. — Borsod vm. It. Kf.y. 
2605—817. 

Báthory. B. Balázs fia: István, testvére: István 
1687. IV. 10. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird. : 1687. Nógrád vm. — Kempelen I. 476. 

Báthory de Gagy. B. Lászlónak 1555. évben 
használt c. p. — Címer: kitérj, szárnyú sas 
jobbra tartott fejjel és koronázott jobb 
szárnnyal. — Csorna J. deve^seri birtokos It. 

Báthory de Nyírbátor. Kihalt nemzetség. — 
Címer: hármas halom középsőjéből kinövő 
három rózsa, a két szélső rózsa alatt 1 — 1 hat 
águ csillag. — Kiss Bálint cs, kir, kama- 
rás It, 

Báthory de Somlyó et Ecsed. 83, T. 8. és 4. 
Comes Stephanus de Bátor 1437. évi c. p. és 
1519. évi c. p. — Nemzeti Múzeum, Buda- 
pest. 

Báthy. B. János és András testvérek 1659. VI. 
22, Lipót királytól nyertek c. n, 1, — Ered. 
n. 1. Dr. Gócs József né B. Szeréna tulajdo- 
nában. — Kihird.: Abauj vm. 1659. — Szat- 
már vm, It, — Címer: kék paizsban, zöld hal- 
mon lépdelő róka szájában természetes szinű 
ludat tart, — Sisakdisz: koronából kinyúló, 
kosárszerüen alakított oszlopfőn medve ül. 

— Takarók : ezüst-vörös, arany-kék, — Kem- 
pelen I. 476. 

Báti de Elesfalu. 13. Józsefnek 1792. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: kerektalpu paizsban nö- 
vekvő oroszlán jobbjában karddal. — Sisak- 53 di«z: kar karddal. — Marostorda vm. It. 1792. 
évi homg. 12. 1. 

liátky de Fclsöbátka, Gömörmegyei nem€8 csa- 
lád. — C. p. Pest vm. It. — Címer: griff 
karddal. — Sisakdisr: növekvő pénoélos vi- 
téz kardot tart. — Kempelen I. 479. 

Uátorfalussy aliter Bencze. 83. T. 6. B. Lőrinc 
és neje Halaszy Borbála íia Gergely, továbbá 
B. Mihály és István 167G. X. 22. nyertek c. 
n. 1. — Kihird. : Nógrád vm. 1Ő76. — Pest 
vm. It. „B. 14." 

Bátorffy. B. Andrásnak 1808. évben használt c. 
p. — Címer: kardot tartó vitéz. — Sisakdisz; 
növekvő oroszlán karddal. — Nógrád vm. It. 
Nob. IV. 2. 

I^átorkeszy. C. p. Pest vm. It. „Szomor-család 
iratai". — Kőszeghi. 

Batrin de Nyirmegy. B. Krisztián és fiai: Koz- 
ma, Farkas, György és János 1647. — L 1. 
nyertek c. n. 1. — Címer: kék paizsban fegy- 
veres vitéz jobbjában kardot, baljában török- 
fejet tart. — Bihar vm. It. Act. Nob. B. 28. 

Bátsi de Bács. B. Jánosnak 1781. évben hasz- 
nált c. p. — Címer : kék paizsban koronán 
nyugvó kar görbe karddal. — Hunyad vm. It. 
1781. évi homg. 1-3. 1. 

líátsmegyey de Paris et Nagy-Báts. B. Benedek 
1544-ben Szatmár vármegyében Bérében é& 
Csorna közbon nyert kir. adományt. — Címer : 
kék paizsban farkát felfelé tartó arany-grifí 
jobb lábában hegyével felfelé álló ezüst nyíl- 
vesszőt tart. — Sisakdisz: a paizstilak. — Ta- 
karók : arany-kék, ezüst-vörös. — Nemz. 
Zsebkönyv II. r. 65. 1. 

Balta de Vatta. 83. T. 6. 1802. évben igazolta 
nemességét. — < Siebm. — W. 35. t. — C. p. 
Pest vm. It. polg. per. fasc. 16. Nr. 17. — 
Kempelen I. 484—85. 

Battay. C. p. Pest vm. It. „Takács-féle iratok*'. 
— Kőszeghi. 

Battfay. 83. T. 7. B. János 1716. VIII. 28. Ká- 
rolytól kapott c. n. 1. — Kk. XXXI. 244. 

Batthyány de Geresgál. B. Zsigmondnak 1742 
évben használt c. p. — Címer: kék paizsban 
fészkében ülő, fiait tápláló pelikán. — Sisak- 
disz: három stmctoll. — Siebm. W. Ung. A. 
36. t. 

Batthyány de Németujvár gróf és herceg. 83. 

T. 8. és 9., 84. T. 1. Első ismert őse Renold 
1160 körül élt. Batthyán-t 1398-ban nyerték 
adományba, ettől kezdve irja ,. Batthyányi- 
nak nevét. — B. Boldizsár vasmegyei főispán 
1500-ban kap címert, mely lényegében válto- 
zatlan maradt. — B. Ferenc aranysarkantyús 
vitéz és fiai: György és Gáspár 1628. II. 21. 
Ferdinándtól báróságot nyertek s cimerök 
kibővittetett. Kk. VII. 714. — B. Adum 1630. 
VIII. 16. grófi rangra emeltetett. Kk. VII. 
961. — 1745. IV. 22. Mária Terézia B. Lajos 
ós Károly ősi főnemesi voltát megeröfeiti. 
Kk. XL. 71. — B. Károly 1764. I. 3. biro- 
dalmi hercegi rangot kap s ezen hercegi mél- tóság 1764. II. 27. B. Lajosra is kiterjesztő- 
tett. Kk. XLVII. 22. — Turul 1894. évf. 94. 
1. — Burgstaller Insig, regni Hung. Decas 

I. Siebm. W. 36. t. — Kempelen I. 486—493. 
Battik do Sarud. 84. T. 2. C. p. Pest vm. li. 

polg. per. fasc. B9. Nr. 35. — Battik Pálnak 
c. p. 1805. évből Nógrád vm. It. per. 111. 
1790. 1. 

Batu. 84. T. 3. 1690. IIL 12. B. Mihály, Erzsé- 
bet, Anna és Katalin Horváth Mihályné Li- 
pót királytól nyertek c. n. 1. — Dr. Áldásy, 
„Címereslevelek" 258. 1. 

Batuza de Tordavilma. 84. T. 4. B. János é« 
György 1658. VIII. 1. Rákóczy Györgytől 
kaptak c. n. 1. — Sándor J., „Címereslevelek" 

II. 92. 

Batz de Zágon. 84. T, 5. B. Józsefnek 1807. év- 
ben használt c. p. — Gróf Teleki It. — Simán 
oszt. Miss. 1807. 

Bauer. B. I^rinc és neje 1631. X. 31. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Ered. n. 1. Sopron 
városi It. 

Bauer. B. Mihály ée fia János, valamint test- 
vére József 1809. évben kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird. : 1809. — Pest vm. It. N. L. I. 326. — 
Kőszeghi. 

Bauer. 84. T. 6. B. Ferenc 1792. évben nyert 
c. n. 1. — Siebm. W. 36. t. 

Bauer de Tormás. B. Ottó 1904. VI. 24. I. Fe- 
renc József királytól kapott c. n. 1. — Címer: 
két kék liliom között, kék csillaggal rakott 
ezüst pólyával vágott kék paizsban zöld hal- 
mon száguldó ezüst ló; felső ré.szében öt 
arany l>uzakalász. — Sisakdisz: 3 — kók- 
ezüst-kék — structoU. — Takarók: kék- 
ezüst. — Kempelen I. 495. 

Baumgarton. B. Miksa Zsigmond altábornagy 
1820. IX. 15. Ferenc királytól nyert c. n. 1. 

— Kihird.: Kolozsvár 1842. V. 3. — Dr. Al- 
dásy 467. 1. 

Baumgarten de Baumgartcn báró. 84. T. 7. és 8. 
B. Bálint s gykei: Mátyás — József és' Do- 
rottya 1714. IV. 13. Károly királytól kaptak 
c. n. 1. — 1715. évi 136. t.-c.-kel magyar ho- 
nosságot nyertek. — 1722. XI. 7. B. Bálint 
bárói rangra emeltetett. — Kk. XXX. 261. — 
A bárói címer három sisakkal van ellátva. — 
M. N. Zsebk. I. 308. — Kempelen I. 496. 

Raumkireher de Szalunak. 84. T. 9. Siebm. W. 
Ung. A. 36. t. 

Baumüller. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 39. 
XI. — Kőszeghi. 

Baur. B. Mihály, felesége Hak Magdolnától 
fezül, gykei : József, Mihály, Magdolna és 
Anna s testvére B. János és ennek feli?sége 
Leb Katalintól ezül. gykei: János és Róza 
1798. II. 3. Ferenc királytól kaptak c. n. 1. 

— Kk. LIX. 560. — Címer: nég.velt paizs; 
az 1. és 4. arany mezőben zöld halmon szürke 

köpenybe öltözött, szemközt álló. barna kucs- 
más, kék nadrágos, fekete csizmás magyar 
vitéz, jobbjában kardot tart, derekán kard- 54 hüvely; a 2. és 3. vörös mezőben befelé for- 
dult egy-egy ezüst oroszlán szöges barna bu- 
zogányt tart. — Sisakdisz: széles ezüst ke- 
reszttel diszitett két fekete feasszárny között 
egyenesen felnyúló páncélos kar hegyes tőrt 
tart. — Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. 
Baur. B. József s felesége Zacher Teréztől szül. 
gykei: József. György, Katalin, Mária, Anna, 
Teréz és Juliánná 1798. II. 3. Ferenc király- 
tól nyertek c. n. 1. — Kk. LIX. B46. — Cí- 
mer: négyeit paizs; az 1. éa 4. kék mezőben 
széles ezüst keresztnek mind a négy oldalán 
ezüst csillag; a 2. és 3. vörös mezőben befelé 
fordult egy-egy oroszlán buzogányt tart. — ■ 
Sisakdisz : 2 ötágú arany szarvasagancs között 
egyenesen 'felnyúló páncélos kar hegyes tőrt 
tart. — Takarók: ezüst-líék, arany-vörös. — 
Ivempelen I. 497. 
Bauszner de Bausznern. 85. T. 1. B. Bertalan 
orbai szász pap és B. Simon nagyszebeni vá- 
rosi tanácsos. Bertalan felesége Fleis-cher 
Zsófia gykei : Bertalan, János, Keresztély, 
Zachariás — Gábor, Zsófia és Anna^ — Mária, 
továbbá Simon felesége Fabritius Anna — 
Mária s gykei : Sámuel, Mária — Ilona és Ka- 
talin—Zsófia 1716. VIII. 25. Károly király- 
tól kaptak c. n. I — Erd. Kk. VI. 778. 
Baxa. B. Gergely 1657. V. 29. Lipóttól nyert c. 
n. 1. — Címer: kerektalpu kék paizsban, zöld 
téren növekvő arany-griff jobbjában egyenes 
karddal. — Sisakdisz : a paizsalak. — Taka- 
rók: arany-kék, ezüst-piros. — Ilit. másolat 
Bihar vm. It. 
Baxa. B. Ferenc — László 1712. VI. 6. Károly 
királytól kapott c. n. 1. — Címer: tojásdad 
kék paizsban hármas zöld halmon jobbra for- 
dult arany-griíT, jobbjában különböző szinű 
zászlót tart. — Sisakdisz: 3, vörös-ezüst-kék. 
szinű 6 águ csillaggal rakott bíbor struc- 
toll. — Takarók: arany-kék. ezüst-vörös. — 
Kk. XXIX. 99. 
Baxai de Hosszúasszó. B. György és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyertek c 
n. 1. — Kihird. : Kraszna vm. 1611. IV. 13. — 
Kemény Append. Dipl. Trans. XVI. Erd. N. 
Múzeum. — Címer azonos a ., Bálint de 
Hosszúasszó"-család címerével. 
Baxy. C. p. Pest vm. polg. per. fasc. 153. Nr. 1. 

— Kőszeghi. 

Bay. B. Jánosnak 1636. évben használt c. p. — 
Siebm. W. Ung. A. 20. t. — Címer: hármas 
zöld dombon, koronából növekvő, a nyakán 
egy zászlóval átütött páncélos vitéz, mindkét 
kezét csipőjcn tartja. 

Bay. B. Gáspárnak 1629. évben használt c. p. 

— Siebm. W. Suppl. II. t. — Címer: kerek- 
talpu paizsban, zöld téren, kitérj, szárnyú 
madár jobb lábában követ tart; a madár be- 
gye előtt 6 ágú csillag. — Sisakdisz a paizs- 
alak. 

Bay de Bába. B. Lászlónak 1779. évben használt 
c. p. — Címer: kerek paizsban koronán nyug- vó páncélos kar görbe karddal. — Sisakdisz a 
paizsalak. — Borsod vm. It, „Nemesi Iratok" 
24. d. d. 1779. 
Bay de Kenézlő. B. Lászlónak 1705 évben Mun- 
kácson használt c. p. — Siebm. W. Suppl. 11. 
t. — Címer: korektalpú paizsban páncélos 
vitéz, a fején strucctollas sisakkal, jobb ke- 
zében vállára támasztott s egy rózsával díszí- 
tett zászlót tart; a vitéz jobb és baloldalán 
1 — 1 rózsa. 
Bay de Ludány et Csorna. 85. T. 2. B. Ignác 
régi nemességének megerősítése mellett 1549. 
II. 29. Ferdinándtól c. n. 1. nyert. — N. 
Zsebk. 11. 56. — Hit. másolat Bereg vm. It. 
— C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 157. Nr. 
6. — Kőszeghi. — Kempelen I. 498—501. 

Bazendorff de Ehrenschild báró. Bazendorff :n 
Pfinzegg .lános-Jakab s felesége fia 
András-György-Ernő s testvére Farkas- 
Károly 1681. VII. 17. Lipót által báróságra 
emeltettek. — Kk. XVII. 178. — Címer: né- 
gyeit paizs koronás szivpaizszsal, melyben 
pálmaág van e felírással: .,Ilesurgo." — 1. 
és 4. kék mezőben a máltai kereszt 5 rózsá- 
val, mely a család ősi jelvénye; 2. és 3. fehér 
lófej. — 3 sisak. A középsőn 7 term. strucctoll, 
a jobb oldalin 2 sasszárny között vörös ma- 
gyar ruhás, csonka Haru vitéz növekvőn, a 
baloldalin 2 sasszárny között gólya. — Ta- 
karók : ezüst — kék, arany — fekete. 

Báznai. 85. T. 3. B. János és Antal 1434. IV. 
20. Zsigmond királytól nyertek c. n. 1. — Tu- 
rul 1897. évf. 91. 1. 

Barnkopf. B. Ignác győri püspöknek 1809. év- 
ben használt címere: kék paizsban, zöld 
dombon jobb lábában követ tartó daru. — 
Sisakdisz: a paizsalak. — Siebm. W. Ung. A. 
36. t. 

Bcbek de Pelsőcz. 85. T. 4. A XVI-ik század- 
ban kihalt nemes család. Petri. Szolnok-Do- 
boka vm. Monogr. V. 120. Kempelen II. 1. 

Bcechei de Tövis. 85. T. 5. B. György 1624. 
VIII. 24. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — 
Kihird.: Alsófehér vm. 1625. IV. 14. Dr. Al- 
dásy 128. 1. — Kempelen II. 1. 

Beche de Losoncz. 85. T. 6. B. Gergely és test- 
vérei János és Márton 1606. I. 11. Bocskay 
Istvántól nyertek c. n. 1. — Kihird.: Nógrád 
vm. 1609. VII. 13. Dr. Áldásy 95. L 

Beck. Beck János és neje valamint leányai 
1638. évben kihirdetett c. n. 1. — Kempelen 
IL 2. 

Beck de Madaras. B. Miksa, Nándor és Hugó 
1895. XII. 28. L Ferencz József királytól 
nyertek c. n. 1. — Beck Nándor 1906. IV. 7. 
bárói rangra emeltetett. — Kempelen II. 2. 

Beckers de Dcnkonbcrg. 85. T. 7. B. János esz- 
tergomi érseknek 1849. évben használt c. p. — 
Siebm. W. 37. t. 

Beckers de Westerstetten gróf. 85. T. S. B. Jó- 
zsef 1700. IX. 24. nyert grófságot. — 1802. Oft: óvi 33. t.-c.-kel magyar indigenátust kapott. 

— Kenipclen II. 2. 

Becse. B. András, István és Mátyás 1624. II. 29. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird. : He- 
ves v:n. — Orosz. ..Heves vni. N. Cs." 24. 

Becsp. B. György sassi lakosnak 1628. VIII. 22. 
Bethlen Gábor ad c. n. 1. — Eredeti n. 1. 
Sassi Györffy Elek tulajdonában Turkevén. 

— Hit. másolat Bihar vm. It. Act. Nob. S. 17. 

— Cimer azonos az „Ádám de Sass" család 
címerével. 

Becsek de KoTászna. 85. T. 9. Székely nemes 
család. — Pálmay „Udvarhely vm. N. Cs." 
24—5. 

Becser. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 1090. XI. 
Köszeghi. 

Becsey. B. Jánosnak 1607. VI. 28. RáKÓczi Sig- 
mond ad c. n. 1. — Erd. KK. IV. 96. — Ci- 
mer: csücskös talpú kck paizsban, zöld téren, 
melyen egy levágott fej fekszik, véres kardot 
villogtató lovas vitéz vágtat. — Sisakdisz: 
stilizált ezüst liliom. — Takarók: arany-kék, 
ezüst-vörös. 

Becsey. B. István és Mátyás 1702. XII. 28. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird.: 1703. V. 
19. Szatmár vm. — Gorző 17. 

Becsey de L* Volta. 86. T. 1. Siebm. W. Ung. 

A. 47. 

Becsi. 88. T. 2. B. Sámuel fehérmegyei szolga- 
bírónak 1700. évben használt c. p. — Alsó- 
fehér vm. It. R. I. 199. 

Bécsi de Hosszúassző. B. János és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyert n. c. 1. 

— Kihird.: 1611. IV. 13. Kraszna vm. — 
Kemény append. Dipl. Trans. XVI. Erd. 
Nemz. Muz. — Cimer azonos a „Bálint de 
Hosszúasszó" család címerével. 

Bécsi de Parácz. Dr. Bécsi Gedeon, neje Lugosi 
Fodor Hermina s fiai: Dezső és Gedeon 1885. 
II. 17. — I. Ferencz József királytól kaptak 
c. n. 1. — Kihird.: Temes vám. 1886. X. 4. 

— Lendvay „Temes vm. N. Cs. 40. 1. — Címer: 
vágott paizs felső ezüst mezőn félszögösen 
jobbra széles vörös vonal húzódik át, melyen 
zöld arany kígyóval körülkerített Aeskulap- 
bot fekszik; az alsó kék mezőben hármas zöld 
hegyen bagoly ül két arany csillagtól kisérve. 

— Sisakdisz: növekvő arany oroszlán jobbjá- 
ban karddal, baljában égő fáklyát tart. — Ta- 
karók: vörös-ezüst, arany — kék. — Jelmon- 
dat: „Nunquam Retrosum." 

Becske. B. Simon 1698. IV. 12. Lipóttól kapott 
c. n. 1. — Erd. Kk. I. 435. 

Becskeházy. 86. T. 3. B. István s társai 1665. 
II. 12. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
Borsod v:n. — Kempelen II. 4. — B. Sig- 
mondnak 1703. évben ha&znált c. p. Borsod 
vm. It. Act. jud. prot. XXL VIL 857. d. d. 
1703. 

Becskereki. B. György s társai 1609, IX. 9. 

B. Gábortól nyertek c. n. 1. — Címer azonos 
a ,.Baki"-esalád címerével. — Bihar vm. It. 

Becskereki. B. István s fia János 1630. V. 15. kaptak c. n. 1. — Kihird.: Borsod vm. — 
Kempelen 11. 4. 

Becskereky. B. György fia Ferenc 1629. XII. 3. 
Ferdinándtól nyerttk c. n. 1. — Kihird.: 
Abauj vm. 1630. — Kempelen II. 4. 

Becskereky. 1632. X. 18. nyert Rákóczy György- 
től c. n. L — Kihird.: Nógrád vm. — Ered. 
n. 1. Nógrád vm. It. 

Becskereky de Alsószentmihály falva. B. Ist- 
vánnak 1647. III. 28. Rákóczi fejedelem adott 
c. n. 1. — Erd. Kk. XXIII. B2. 

Becsky de Pókafalva. 86. T. 4. 1786. évben B. 
Miklós ós Zsigmond nemessége igazoltatott. — 
Kk. LIII. 479. 

Becsky de Tasnádszántó. 86. T. 5. A Csákyakkal 
egy törzsből indul, már a XV-ik században 
szereplő család, melyből Zánthói Bechky 
Péter 1465. évben Komlód-Ujfaluva nyert 
királyi adományt. M. N. Zsebk. II. 60. — B. 
Antal szolgabírónak 1801. évben használt c. 
p. Gróf Teleki It. Teleki Sámuel oszt. 1801. 

— Szilágy vm. Monogr. V. 129. — Kempe- 
len 11. 5. 

Becsüs de Várad. 86. T. 6. B. János és fia Gás- 
pár 1608. VI. 1. Báthory Gábortói nyertek 
c. n. 1. — Kihird.: Bihar vm. 1608. — Erd. 
Kk. V. III. Siebm. \V. S. A. 61. t. 

Bécsy alias Bocsy. B. Tamás s gykei: János, 
György, István, Anna és Erzsébet 1622. VII. 
18. kaptak c. n. 1. — Kihird.: 1622. VIIL 22. 
Gömör vm. — Kempelen 11. 7. 

Bécsy aliter Számszerügyi. 86. T. 7. B. Ferenc 
1627. VIIL 27. Bethlen Gábortól kapott c. 
n. 1. — Erd. Kk. XII. 73. — Siebm. W. S. 
A. 61. t. 

Becz de Csikszentmárton. Becz Jakab de Cfik- 
szentmárton, nagybátya B. Bálint de Csik- 
ázentgyörgy és fiai : Barnabás és Péter 1456. 
III. 30. László királytól nyertek c. n. 1. — 
Dr. Áldásy 447. 1. — Ezen családból eredt a 
„Becze de Csikszentmárton", és „Biró de 
Homoródszentmárton" család, cimerök is 
azonos. 

Becz de Buzita. B. Miklósnak 1679. évben hasz- 
nált c. p. Siebm. W. S. A. 61. t. — Címer: 
kék paizsban kétfarku arany oroszlán, jobb- 
jában karddal. — Sisakdísz: a paizsalak. — 
Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. 

Becz alias Szabó de Tass. B. János s gykei: Já- 
nos, István, Zsuzsanna, Erzsébet, Anna és 
Sára; testvérei: B. Péter, István, Imre, Ger- 
gely és György 1674. IX. 27. nyertek c. n. 1. 

— C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 7. Nr. 6. 
ex 1731. — Köszeghi. 

Becze. 86. T. 8. B. János, unokatestvére B. Ta- 
más fiainak: Tamásnak és Istvánnak, leányá- 
nak Katalinnak, testvérének B. Mártonnak 
és fiainak: Istvánnak én Benedeknek 1625. 
XI. 13. Ferdinánd ad c. n. i. — Dr. Aldás?y 
„CSmeres levelek" 132. 1. 

Becze de Csikszentmárton. 86. T. 9. Becze Antal 
Csik vármegye alispánja 1898. V. 27. legf. 
engedélylyel az 1456. III. 30. Zsigmond király se által a „Becz" családnak adományozott cí- 
mer használatában megerősíttetett. 
Becze de Delne. B. Pálnak 1656. VII. 7. Rá- 
kóczy György ad c. n. 1. — Erd. Kk. XXVI. 
605. — Dr. Vass Székely Okit. 
Beeze de Giróth. B. Mihálynak 1726. évben 
használt c. p. — Címer : balra fordult páncé- 
los kar görbe karddal, a kar hajlásában 6 águ 
csillag. Gróf Teleki It. Dípl. 6310.t 
Becze de Losonez. 87. T. 1. B. János és fiai: 
Tamás és János s leánya Katalin; B. Márton 
és fiai : István és Benedek, valamint Gergely- 
nek fia Tamás 1625. XI. 13. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — M. N. Múzeum; Benko „N. 
Cs. Nagykőrösön" 40. 1. — Kempelen II. 
8—9. 
Beeze de Várfalva. 87. T. 2. B. Mihály kolozs- 
megyei szolgabírónak 1810. évben használt c. 
p. — Siebm. W. S. A. 61. t. 
Beczei de Ujtorda. B. János és 335 társa 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábortól kaptak c. n. 1. — 
Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" család 
címerével. — Ered. n. 1. ref. egyház It. U.i- 
tordán. 
Beczi. 87. T. 3. B. Ferenc és neje Zegedi Anna 
1627. VIII. 27. Bethlen Gábortól nyertek c. 
n. 1, — Másolat Erd. N. Múzeum Miké Coll. 
Gen. Trans. 577. 1. 
Beczkó de Kovás. 87. T. 4. B. Józsefnek 1725. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Teleki 
Sándor oszt. 1725. 
Beczkoj. 87. T. 5. B. József hites jegyzőnek 
1777. évben használt c. p. Alsófehér vm. It. 
B. 324. 
Bcező de Alsőcsernáíon. 87. T. 6. B. Péternek 
1719. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Gr. Földvári oszt. 1719. 
Beezö de Sass. B. Györgynek és társainak 1628. 
VIII. 22. Bethlen Gábor adott c. n. 1. — Cí- 
mer azonos az „Ádám de Sass" család cí- 
merével. — Hit. másolat Bihar vm. It. Act. 
Nob. S. 17. 

Beezö alias Székely de Ikafalva. B. Miklós és 
Péter 1591. II. 17. Báthory Zsigmondtól 
nyertek c. n. 1. — Dr. Vass Székely Okit. — 
Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." 56. 1. 

Bedé de BarótU. 87. T. 7. Bethe András 1641. 
évben Ferdinándtól kapott c. n. 1. — Ered. 
n. 1. Bedé Ferenc őrizetében Baróthon. — 
Kihird.: Temee vm. 1835. XII. 14. — L^nd- 
vay ,.Temes vm. N. Cs." 42. 1. 

Bedé de Hosszúasszó. B. Gergely és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. 
— Kihird.: 1611. IV. 13. Kraszna cm. — Ke- 
mény J. Apend. Dipl. Trans. XVI. — Erd. 
N. Múzeum. 

Bedé de Sass. Bethlen Gábor Bedé Jánost és 48 
társát (Sass városbeli lovast) nemesiti 1628. 
VIII. 22. Eredeti n. 1. Sassi Györffy Elek tu- 
lajdonában Turkevén. — Hit. másolat Bihar 
vm. It. Act. Nob. S. 17. — Címer azonos az 
„Ádám de Sass" család címerével. Bedech de Sellye. 87. T. 8. Literátus alias Be- 
dech Istvánnal, szüleinek, gykeinek és test- 
véreinek 1581. IV. 14. adatott c. n. 1. — 
Ered. n. 1. — Komárom vm. It. Nemefeségi ok- 
virattár 140. II. 22. 

Bedécs. B, Lukács, János, Gergely, Péter és Ist- 
ván 1667. VIII. 27. Lipót királytól nyertek 
c. n. 1. — Dr. Forgón I. 101. — Kempelen 
II. 13. 

Bedécs. B. István s fiai : Mihály és András 1666. 
V. 26. kaptak c, n. 1. — Dr. Forgón. — Kem- 
pelen 11. 14. 

Bedecz. 87. T. 9. B. Mihály és neje Gall Erzsé- 
bet, továbbá B. István és János 1635. V. 5. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
Abauj vm. 1635. — Jászói It. 

Bedekovich de Komor báró. 88. T. 1. Horvát- 
országban mar 1267. évben részesült donátió- 
ban. Uj adományt 1587. VIII. 14. Rudolftól 
nyertek. 1822. XII. 6. B. Ferenc s felesége 
Nóvák Erzsébettől szül. gykei bárói méltó- 
ságra emeltettek; — Kk. LXIV. 789. — mely 
alkalommal az általuk hozott ősi címer ki- 
bővittetett. — Kempelen II. 14., 15. 

Bedeö. B. Márton és János 1607. VI. 20. Rá- 
kóczy Sigmondtól nyertek c. n. 1. — Siebm. 
W. S. A. 193. t. — Címer: csücskös talpú 
kék paizsban, zöld téren jobbról vörös ruhás, 
kardos magyar vitéz jobbjában tőrrel, baljá- 
ban égő fáklyát tart; szemben e vitézzel veres 
nadrágos hosszú zöld kaftános, turbános tö- 
rök áll, mindkét kezével kardot tart s azzal a 
vitéz felé sújtani látszik. — Sisakdísz : a ma- 
gyar vitéz jobbjában hegyével lefelé fordított 
tőre tart s baljában égő fáklyát. — Takarók: 
arany-kék, ezüst-piros. 

Bedeö. B. Ferenc esztergomi esküdtnek 1781. 
évben használt c. p. — Nyitra vm. It. Nob. X. 
668. — Címer: koronán nyugvó páncélos kar 
görbe karddal. — Sisakdísz: a paizsalak. — 
Takarók : arany-kék, ezüst-piros. 
Bedeö de Hetény. C. p. Pest vm. It. polg. per. 

fasc. 5. Nr. 4. ex. 1726, — Kőszeghi. 
Beder de Keöreös. 88. T. 2. B. Gáspár 1011. 
VI. 12. nyert többed magával Báthory Gá- 
bortól c. n. 1. — Kihird.: 1612. VL 18. Há- 
romszék vm. Ered. 0. L. Erd. főkormánysz. 
oszt. 1780—1803. — Sándor J. „Címerleve- 
lek" L 55. L 
Beder de Tóti. 88. T. 3. B. Mihálynak és apjá- 
nak B. Jánosnak 1637. III. 12. Rákóczy feje- 
delem ad c. n. 1. — Kihird.: Medgyes 1637. 
III. 21. és Nagyvárad 1638. III. 9. — Dr. Al- 
dásy 162. 1. 
Bedéi. B. Miklós 1619. évben nyert c. n. 1. — 

Máramaros vm. It. 
Bedeiis de Scharberg báró. 88. T. 4. B. József 
1854. II. 20. nyert bórófeágot. — Kempelen 

II. 16. 

Bédi de Kolozsvár. 88. T. 5. B. András 1655. 

III. 3. Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. — 
Kihird.: Kolozsvár 1655. III. 9. Siebm. W 
ü. A. 38. t. 57 Bedik de Patha gróf. B. Péter báró 1684. I. 14, 
Lipót által grófi rangra emeltetvén, címere 
kibövittetett. Kk. XVIII. 66. — Címer: egy- 
szer vágott, kétszer hasított paizs. — 1. kék 
mezőben az arany nap; — 2. vörös mezőben 
húsvéti bárány ; — 3. kék mezőben a hold ; (ez 
a felső sor) 4. arany mezőben koronás 8 bir- 
kafej; — B. vörösben, zöld alapon katonai 
paizs; 6. aranyban 3 méh; az ezüst szivpaizs- 
ban a császári kétfejű sas. — Telamonok: 
visszafordult fejű, farkukat lábuk közé vett 
arany koronás oroszlánok. Az oroszlánok feje 
közötti síKon, a paizs felett tollas perzsa tur- 
bánt viselő idősebb férfi emelkedik ki. 

Bedjáts. 88. T. 6. B. Antal trencsénmegyei es- 
küdtnek 1837. évben használt c. p. — Nyitra 
vm. It. Nob. XII. 730. 

Beélik de Dezser. 89. T. 3. Trencsénmegyei ne- 
mes család, melyből B. György és Ferenc 
1625. körül nyert donátiót. Dr. Forgón I. 
102. — Kempelen II. 20. 

Beér alias Medve. B. Ádám s felesége Klein 
Máriától szül. gykei: János, András, Mihály 
és Ferdinánd 1765. XI. 27. nyertek c. n. 1. — 
Kk. XLVII. 413. — Oimer: vörös, homorú 
ékkel hasított aranypaizs, ebben zöld halmon 
Kétnyelvű ezüst medve zöld holdas ezüst lo- 
vas zászlót tart mellső lábaival; az arany ré- 
szekben egy-egy fekete fél-sas; sisakdisz: 
jobbról aranynyal és feketével, balról vörössel 
és ezüsttel vágott 2 szárny között kiemelkedő 
aranysujtásos, arany öves, kék ruhás, fehér 
prémes, kék mentés, kék fityegős menyét- 
kucsmás, szemközt álló vitéz, jobbjában kar- 
dot, baljában törökfejet tart. — C. p. Pest 
vm. It. polg. per. fasc. 106. Nr. 18. — Kő- 
szeghi. — Kempelen II. 19. 

Bednarovics. B. Zachariás százados 1820. VIII. 
4. Ferenc királytól nyert c. n. 1. — Kk. 
LXIV. 474. — Címer: vágott paizs, felül 
vörös mezőben 3 zöld halom, középsőjén barna 
ruhás kar görbe karddal; alul kékben, zöld 
alapon, jobbra fordult, vörös nyeregtakaróval 
borított fekete lovon, kék mentés, zöld csá- 
kós, Kardos vitéz, — Sisakdisz: a paizsbeli 
kar karddal. — Takarók: arany-vörös, ezüst- 
kék. — Kihird.: Heves és Külső Szolnok vm. 
1825. IV. 12. — Orosz „Heves vm. N. Cs." 
24. 1. — C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 1174. 
XI. — Kőszeghí. — Kempelen II. 17. 

Bednáry. 88. T. 7. B. Jánosnak 1795. IV. 20. 
Ferenc király adott c. n. 1. — Kk. LVIII. 
592. 

Bedö de Káinok et Hodgya. 88. T. 8. B. György- 
nek 1813. és 1830. években használt és egyező 
c. p. Pálmay It. XIX. 1184. és 1446. sz. a. 

Bedö de Kézdipolyán. B. Mihály, Antal és Pé- 
ter 1628. V. 5. Bethlen Gábortól kaptak c. n. 
1. — Erd. Kk. XIV. 48. 

Bedö do Eőrispatak. 88. T. 9. B. András, László 
ós Sámuel 1672. X. 10. Apaffy Mihály tói nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird. : 1673. 111. 31. Háromszék vm. — Hit. másolat Bedő Béla tzolgabiró 
őrizetében Zsibón. 

Bedö alias Handrik. 89. T. 1. B. István és íia 
Mihály Karmaczy Tamással nyertek 1630. 
V. 16. közös c. n. 1. — Bereg vm. It. — Bedő 
György c. p. és c. n. 1. hit. másolata Szatmár 
vm. It. 

Bedöházy. 89. T. 2. Bedeöházy Tamásnak, Ke- 
mény János fejedelem fejérvári praefectusá- 
nak 1600. évben használt c. p. — • Alsófehér 
vm. It. K. IV. 1634. 

Begányi. 89. T. 4. B. István técsői lakos s fele- 
sége Varga Ilona s fia János 1698. V. 27. Li- 
póttól nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. I. 490. — 
Turul 1888. évf. 45. 1. 

Begányi de Begány. 89. T. 5. B. Lászlónak 1819. 
évben használt c. p. — Siebm. W. 38. t. — 
Szatmár vm. It. köt. 43. Írom. 11. 1833. évi 
nemesi iratok. — Kempelen II. 21. — Bereg- 
megyei család. 

Bege de Csomafalva. B. István assessornak 
1770. évben használt c. p. — Pálmay It. 
XVIII. 2559. — Címer: kerek paizsban kar 
karddal. 

Beger. B. Bálint pancsovai kereskedő és mos- 
toha fia 1837. VIII. 17. nevüknek „Kudriczy"- 
ra való átváltoztatásával s a „Jíudríczi" elő- 
névvel kaptak c. n. 1. — Kk. LXVI. 555. — 
Kempelen II. 22. 

Begovics. 89. T. 6. Beghovitt István, és testvére 
György 1615. IV. 6. Mátyás királytól uj c. n. 
.1. kaptak. — Kihird.: 1618. Nyitra vm. — 
Nyitra vm. It. Nob. II. 100. 

Beigler. 89. T. 7. B. Tóbiás pozsonyi sená- 
tor 1627-ben Ferdinándtól nyert c. n. 1. 
— Burgstaller. Insignia Regni Hung. De- 
cas VI. 

Bejczl. 89. T. 8. II. Lajos király 1520. évben 
és Rudolf király 1584. évben adott e család- 
nak c. n. 1. — Csoma, „Abauj vm. N. Cs." 
L 156. 

Békássy de Békás. 89. T. 9. B. Gergely fiai: 
János és István 1417. VIII. 15. Zsigmond 
királytól kaptak c. n. 1. — M. Nemz. Zsebkv. 
II. 67. 1. — Kempelen II. 24. Turul 1898. 
évf. 39. 1. 

Beké. 90. T. 1. B. Jánosnak 1578. IV. II. Rudolf 
király ad c. n. 1. — Kihird.: Zemplén vm. 
1580. — Ered. n. 1. Heves vm. It. 

Beké. 90. T. 2. B. Albert és társai 1628. IV. 10. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird.: 
Szendrőn 1628. XI. 18. — Borsod vm. It. 
„Nemesi Iratok" 1269. 

Beké. Beké Márton neje Faggyas Anna fia: 
István, testvérei : Tamás és Bálint és egj 
másik B. Tamás Bocskay Ifetvántól 1606. I. 
10. nyertek c. n. 1. — Kihird.: Borsod vm. 
1608. III. 22. — Csoma, „Abauj vm. N. Cs." 
94. 1. — Ugyancsak fenti B. Mártonnak, fele- 
ségének Faggyas Annának, fiának és testvé- 
reinek egy 1610. VI. 17. adományozott c. n. 1. 
Komarom vm. It.-ban 140. II. 23. sz. a. őriz- 
fcat.ik — Az 1606. évben adományoEOtt címer 58 a 90. táblán van ábrázolva; az 1610. évbeli 
nemesi levél címere a következő: kék paizs- 
ban, zöld mezőn terniéfizetes szinü, növekvő 
leopárd, jobb első lábában a paizs jobb oldala 
felé fordulva, 3 hegyével fölfelé álló vörös 
nyílvesszőt tart. — Sifeakdisz. : 2 vágott sas- 
szárny (fekete-arany, vörös-ezüst) között pi- 
ros taréjú, koronázott kakas. — Takarók: 
ezü&t-vörös- arany-fekete. 

Beké. B. András s felesége Mándy Annától szül. 
gykei: 1636. IV. 19. Ferdinándtól nyertek c. 
n. 1. — Szatmar vm, It. 

Beké de Baróth. Oímer: Kék paizsban oroszlán 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: páncélos kar 
karddal. — Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. 
— Pálmay, ., Háromszék vm. N. Cs." 60. 1. — 
Kempolen II. 27. 

Beké de Bekeháza. Zala vármegyei nemes csa- 
Iád. — Címere: jobbharánt vágott paizs; a 
felső mezőben könyöklő kar kardot tart, az 
alsó mezőben hármas halom középsőjén tölgy- 
fa. — Sisakdisz: két sasszárny között növek- 
vő vadkecske. — Kempelen II. 28. 

Beké de Csikszentkirály. Eákóczy György 1655, 
VII. 7. B. Péternek ad c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVI. 605. 

Beké de Dalnok. B. Tamásnak 1644. I. 13. Rá- 
kóczy György adott c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXIII. 3. — Pálmay, „Háromszék vm. N. 
C&." 57. 1. 

Beké de Deés. 90. T. 4. B. Mihály 1627. VII. 8. 
Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
XIV. 14. — Siebm. W. S. A. 193. t. 

Beké de Kövesd, lásd Székely. 

Beké de Nagyenyed. B. Márton nagyenyedi es- 
küdtnek 1813. évben használt c. p. — Pálmay 
It. XIX. 2320. — Címer: kerektalpu paizs- 
ban, zöld dombon jobbra fordult lúd. — Si- 
sakdisz: a paizsalak. 

Beké de Somlyó. B. István 1680. Xí. 19. nyert 
c. n. 1. — ■ Hit. másolat Bihar vm. It. kgy. 
1835. VIII. 118. — Címer: kék paizsban fa- 
törzsbe vágott bárd (szekerce). 

Beké de Székelykoesárd. 90. T. 5. B. András 
1649. VII. 31. Rákóczy Györgytől kapott ló- 
fő-levelet. — Erd. Kk. XXIV. 215. — B. 
Péter 1668. X. 6. Apafíy Mihálytól c. n. 1. 
nyert. — Kihird. : Aranyosszék 1669. III. 
10. — • Hit. másolata Bihar vm. It. Acta Nob. 
K. 12. 
BékelTy. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 286. 

— Köszeghi. 

Békedy de Récse. 90. T. 6. Fridrich János és 
fiai: Ignác, Ferenc, Ignác — János és Antal — 
Károly 1840-ben nyertek c. n. 1. — Kihird.: 
1841.11. 15. Pozsony vm. — 1848. évben nevüket 
,.BékefTy"-re változtntták. — Kompelen 11.31. 

BékefTy de Sallóvölgy. B. Károly ny. ezredes 
1874. I. 29. I. Ferenc Józseftől nyert c. n. 1. 

— Címer: jobbharánt vörös pólyával vágott 
ezüst paizs; a pólyában 3 ezüst golyó. — Si- 
sakdisz: kitérj, szárnyú fehér hattyú, bal 
szárnya vörös pólyával vágva, ebben a 3 ezüst golyó. — Takarók: ezüst-vörös. — Keni. 

pelen II. 31. 
Békely alias Udvarhelyi. 90. T. 7. B. István 

1639. VIII. 31. Rákóczy Györgytől kapott c. 

n. 1. — Kihird.: Közép-Szolnok vm. 1640. I. 

5. — Ered. n. 1. Békési Józsefnél Kolozsvár. 
Bekény de Mikófalva. 90. T. 8. Beken Ferenc 

fia Farkas az Alaghy-családdal 1553. XII. 12. 

Ferdinánd királytól nyert közös c. n. 1., mely- 

lyel régi nemessége megujittatott. — O. L. 

N. r. a. 408:28. — Kempelen II. 32—35. 

M. N. Zsebkv. II. 63. — Hr. Komáromy é& 

Petkó „N. J. családértesitő" 1899. évf. 135. 1. 

— Illé&sy „A mikófalvi Békéssy-család tör- 
ténete sbb." 

Bekes. 90. T. 9. B. János 1608. V. 27. Báthory 
Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. V. 165. 

Bekes alias Kornyathy. 91. T. 1. Kornyathy Be- 
kes Gáspár Fogaras földjének szabad ura és 
örökös ispánjának 1573. évben használt c. p. 

— Alsófehér vm. It. Auth. Kem. Tom. I. 
Nr. 64. 

Bekes de Szalafő. 91. T. 2. B. László és fíai : 
Ferenc és Pál 1583. I. 3. Rudolf királyiéi 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Vas vm. 1583. 

— Siebm. W. 39. t. 

Békési. B. Jánosnak 1639. évben Gyulafehér- 
várt használt c. p. — Sepsiszentgyörgyi Bé- 
kési Bálintnak 1663. évben használt c. p. telj. 
azonos. — Alsófehér vm. It. K. III. 863. sz. 
és V. 1673. sz. — Címer: Páncélos kar görbe 
karddal. 

Békési. B. Péter és 317 társa 1668. II. 10. Rá- 
kóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — Kihird. : 
Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Sándor J. 
„Címerlevelek" II. 88. — Címer azonoí, az 
„Ádám de Nagyenyed"-család címerével. 

Békési. B. Györgynek 1670. évben Bolyában 
használt c. p. — Címer: kerektalpu paizsban 
zöld halmon 3 rózsa. — Gróf Teleki It. T. 
Sándor oszt. 1670. 

Békési. B. Antalnak 1799. évben használt C; p. 

— Pálmay It. XVIII. 899. — Címer: kerok 
paizsban szarvaival felfelé álló félhold, alat'.a 
2 s felette 1 hat águ csillag. 

Békési de Harsány. 91. T. 3. B. János és tár- 
sai 1613. VII. 10. Bethlen Gábortól kaptak c. 
n. l. — Hit. másolat Bihar vrn. It. Act. 
Nob. 750. 

Békési de Marosvásárhely. 91. T. 4. Báthory 
Gábor 1610. V. 20. Békési Jánost, feleségét 
Borsos Juditot s fiát Istvánt újra nemesiti. — 
Dr. Szádeczky L., Székely oki. VI. köt. 30 — 
31. l. — Ered. n. 1. báró Szentkereszti Béla 
tulajdonában Árkoson. 

Békessy. 91. T. 5. B. Mihály s gykei: István. 
Tamás, Erzsébet és Zsófia 1633. IX. 19. Fer- 
dinándtól nyertek c. n. 1. — Hit. másolat 
Ung vm. Iti 

Békéssy de Somlyó. B. Márton és testvérei 
1602. III. 22. Rudolf királytól kaptak c. n. l. 

— Szatmár vm. It. — Kihird.: 1603. Kraszna 
vm. és 1696. XII. Szatmár vm. 69 Kekö. B. János esztergomi esküdtnek 1813. év- 
ben használt c. p. Nyitra vni. It. I. 29, 

Héla de liánkfalva. B. János 1056. VII. 7. Rá. 
kóczy Györgytől nyert e. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVI. OOB. 

BeUnszky de Béla alins Demkö. 91. T. tí. Leg- 
első adatunk e családról lö06. évből van. — 
1797. IV. 10. logf elsőbb helyen igazolta ne- 
mességét. — ■ Kk. LIX. 782. — Kempelcn II. 
39. — C. p. Pest vni. It. polg. per. fasc. 138. 
Nr. 14. — Köszeghi. 

Belányi de Tamó. B. Márton, János, Pál és 
Mihály 1G81. X. 25. Lipóttól nyertek c. n. 1. 
— Bars és Turóc vm. It. — B. Györgynak 
1706. évbon használt c. p. Zemplén vm. It. 
fasc. pol. 218. Nr. 215. — Cimer: hasitott 
paizs jobb osztályában fél sas, bal osztályban 
horgony. — Sisakdisz : a horgony. 

DélaTári de Csegez. B. Józsefnek 1757. évben 
használt e. p. — Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 
2766. — Cimer: kerek paizsban, zöld téren 
két szemben álló galamb, csőrükben közösen 
patkót tartanak. 

Bélaváry de Szikava. 91. T. 7. B. György 1557. 
évben Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Turul 
1894. évf. — Sicbm. W. 93. t. 

Bélay de Felső Béla. B. Mihálynak 1729. évben 
használt c. p. — Nyitra vm. It. proc. jur. B. 
fasc. III. Nr. 120. 1730.- — Címer: paizs al- 
ján zöld mezőn könyöklő kar karddal s azon 
törökfej. 

Béldi de l'zon nemes és gróf. 91. T. 8. Már 
a XTV-ik században szereplő székely nemes 
család, melyből Béidi József s néhai báró 
Száva Judittól szül gykoi : Kelemen, Vencel 
és Katalin báró Thoroczkay Gáspárné 1770. 
X. 15. Mária Teréziától gróh rangra emel- 
tettek. — Kk. XI. 3-17. — Kit. másolat gróf 
Teleki It. N. o. III. 27. — A grófi cimer az 
ősivel azonos. — Sisakdisz: két hasitott sas- 
szárny között a paizsbeli láb. — Takarók: 
arany-kék. ezüst-vörös. — Kempelen II. 
43—45. 

Belényesi. B. Józsefnek 1814. évben hafe^nált c 
p. Alsófehér vm. It. K. IX. 1433. — Címer: 
csücskös talpú paizsban növekvő oroszlán 
jobbjában egyenes karddal. — Sisakdisz: nö- 
vekvő oroszlán. 

Belényesi de Désfalva. B. Sámuelnek 1839. év- 
ben használt c. p. — Cimer: kerek paizsban, 
zöld tííren növekvő oroszlán jobbjában görbe 
karddal. — Eredeti okm. Belényesi Sándor 
honv. százados őrizetében Marosvásárhelyt. 

Bclényesi-Literatns. B. György tordamegyei la- 
kosnak 1672. évben használt c. p. — Cimer: 
kék paizsban páncélos kar karddal. — Siebm. 
W. S. A. 193. t. 

Belényesi de Ujtorda. B. Péter 335 társával 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól kapott c. n. 
1. — Cimer azonos az .,Ajtoni de IJjtorda"- 
család címerével. — Ered n. 1. ref. egyház It. 
Ujtordán. 

Brlényesi de Várad. B. Istvánnak 1674. évben használt c. p. — Cimer: kerek paii^íban kur 
egyenes karddal. — Alsófehér vm. It, Auth. 
Kem. Tom I. 228. 
Belényessy. 91. T. 9. B. Márton fia István 1597. 
Vili. 10. Báthory Zsigmondtól nyertek c. n. 

I. — Siebm. W. S. A. 62. t. 

Bclényessy aliter Blénesy de Gyergyószentmik- 
lós. 92. T. 2. Legrégibb okmányainkban 
„Blóniessy, Blénesi" alakban irják nevüket. 

— B. István 1615. III. 24. Bethlen Gábortól 
kapott c. n. 1. — fJrtdeti n, 1. B. Alajos fő- 
ellenőr tulajdonában Budapesten. — Kempelcn 

II. 240—240. 

Belényessy aliter Koszta de Belényes. 92. T. 3. 

B. György és testvérei : Tamás és Ábrahám 
1671. XII. 5. Apaffy Mihálytól nyertek c. 
n. 1. — Kihird.: Hunyad vm. 1672. I. 15. 

— Hit. másolat Bihar vm. It. — kgy, 1829. 
VIII. 39. 

Beléuyesy, 92. T. 1. B. ÁÍjrahám 1609. VIII. 
10. Bethlen Gábor által újra nemesitteteti. 

— Kihird.: 1610. Alsófehér vm. — Bercg 
vm. It. 

Beleznay de Belezna, nemes, báró és gróf. 92 
T. 4., 5. éh 6. Beleznát már a XIV. században 
birja. B. Sámuel táblabíró és feleségétől 
Barsy Zsuzsannától szül. gykei: János és Sá- 
muel 1800. X. 3. Ferenc királytól bárói ran- 
got nyertek. Kk. LX. 357. — Báró Beleznay 
Sámuel s feleségétől Barsy Zsuzsannától 
szül. gykei: Sámuel, János, Zsuzsanna. 
Erzsébet ós Klára 1805. X. 25. Ferenc király 
által grófi rangra emeltettek. — Kk. LXI. 
7D3. — Dr. Komáromy és Pettkó .,Nagy Iván 
Cb. tört. Értesítő" 1901. évf. 66. és 68. 1. 

Belgrády. 92. T. 7. Előbb Constantinovics. — * 

C. András pomázi gör. kath. pap s gykei : 
Sándor, Péter és Anasztázia 1791. X. 
24. nevüknek „Belgrády"-re való átváltozta- 
tásával nyertek c. n. 1. — Pest vm. It. polg. 
per. fasc. 67. Nr. 29. — Nemesi Iratok C. 16. 

— Belgrády Jánosnak 1820. évben és 1821. 
évben használt és egyező c. p. Nyitra vm. 1*. 
Nob. VIII. 546. és Nógrád vm. It. perek ül. 
1817. 1. 

Béli de Ujtorda. B. Farkas 335 társával 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — 
Címer: a'zonos az , Ajtóni de Ujtorda**-család 
címerével. — Eredeti n. 1. ref. egyház It. 
Ujtordán. 

Bclics. C. p. Pefet vm. Jt. Végr. Okit. 443. XI 

— Köszeghi. 

Belliozay de Jeskófalva. 92. T. 8. B. Miksának 
1838. V'vi c. p. Siebm. W. N. A. 40. t. — C. p. 
Pest vin. It. polg. per. fasc. 118. Nr. 1. 

Belliczay alias Nemes. 92. T. 9. B. Ádám s tes'- 
vérei: János és András 1672. III. 7. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Tixróc vm. 1672. 

— M. Nemz. Zsebkönyv. II. 71. 1. — B. Jó- 
zsefnek 1783. évben használt c. p. Bihar vn. 
It. P. P. XIX. 215. 

Beliozey de Bajsa. 93. T. 1. B. György 1642. 60 VI. 6. Ferdinándtól kapott c. n. 1. — Kihird. : 

Pozsony vm. 1660. — Kempelen II. 49. 
Beliskey. 93. T. 2. B. Mihálynak 1582. II. 21-én 

kelt c. n. 1. — Zemplén vm. fasc. Nob. 18. 

No. 271. 
Helkovics. B. István ceglédi papnak 1794. évben 

használt c. p. — Nógrád vm. It. Nob. I. 26. 

— Címer: kók paizsban jobbjában kettős bu- 
zakalászt tartó madár. — Sisakdisz a paizs- 
alak. 

Bella. 93. T. 3. Mátyás király Bella Gáspár- 
nak ós fiainak : Istvánnak és Jánosnak 1612. 

1. 3. c. n. 1. — Dr. Áldásy „Címeres levelek" 
111. 1. 

Bellaágh de Heves. 93. T. 4. Bellaágh Simon, 
András. Gáspár, Márk, Mihály, Katalin és 
Ilona testvérek 1028. XII. 10. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird. : Nógrád vm. 1629. 
YI. 11. — Siebm. W. U. A. 40. t. — Kem- 
pelen II. 50. 

Bellán. 93. T. 5. B. Péter szegedi lakos fia Ár- 
kád, ennek fiai: Miklós, György, Sándor és 
B. Vazul 1791. VII. 14. Lipót királytól kap- 
tak c. n. 1. — Kk. LV. 612. — Hit. másolat 
C&ongrád vm. It. 

Bellakovics de Bellaj báró. B. Gábor 1709. XI. 

2. nyert bárói diplomát. — Címer: kék paizs 
aj'án elterülő vörös és fehér virágokkal hin- 
tett dombon jobbról kardot tartó, tátott szá- 
jú, koronás tigris, balról szintén kardot tartó, 
nyitott £zá;u 2 farkú oroszlán egymással 
szemben közösen egy 6 küllejü barna Kereket 
tartanak; a kerék felett birodalmi almával 
díszített, felül vörös, alul fehér sávos, hercegi 
sapka lebeg. — A paízson nyugvó 3 sisak kö- 
zépsőjén ezüst golyón lebegő hajú, koronás 
istennő áll a ballábon, meztelen testét a zöld 
lepel csak itt-ott fedi; — a jobb sisakon 
ezüst, a balon arany szárny; takarÓK: ezüst — 
vörös, arany — fekete. — Turul 1901. évf. 
193. 1. 

Bellay. B. János és neje Prunay Erzsébet vala- 
mint mostoha gykeí. 1690. VI. 10. Lipóttól 
kaptak c. n. 1. — Kihird.: Győr vm. 1691. 
XI. 22. és Vas A^m. 1697. IL 21. — Címer: 
kék paizsban zöld halmon kitérj, szárnyú ga- 
?amb, csőrében zöld ágat tart. — Sisakdisz: 
fészkében ülő pelikán 3 fiát vérével táplálja. 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Lend- 
vay „Temes vm. N. Cs." 42. — Kempelen II. 
51. 

Bellegárd gróf. Gróf B. Henrik 1831. II. 22. 

nyert magyar indigenátust. — Kk. LXV. 

731., 878. 
Bellcy. B. Ferencnek 1092. évben használt c. p. 

— Zemplén vm. It. „Regisztrálatlanok". — 
Címei": kar karddal. — Sisakdísz a paizsalak. 

BcUosicz. 93. T. 6. B. Pál s neje Preidlochner 
Erzsébet s gykci : Antal, Ferenc, József, Já- 
nos, Ignác és Pál 1758. XI. 23. Mária Teré- 
ziától kaptak c. n. ]. — Kk. XLIV. 684. — 
Kempelen II. 54. Belloslevich. O. p. Pest vm. It. polg. per. fasc, 
177. Nr. 42. — Kőszeghi. 

Bellussy. B. Miklós felesége Bélády Ilona, leá- 
nyuk Katalin, testvére B. Mátyás, ennek 
gykei: István és Kata 1669. VII. 28. nyertek 
c. n. 1. — Bars vm. It. — Kempelen II. 54. 

Belsy de Eperjes. 93. T. 7. B. János 1555. XII. 
1. Ferdinándtól kapott c. n. 1. — Kihird.: 
Szcpes vm. 1569. XI. 9. — Ered. n. 1. Szepes 
vm. It. 

Beit báró. 1687. évi 28. t.-cz. kel. B. Lipót nyert 
indigenátust. — Kempelen II. 55. 

Béltelki de Makfalva. B. alias Varga Gergely 
1619. VIII. 10. Bethlen Gábortól kapott c. n. 
1. — Erd. Kk. X. 133. Páímay ,.M. Torda vm. 
N. Cs." 18. 

Bélteki alia.s Miiretsán. B. Tódor somlyói la- 
kos s felesége Szopori Borbála s gykei: Ist- 
ván, Nyisztor, Gábor, 1699. XII. 7. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Címer : kék paizsban, hár- 
mas zöld hegyen, vörös ruhás vitéz, fehér 
csabrágos fekete vágtató lovon ül, jobbjában 
aranyozott buzogányt tart. — Sisakdisz: vö- 
rös ruhás kar aranyozott buzogányt tart. — 
Takarók: ezüst — vörös, arany — kék. — Erd. 
Kk. II. 374. Pálmay „M. Torda vm. N. Cs." 
18. 

Bélteky. 93. T. 8. B. Pál a füleki vár alispán- 
jának 1672. évben használt c. p. — Siebm. W. 
S. A. 62. 1. 

Bélteky aliter Bogdány. 93. T. 9. B. Andrásnak 
1608. IV. 11. Lipót király ad c. n. 1. — Ki- 
hird. : Zemplén vm. 1608. VII. 12. — Ered. 
n. 1. Bereg vm. It. 

Bély. 94. T. 1. B. Istvánnak 1802. évben hasz- 
nált c. p. Siebm. W. TJ. A. 40. t. — Hont- 
megyéből Zemplénmegyébe származott nemes 
család. 

Belyske. 94. T. 2. B. Márton, Péter és Mihály 
testvérek 1582. II. 21. Rudolftól kaptak c. n. 
1. — Kihird.: Sáros vm. 1582'. — Ered. n. 1. 
Zemplén vm. It. 

Bemás. C. p. Pest vm. polg. per. fasc. 254. Nro. 

28. — Kőszeghi. 
Bemer de Bezdcd et Kisbak. B. Antal báró 1809. 

IV. 14. nyert indigenátust. — Kk. LXII. 710. 

— Címer: hasított paizs, jobb kék részében 
zöld téren, fekete lovon ülő páncélos vitéz 
jobbjában egyents karddal, bal kék részében 
pedig leveles korona, melyből 3 búzakalász nő 
ki. — Sisakdísz: kitérj, szárnyú fekete sas 
fejét jobbra fordítva. — Takarók : arany — 
Kék, ezüst — píros. — Siebm. W. U. A. 41. t. 

— C. p. Pest vm. It. Végr. okit. 128. XI.. — 
Kempelen II. 56. 

Benáczy. 94. T. 3. B. Ferenc 1797. III. 17. T. 
Ferenctől kapott c. n. 1. — Kk. LIX. 497. 

Benche de Nagymihály. 94. T. 4. B. Benedek- 
nek 1603. XI. 16. Ferdinánd ád c. n. 1. -- 
Ered. c. n. Kassa városi titkos It. No. 89. 

Bcncse. 94. T. 5. B. György és testvérei Máté 
és Tamás 1632. VII. 18. Ferdinándtól nyer- 61 tck c. n. 1. — Kihird. : Borsod vm. 1632. XI. 
25. — Dr. Aldáay „Ci:nores levelek" 153. 
Hencsik. III. Károly 1722. XI. 27. B. Mátyás- 
nak c. n. 1. ad. — Kihird.: Borsod vm. 1723. 

— Címer: vízszintesen 3 részre osztott paizs, 
felső és alsó kék mezejében vörös rózsa, Kö- 
zépső vörös mezőben koronázott kettős farkú 
s jobb lábával zöld koszorút tartó oroszlán, — 
Sisakdisz: 2 vörös — ezüst zászló között a ko- 
szorú. — Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 

— Heves vm. It. 1722. évi 94. sz. a. — Orosz 
E. ..Tíevcs vm. N. Cs." 25. 1. 

Bencsik. B. József pozsonymegyei szolgabirónak 
17Gfi. évben használt c. p. — A paizs zöld al- 
ján növekvő 2 farkú oroszlán jobbjában görbe 
kardot tart. — Sisakdisz: 2 sasszárny között 
a paizsalak. — Nyitra vm. It. proc. jur. D. f. 
X. Nr. 245. 1771. és proc. jur. B. fasc. XXIII. 
715. 1760. 

I>encsik do Cserkwenik. B. János s unokatest- 
vérei: Mihály és Péter 1637. VIII. 19. Fer- 
dinándtól kaptok c. n. 1. — (Családi It. Oza- 
bajban). A család a nemességszerzökkel három 
ágra szakadt és pedig a ,.Cs8rweniki", a ,,Ko- 
moóczi és Szentandrási" és a „Györgyei és 
Füzesmegyeri" ágakra s az emiitett elönevek- 
kel élvén más-más címert használtak; mind 
3 ág címere a 94. táblán fordul elő. — Bő- 
vebb adatok Kempelen II. 57 — 59. lapjain. 

Hencsik de Hosszumcző. 94. T. 9. B. István 
1612. VIII. 1. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. 

— Kihird.: Máramaros vm. 1012. VIII. 16. 
Ered. n. 1. Máramaros vm. It. 

Bencsik de Iluszt. B. Mihály 1698. V. 27. ka- 
pott c. n. 1. — Erd. Kk. I. 487. — Címer: 
kék paizsban. hármas zöld halmon ezüst és vö- 
rös szinü, tetején koronára kifaragott oszlop, 
melynek közepén kard és zászló van keresztbe 
téve. — Sisakdisz ugyanezen oszlop. — Ta- 
karólí : ezüst — vörös, arany- — kék. 

Eeneze. B. György gelenczei lakos 1608. évben 
nyert c. n. 1. — Bihar vm. It. Le. 1905. B. 

Bencze. B. Jánosnak 1794. évben használt c. p. 
— ^ Címer: magyar vitéz jobbjában karddal, 
balját csípőjén tartja. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. — Nyítra vm. It, proc. jur. E. fasc. 
XXVII. 487, 1795. sub. No. 9. 

Henczc. B. Tamás, felesége Somogyi Dorottya, 
B, Balázs s felesége Sály Katalin 1613. V. 
27. Mátyás királytól kaptak c, n, 1. — Vas 
vm. It. — Címer: kék paizsban zöld halmon 
kettős farkú oroszlán. — SisaKdisz: növekvő 
oroszlán. — Takarok : ezüsc — vörös, arany — 
kék. — Kempelen II, 60. 

ííencze de Csikszentmárton. B. András, Bálint, 
János, Miklós és Pál 1655. VII. 7, Rákóczy 
György-tői nyertek c. n. 1. — Dr. Vass Szé- 
kely Oki. 

Bencze de Pozsony. B. István és társa 1681. év- 
ben nyert c, n, 1. — Zemplén vm, It, 

Benozédi de Tordátfalva. 95, T. 1. B. Zsigmond- 
nak 1816. évben használt c, p. — Udvarhely 
vm. It. 1816. évi 25. fasc. 

Benczely. B. András s neje Zsámbokrety Anna 9 gykíí: Dorottya, Anna ós Katalin 1632. VI. 
20. Ferdinándtól kapiak c. n. 1, — Kihird: 
Nyítra vm. 1632. — Címer: kék paizsban 
zöld téren növekvő két farkú arany oroszlán, 
jobbjában egyenes kardot, baljában zöld ágat 
tart; sÍAakdísz: a két farkú arany oroszlán 
jobbjában egyenes karddal, baljában piros 
szivet tart, — Takarók: arany — kék, ezüst — 
piros, — Siebm. W, II. A. 42. t. 

Benczi de Ujtorda. B. Albert 336 társával 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1, -- 
Címer azonos az „Ajtoní de Ujtorda" család 
eímoróvel, — Eredeti n. 1. ref. egyház It, Uj- 
tordán. 

Benczith de Czirkvenik. Címeres nemes levelet 
1637, VIII. 18. B. János kapott Ferdinándtól. 

— Kempelen II. 64. 

Benéző de Homoródalmás. B. Györgynek 1833. 
évben használt c. p. — Címer: kereK talpú 
paizsban egy szív. — Pálmay It. XIX. 394. 

Benczúr. 05. T. 2. Siebm. W. Suppl, 12. t. 

Benda. 1649. IV. 9. nyert c. n. 1. — Kihird,: 
Abauj vm, 1650, — Kempelen. II. 64. 

Bende. 95. T. 3. B. Pálnak 1606. IV. 25. Bocskay 
István adott c. n. 1. — Kihird.: Bihar vm. 
1606. V. 29. — Bihar vm. It. 

Bende. B. Márton és Bálás csatári lakosok 1608. 
V. 26. Báthory Gábortól kaptak c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban páncélos kar buzo- 
gánnyal. — Sisakdisz: páncélos kar véres kar- 
dot tart. — Takarók: arany-kék, ezüst-piros. 

— Erd. Kk. V. 165. 

Bende. B. András ,éa gykei: 1609. VIII. 10. 
Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban, zöld téren páncélos vitéz jobb- 
jában karddal, baljában búzakévét tart, old.i- 
lán kardhüvely. — Takarók: arany-kék 
ezüst-vörös. — Erd. Kk. VI. 273. 

Bende. B. György és fiai 1629. évben kaptak c 
n. 1. — Bihar vm. It. kgy. 1837. VIII. 362 

Bende. B. Mihály 1632. III. 20. Rákóczy feje- 
delemtől kapott c. n. 1. — Címer: kék paizí- 
ban páncélos kar törökfejes kardot tart. — 
Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. — Siebm. 
W. S. A. 62. t, 

Bende. B, Jánosnak 1697, évben használt c. p. 
— • Címer: koronából kinövő három buz.i- 
kalász, — Sisakdi&z: jobbjában koronát, bal- 
jában három buzakalászt tartó növekvő griff. 
Nógrád vm, It. proc. term. VII. 1731 — 2. 308. 

Bende de Besseniczó. B. Bálint, neje Némot 
Borbála, gykei: Márton, Gergely, Uon.i 
Zsófia, Katalin és testvérei : B. Pál ós Mihály 
1613. III. 10. Mátyás királytól kaptak c. n. 1. 

— Kibírd.: Borsod vm. 1613. — Abauj 'vm. 
1742. — Címer: kék paizsban, zöld alapon 
álló medve első lábaival szőlőtökét tart. — 
Sisakdisz: a paizsalak növekvőn. — Takarók: 
arany-kék ezüst vörös. — Csonia ,. Abauj vm. 
N. Cs." 96. l. 

Bende de ITodos. 95. T. 4, Poz?onymegyéböl 
származó régi nemes család, melynek tagjait 
a XVII. században Ilont. Nógrád és később 62 Barsmegyében találjuk. — Kempelen II. 65. 
— Cimerpecsét Pest vm. It. polg. per. fasc. 
159. Nr. 84. — Kőszeghi. — B. Lászlónak 
1829. évben használt e. p. Nyitra vm. It. Nob. 

I. 9. 

üende de Kodász. 95. T. 5. B. Györgynek 1653. 

II. 20. Rákóczy fejedelem adott c. d. 1. — 
Erd. Kk. XXVI. 149. 

I3ende de Sajó-Vámos. B. Györgynek 1807. év- 
ben használt c. p. — Zempié^n vm. It. Loc. 2. 
Nr. 130. — Címer: kerek paizsban zöld domb- 
ból kinövő három rózsa. — Sisakdisz : növek- 
vő orofezlán jobbjában karddal. 
Bende de Ujtorda. B. Mihály 335 társával 1619. 
VITI. 25. nyert Bethlen Gábortól c. n. 1. — 
Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda"-család 
címerével. — Eredeti n. 1. ref. egyház It. üj- 
tordán. 
Bende de Radastyán. 1626. II. 20. B. István 
nyert c. n. 1. — Kihird. : Borsod vm. — Kem- 
pelen II. 65. 
Bende. B. István és fia János 1627. XII. 26. a 
Rácz-családdal közös c. n. 1. kaptak. — Címer: 
kék paizsban, zöld halmon vörös ruhás férfi 
mindkét kezében maga előtt serleget tart; a 
férfitől balra hattyú áll. — Sisakdisz: három 
pálmaág. — Takarók: arany-kék, .ezüst- 
vörös. — Kempelen II. 65. 
Beude. B. Mihály s feleségétől Istenes Dorottyá- 
tól szül. leánya Katalin; rokonai: B. Péter. 
Mihály, András és Gergely 1630. XII. 10^ 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Borsod vm. — 
Kempelen II. 65. 
Bender de Lajtha. 95. T. 6. B. Fülöp— Jakab és 
fiai: József — Károly és Fülöp — Jakab 1751. 
XI. 22. Mária Teréziától kaptak c. n. 1. — 
Kk. XLII. 279. 
Bendes. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 53. 

Nr. 29. — Kőszeghi. 
Bendik. Zólyommegyei nemes család. C. p. Pest 
vm. polg. per. fasc. 104. Nr. 4. — Kőszeghi. 
Bene. 95. T. 7. B. György, Péter és Pál 1622. 
II. 24. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird. : Torda vm. 1623. — Hit. másolat Bihar 
vm. It. 
Bene. B. János s gykei: Gergely, Péter és 
Zsófia 1616. VI. 2. Mátyás, királytól kaptak 
c. n. 1. — O. L. 515—1896. 
Bi>ne. 95. T. 8. B. János és testvére B. Gallue s 
ennek fia: Tivadar 16.19. IV. 9. Bethlen Gá- 
bortól nyertek c. n. 1. — ■ Erd. Kk. X. III 
Boné. 95. T. 9. Sicbm. W. ü. A. 42, t. 
Bene. B. Mihály s felesége Bene Annától szül. 
gykei: Mátyáí, Bálint és Ilona 1659. II. 21. 
kaptak c. n. ]. — Kihird.: Heves vm. 1660. 
— Kempelen II. 70. 
Bene de Borzova. B. Balázs és 37 társa 1611. 
VI. 14. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Cí- 
mer azonos az „Ágoston de Szentkirály"-család 
címorévol. — Fgykoru másolat Gödry Ferenc 
polgármester őrizetében Sepsiszentgyörgyön. 
Btne aüas KáNzoni de Kászon. 96. T. 1 B. Sá- muel 8 gykei: Ferenc, Antal, Imre. József é=. 
Klára 1742. VIII. 4. Mária Teréziától kaptak 
uj nemeslevelet. — Erd. Kk. IX. 156. — B. 
Ignácnak 1777. és 1779. években használt s 
megegyező c. p. Alsófehér vm. It. K. VIII. 
694. és 761. 
Bene de Nándor. Nyitra vm. It.-ban Nob. II. 
101. szám a. őrzött hiteles másolat szerint 
Bene János neje Bodor Katalin de Halász 
fiai : Gergely éi, Péter, leánya Zsófia 1616. VI. 
2. Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird.: Pozsony vm. 1618. — Címer 96. 
táblán látható. — Nagy Iván „Liptay-család" 
III. rész. 9. lapján az általunk közölt s a csa- 
ládnak 1616. évben adományozott címertől 
eltérő címerét mutatta be, u. m.: kék paizs- 
ban, zöld dombon koronából kinövő, kétfarku 
arany oroszlán jobbjában egyenes karddal. ■ — 
Sisakdisz a paizsalak. — Takarók : arany- 
kék, ezüst-vörös. — Kem-pelen II. 67. lapon 
közöltek szerint B. Mihály és Gáspár de Nán- 
dor 1672. II. 9. kaptak c. n. 1. — Kihird.: 
Nógrád éfe Zólyom vm. — .Bene Istvánnak 03 
B. Andrásnak 1792. évben használt c. p. 
Nyitra vm. It. Proc. jur. B. fasc. XXXIX. 
Nr. 1137., 1792. és P. fasc. 2. Nr. 333. 1773. 
— B. István 1711. évben használt c. p. Bor- 
sod vm. It. Acta jud. prot. XXI. VII. 867. 
1711. 
Bene de Rápolt. B. István s felesége Kalmár 
Katalin 1610. VIII. 25. Bethlen Gábortól 
nyertek c. n. 1. — Szatmár vm. It. 
Bene de Sümcgh. B. Pálnak 1752. évben hasz- 
nált c. p. Nyitra vm. It. proc. jur. K. faic. 
XI. 291. 1752. — Címer: koronából növekvő 
oroszlán jobbjában karddal. — . Sisakdisz: a 
paizsalak. 
Bene de Sziksző. B. Mihály és fia György 1632. 
VI. 10. kaptak c. n. 1. — Kihird.: Torna vm. 
1643. XI. 9. — Kempelen II. 69. 
Bene alitcr Porcsin. B. Illyésnek 1649. XII. 12. 
Rákóczy György ad címeres n. 1. — Címer: 
kék paizsban törökfejes kard páncélos ka ■ 
kezében. — Takarók : aranv-kék, ezüst-vörö.5 
— Kk. XXIV. 205. Erd. 
Benedek. B. Márton 1622. VII. nyert c n. 1. — 
Kihird.: 1622. Vas vm. 1625. Sopron vm. — 
Sopron vm. It. 
Benedek. B. Mihály hosszümezői polgár s fiai: 
István Pál, János és Sámuel 1699. I. 19. Li- 
póttól nyertek c. n. 1. — Címer: vörös paizs- 
ban zöld gyepen fehér bárány áll. — Sisak- 
disz: a bárány növekvőn szájában zöld lombot 
tart. — Takarók: ezüst-vörös, arany-kék. — 
Erd. Kk. II. 15. 
Benedek de Bánkfalva. 1655. VII. 7. llákóczy 
György líenedek Jánosnak ad c. n. L — Dr. 
Vass Székely oki. 
Benedek de Blbaczfalva. B. Józsefnek 1795. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerektnlpu 
paizsban kar karddal. — Pálmay It. XVIII 
1153. 

Benedek de Felsőeőr. B. Fülöp a Pethel-család- 63 dal együtt 1610. VI. 25. Mátyás királytól 
nyert c. n. 1. — Vas vm. It. — Címer: kék 
paizsban, hármas zöld halmon kettős farkú 
oroszlán jobbjában szőlőgerczdet tart, fölötte 
3 csillag. — Sisakdisz: az oroszlán növekvőn. 

— Takarók: arany-kék, ezüst-vörös. — Kem- 
pelen II. 72. 

Benedek de Kisbaezon. 90. T. 3. B. Mihály s fiai : 
János, István, Mátyás és Mihály 1G05. VIII. 
24. Apaffy Mihálytól kaptak c. n. 1. — Kihird. : 
Udvarhelyszék 1066. III. 9. — Kiterjedt régi 
szé-kely család, mely nemességét ősi jogon a 
nemeslevél kiadása előtt is gyakorolta. — 
Pálmay „Udvíirhely vm. N. Cs," 28—32. — 
Kempclen II. 72 — 70. 

Benedek de Korond. 1007. évben nyert c. n. 1. 

— Erd. Kk. IV. 4. — Keraptlen II 72. 
Benedek de Léczfaha. 96. T. 4. Gyalai István 

„Szentlászlói" előnévvel 1018. X. 25. Bethlen 
Gáboi;tól kapott c. n. 1. — Kihird. : Udvarhely- 
szék 1020. III. 23. — Hit másolat dr. Bene- 
dek Jápos őrizetében Sepsiszentgyörgyön. 
O. L. 4043—1807. sz. a. Erd. főkorm. sz. 
iratok. — • A XVII-ik században a család 
egyik ága a „Benedek" nevet vette fel. — 
Nemességét és címerét a belügyminisztérium 
igazolta. — Ered. iratok dr. Benedek János- 
nál. 

Benedek alias Szeremi. B. János zilahi lakos s 
gykei: Mihály, János és István; Mihály fia: 
András ; István felesége : Győri Éva s fia : 
Márton 1717. IV. 0. Károly királytól nyer- 
tek c. n. 1. — Címer: kék paizsban, zöld hal- 
mon álló ember jobbjában három buzakalászt 
baljában faágat tart. — Takarók szine nincs 
leirva. — Erd. Kk. VI. 351. 

Benedekfi de Csókfalva. 90. T. 5. B. Jánosnak 
és Ferencnek 1791. évben használt és egyező 
c. p. — Marostorda vm. It. 1791. hom. 97. és 
98. 1. 

Benedeki de Benedek. B. Mártonnak 1718. év- 
ben használt c. p. — Gróf Teleki It. Dipl. 
oszt. 3165. — Címer: kerektalpu paizsban 
növekvő griff jobb lábában görbe kardot tart. 

— Sisakdisz: a paizsalak. 

Benedicty. B. Lipót szászvárosi királybíró 1813. 
VII. 9. kapott c. n. 1. — Erd. Kk. XIII. 628. 

— Címer: arany paizsban két csúcsú kőszikla 
tetején eg.vmást keresztező 2 kékruhás kar, 
a jobbfelé fordult irótollat, a másik kardot 
tart, fölöttük babérkoszorú. — Sisakdisz: az 
irótollat tartó kar. — Takarók: arany-kék. 

— Kemptlen II. 83. 

Benedicty de Benedekfalva. 90. T. 6. B. János és 
Jakab 1646. XI. 17. Ferdinándtól nyertek c. 
n. 1. — Kihird.: 1640. Pozsony vm. 1047. I. 10. 
Sáros vm. — Dr. Komáromy és Pettkó „N. 
J. Családtört. Értesítő" 1900. évf. 93—94. 1. 

— Kempelen II. 78—83. — M. N. Zsebk. — 
B. Károlynak 1837. évben használt c. p. 
Nógrád vm. It. perek. VIIT. 1837. 

Benel de Zalathna. B. Ferenc a budapesti orsz. tébolyda ellenőre 1883. IX. 23. nyert c. n. 1 
— Előnév adományozása 1884. I. 20. — Cí- 
mer: zöld pólyával vágott paizs, a felső kék 
mezőben páncélos kar, markában szinte viz 
szintesen tartott c'gyenes karddal, az alw) 
arany mezőben vörös kövekből épült és nyi- 
tott kapuval ellátott párkányzatos kőfal; a 
pólyában két ezüst csillag. — Sisakdisz: nö- 
vekvő oroszlán jobbjában egyenes karddal. — 
Takarók: ezüst-kék, arany-vörös. — M. Ne- 
mesi Alm. 17. — Kempelen II. 84. 

Bencs de Almás. 90. T. 8. B. Mihály, Péter ts 
Antal 1028. V. 5. Bethlen Gábortól kaptak 
c. n. 1. — Erd. Kk. XIV. 46. 

Benesch de Benesthaíí: 96. T. 7. Sziléziából ke- 
rült hozzánk, a Benesovic-nemzetségből szár- 
mazik. — Címere a régi Odrivous-címer. 
Dvorszky „Zeitschrift für die Geschiche 
Míihrcns u. Schlesiens" 1898. 

Benetesti de Benetest. B. Máté, Ventie és Re- 
zső havasalföldi bojárok 1717. X. 8. Károly 
királytól nyertek c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban hármas halom középsőjén könyöklő 
vörösmezű kar, kereszttel kezében. — Tak.n- 
rók: arany-kék, ezüst-vörös. — Erd. Kk \^. 
465. 

Benevictus. B. Ezékielnek 1705. évben használt 
c r- — Zemplén vm. It. „Regesztrálatlaajk". 

— Címer: csücskös talpú paizsban, zöld té- 
ren növekvő, jobbra fordult kecske, két első 
lábában rózsát tart. 

Benich. 90. T. 9. B. Péternek 1793. VII. 4. Fe- 
renc király adott c. n. 1. — Dr. Komáromy é3 
Pettkó ,N. J. Családt. Ért." III. 03. — Kk. 
LVII. 232. — Kempelen TI. 87. 

Beniez. B. Istvánnak 1840. évben hcsznált c. p. 

— Címer: Kardot tartó kétfarku oroszlán. 

— Nógrád vm. It. perek IV. 1843. 5. 
Beniezky de Benic/e et Micsinye. B. Miklós és 

gykei: Tamás, Gáspár, Benedek, Jáno-, Zsó- 
fia, Borbála, iklártha és Anna 1502. IV. 22. 
Ferdinándtól nyertek ujabb-c. n. 1. — Másolat 
ref. kollégium irattárban Kolozsvár; — e 
szerinti cimerök : kék paizsban, vízen úszó, 
nyakán átnyilazott hattyú; a paizsfőben 
jobbról 3 águ arany csillag, balról félhold. 

— Sisakdisz a paizsalak. — Takarók: arany — 
kék, arany, — piros. — A család az általunk 
a 97. táblán feltüntetett címert használja. — 
T-endvay „Tcmes vm. N. Cs." 44. 1. — B. 
Miklós 1S04. évben címeres pecsétjén szintén 
az utóbbi címert használja. — Bihar vm. It. 
kgy. 1805. VIII. 27. — Kempelen II. 85—80. 

— B. Flóriánnak 1823. évben használt c. p. 

— Nyitra vm. It. Nob. VIT. 433. 
Benjámin. 97. T. 2. B. Márton s gykei: István 

és Anna 1086. IV. 3. Lipóttól nyertek c. n. 
1. — Kihird: Nyitra vm. 1686. — Hit. má- 
solat Nyitra vm. It. Nob. II. 93. 

Brnke. B. István 1625. XII. 3. Ferdinándtól 
kopott c. n. 1. — Címer: kék paizsban zöld 
háinias halom két szélsőjén koronás griff 
mrllső lábaival íjat feszit. — Sisakdisz: nö- 64 vekvő griff baljában íjjal, jobbjában 4, hegyé- 
vel felfelé álló nyílvesszőt tart. — Takarók: 
ezüst — vörös, arany — kék. • — Vasvm. It. — 
Kempelen II. 87. — Balogh „Vas vm. N. 
Ce." 172. 

Benke. 97. T. 3. B. Ferencnek 1796. évben hasz- 
nált és B. Ignácnak 1818. évben használt és 
megegyező c. p. — Nyitra vm. It. proc. jur. 
Z. fasc. XI. N. 245. 1796. és Nob. III. 175. 

Bcnke de Kecskemét. 97. T. 4. — Siebm. W. 
Suppl. 12. t. 

Benke de Laborfalva. Székely nemes család, 
mely a marosvásárhelyi Ítélőtábla előtt 1793. 
évben igazolta nemességét. — Címer: kék 
paizsban, zöld halmon, fehér lovon ülő vö- 
rös ruhás vitéz jobbjában kardot tart. — Ta- 
karók : arany — kék, eiüst vörös. — Pálmay 
„Háromszék N. Cs." 64. 

Benke de Tardoskedd. 97. T. 5. 1904. IX. 3. B. 
Gyula nemességét és címerét I. Ferenc József 
király erősítette meg, — B. Tamás 1523. év- 
ben nyert donátiót. — Nyitra vm. It. 

Benkey. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 118. 
Nr. 35. — Kőszeghi. 

Benkner. Már a XlII-ik században szereplő 
szász család. — B. János brassói főbiró 1509. 
I. 25. Ulászlótól nyert c. adomány levelet; 
(Turul 1911. évf. 109. 1.). Az ezen évben 
nyert címer a 97. táblán látható. — 1517. 
XI. 1. Lajos király ismét B. János Brassó 
főbírójának adott c. n. 1. — (Turul 1911. 
évf. 111. 1.) — Ez alkalommal következő 
elmert kapták : 2 összefont, tüzet okádó sár- 
kánytól övezett vágott paizs, melynek felső 
vörös részében, derékbői látható, kitérj, szár- 
nyú, balra fordult, fekete gritT karmait raga- 
dásra nyújtja ; a csőrös és balra fordult si- 
sak disze: a paizsbeli griff. — Takarók. — 
1569. V. 28. B. Márk János Zsigmondtól ka- 
pott c. u. 1. (Turul 1911. évf. 112. 1. és pe- 
dig a következő címerrel: vágott paizs felső 
kék mezejében 3 hatágú arany csillag, alsó 
ezüst mezőben fehér ruhába öltözött angyal, 
meztelen jobbjával feje fölé fátyolt emel, 
kagylószerü alsó testét a paizs bal széle felé 
fordítja, alatta a vizből delfin emelkedik ki, 
víz alá buktatott fejjel s felemelt farokkal. 
— Sisakdisz : a paizsbeli angyal. — Takarók : 
arany — kék. — Lásd Kempelen II. 90 — 91. 1, 

Benkó. 97. T. 7. B. György és neje Végh Er- 
zsébet s testvérei Gergely és András 1646. X. 
17. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Heves, Csongrád, Külső Szolnok vm. 1647. 
VIII. 21. — Nógrád vm. It. — M. N. Zseb- 
könyv. II. 76 — 77. — Kempelen II. 91—92. 

Benkó. 97. T. 8. B. Mihály és fia János 1676. 
I. 29. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Nógrád vm. 1678. IV. 16. — Siebm. W. U. 
A. 4n. t. 

Benkó. B. Mihály és leánya Dorottya 1678. IX. 
15. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird: 1679. 
Nyitra vm. — Címer: piros paizsban zöld 
mezőn kék ruhás, sárga csizmás, tollakkal dí- 
szített cobolyprémes, zöld kalapos magyar vi- téz lelógó hajjal, jobbjában kardot tart, bal- 
ját csípőjén tartja. — Sisakdisz: kék mezü 
kar, törökfejes kardot tart. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Hit. másolat 
Nyitra vm. It. Nob. II. 44. 

Benkó de Bojnik báró. 97. T. 9. B. Gáspár őr- 
nagy és József testvérek, Gáspárnak neje Ma- 
rossi Jozefától szül. leánya Józéfa és József- 
nek Woplin Johannától szül. gykeí : Mátyás, 
József, János, Károly, Péter, Anna és Teréz 
1790. XI. 18. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Dr. 
Komáromy és Pettkó „N. I. Családt. Ért." 
III. 12. 1. — Kempelen II. 92—93. 

Benkó. B. János ezredes 1839. II. 28. kapott c. 
n. 1. — Kk. LXVI. 764. — Címer: kék paizs- 
ban vízen épített 3 bástyás vár csukott kapu- 
val; a vizből fél horgony látszik ki; ezüst 
paizsfő piros haránt pólyával, melyben ba- 
bérral körül font egyenes kard fekszik. — 
2 sisak, melyeknek disze 3 — 3 structoll, jobb- 
ról: piros — fehér — piros; balról: kék — fe- 
hér- — kék. — Takarók : ezüst — kék. 

Bcnkovich. B. György és fia Miklós 1652. IV. 
30. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Zágráb 
vm. It. — Kempelen II. 94. 

Benkovich. 98. T. 1. B. Mihály, felesége Kürthy 
Erzsébet s gykei: János, András, Katalin és 
Erzse 1710. IV. 3. Jóí;sef 'királytól nyertek 
c. n. 1. — Hit másolat Nyitra vm. It. Proc. 
Nitt. operis inv. Nob. Doc. A. pag. 110. — 
B. Andrásnak 1710. évben használt c. p. 
Nyitra vm. Nob. VIII. 554. — Kk. XXVIII. 
300. 

Benkovies. B. Andrásnak és gykeinek 1701. IX. 
16. Lipót király adott c. n. 1. — Kihird: 
1701. Pozsony vm. — Kempelen II. 94. 

Benkovies. B. István s felesége Saller Mária 
s fia György 1715. I. 18. Károly királytól 
nyertek c. n. 1. — Kk. XXX. 436. — Címer: 
kék paizsban zöld mezőn 2 összefordult két- 
farku oroszlán ellenkező lábukkal 6 águ 
arany csillagban 1 — 1 pisztolyt tartanak. — 
Sisakdisz: páncélos vitéz structollas sisak- 
kal, jobb kezében hegyes tört tart, melyre 
fehér tekercses, vörös turbános törökfej van 
tűzve. — Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 

Benkovies. B. Andrásnak 1782. évben használt 
c. p. Nyitra vm. It. Proc. jur. B. 34. 1045 — 
1782. — Címer: a paizsban terebélyes zöldfa 
s felette keresz-t. — Sisakdisz: páncélos kar 
görbe karddal, a könyökben 6 águ csillag. 

Benkovies. 98. T. 2. Benkovich Antalnak 1779. 
évben használt c. p. — Borsod vm. It. Nemesi 
Iratok 24. d. d. 1779. 

Benkovies. Bars vármegyei nemes család. C. p. 
Pest vm. It. polg. per. fasc. 168. Nr. 40. — 
Kőszeghi. 

Benkö. 98. T. 3. B. János, felesége Bak 
Erzsébet, testvérei : B. Gergely és An- 
drás, feleségeik: Kovács Erzsébet és Ker- 
tész Anna, Jánosnak fiai : Márton, Mik- 
lós, István és András; Gergelynek fiai: 
István, András és János. 1624. III. 12. Fer- 
dinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 1634. 65 Ung vm. — Bereg vm. It.-bnn hit. másolat. 
— Cimer: kék paiz»ban zöld halnion kettős 
farkú oroszlán jobbjában kardot tart. — Si- 
sakdisz: 2 fekete vasszárny között csillag. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Kem- 
pelen II. 96. 

Benkö. 1634. V. 12. kapott c. n. 1. — Kihird: 
Ung vm. 1636. — Hit, másolat Zemplén 
vm. It. 

Benkő. B. Mihály éa 317. társa 1658. II. 10. 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Ki- 
hird: Marosvásárhely 1658. XI, 8. — Sándor 
I, „Cimerlevelek" II. 88. 1. — Címer azonos 
az „Ádám de Enyed" család címerével. 

Benkő de Árkos. 08. T. 4. Háromszéki nemes 
család, mely 1786, évben legfelsőbb helyen 
igazolta nemeseégét. — Pálmay „Háromszék 
N. Cs." 65. 

Benkő de Áltorja. B. Jánosnak 1703. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 443. 

Benkő de Illyefalva. Benkő Jánoa és 37 társa 
1611. VI. 14. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. 

— Cimer azonos az „Ágoston de Szentki- 
rály". — Sándor I. — I. 55. — Egykorú má- 
solat Gödry Ferencz polgm. őrizetében Sep- 
si szentgyörgyön. 

Benkő de Kézdi-Sárfalva, 98. T. 5. B. József 
huszárkapitánynak 1816. évben használt c. p. 

— Siebm. W. S A. 63. t. 

Benkő de Kisbaczon. 98. T. 6. A család 1679. 
évben ApafFy fejedelemtől nyert c. n. 1. — 
Ered. n. 1. Benkő József ügyvéd őrizetében. 

— Pálmay „Udvarhely vm. N. Ce." 33—34. 
Benkő de Kissolymos. B. Istvánnak, Jánosnak 

és Ferencnek 1728. évben, illetve 1781. év- 
ben használt s megegyező c. p. — Gróf Te- 
leki It. Teleki Sándor oszt. 1728. és 1781. évi 
homg. 15. 1. — Cimer: kerektalpu paizs al- 
ján zöld téren egész férfiú áll baljában kar- 
dot s jobb kezében kalapácsot tart. — Sisak- 
disz a paÍ5;salak. 
Benkő de Kolozsvár. B. Bálintnak 1703. évben 
használt c. p. — Gróf Teleki It. Gróf Föld- 
vári oszt. 1703. — Cimer: kerek paizsban 
koronából kinövő jobbra fordult oroszlán 
jobb lábában görbe karddal. 
Benkő de Lukafalva. 98. T. 7. B. Józsefnek 
1776. és 1805. években használt c. p. — Gróf 
Teleki It. Simén oszt. 1776. és 1805. Címer: 
balra fordult oroszlán bal első lábában kar- 
dot tart. Sisakdisz: páncélos kar karddal. 
Benkő de Maksa. 98. T. 8. Benkő Balázs és 
fiai: Bálint, János és András 1617. V. 17. 
Pethlen Gábortól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Háromszék 1619. III. 18. — Hiteles trans- 
sumptum Benkő Sándor birtokofnál Étfal- 
ván. — Sándor I. I. 68—69. — Pálmay „Há- 
romszék vríi. N. Cs." 68. 1. 
Benkő de Nagyajta. 98. T. 9. C. p. Kis Bálint 

cs. és kir. kamarás It. 
Benkő de Ujtorda. B. Jánosnak 1619. VTII. 25. 
Bethlen Gábor ad c. n. 1. — Cimer azonos az 
„Ajtoni de Ujtorda" család címerével. — 
Ered, n. 1. ref. egyház It.-ban Ujtorda. 
Benő. 99. T. 1. Benő István szepesi kamarai jegyzőnek 1695. évben hasuiált c. p. — Kassa 
város titkos It. ,^. k. Szőllőssi" jelzés alatt. 

Benő de üron. 99. T. 2. B. Lőrinc 1655. III. 10. 
Uákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Kk. 
XXVI. 486. 

BeoHits. B. Józsefnek 1755. évben használt c. p. 
— Címer: korona fölött görbe kardot tartó 
kar. — Sisakdisz: csukott szárnyú madár. — 
Benkó „N. Cs. Nagykőrösön" 43. 1. 

Bény. B. Mihály 1650. IV. 21. Ferdinándtól 
kapott c. n, 1. — Szatmár vm. It. — Címer: 
kék paizsban, zöld téren, növekvő arany griff 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: a paizsalak 
derékbői. — Siebm. W. U. A. 43. t. 

Bény. B. Istvánnak, feleségének Szívós Zsu- 
zsannának és gyermekeinek c. n. 1. 1688. IV. 
7. kelt. — Ered. n. 1, Komárom vm. It. „Ne- 
mesi Okirattár" Őrig. B. 2. — Címer: kék 
paizsban kettősfarku oroszlán növekvőn jobb- 
jában egyenes kardot tart. — Sisakdisz: a 
koronából kiálló arany markolatú egyenes 
kard. 

Benyey de Erdő-Bénye. B. László ugy testvére 
B. György s ennek fia György 1613. IV. 8. 
Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — Címer: 
kék paiis alján 3 kőszikla, a középső véres 
gerincén sólyom, ballábán vérrel borított kö- 
römmel, jobb lábával szétterjesztett szárnyú 
kacsát tép széjjel, csőrével tollát ráncigálja. 

— Sisakdisz: véres sziklán a sólyom jobb lá- 
bában kardot tart. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — fekete. — Hit. másolat Csongrád vm. 
It. — B. Lászlónak 1844. évben használt c. 
p. Bihar vm. It. kgy. 1844. VIII. 459. 

Benykő. 99. T. 3. B. Jánosnak 1803. évben hasz- 
nált c. p. — Zemplén vm. It. Viczm. Iratok. 

Benyó alias Szabó. 99. T. 4. B. Mihály és Má, 
tyás testvérek s utóbbinak fia Mihály 1651. 
VI. 29. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: Abauj vm. 1661. IX. 5. Abauj vm. It. 

— Csoma „Abauj vm. N. Cs." 98. 1. 
Benyovszky de Benyó et Urbanó, nemes és gróf. 

99. T. 5., 6., 7. A trencsénmegyei Benyó és 
Urbanóra 1423-ban Zsigmond királytól nyert 
adományt. — B. György 1666. évben uj ado- 
mányt szerzett. — 1778. IV. 13. B. Mór fran- 
cia brigadéros grófi rangra emeltetett (Kk. 
(LI. 45.) utód nélkül halt el. 1792. XI. 22. 
előbbinek testvére B. Emánuel nyert grófi 
rangot (Kk. LVI. 274.) 1902. V. 14. gróf 
B. Sándor grófi rangja és címere B. Móric 
és Kezsőre is kiterjesztetett. — M. N. Zseb- 
könyv I. 1—40. — Kempelen II. 103—107. 

— B. Györgynek 1731. évben és B. Jánosnak 
1804. évben ha«í.Tiált c. p. Nyitra vm. It. Nob. 
V. 378. és proc. jur. Sh. XVII. N. 568. alatt. 

Btnyus. 99. T. 8. B. István 1652. III. 13. nyert 
c. n. 1. — Pozsony és Bars vm. It. — B. 
Györgynek 1781. évben és B. Jánosnak 1806. 
évben használt c. p. Nyitra vm. It. Nob. X. 
668. és proc. jur. T. fasc. XX. Nro. 503. 

Bcödy de Halas. 99. T. 9. Bocskay István feje- 
delem 1606. IX. 2. Beődy Mátyásnak és lovas 
hajdú társainak c. n. 1. adományoz. — Ered. Magyarország címeres könyve. M n. 1. Szoboszló váxos It. — Turul 1906. évf. 

; 118. 1. 

Boöjteös de Szent-Ivány. B. Lőrinc, testvére 
János' és nővére Éva 1622. VI. 10. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: Vas vm. 
1622. IX. 5. — Címer: Kék paizsban zöld 
mezőn vágtató pegazus. — Sisakdisz: fehér 
zászlóval diszitett két lándzsa keresztbe téve. 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Nyit- 
ra vm. It. Nob. II. 60. 

Beökönyi de Beököny. Najmajer Ignác egri la- 
kos és fiai : Ferenc, Ignác és Lipót 1760. XI. 
25. Mária Teréziától kaptak c. n. 1.; a „Beö- 
könyi" nevet 1868. évben vették fel. 

Beör. 100. T. 1. B. Mihálynak 1823. évben hasz- 
nált c. p. — Zemplén vm. It. Viczjm. Iratok. 

Beöthy de Bessenyo, 100. T. 2. Régi biharme- 
gyei nemes család; a „Bessenyői" előnév ado- 
mányozásában B. Imre, ki később grófi rang- 
ra emeltetett, Nep. János, László és József 
valamint Franciska Nedeczky Jánosné ' ré- 
szesültek. K. k. LI. 244. — B. János főszol- 
gabirónak 1783. évben használt c. p. Bihar 
vm. It. Kgy. 1785. II. 1121. — További ada- 
tok: Kempelen II. 111—112. 1. 

Beöthy alias Szlovány. C. t. 3. B. Lajos és test- 
vérei : Vencel, János és Dániel 1656. II. 3. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Lásd: 'Kem- 
pelen II. 109—110. 

Btöthy de Várad. B. István 1609. II. 8. Beth- 
len Gábortól kapott c. n. 1. — Kihird: Má- 
ramaros vm. 1609. VIII. 28. ■— Címer: kék 
paizsban hármas halmon két oroszlán egy-egy 
kardot tartanak. — Sisakdisz: növekvő pán- 
célos vitéz jobbjában 3 nyílvesszőt tart. — 
Máramaros és Szatmár vm. It. Kempelen II. 
108—109. 

Bera. 100. T. 4. B. Tódornak 1617. III. 23. 
Bethlen Gábor ad. c. n. 1. — Kihird: Foga- 
rasban 1617. V. 4. (O. L. Erd. főkormsz. 1800- 
J. 1. -2471. Sándor I. „Címeres levelek" Béra. 100. T. 5. B. János erd. kir. táblai jegy- 
zőnek 1770. évben használt c. p. — Alsófehér 
vm. It. K. VII. 549., 553. és 567. sz. a. 

Bera alias Berey. 1790. évben Bács és Pest vár- 
megyében hirdetteti ki nemességét. — C. p. 
Pest vm. It. polg. per. fasc. 41. Nr. 18. — 
Kőszeghi. — Kempelen II. 112. 

Berbentze de Losád. 100. T. 6. B. Mihály és fia 
István 1650. ITI. 27. Rákóczy fejedelemtől 
nyertek c. n. 1. — Kihird : Hunyad vm. 1650. 
V. 17. — Sándor I. ,Címerlevelek" II. 73. 1. 

Berchtold de Ungerschütz gróf. 100. T. 7. B. 
Antal, Ferenc és József grófok 1751. X. 1. 
40-ik t.-c.-kel nyertek magyar indigenátust. 

— Kk. XLIl. 273. — M. N. Zsebkönyv. I. 
42. -- Kempelen II. 113—114. 

Bercsényi de Székes báró és gróf. 100. T. 8. és 
9. B. Imre a szentsír lovagja és ezredes 
1639-ben Ferdinándtól bárói rangot nyert. 

— Kk. IX. 236. — 1889. VI. 24. B. Miklós 
tábornok hasonnevű fiával grófi rangra emel- 
tettek. Kk. XX. 346. Bercsiczky. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 
38. Nr. 16. — Kőszeghi. 

Berczely. 101. T. 1. B. Albert és fia Márton 
1638. III. 20. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — 
Kihird : Miskolc 1781. IV. 23. — Ered. n. 1. 
Borsod vm. It. Armalis 8. 

Berczely de Berezel. 101. T. 2. B. Pál 1734. VII. 
15. Kis-Berczelre Károly királytól nyert 
ujabb donátiót. — Siebm. W. U. A. 45. t. 

Bérezik de Jászé. 101. T. 3. B. János 1640. IV. 
24. Ferdinándtól kapott c. n. 1. Kihird: Bor- 
sod és Abauj vm. 1640. VI. 6. illetve 1640. 
IX. 24. — Temes vm. 1835. III. 23. — Cso- 
rna „Abauj vm. N. Cs." 98. 1. — M. N. Zseb- 
könyv II. 77. — Kempelen II. 115. 

Bérczy de Gyaraiath 101. T. 4. B. Károly lap- 
szerkesztő 1867. VI. 12. nyert c. n. 1. 1867. 

VII. 16. Károly fivére B. Lajos részesült e 
nemes^ség adományozásban. — Lásd Kempe- 
len II. 118 — 119. — B. János nógrádmegyei 
főorvos 1833. évbeli c. pecsétjén, a táb- 
lán látható címer már használtban van. Nó- 
grád vm. It. Perek III. 1833/12. 

Brda de Ujtorda. B. Péter 335 társával 1619. 

VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — 
Eredeti n. 1. ref. egyház It. Ujtordán. — 
Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" család 
címerével. 

Berde de Laborfalva. 101. T. 5. Régi székely 
család, egyik ága a „Bikfalvi" előnevet hasz- 
nálja; — Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." 
68. 1. 

Berebuna. B. Miklós vízaknai kereskedő, fele- 
sége Jenéi Anna s testvérei B. János és Ke- 
lemen, ű ános felesége Pap Sára s leánya 
Mária 1718. III. 15. Károly királytól kap- 
tak c. n. 1. — Címer : kék paizsban _ sárga 
szántóföld s ebben ekevas. — Zárt sisakdi- 
sze: felülről lenyúló kéz, balra billenő mér- 
leget tart. — Takarók. — Kk. VI. 559. Erd. 

Berecz. B. Barnabás s fiai: Márton, Tamás és 
Demeter 1641. XII. 31. Ferdinándtól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: 1642. X. 29. Torna 
megye. — Kempelen IL 120. 

Berecz. 101. T. 6. B. Mihály és Tamás testvé- 
rek s Mihály felesége Zelii Zsuzsanna s 
gykei: Ignác, Antal és Katalin, B. Jói;sef, 
felesége Lógó Klára s gykei: István és Ilo- 
na 1714 III. 4. Károly királytól nyertek c. 
n. 1. — Kk. XXX. 244. 

Bereczk. B. Benedek, felesége Anasztázia és 
fiai: Pál és Péter 1618. III. 27. Mátyás ki- 
rálytól kaptak c. n. 1. — Kihird: 1630. Nyit- 
ra, vm. — Címer: piros paizsban zöld mezon 
a paizs jobb oldala felé hajló páncélos kar 
egyenes kardot tart. — Sisakdisz: piros ru- 
hás magyar vitéz fedetlen fővel, jobb kezé- 
ben egyenes karddal. — Takarók: arany-- 
piroe. _ Hit. másolat Nyitra vm. It. Nob. 
II. 49. 

Bereczk. B. Mihály és gykei: Gáspár, Erzsébet 
s Anna az „Oroszváry" családdal 1593, III. 
1. Rudolf királytól közös c. n. 1. kaptak. — 67 r Kihird: Komárom vm, 1694. II. 12. — 
Kempelen II. 122. 

Bcreczk. 101. T. 7. B. János és Miklós testvé- 
rek 1615. VIII. 9. Mátyás királytól nyertek 
c. n. 1. — Kihird: Zágráb 1616. IV. 18. — 
Ered. n. 1. B. Sándor mérnök őrizetében 
Kaposvárt. — Kempelen II. 122—123. 

Bereczk. Beretzk Imrének 1842. évben hasz- 
nált c. p. Nyitía vm. It. Nob. X. 659—678. 
— Cimer: zöld mezőn magyar vitéz jobbja* 
ban görbe karddal, balját csípőjén tartja. — • 
Sisakdlsz: kar törökfejes karddal. 

Bereczk de Ekech. B. Pál s felesége Hegyi 
Anna s testvére János 1618. VII. 4. Máytás 
királytól nyertek c. n. 1. — Komárom vm. 
It. — Cimer: kék paizsban hármas sziklán 
kétfarku oroszlán jobbjában kardot, baljá- 
ban levágott török fejet tart. — Sisakdisz a 
paizsalak. — Takarók: arany — fekete, 
ezüst — vörös. 

Bereczk de Vízakna. B. Mártonnak 1717. év- 
ben használt c. p. — Alsófehér vm. It. Cs. 
I. 31. és 39. sz. a. — Cimer: kerek paizsban 
kettős farkú oroszlán két első lábaival egye- 
nes kardot tart, 

Bereczk alias de Gyulafehérvár. 101. T. 8. B. 
Balázs fia György, B. István, Gábor és Sán- 
dor 1679. VI. 13. ApafFy Mihálytól nyertek 
c. n. 1. — Erd. Kk. XXVIII. 121. 

Bereczky. B. Pál és János 1618-ban nyertek c. 
n. 1. — Kempelen II. 125. — C. p. Pest 
vm. It. 

Bereczky. 101. T. 9. B. György, János, Miklós 
és Demeter 1619. V. 25. Ferdinándtól kaptak 
c. n. 1. — Ered. n. 1. Jászói conv. It. 

Bereczky. B. Literátus 1619. IV. 25. Bethlen 
Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. X. 108. 
— Cimer: piros paizsban páncélos vitéz jobb- 
jában karddal, balját csípőjén tartja. — Ta- 
karók: arany — kék, ezüst — piros. 

Bereczky de Csatár. 102. T. 1. B. Márton s fiai : 
István, Gáspár és Pál 1632. III. 20. Rákóczy 
Györgytől nyertek c. n. 1. — Kihird: Bihar 
vm. 1632. IV. 20. — Siebm. W. S. A. 64. t. 
Bereczky de Kolosnéma. B. Gergelynek és uno- 
katestvérének Tóth Istvánnak c. n. 1. 1654. 
VII. 12. adományoztatott. — Komárom vm. 
It. Nemesi okirattár 140. II. 30. — Kihird. 
Győr vm. 1733. I. 8. — Cimer: kék paizs- 
ban zöld mezőn vörös ruhás, sárga csizmás 
vitéz, jobbjában karddal, balját csípőjén tart- 
ja. — Sisakdisz a paizsalak. — Takarók : 
arany — kék, ezüst — piros. 
Bereczky de Torboszló. 102. T. 2. 1612. V. 
22-én nyert donátiót. — B. Mihály és tár- 
sai 1759. évben Mária Teréziától kaptak c. 
n. 1. — Pálmay „Udvarhely vm. N. Cs." 
34—35. 
Beregszászi. B. Antalnak 1840. évben használt 

c. p. — Bihar vm. It. kgy. 1842. VIII. 313. 
Beregszászi. B. Ferencz Alsófehér vm. as^es- 
sorának 1807. évben használt c. p. — Alsó- 
fehér vm. It. R. III. 939. — Címer: haránt 
pólyával két részre osztott paizs, mind két részben 1 — 1 hatágú csillag. — Sisakdisz: kar 
karddal. 

Beregszászi. B. József az erd. Cancellária Kó- 
táriusának 1777. évben használt c. p. — Cí- 
mer: kerek talpú pai>.sban jobbra fordult nö- 
vekvő oroszlán jobbjában karddal. — Sisak- 
disz a paizsalak. — Pálmay It. XVIII. 874. 

Beregszászi. B. András és 317 társa 1658. II. 10. 
Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Ki- 
hird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Cimer 
azonos az „Ádám de Nagyenyed" család cí- 
merével. — Sándor I. „Cimerlevelek" II. 
88. 1. 

Beregszászi. 102. T. 3. B. Józsefnek 1719. év- 
ben használt c. p. — Borsod vm. „Nemesi 
Iratok" 786. d. d. 1719. 

Berek. B. György, felesége Fudrikovich Anna. 
fiai: János, György, Jakab ennek felesége 
Hromodai Anna és fia György 1695. VII. 17. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird: Pozsony 
vm. 1695. — Kempelen II. 128. 

Berekszászi. 102. T. 4. B. Jánosnak a gyulafe- 
hérvári nemesek hadnagyának 1646. és 1650. 
években használt c. p. Alsófehér vm. It. K. 
III. 1110. és K. IV. 1236. sz. a. 

Berekszói. 102. T. 5. B. Péternek 1448. II. 16. 
Hunyadi János adott c. n. 1. — Turul 1890. 
évf. 41—3. — Fejérpataky I. 69—70. 

Béreli. B. György, felesége Sudrichevics Anna 
és gykei 1695. VII. 17. kaptak c. n. 1. — Ko- 
márom vm. It. Nemesi okirattár 140. II. 21. 
— Címer: fehér paizsban zöld mezőn kö- 
nyöklő vörös mezü kar jobbról félhold, bal- 
ról csillag közé helyezett zöld ágat tart ke- 
zében. — Sisakdisz a paizsbeli kar. — Taka- 
rók: arany — zöld, kék — piros. 

Bercncsi. 102. T. 6. 1447. évben Kebli és Pe- 
derben birtokosok. — B. Jánosnak c. p. — 
O. L. No. 12.114. — Csoma „Abauj vm. N. 
Cs." 99. 1. 

Berényi de Karancsberény gróf. 102. T. 7. B. 
Kakas László fia János 1431. III. 12. nyert 
c. n. 1. (Ered. n. 1. M. N. Múzeum It.) B. 
György 1655. VII. 29. Ferdinándtól báró- 
ságra emeltetett. — Kihird: Nyitra vm. 
1656. VIII. 1. (Eredetije a Gróf Berényi csa- 
lád It.) báró Berényi György, felesége bárö 
Ujfalussy Klára és gykei: Tamás, András. 
Zsigmond, Oyörgy, József. Judith, Barbála 
és Erzsébet 1720. IV. 5. Károly király által 
grófi rangra emeltettek. — Kk. XXXIII. 
129. — M. N. Zsebkv. I. 44. — Fejérpataky 
„Magyar Cím. Emi." I. 63. — Kempelen II. 
í 29— 130. 

Béres. B. Péter és társai 1651. évben nyert c. 
n. 1. — Pest vm. It. Nemesi Iratok. P. 16. — 
Kőszeghi. 
Béres. B. János és 317 társa 1658. II. 10. Rá- 
kóczy fejedelemtől kapott c. n. 1. ~ Kihird: 
Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Címer azo- 
nos az „Ádám de Nagyenyed" család címe- 
rével. — Sándor J. „Cimerlevelk" II. 88. 1. 
Béres. 102. T. 8. György felesége Véres Ho- 
na e gykei: György, István, Katalin és Judit 68 1716. IV. 16. Károly királytól nyertek c. n. 1. 
— Kihird: Szabolcs vm. 1717. — Ek. XXXI. 
226. — Hiteles másolat Bereg vm. It. 

Béres de Hosszuassző. B. István és 127. társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól kaptak c. 
n. 1. — Kihird: 1611. IV. 13. Kraszna vm. 
Címer azonos a „Bálint de Ho6szuasszó" csa- 
lád címerével. — Erd. Nemz. Múzeum. — 
Kemény I. App. Dipl. Trans. XVI. 

Béres de Dicsőszentmárton. 102. T. 9. Béres 
alias Mercenarius György 1656. IV. 20. Fer- 
dinándtól nyert c. n. 1. — Kihird: Eperjes 
1657. I. 7. — Kolozsmonostori Conv. Arm. 
Más. 13. 

Béres alias Szabó de Diesőszentmárton. 1591. 
évben nyert c. n. 1. — Kempelen II. 130. 

Berethi. 103. T, 1. B. György és fia György 
1654. VII. 16. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 
Kihird: Szabolcs vm. 1658. XI. 6. — Hit. 
másolat Zemplén vm. It. 

Beretvás. 103. T. 2. B. István, felesége Grabant 
Erzsébet és gykei: B. Mihály, János, Ger- 
gely, Zsuzsanna és Anna 1667. V. 19. Lipót 
királytól nyertek c, n. 1. — Kihird: Peet vm. 
1667. IX. 22. — Hit. másolat Pest vm. It. B. 
27. — Címer a . . . táblán látható. A M. N. 
Zsebkönyv II. 83. 1. azonban egy a család 
egyes tagjai által használt s az adományozott 
címertől eltérő címert is közöl u. m. : kék 
paiisban koronán nyugvó páncélos kar kard- 
dal, a könyök hajlás fölött csillag. — Sisak- 
disz: nyakán átnyilazott galamb. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös. — Kempe- 
len II. 131—140. — Benkó N. Cs. Nagykő- 
rösön 44. 1. — Beretvás Károlynak 1836. év- 
ben használt és fenti címerrel megegyező c. 
p. Nógrád vm. It. Nob. VII. 17. 

Berey de Bére. 103. T. 3. B. Miklós és testvérei : 
János és András 1580. III. 8. Rudolf ki- 
rálytól nyertek c. n. 1. — Szatmár vm. It. 
„Nemesi Iratok" köt. 52. írom. 41. 1842. 

Bérey. 103. T. 4. B. Istvánnak 1793. évben kelt 
c. p. — Zemplén vm. It. Fasc. jur. 84. Nr. 59. 

Borger. B. Lőrinc 1667. II. 8. Lipóttól kapott 
c. n. 1. — Eredeti n. 1. Brassó város It. — 
Turul XXVII. évf. 150. 1. 

Berger de Grinbergh. 103. T. 5. B. Illyés, Já- 
nos, Dániel, Péter, Jeremiás, István és 
György 1603. IV. 25. Rudolftól nyertek c. n. 
1. — Kihird: Trencsén vm. 1604. — Dr. Ál- 
dásy 94. 1. 

Berger de Pleisse báró. B. János báró 1820. IX. 
1. nyertindig. — Kk. LXV. 249. 253. — Cí- 

. mer: négyeit paizs; 1. és 4. arany mezőben 
két keresztbe tett zászló; (jobbról: arany — 
fekete, balról : ezüst — vörös) ; 2. és 3. piros 
mezőben jobb haránt ezüst pólya. — Sisak- 
disz: 2 fekete sasszárny között szarvaival fel- 
felé álló arany félhold. — Takarók: arany — 
fekete, ezüst — vörös. 

Borhelyi de Kisbosva. 103. T. 6. Nemessége 
Tolcsván 1728-ban, Trencsén vm.-nek 1711. 
évi bizonyítványával igazoltatott. — Dr. 
Komáromy és Pellkó „N. I. családtört. Ér- 
tesítő" 1899. évf. 285. 1. Berinkey. C. p. Pest vm. It, Acta pol. ex. 1756. 
Nr. 1. — Kőszeghi. 

Berivoi de Pesthely. B. Istvánnak 1791. és 
1792. évben használt c. p. Hunyad vm. It. 
1791. és 1792. évi homg. 16. és 17. 1. — Cí- 
mer: koronán nyugvó páncélos kar karddali 

— Sisakdisz a paizsalak. 

Berke. B. Ambrus 1609. XII. 10. kapott c. n. 1. 

— Vas vm. It. — Címer: vörös paizeban zöld 
halmon koronás griff jobbjában kardot, bal- 
jában kettős végű vörös zászlóval díszített 
dárdát tart, mellette jobbról a hold, balról 
csillag. — Zárt sisak dísze: növekvő griff. — 
Takarók: arany — fekete, ezüst — vörös. — 
Balogh „Vas vm. N. Cs." 172. — Kempelen 
II. 142. 

Berkes. B. Pál 1658. évben nyert c. n. 1. — 
Kihird: Esztergom vm. — Kempelen II. 143. 

Berkes. 103. T. 7. B. Gergely és fiai: István, 
András és Mihály 1697. II. 1. kaptak uj cí- 
meres n. 1. — Kihird : 1697. Pest vm. — Ben- 
kó „N. Cs. Nagykörösön" 45. 1. — Pest vm. 
It. Nemesi Iratok B. 18. 

Berkeszi de Ilentzfalva et Lukafalva. 103. T. 8. 
B. Györgynek és Mihálynak 1838. évben hasz- 
nált, megegyező c. p. — Marostorda vm. It. 
1838. évi homg. 200. és 204. 1. 

Berkó. B. János 1690. évben nyert c. n. 1. — 
Pest vm. It. „Nemesi Iratok" B. 29. — Kő- 
szeghi. 

Berkó. B. János s fiai: Márton, János, Tamás 
és unokái: Pál, Márton és István 1698. IX. 
23. kaptak c. n. 1. — Kihird: 1698. XIL 9. 
Hontm. — Kempelen II. 143. 

Berkovich. 103. T. 9. B. Tamás és társai 1656. 
VIII. 11. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — G. 
L. 174/1905. 

Berby. 104. T. 1. B. Boldizsár és Gáspár 1584. 
1584. VIII. 14. Rudolftól nyertek c. n. 1. — 
Siebm. W. U. A. 46. t. 

Berky. B. György és István 1633. IX. 17. kap- 
tak c. n. 1. — Kihird: 1643. III. 4. Torna vm. 

— Kempelen II. 145. 

Berky de Técső. B. János 1612. VIII. 1. Bát- 
thory Gábortól kapott c. n. 1, — Ered. n. 1. 
Máramaros vm. It. — Címer azonoe a „Ben- 
csik de Huszt" család címerével. 

Berleehich. B. Tamás 1716. III. 13-án Károly- 
tól kapott c. n. 1. — Címer: vörös paizsban 
kék ruhás kar törökfejes kardot tart. — Si- 
sakdisz: kardot tartó griff. — Takarók: 
ezüst — vörös, arany — kék. — Kk. XXXI. 133. 

Berlendis de Perlenbach báró. B. Lőrinc — Fe- 
renc s általa felesége, nemes Gaismayr Má- 
ria — Borbála — Francisca s gykei: János, Jó- 
zsef, János — Kajetán, Mária — Terézia és 
Mária^Anna 1718. VII. 9. Károly király ál- 
tal honfiusittattak és bárói rangra emeltet- 
tek. — Címer: vágott, alsó részében hasított 
kék paizs, az 1. mezőben 2 csillag között a 
paizs felső részében levő kereszthez támasz- 
tott létra, a 2. mezőben 10 csillag, a 3. me- 
zőben 10 gyöngy; az egésí.' paizson fekvő ko- 
ronán ,,L. F. D. B." betűk vannak elhelyez- 
ve. — Kk. XXXII. 111. 69 Berlya de Eisbun. 104. T. 2. B. Lukácsnak 
1668. VI. 14. Apaffy fejedelem ád c. n. 1. — 
Kihird: Kővár 1666. XI. 25. — Kolosmonoa- 
tori Conv. Arm. B. 35. 

Bomácsky. 104. T. 3. B. József soproni biró, 
felesége Krisán Borbála s gykei : János, Ig- 
nác, Miksa, Ferenc, Pál, József, Juiánna és 
Antónia 1790. XI. 18. kapták c. n. 1. — Kk. 
LV. 82. — Kempelen II. 145. 

Bernád de Makfalva. B. Sigmondnak és Sá- 
muelnek 1791. évben használt s egyező c. p. 

— Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 111. 1. 

— Címer: kerek paizsban koronán nyugvó 
kar törökfejes karddal a kezében. 

Bernády. Szatmár vármegyei eredetű nemes 
család. — Nagy Iván p. k. 135. 1. 

Bernáld de Alsócsernáton. 104. T. 4. ösi szé- 
kely család, mely már a XVI-ik században 
előkelően szerepel. — Pálmay „Háromszék 
vm. N. Cs." 70—72. 

Bemard aliter Bernáth. 104. T. 5. B. Gáspár s 
fiai Márton, András, Ambrus és István és B. 
Gergely fia György 1658. VIII. 1. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Kihird : Zemplén vm. 1659. 

III. 27. — Csorna „Abauj vm. N. Cs. 101. 1. 

— Címer: kék paizsban zöld halmon koroná- 
ból kinövő vörös ruhás férfi jobbjában kar- 
dot, baljában harapófogót tart. — Sisakdisz 
a paizsalak. — Takarók: arany — kék, ezüst- 
vörös. — Kempelen II. 147. 

Bernáth. B. István, János és Mihály 1659. III. 
1. nyertek c. n. 1. — Kihird : Torna vm. 1659. 

IV. 16. — Kempelen II. 152. 

Bernáth de Bemátfalva. 104. T. 6. B. András 
fiai : B. Bereczk, János, István és Lukács 
1563. X. 3. nyertek uj címert. (Leleszi Conv. 
It.) Kempelen 11. 148—151. — B. Lajos al- 
ispánnak 1833. évben használt c. p. Bihaíf 
vm. It. kgy. 1833. 1391. 

Bernáth de Borosjenő. 104. T. 7. B. János és 
István 1627. VI. 10. Bethlen Gábortól kap- 
tak c. n. 1. — Hit. másolat Bihar vm. It. Act. 
Nob. 281. No. 35. — Bernáth János de Boros- 
jenő és testvére Zsigmond 1690. VT. 26. Li- 
pót királytól nyertek c. n. 1. — Hit. máso- 
lat Bihar vm. It. Act. Nob. 281. Á. — A cí- 
mer annyiban különbözik, hogy az utóbbi ne- 
mes levélben a paizs kéknek, mig az előbbi- 
ben vörösnek van mondva. 

Bernáttri de Olovácz báró. Ezen kihalt család 
..Bernyákovics" volt; nevét 1803. IV. 29. B. 
József és Antal változtatta „Bernátffi"-ra. — 
Kk. LXI. 109. — Címer: csücskös talpú pi- 
ros paizs alján zöld téren növekvő pegazus. 
Sisakdisz: a paizsalak. — Turul 1902. évf. 
16. 1. 

Btrnclthi. 104. T. 8. B. Pál mester, alispánnak 
1370. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
199. 

Bemoth de Gyéres. Báthory Gábor 1610. V. 1. 
Bernoth Istvánnak és 57 társának c. n. 1. ad. 

— 1627. IX. 4. Bethlen Gábor által is meg- 
erősíttetett. — Kihird: Torda vm. 1628. VI. 
21. — Eredeti n. 1. Gyéres község levéltárá- ban. — <.Mraer a?-onoe a „Bak de Gyéres" csa- 
lád címerével. 

Bernriedor de Berneck. 104. T. 9. Bajor család 
melynek osztr. lovagi rangja 1760. IV. 30. és 
birodalmi lovagi rangja 1764. II. 3-án kelt. — 
1818. VI. 26. nyert B. József ny. őrnagy ma- 
gyar indigenátust (Kk. LXIV. 254.) — Ki- 
hird: 1819. VI. 11. Pest vm. 1819. VI. 22. 
Fejér és 1820. III. 7. Tolna vm. — Kempe- 
len II. 153—164. 

Berovits. C. p. Pest vm. Lt. polg. per. fasc. 53. 
Nr. 35. — Kőszeghi. 

Bersek. B. Lőrinc, Gergely s ennek fia Gergely 
1736. VII. 10. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 

— Vas vm. It. — Címer: vörös paizsban zöld 
téren fehér lovon páncélos vitéz ül, lova pat- 
kóival egy sárkányt tiprat s két kézre fogott 
dárdáját a sárkány torkába döfi. — Sisak- 
disz: növekvő egyszarvú felemelt mellső lá- 
bakkal. — Takarók : kék — arany, vörös — 
ezüst. — Kempelen II. 154. 

Berseny de Nagyida. 105. T. 1. B. György, Mi- 
hály és Katalin 1629. VIII. 31. — Ferdinánd- 
tól nyertek uj c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 
1725. — Ered. n. 1. özv. B. Pál né birtokában. 

— Kempelen II. 154 — 156. 

Bertalan. B. Gábornak 1800. évben használt c. 
p. — Nyitra vm. It. Nob. X. 629. — Címer: 
a paizs bal oldalában magyar gazda jobbjá- 
val egy kéve búza felé nyúl, lábai előtt a föl- 
dön egy kerék áll. — Sisakdisz: egy búza- 
kéve. — Takarók : arany — kék, ezüst — piros. 

Bertalan de Bibarczfalva. 105. T. 2. 1630. II. 
3. B. Mihály és 1635. XII. 5. szintén B. Mi- 
hály nyert c. n. 1. — Erd. Kk. XVL 126. és 
XVIII. 109. Kempelen 11. 156. — Siebm. W. 
szerint 1630. VIII. 24. B. Mihály s fiai: Ist- 
ván, Gergely és János kaptak c. n. 1. 

Bertalan alias Korkay. 105. T. 3. B. alias Kor- 
kay Márton s felesége Illyei Katalin 1617. 
IV. 26. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — 
Kihird: 1617. Enyeden. — Sándor J. L 67. 1. 

Bertalanffy de Pornók et Felsöpulya. B. Izsák- 
nak 1578. VI. 14. Rudolf király ad c. n. 1. — 
Balogh .,Vas vm. N. Cs." 18. L — Címer: 
kék paizsban koronából kinövő oroszlán jobb- 
jában kardot tart. — Sisakdisz a paizsalak. 

— Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — B. 
Alajosnak 1788. évben hasziiált c. p. Nyitra 
vm. It. proc: jur. S. fasc. XLVI. 1317. 1788. 

Bertha. 105. T. 4. B. János vasmegyei juras?or- 
nak 1810. évben használt c. p. — Siebm. W. 
U. A. 13. t. 

Bertha de Felsöeőr. 105. T. 6. Ezen vasvárme- 
gyei nemes család 1582. II. 18. Rudolf ki- 
rálytól nyert Felsőeörre donátiót. — Siebm. 
W. U. A." 47. t. 

Berthók. B. Mihály Ferdinánd királytól nyert 
c. n. 1. — Szatmár vm. It. 

Berthóty. B. István és Ferenc 1667. IX. 20. Li- 
pót királytól kaptak c. n. 1. — Kihird: Nó- 
grád vm. — Címer: kék paizsban, zöld téren 
könyöklő fekete szárnyas kar, markában pal- 
lost tart, a paizs felsörészében jobbról és bal- 70 ról 1 — ^1 hatágú arany csillag; sisakdisz: a 
paizs alak. — Takarók: kék — sárga, vörös — 
fehér. — Orosz E. „Heves vm. N. Cs." 
23 29 1 

Berthóthy de Berthőt. 105. T. 6. B. György és 
Boldizsár 1456. II. 24. a Fricsi és Iledri csa- 
ládokkal nyertek V. Lászlótól közös cimert. 
— Turul 1903. évf. 133. 1. 

Bertók. 105. T. 7. B. László 1790. XI. 18. ka- 
pott c. n. 1. — Kk. LV. 113. 

Bertram báró. 1687. évi 28. t.-c.-kel B. Ferenc 
kapott magyar indigenátust. — B József — 
Vilmos 1716. VlII. 11. bárói rangra emelte- 
tett. — Siebm. W. ü. A. 48. t. — Címer: 
arany paizsban 2 fejű sas mellén egy kisebb 
négyeit paizs; az 1. és 2. arany osztályban 
kék ék, melyben 3 stilizált liliom van elhelyez- 
ve, az éktől jobbra és balra, valamint az ék 
alatt 1 — 1 piros rózsa; a 2. és 3. piros osztály 
egy ezüst pólyával vágva, abban egy piros 
paizs lóherlevéllel látható. 

Bervonossecz. B. György Farkas 1763. VII. 19. 
Mária Teréziától kapott c. n. 1. — Kk. XLVI. 
390. — - Címer: vörös és ezüst 12 tégla kacká- 
ból összerótt pólyával vágott paizs felső 
arany mezejében emelkedő fekete sas kitérj, 
szárnyakkal jobbra néz az alsó kék mezőben 
ezüst ruhás kar kardot tart, a felső szegle- 
tekben 1 — 1 hatágú arany csillag. — Sisak- 
disz: 2 fekete sasszárny közt a paizsbeli kar. 

— Takarók: arany— fekete, ezüst — ^kék. 
Berwaldszky. 105. T. 8. Lengyelországból ered. 

— Magyarországba származván a „Bar- 
vulszky" nevet vette fel e Barvulszky János 
a 13 szepesi város tartományi birája s fiai: 
Jakab és János 1760. VI. 17. Mária Teréziá- 
tól nyertek c. n. 1. — Kk. XLV. 378. — A 
család ifjabb ága a múlt században vissza- 
tért eredeti nevéhez. — Kempelen II. 
160—161. 

Béry. B. Mihály és János 1659. VI. 1. Lipóttól 
kaptak c. n. 1. — Vas vm. It. — Címer: kék 
paizsban zöld mezőn a paizs baloldalán vörös 
ruhás vitéz, jobbjában karddal, baljával a vál- 
láról lelógó fegyver sziját tartva, a paizs 
jobb oldalán erdőből term. szinü szarvas 
bukkan elő. — Sisakdisz: a férfi növekvő 
alakban. — Takarók: arany — kék. ezüst — 
vörös. — Balogh „Vas vm. N. Cs. 173. — 
Kempelen II. 161. 
Berzáczy. B. Józsefnek 1785. évben használt c. 

p. _ Nyitra vm. It. Nob. I. 20. 
Derze. 105. T. 9. B. Mátyás, testvére Máté, en- 
nek neje Dancza Anna, leánya Erzsébet, B. 
István cs Anna 1659. II. 15. Lipóttól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: 1659. V. 14. Heves és 
K. Szolnok vm. — Heves vm. It. 1659. évi 1. 
A. sz. a. — Orosz E. „Heves vm. N. Cs." 
29. 1. 
Berzcnczei de Görgényszentimre. 106. T. 1. B. 
Mihálynak 1781. évben és B. Ferencnek 1S38. 
évben használt és egyező c. p. — Gróf Teleki 
It. 1781. évi homg. 6. 1. és Maróstorda vm. It. 
1838. évi homg. — Pálmay „Maróstorda Vm. 
N. Cs." 25. 1. Berzeviczy de Berzevicze et Kakaslomnicz ne- 
mes és báró. 106. T. 2., 3., 4. Első ismert őse 
a XIII. században élt Rutkér Comes; ősi bir- 
tokára 1209. évben 11. Endrétől nyert ado- 
mányt. — 1559. V. 30. B. Miklós fia Kristóf 
fiai: Bálint, György és Márton, néhai B. Já- 
nos fia Tamás fia Márk, B, János fia Frigyes 
fiai: István, Márton és Henrik régi nemes- 
ségük megújításával Ferdinánd király által 
címerükben megerősítettnek. — (Ered. n. 1. 
a család It.-ban). — 1560. IV. 10. ismét B, 
Henrik testvérei: István, Márton és Márk ne- 
messége erősíttetik meg. — 1775. I. 20. B. 
Ferenc bárói méltóságot kapott. — Kk. L. 
163. — M. N. Zsebkönyv II. 91. — Kempe- 
len II. 162—170. 
Berzi de Nagyenyed. B. István szolgabírónak 
1681. és 1678. években használt s egyező c. p. 
— Címer: páncélos kar egyenes karddal. — 
Alsófehér vm. It. Cs. I. 5. és D. I. 27. sz. a. 
Berzsenyi de Egyházas-berzseny. 106. T. 5. A 
család 1559. évben Nagy-Börzsönyre kapott 
királyi donátiót. — Címerök Kempelen II. 
171. 1. szerint: a paizsban kétfarku orosdán 
kardot tart. — Sisakdisz : daru csőrében zöld 
gallyal. — Siebm. W. 13. tábláján a B. Dá- 
niel használt c. p. mutatja be, melyet mi is 
átvettünk. 
Berzy. B. Gergely, testvérei: Miklós, István és 
Antal és Albert fia János nyertek c. n. 1. — 
Kihird: Torna vm. 1634. VI. 14. — Kem- 
pelen 11. 172. 
Besachin. Tombuldus de Besachin 1359. évben 
használt c. p. Vatikáni It. Róma 290. f. 264. 
I. k. — Dr. Scháffer közlése. 
Bésán de Dunaszekcsö báró. 106. T. 6. B. Ist- 
ván 1695. IV. 12. nyert c. n. 1. — Kihird: 
Sopron vm. 1695. VI. 15. — B. János, Antal 
és Károly 1826. VII. 7. bárói méltóságra 
emeltettek. — Kk. LXV. 194. — A család cí- 
mere 1887. XII. Jankovich Józsefre ruház- 
tatott át. — Kempelen II. 172—173. — B. 
Jánosnak 1794. évben használt c. p. Nyitra 
vm. It. Nob. VL 385. 
Besenyei. B. György alsófehér megyei assessor- 
nak 1762. évben használt c. p. — Címer: ke- 
rek paizsban növekvő oroszlán feje felett 
páncélos kar törökfejee kardot tart. — Si- 
sakdisz: növekvő oroszlán jobbjában törökfe- 
jes kard. — Alsófehér vm .It. Cs. I. 118. 
Besenyei de Vájasd. 106. t. 7. B. Györgynek 
1715. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Teleki Sándor oszt. 1715. 
Besscn de Vétse. 106. T. 8. Vétsei B. Jánosnak 
1782. évben has5.nált c. p. — Pálmay It. 
XVIIL 229. 
Bessenyey de Galántha. 106. T. 9. B. István za- 
laegerszegi várkapitány és B. Ferenc testvé- 
rek 1620. V. 10. kaptak c. n. 1. — Kempelen 
II. 175—176. 
Bessenyey de Magyar Boros Bocsárd. B. Ist- 
vánnak 1754. évben használt c. p. — Címer: 
kerek paizsban páncélos kar törökfejes kard- 
dal. — Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 450. 71 Bessenyei de Na^ybesenyő. 107. T. 1. Cime- 
re« nemeslevelet 14B2. XII. 4. László király- 
tól nyert. — B. Mihálynak 1687. évben hasz- 
nált c. p. Gróf Teleki It. Dipl. oaet. 6328. — 
Bővebb adatok Kempelen II. 174,, 175. 

Dessko. B. Isvánnak 1720. VIII. 24. Károly ki- 
rály adott c. n. 1. — Kk. XXXIII. 206. — 
Cimer: kék paizsban, zöld téren 2 farkú 
arany oroszlán, baljában 3 nyílvesszőt, jobb- 
jában zöld koszorút tart. — Sisakdisz a paizs- 
alak. — Takarók: arany — kék, ezüet — vörös. 

Desze de Megyer. B. Gergely, testvérei Ambrus 
nejével Mullid Ilonával, B. István nejével 
Csúz Annával és leányával Annával, nemkü- 
lönben nagybátyja! B. András és János 1049. 
V. 18. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Nyitra vm. 1661. — Cimer: kék paizsban 
hármas halom középsőjén borostyán és rózsa- 
ág között búzakéve, a két szélső halom csú- 
csán 1 — 1 szemközt álló term. szinti oroszlán 
jobb lábával a kévét tartja (mintegy őriz- 
vén) bal lábával a rózsaágat szája felé húzza. 

— Sisakdisz: kitérj, szárnyú sas, jobb lábával 
borostyán koszorút, a ballal pedig borostyán 
gallyal övezett kardot tart. — Takarók : 
arany — kék, ezüst — vörös. - — Ered. n. 1. He- 
ves vm. It. 1649. évi iratok. — Orosz E. „He- 
ves vm. N. Cs." 30. 1. 

Bisrperémy. B. Gergely 1568. VIII. 10. Miksa 
királytól kapott c. n. 1. — Vas vm. It. — Cí- 
mer: zöld paizsban sziklán álló daru csőré- 
ben két, egyenlő szárú kereszt alakjába he- 
lyezett érvágóvasat tart, lábaival pedig két 
élü kardot szőrit, melyre törökfej van szúr- 
va. — A zárt sisak disze: növekvő, kitérj, 
szárnyú daru, a paizsban levőhöz hasonló. — 
Takarók : vörös — arany — fekete. — Balogh 
Vas vm. N. Cs. 19. 173. 

Bétán de Kibéd. B. Jánosnak és B. János if- 
jabbnak 1838. évben használt s egyező c. p. 

— Címer: kerek talpú paizsban kar karddal. 
Sisakdisz: a paizsalak. — Marostorda vm. It. 
1838. évi homg. 135. 1. 

Betegh de Csiktusnád. 107. T. 2. 1665. évben 
Rákóczytól nyert prinipilusi levelet. — 1742. 
VIII. 4. B. János csikilófő s fia Feren, Má- 
ria Teréziától kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. IX. 
130. 

Bethlehemy. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 
78. Nr. 6. — Kőszeghi. 

Bethlen. 107. T. 3. B. Dánielnek püspökladá- 
dányi prédikátornak 1830. évben használt c. 
p. — Bihar vm. It. kgy. 1837. VIIT. 351. 

Bethlen de Bethlen báró és gróf. 107. T. 4.. 5. 
B. Miklós 1690. II. 23. pfrófi ráncra emelte- 
tett. (Erd. kk. I. 19.) — 1696. VII. 19. B. 
Sámuel nvert grófi méltóságot. — (Erd. Kk. 
I. 459.) _ 1697. IIT. 21. B. Gergely fia Te- 
renc s rokonai László és Elek kaptak gróf- 
ságot (Erd. Kk. I. 127.) 1697. XL 13. B. 
János részesült a grófi méltóság adományo- 
zásában (Erd. Kk. T. 159.) 1093. III. 1. B. 
Sámuel Lipót királytól bárói rangot kap és 
cimcre kibővittetett. — Dr. Aldásy „Címeres- levelek" 260. 1. — Bethlen Gergelynek 1489. 
évbon használt c. p. (Tuml 1902. évf. 9. 1.) 

— Lásd további adatokat Kempelen II. 180 — 
187. — B. Miklósnak 1604. évben használt c. 
p. — Gróf Teleki It. 926. 

Bethlen de Iktár gróf. 107. T. 6. B. István 1623. 
IV. 14. nyert grófi méltóságot. — (Kk. VII. 
219.) B. Sámuel, felesége Keresztes Borbála 
gykei: Domokos, Sámuel és Katalin 1742. II. 
26. nyert grófi rangot. — (Kk. IX. 41. Erd.). 

— Bethlen Gábor fejedelem is ezen címerei 
ólt. 

Befhlenfalvy de Bethlenfalva. 107. T. 7. Sze- 
pesvármegyei nemes család; Bethlenfalvára 
1663. évben kap&tt donátiót. — Kempelen 
11. 187. 

Bethleni. 107. T. 8. B. Gergely fia Jakab s ál- 
tala testvérei : Bertalan, Gergely és Antal, 
továbbá B. Mihály fia, B. Antal fiai: Miklós 
és Mihály, B. János fia András 1431. XIL 17. 
Zsigmond királytól kaptak c. n. 1. — Eredeti 
n. 1. O. L. Dipl. 38696. — Turul 1902. évf. 
36. 1. 

Betki. B. János 1631. VI. 23. Rákóczy György- 
től nyert többed magával e. n. 1. — Gróf Te- 
leki nemz. It. — Cimer: azonos az „Alpa- 
réthi" család címerével. 

Betske. B. Simonnak 1698. IV. 12. Lipót király 
ad c. n. 1. — Erd. Kk. I. 436. — Cimer: kék 
paizsban zöld gyepen álló koronás sas a fény- 
lő napot nézi. -- Sisakdisz: koronát tartó 
páncélos kar. — Takarók. 

Bettes de Zádorháza. 107. T. 9. B, Imrének 
1789. évben használt c. p. — Zemplén vm. 
It. Loc. 52. No. 278. 

Betze. B. János és 317 társa 1658. II. 10. Rá- 
kóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Kihird: • 
1658. XI. 8. Marosvásárhelyt. — Cimer azo- 
nos az „Ádám de ^Nagyenyed" család címe- 
rével. ~ Sándor I. „Címerlevelek" II. 88. 1. 

Bevilaqua. B. János — Péter szepesi kanonok 
1733. II. 5. nyert indigenátust. — Kk. 
XXVII. 22. 

Beyey. B. András és utódainak régi címerét 
Ferdinánd király 1552. III. 16. megújítja. — 
Dr. Aldásy 36. 1. — Címer: kék paizsban ko- 
ronán ülő pelikán fiait táplálja. — Sisakdisz: 
6 águ arany csillag. — Takarók: arany — 
kék. Ered. n. l. M. N. Múzeum Bpest. 

Beyslngel. C. p. Pest vm. It. Acta pol. ex. 1774. 
No. 61. — Kőszeghi. 

Bezák. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 163. 
No. 58. — Kőszeghi. 

Bezerédj de Beieréd. 108. T. 1. B. Sigmond és 
János 1431. évben Zsigmondtól kapták c. n. 
1. — (M. N. Muz. It.) 1466. évben a B. Sig- 
mond és János fiai Bezerédre és Lörintére 
n vertek uj adományt. — M. N. Zsebkönyv' 
if ini. — Kempelen 11. 190—194. — C. p. 
Nyitra vm. It. ..Brogyányi No. 119." 

Beznák de BeznákfaWa et Kerneoz. 108. T. 2. 
Siobm. W. U. A. 49. t. 

Beznáky. C. p. Pest vm. It. ügyv. különféle ira- 
tok No. 7B8— 845. — Kőszeghi. 72 Bcaúr. 108. T. 3. B. Mihály s fiai: Ferenc, Ist- 
ván és János 1720, IV. 20. nyertek c. n. 1, — 
Kk. XXXIII. 148. 
Bezzegh de Hajnik. 108. T. 4. B. Izrael és test- 
vérei : János, Izsák és Mátyás az Urbány és 
Herlich családokkal közös c, n. 1. nyertek 
1647. VI. 3. — Kihird: Zólyom vm. 1651. 
III. 30. — Kempelen II. 195. 
Biális de Illyefalva. 108. T. 6. B. Ferenc 1680. 
III. 10. nyert indigenátust. — Olasz eredetű 
család, melynek nemessége 1786. évben is el- 
ismertetett. Kk. LIII. 479. — Pálmay „Há- 
romszék vm. N. Cs." 72. 
Biás de Ders. 108. T. 6. 1609. XI. 14. Báthory 
Gábortól nyert c. n. 1. — B. Mártonnak 
1811. évben használt c. p. Udvarhely vm. It. 
Doc. Civ. 1811—1830. — Kempelen II. 196— 
197. — Pálmay „Marostorda vm. N. Cs." 26. 
Bib. B. Vazul, János, Péter és Mihály zaránd- 
megyei lakosok 1701. IX. 9. Lipóttól kaptak 
c. n. 1. — Címer: kék paizsban, zöld mezőn 
vörös mezü kar kardot tart. — Sisakdisz a 
paizsalak. — Takarók: ezüst — vörös, kék — 
arany. — Erd. Kk. III. 642. 
Bibi eh de Déva. B. Antal s neje Duralni Kata- 
lin s fia György s felesége Pessina Mária s 
fia József; B. Antal Jakab és Ferenc testvé- 
rek, dévai polgárok 1722. X. 30. Károly ki- 
rálytól nyertek c. n. 1. (Erd. Kk. VII. 313.) 
Ugyancsak a nevezett napon B. Lukács és 
János a György testvérei; B. Lukács fia Fe- 
renc és nővérük Margit kaptak c. n. 1. — 
(Erd. Kk. VII. 318.) — Címer: vágott, felső 
részében hasitott paizs; az alsó ezüst részben 
zöld halomból kinövő pálma; a felső kék 
jobb felében kereszt, a balban postakürt. — 
A zárt sisak disze: bibicmadár. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. 
Bibő de Barátos. 108. T. 7. Ösi székely nemes 
család, melynek tagjai már a XV. és XVI. szá- 
zadbán szerepelnek. — Egy ága e családnak 
Kis-Kun-Halasra származott. — Pálmay 
„Háromszék vm. N. Ce." 74., 76. 1. — Kem- 
pelen II. 198. 1. 
Bibra de Gleicherwiesen báró. B. Károly — 
Fridrik ezredes 1836. évi 47. t.-c.-kel nyert 
indigenátust. — Címer: arany paizsban fe- 
kete hód ugrásra készen. — Sisakdisz: két 
kitérj, arany szárny egy-egy ugrásra kész fe- 
kete hóddal. — Takarók: arany — fekete. 
Bich. C. p. Peet vm. It. ügyv. különféle iratok 

No. 909. — Kőszeghi. 
Bicsak de Saárd. 108. T. 8. B. Lőrinc maros- 
szóki kapitánynak 1511. évben használt c. p. 
— Gróf Teleki It. 975. 
Bicskey de Bicske. C. p. Pest vm. It. polg. 
per. fasc. 6. Nro. 8. Kőszeghi. — Címer: 
csücskös talpú paizsban, zöld téren lovon ülő 
magyar vitéz jobbjában egyenes karddal az 
előtte álló s a ló kantárja után nyúló két 
ember felé sújt; a paizs felső jobb szögében 
6 águ csillag. — Sisakdisz: páncélos kar tö- 
rökfpjes karddal. — Siebm. W. U. A. 49. t. 
Bicsky. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 245. 
No. 27. — Kőszeghi. Biesnay. B. Istvánnak 1698. évben használt c. 
p. — Zemplén vm. It. „Regesztrálatlanok 
közt". — Címer: jobbra dőlt kerektalpu 
paizsban fejével felfelé álló, lábait és farkát 
kinyújtva tartó rák, ollói között fejes gyű- 
rűt tart. 
Bielek de Dezsér. B. János 1663. II. 10. Lipót- 
tól nyertek c. n. 1, — Kihird: 1666. Nyitra 
vm. - — Címer: kék paizsban, zöld téren term. 
szinü gólya, jobb lábában jobbra dűlő zöld 
pálmaágat tart. — Sisakdisz: a paizsbeli gó- 
lya jobb lábával 2 búzakalász közt álló sző- 
lőfürtöt szőrit. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — piros. — Hit. máslot Nob. L 26. 
Nyitra vm. It. 
Bieliczky. 108. T. 9. B. József 1785. III. 7. Jó- 
zsef uralkodótól nyert c. n. 1. — Kk. LIII. 
260. 
Bierdampfel. B. .Tános orvostudornak 1607. 
VIII. 13. Rudolf uralkodó adott c. n. 1. — 
Ered. n. 1. az ág. hitv. egyház község irat- 
tárában Pozsony fasc. 682. E. 0. 8. — Cí- 
mer: vágott paizs felső arany részében fekete 
bagoly csőrében gyűrűt tart, az alsó piros 
részben egy ezüst ék. — Sisakdisz : a két, 
ezüst haránt pólyával rakott piros sasszárny 
között a paizsbeli bagoly. — Takarók : 
arany — fekete, ezüst — piros. 
Biermann. B. Mihály 1836. I. 28. nyert c. n. 1. 

Kk. LXVI. 340. — Sibm. W. U. A. 60. t. 
Bige. 109. T. 1. 1627. évben nyert c. n. 1. — 
Kempelen II. 201. — B. Mártonnak 1827. 
évben használt c. p. Bihar vm. It. P. T. 1827. 
VTI. II. 179. 
Bigye de Remete. B. Antalnak 1799. évben 
használt c. p, — Gróf Teleki It. Gr. Földvári 
oszt. 1799. — Címer: kerek paizsban növek- 
vő oroszlán jobbjában karddal. — Sisakdisz: 
jobbra fordult galamb. 
Bigmo. 109. T. 2. B. János s neje Sotauer Mag- 
dolna s fiai: János, Rudolf, András, Jeremiás, 
Péter és György 1666. VIII. 16. Ferdinánd- 
tól nyertek c. n. 1. — Ered. n. 1. a család 
birtokában. — Siebm. W. U. A. 60. t. — 
Kempelen II. 201. 
Bihari. 1600. III. 1. B. Balázs és testvérei 
nyertek c. n. 1. — Kihird: 1602. Bereg vm. 
és 1602. VII. 12. Szatmár vm. — Szatmár 
vm. It. — Kempelen II. 201. 
Bihari. B. Mátyás tótfalusi lakos 1609. X. 9. 
nyert c. n. 1. — Erd. Kk. III. 388. — Cí- 
mer: kék paizsban piros mezü kar görbe 
karddal. — Takarók: arany — kék, ezüst — pi- 
ros. — Siebm. W. S. A. 65. t. 
Bihari. B. Balázs 1631. VI. 23. Rákóczy 
Györgytől nyert 135 társával c. n. 1. — Ki- 
hird: Gy.-Fehérvár 1632. V. 12. — Címer: 
azonos az „Alparéthi" család címerével. — 
Hit. másolat Gróf Teleki It. N. 0. HL 13. 
Bihary. B. Jánosnak 1820. évben használt c. p. 
— Címer: hármas halom felett könyöklő kar 
karddal. — Sisakdisz: oroszlán jobbjában 
karddal. — Takarók. — Nyitra vm. It. Nob. 
IX. 625. 73 Bihary. 109. T. 3. B. Istvánnak, kolozsvári 
assessornak, 1697. évben használt c. p. — 
Gróf Teleki It. Gr. Földvári oszt. 1697. 
Bihary de Fejérvár. B. Mártonnak Fejérmegye 
szolgabirájának 1699. évben használt c. p. — 
Alsófehér vm. It. R. I. 148. — Címer: ke- 
rek paizsban koronán nyugvó kar kezében 
balfeié lobogó zászlóval. 
Dihary de Fehérviz báró. 109. T. 4. B. Ferenc 
s Budetini Szunyogh Ilonától szül. tia 
György 1666. I. 9. Lipóttól bárói méltóságot 
nyernek. — Kk. XIII. 243. Dr. Forgón I. 
116. — ösi fészke Horpács, mely 1577. év- 
ben kapott donátiót. 
Bihary de FeJsöbánya. B. Andrásnak 1684. év- 
ben hasmált c. p. — Címer: kerek paizeban 
zöld téren terebélyes zöld fa, felül jobbról a 
nap. balról a félhold látszik. — Gróf Teleki 
It. Dipl. oszt. 5838. 
Bihary de Keresztúr. B. Balázs 1567. III. 5. 
Miksa királytól kapott c. n. 1. — Dr. Áldásy 
50. 1. 
Bihary de M. Madaras. Bihary Istvánnak 1792. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1792. évi. homg. 39. 1. — Címer: kerek talpú 
paizs alján csukott szárnyú, jobbra fordult 
galamb. — Sisakdisz: balra fordult páncé- 
los kar törökfejes karddal. 
Bihary de Mezőbánd. 109. T. 6. Bihary Márton- 
nak halotti címere. — Ref. ótemplomban 
Kolozsvárt. 
Bihary de Röod. 109. T. 6. B. István neje 
Niereő Kata és B. Katalin 1618. III. 30. 
Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — Leleszi 
Conv. It. 
Bihary de Ujtorda. B. István 335 táröával 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — 
Címer azonos az „Ajtoni de Újtoxda" család 
címerével. — Ered. n. 1. ref. egyház It. Uj- 
torda. 
Bihary aliter Kovács. B. István 1621. I. 1. Beth- 
len Gábortól nyert c. n. 1. -- (Leleszi Conv. 
It.) — Címer: kék paizsban, két farkú arany 
oroszlán jobbjában karddal. — Sisakdisz: a 
paizsalak. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
piros. 
Bika. B. Bálint debreceni lakos 1627. VIII. 20. 
kapott Bethlen Gábortól c. n. 1. — (Erd. 
Kk. XII. 74.) — Címer: kék paizsban, zöld 
téren két egymásra támadó lovas vitéz . fel- 
emelt jobbjukban görbe karddal. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — piros. 
Bika de Hosszuasszó. B. Péter és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyertek c. 
n. 1. — Kihird. 1611. IV. 13. Kra^zna vm. — 
Cimer azonos a „Bálint de Hosszua-szó" csa- 
lád címerével. — Erd. N. Múzeum. Kemény 
Apppnd. Dipl. Trans. XVI. 
Bika de Teremhegy. B. Jánosnak 1412. évi c. 
p. — Címer: félholdon ül- pelikán 6ait táp- 
lálja. — Sisakdisz: növekvő bika. — Siebm. 
W. S. A. 14. t. 
Bikái. 109. T. 7. B. Mihály és testvére B. Já- 
nos 1830. IV. 9. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. 
— (Ugocsa vm. It.) Bikfalvi. 109. T. 8. Siebm. W. S. A. 65. t. 
Békessy de VámoH-Attya. Heinpucher Ignác 
és első neje KoUmonn Teréz, második neje 
Bűse Ágnes gykci: Károly, József, Alajos és 
András 1791. évben nyertek c. n. 1. és névvál- 
toztatást. — (Pest vm. It. H. 19.) — Kihird : 
1792. — Címer: négyeit paizs, 1. és 4. kék 
részben zöld téren terebélyes zöld fa jobbról 
és balról a csillag és félhold által kisérve, a 
2. piros részben koronán nyugvó kék mei.ü 
kar irótoUat tart kezében, a 3. piros részben 
koronán nyugvó páncélos kar karddal. — 
Sisakdisz: a sisakbeli kék mezü és páncélos 
kar keresztbe téve. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — piros. 
Bikleczy 109. T. 9. B. Gábornak 1780. évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. „Wiczmann 
Iratok". 
Biliárd. B. Ferenc hadbiztosnak 1716. évben 
használt c. p. — Nógrád vm. It. — Címer: 
két első lábával csillagot tartó griíT. — Si- 
sakdisz: a paizsalak növekvőn. 
Biliakovics. 110. T. 1. B. Pál gykei és testvé- 
rei B. István és Mihály 1625. VI. 7. nyertek 
c. n. 1. — (Vas vm. It.) — Kempelen II. 205. 
Bimbó alias Lázár. 110. T. 2. B. János s neje 
Ivacskó Anna s gykei: Mihály, Gábor és Ka- 
talin 1751. VIII. 27. Mária Teréziától kap- 
tak c. n. 1. — Kk. XLII. 169. 
Bindász alias Almásy. 110. T. 3. B. Demeter- 
nek 1702. V. 29. Lipót király ad c. n. 1. — 
Bereg vm. It. 
Binder de Saehsenfeld. B. Péter brassói taná- 
csos s felesége Schirmer Katalin s fiai: Jó- 
zsef és Pál— Károly 1742. VII. 30. Mária 
Teréziától kaptak c. n. 1. — Címer: jobb ha- 
ránt ezüet hullámos pólyával hasított paizs 
felső vörös részében 2 hatágú arany csiUag 
között hegyével fölfelé álló arany markolatú 
kard. az alsó kék mezőben hármas szikla kö- 
zépsőjén arany pasí.'omántos, öves és süveges 
vörös ruhás vitéz kezében fáklyát tart. — A 
zárt sisak disze: 2, jobbról kék-ezüst, balról 
yörös — arany bivalyszarv között a szikla a 
férfivel. — Takarók: ezüst — kék, arany — 
vörös. — Erd. Kk. IX. 230. 
Binder alias Kádár. B. Mihály (Fejér vm.) 
1721. II. 10. nyert c. n. 1. — Erd. Kk. VII. 

Binncr. C. n. 1. 1631. évben kapott (Szepesi 
kapt. It.) C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 58. 
No. 14. — Kőszeghi. 

Birckh de Ottendorf. 110. T. 4. Miksa császár 
Birekh Gáspárnak birodalmi nemességet ado- 
mányoz ée a családnak II. Flásiló magyar 
királytól nyert címerét kibővíti. — Dr. Ál- 
dásy „Címeres levelek" 380. 1. 

Biri. B Ferenc dévaványai ref. lelkésznek 
1779. évben használt c. p. — Címer: balra 
fordult növekvő arany oroszlán karddal. — 
Siebm. W. U. A. 60. t. 

Biricsies. 110. T. 5. B. Antal s gyeki : Mihály, 
Antal ée Ernő— Lajos 1763. VH. 2. és B. 
Ferenc s fia Jakab— Kristóf 1763. VT. 14. 74 Mária Teréziától nyertek c. n. 1. — Kk. 
XLIII. 105. illetve Kk. XLVI. 345. 
Birizdo de Földvár. 110. T. 6. B. Boldizsár és 
fiai: Tamás, János, Gergely 1650, VII. 20. 
kaptak Rákóczy Györgytől c. n. 1. — Kihird: 
Bihar vm. 1651. V. 10. — Bihar vm. It. 
Birly. B. Flórián — Ede s felesége Haffenber- 
ger Teréztöl szül. gykei: István, Flória és 
Leopoldina 1824. I. 10. kaptak c. n. 1. — Kk. 
LXIV. 068. — Címer: négyeit paizs; 1 kék 
részben két keresztbe tett zöld babérgaly, 2. 
ezüst részben zöld dombon lángok közül nö- 
vekvő phöuix, 3. eí.Ü8t részben zöld téren 2 
farkú arany oroszlán balfelé fordulva lábai- 
ban égő fáklyát tart, 4. kék részben arany 
gyürü a feje helyén nyitott köny-vvel. — Si- 
sakdisz: 2 farkú arany oroszlán jobbra for- 
dulva, lábaiban égő fáklyával. — Takarók: 
arany — piros, ezüst — kék. 
Biró. B. Bálint, felesége Szolnoky Dorottya és 
testvére Boldizsár 1629. évben Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird: 1630. Borsod vm. 
— Ered. n. 1. Kassa Múzeumában. — Címer: 
vörös paizsban, zöld téren, fészkében ülő pe- 
likán fiait táplálja. — Sisakdisz: páncélos 
kar egyenes karddal. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — piros. 
Bíró. B. Gáspár fiai: Mihály, István és János 
s unokája B. Demeter 1631. XII. 12. kap- 
tak c. n. 1. — Kihird: Borsod vm.. — Kem- 
pelen II. 210. 
Biró. 1642. XI. 13. nyert c. n. 1. — Hit. má- 
solat Bihar vm. It. kgy. 1838. VIII. 399. 
Biró. 1646. XI. 17. nyert c. n. 1. — (O. L. 

1565.) — Kempelen II. 210. 
Biró. 110. T. 7. B. Gergely s fiai Márton és Ist^ 
ván 1663. I. 23. Lipóttól kaptak c. n. 1. — 
Kihird: 1665. IV. 14. Torna vm. — Ered. n. 
1. Biró Géza po^ta és táv. számvizsgáló őri- 
zetében Budapest. — Kempelen II. 211. 
Biró. B. Pál. Balázs és Péter 1675. II. 23. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: 1675. Gömör vm. — 
Címer: kék paií-sban, zöld halmon, kék ru- 
hás, fekete süveges férfi két kezében eke- 
vasat tart. — Sisakdisz: vörös ruhás és sü- 
veges vitéz jobbjában görbe, baljában egye- 
nes kardot tart. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Kempelen TI. 212. 
Biró. 110. T. 8. B. Istvánnak 1610. VI. 22. 
Báthory Gábor ad c. n. 1. — Hit. másolat 
Bihar vm. It. 
Biró. 1698. VII. 29. B. Balázs s fiai István kap- 
tak c. n. 1. — Abauj vm. It. 
Biró. 110. T. 9. B. János és István testvérek 
1706. VIII. 20. József uralkodótól kaptak c. 
n. 1. — Kk. XXVII. 155. és Győr vm. It. 
Öiró. B. Márton sombori lakos 1712. X. 26. Ká- 
roly királytól nyert c. n. \. — Kk. V. 467. 
Erd. — Cimer: kék paizsban zöld hegyen 
éréttkoru vörös ruhás férfi jobbjában eke- 
szárvat, baljában lándzsát tart. — Sisakdisz: 
vörös ruhás kirmelkedő kar kardot tart. — 
Takarók: arany^ — kék. ezüst — vörö?. — - Erd. 
Kk. V. 467. Biró. 111. T. 1. B. András, kinek neje Csiko- 
vényi Anna 1715. V. 20. Károly királytól 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Veszprém vm. 
1744. IV. 27. — Vas vm. 1715. VII. 20. 
Ered. N. 1. Csoma F. It. Devecser. — Kem- 
pelen II. 213. szerint „Telekesi" előnévvel. 
Biró. B. János csongrádmegyei esküdtnek 1844. 
évben használt c. p. — Nyitra vm. It. I. 29. 
— Cimer: növekvő griff jobbjában karddal. 
Sisakdisz a paizsalak. 
Biró. B. Miklós az erdélyi cancellária jegyző- 
jének 1754. évben használt c. p. — Alsófe- 
hér vm. It. D. I. 263. — Cimer: balfelé for- 
dult kar karddal. 
Biró. B. Károly Esztergom vármegyei esjjüdt- 
nek 1836. évben használt c. p. — Nyitra vm. 
It. Nob. VIII. 566. — Címer: koronán nyug- 
vó kar karddal. — Sisakdisz: 2 sasszárny kö- 
zött három rózsa. 
Biró. B. Gergely gyulafehérvári lakosnak 1699. 
1699. évben használt c. p. — Alsófehér vm. 
It. R. I. 185. — Címer: kar törökfejes kard- 
dal. 
Biró de Bekény. B. János, Mihály, István és 
Gáspár 1655. II. 20. Rákóczy Györgytől kap- 
tak c. n. 1. — Erd. Kk. XXVI. 628. — Cí- 
mer: kék paizsban páncélos kar egyenes kar- 
dot tart a kezében. - — Takarók: arany — kék, 
ezüst— piros. 
Biró de Bére. B. József hites assesornak 1838. 
és B. Péternek szintén 1838. évben használt 
s egyező c. p. — Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 23. 1. — Címer: kék paizsban kar gör- 
be karddal. 
Biró de Csikjenöfalva. B. Andrásnak 1655. 
VII. 7. Rákóczy fejedelem adott c. n. 1. — 
Erd. Kk. XXVI. 605. 
Biró de Csikpálfalva. 111. T. 2. B. Béla felcsiki 
lófő és első feleségétől néhai Lázár Klárától 
szül. gykei: József, Imre, Sámuel és Rozália 
s második feleségétől nemes Bors Annától 
szül. gykei : Dániel és Anna 1761. I. 26. Má- 
ria Teréziától kaptak c. n. 1. — (Erd. Kk. 
X. 697.) Biró Józsefnek 1794. évben hasz- 
nált c. p. — Borsod vm. It. .,Nemesi Iratok" 
112. 498. d. d. 1794. — B. Dánielnek 1795. 
évben használt c. p. Pálmay It. XVIII. 1737. 
B. Imrének 1788. évben használt c. p. — 
Udvarhely vm. It. 1788. évi 155. pol. 
Biró de Csikvacsárcs. B. János lófőszékely 
1721. I. 20. Károly királytó Ikapott c. n. 1. 
— Erd. Kk. VII. 159. — Ered. n. 1. Biró 
Imre honv. minist, irodatisztnél Budapest. — 
Címer: bibor paizsban kin.vujtott békő 3 
nyillal átszúrva. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. 
Biró de Ejferbegry. 111. T. 3. B. János és test- 
vérei: Márton, Gergely és Mihály valamint 
utóbbinak fiai: István és Zsigmond 1683. IV. 
30. Apaffy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — 
Kolo-monost. Conv. Arm. B. 18. — Kem- 
pelen IL 213. 
Biró de Eörkény. B. Ferencnek és felesége 75- Vince Ilonának lölO. VII. 14. kelt e. n. i. — 
Komárom vm. It. „Nemességi okirattúr" 140. 
II. 31. — Cimer: kék paizshan, zöld téren 
növekvő, jobbra fordult, sárga oroszlán, első 
jobb lábát ragadozásra tartja (itt hiányos a 
gi-öveg) emberi kar. mely a paiz« jobb részé- 
ből emelkedik ki, az oroszlán szügyébe dö- 
fött kardot húzza ki és a paizs jobb oldalára 
helyezve látható. — Sisakdisz: növekvő 
oroszlán jobbjában karddal. — Takarók: 
arany — kék, piros — violaszin. '. 

Biró de Gyerg^yószentmiklós. B. Péter és Pál 
lőfőszékelyek 1716. XI. 19. Károly királytól 
nyertek c. n. 1. — Címer : kék paizsban zöld 
hegyen olajágat tartó galamb kiterjesztett 
szárnyakkal. — Sisakdisz: a paizsalak. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Erd. 
Kk. VI. 305. — B. Andrásnak 1715. évben 
hasinalt c. p. — Pálniay It. XVIII. 1746. 
Biró de Havadtö. B. Mózes. Sándor, József és 
Lászlónak 1838. évben használt s egyező c. 
p. — Cimer: kar egyenes karddal. — Sisak^ 
disz: a rzarvaival felfelé álló félhold. — Ma- 
rostorda vm. It. 1838. évi homg. 145. 1. 
Biró de Héviz. Hévizi Biró alias Litteratus Já- 
nos 1606. VI. 1. nyert c. n. 1. — Erd. Kk. III. 
— Kempelen II. 209. 
Biró de Hidvégh. B. Mátyás Rákóczy Zsig- 
mondtól kapott c. n. 1. — (Bereg vm. It.) — 
Cimer: kék paizsban kar kardot tart. — Dr. 
Komáromy és Pettkó „Nagy Iván Cs. É. II. 
260. 
Biró de Homoródszentmárton. 111. T. 4. A 
Becz családból ered. — 1612. VIII. 16. Beth- 
len Gábor B. Tamásnak és Györgynek adott 
e. n 1. -- Kihird: 1754. Udvarhelyszéken. — 
(Paimay It. XVIII. 763.) — Címer hitele- 
sítve Szentlélek! Kozma Irma csillagkeresz- 
tes hölgyi ősfáján. (Pálmay It. XIX. 1993.) 
Biró de Kaál. B. Jakab hites assessornak 1804. 
évben használt c. p. — Címer: növekvő 
oroszlán. — Sisakdisz: 2 sasszárny. — Pál- 
may It. XIX. 1216. 
Biró de Karezfalva. B. János és Péter 1655. 
VII. 7. Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — 
Erd. Kk. XXVI. 605. 
Biró de Kézdipolyán. B. János, Tamás és Lő- 
rinc Báthory Istvántól nyertek c. n. 1. — 
Kempelen II. 218. — B. Jakab Marosszék 
assessorának 1794. évben használt c. p. — 
Pálmay It. XVIII. 1277. — Címer : balra for- 
dult kar kezében iró tollal. 
Biró de Kisgörgény. 111. T. 5. B. Sándor al- 
királybirónak 1791. évben használt c. p. Ma- 
rostorda vm. It. 1791. évi homg. 3. 1. — Cí- 
mer hitelesítve Körösy István houv. őrnagy 
kamarási ősfáján. 
Biró de Magyarid. 1654. évben nyert c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban koronán nyugvó piros 
mezü kar görbe karddal. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — piros. — Siebm. W. S. 
A. 65. t. 
Biró de Ménaság. B. Benedek, István és János 
1655 VII. 7. Rákóczy Györgytől kaptak c. 
n. 1. — Kk. XXVL 605. Erd. . Biró de Mogyoró. B. Jánosnak 1768. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban há- 
rom rózsa. — Sisakdisz: két structoll. — 
Pálmay It. XVIII. 1618. 
Biró de Nagykálló. B. Isván s neje Varat Er- 
zsébet 8 fiai: István és János; továbbá B. 
Tamás s neje Szöoe Anna s fia Ferenc, vala- 
mint B. Pál 16B5. III. 5. Rákóczy fejedelem- 
től nyertek c. n. 1. — Kk. XXVI. 589. — 
Címer: kék paiz-sban, hármas kar szőlőfürtr 
tel. — Sisakdisz: a hármas halom. — Taka- 
rók : arany — kék, ezüst — piros. 
Biró de Nagyrábé. B. István, Benedek és Mi- 
hály 1654. X. 24. Rákóczy Györgytől nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Szabolcs vm. 1654. — 
Kk. XXVI. 423. — Címer: páncélos kar 
görbe karddal. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. 
Biró de Oczfalva. B. Sándornak 1802. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XIX. 706. — Cí- 
mer: zöld dombon páncélos kar karddal. 
Biró de Padány. B. Márton veszprémi püspök- 
nek 1748. évben használt c. p. — Címer: kék 
paizsban hármas zöld halmon bal lábán álló 
galamb csőrében zöd gallyal jobbjában ket- 
tős kereszt. — Siebm. W. U. A. 51. t. — A 
Biró de Saáros et Nagy-Padány c. p. Peet 
vm. It. Acta Nob. ex. 1835. Nr. 3036. 
Biró de Pap. B. János 1634. III. 17. kapott c. 

n. 1. — Szatmár és Bereg vm. It. 
Biró de Sóvárad. 111. T. 6. B. Dániel maros- 
széki lófő s felesége Kacsó Anna s gykei : 
Miklós. György, Sára Csiszér Miklósné és 
Mária 1761. I. 26. Mária Teréziától kaptak 
c. n. 1. — Erd. Kk. X. 718. 
Biró de Sóvár. B. József s felesége Kriegsan 
Zsuzsannától szül. gykei: György, József, 
Anna és Zsuzsanna 1791. IX. 28. nyertek c. 
n. 1. _ (Erd. Kk. XIII. 33.) — Címer: vö- 
rössel és aranynyal vágott paizsban zöld té- 
ren a paizs színeivel váltakozó oroszlán jobb- 
jában kardot tart. — Sisakdisz növekvő 
oroszlán kardot tarát. — Takarók: arany- 
vörös. — Kempelen II. 215. 
Biró de Szászváros. B. Pál és István testvérek 
1669. II. 6. Apaffy Mihály tói kaptak c. n. 1. 
Kihrd: Tenies vm. 1846. XI. 28. — Címer: 
kék paizsban zöld halmon álló oroszlán Kar- 
dot tart. — Zárt sisak. — Lendvay „Temes- 
vm. N. Cs." 54. 1. 
Biró de Székelyudvarhely. B. Ferencnek. 1801. 
évben használt c. p. — Címer: páncélos kar 
karddal. — Pálmay It. XIX. 521. 
Biró de Szentkatolna, 111. T. 7. Címere: vö- 
rös paizsban zöld téren fehér lovon ülő kék 
ruhás vitéí. törökfejee kardot tart a jobb ke- 
zében. — Takarók: arany — kék, ezüst — piros. 

' Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." 77. l. 

Biró de Tiszaujlak. 111. T. 8. B. András, fele- 
s<-^ge Csató Borbára s fiai: György. András 
és Emánuel 1625. VII. 27. Bethlen Gábortól 
nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. VIII. 60. 
Biró de Ürögd. B. István és Gergely 1618. VI. 
2. Bethlen Gábortól nyertek c. n. l. — Ci- 76 mer: kék paizsban páncélos kar görbe kard- 
dal, — Takarók : arany — kék, ezüst — vörös. 
Biróczy de Nagy-Biróez. 111. T. 9. B. Ádám fe- 
lesége Deáky Katalin s gykei: Pál, Péter és 
Katalin 1681. IV. 19. Lipóttól kaptak c. n. 
1. — Kihird: 1681. Trencsén vm. — Nyitra 
vm. It. Proc. Nyitra. Op. Invest. Nob. Doc. 
pária Apag 96. — Nagy Iván „Li^thay Csa- 
lád" III. 10. 1. -' 
Birog^a de Gelencze. 112. T. 1. B. István és 
Miklós, István fia Mihály és Miklós fiai: Fe- 
renc, János, Lőrinc és Péter lófőszékelyek 
1629. VI. 22. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 
1. — Dr. Áldásy „Címeres. levelek" 141. 1. 
Birovszky. 112. T. 2. B. János és Miklós 1717. 
IV. 22. Károly királytól kaptak c. n. 1. — 
(Kk. XXXL 315.) — Kihird: Nyitra vm. 
1717. VI. 15. — Hit. másolat Báró Lipthay 
család It. Nagy Iván „Lipthay Család" III. 
15. 1. 
Birsy. C. p, Peetvm. It. polg. per. fasc. 58. Nr. 

8. — Kőszeghi. 
Birtalan de Eted. 112. T. 3. Etédi Bertalan Já- 
nosnak 1786. évben használt c. p. — Pál- 
may It. 
Birtalan de Hosszúassző. B. Mihály és 127 tár- 
sa 1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyertek 
c. n. 1. — Kihird : 1611. IV. 13. Kraszna vm. 
— Erd. N. Múzeum „Kemény J. Append. 
Dipl. Trans. XVI. Címer azonos a „Bálint 
de Ilosszuassró" család címerével. 
Birtalan de Korond. B. Mihálynak 1731. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban egy 
horgony. — Sisakdisz : két sasszárny. — Gróf 
Teleki It. Dipl. oszt. 7236. 
Birtalan de Sziget. 112. T. 4. B. János és testv. 
Mihály 1648. XII. 8. Eákóczy fejedelemtől 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Máramaros vm. 
1649. XII. 28. — Hit. másolat Máramaros 
vm. It. 
Birthalmer alias Heinrieh. B. Dániel 1705. I. 
17. nyert c. n. 1. — (Erd. Kk. V. 358.) — 
Kempelen II. 223. 
Bischan de Ebenburg. B. József és feleségétől 
Jozefától szül. gykei : Károly, Mária és Emí- 
lia 1815. V. 22. Ferenc királytól kaptak c. n. 
1. — (Kk. LXIII. 781.) — Címer: jobb ha- 
ránt arany pólyával vágott kék paizs, rnind- 
két felében egy-egy csillag. — Sisakdisz: 
kék — arany — kék structoll. — Takarók: 
arany — kék. — Kempelen II. 223. 
Bischofshaiisen. B. János 1687. évi 29. t.-c.-kel 
nyert magyar indigenátust. — Címer : jobb- 
ra dőlt arany paizsban piros csőrü fekete 
sasfej jobbra tekint. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. — Takarók: arany — fekete. ^ — Siebm. 
W. U. A. 52. t. 
Hisothka. B. Miklós és fia János 1664. VII. 4. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: Gö- 
mör vm. Ered. n. 1. a család It.-ban Debre- 
cenben. — Címer: kék paizsban hármas zöld 
halmon nyugvó leveles korona abból egy két- 
farku oroszlán nő ki jobbjában karddal. — 
SisakdÍRj;: 2 fekete sasszárny. — Takarók: 
aran.y — kék, ezüst — piro«. Bissingen — Nippenburg gróf. 112. T. 5. B. 
Ernő 1812. VIII. 28. nyert indigenátust. — 
(Kk. LXIII. 605., 508.) — 1826. X. 27. B. 
Ferdinánd és 1827. IX. 14. B. Vencel kap- 
tak indigenátust. — (Kk. LXV. 228., 372.) 

— A család birodalmi bárói rangja 1647. VI. 
14. és osztrák grófi rangja 1746. VIII. 5-én 
kelt. — Lendvay „Temes vm. N. Cs." 11. 64. 

— Kempelen II. 224. — M. N. Zsebkönyv. 
L 66. 

Biszaha. 1679. III. 2. kapott c. n. 1. — 0. L. 
1683—1906. 

Bisztray de Bisztra. 112. T. 6. B. József guber- 
nialis eecretáriusnak 1800. évben használt 
c. p. — Gróf Teleki It. Símén oszt. IV. 

Bisztriczey. — Címer: négyeit paizs 1. és 4. 
pirosban jobbra fordult növekvő oroszlán 
jobbjában karddal; 2, és 3. kékben jobbfelé 
repülő fehér galamb csőrében zöld gallyal. 
Sisakdisz: kétfarku oroszlán jobbjában görbe 
kardot tart. — Takarók: arany — piros, 
ezüst— kék. — Siebm. W. TJ. A. 52. t. 

Bisztriezky. 1651. VII. 15. kapott c. n. 1. — 
(Pannonhalmi Conv. It.) 

Bitay de Léczfalva. 112. T. 7. B. Péter és Im- 
re 1699. X. 20. nyertek c. n. 1. — (Kk. II. 
316. Erd.) — B. Mátyás erdélyi kir. táblai 
jegyzőnek 1798. évben használt c. p. — Alsó- 
fehér vm. It. B. II. 406. — Pálmay „Három- 
szék vm. N. Cs." 76. 1. 

Bithi. Lásd: Aranka de Zágon. 

Bittera de Hideghét. B. János pozsonymegyei 
esküdtnek 1838. évben használt c. p. — Nyit- 
ra vm. It. Nob. X. 651. — Címer: kék paizs- 
ban zöld téren növekvő oroszlán jobbjában 
karddal. — Sisakdisz: kar karddal. — Kem- 
pelen II. 226—228. 

Bittner de Bitterthal báró. 112. T. 8. Báró 
Bittner Károly tábornok 1836. VII. 22. nyert 
indigenátust. — (Kk. LXVI. 629.) 

Bittó de Sárosfalva et Nádas. 112. t. 9. B'. Ig- 
nácnak 1742. évben használt c. p. Zemplén 
vm. It. Loc. 24. No. 50. — B. Józsefnek 1816. 
évben használt c. p. — Siebm. W. U. A. 
52. 1. 

Bitzó de Kiskér. 113. T. 1. Barsmegyei nemes 
család, mely 1472-ben nyert donátiót. — Cí- 
mer Benkó „Nemes Cs. Nagykőrösön" 49. 1. 
— Kempelen II. 229—233. 

Bizánczy. Címer: kerek paizsban növekvő 
oroszlán jobbjában kettős keresztet emel a 
magasba s baljában lefelé csüngő kulcsot 
tart. — Lehoczky Bereg vm. Monogr. 11. 
49—53. 1. 

Bizony. 113. T. 2. B. Pálnak 1791. évben hasz- 
nált c. p. — Hitelesítve Heves vm. It. 19 — 
1907. sz. a. 

Bjely. B. Péter 1592. IX. 5. Rudolftól kapott 
c. n. 1. — Nyitra vm. It. I. 26. — Címer: 
hasított paizs jobb vörös osztályában zöld 
mezőn, kitérj, szárnyú, fehér ruhás angyal 
mellén keresztbe helyezett piros szalaggal, 
mindkét kezét felemelve jobbjában zöld ko- 
szorút, baljában aranykeresztet tart; a bal 
kék osztály alján hármas arany hegy, azon 77 jobbra fordult sárga griff jobbjában makkal 
telt zöld tölgy galyat tart. — Sisakdisz,: nö- 
vekvő griff jobbjában tölgy lombbal. — Ta- 
karók: ezüst — piros, arany — kék. 

Blagay— Orsini gróf. 113. T. 3. Bl. Ferenc 
1571. XI. 7. Miksa királytól címerbővitésben 
részesült. — „A Blagay család oklevéltára" 
Thallóczy L. és Barabás S. 268. 1. — Ered. 
n. 1. gr. Blagay család It. M. N. Múzeum- 
ban. 

Blagoevich nemes és báró. Bl. Imre, Gábor, 
Anna, Franciska és Józéfa 1820. VII. 14. 
Ferenc királytól nyertek c. n. 1. — Kk. 
LXIV. 387. — Címer: vágott, felső részében 
hasított paizs, 1. vörös mezejében a jobb fel- 
ső sarokból felhők közül kinyúló jobb kar, 
halfelé kifeszített kardkötőt tart, a róla le- 
függő karddal, a 2. kék mezőben zöld gyepen 
barna kabátos, vörös nadrágos, fekete kucs- 
más granicsár ül, lábával balfelé s kezével 
gereblyét tart, balfelől fekete kutya szalad 
feléje. Az alsó kék mezőben 8 fehér rózsából 
és babérból váltakozva kötött kosioruban 3 
arany búzakalász. — Sisakdisz: kardot tartó 
arany oroszlán. — Takarók: arany — vörös, 
ezüst — kék. 

Bl. Imre ugyancsak fenti napon báróságra 
emeltetett; cimer annyiban eltér, hogy bá- 
rói korona van a paizson s e fölött 2 sisak, 
a jobb oldali dísze: a kardot tartó arany 
oroszlán, a balé 3 (kék — arany — kék) struc- 
toll. — Takarók: arany — vörös, ezüst — kék. 

— Telamonok: 1 — 1 ezüst páncélos, vörös 
tarajos sisakos dárdás vitéz. — Kk. LXIV. 
396. 

Blahó. C. p. Pest vm. It. Acta pol. ex. 1796. 
Nr. 1966. — Kőszeghi. 

Blainville. B. Kristóf s felesége baronesse 
Szluha lióza gykei: Vilmos és Ernő 1792. 
VI. 26. nyertek indigenátust. — Kk. LVI. 
619. 

Blankenstein gróf. 113. T. 4. 1792. VI. 26. B. 
Ernő báró s unokaöccsei Henrik és Keresz- 
tély kaptak. Kk. LXI. 129. — 1796. V. 7. 
B. Henrik és Keresztély grófi rangra emeltet- 
tek. — Címerök a 113. táblán van ábrázolva. 

— Takarók helyett azonban eiüsttel bélelt 
vörös palást használtak, a mely jobbról kék- 
ruhás huszárt s balról term. szinü oroszlánt 
fog be mint paizstartót; ezüst szalagon a 
talapzat alatt fekete betűkkel „Fortítudo, 
Fides et Prudentia" jelmondat olvasható. — 
Kempelen II. 234—235. 1. 

Blaskovich. Bl. Kálmán Debrecen kapitányá- 
nak 1842. évben használt c. p. — Bihar vm. 
It. kgy. 1843. VIII. 343. — Címer : csücskös 
paizsban növekvő oroszlán jobblábában gör- 
be karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. 

Blaskovich de Ebeczk. 113. T. 5. Bl. Sámuel s 
gykei: József, János, Ilona, Erzsébet és Zsu- 
zsanna 1712. VI. 6. Károly királytól kaptak 
c. n. 1. — Kk. XXIX. 99. — Kempelen II. 
OQQ 239 

Hlaskovich de Klobusicz. 113. T. 6. Bl. Márton 
és Miklós testvérek, valamint utóbbinak 
gykei: György és Dorottya 1600. II. 8. Ru- dolf királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: Po- 
zsony vm. Hit. másolat Nyitra vm. It. Nob. 
I. 23. — Kempelen II. 236—237. 

Blaskovicz. 113. T. 7. Bl. János és fia János, 
valamint testvére Márton 1673. V. 12. Li- 
póttól kaptak c. n. 1. — Kihird: Trencsén 
vm. 1073. — Kempelen II. 340. 1. szerint a 
címor paizsban levő bal kar 3 buzakalászt 
tart. 

Blasovics. 113. T. 8. B. András pécsi bíró s 
gykei: János és Mária 1780. XII. 9. Kaptak 
c. n. 1. — Kihird: Baranya vm. 1781. VII. 5. 

— Kk. LII. 7. — LV. 910. — Kempelen II. 
239. 

Blasovszky. 113. T. 9. Bl. József s felesége 
llautter Erzsébet s gykei: János, József és 
Erzsébet 1758. IV. 29. Mária Teréziától 
nyertek c. n. 1. — Kk. XLIV. 593. — Kem- 
pelen II. 240. 

BIeniesy. 114. T. 1. B. György 1606. X. 2. 
Bocskay Istvántól kapott c. n. 1. — Siabm. 
W. S. A. 66. t. 

Blenicssy de Gyergyószcntmiklós lásd: „Be- 
lényessy". — Kempelen II. 340—246. 

Blenyesi. Bl. Péter Deák fejérvári lakosnak 
c. p. 1645. évből. — Alsófehér vm. It. K. III. 
1084. — Cimer: kar karddal. 

Blesics. 114. T. 2. Bl. Miklós és József testvé- 
rek, Miklósné Rapaics Anna fia Ádám, Jó- 
zsefné Hajdú Katalin e fiai Mátyás, Jakab, 
István és Péter 1756. II. 23. Mária Teréziá- 
tól kaptak c. n. 1. — Kk. XLIV. 47. 

Bless de Sambuch. B. Imre 1884. VII. 8. nyert 
c. n. 1. átruháztatott Sambuchi Viktor sor- 
hajó hadnagy és S. Lipót gazdasági tisztre. 

— Kempelen II. 247. — C. p. Pest vm.lt. 
acta Mise ex. 1784. Nr. 24. — Kőszeghi. 

Blinke de Poján. 114. T. 3. Bl. Jeremiás 1680. 
V. 30. ApafFy fejedelemtől kapott c. n. 1. — 
Kihird: 1690. IV. 4. — Középszolnok vm. 

— Kolosm. Conv. It. Arm. B. 46. 
Blomberg báró. 114. T. 4. Westfáli nemes csa- 
lád; birodalmi nemessége 1668. VI. 22. bi- 
rodalmi bárói rangja 1670. V. 15. kelt. — 
Magyar indigenátust 1687. évi 29, t.-c.-kel 
nyert. — Bl. Lajos ny. százados, gardán- 
falvi lakos 1902. XI. 4. magyar bárói rang^ 
ra emeltetett. — Osztrák bárói méltóságot 
Bl. Sebestyén, Fridrik és Albert nyertek 
1760. V. 15. — Kempelen II. 247. 

Blössy. 114. T. 5. Bl. János felesége Bartolotti 
Eördögh Idától szül. gykei: János és Má- 
ria 1838. I. 18. kaptak c. n. 1. — Kk. LXVI. 
602. 

Bludovszky. Bl. Károly szolgabírónak 1791. 
évben használt c. p. Nyitra vm. It. Nob. X. 
067. — Címer: zöldtéren magyar vitéz jobb 
kezében kardot, baljában levágott törökfejet 
tart. — Sisakdisz: növekvő griff. 

Blum — Fronius de Blumenfeld. 114. T. 6. Bl. 
Fronius János brassói tanácsos s felesége 
Agnos s fia János 1744. VI. 14. Mária Teré- 
ziától kaptak c. n. 1. — Kk. IX. 522. Erd. 

Bob de Futásfalva. B. LászlónaK 1701. évben 78 használt c. p. — Címer: kerek talpú paizs- 
ban í.öld dombon hármas liliom zöld levelek- 
kel. -— Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 2512. 

Kobest de Zithavia. 114. T. 7. B. Jakab, Frigyes 
és Griacus 1563. Ferdinándtól nyertek c. n. 
1. — Hit. másolat a lőcsei városi It. 

Bobios. 114. T. 8. B. János s neje Stublarics 
Erzsébet gykei: János, Imre és Borbála 
1790. XI. 18. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kk. 
LV. 163. — Kempekn II. 249. 

Bobik de Karánsebes et Kitid. Bobik Ferenc- 
nek 1781. évben használt c. p. — Ilunyad 
vm .It. Homg. lí. 8, — Címer: kék paizsban 
zöld téren fehér lovon vágtató vitéz jobbjá- 
ban lándzsát tart, baljával a ló Kantárját 
fogja. 

Bobiss. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 252. 
No. 111. — Kőszeghi. 

Bobits. 114. T. 9. B. Gergely postvárosi taná- 
csos és gykei : János, Rozália és Éva 1741. 
X. 28. Mária Teréziától nyertek c. n. 1. — 
Kk. XXXIX. 351. — Benkó „N. Cs. Nagy- 
kőrösön" 51. 1. — Kempelen II. 250. 

Kobóczky. 115, T. 1. B. Mihály s nejétől Barló 
Dorottyától szül. fia György 1625. V. 20. 
Ferdinándtól kaptak c. n. . 1. : — Kihird : 
Trencsén vm. 1626. — Siebm. W. Suppl. 
15. t. 

Bobok de Felsőbár. 115. T. 3. B. Mihály 1746. 
XII. 5. Mária Terézia részéről címerkibővi- 
tósben é* előnévadományozásban részesül. — 
(Kk. XL. 459.) — Kempelen II. 260. 

Bobor de Hajnik alias Kastor. 115. T. 3. B. Ta- 
másnak 1684. évben Lipót király ad c. n. 1. 
— Siebm. W. U. A. 54. t. — Kempelen II. 
251. — C. p. Pest vm. It. Káldy iratok No. 
1274. Kőszeghi. 

Bobrik. 115. T. 4. B. Péter s gykei: György és 
Zsófia 1621. évben nyertek Bethlen Gábortól 
c. n.' ]. — Ered. n. 1. Jászéi Conv. It. 

Bobrovniczky de Bobrovnik. C. p. Pest vm. It. 
Acta Nob. ex. 1823. No. 756. — Kőszeghi. 

Bocatius. B. Jánosnak 1698. YIII. 9. Rudolf-ki- 
rály ad c. n. 1. — Kihird.: Abauj vm. 1603. 
X. 12. — Címer: kék paizsban a baloldalon 
látható zöld hármas halmon kitérj, szárnyú 
hattyú áll, mely csőrével egy a paizs jobb ol- 
dalán álló, vörös ruhás magyar férfi kalapjá- 
ról egy zöld ágat tép le. — Sisakdisz: 2 
fászlós dárda között arany liliom. — Taka- 
rók: arany — fekete, ezüst — ^kék. — A bal 
zászló kék, a jobb fekete. — Szepes vm. It. — 
Siebm. W. ettől eltérő címert közöl. 
Bochies. B. Mihálynak 1686. I. 24. Lipót király 
ad c. n. 1. — Címer: kék paizsban zöld mezőn 
nyugvó koronából magyar ruhás hajadon 
emelkedik ki jobbjában zöld koszorút tart. 
— Sisakdisz: jobbra fordult, jobb lábában 
zöld koszorút tartó arany griff. — Takarók 
nincsenek leirva. Kk. XVIII. 286. — Kempe- 
len II. 252. 
Bocsánczi. 115. T. 6. B. János szamosujvári la- 
kos s felesége Stronbeszko Mária gykei: 1. 
Márton, kinek neje Márton Sára. 2. András, 
kinek neje Lázár Mária, 3. László, kinek neje Salamon Julianna, 4. Bogdán, kinek neje 
Bogdán Anna és 5, Kristóf 1762. VII. 26. 
Mária Teréziától kaptak c. n. 1. — Erd. kk. 
XI. 68. 

Bocskai de Nagyenyed. Bl Istvánnak 1692. év- 
ben használt c. p. — • Címer: kerek paizsban 
páncélos kar, .kezében zöld szárú rózsát tart. 
Gróf Teleki It. Újrend 3268. 

Bocskay. B. Sándor 1790. évben kapott c. n. 1. 

— Címer : négyeit paizs ; 1. és 4. ezüst mezőben, 
vörös nyereg takaróval borított fakó lovon, 
zöld ruhás vitéz jobbjában kardot tart; a 2. 
és 3. kék mezőben két hullámos, ezüst folyó. — 
Sisakdisz: zöld ruhás és ezüst öves vitéz, kard- 
dal. — Takarók : ezüst — zöld, ezüst — kék. — 
Kempelen II. 254. — Siebm. W. U. A. 54. t. 

Bocskay de Bocskó et Kismarja báró. 115. T. 6. 
B. István 1698. III. 29., illetve 1638. III. 17. 
bárói rangot nyert. Kk. IX. 96. — 1606. IX. 
14. B. István birodalmi hercegi méltóságra 
emeltetett. Kk. VI. 766. — Kempelen II. 254. 

Bocskó. B. János s testvérei: Gusztáv. Zacha- 
riás, Sándor, Tóbiás és Gábor 1798. III. 12. 
Lipóttól kaptak c. n, 1. Hit másolat Bihar 
vm. It. 

Bocskor lásd Botskor. 

Bocsy. 116. T. 7, B. Mátyás s felesége Szabó 
Klárától szül. gykei : Anna és Zsuzsanna, 
testvére: B. József s gykei: János, Mihály, 
Mátyás és Balázs 1765. X. 8. Mária Teréziá- 
tól nyertek c. n. 1. — Kihird. Heves vm. 1766. 

— Kk. XLVII. 408. — Kempelen IL 255. 
Bocz. B. Péter középszolnokmegyei táblabírónak 

1792. évben használt c. p. — Címer: két osz- 
lop között kardot tartó növekvő oroszlán. — 
Bihar vm. It. kgy. 1839. VIII. 62. 

Bocz. Zemplénmegyei nemes család. C. p. Pest 
vm. It. proc. Nob. fasc. 2. No. 52. Kőszeghi. 

Bócz de Köpecz. 116. T. 8. Pálmay „Három- 
szók vm. N. Cc." 79—80. 1. 

Boczek. B. Konstantinnak 1664. II. 10. Apaffy 
fejedelem ad c. n. L — Kihird.: 1664. II. 14. 

— Címer: kék paizsban, zöld téren, fehér lo- 
von vágtató zöld ruhás vitéz, jobb kezében 
puskát emel a magasba s.bal kezével a ló 
kantárját tartja. — Takarók: arany — kék, 
ezüst-piros. Siebm. W. S. A. 66. t. 

Boczkó de Zaszkal et Árva. B. János és testvé- 
rei: Ágost, Zacharias, Sándor. Tóbiás és Gá- 
bor 1698. III. 12. Lipóttól nyertek c. n. 1. — 
Kihird.: 1698. VI. 7. Gulaf ejérváron ; 1699. 
VI. 16. Árvamegyében. — Kk. L 361. — Hit. 
másolat Árva vm. It. XXII. Nd. Arm. No. 2. 
B. Károly békósmegyei szolgabírónak 1834. 
évben használt 4. c. p. — Bihar vm. It. kgy. 
1838. VIII. 399. — B. Jónásnak 1717. évben 
használt c. p. Alsófehér vm. It. R. I. 328.. 329. 
sz. a. — Címerök azonos. 

Boczor. C. p. Pestvm. It. polg. per. fasc. 36. No. 
8. — ' Kőszeghi. 

Bod. B. József bályoki ref. papnak 1830. évben 
használt c. p. — Címer: nyitott könyv; si- 
sakdisz: fészkében ülő fiait tápláló pelikán. 

— Bihar vm. It. kgy. 1830. VIII. 59. 79 Bod. de albis. 116. T. 1. Két izben is nyert c. n. 
1. — Büd Pálnak 1840. évben Rákóczy György 
ad c. n. 1. — Kihird.: 1841. I. 3. liáromszé- 
ken. — Hit. másolat Bod Károly fögimn. ta- 
nárnál Székelyudvarhelyen. 1723. X. 14. — 
B. János háromszéki lófőszóktly s feleségétől 
Czultner Kuphrosinától szül. gykei : Ágnes és 
Éva, Károly királytól kaptak c. n. 1. (Erd. 
kk. VII. 402.) utóbbi nemeslevél szerinti cí- 
mer : kék paizsban, zöld mezőn követ tartó 
daru, nyaka „I. B." betűk között s a paizsfő- 
ben egy cédulán a következő felirás: „Sis 
sperare licet". — Sisakdisz: vörös mezü kar. 
irótollal. — Takarók: ezüst — vörös, arany — 
kék. 

Bod de Felsöcsemáton. 116. T. 2. B. Pálnak 
1640. XII. 10. Rákóczy György adott c. n. 1. 
— Kihird. : Háromszék 1641. I. 3. — Sándor 
I. „Címeres Levelek" II. 53. 

Boda. B. Mihály és társai 1609. IX. 9. Gábor 
fejedelemtől nyertek c. n. 1. — Címer azonos 
a „Baki" család címerével. — Hit. másolat 
Bihar vm. It. 

Boda. 116. T. 3. B. Gergely és László 1659. 
VIII. 22. Barcsai Ákostól kaptak c. n. L — 
Kihird.: B. Szolnok vm. 1661. II. 10. Sándor 
J. Címeres levelek" II. 96. 

Boda. 1668. IV. 28. nyert c. n. 1. — Kihird.: 
Abauj vm. 1787. Leleszi Conv. It. — Csoma 
J. 657. 

Boda. B. János, felesége Róka Anna s leányai: 
Józéfa. Johanna és Zsófia 1810. V. 11. Fe- 
renc királytól kaptak c. n. 1. — (Kk. LXII. 
1083.) Címer: hasított paizs; a jobboldali 
aranymezőben zöld téren, balra fordult, ágas- 
kodó fehér lovon, kék ruhás, zöld csákós vi- 
téz, jobbjában kardot tart; a baloldali kék 
mezőben zöld halmon befelé fordult oroszlán 
karddal. — Sisakdisz: 4 (kék — arany, kék — 
arany) structoU. — Takarók: arany — kék, 
arany — vörös. — Kempelen II. 259. 

Boda de Bodafalva. 116. T. 4. B. Imre és Timo- 
teus 1417. Sigmond királytól kaptak. — 
Nyáry Herald. 110. 

Boda de Disznópatak. B. Gergely 1658. VIII. 
VIII. 1. többedmagával kapott Rákóczy feje- 
delemtől c. n. L — Kihird. Külső-Szolnok 
vm. 1703. III. 2. Sándor I. „Címeres Leve- 
lek". II. 92. — Dr. Áldasy 207. 1. — Siebm. 
W. S. A. 265. 1. 197. t. 

Boda de Füle. 116. T. 5. B. István Bardoczszék 
nótáriusának 1809. évben használt c. p. — 
Pálmay It. XIX. 1963. 

Boda de Kerek. B. György, felesége Pipó Er- 
zsébet s fiai István és János 1659. 11. 7. nyer- 
tek c. n. 1. — C. p. Heves vm. It. — Orosz E. 
„Heves vm. N. Cs." 31. 1. 

Boda de Ki»>Tarkány. Címer: kék paizsban 
zöld téren álló, kitérj, szárnyú daru csőrében 
zöld galylyal. — Sisakdisz: vörös mezü kar. 
kezében ekevasat tart. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. U. A. 54. t. 

Boda de Köpecx. B. Jánosnak és Istvánnak 1781. 
évben használt* megegyező c. p. — Pálmay It. XVIIT. 2202. — Umer: kerek paizsban 
kar buzogánynyal. 

Boda de PuHxtaradócz. 116. T. 6. Régi va.svár- 
nngyei család, mely 1763, évben legfelsőbb 
helyen ia igazolta nemességét. (Kk. XLVL 
454., 456., 457.) A család nemessége, előueve 
és címere 1906. IX. 17. Várallyai Sándor fő- 
hadnagyra átruháztatott. — < Kempelen II. 
260. 

lioday. 116. T. 7. B. Mihálynak 1718. III. 20. 
Károly király c. n. 1. ad. — Kihird.: 1718. 
Komárom vm. — Kk. XXXII. 46. — Kempe- 
len II. 261. 

Boday. 116. T. 8. B. Mihály pesti prókátornak 
1779. évix-n használt c. p. — Zemplén vm. 
It. „Wiczmann Iratok." 

Boday. B. Mihálynak 1793. évben használt c. 
p. — Címer: négyeit paize, 1. és 4. kék osz- 
tályban befelé fordult kettős farka arany 
oroszlán jobbjában görbe Karddal; 2. piros 
osztályban három egymás fölé rakott ezüst 
csillag, a felső a legnagyobb; a 3 piros osz- 
tály . három ezüst pólyával vágva. — Sisak- 
disz: páncóloe vitéz jobbjában törökfejes 
kard, baljában buzogány. — Siebm. W. U. A. 
55. t. 

Bogdány. 1762. évben nyert c. n. 1. — Adami 
Scuta gentil. I. — Címer: vágott paizs, fel- 
ső kék mezőben repülő galamb csőrében egy 
gallyal, melyen csak 4 levél van ; az alsó 
ezüst felső része négy biitykóval van ellátva 
3 vörös karikát tartalmaz (2 — 1). — Sisak- 
disz: a paizsbeli galamb. — Takarók: ezüst — 
kék, ezüst — vörös. 

Bode de Drágavilmány. 116. T. 9. B. Lukács 
1663. III. 13. Apaffy Mihálytól Kapott c. n. 

I. — Kolosvmn. Conv. It. Arm. B. 15. 
Boderlicza. B. János (a zentai palánk hadna- 
gya) s felesége Jovanova Sára s leányai : 
Mária — Anna és Erzsébet 1751. III. 1. Má- 
ria Teréziától kaptak c. n. 1. — (Kk. XLII. 
107.) — Címer: ezüst paizsban ülő fekete 
medve 3 vörös nyilat tart. — Sisakdisz: a 
paizsalak. — Takarók: ezüst — fekete, ezüst — 
vörös. — Kempelen II. 261. 

Bodgál. B. János fiai: Miklós és János s test- 
vére György 1632. XII. 10. nyertek c. n. 1. 

— Kihird: Abauj vm. 1636. X. 25. - Cso- 
rna J. 109. — Kempelen II. 262. 

Bodgya de Ruda. 117. T. 1. B. Ferencnek 1777. 
évben használt c. p. — Alsófehér vm. It. R. 

II. 670. 

Bodgya de Szelnicze. B. Joachimnak 1658. 
VIII. 7. Rákóczy György ad. c. n. 1. — Szat- 
már vm. It. 

Bodi. B. Dán, János és Marsán 1659. VIIL 22. 
Barcsai Ákostól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
B. Szolnok vm. 1661. II. 10. — Címer azo- 
nos a „Boda" család 1659. évi címerével. — 
Sándor J. „Cimerlevelek" II. 96. 1. 

Boldisár. 117. T. 2. B. Bálintnak 1609. IL 24. 
Báthory Gábor ad c. n. 1. — Erd. Kk. VI. 78. 

— Sibm. W. S. A. 67. t. 

B^dia B. György és János testvé- 
rek kaptak 1665. II. 26. c. n. 1. 80 Ijodnár. B. János és társai 1603. II. 8. nyertek 
c. n. 1. — Borsod vm. It. 

Dodnár. 117. T. 3. B. Miklós, felsége Márkus 
Katalin s gykei: András, István, Erzsébet; 
testvére B. András, felesége Farkas Borbá- 
la és gykei: Ferenc és Katalin 1631, X. 10. 

— Ferdinándtól nyertek c. n. 1, — Kihird: 
Abauj vm. 1637. IV. 30. — Ered. n. 1. Bod- 
nár István Kovácsvágási lakos őrizetében. — 
Dr. Komáromy és PettKÓ „N. J. folyóirat" 
1899. 76. 1. — Kempelen II. 262—263. 

Bodnár. B. János, Albert, Mihály, Tamás és 
Jakab 1660. X. 31. Lipóttól kaptak c. n. 1. 

— Kihird: Gömör vm. 1661. I. 21. — Cso- 
rna J. „Abauj T. vm. N. Cs." 110. 1. — Cí- 
mer: kék paizsban, zöld halmon kettős far- 
kú arany oroszlán jobb lábában kardot tart. 

— Sisakdisz: a paizsalak növekvőn. — Ta- 
karók : arany — kék, ezüst — vörös. 

Bodnár; B. János és György 1677. X. 30. kap- 
tak c. n. 1. — Kihird: Torna vm. 1678. V. 
4. — Címer: kék paizsban hármas zöld ha- 
lom középsőjén arany koronából egyszarvú 
nő ki, — Sisakdisz: növekvő egyszarvú. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Ered. 
11. 1. Dr. Király Kálmán ügyvéd örizetében 
Tornaiján. — Dr. Forgón I. 121. — Kem- 
pelen 11. 264. 
Bodnár. B. Ádám gömörmgyei lakosnak 1767. 
évben használt c. p. — Címer: zöld téren 
arany oroszlán törökfejes kardot tart. — Si- 
sakdisz: páncélos kar törökfejes karddal. — 
Sebm.. W. TJ. A. 55. t. 
Bodnár de Aszala. 117. T. 4. B. Sándor főor- 
vos előneve és címere 1903. IX. 5. legfelsőbb 
helyen megerősítést nyert. — Kempelen II. 
264—265. 
Bodnár de Fige. Címer: kék paizsban orosz- 
lán kardot tart, melyre törökfej van szúrva. 
Sisakdisz: könyöklő páncélos kar karddal. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Dr. 
Forgón I. 121. — Kempelen II. 265. 
Bodnár de Legénye. 1627. évben Ferdinándtól 
nyert c. n. 1. — Kihird: Zemplén vm. — 
Címer: kék paizsban z'öld téren növekvő 
arany grifE jobbjában buzogányt tart. — Si- 
sakdisz a paizsalak derékbői. — Takarók : 
arany — kék, ezüst — piros. — Siebm. W. U. 
A. 55. t. 
Bodnár de. Maad. 117. T, 5. B. Jánosnak 1787. 
évben használt c. p. — Zemplén vm. It. fasc. 
jur. 6. No. 39. 
Bodnár alias Balázsdeák. B. Jakab fiai: István 
és András 1633. VIII. 20. Ferdinándtól kap- 
tak c. n. 1. — Kihird : Tornán 1634. V. 3. — 
Csoma J. „Abauj vm. N. Cs." 110. 1. 
Bodnár aliter Derekassy. 117. T. 6. B. János, 
felesége Szabó Zsuzsannától szül. gykei: Fe- 
renc, János, József, Zsuzsanna és Katalin 
Í803. V. 25. Ferenc királytól nyertek c. n. 1. 
— Kk. LXI. 88. — Kempelen II. 264. 
Bodő. Komárommegyei család, — B. Péter s 
gykei: János, István és Sára 1566. XII. 10. 
nyertek c. n. 1. — Váci kapt. 1. — Kempelen 
TT. 266. Bodő. 1585. I. 20. Rudolftól nyert c. n. 1. — 
0. L. 270—1902. sz. — Horváth S. 11. 

Bodó. B. Gergely, Pál és Márton 1610. VII. 15. 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — 
Kempelen II. 270. 

Bodó. B. György, János és István 1625. VIII. 
12. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird. 
Zemplén vm. 1627. — Jászon 1744. — Cí- 
mer: veres paizsban zöld halmon daru áll, 
jobb lábában követ tart. — Sisakdisz: növek- 
vő farkas jobb karmában görbe karddal. — 
Takarók: arany — ^kék, ezüst — vörös. — Cso- 
ma J. „Abauj vm. N. Cs." 110. 

Bodó. B. Benedek, Jakab és Péter, Benedeknek 
felesége Csán Erzsébettől szül.-gykei : János és 
Erzsébet s Jakabnak felesége Csipán Erzsé- 
bettől szül. leánya Erzsébet 1651. XII. 10. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban zöld halmon oroszlán jobbjában 
kardot tart. — Sisakdisz: az oroszlán növek- 
vőn. — Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 

— Balogh. Vas vm. 174. — Kempelen II. 
271. 

Bodó. B. Imre, Pál és János 1675. XI. 12. Li- 
póttól kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban zöld halmon kék ruhás könyöklő kar 
karddal. — Sisakdisz a paizsbeli kar. — Ta- 
karók: arany — ^kék, ezüst — vörös. — Vas 
vm. It.) — Balogh. Vasm. 174 — 5. 

Bodó. B. Gergely s felesége Topos Erzsébet s 
gykei: György, István, Gergely, Ilona, Er- 
zsébet és Anna 1686. VI. 11. Lipóttól nyer- 
tek c. n. 1. — Címer: kék paizsban zöld me- 
zőn vörös ruhás, tollas zöld kucsmás magyar 
vitéz fehér lovon vágtat, jobbjában kardot 
tartva. — Sisakdisz: páncélos kar 2 sas- 
szárny között törökfejes kardot tart. — Ta- 
karók nincsenek leírva. — Kk. XVIII. 363. 

Bodó. B. Györgynek 1747. évben használt c. p. 

— Borsod vm. It. „Nemesi Iratok" 638. 
Bodó de Ákosfalva. B. Györgynek 1791. évben 

használt c. p. — Címer: kerek paizsban balra 
fordult oroszlán. — Marostorda vm. It. 1791. 
évi homg. 243, 1. 

Bodó de Altorja. 117. T. 8. B. Mihálynak 1647. 
III. 28. Rákóczy György ad c. n. 1. — (Kk. 
XXVIII. 38. Erd.) — 1786. VI. 19. B. Fe- 
renc és Pál igazolták nemességüket — (Kk. 
LIII. 480.) — Pálmay „Háromszék vm. N. 
Cs." 77. 1. 

Bodó de Bodófalva. 117. T. 9. Első ismert őse 
az 1258. évben élt Bodov fia László az Ot- 
márföldjére nyert királyi adományt. — 
Nemz. Zsebkönyv II. r. 110. — Kempelen II. 
272—274. 

Bodó de Csikmádéfalva. B. Mihálynak 1783. 
évben használt c. p. — Címer: kerek paizs- 
ban zöld halmon könyöklő páncélos kar gör- 
be karddal. — Pálmay It. XVIII. 274. 

Bodó de Felsőfalva. 1632. V. 2. Rákóczy 
Györgytől nyert c. n. 1. — Szatmár vm. It. 

Bodó de Györgyi. B. Gergely erdélyi alvajdá- 
nak 1445. évben használt c. p. — Cimer: me- 
zítelen kar, kezében 3 rózsát tart. — Gróf 
Teleki It. 622. 81 Bodó de Karác8onfalva. \i. János 1624. VI. 10. 
Bethleu Gábortól kapott c. n. 1. — Erd Kk 
XIII. 11. 

Bodó de Kásionaltiz et Nagrykászon. 118. T. 1. 
B. János, István, (Jáspár c's Mihály 1616. 
VII. 29. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — 
Ered. n. 1. Bodó Ferenc városi mórnöknél 
Székelyudvarhelyen. 

Bodó de Küsmöd. B. Ferencnek 1797. évben 
használt c. p. — Címer: kerektalpu paizsban 
egy szembenéző ökörfej. — Sisakddisz: 3 
fitructoll. — Pálmay It. XVIII. 1001. 

Bodó de Ladány. B. János, felesége Faizi Ju- 
dith 1607. XII. 29. Bákóczy Zsigmondtól kap- 
tak c. n. 1. — Címer: kék paizsban hármas 
zöld hegyen, zöld száron lebegő három stili- 
zált liliom. — Siebm. W. U. A. 65. t. 

Bodó de Marosszenikirály. 118, T. 2. Dr. Bodó 
Lajos és nejétől szül. Bucher Ilonától szár- 
mazó leánya Ilona; B. Károly s fiai: Alfréd, 
Oszkár, Róbert és Richárd; B. Hermann cs. 
és kir. őrnagy; Dr. Bodó József ny. cs. és 
kir. ezredorvos és gykei: Gerta és Ferenc; 
B. Emánuel s leánya Hilda; Dr. Bodó Pál 
m. kir. honv. ezredorvos s gykei : Ágnes és 
Péter 1911. I. 31. I. Ferenc József király- 
tól nyertek c. n. 1. — Kk. 1911. V. 1. 229. 

Bodó de Pánit. 118. T. 3. B. Mártonnak 1792. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1792. évi homg. 51. 1. 

Bodó de Szeged. 1616. évben nyert c. n. 1. — 
Erd. Kk. VIII. 184. 

Bodó de Szelefarmos. 118. T. 4. B. János, Má- 
tyás és Lajos testvérek Rudolf királytól kap- 
tak c. n. 1. (leleszi Conv. It.) — Kempelen 
II. 266—270. — B. Lajosnak 1800 évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. Loc 116. 
No. 278. subb. J. J. 

Bodó de Szotyor. B. Pálnak 1709. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: kerektalpu paizsban egy 
puska és nyílvessző kereeztbe téve. — Pál- 
may It. XVIII. 1672. 

Bodó de Tilaj. B. Máté, fia Bálint s unokatest- 
vérei: András, Miklós, István és Máté 1628. 
IV. 10. nyertek c. n. 1. — Kihird: Borsod 
vm. — Kempelen II. 270. 

Bodó de Ujtorda. B. János 335 társával 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. 
Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" család 
címerével. — Ered, n. 1. ref. egyház It. üj- 
tordán. 

Bodó de Vásárhely alias Köteles. 118. T. 5. 
B. István 1615. I. 3. Bethlen Gábortól nyert 
c. n. 1. — Kihird: Marostorda vm. 1615. — 
Gróf Teleki It. Nemes levél oszt. No. VII. 8. 

Bodó aliter Pap. 118. T. 6. B. József s felesége 
Rósa Annától szül. gykei : János, István és 
Mihály 1697. II. 1. Lipóttól nyertek c. n. 1. 
— Kihird: Pest vm. 1697. — Pestvm. It. 
Nemesi Iratok B. 28. 

Bodok de Deés. 118. T. 7. B. István 1677. XI. 
27. ApafFy fejedelemtől kapott c. n. 1. — 
Erd. Kk. XXVIII. 33. — Besztercze-Na- 
szód vm. It. 

Bodoki. B. Dávid debreczeni lakosnak a XVIII. 

Magyarország címeres könyre. 8zái.adban használt c. p. — Cimer: kék paizs- 
ban zöld téren fehér galamb áll. — Sisak- 
disz: 3 zöld leveles piros rózsa. — Takarók: 
arany— kék, ezüst— piros. — Siebm. W. ü. 
A. 66. t. 

Bodolay. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 131. 
No. 81. — Kőszeghi. 

Bodolla de Zágon. 118. T. 8. B. Ferenc és fiai 
1676. XI. 26. kaptak c. n. 1. — N. 1. Dr. B. 
Ferenc tulajdonában Marosvásárhelyt. — 
Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." 80 — 82. 

Bodolyai. B. István, György és Gáspár 1648. 
X. 19. nyertek c. n. 1. — Kihird: Borsod 
vm. — Kempelen II. 278. 

Bodon de Mihályfalu. Gömörmegyei nemes 
család a mely Mihályfalva birtokában már 
1413. évben Zsigmond király által megerő- 
sitetett. — A családnak két címere ismere- 
tes: 1. A paizsban kardot tartó kar. — Si- 
sakdisz a paizsalak. 2. Páncélos lovas vitéz 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: páncélos és 
sisakos vitéz jobbjában buzogányt tart. — 
Kempelen II. 279 — 281. 

Bodoni de Boss. 118. T. 9. B. Györgynek 1791. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1791. évi homg. 07. 1. 

Bodoni de Havad. B. Mihály jur. assessomak 
1791. évben használt c. p. — Marostorda 
vm. It. 1791. évi homg. 21. 1. — Címer: ke- 
rektalpu paizsban növekvő oroszlán jobb lá- 
bában karddal. — Sisakdisz: balra fordult 
páncélos kar kezében görbe karddal. 

Bodoni de Vadasd. B. Ferencnek 1838. évben 
használt c. p. — Címer: balra fordult kar 
karddal. — Marostorda vm. It. 1838. évi 
homg. 142. 1. 

Bodonovich. 119. T, 1. B. Demeter fia Lukács 
s testv. László, Mátyás, László fiai: László, 
Tamás és György s Mátyás fia János 1652. 

I. 20. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: Szabolcs vm. 1652. — Bereg vm. It. 

Bodony. B. Péter, Felesége Csuka Katalin s 
testvérei: János és Pál 1635. évben kaptak 
c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — Kempelen 

II. 281. 

Bodonyi. B. Mihálynak 1645. évben használt 
c. p. — Címer: koronából kinövő 2 farkú, 
koronás oroszlán jobbjában egyenes kardot 
tart. — Sisakdiez: a paizsbeli oroszlán jobb- 
jában 3 nyílvesszővel. — Siebm. W. U. A. 
Suppl. 16. 1. 

Bodonyi. 119. T. 2. B. Józsefnek 1801. VII. 10. 
Ferenc király ad c. n. 1. — Kk. LX. 571. — 
Pest vm. „Nemesi Iratok" B. 62. — Kem- 
pelen II. 282. 

Bodonyi de Bodony. — Címer: kék paizsban 
zöld téren két szemben álló arany oroszlán 
jobb lábukban görbe karddal. — Sisakdisz: 
páncélos kar karddal. — Takarók: arany — 
kék, eí.üst — piros. — Siebm. W. U, A. 56. t. 
— Kihalt nógrádmegyei család. — Kempe- 
len 11. 282. 

Bodonyi aliter Kajtár. 119. T. 3. B. Miklósnak 
Illik Károly király ad c. n. 1. — Siebm. W. 
ü. A. 56. t. 82 Bodor. B. István és társai 1629. X. 4. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Vas vm. It. — Ba- 
logh. „Vas vm." 214. 

Bodor. 119. T. 4. B. Benedek s neje Nagy Ka- 
talin s gykei: András, Benedek, Judith és 
Katalin 1646. évben Ferdinándtól kaptak uj 
c. n. 1. — Fövényessy család It. — Siebm. 
W. 

Bodor. B. György gyermekei és testvérei 16351 
V. 14. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — (Vas 
vm. It.) — Címer: kék paizsban hármas z.öld 
halmon kettősfarku oroszlán jobbjában kar- 
dot tart. — Sieakdisz: a paizsalak. — Taka- 
rók: arany — ^kék, ezüst — vörös. — Kihird: 
Zala vm. — Kempelen II. 283—284. 

Bodor de Gidófalva et Sepsizalán. 119. T. 5. 
B. Györgyöt 1557. Izabella királyné a prim- 
pilusok közül a primórok közé emeli. — Hit. 
másolat B. Miklós őrizetében Sepsiszent- 
györgyön. — Pálmay „Háromszék vm. N. 
Cs." 82—88. 1. 

Bodor de Léezfalva, 119. T. 6. A gidófalvi és s. 
zaláni Bodor családból szakadt ki. — Pál- 
may „Háromszék vm. N. Cs." 82—88. 1. 

Bodosi de Bos. B. Jánosnak 1792. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: csüesköe talpú paizsban 
vitéz' jobbjában törökfejes kardot tart. — 
Marostorda vm. It. 1792. évi homg. 24. 1. 

Bodosi de Szentmárton. B. Józsefnek 1717. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerek talpú 
paizsban növekvő oroszlán. — Pálmay It. 
XVIII. 1255. 

Bodossy de Bodos. B. Sámuelnek 1804. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban lo- 
von ülő vitéz felemelt jobbjában görbe kar- 
dot tart. — Pálmay It. XIX. 1450. 

Bodrics. 119. T. 7. B. Mihály 1686. I. 24. Li- 

■ póttól nyert c. n. 1. — Siebm. W. U. A. 56. 
t. — Kempelen II. 284. 

Bodroghy. 119. T. 8. B. Gergely 1563. XI. 15. 
Ferdinándtól kapott c. n. 1. — Vas vm. It. 
— Siebm. W. U. A. 56. t. 

Bodrogi de Székelyudvarhely. 119. T. 9. B. Já- 
nosnak 1816. évben használt c. p. — Udvar- 
hely vm. It. 1816. évi 24. Csomag. 

Bodrogközi de Fogaras. B. János 1659. II. 29. 
Barcsay fejedelemtől nyert c. n. 1. — Erd. 
Kk. XXVII. 89. — Címer : kék paizsban zöld 
téren a paizs jobb oldala felé fordult vitéz 
oroszlánon ülve, baljában karddal, vele szem- 
ben fehér lovon ülő vitéz baljában koszorút 
tart s jobb kezüket nyújtják egymásnak. — 
Siebm. W. S. A. 194. t. 

Bodum. B. András, felesége Nagy Anna s fiai : 
János és Márton 1609. XII. 2. nyertek c. n. 

I. — Kihird: Borsod vm. — Kempelen II. 
286. 

Bódy. B. Miklós 1632. VII. 9. nyert c. n. 1. — 
Kihird: Gömör vm. — Dr. Forgón I. 120. 

Bódy aliter Szigethy. B. István s gykei : Balázs, 
Margit, Dorottya és Veronika 1592. évben 
kaptak c. n. 1. — Hit. másolat Bihar vm. It. 
Act. Nob. B. 15. 

Boemolburg báró. Birodalmi bárói rangja 1697. 

II. 25. kelt. — B. József ny. huszár százados 1908. XI. 12. bárói méltóságra emeltetett. — 
Kempelen II. 285. 

Boér. B. Kifor és Mihály 1659. VIII. 22. Bar- 
csay Ákostól nyertek c. n. 1. — Kihird: B« 
Szolnok vm. 1661. II. 10. — Címer azoQos a 
„Boda" (1659) család címerével. — Sándor 
I. „Címerlevelek" II. 96. 

Boér. B. Demeter és Péter, valamint 315 társa 
1685. II. 10. Rákóczy fejedelemtől nyertek c. 
n. 1. — Kihird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. 

— Címer az.onos az „Ádám de Nagyenyed" 
család címerével. — Sándor I. „Címerleve- 
lek" II. 88. 1. 

Boér. B. Sámuelnek 1708. évben használt c. p. 

— Alsófehér vm. It. R. I. 250. — Címer : koro- 
nából kinövő szarvas első lábaiban egyenes 
karddal. — Sisakdisz: páncélos kar karddal. 

Boér de Alsóvinicze. B. János és László 1661. 
év. V. 13. Kemény fejedelemtől nyertek c. n. 
1. — (Turul 1894. évf. 175.) — Címer: kék 
paizsban zöld téren fehér lovon ülő vitéz 
jobbjában karddal. — Kempelen II. 288. sze- 
rint a család 1664. évben kapott nemességet. 
Erd. Kk. XXVIl. 788. 

Boér de Boérfalva. B. Mihálynak 1658. VIII. 
1. Rákóczy fejedelem adott c. n. 1. — Címer 
aionos a „Batuza de Tordavilma" család cí- 
merével. — Sándor I. „Címerlevelek" 11. 
92. 1. 

Boér de Karima. 120. T. 1. B. Mihálynak 1747. 
évben használt c. p. — Alsófehér vm. It. D. I. 
227. 

Boér de Kaál. B. Miklósnak 1795. évben hasz- 
nált c. p. — Pálmay It. XVIII. 136. és 1278. 
Címer: zöld halmon balra fordított kar iró- 
tollal. — Sisakdisz: két sas szárny között 
galamb. 

Boér de Kopaesel. 120. T. 2. Báthory Zsigmond 
1602. II. 10. Boér Andrásnak és testvéreinek: 
Jánosnak, Bálintnak és Istvánnak ad c. n. 1. 
Eredeti n. 1. Boér Pál őrizetében Deésen. 

Boér de Kövesd. 120. T. 3. B. Miklós és testvé- 
rei János és Ferenc, továbbá unokatestvérei: 
B. István és András 1659. IX. 15. Lipóttól 
kaptak c. n. 1. és B. Ferenc a „Kopacseli" 
előnév helyett a „Kövesdi" előnevet. — Tu- 
rul 1889. évf. 140. 1. — B. József 1728. VII. 
12. legf. engedélylyel nevét „Kövesdi Hu- 
szár"-ra változtatta. — Erd. Kk. VII. 893. 

— B. László neve, nemessége és előneve 1908. 
X. 31. átruháztattak Pleheisz Gusztáv honv. 
alezredesre. — Kövesdi Boér Pálnak 1776. 
évben használt c. p. Alsófehér vm. It. D. II. 
477. és D. ITI. 560. — Lásd: Kövesdi báró 
Huszár családot is. 

Boér de Nagyberivő. 120. T. 4., 5. B. István 
1656. VII. 14. Rákóczy Györgytől kapott c. 
n. 1. — O. L. Kk. XXVI. 572. ezen nemes le- 
vélben sisak és takarókról szó nem esik. '■ — 
A család tagjai azonban a nemeslevél szerinti 
címertől eltérő címert használnak és pedig 
azt, melyen mint sisakdisz a növekvő szarvas 
van feltüntetve. 

Boér de Récse. B. István és Ferenc, István és 
Tainás fiai 1701. I. 10. Lipóttól nyertek c. n. 83 1. — Erd. Kk. III. 8. — Címer : kék paizgban 
zöld téren vörös ruhás férfi jobbjában kar- 
dot, baljában 3 buzakalászt tart. — Sisakdisz: 
cölöpöscn kiemelkedő piro8 mezü kar, 3 buza- 
kalászsiál. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Kempelen II. 288. — B. Sámuelnek 
1733. és 1744. évben használt c. p. — Gróf 
Teleki It. — T. Sándor oszt. 1733. és 1744. 

Boér de Sinka. B. Gergelynek 1805. évben hasz- 
nált c. p. — Pálmay It. XIX. 281. — Cimer: 
ágaskodó oroszlán jobbjában karddal. — Si- 
sakdisz: növekvő oroszlán mellső lábaiban 
zá&zlóval, 

Boér de Szaczal. B. Miklós és neje Bekle Anna 
gykei: Farkas, Zsófia és Borbála 1647. III. 
25. Rákóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — 
Kihird: Máramaros vm. 1647. VI. 25. — Ere- 
deti n. 1. Máramaros It. — Cimer: hasított 
paizs, melynek bal része vörös, jobb ezüst, az 
alján sziklán álló férfi egy zöld fát tép ki a 
sziklák közül. — Sisakdisz: hegyével felfelé 
állított véres kard. — Takarók: arany — kék, 
ezüst— piros. — Turul XXVIII. 157. 1. 

Boér de Szkoré. B. Máté alsófehérmegyei biró- 
nak 1802. évben használt c. p. — Alsófehér 
vm. It. B. II. 411. és Cs. II. 574. — Címer: 
kar keiében 5 galyat tart. — - Sisakdisz: ki- 
térj, szárnyú madár. 

Boér de Zeöchyeö. 120. T. 6. B. Mátok aliter 
Miklós 1607. VI. 12. régi nemessége elismeré- 
se mellett Rákóczy Zsigmondtól kapott c. n. 
1. — Megvizsgáltatott 1671. II. 27. Fogaras- 
ban. — Dr. Áldásy „Címere=levelek" 98. 1. 

Boér alias Grávuly. B. Máté 1689. III. 1. ApafFy 
Mihalytól nyert c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban repülni készülő term. szinü sas, tollai 
arany tollakkal vegyítve; a paizs felső jobb 
szögében a nap. melynek sugaraiba a sas bele- 
néz. — Sisakdisz: a sas. — A paizs felsőré- 
szében: „Modo fruantur oculi ardeant plu- 
mae" jelmondat olvasható. — Hit. másolat 
Gróf Teleki It. N. O. III. 23. 

Boér alias Halmágyi. B. István és Tódor 1701. 
XI. 4. kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. III. 
682. — Kempelen II. 288. 

Boér alias Rusory. B. Sándor s fia György 1677. 
VI. 3. Apaffy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban zöld ruhás vitéz jobb- 
jában karddal, balját csípőjén tartja — 
Siebm. W. S. A. 194. t. 

Boga alias Kovács. B. István, neje Bende Do- 
rottya fiai : Mihály és István s testvére Já- 
nos 1646. X. 12. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. 
— Kihird: Temes vm. 1828. VII. 14. — 
T^ndvay „Temes vm. N. Cs." 58. 1. II. 

Bogácsy. B. Pál tordamegyei assessornak 1761. 
évben használt c. p. — Címer: balfelé fordult 
páncélos kar egyenes karddal, a kard hegyei- 
től jobbra és balra 1 — 1 hatágú csillag. — 
Sisakdisz: cölöpösen álló kar hegyével jobb- 
felé irányított egyenes karddal. — Siebm. W. 
U. A. Suppl. 15. t. — C. p. Pest vm.lt. Végr. 
Okit. 1459. XI. — Kőszeghi. 

Bogácsy. B. Mihálynak 1661. évben használt c. 
p. — - Címer: kar kefében cölöpösen álló egye- nes kard hegyére turbános törökfej tűzve. — 
Zemplén vm. It. Loc. 101. No. 469. 
Bogácz de Thécsö. B. Mihály és társai 1012. 
évben kapott c. n. 1. — Ered. n. 1. Márama- 
ros vm. It. — Siebm. W. U. A. 56. t. 
Bogády de Baranya. B. Miklósnak 1008. évben 
használt c. p. — Thurzó It. — Címer: kerek- 
talpu paizsban jobbra fordult, kitérj, szárnyú 
sas. — Siebm. W. U. A. 57. t. 
Bogár. B. Márton és András 1069. XII. 3. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — Egri 
kapt. It. — Kempelen II. 290. 

Bogárdy. 120. T. 7. B. György és Mihály test- 
vérek 1635. II. 3. Ferdinándtól kaptak c. n. 
1. — Kihird: Bars vm. 1036. — Ered. n. 1. 
M.-Szigethi liceum. — Siebm. W. U. A. 67. t. 

Bogárfalvi de Bogárfalva. B. Istvánnak 1804. 
évben használt c. p. — Címer: kerektalpu 
paizsban páncélos kar karddal. — Sisakdisz: 
a paizsalak. — Pálmay It. XIX. 1083. 

Bogát — Radvány-nemzetség. — Dr. Karácso- 
nyi I. 248. és Csoma J. Nemzetség, címerek 
45—7. 

Bogáthi. B. Jánosnak 1708. évben használt c. 
p. — Címer : kerek paizsban páncélos kar 
karddal. — Sisakdisz: 3 rózsa. — Alsófehér 
vm. It. R. I. 255. és D. I. 08. 

Bogáthi de Dés. B. Pálnak 1751. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: kerek paizsban kar kezé- 
ben 3 rózsát tart. — Gróf Teleki It. Dipl. 
oszt. 2427. 

Bogáthi de Vízakna. B. Jánosnak 1710. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban ko- 
ronán nyugvó páncélos kar karddal. — Alsó- 
fehér vm. It. D. I. 68. 

Bogáthy. B. István, János pávai lakosok és tár- 
sai 1608. évben kaptak c. n. 1. — Hit. máso- 
lat Bihar vm. It. Lt. 1905. B. 

Bogáthy. B. András, felesége Pográny Magdol- 
na gykei: István, Ferenc, Anna, Ilona, Er- 
zsébet és Margit 1647. VI. 14. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Nyitra vm. 1648. 
I. 14. — Dr. Áldásy 184. 1. 

Bogáthy de Bogát. C. n. 1. 1698. I. 29. kelt. O. 
L. 1188—1899. — C. p. Pest vm. It. Acta 
Insur. ex. 1823. No. 1319. — Kőszeghi. 

Bogáthy alias Szabó de Érsekapáti. 120. T. 8. 
B. János, István. Márton és másik B. János 
1606. VII. 28. Bocskay Istvántól nyertek c. 
n. 1. — Erd. Kk. III. 26. — Kempelen II. 
291. 

Bogáti de Kibéd. 120. T. 9. B. Jánosnak 1791. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1791. évi homg. 

Bogcha de Nagydamás. B. Pál és Mihály 1035. 
évben Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kem- 
pelen II. 292. Pest vm. It. acta nob. ex. 1829. 
No. 3743. — Kőszeghi. 

Bogdán. B. Bálintnak 1018. VII. 10. Mátyás 
király ad c. n. 1. — Kihird: Szatmár vm. 
1620. IX. 23. — Szatmár vm. It. 

Bogdán. B. Miklós 1040. V. 10. nyert c. n. 1. — 
Győr vm. It. 

Bogdán. B. Dénes Doboka megye cont. táblá- 

8* 84 jának assessora 1777, évi c. p. — Cimer: ke- 
rek paizsban balra fordult kar karddal. • — 
Alsófehér vm. It. K. VIII. 696. 
Bogdán de Felsőkustán. B. Demeter, Borbála 
és Dorottya testvérek 1560. XI. 19. régi ne- 
mességük épségben tartása mellett Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. L • — Kihird: 1565. 
Vas vm. — Címer: kék paizsban sziklán 
oroszlán jobbjában kardot tart. — Sisakdisz: 
növekvő griff jobbjában karddal. — Takarók: 
arany — kék. — Ered. n. 1. Békássy család It. 

— Dr. Áldásy 43. 1. 

Bogdán de Kovászna. 121. T. 1. B. Gergely 
1670. II. 25. Apaffy fejedelemtől nyert c. n. 
1. — 0. p. Sz.atmár vm. It. köt. 52. írom. 39. 
1842. 

Bogdán de Piski. 121. T. 2. B. János és Már- 
ton 1619. III. 27. Bethlen Gábortól kaptak 
c. n. 1. — Erd. Kk. X. 109. 

Bogdán de Szépmező. B. Artúr 1905. I. 14. 
nyert nemességet; 1905. VIII. 2. az előnév 
megerősítésében részesült. — Kempelen II. 
293—294. 

Bogdándi alias Szabó. B. János tordai lakos ^ 
felesége Csinos Erzsébet 1700. XI. 28. Lipót- 
tól kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. II. 863. — Ci- 
mer: kék paizsban könyöklő vörös ruhás kar 
ollót tart, melylyel „Nec plus, nec tminus" 
ezüst betűkkel irt jelmondattal ellátott vö- 
rös posztót vág. — Sisakdisz: kardot tartó 
vörös mezü kar. — Takarók: vörös — ezüst, 
kék — arany. 

Bogdáufi. 121. T. 3. B. Gábor szamosujvári la- 
kos s felesége Simái Katalin s gykei : György, 
Bogdán, Kristóf és Mária 1762. VII. 26. Má- 
ria Teréziától kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. XI. 
63. — Dr. Temesváry M. örm. N. Cs. 21. 1. 

Bogdány. B. János neje Pogány Katalin gykei : 
Ferenc, Gergely és Ilona 1695. V. 13. Lipót- 
tól nyertek c. n. 1. — Kihird : Pest vm. 1695. 
IX. 12. — Címer: kék paizsban zöld téren 
fehér galamb borostyánnal övezve csőrében 
olaj ágat tart. — Sisakdisz: félhold és csillag 
között piros mezü kar törökfejes karddal. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — piros. — Hit. 
másolat Nyitra vm. It. Nob. 11. 81. 

Bogdány. B, János 1668. V, 1. kapott c. n. 1. 

— Krassó Szörény vm. It. 

Bogdány. 121. T. 4. B. Sámuel, Ferenc és másik 
Sámuel 1758. VIII. 9. Mária Teréziától kap- 
tak c. n. 1. — Kk. XLIV. 690. 

Bogdány de Retteg. 121. T. 5. B. Jánosnak 
1756. évben használt c. p. Alsófehér vm. It. 
K. VI. 142. 

Bogdány de Szászsebes. 121. T. 6. B. Miklós, 
felesége Roska Athanázia gykei: János, 
György. Róza, Mária, Anna és Athanázia 
1647. IV. 28. Rákóczy fejedelemtől nyertek 
c. n. 1. — Kihird: Alsófehér vm. 1647. VI. 
25. — Dr. Áldásy „Címerlevelek" 183. 1. 

Bogdány alias Bélteky. 121. T. 7. B. István ée 
neje Nádasdy Zsuzsanna valamint testvére 
András és György fia és felesége Gyenge 
Erzsébet 1668. IV. 11. Lipóttól kaptak c. n. 
1. — Bereg vm. It. — Kempelen II. 295. Boghdáni. B. István 1636. X. 20. nyert c. n. 1. 
— Kihird: Torna vm. 1637. III. 4. — Kem- 
pelen II. 295. 

Bogma de Nebojsza. 1699. évben Pozsony vm. 
nemesei között szerepel. — 1816. XII, 2. Te- 
mes vm. lett kihirdetve. — Lendvay „Temes 
vm. N. Cs." 58—59. — C. p. Pest vm. It. 
polg. per. fasc. 184. No. 27. — Kőszeghi. 

Bognár. B. György, felesége Mol Krisztina test- 
vére István s atyafiai: Miklós és Pál 1659. 
IX. 29. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Címer: 
kék paiíjsban egy kör két keresztbe helye- 
zett égő fáklyával. — Sisakdisz: összetekert 
kigyó s galamb csőrében zöld gallyal. — ■ Ta- 
karók: sárga — fekete, fehér — kék. 

Bognár. 121, T. 8. Wagner György felesége 
Rumpler Anna s gykei: József, Antal, 
György, Mihály ée Katalin 1792. VII. 26. 
nyertek „Wagner" nevüknek „Bognár"-ra 
való változtatással c. n. 1. 

Bognár de Eorongh. 121, T. 9. B. János orvos 
fiai: Móric és János 1837. III. 13. Ferdinánd- 
tól kaptak c. n. 1. — Kk. LXVI. 509. — 
Orosz „Heves vm. N. Cs." 32. 1. 

BogoUy. B. Istvánnak 1759. évben használt c. 
p. — Cimer: kerektalpu paizsban oroszlán. 
Sisakdisz: a paizsalak. — Borsod vm. Neme- 
si Iratok 431. d. d. 1739. 

Bogoly. B. Pál és György, János és András a 
Pál fiai 1625. IX. 26. Ferdinándtól kaptak 
c. n. l. — Kihird: Eperjes 1626. és Nagy- 
Idán 1632. — Címer: egyszarvú. — Sisak- 
disz: a paizsalak. — Csorna J. Abauj vm. N. 
Cs. 111. 1. 

Bogor. 122. T. 1. B. Istvánnak 1718. VII. 22. 
Károly király ad c. n. L — Kk. XXXII. 408. 

Bogos de Ámádéfalva. B. Lőrinc 1655. VIL 7 
Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVL 605. 

Bogothy de Bogod. B. Sebestyén fiai: Osvald, 
Bálint, Miklós és Márk, továbbá B. György 
s fiai: Péter és Zsigmond 1436. évben kap- 
tak Zsigmond királytól c. n. 1. — Balogh 
„Vas vm. N. Cs." 307. 1. 

Bogovich. B. János s gykei: Róbert, Gusztáv. 
János és Franciska 1831. VIII. 12. nyertek 
c. n. 1. — Kk. LXV. 758. 

Bogovicz. 122. T. 2. B. István leányai: Ilona, 
Katalin és Anna, testvére B. Márton és veje 
Borbély György 1655. IIL 14. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Zala és Somogy vm. 
1656. IIL 20. — Dr. Áldásy „Címeres levelek" 
200. L 

Bogozán — Boőr de BoérfaJva. B. Mihály és tár- 
sai 1658. VIII. 1. Rákóczytól nyertek c. n. 1. 
Kihird: Külső-Szolnok vm. 1703. III. 2. — 
Dr. Áldásy 208. 1. 

Bogyay de Várbogya et Nagymád. 122. T. 3. B. 
György sümegi várkapitány 1752-ben nyert 
donátiót Halapra. — M. Nemz. Zsebkönyv 
II. 111. 1. — C. p. Pest vm. It. Acta Mise. 
ex. 1761. No. 15. — Kőszeghi. — Kempelen 
II, 299—302. 

Bogyó. B. Mihálynak 1844. évben használt c. p. 
Nógrád vm. It. — B. Jánosnak 1811. évben 85 használt c. p. — Nyitra vm. It. ííob. VIII. 
468. — Cimer: növekvő oroszlán jobbjában" 
zászlóval, baljában 3 nyilvesezőt tart. 

Bogyó de Zabola. B. Mihály és társai 1611. VI. 
12. Báthory Gábortól nyertek c. n. 1. — Cí- 
mer azonos a „Beder de Keöreös" család cir 
merevei. Ered. n. 1. O. L. Erd. főkormsz. oszt. 
1780—1803. 

Bogyó de Tardoskedd. Boggio Ferenc, neje Bo- 
dik Erzsébet fiai: Pál, Balázs, István és Mi- 
hály 8 leányai : Dorottya és Katalin 1022. V. 
1. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
1623. Nyitra vm. — Hit. másolat Nyitra vm. 
Nob. I. 33. — Cimer: kék paizsban zöld me- 
zőn növekvő oroszlán jobb lábával a görbe 
kard markolatját (a cinacis), baljával pedig 
a kard hegyét (accumen summitatis) tartja. 

— Sisakdissj: növekvő oroszlán görbe kardot, 
baljával átszúrt szivet tart. — Takarók: 
ezüst — piros, arany — fekete. 

Bogyoszlói. B. Lukács c. n. 1. megujitása 1500. 
XI. 19. Ferdinánd által. — Dr. Áldásy 43. 1. 

— Kempelen II. 303. 

Bohák. 122. T. 4. B. István és fiai István, Já- 
nos és Ferenc 1714. X. 21. Károly királytól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Nyitra vm. 1715. 
XI. 16. — Hit. másolat Nyitra vm. Nob. 11. 
59. 

Boháts. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 248. 
No. 121. — Kőszeghi. 

Bohl de Mondbach báró. B. Ignác 1791. évben 
Lipóttól nyert c. n. 1. — 1813. évben bárói 
rangra emeltetett és az 1836. évi 47. t.-c.-kel 
B. Frigyes indigenátust kapott. — Címer: 
kék paizsban ezüst haránt pólya; a paizs al- 
ján zöld domb, melyből egy kétlevelü gránát- 
alma nő ki. — Sisakdisz: cölöpösen álló pán- 
célos kar a paizsbeli gránátalmával kezében. 

— Takarók : ezüst— kék. Kk. LV. 729. 
Bohn. B. István és társai 1569. XI. 12. kaptak 

c. n. 1. — Kihird: Zólyom vm. 1659. XIL 18. 

— Zólyom vm. It. — Címer: kék paizsban 
zöld téren kitérj, szárnyú galamb, csőrében 
zöld koszorút tart. Sisakdisz-: a paizsalak. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Kem- 
pelen II. 304. 

Bohn. B. Máytás korponai lakos 1811. V. 31. 
kapott c. n. 1. — Kk. LXIIL 65. — Címer: 
kékkel és vörössel vágott paizs; a felső kék 
mezőben fehér galamb csőrében olajágat tart; 
az alsó vörös mezőben hármas zöld halom 
koronás középsőjén könyöklő páncélos kar 
kardot tart; a felső jobb szögletben csillag, a 
balszögletben félhold. — Sisakdisz: a kar. — 
Takarók: ezüst — kék, arany — vörös. — Kem- 
pelen II. 304. 

Bohoczel de Sósmezö. 122. T. 5. B Konstantin- 
nak 1658. VIII. 1. Rákóczy fejedelem adott 
c. n. 1. — Kihird : 1703. III. 2. Külső-Ss-olnok 
vm. — Sándor I. „Címerlevelek" II. 92. 1. — 
Ezen család a „Peteritei" előnéven is szere- 
pel. — Dr. Aldásy 208. 1. 

Bohonicz. 122. T. 6. B. István és Pál 1591. V. 
29. Rudolf királytól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: Zemplén vm. 1592. — Ered. n. 1. Zem- 
plén vm. It. Bohunka de Draskócz et Jordánfölde. Turóc- 
megyei család. — 0. p. Pest vm. It. polg. per. 
fasc. 74. No. 22. — Kempelen II. 304. 
Bohus de Beharfalva. Liptóvármegyei család. 
— Nemessége 1790. III. 2. lett Temes vm. 
kihirdetve. — Lendvay „Temes vm. N. Cs." 
60. 1. 
Bohus de Bohus et Pethőfalva. 122. T. 7. Burg- 
staller „Insigmia Hegni Hungáriáé" Decas 
VI. 
Bohus de Vilá«ro8 báró. 122. T. 8. B. Imre s 
neje Kelecsényi Julianna s gyermekei: Já- 
nos, Antal, Imre, Juliánná és Antónia 1766. 
XI. 24. Mária Teréziától kaptak c. n. 1. — 
Kk. XLIII. 650. — 1886. VIII. 14. B. Ist- 
ván nemessége és előneve Bartha Lajosra ru- 
háztatott át. — B. Zsigmond, László és Ist- 
ván 1895. VI. 25. bárói rangra emeltettek. — 
Kempelen II. 305. 
Boithi. 122. T. 9. B. Gáspár Fehér vm. esküdt 
jegyzőjének 1633. évben használt c. p. — 
Alsófehér vm. It. K. 11. 703. 
Bojer. 123. T. 1. B. Miklós, neje Bekle Anna s 
gykei: Farkas, Zsófia és Borbála 1647. III. 
25. Rákóczy Györgytől nyertek c. n. L — 
Máramaros vm. It. 
Bojér alias Halmágyi. B. István és Tódor alsó 
kománai nemesek 1701. XI. 5. Lipót által 
nemességökben megerősítettnek és címert 
kaptak. — Címer: kék paizsban arany koro- 
nából kinövő oroszlán szájával lándzsát tart 
s jobb lábával azt ki akarja vetni. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös. Erd. Kk. HL 
682. — Dr. Komáromy és Pettkó „N. J. fo- 
lyóirat" II. 16. — Kempelen 11. 307. 
Bojnicich de Ejiin et Plavna. 1536. évben 
nyert c. n. 1. — Címer: arany mezőben feke- 
te medve jobbjában kardot, baljában török- 
fejet tart. — Sisakdisz: egy fekete medve. — 
Takarók: arany — fekete. — Siebm. W. U. A. 
58. t. 
Bojtba lásd Boytha. 

Bojtba de Bethlen. 123. T. 2. B. István 1611. 
XII. 2. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — 
Kihird: Fogaras 1671. IH. 11. és. 1793. II. 
21. — Ered. n. 1. Bojtba Jóisef Dr. főorvos 
tulajdonában Budapesten. — B. Miklósnak 
1838. évben használt c. p. — Marosvásár- 
hely sz. kir. városi It. 1838. évi homg. 
Bojthy alias Körösy. B. János és fiai 1676. LX. 
13. Apaffy Mihálytól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird : Torda vm. 1677. I. 27. — Szatmár vm. 
It. _ Gorzó „Szatmár vm. N. Cs." 20. 
Boka. 123. T. 3. Zalamegyei nemes család. — 

Siebm. W. U. A. 68. t. 
Boka. B. Józsefnek 1817. évben használt c. p. 
Nyitra vm. It. Nob. XI. 720. — Címer: zöld 
mezőn növekvő oroszlán karddal. — Sisak- 
disz a paizsalak. 
Boka. B. András és 317 társa 1658. II. 10. Rá- 
kóczv fejedelemtől kaptak c. n. 1. — Kihird : 
Marosvásárhely 1668. XI. 8. — Címer: azo- 
nos nz ..Ádám dé Nagyenyed" csnlád címeré- 
vel. — Sándor I. „Címereelevelek" II. 88. 1. 
Boka de CsókfaWa. B. György 1701. IV. 11. Li- 86 póttól kapott c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
zöld hegyen páncélos vitéz jobbjában kardot, 
baljában buzogányt tart. — Takarók: e2,-iist — 
vörös, arany — kék. — Erd. Kk. III. 215. — 
B. György hites asse&sornak 1815. évben hasz- 
nált c. p. — Pálmay It. XIX. 1985. 

Boka de Gyulafehérvár. 123. T. 4. B. János és 
fia 1610. 11. 23. Báthory Gábortól kaptak c. 
n. 1. — Erd. Kk. VI. 474. 

Bóka — Papp. B. Mihály, felesége Miklósházy 
Dorottya s gykei: 1633-ban nyertek c. n. 1. 

— Kihird: Gömör vm. — Kempelen II. 309. 
Bokány. B. Ádám és Gábor, ennek fiai, köztük 

Ferenc és ennek fiai 1690. VI. 12. Lipóttól 
kaptak c. n. 1. — Vas vm. It. — Oimer: kék 
paizsban zöld téren koronán két kétfarku ko- 
ronás oroszlán áll egymással szembe fordul- 
va, jobb mellső lábukban karddal. — Sisak- 
disz: növekvő koronás oroszlán jobbjában 
kardot tart. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Balogh „Vas vm. N. Cs." 176. 

Bokányi. Nemessége 1793. VIII. 21. Temesvm. 
lett kihirdetve. — Lendvay „Temes vm. Is. 
Cs." 61. 1. — C. p. Pest vm. It. — Kempelen 
II. 310. 

Böki. 123. T. 5. B. Mihálynak 1685. X. 24. Li- 
pót király ad c. n. 1. — Kk. XVIII. 249. 

Bokocs de Visk. 123. T. 6. B. Márton és test- 
vére János 1698. IV. 7. Lipóttól nyertek c. 
n. 1. — Erd. Kk. 417. L 

Bokor. 123. T. 7. B. Mihálynak 1695. X. 30. 
Lipót király adott c. n. 1. — Kihird: Szat- 
már vm. 1696. III. 20. — Szatmár vm. It. — 
Gorzó „Szatmár vm. N. Cs." 19. 

Bokor. B. Ferenc, Vadai Évától szül. gyerme- 
kei : László, József, Ferenc és B. András 1796, 
IV. 8. kaptak c. n. 1. (Kk. LIX. 114). — Cí- 
mer: négyeit paizjs; 1. és 4. kék mezőben zöld 
halmon fehér lovon vágtató, befelé fordult, 
zöld ujjas, vörös nadrágos, derékpáncélos, si- 
sakos, arany kardos vitéz, jobbjában vállára 
támasztott s fehér — vörös — fehér — kékkel 
szalagosán festett ezüst hegyű lándzsát tart 
vízszintesen; a 2. és 3. arany mezőben zöld 
bokron összefordult dámvad ugrik át. — Si- 
sakdisz: a vitéz növekvő alakban, szembe for- 
dulva. — Takarók: ezüst — ^kék, arany — vörös. 

— Kempelen. II. 311. 

Bokor de Majthin. B. György és Márton 1608. 
IV. 11. Báthory Gábortól kaptak c. n. 1. — 
Erd. Kk. V. 4. — Címer: kék paizsban zöld 
téren zöld ujjas és nadrágos, derék páncélos 
vitéz' jobbjában lándzsát tart, balját csípőjén 
pihenteti. — Takarók: arany — kék, ezüst- 
vörös. 

Bokos. B. András és 317 társa 1658. II. 10. 
Rákóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Címer: 
azonos az „Ádám de Nagyenyed" család cí- 
merével, — Sándor I. „Címerlevelek" II. 
88. 1. 

Bokros. 123. T. 8. B. Pál Pozsony megyei kö- 
vetnek 1725. évben használt c. p. — Siebm. 
W. U. A. 58. t. 

Bokros. B. Istvánnak 1825. évben használt c. p. 

— Oímer: zöld mezőn növekvő oroszlán jobb- jában egyenes karddal. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. — Nyitra vm. It. Nob. X. 690. 

Bokross. 123. T. 9. B. György és utódai 1598. 
III. 12. Rudolf királytól nyertek címert. — 
Ered. n. 1. M. N. Múzeum, Gr. Forgách csa- 
lád It. — Dr. Áldásy 86. 1. 

Boldai de Várad. 124. T. 1. B. Sámuelnek 1751. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Új- 
rend 1919. 

Boldis de Várad alias Szőcs. B. Lukácsnak 
1649. XII. 13. Rákóczy György ad c. n. 1. — 
Erd. Kk. XXIV. 275. 

Boldisár. 124. T. 2. B. Lászlónak 1606. II. 20. 
Bocskay István adott c. n. 1. — Kihird: Sz-a- 
bolcs vm. 1606. IX. 11. — Kempelen II. 
312—316. 

Boldisár de Feketelaka. B. János és fia István 
1664. II. 13. Apaffy Mihálytól kaptak c. n. 1. 

— Erd. Kk. XXVIII. 813. — Címer: kék 
paizsban koronán nyugvó páncélos kar kar- 
dot tart. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Kempelen II. 315. 

Boldisár de Nagyenyed. B. István és társai 
1664. VI. 25. nyert c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban zöld téren kardot tartó griff áll 
jobbról egy csillag által kisérve. — Takarók: 
arany — kék, ezüsté — vörös. — Erd. főkormsz. 
5350—1806. — Kempelen II. 216. 

Boldisár de Nyárádszereda. Címer: kék paizs- 
ban lebegő sas karmaiban puskát tart. — 
Sisakdisz: szárnyas sasláb a puskával. — 
Kempelen 11. 317. 

Boldisár de Sárd. B. Bálint 1609. II. 24. Bá- 
thory Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. VI. 
78. — Címer: kék paizsban páncélos vitéz 
jobbjában törökfejes kardot tart; takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Kempelen II. 
315. 

Boldisár de Sővárad. C. n. 1. 1671. III. 12. a 
sóváradi Tóth családdal nyert B. István. — 
Kihird: Gy.-Fehérvár 1671. XII. 23. — Cí- 
mer: kék paizsban zöld ruhás vitéz jobbjában 
törökfejes kardot tart. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. — Kempelen II. 316. 

Boldizsár. B. István 1697. IV. 22. Lipót király- 
tól kapott c. n. 1. — Hird: 1697. Heves vm. 

— Orosz „Heves vm. N. Cs." 33. 
Boldizsár. 124. T. 3. B. Dániel, neje Kardos 

Zsófia s fiai: János és István 1649. III. 16. 

Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 

Göncz 1653. Csoma J. „Abauj vm. N. Cs." 

111. 1. 
Boldizsár de Apagy. C. p. Pest vm. It. Végr. 

Okit. 423. XI. — Kőszeghi. 
Boldizsár de Tusnád. B. Ferenc 1652. III. 20. 

Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Erd. 

Kk. XXV. 655. 
Boldogh. B. György 1650. V. 12. Ferdinándtól 

nyert c. n. 1. — Kihird. Szatmár vm. 1650. 

XII. 29. Szatmár vm. It. 
Boldokői. 124. T. 4. B. Lászlónak 1740. évben 

használt c. p. — Borsod vm. It. Nemesi Ira- 
tok 198. 
Boldy de Károly. 124. T. 5. B. János 1608. V. 

28. nyert c. n. 1. — Kihird: Közép-Szolnok 

vm. 1608. IX. 15. — Szatmár vm. It. 87 Boleman. B, István 1626. III. 15. nyert c. n. 1. 

— Nyitra vm. It. 

Boleman de Dezsér. 124. T. 6. 1754—55. évben 
Trencsén vm. igazolják nemességüket. — C. 
p. Pest vm. It. Végr. Okit. 58. XI. — Kő- 
ezeghi. — Siebm. W. ü. A. 58. t. 

Bolemányi. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 
110. No. 1. — Kősz-eghi. 

Bolerázy. B. Pál és társai 1593. VII. 19. Ru- 
dolftól kaptak c. n. 1. — Kihird : 1610. Nyit- 
ra vm. — Címer: kék paizsban vörös mezü 
kar kezében 3 buzakalásszal. — Sisakdisz: 
kék ruhás, kalpagos magyar vitéz jobbjában 
karddal, balját csípőjén tartja. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — piros. — Hit. másolat: 
Nyitra vm. It. proc. Nittr. opt. invest. Nob. 
Doc. pária A. pag. 39. 

Bolgrár. B. Jánosnak 1777. évben használt c. p. 

— Címer: kerek paizsban növekvő oroszlán 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: kar karddal. 

— Nógrád vm. It. perek. III. 1772. 1. 
Bolgár de Buda alias Bornemissza. B. Pál ne- 
meslevele 1659. évben Pest vm. hirdettetik. — 
Kemptlen II. 319. 

Bolgár de Inam. 124. T. 7. Hontmegyei nemes 
család, mely 1539. évben Inamra János ki- 
rálytól nyert nova donátiót. — (Váci kapt. 
It.) — M. Nemz. Zsebkönyv. II. 118. 1. — 
Kempelen II. 319—320. 

Bolgár de Sárd. 124. T. 8. B. Györgynek 1689. 
évben használt c. p. — Alsófehér vm. It. R. 
I. 115. 

Bolgovics. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 246. 
No. 46. — Kőszeghi. 

Bolgya. .B. Mihálynak 1655. III. 16. Rákócz.y 
György adott c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban páncélos kar görbe karddal. — Erd. Kk. 
XXVI. 521. 

Boliák de Debrecen. Bolyák néven is szerepel. 

— B. György s neje Szilágyi Erzsébet s leá- 
nya Ilona 1G27. VIII. 28. Ferdinándtól kap- 
tak c. n. 1. — Kihird: Bihar vm. 1630. VI. 
29. — Címer: kék paizsban zöld dombon 
fészkében ülő pelikán fiait táplálja. — Sisak- 
disz a paizsalalc. — Takarók: arany — piros, 
ezüst — piros. — Hit. másolat Bihar vm. It. 

Boliay lásd Bólyay. 

BoUa de Csáford— Jobbaháza. 124. T. 9. 1640. 
évben B. István Ferdinánd királytól nyert c. 
n. 1., melyet 1875. IX. 29. I. Ferenc József 
királ.y újra megerősített. — Nemz. Zseb- 
köny. II. 119. — Kempelen II. 320—321. 

Boliák. B. Mihály, neje Pogány Ilona s gykei: 
Lőrinc és Kata 1628-ban Ferdinándtól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Bihar vm. — Címer: 
kék paizsban sziklán rakott fészkében peli- 
kán fiait táplálja; sisakdisz a paizsbeli peli- 
kán. — Takarók: arany — piros, ezüst — kék. 

— Jászói Conv. It. 

Bollyky de Bolyok. 125. T. 1. B. Pálnak 1778. 
évben használt c. p. Zemplén vm. It. Fasc. 
jur. 88. No. 1. — B. Pálnak 1783. évben hasi- 
nált c. p. BoTsod vm. It. „Nemesi Iratok" 1. 
d. d. 1783. 

Bolmos de Oláhsolymos. 6. Péter s neje Berta- lan Flóra 1642. IX. 26. Rákóczy Györgytől 
kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizsban pán- 
célos kar görbe karddal. — Erd. Kk. XX. 
142. 

Boltba de Magyargáld. B. Miklóe az Ambrus 
fiának 1589. évben használt c. p. — Címer: 
egy gömbön három zöld Kzáron nyiló liliom. 
— Alsófehér vm. It. Auth. Kem. Tom. I. No. 
85. 

Boltizár de Boldogfalva. 125. T. 2. B. József 
mint galgócii várnagy 1766. III. 17. Nyitra 
vm.-bf-n, B. Rafael 1814. I. 31. Pozsonyme- 
gyóben igazolták nemességüket. — Kempe- 
len II. 322—323. — B. Antalnak 1832. évben 
használt c. p. Nyitra vm. It. Nob. VIII. 686. 

Boltos. B. Mihály hadnagy és 317 társa 1658. 
II. 10. Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — 
Kihird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Cí- 
mer: azonos az „Ádám de Nagyenyed" csa- 
lád címerével. — Sándor I. „Cimerlevelek" 
II. 88. 

Bolváry. Veszprém megyei nemes család. C. p. 
Pest vm. It. Végr. Okit. 1658. XI. — Kő- 
szeghi. 

Bólyay de Bolya. 125. T. 3 Prímae occupatiő- 
nális család, melynek tagjai már a XlII-ik 
században is mint nemesek szerepelnek. — 
Bólyay János Bolyán lakó nemes személynek 
1615. évben használt c. p. — Alsófehér vm. 
It. Auth. Kem. Tom. IV. Nr. 186. — Palmay 
„Udvarhely vm. N. Cs." 45. lapján Bólyay 
Antalnak c. p. van közölve, utóbbi szerint a 
címer egy pávát ábrázol; tovább folytatott 
kutatásaink alapján azonban a Bólyay Já- 
nos által 1651. évben használt c. p. levő áb- 
rát kellett authentikusnak elfogadnunk, mi- 
mivel a c. p. „B. J." betűkkel is el van látva. 

Bolyó. 125. T. 4. B. János s felesége Szele Ilo- 
na 1668. évben nyertek c. n. 1. — Pest vm. 
It. — Kempelen II. 324—325. 

Bolyos. B. György, felesége Károly Katalin s 
gykei: György és Annak, testvérei: János és 
Mátvás 1618. III. 25. Mátyás királytól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird : 1619. II. 26. Zemplén 
vm. — Címer: kék paiwban fészkében ülő 
pelikán fiait táplálja. — Sisakdisz: növek- 
vő griff 3 fehér liliomot tart. — Dr. Komá- 
romy és Pettkó „N. J. folyóirat" II. 260. 1. 

Botóa gróf. 125. T. 5. A család nemessége 
1712., bárói rangja 1790. XII. 30. és grófi 
rangja 1761. VIII. 3. illetve 1808. VII. 18. 
kelt. Báró Bolza Péter, felesége gróf Stock- 
hammern Antónia és gykei: József, Antal, 
Péter, Ignác és Antónia 1791. IV. 28. nyer- 
tek indigenátust. — Kk. LV. 992. és LVI. 
4. — Kempelen ]I. 325—327. — A bárói cí- 
mer csak 3 sisakkal van ellátva. 

Bomb de Galántha. B. Ferenc 1570. XI. 23. 
Miksától kapott c. n. 1. — Címer: haránt 
vágott paizs jobb kék részében 3 arany csil- 
lag (1+2), bal vörös részében egy az orrán 
átnyilazott ökörfej. — Sisakdisz: 2 fekete 
sasszárny, melyeken 1 — 1 arany csillag van 
elhelyezve s a sasszámyak között egy 6 águ 
arany csillag. — Takarók: ezüst— piros. — 88 Siebm. W. U. A. pótk. 16. t. — 0. p. Pest 
vm. It. polg. per. fasc. 200. No. 123. — Kő- 
szeghi. 

Bombár. B. János éa fiai 1667. V. 6. Lipóttól 
nyertek e. n. 1, — Kihird: Szatmár vm. 1667. 
IX. 7. — Szatmár vm. N. Cs." 22. Gorzó. 

Bombelles de la motte Saint — ^Liéei gróf. 125. 
T. 6. francia eredetű család. B. Henrik és 
Lajos 1845. III. 27. nyertek indigenátust. — 
Xk. LXVII. 558. — Gróf B. Márk birtokos 
és gróf B. Károly b. t. tanácsos 1880. XII. 
12. magyar grófi méltóságra emeltettek. — 
M. N. Zsebkönyv. I. R. 60. — Kempelen 

II. 328. 

Bona. B. János, Mihály és Jakab 1663. V. 30. 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — 
Egri kap. It. — B. Györgynek 1714. évben 
használt c. p. — Paizsban álló madár. — Si- 
sakdisz: a paizsalak. — Siebm. W. S. A. 
68. t. 

Bonár alias Jeszenak. B. György s fiai : György 
és Márton 1674. IV. 11. Lipóttól kaptak c. 
n. 1. — Kihird: 1674. Abauj vm. — Kempe- 
len II. 329. 

Boncsa de Székelykeresztur. B. Mihály 1659. 

III. 8. Barcsay Ákostól nyert c. n. 1. — Erd. 
Kk. XXVII. 107. — Címer: kék paizsban 
arany griff jobbjában irótoll, baljában kard. 

Boncz. B. Andrásnak 1686. VI. 13. Lipót ad 
c. n. 1. — Kihird: Sáros vm. 1686. VII. 31. 

— Címer: kék paizsban jobbra fordult, ki- 
térj, szárnyú fekete sas, csőrében nyitott 
könyvet tart. — Sisakdisz: vörös mezü kar 
karddal. — Takarók : arany — kék, ezüst — 
piros. — Kk. XVIII. 358. — Dr. Áldásy 
251. 1. 

Boncz de Bonczföld. 1563-ban Jánosiban és 
Egeralján részesült birtokadományban. — C. 
p. Pest vm. It. Végr. okit. 589. XI. — Kem- 
pelen II. 330—331. 

Boncz de Bonczhid. 125. T. 7. és 8. B. György 
és István 1631. IV. 5. Rákóczy Györgytől; 
B. András neje Egyed Katalin gykei: Fe- 
renc, Mátyás, Farkas, Mihály, Katalin, Zsu- 
zsanna, Judith és Ilona 1698. II. 21. Lipót 
királytól nyertek c. n. 1. — Kihird : Ko- 
márom vm. 1698. VI. 2. — Dr. Áldásy 269. 

— M. N. Zsebkönyv. II. 121. — Kempelen 
II. 330—331. — B. Mátyásnak 1836. évben 
használt c. p. — Nyitra vm. Nob. VIII. 566. 

Boncza. 1659. évben nyert c. n. 1. — Kem- 
pelen II. 332. 
Boncza. B. Eleknek 1829. évben használt c. p. 

— Címer: kerek talpú paizsban kar karddal. 

— Sisakdisz: kar kezében irótollal. — Gróf 
Teleki It. Simén oszt. Miss. 1829. 

Bonczidal de Bonczida. B. Péter és fiai: Ist- 
ván, János és Péter 1631. VIII. 9. Rákóczy 
fejedelemtől kaptak c. n. 1. — Kihird: Hu- 
nyad vm. 1632. I. 26. — Címer: vörös paizs- 
ban fehéren szegélyezett hosszú fekete kö- 
penybe öltözött férfi jobbját az égnek emeli; 
baljában könjrvet tart. — Takarók: ezüst — 
vörös, arany — kék. — Sándor I. „Cimerleve- 
lek" II. 10. Bonda. B. Istvánnak 1618. V. 15. Mátyás ki- 
rály adott c. n. L — Kihird: Borsod vm. 
1620. — Borsod vm. It. 

Boné de Fülpösdarócz, Gárdony et Fillpös. 125. 
T. 9. B. István 1660. XI. 13. nyert c. n. 1. — 
Siebm. W. U. A. — Kempelen II. 332—333. 
1. közöltek szerint 1694-ben. — Kihird: Fe- 
jér, Győr és Veszprém vm. — B. Géza 1886. 
VIII. 14. a „Gárdonyi" és 1899. VIIT. 3. a 
„Fülpöei" előnév adományozásában részesült. 

Bonetti de Landri. B. János fiai Mihály, Já- 
nos és József 1680. IV. 30. Lipóttól nyertek 
c. n. 1. — Kihird: 1680. Nyitra vm. — Cí- 
mer: ezüst jobb haránt pólya által két rész- 
re osztott paizs; felső kék mezőben vágtató 
fehér ló, alsó piros mezőben növekvő két- 
farku oroszlán mellső lábaival egy talapzat 
ton álló oszlopra támaszkodik, — Sisakdisz: 
repülni készülő koronás sas. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Ered. n. 1. 
Nyitra vm. It. 13. sz. a. 

Bónis. B. Mihálynak Zemplénvármegye aján- 
latára 1720. X. 18. Károly király adott c. n. 
1. — Címer : kék paizsban zöld téren zöld 
leveles szőlőtőke; a paizsot vörös balharánt 
pólya szeli, rajta vasmacska. — Sisakdisz: 
növekvő arany oroszlán. — Takarók: arany — 
kék, ezüst— vörös. — Kk. XXXIII. 118. — 
Kempelen II. 336. 

Bónis. B. Márton és felesége Pap Katalin 
1721. V. 15. Károly királytól kaptak c. n. 1. 

— Címer: zöld paizsban hegyével felfelé 
álló kard, attól balra félhold. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. Erd. Kk. VII. 
247. 

Bónis de Diószeg. 126. T. 1. B. Máté és Imre 
1672. VIII. 1. Apaffy Mihálytól kaptak c. n. 
1. — Hit. másolat Bihar vm. It. 

Bónis de Eger. B. Mátyás és fiai : Márton és 
Pál 1618. III. 27. Mátyás királytól nyertek 
c. n. 1. — Kihird : Szatmár vm. 1619. VI. 24. 

— Címer: csücskös talpú vörös paizsban 
zöld téren nyugvó páncélos kar buzogány- 
nyal. — Sisakdisz: páncélos kar buzogány- 
nyal. — Takarók: ezüst — vörös, arany — kék. 

— Szatmár vm. It. fasc. 3. No. 36. 

Bónis de Nádudvar. 126. T. 2. B. István, neje 
Kiss Anna s gykei: György, András, Mihály, 
István, Anna és Judith 1655. II. 1. Ferdi- 
nándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: Szabolcs 
vm. 1657. IV. 17. — Ered. n. 1. B. Károly 
tanár őrizetében N. Kőrösön. 

Bónis de Tolcsva. 126. T. 3. B. György és fiai : 
Ferenc, György, András, István és Mihály 
1615. I. 24. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Kihird: 1616. Zemplén vm. Csorna J. .,Aba- 
uj vm. N. Cs." 112. — Kempelen 11. 334— 
336. 

Bonszlavszky. C. p. Pest vm. It. Acta Nob. ex. 
1829. No. 1183. — Kőszeghi. 

Bonta. 1618. V. 15. B. István és Mihály kaptak 
c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 1620. VII. 10. 

— Borsod vm. It. 

Bonyhády de Bonyhád lásd „Perczel". 
Bonyhai. B. Jánosnak és testvérének B. Már- 89 tonnák 1614. VIII. 19. Mátyás király adott 
c. n. 1. — Címer: kék paizsban zöld téren 
arany hárfa jobbról a félhold által kisérve. 

— Slsakdiez: növekvő arany oroszlán kard- 
dal. — „Hárfás" néven is szerepelt. — Be- 
reg vm. It, 

Bonyhai de Bonyha. 126. T. 4. B. Jánosnak 
1678. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Dipl. oszt. 8822. 

Bonyhai de Hagymás Bodon. B. György act. 
assessornak 1791. és 1792. években használt 
c. p. — Címer: kerek paizsban kar karddal. 
Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 21. és 
1792. évi 4. 1. 

Bonyhai alias Simon. B. István testvére György 
s István fiai: Ferenc és János 1698. II. 4. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — 1698. III. 13. Uj 
nemes levelet kaptak, melyben meg van irva, 
hogy az első címerben adományozott bibor- 
virág rózsát jelent. — Erd. Kk. I. 345. és I. 
363. — Címer: kék paizsban hármas zöld 
halmon koronából kinövő 3 vörös rózsa. — 
SísakdisL: a paizsalak. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — piros. 

Boor de Ghamás. B. Péter s gykei: Albert és 
Zsófia 1584. IV. 17. Rudolftól nyertek c. n. 1. 

— Címer: aranynyal és vörössel vágott 
paizsban zöld téren szineivel ellentétes szi- 
nekben vágott oroszlán jobbjában liliom ágat 
tart, baljában kardot. — Sisakdisz: növekvő 
oroszlán karddal. — Takarók: arany — vörös. 

— Kempelen II. 337—338. 

Boor. 126. T. 5. B. István zsadányi prédiká- 
tornak 1824. évben használt c. p. — Bihar 
vm. It. kgy. 1839. VIII. 76. E. 

Bor de Halmáj et Gibárt. 126. T. 6. Zsigmond 
király 1415. VII. 2. Halmai Mihály fiának 
a „Bor"-nak nevezett Mihálynak általa test- 
véreinek és unokatestvéreinek c. n. 1. ad. — ■- 
Csoma J. „Abauj vm. N. Cs. 117. — Kem- 
pelen II. 338—339. 

Bora. B. Illés 1680. V. 20. Apafl:y fejedelemtől 
kapott c. n. 1. — Kolosmonost. Conv. — 
Kempelen II. 340. 

Bora lásd Borra. 

Boráros. 1725. évben nyert c. n. 1. — (Győri 
kapt. It.). — B. Pál pozsonymegyei esküdt- 
nek 1774. évben használt c. p. — Nyitra vm. 
It. Nob. VIII. 578. — Címer: zöld téren 
oroszlán görbe karddal, a paizs felső bal 
szöletében csillag. — Sisakdisz: kar görbe 
karddal. 

Borbácsy. C. p. Peet vm. It. Acta pol. ex. 1721. 

— Kőszeghi. 
Borbála lásd Borbola. 

Borbás de Detér. B. Márton, Gergely, Imre, 
Benedek; János és Baláís valamint fiai 1651. 
VII. 20. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird. Gömör vm. 1651. — B. Bálint nógrád- 
megyei esküdtnek c. p. 1792. évből Nyitra 
vm. It. proc. jur. P. f. XII. 333. 1773. — 
Kempelen II. 340—341. 

Borbáth de Száldobos. 126. T. 7. B. Máté és 
Ferenc 1677. VI. 12. Apaffy Mihálytól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Gy. Fehérvár 1678. X. 8. Gróf Teleki It. N. O. III. 20. — Pál- 
may „Udvarhely vm. N. Cs." 46. 1. 

Borbély. B. Tamás 1608. IV. 27. Báthory Gá- 
bortól nyert c. n. 1. — Erd. k. k. V. 167. — 
Címer: kar karddal. 

Borbély. B. Mihálynak 1610. V. 16. Mátyás 
király adott c. n. 1. — Kihird: Gömör vm. 

— Dr. Forgón II. 177. 

Borbély. B. András 1634. évben Ferdinándtól 
kapott c. n. 1. — Kihird: Zemplén vm. 1634. 
IV. 4. — Dr. Áldásy 168. 1. 

Borbély. B. Gergely és János 1659. VIII. 28. 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 

Borbély. B. György a Bogovicz családdal 1656. 
III. 14. nyert közös c. n. 1. — Kihird: Zala 
és Somogy vm. 1666. III. 20. — Dr. Áldásy 
200. 1. 

Borbély. B. István Uzonból B. János Fenöről, 
B. János Szilágyból és B. Mihály Hunyad- 
ról, valamint 314 társuk 1658. II. 10. Rá- 
kóczy fejedelemtől nyertek c. n. 1. — Kihird : 
Marosvásárhely Í658. XI. 8. — Címer azo- 
nos az „Ádám de Nagyenyed" család címeré- 
vel. — Sándor I. „Címerlevelek" II. 88. 

Borbély. B. Márton magyarbaksai lakos s test- 
vérei: György és István; B. Márton, felesé- 
ge Nyiri Mária s ezek fiai: Ferenc és Sá- 
muel. 1699. III. 16. Lipóttól nyertek c. n. 1. 

— Címer: kék paizsban zöld téren vörös ru- 
hás, sárga csizmás vitéz karddal a kezében, 
oldalán aranyozott kardhüvely lóg. — Si- 
sakdisz: vörös mpzü kar karddal. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös. Erd. Kk. II. 
29. 

Borbély. B. László hites assessornak 1803. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerek paizsban 
páncélos kar karddal. — Alsófehér vm. It. 
B. II. 413. 

Borbély. B. Sámuel hevesmegyei szolgabírónak 
1835. évben használt c. p. — Címer: kék 
paizsban koronából növekvő oroszlán jobb lá- 
bában karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. — 
Nyitra vm. It. IX. 627. 

Borbély. B. György 1696. IV. 12. kapott c. n. 
1. — * Kihird: 1696. Komárom vm. — Kempe- 
len TI. 347. 

Borbély. 1665. IT. 12. B. Pál fia István nyert 
c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — Kempelen 
IT. 347. 

Borbély de Beregszász. C. n. 1. Abauj vm. hir- 
dettetett. — Kempelen II. 344. 

Borbély de Bodzás et Hosszuasszó. 126. T. 8. 
B. János és Mihály 1610. XII. 18. Báthory 
Gábortól kaptak c. n. 1. — Kihird: Krasz- 
na vm. 1611. IV. 13. — Erd. N. Múzeum. — 
Kemény J. Append. Dipl. Trans. XVI. 

Borbély de Csegez. B. Ferenc 1620. IX. 18. 
Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
X. 202. — Címer: kék paizsban vörös ru- 
hás vitéz kardhüvelylyel az oldalán, jobbjá- 
ban egy kötés pávatollat, baljában kardot 
tart. — Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — piros. 

Borbély de Dcbrecien. B. János 1608. V. 25. 
Báthory Gábortól kapott c. n. 1. — Erd. Kk. 90 V. 167. — Címer: kék paizsban zöld téreu 
páncélos vitéz jobbjában egy fület tart. — 
Sisakdisz: 3 vörös rózsa. — Takarók: 
ezüst — kék, ezüst — piros. 

Borbély de Deés. 126. T. 9. B. Pál, felesége 3'ap 
Ilona s gykei: Mihály, János, György, Kata- 
lin és Magdolna 1625. V. 29. nyertek c. n. 1. 
— Kihird: Borsod vm. 1627. — Kempelen 
II. 344. 

Borbély de Fentős. B. Sámuelnek 1700. évben 
mint assessornak használt c. p. — Gróf Te- 
leki It. Dipl. oszt. 1326. — Címer: kerektal- 
pu paizsban zöld dombból kinövő 3 virág. 

Borbély lásd Forró. 

Borbély de Huszt alias Thüry. 1589. évben! 
nyert c. n. 1. — Erd. Kk. II. 294. 

Borbély de Kanizsa. C. p. 1647. évből Pest vm. 
It. acta pol. ex. 1647. — Kőszeghi. 

Borbély de Károlyvár. B. Györgynek 1748. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerek paizsban 
növekvő oroszlán. — Gróf Teleki It. — Te- 
leki Sándor oszt. 1748. 

Borbély de Kibéd. B. Péter, Lajos és György- 
nek 1838. évben használt s egyező c. p. — 
Marostorda vm. It. 1838. évi homg. 132. 1. — 
Címer: kerek paiztíban kar egyenes karddal. 

Borbély de Kisbun aliter Pap. B. István zászló- 
tartó, neje Németh Erzsébet s leányai: Kata, 
Erzse és Borbára 1620. XI. 6. Bethlen Gá- 
bortól kaptak c. n. 1. — Kihird: Csengeren 
1622. IV. 23. — Címer: kék paizsban koro- 
nából növekvő vörös ruhás magyar vitéz 
jobbjában zászlóval, balját csípőjén pihen- 
teti. Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók: 
arany— kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. S. 
A. 70. t. 

Borbély de Kőrös. 127. T. 1. B. Pál és János, 
Pál felesége Bályik Erzsébet s gykei: Er- 
zsébet és Anna, János felesége Comáromi 
Judit 1717. V. 11. Károly királytól nyertek 
c. n. 1. — Erd. Kk. VI. 367. — Hit. másolat 
Bihar vm. It. N. P. 169. 

Borbély de Léva. 127. T. 2. B. György felesége 
Gombketeö Magdolna leányuk Katalin s test- 
vére B. János s ennek felesége Zondi Judit 
1654. XI. 18. kaptak c. n. 1. — Kihird: Nó- 
grád vm. 1655. — Ered. n. 1. Maczki Emil 
birtokában Hevesen. — Kempelen II. 345 — 
346. 

Borbély de Lippa. B. Mihálynak 1699. évben 
használt c. p. — Címer: vágott, felső részé- 
ben hasított paizs, a három rész mindeniké- 
ben 1 — 1 hatágú csillag. — Alsófehér vm. It. 
R. I. 185. 

Borbély de Roff. 127. T. 3. 1754. VII. 23. B. 
Mihály iktattatta be magát a rofíi adomány- 
ba. — M. Néma. Zsebkönyv. II. 123. — Kem- 
pelen II. 348—349. 

Borbély de Szigeth. 127. T. 4. B. György 1612. 
VIII. 1. nyert e. n. 1. — ' Ered. n. 1. Mára- 
maros vm. It. 

Borbély de Tasnád. B. István 1618. III. 16. 
Mátyás királytól nyert c. n. 1. — Szatmár 
vm. It. — Gorzó „Szatmár vm. N. Cs." 19. Borbély de Torda. B. alias Ereös Mátyás 
gykei: István, Katalin és Zsuzsa 1588. XII. 
30. Báthory Zsigmondtól kaptak c. n. 1. — 
Címer: ezüst paizsban zöld halmon fogoly, 
golyó ütéstől elfordult nyakkal. — Takarók: 
arany — piros. — Ered. n. 1. Borbély Sámuel 
ig. tanár őrizetében Székely-Keresztűrt. — 
Pálmay „Udvarhely vm. N. Cs." 47. 1, 

Borbély de Ujtorda. B. János és 335 társa 1619 
VIII. 25. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — 
Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" család 
címerével. — Ered. n. 1. Ref. egyház It. Uj- 
tordán. 

Borbély de Várad. B. Józsefnek 1827. évben 
használt c. p. Gróf Teleki It. Teleki Sámuel 
oszt. 1827. — Címer: kerek paizsban koro- 
nából növekvő férfi jobbjában kardot, baljá- 
jában buzogányt tart. 

Borbély de Zilah aliter Balogh. 127. T. 5. B. 
Jakab, neje Pogány Zsófia s fia János 1654. 
I. 5. Rákócz;y Gj^örgytől nyertek c. n. 1. — 
Kk. XXVI. 272. 

Borbély alias Aranyos. B. János 1612. V. 25. 
Bethlen Gábortól kapott e. n. 1. — Kihird: 
Máramaros vm. 1612. VIII. 16. — Szatmár 
vm. It. 

Borbély aliter Fejér. B. Pál, neje Takó Kata- 
lin s ennek fia 1647. VI. 2. Ferdinándtól kap- 
tak c. n. 1. — Kihird: 1647. Esztergom vm. 

— Címer: kék paizsban zöld téren lefelé álló 
farkú leopárd egy juhot szorongat, fölötte 
patak folyik, melynek partján egy lehajló 
águ fa nő ki. — Sisakdisz: term. szinü orosz- 
lán jobb lábában kardot, baljában piros ró- 
zsaágat tart; jobbról félhold, balról arany 
csillag. — Takarók: arany — kék, ezüst — pi- 
ros. — Hit. másolat Nyitra vm. It. Nob. I. 
20. 

Borbély aliter Komáromy. B. István 1632. Vl. 
24. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Címer: 
arany paizsban egy fatörzsön ülő holló cső- 
rében zöld ággal. — Sisakdisz: a paizsalak 

— Takarók: arany — kék. — Kihird: Zala 
vm. 1633. — Hit. másolat Nyitra vm. It. 
IIL 227. 

Borbély alias Krasznay. 127. T. 6. B. Ádámnak 
1720. VIII. 24. Károly király adott c. n. 1. 

— Kihird: Sátoraljaújhelyen 1720. XII. 13. 

— Ered. n. 1. Borsod vm. It. Arm. 6. 
Borbély alias Marossy de Újváros. B. György 

1635. VII. 5. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 
1. — Kihird: 1637. V. 6. Bihar vra. — Szat- 
már vm. It. 

Borbély alias Szvoboda. B. Frigyes és neje 
Herl Mária 1712. évben nyertek c. n. 1. — 
Pest vm. Nemesi Iratok .,B. 43." — Kő- 
sí.'eghi. 

Borbély alias Timler. B. András és társai 1659. 
Vili. 28. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Nógrád vm. 1660. I. 5. — Kempelen II. 346. 

Borbély alias Tóth de Nemeskér. B. Albert 
1606. III. 19. nyert c. n. L — Győr vm. It. 

— Kempelen IL 342. 

Borbélyi. B. András 1635. VII. 5. Rákóczy 
Györgytől kapott c. n. 1. — Szatmár vm. It. 91 tiorbereki de Borborek. 127. T. 7. B. István- 
nak 1719. évben használt c. p. — Gróf Te- 
leki It. Teleki Sándor oszt. 1719. 

Borbereki de Nagyonyed. 127. T. 8. B. István- 
nak 1727. évben használt c. p. — Gróf Teleki 
It. Teleki Sándor oszt. 1727. 

Borbola. 127. T. 9. B. György tasnádi lakos s 
felesége Györgyi Katalin gykei : Tódor, Pé- 
ter, Simon és István 1702. I. 3. Lipóttól 
nyertek c. n. L — Erd. Kk. IV. 1. 

Borbola de Gyöngry. 128. T. 1. B. Antal bihar- 
megyei esküdtnek 1829. évben használt c. p. 

— Bihar vm. It. kgy. 1829. VIII. 39. 
Borcsányi alias Jáezy. 128. T. 2. Nyitra me- 
gyei nemee család. — Címer Siebm. W. TJ. 
A. 60. t. — Kempelen II. 353. 

Borsiczky de Borsicz. B. Ferenc 1779. II. 15. 
nyert c. n. 1. — Nyitra vm. It. — Címer: 
kék paizsban hármas halom koronás közép- 
sőjén könyöklő páncélos kar babér ágat tart. 

— Sisakdisz a paizsalak. — Takarók: kék — 
ezüst. — Dr. Komáromy és Petkó „N. J." 
folyóirat II. 245. 

Bordács. B. Lőrinc e fia András 1655. IV. 29. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: Bor- 
sod vm. 1655. — A család nemességét 1763. 
VI. 7. Mária Terézia megujitja. Kk. XLVI. 
387. — Szatmár vm. It. 

Bordács. B. András erszényes és 317 társa 
1668. II. 10. Rákóczy fejedelemtől nyert c. 
n. 1. — Kihird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. 

— Címer aiono« az „Ádám de Nagyenyed" 
család címerével. — Sándor I. „Cimerleve- 
lek" II. 88. 

Bordán. B. István deák Enyedről és 317 társa 
1658. II. 10. Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 
1. — Kihird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. — 
Címer azonos az „Ádám de Nagyenyed" 
család címerével. — Sándor I. — „Címer- 
levelek" II. 88. 

Bordi de Ménaság. B. Péter 1655. VII. 7. Rá- 
kóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVI. 605. 

Borhy de Borh. 128. T. 3. B. András, fele- 
sége Kovács Anna, B. János 6 felesége Borhy 
Erzsébet, fivérei György és Imre s ennek fe- 
lesége Tóth Ilona és fia Ferenc 1693. XI. 4. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — Ered. n. 1. B. 
György tulajdonában Gyöngyösön. — Ki- 
hird: 1693. Heves vm. — Kempelen II. 
354 — 356. — Borhy Imrének 1843. évben 
használt c. p. — Nógrád vm. It. acta Nob. 
IX. 22. 

Borik. 128. T. 4. B. György 1646. IX. 19. Fer- 
dinándtól kapott c. n. 1. — Kihird: Nyitra 
vm. 1647. — Hit, másolat Nyitra vm. It. 
Proc. Nitt, op. Inv. Nob. docum. pária A. 
pag. 100. 

Borka. C. p. Pest vm. It. Koncz iratok. Proc. 
Nob. Fasc. 2. No. 52. — Kőszeghi. 

Born báró. 128. T. 5. B. Ignác 1791. évi 72. 
t.-c.-kel nyert indigenátust. — Siebm. W. 
U. A. 61. t. 

Bornemisza. A család 1587. XII. 17. nyert c. n. 
1. — Hit. másolat Bereg vm. It. Bornemissza. B. György 1609. X. 13. Bethlen 
Gábortól kapott c. n, 1. — Siebm. W. — 
Címer: kék paizsban zöld téren leopárd 
karddal. — Sisakdisz: 3 piros róz«a. — Ta- 
karók : arany — kék, ezüst — piros. 
Bormenissza. 128. T. 6. B. Tamás 1615. IX. 
20. Bethlen Gábortól nyert n. c. 1. — Erd. 
Kk. VII. 367. 
Bornemisza. 128. T. 7. B. János Hariban lakó 
nomes személynek 1731. évben használt c. p. 
— Alsófehér vm. It. R. II. 466. és 469. 
Bornemissza. B. György 1651. I. 11. nyert c. 

n. I. — Bars vm. It. 
Bornemisza de Ádámfölde. 128. T. 8. 1553. év- 
ben nyert a sárosmegyei Bartos helyiségre 
donátiót. — B. Antalnak 1730. évben hasz- 
nált c. p. — Zemplén vm. It. Loc. 10. No. 
375. 
Bornemisza de Ártánháza et Kölese. B. Boldi- 
zsárnak 1440. évben használt c. p. — Csánky 
D. Magyarorsz. tört. földr. I. 491. — Cí- 
mer: koronára hegyével lefelé keresztbe ál- 
lított 2 görbe kard. 
Bornemissza de Becse. C. p. Pest vm. It. polg. 

per. fasc. 42. B. No. 37. — Kőszeghi. 
Bornemissza de Borosjenö. 128. T. 9. B. Pálnak 
1644. évben használt c. p. — Nemz. Múzeum. 
Torma pecsétgyüjt. 
Bornemissza de Heves. 129. T. 1. B. Benedek 
és vérrokona B. Benedek 1533. V. 7. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Eredeti n. 1. Bor- 
nemissza Kálmán birtokos őrizetében Bara- 
nyán, Ung megye. 
Bornemisza de Ilosva. B. Gáspár és gykei: 
György és Anna 1570. X. 17. Miksa királytól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: 1573. — Címer: 
kék paizsban zöld halmon álló oroszlán mell- 
ső lábaiban kardot tart. — Sisakdisz: vörös 
mezü kar karddal. — Takarók: arany— vö- 
rös, arany — kék. — Hit. másolat Bereg vm. 
It. — Kempelen II. 358. 
Bornemissza de Istvánd. Az Ártánházi és Köl- 
esei Bornemissza család egy ága, melynek 
használt címere: kék paizsban páncélos kar, 
kezében 3 fehér liliommal; a paizs felső jobb 
szögében a félhold, balban 6 águ arany csil- 
lag. — Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók: 
arany— kék. — Siebm. W. Suppl. 16. t. 
Bornemisza de Karom. 129. T. 2. B. István a 
pozsonyi kir. posta praefectusa, felesége 
Sonnleitner Regina, nagybátyja B. Mihály és 
fia Mihály 1664. II. 25. Ferdinándtól nyertek 
n. 1., mely n. 1. címer kibővítéssel 1628. Vm. 
10. II. Ferdinánd által is megerősíttetett. — 
Dr. Áidásy „Címereslevelek" 139. 1. 
Bornemisza de Kászon báró. 129. T. 3. B. Jó- 
zsef, neje Haller Borbála, testvérei: B. Fe- 
renc és Pál; Ferenc neje Deseö Anna s ez 
utóbbiak gykei: János, István és Hona 1678. 
IV. 12. Rudolf királytól kaptak c. n. 1, — 
Kihird: Pozsony vm. 1683. VI. 15. — Dr. 
Aldásy „Címeres levelek" 60. 1. — B. János 
1717. évben nyert bárói méltóságot. — B. 
Gábor e^. kir. kamarás bárói rangja, előneve 
és címere 1907. VI. 22. Thyssen-Bornemisza 92 Henrikre ruháztatott át. — Kempelen II. 
361—363. 

Bornemisza de Kechkeméth. 129. T. 4. B. An- 
drás s felesége Huszthy Katalin és gykei: 
István, András, Márton és János 1050. XI. 
20. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Bereg vm. 1651. VI. 26. — Bereg vm. It. — 
Kempelen II. 359—360. 

Bornemissza de Kerelőszentpál. B. György ós 
fiai: András, Imre, János és Mihály 1699. IV. 
3. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban, zöld téren vörös ruhás, sárga csiz- 
más vitéz, nyakában lógó karddal, jobbjában 
ollót, baljában lándzsát tart, melyre támasz- 
kodni látszik. Sisakdisz : a vitéz egész alak- 
jában. — Takarók: ezüst — vörös, arany — kék. 
Erd. Kk. II. 75. 

Bornemisza de Kisunyom. Vasmegyei család. 

— Cimer : kék paizsban, zöld téren koronán 
álló kétfarku oroszlán 3 vörös rózsát tart. — 
Sisakdisz a növekvő paizsalak. — Takarók: 
ezüst — kék, arany — piros. — Kempelen II. 
363. 

Bornemissza de Kolozsvár. 129. T. 5. B. Tamás- 
nak 1609. III. 29. Báthory Gábor ad c. n. 1. 

— Erd. Kk. VI. 394. 

Bornemisza de Minaj. 129. T. 6. A XV. század- 
ban telepedett le az ungmegyei Minaj hely- 
ségben; címerlevelet V. Lászlótól nyert. — 
M, Nemz. Zsebkönyv 11. l!25. — Kempelen 
II. 263—264. 

Bornemissza de Nagyida. 129. T. 7. B. Mátyás 
és unokái 1680. II. 26. Eudolf királytól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Pozsony vm. 1581. — 
Bereg vm, It. 

Bornemisza de Szendrő báró. 129. T. 8. B. Já- 
nos 1649. XII. 10. nyert báróságot. — Kk. 
X. 496. 

Bornemissza alias Kádas. Címeres nemes levele 
1642. XII. 4. kelt. — Kihird: Abauj vm. 

1643. Bars vm. It. — Csorna J. „Abauj 

vm. N. Cs." 657. 

Bornemisza alias Kovács. B. István 1592. év- 
ben kapott c. n. 1. — Borsod vm. It. — Kem- 
pelen II. 358. 

Bornemisza alias Kovács. 1647. II. 26. nyert c. 
n. 1. — Kihird: 1648. Hont vm. — Dr. For- 
gón I. 140. 

Bornemisza alias Pados. B. Mátyás, gykei: Mi- 
hály, Ferenc, György, Margit; testv. Mátyás 
s ennek fia Ferenc 1603. évben nyertek c. n. 
1. — Borsod vm. It. — Kempelen II. 358. 

Borő. B. Jánosnak 1609. IX. 9. Báthory Gábor 
ad c. n. 1. — Kihird : Bihar vm. 1609. — Kk. 
VI. 209. — Ered. n. 1. a Takács családnál 
Debrecen. — Cimer: kék paizsban hármas 
zöld dombon koronás arany oroszlán jobbjá- 
ban egyenes karddal, baljában zöld koszorút 
tart. — Sisakdisz: két fekete sasszárny kö- 
zött növekvő grifí jobbjában egyenes kardot, 
baljában zöld koszorút tart. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — piros. 
Borőczy de Csejthc. 129. T. 9. B. Péter a jokeöi 
uradalom tiszttartója, felesége Günther Er- 
zsébet fiai: Károly, Antal, Ferenc és János, 
leányai: Jozefa és Mária 1800. IX. 20. Fe- renc királytól kaptak uj c. n. 1. — Kihird: 
Nyitra vm. 1880. — Hit. másolat Nyitra vm. 
It. Nob. II. 46. — Ugyanott a „C3ejthe"-re 
való donátiós levél is. 
Boronkay. 130. T. 1. Boronkay Mihálynak zem- 
plénmegyei esküdtnek 1725 évben és B. Sig- 
mondnak 1790. é\ben használt c. p. — Siebm. 
W. U. A. 62. t. — Boronkay Gáspár de Bo- 
ronka alszolgabirónak 1781. évben használt 
c. p. — Bihar vm. It. P. P. XIV. 1701. No. 
3. — Mindhárom pecsét címere egyezik. 
Boronkay de Boronka et Nézetté. 130. T. 2. Do- 
nátiot Nezettére 1664. évben B. István nyert. 
— B. János Barsvármegye alispánjának 1824. 
évben használt c. p. Nyitra vm. It. Nob. IX. 
59L és VII. 499. — Utóbbi pecséten azonban 
az 'v>roszlán jobbra van fordulva. — Kempe- 
len II. 307—368. 
Boros. B. Istvánnak 1605. XII. 16. Bocskay Ist- 
ván adott c. n. 1. — Szatmár vm. It. 
Boros. B, János 1631. évben kapott c. n. 1. — 

Másolat Bihar vm. It. Act. Nob. B. 5. 
Boros. B. Gáspár és fia Gáspár 1633. VI. 8. 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — 
Kempelen II. 370. 
Boros. B. Simon fiai: András, Péter, Mihály, 
Gergely és János 1636. V. 18. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — Dr. Forgón I. 140. — Ki- 
hird: Cöniör vm. 1636. 
Boros. B. István és társai 1663. V. 28. nyertek 
c. n. 1. — Kihird: 1664. Borsod vm. — Egri 
kapt. it. 
Boros. B. Márton 1688. IX. 2. kapott c. n. 1. — 

Győr vm. It. 
Boros. B. Mihály, Pál és János 1687. X. 18. Li- 
póttól nyertek c. n. 1. — Hit. másolat Bihar 
vm. Ír. — Címer: kék paizsban zöld téren 
arany oroszlán karddal. — Sisakdisz: hegyé- 
vel felfelé állított nyílvessző, melyet szőlővel 
rakott tőke vesz körül. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. 
Boros. B. János kapitány s gykei: József, Fe- 
renc, Gábor, Róza és Anna 1767. VIII. ^^4. 
Mária Teréziától kaptak c. n. 1. — Kk. 
XLVII. 794. — Címer: kék paiz-sban zöld 
dombon arany oroszlán jobbjában koszorún 
átszúrt kardot tart. — Sisakdisz: a paizsalak. 
Takarók: arany — kék, ezüst — piros. — 
Siebm. \V. U. A. 62. t. 
Boros de Berkesz. B. Jánosnak 1724. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban bal- 
ra fordult oroszlán baljában kardot tart. — 
Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 4662. 
Boros de Borosjenö. 130. T. 3. B. Tamás 1649. 
VIII. 6. Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. 
— Kk. XXIV. 160. — Hit. másolat Bihar vm. 
vm. It. N. P. 23. 
Boros de Csikszentdomokos. B. György 1655. 
VII. 7. Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. — 
Erd. Kk. XXVI. 605. 
Boros de Csikszenttamás. 130. T. 4. 1771. évben 

Aradmegyében hirdette ki nemességét. 
Boros de Fogaras. B. Jánosnak 1737. évben 
használt c. p. — Cimer: kerek paizsban kar 
kezében tőrt tart. — Gróf Teleki It. Dipl. 
oszt. 5827. 93 Boros de Horváti. B. István horváti lakos s fia 
György 1703. V. 8. Lipóttól kapott c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban löld gyepen vörös ru- 
hás férfi jobbjában kardot, baljában 3 buza- 
kalászt tart. — Takarók: ezüst — vörös, 
arany— kék. — Erd. Kk. V. 149. 
Boros de Kisjenö. B. Miklóe s fiai: Péter, Bá- 
lint, Tamás és György 1B68. VII. 8. Miksa 
királytól kaptak c. n. 1. — Kihird: Bihar 
vm. 1624. — Címer: kék paizsban hármas 
zöld halmon két szemben álló oroszlán közö- 
sen 3 fehér liliom szárát fogják. — Sisak- 
disz: oroszlán növekvőn 3 liliommal. — Ta- 
karók: ezüst — piros, arany — kék. 
Boros de Magyarád. 130. T. B. B. Miklós 1B69. 
V. 14. Miksa királytól nyert c. n. 1. — Szat- 
már vm. Monogr. I. köt. B81. 1. — Szatmár 
vm. It. Faec. 3. Actor Noó 3. Anno 1795. Nob. 
Boros de Miskolcz. 130. T. 6. B. Jánosnak 1627. 
VII. 20. Ferdinánd király adott c. n. 1. — 
Hit. másolat Zemplén vm. It. Fasc. Nob. 3. 
No. 347. 
Boros de Miskolcz et Pap. B. Antal s fia János 
1606. VIII. 20. Bocskay Istvántól nyertek c. 
n. 1. — Kihird: 1609. V. 13. Borsod vm. — 
Címer: kék paizsban hármas zöld domboii 
griff, jobbjában kardot, baljában stilizált li- 
liomot tart. — Sisakdisí.': piros mezü kar 
karddal. — Takarók: arany — kék, ezüst — vö- 
rös. — Csanádi és váradi kapt. It. 
Boros de Náznánfalva. B. Zsigmondnak 1791. 
évben használt c. p. — Címer: jobb haránt 
pólyával vágott paizs mind két osztályában 
1 — 1 csillag. — Sisakdisz: két zöldág. — Ma- 
rostorda vm. It. 1791. évi homg. 286. 1. 
Boros de Rákos. 130. T. 7. B. Bálint 1B93. év- 
ben Rudolftól nyert c. n. 1. — Siebm. U. A. 
62. t. — A család tagjai 1754 — 55. évben iga- 
zolják nemességüket. — Kempelen II. 368 — 
370. — C. p. Pest vm. It. Acta pol. Mise. ex. 
1791. No. 228. — Kőszeghi. 
Boros de Rétse alias Szilágysomlyó. Címer : kék 
paizsban zöld téren piros mezü kar karddal. 
— Szatmár vm. It. köt. 52. írom. 49. 1842. 
Nemesi Irat. 
Boros de Somlyó. B Mihály 1680. XI. 19. 
Apaffy Mihálytól kapott c. n. 1. — Kihird: 
Kraszna vm. — Heves vm. It. — Címer: fa- 
törzsbe ütött bárd. — Kempelen II. 371. 
Boros de Szentgericze. 130. T. 8. B. Gergely, 
János és Márton 1665. II. 1. Apaffy Mihály- 
tól nyertek c. n. 1. — Erd. XXVII. 331. — 
Boros Józsefnek 1763. évben használt c. p. 
Pálmay It. XVIII. 1666. — B. Józsefnek 
1791. évben használt c. p. Marostorda vm. 
It. 1791. évi homg. 26. 1. 
Boros de Tunyog. 130. T. 9. B. Józsefnek 1798. 
évben használt c.p. Zemplén vm. It. Fasc. jur. 
156. No. )27. j. — A Siebm. W. U. A. 62. táb- 
lán látható címerről Zemplén vm. levéltá- 
rában nincs adat. 
Boros de Zelene. 131. T. 1. B. Jakab, Máté es 
Pál 1700. IX. 13. Lipóttól kaptak c. n. 1. — 
Kihird: Nógrád vm. 1701. L 10. — Kempe- 
len II. 371—372. — „Magyarorsz. Vármegyéi 
és városai" Szatmár vm. kötete 581. 1. szerint B. Mátyás ée Pál 1670. évben nyertek c. n. 1. 
ez szerinti cimerök a 131. táblán van feltün- 
tetve. 
Boros alias Er«8. B. Pál 1870. III. 3. nyert c. 

n. 1. — Győr vm. It. 
Boros alias Somlyói. B. Ferenc 1676. VII. 20. 
Apaffy fejedelemtől kapott c. n. 1. Debrecen 
városi It. — Kihird: Kraszna vm. 1676. — 
Címer: kék paizsban zöld téren jobb felé lép- 
kedő 2.öld ruhás vitéz, oldalán kardhüvely és 
jobbjában kardot tart. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. — Siebm, W. 
Boros később Ladányi. B. Simon 1634. XII. 15. 
Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Kihird: Hont 
vm. 1635. — Címer: fekete paizsban két 
szemben álló arany oroszlán, a jobboldali 
ballábában buzogányt, a baloldali jobbjában 
egyenes kardot tart. — Sisakdisz: kétfarku 
növekvő arany oroszlán jobbjában törökfejes 
egyenes kardot tart. — Takarók: arany — fe- 
kete, ezüst — vörös. — Siebm. W. S. A. 71. t. 
Borosán. B. Józsefnek 1819. X. 1. Ferenc ki- 
rály adott c. n. 1. — Kk. LXIV. 327. — Cí- 
mer: bal haránt vörös pólyával vágott kék 
paizs felső részében növekvő oroszlán, az alsó 
részben tőből kinövő 3 — 3 fehér virág, a pó- 
lyában hegyével lefelé álló ezüst nyílvessző. 
— Sisakdisz: páncélos kar karddal. — Ta- 
karók: ezüst — kék, arany — vörös. — Kem- 
pelen II. 373. 
Borosnyai de Ujtorda. B. Ferenc és 335 társa 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 
1. — Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" 
család címerével. — Eredeti n. 1. ref egy- 
ház' It. TJjtordán. 
Borosnyay de Borosnyó. 131. T. 2. Eredeti ne- 
ve „Lukács". — Borosnyói Lukács János ref. 
püspök felesége Szigethi Mária s gykei: Si- 
mon, János, György, Mária, Sára és Anna 
1758. XI. 28. kaptak c. n. 1. — Erd. Kk.X. 
633. B. recte Lukács Oszkár miniszteri tit- 
kár és B. recte Lukács Pál marosvásárhelyi 
lakos 1883. V. 14.; B. helyesen Lukács Ká- 
roly alsó detrehemi lakos 1884. VIII. 14. en- 
gedélyt kaptak a „Borosnyói" előnév megtar- 
tására és a „Lukács" név helyett a „Boros- 
nyay" név használatára. — Kempelen II. 
374 — 375. — Pálmay „Háromszék vm. N. 
Cs." 90. 1. 
Boroszlóy de Birovecx. B. Márton Trencsén vm. 
törvsz. jegyzője és fiai: Sámuel és Mihály 
1563. XII. 4. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 

Címer : kék paizsban sziklák között egy 

fedetlen fejű, vörös ruhás férfi derékbői, jobb- 
jában zöld pálmaág, balját a sziklán pihen- 
teti. — Sisakdisz: 4 zöld pálmaág. — Taka- 
rók: ezüst — piros, arany — kék. — Dr. Aldásy 
„Cimereslevelek" 45. 1. 
Borotha de Tresztenicza. B. Miklós főhadnagy 
1836. VI. 3. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — 
Kk. LXVI. 383. — Címer: vágott ai- alsó 
részben hasított paizs; felső piros osztályban 
egy a paizs felső jobb szögét érintő, babér- 
lombbal körülfont egyenes kard; az alsó jobb 
oldali kék osztályban B hatágú csillag (2— 94 1 — 2); a baloldali ezüst osztályban koronán 
nyugvó vörös mezü kar begyével lefelé álló 
nyílvesszőt tart. — Sisakdisz: 3 strucctoll 
(piros — ezüst — kék); — Takarók: arany — kék 
ezüst— kék. — Siebm. U. A. 63. t. 
Borothva de Orboz. 131. T. 3. B. László fiai: 
Mihály és Barnabás 1431. VI. 28. Zsigmond 
királytól kaptak c. n. 1. — Turul 1884. évf. 
156. 1. — Dr. Áldásy 13. 1. 
Borotvás. B. letván és neje Grabant Erzse 
1667. V. 19. nyertek c. n. 1. — Pestvm. It. 
Nemesi Iratok „B. 27." — 0. p. Pest vm. It. 
polg. per. fasc. 30. No. 3. — Kőszeghi. 
Boroviczény de Kisvárda. 131. T. 4. B. Sámuel 
1659. IX. 13. Lipóttól nyert c. n. L — Ki- 
hird: 1660. Szepes vm. — O. L. 1497—1896. 
Sí., a. — Kempelen II. 376—377. 
Borra de Szemerja. 131. T. 6. B. János lófőszé- 
kely 1700. XI. 24. Lipóttól kapott c. n. 1. — 
Erd. kk. II. 935. — Pálmay „Háromszék vm. 
N. Cs." 93—94. 1. 
Bors. B. Hieromiin s társai 1609. IX. 9. B. Gá- 
bortól nyertek c. n. 1. — Címer azonos a 
„Baki" család címerével. — Hit. másolat Bi- 
hai- vHi ]t. 
Bors. B. Ferenc és neje Tschader Anna 
1742. III. 31. Mária Teréziától kaptak o. n. 1. 
— Címer: ezüst jobb haránt hullámos pólyá- 
val hasított kék paizsban arany karóhoz kö- 
tött borsfa sárguló gyümölcsökkel, a pólyán 
vasmacska fekszik s felette 6 águ vörös csil- 
lag. — Sisakdisz: csukott kékszínű sasszárny, 
baloldali jobb haránt ezüst pólyával. — Ta- 
karók : arany — kék, ezüst — vörös. — Kk. 
XXXIX. 309. — Kempelen II. 379. 
Bors. István, András és János 1661. VI. 8. 
nyertek c. n. 1. — Kibírd: Borsod vm. — 
Kempelen 11. 379. 
Bors. 131. T. 6. Lipót király 1687. VII. 20. 
Bors Györgyöt feleségével Petritz Annával 
leányával Judithtal, testvéreivel B. István- 
nal és Katalinnal újólag megnemesiti. — 
Kibírd: Pozsony vm. 1687. — Győr vm. It. — 
14600—1899. ez. a. B. Viktor a belügyminisz- 
tertől nemesi bizonyítványt kapott. — Dr. 
Komáromy és Pettkó „N. I. folyóirat 1899. 
év 197. 1. 
Bors de Biodafalva. B. András és Jakab testvé- 
rek II. Kudolftól nyertek c. n. 1. — Kibírd: 
Szatmár és K. Siolnok vm. — Szatmár 
vm. It. 
Bors de Budafalva. C. p. Pest vm. It. polg. per. 

fasc. 253. No. 155. — Kőszeghi. 
Bors de Csikszentkirály nemes és báró. 131. T. 
7. ós 8. B. Mihály 1570. V. 21. nyert Csik- 
szentmihályon birtokadományt. — 1786. év- 
ben legf. helyen is igazolja nemességét. — 
Kk. LIII. 478. — B. Frigyes 1832. V. 19. 
„Borsodi" előnévvel bárói méltóságra emel- 
tetett. — Bors Lázár alcsik h. assesorának 
1810. évben használt c. p. Pálmay It. XIX. 
1679. — Bors Barabás vice királybírónak 
1820. évben használt c. p. Udvarhely vm. It. 
1820. évi 33. pol. fasc. — Kempelen II. 379— 
381. 
Bors de Csikszentmárlon. B. Ferenc 1655. VII. Eákóczy Györgytől kapott c. u. 1. ^- Erd. 
Kk. XXVI. 605. 
Borsa de Septér. B. Tódornak 1695. évben hasz- 
nált c. p. — Címer : csücsköstalpu paizsban 
kar karddal. — Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 
5500. 
Borsai. B. Márton tclegdí ref. pap s testvére 
B. Erzsébet 1631. VII. 27. Rákóczy György- 
től nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. XVI. 205. — 
Címer: kék paizsban zöld téren egy pap, jobb- 
jában nyitott könyvet tart, a paptól balra 
zöld fa. — Siebm. W. S. A. 194. t. 
Borsay. 131. T. 9. B. György 1608. V. 26. Bá- 
thory Gábortól kapott c. n. 1. — Erd, Kk. V. 
83. 
Borsay de Várad. 132. T. 1. B. András aliter 
Philpe, neje Baláskó Katalin s testvére B. 
György és neje 1655. XII. 19. Rákóc5.y 
Györgytől nyertek c. n. 1. — Kihird: Bihar 
vm. 1656. I. 18. — Siebm. W. 
Borsffay. 1754. I. 2. nyert c. n. 1. — Kk. XLIII. 

471. 
Borsicz alias Horváth. B. János, neje Roobb 
Zsuzsanna gykei: György és Erzsébet 1665. 
II. 15. Lipóttól nyertek c. n, 1. — Kihird: 
1665. Nógrád vm. — Címer: kék paizsban 
zöld tér felett kitérj, szárnyú fehér galamb. 
— iSísakdisz: a paízsbeli galamb. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös. — . Ered n, 1. 
Heves vm. It. 1665. évi 7. sz. a. 
Borsiczky de Borsicz. B. Gáspár nyítra megyei 
várbíró és testvérei: György, Albert s Fe- 
renc 1520. évben Lajos királytól kaptak c. n. 
1. — Címer: kék paizsban piros mezü kar ke- 
zében egy fél arany szarvasaggancscsal. — 
Sisakdisz: a fél arany szarvasaggancs. — Ta- 
karók: arany — kék, arany — vörös. — Siebm. 
U. A. 63. t. 
Borsodi. 132. T. 2. B. Miklós 1641. VI. 2. Rá- 
kóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Siebm. W. 
IJ. A. 71. t. 
Borsodi de Csókfalva. B. Zsigmondnak 1791. 
évben használt c. p. — Címer: kerek paizs- 
ban balra fordult oroszlán. — Marostorda 
vm. It. 1791. évi homg. 216. 1. 
Borsodi de Szendrö. B. János, testvére Mihály 
s ennek fiai: Mihály és János 1626. II. 20. 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — 
Kempelen II. 383. 
Borsody. B. András 1636. III. 11. nyert c. n. 1. 
— Kihird: 1636. VII. 14. Torna vm. — Kem- 
pelen II. 383. 
Borsody. 1677. IV. 3. kapott c. n. 1. — O. L. 
210—1900. — Győr vm. It. — Kempelen 11. 
383. 
Borsos. B. István, felesége Szalay Erzsébet s 
fia Márton 1628. IX. 12. kaptak c. n. 1. — 
Kibírd : Borsod vm. — Kempelen 11. 383. 
Borsos. B. Tamásnak 1646. X. 1. Ferdinánd ad 
c. n. 1. — Kibírd: Zala vm. 1647. XI. 7. — 
Kempelen II. 383. 
Borsos. B. István, neje Nagy Erzsébet s fia: 
György és Adalbert; testvérei: B. György, 
Adalbert, Mátyás, Mihály, Pál; B. György 
fiai: Márton és János 1667. V. 12. Lipót ki- 
rálytól kaptak c. n. 1. — Kihird: Heves és 95 Külső-Szolnok vm. 1668. II. 8. — Oímer: kék 
paizsban zöld téren jobbra fordult bárány. — 
Sisakdisz: fehér galamb csőrében 3 buzaka- 
lászszal. — Takarók: arany — kék, ezüst — vö- 
rös. — Ered. n. 1. Heves vra. It. 1667. évi 8. 
sz. a. 

Borsos. B. István alsófehérmegyei assessomak 
1810. évben használt c. p. — Címer: kereic 
paizsban koronán könyöklő páncélos kar 
karddal. — Alsófehér vni. It. R. III. 950. 

Borsos de Gyergyóujfalu. 132. T. 3. B. Gergely 
gyergyói lófö székelynek 1761. II. 26. Má- 
ria Terézia adott c. n. 1. — Erd. Kk. X. 687 

— Kempelen IL 384. 

Borsos de Earczfalva. B. Miklós lófőszékely s 
felesége Kajtár Erzsébet gykei: Gergely, Ju- 
dit és Anna 1718. XI. 18. Károly királytól 
nyertek c. n. 1. — Címer: vörös paizsban fe- 
hér lovon ülő vörös ruhás vitéz; törökfejes 
egyenes kardot tart. — Sisakdisz: vörös me- 
zü kar egyenes karddal. — Takarók: ezüst — 
vörös, arany — kék. — Erd. Kk. YI. 793. 

Borsos de Marosvásárhely. 132. T. 4. Borsos Ta- 
más Marosvásárhely főbirájának 1618. évben 
használt c. p. — Gróf Teleki It. Újrend. 749. 
ée 750. sz. a. és B. Tamásnak a ref. temető- 
ben levő sirkövön. 

Borsos de Nagyenyed. 132. T. 5. B. Márton és 
317 társa 1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Marosvásárhely 
1658. XI. 8. — Sándor J. „Cimerle vélek" II. 
88. 1. 

Borsos de Szentdemeter. B. Mihálynak 1775. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerektalpu paizs- 
ban kar karddal. — Pálmay It. XVIII. 2153. 

Borsovits. C. p. Pest vm. It. Acta pol. 1723. No. 
1. — Kőszeghi. 

Borsy. 132. T. 6. B. Pál s testvérei Imre és An- 
na 1597. VII. 1. nyertek c. n. 1, — Kihird: 
Zemplén vm. 1600. — Leleszi kapt. It. 

Borsy. B. Ádám sárosmegyei jurassornak 1694. 
évben használt c. p. — Címer: kerektalpu 
paizs bal oldalán szárnyas madárkarom egye- 
nes kardot tart. a kard előtt jobbról sisak s 
alatta 6 águ csillag. — Sisakdisz: szárnyas 
madárkarom. — Siebm. W. U. A. 17. t. 

Borsy de Faragó. B. Tódor 1671. V. 11. Apaffy 
Mihálytól kapott c. p. — Kihird: Kolozsvár 
1672. V. 6. — Címer: kék paizsban kar egye- 
nes karddal; a kardtól jobbra félhold, balra 
egy hatágú csillag. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — piros. — Siebm. W. S. A. 71. t. 

Borsy de Gacsály. B. Mihály és János 1627. 
VII. 3. nyertek c. n. 1. — Kihird: Bihar vm. 

— Hit. másolat Bihar vm. It. kgy. 1789. X. 
70. 

Borsy de Galántha. 132. T. 7. Pozsonymegyei 
nemes család. Nagy Iván „Liptay család" 
III. rész,' 6. 1. — Kempelen II. 386. 

Borsz. B. János & általa felesége Pogasich Má-> 
ria s gykei : János, Ferenc, Mihály, Miklós, 
Rozina és Katalin 1718. III. 20. Károly ki- 
rálytól nyertek c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban zöld dombon összcfordult két kétfarku 
oroszlán előlábaival sündisznót tart. — Si- 
sakdisz: törökfejes kardot tartó vörös mezü kar. — Takarók: ezüst — vörös, arany — kék. 
— Kk. XXXII. 46. — Kempelen II. 386. 

Bory. 132. T. 8. B. Mihály, felesége Komjáth 
Katalin gykei: Jakab, Pál, János, Gergely, 
András és Katalin 1501. VIII. 30. Rudolf 
királytól nyertek c. n. 1. — Hit. másolat 
Nyitra vm. It. Nob. XIV. 961. 

Bory. 132. T. 9. B. András és neje Czuda An- 
na s leánya Zsuzsanna, valamint testvérei : 
Balázs, Péter és Demeter 1637. V. 3. Ferdi- 
nándtól kaptak c. n. 1. — Bereg vm. It. — 
Siebm, W. eltérő címert közöl. 

Bory de Bor et Borfő. 133. T. 1. B. Mihály 
1657. B. Miklós 1660. évben Pestmegyétől 
kaptak nemesi bizonyítványt; 1754 — 55-ben 
Hont- és Nógrádmegyékben igazolják nemes- 
ségüket. — Kempelen II. 387. 

Borza. B. József sooki ref, lelkésznek 1843. év- 
ben használt c. p. — Címer: hármas halmon 
álló oroszlán jobbjában 3 buzakalászt tart. — 
Sisakdisz: madár csőrében szőlőfürttel, — 
Nyitra vm. It. Nob. IX. 587. 

Borzai. B. Mihály ós 57 társa 1610. V. 1. nyer- 
tek c. n. 1. — Címer azonos a „Bak de Gyé- 
réé" család címerével. — Erd. kk. II. 343. 

Borzas de Vaja. B. Istvánnak 1791. évben hasz- 
nált c. p. — Cimer: kerek paizsban kar kard- 
dal. — Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 
224. 1. 

Borzay de Borza. B. Gábor Esztergom vm. es- 
küdtjének 1840. évben használt c. p. — Cí- 
mer: zöld téren oroszlán jobbjában görbe 
karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. — Nyitra 
vm. It. Nob. IX. 627. 

Bosa. B. András 1625. X. '24. kapott c. n. 1. — 
Kihird: 1626. III. 19. Abauj vm. Dr. Forgón 
I. 141. 

Bósa. B. András 1653. IV. 15. Ferdinándtól 
nyert c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. — Dr. 
Forgón I. 140. 

Bosánszky. 1762. VII. 26. kapott c. n. 1. — Ki- 
hird: B. Szolnok vm. — Kk. XI. 68. Erd. — 
Kempelen II. 389. 

Bosi. B. Péter jurassornak 1792. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: kerek paizsban balra 
fordult, csukott szárnyú galamb. — Maros- 
torda vm. It. 1792. évi homg. 195. 1. 

Bosik. 133. T. 2. B. Ferenc és Pál testvérek 
1714. XI. 14. nyertek c. n. 1. — Kihird: 1715. 
Heves vm. — Esztergomi primási It. — Bo- 
sik Pálnak 1769. évben használt c. p. — Bor- 
sod vm. It. „Nemesi Iratok" 187. d. d. 1769. 

Bosits. 133. T. 3. B. Miklós ezredes 1843. VIII. 
10. kapott c. n. 1. — Kihird: Pest vm. 1844. 
III. 20. — Kk. XLVII. 363. — Pest vm. It. 
Nemesi iratok „B. 72." — Kőszeghi. — Kem- 
pelen II. 389. 

Boskovics. B. György 1718. IV. 15. nyert c. n. 
1. — Kempelen II. 390. — Címer: kék 
paizsban zöld téren fészkében ülő, fiait táp- 
láló pelikán. — Sisakdisz: ezüst egyszarvú 
növekvőn. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Siebm. W. U. A. Suppl. 17. 

Bosnyák. B. Pál és testvérei: Ferenc, Mihály. 
István és Miklós 1663. III. 6. Lipóttól nyer- 96 tek c. n. 1. — Hit. másolat Zemplén vm. It. 

— Kihird: 1664. III. 12. Torna vm. — Cí- 
mer : kék paizsban, hármaa zöld dombon arany 
oroszlán karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 

Bosnyák de Athak. B. Jakabnak 1526. II. 20. 
Lajos király adott c. n. 1. — Címer : kék paizs 
jobb oldalán vaspikkelyinges kar karddal, 
melynek éle egy turbános fehér tollas nyaká- 
ból vérző fejbe van vágva; balra dőlt ezüst 
csőrös sisak arany tekercscsel, melynek di- 
sze: 2 jobbra görbülő fehér toll. — Takarók: 
mindkét oldalon vörös, kék, arany, rózsaszín. 

— Gróf Károlyi család Oklevéltár III. köt. 
159. 1. 

Bosnyák de Déva. B. Mártonnak 1791. és 1792. 
években használt c. p. — Címer: csücskös 
talpú paizsban magyar vitéz jobbjában kard- 
dal, balját csípőjén nyugtatja. — Sisakdisz: 
kar karddal, — Hunyad vm. It. 1791. évi 
homg. 42. 1. és 1792. évi homg. 4. 1. 

Bosnyák de Felsőpatak. 133. T. 4. B. Jónás s 
felesége Lichtberger Zsuzsanna fiai: Jere- 
miás, János, Gábor és Pál 1631. V. 18. Fer- 
dinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 1632. 
Hont vm. — M. Nemz. Zsebkönyv II. 126. 1. 

— Kempelen II. 300—301. 

Bosnyák de Radnyák et Magyarbél. 133. T. 5. 
B. Márk és fiai 1644. VIII. 27. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — B. Márk unokája Tamás 
Magyarbélre nyert donátót s utóbbi előnév- 
vel élt; 1609. XII. 10. B. Tamás bárói rang- 
ra emeltetett. — Kk. Vl. 1. — Gróf Károlyi 
család okit. III. köt. 235. 1. 

Bosodi de Sass. Bethlen Gábor Bosodi Gáspár és 
48 társát (Sass városbeli lovast) nemesiti, 
1628. VIII. 22. — Ered. n. 1. Sassi Győrffy 
Elek tulajdonában Turkevén. Hit. másolat 
Bihar vm. It. Act. Nob. S. 17. — Címer azo- 
nos az „Ádám de Sass" család címerével. 

BosoW: 133. T. 6. B. Pál és Márton 1665. VIII. 
20. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. • — Kihird: 
1660. Nyitra vm. — Ered. n. 1. leleszi kapt. It. 

Bosoki de R. Fejértó. B. Dánielnek 1792. 'év- 
ben használt c. p. — Kiss Bálint kamarás It. 

— Címer: koronán nyugvó páncélos kar tö- 
rökfejes karddal. 

Bosóky. B. Pálnak 1692. és 1693. években hasz- 
nált c. p. — Címer : egy felfelé elkeskenyedő ék- 
kel, 3 részre osztott paizs; 1-ső részben balra, 
2. és 3. részben jobbra fordult bal lábán álló 
daru jobb lábában követ tart. — Sisakdisz: 
növekvő magyar vitéz jobbjában törött kar- 
dot, baljában törökfejet tart. — Siebm. W. 
U. A. suppl. 18. t. 

Bossányi de Nagybossány nemes és gróf. 133. 
T. 7. és 8. B. Lőrinc és fia Márton, B. János 
fiai: Barnis és György 1415. III. 12. Zsig- 
mond királytól római szent birodalmi címert 
nyertek. — (Dr. Áldásy „Címeres levelek" 
6.) — B. Imre kir. tanácsos, leányai Julián- 
ná, férjezett Tolnai gróf Festetich Pálné, 
Anna — Mária férj.: Motesicii Motesiczky 
Pálné és Mária — Borbála apácza 1774. XII. 
12. Mária Teréziától grófi rangra emeltettek s régi cimerők megerősíttetik. — Kk. L. 136. 

— Kempelen II. 392—394. 

Bosura. B. János többedmagával 1659. VIII. 
22. Barcsay Ákostól kapott c. n. 1. — Kihird: 
B. Szolnok vm. 1661. — Címer: azonos a 
„Boda 1659" család címerével. — Sándor I. 
Címerlevelek" II. 96. 1. 

Boszkovich. B. Györgynek 1718. IV. 13. Ká- 
roly király ad c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban zöld mezőn fiait tápláló jobbra fordult 
pelikán. — Sisakdisz: egyszarvú növekvőn. 

— Takarók: ezüst — vörös, arany — kék. — 
Kk. XXXII. 49. 

Bot de Csikrákos. B. András és Péter 1655. 
VII. 7. Kákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — 
Erd. kk. XXVI. 608. 

Bota. 133. T. 9. B. Benedek és testvérei : Albert 
és György B, Máté fiai: Péter és Pál 1666. 
V. 20. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Borsod vm. 1668. — Orosz E. „Heves vm. N. 
Cs." 38. 1. — B. János hevesmegyei esküdt- 
nek 1831, évben használt címeres pecsétje 
Nógrád vm. It. Nob. VIII. 140. 

Bota. B. András s felesége Rácz Éva 1781. III. 
7. Károly királytól kaptak c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban fehér dombon könyöklő páncé- 
los kar törökfejes kardot tart. — A zárt si- 
sak disze ugyanaz. — Takarók nincsenek le- 
írva. — Erd. Kk. VL 543. 

Botár de Csiktapolcza. B. József ny. őrnagy- 
nak és B, Györgynek 1828. évben használt 
c. p. — Bihar vm. It. N. P. 438. 

Both. 134. T. 1. B. István neje Czikás Erzsé- 
bet gykei és testvérei 1638. VI. 20. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: Győr vm. 
1639. I. 14. — Hit, másolat Komárom vm. 
It. „Nemességi okirattár" 140. II. 46. és 
Nyítra vm. It. Proc, Nittr. Inv. Nob. Docum 
pária A pag. 138. 

Both de Bajna. Kempelen II. 397. — Címer: 
koronázott páncélos kar karddal, a felső kar 
átnyílazva; a paizs jobb szögében 6 águ csil- 
lag, bal szögletében a félhold. — Siebm. W. 
U. A. 64. t. 

Both de Bothfalva. 134. T. 2. B. Jakab fiai: 
Sylvester, János és Gallus 1460. II. 18. Má- 
tyás királytól kaptak címert. — Turul 1901. 
évf. 38. 1. 

Both de Medgyes. B. Mátyás 1578. IV. 13. 
Rudolf királytól nyert c. n. 1. — Hit. máso- 
lat Bereg vm, It. — Címer: vörös paizsban 
zöld mezőn term. szinü rigó csőrében zöld 
liliomágat tart. — Sisakdisz: egyenesen álló 
kard körültekergődző kígyóval. — Takarók: 
ezüst — vörös, arany — kék. — Kempelen 11. 
396. t. 

Bothgal. B. János fiai: Miklós és János s test- 
vére György 1632. XII. 10. kaptak c. n. 1. — 
Kihird; 1636. X. 1. Torna vm. — Kempelen 
11. 397. 

Bothos de Doclina. B. Pál fia András és B. Ist- 
ván fia Pál 1415, III. 24, Zsigmond király- 
tól nyertek c. n, 1. — Turul 1884, évf. 58. 1. 

Bothos de Kelementelke. B. Istvánnnak és B. 
Ferencnek 1838. évben használt és egyező c. 97 p. — Címer: bal haránt pólyával két részre 
osított paizs, mindkét részben 1 — 1 csillag. — 
Sisakdisz: két sasszárny között kar karddal. 

— Marostorda vm. It. 1838. évi homg. 46. 1. 
üothos lásd: Botos. 

Ootichky. B. János és Péter testvérek 1756. IV. 
19. Mária Teréziától kaptak c. n. 1. — Címer: 
vágott felső részében hasított paizs; az első 
ezüst mezőben 3 vörös rózsa (*/'); ^lul a 
2. vörös mezőben koszorút tartó repülő fehér 
galamb, az alsó kék mezőben összefordult 
arany griff és oroszlán küzd. — Sisakdisz: a 
fehér koszorút tartó, repülő galamb. — Ta- 
karók: ezüst — vörös, arany — kék. — Kk. 
XLIV. 73. 

liotka. 134. T. 3. B. Imre, János, Miklós, An- 
drás és György 1617. IX. 10. Mátyás király- 
tól nyertek c. n. 1. — Kihird: 1618. XII. 10. 
Abauj vm. — Csorna J. „Abauj vm. N. Cs." 
123. 1. — Zemplén vm. It. 

Botka. 1626. II. 24. kapott c. n. 1. — Kihird: 
1627. Abauj vm. Kempelen II. 399. 
Botka de Kis-Lapás. 134. T. 4. Bottka István, 
neje Zilágyi Katalin fiai István és Dénes 
nemkülönben unokate6tvérei : András, Bálint, 
János, Lukács és István 1612. XI. 26. Má- 
tyás királytól kaptak c. n. 1. — Kihird: Nyit- 
ra vm. 1613. — Hit. másolat Nyitra vm. It. 
Proc. Nittr. inv. Nob. Doeum A. pag. 120. 

— és Komárom vm. It. „Nemesi Okirattár" 
140. II. 43. — Leszármazást lásd: Kempelen 
IT. 397—398. és 402. 1. 

Botka de Kovácsvágás. Részege pusztára 1465. 
évben nyert királyi adományt. — B. László- 
nak 1815. évben használt c. p. — Zemplén 
vm. It. Loc. 237. No. 681. — Címer: bal ha- 
ránt pólyával két részre osztott paizs, az alsó 
részben zöld tér felett egy folyó ; a felső rész- 
ben a pólyán felfelé lépkedő kétfarku orosz- 
lán jobbjában koronát tart. — Sisakdisz: két- 
farku oroszlán növekvőn jobbjában koroná- 
val. 

Botka de Szántó et Széplak. 134. T. 5. Botka 
mestertől veszi eredetét, kinek fiai 1414. év- 
ben osztozkodnak az ősi javakban. — Nemz. 
Zsebkönyv II. r. 129. 1. — Leszármazást 
lásd: Kempolen II. 399—401. 

Botka alias Szigyártó. B. Ferenc, Péter, Mihály 
és István 1659. III. 8. Lipóttól kaptak c. n. 
1. — Kihird : Hont vm. 1660. — Pest vm. It. 

— Címer: kék paizsban zöld téren piros mezü 
kar 3 buzakalászt tart. — Sisakdisz: fehér 
galamb szőlőfürttel a csőrében. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. U. 
A. 65. t. 

Botka alias Vincze. 134. T. 6. B. Gergely és 
Mihály testvérek, Gergely neje Bernárd Er- 
zsébet, Mihály neje Drahota Erzsébet 1715. 
III. 31. Károly királytól nyertek c. n. 1, — 
Eredeti n. 1. Heves vm. It. 1715. évi 98. sz a. 
Kk. XXX. 461. — Leszármazást lásd: Kem- 
pelen 11. 399. 

Ijotos de Tompa. 134. T. 7. Donatios nemes csa- 
lád; az 1085. évi lustra könyvben a primórok 
között fordul elő. — Nemesi igazolása O. L. 
Prot. Prod. S. 7. B. — Bothos Dániel és Bot- thos Sándor asscMoroknak 1791. évben hasz- 
nált 8 egyező c. p. — Marostorda vm. li. 
1701. évi homg. 3. és 81. 1. 

Botos de Ujtorda. B. Gergely és György 334 tár- 
sukkal 1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól kap- 
tak c n. 1. — Címer: azonos az „Ajtoni de 
Ujtorda" család címerével. — Ered. n. 1. ref, 
egyház It. Ujtordán. 

Botosán. 1762. évben Mária Teréziától nyert c. 
n. 1. — Címer : kék paizsban ©lul elszclesedö 
a paizs feléig érő vörös — ezüst kockás ék; az 
ék oldalain felfelé lépkedő arany oroszlán és 
leopárd. — Sisakdisz: páncélos kar hegyével 
lefelé álló nyílvesszőt tart. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. U. A. 
65. t. 

Botskor de Csikdelne et Csikszentmárton. 134. 
T. 8. Nemessége ősi székely jogon alapszik. 
— (1614. évi Bethlen Gábor-féle nemesi ösz- 
szcirás Udvarhely vm. It.) — Egyik ága cí- 
merében a bocskort használja. — Botskor 
Lászlónak 1789. évben használt c. p. — 
Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 881. 

Bott. B. János és társai 1631. VI. 23. Rákóczy 
Györgytől kaptak c. n. 1. — Címer: azonos az 
jAlparéthi" család cimerável. — Gróf Tele- 
ki It. 

Bott. B. János felesége Lengyel Margit, gyer- 
mekei, apja és testvére 1635. I. 17. kaptak c. 
n. 1. — Címer: kék paizs alján zöld domb. 
mely a paizs bal része felé nyúlik; a domb 
csúcsából' yegy fa nő ki s attól balra fehér 
paripa áll. — Sisakdisz: koszorúzott s köldö- 
kéig levelekkel övezett szakállas férfi, balKeze 
csípőjén nyugszik, jobb kezében fekete botot 
tart, mellyel jobbra mutat. — Takarók : 
arany — kék, ezüst — vörös. — Komárom vm. 
It. „Nemességi ügyiratok'' 140. II. 45. 

Bottichky lásd Botichky. 

Bottlik de Apáti— Kér. 134. T. 9. B. Imre 1646. 
lY. 25. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Kihird: 
1647. VIII. 22. Bars vm. — Hit. másolat 
Nyitra vm. It. Nob. II. 43. — Leszármazást 
lásd: Kempelen II. 405. 

Bottrágyi. B. János s fiai: András, János, Ist- 
ván s testvérei : István és József 1634. XII. 
26. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban zöld téren arany griff jobbjában 
egyenes karddal. — Sisakdisz: vörös mezü 
kar egyenes kardot tart. — Takarók : arany — 
kék, ezüst — vörös. — Hit. másolat Bihar 
vm. It. 

Bottyán. B. András, neje Szabó Erzsébet s 
gykri : István, András és János 1647. I. 24. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: Bor- 
sod vm. 1647. VII. 11. — Címer: vörös paizs- 
ban zöld téren kék ruhás vitéz karJhüvellyel 
az oldalán s jobbjában törökfejes karddal. — 
Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. — Ered. n. 1. Nógrád 
vm. It. 

Bottyán. 135. T. 1. B. Márton, neje Terjéki Do- 
rottya fiai: Mihály, Gergely és János 1665. 
XII. 1. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Heves és Külsőszolnok vm. 1666. IX. 15. — 
Heves éa Pest vm. It. Magyarország címeres kOnyre. 98 Bottyán de Esztergom. B. János 1687. V. 18. 
Lipóttól nyert c n. 1. — 0. L. 60. — 1889. 

— Címer: kék paizsban zöld téren B ormós 
kapu, mely előtt egy fehér lovon ülő, balra 
vágtató, vörös ruhás vitéz látható, jobbjában 
törökfejes karddal. — Sisakdisz: cölöpösen 
álló kék ruhás kar kezében törökfejes kard. 

— Századok 1882. II. 

Bottyáni. B. József, felesége Zsillavy Zsuzsanna 
s gykei: Antal, Jozefa, Zsuzsanna és Mária 
1797. V. 26. — Kk. LIX. 520. — Címer : kék- 
kel s aranynyal ötször hasitott paizsban zöld 
Icren tölgyfatörzs egyetlen egy háromlevelű 
ágán galamb ül s csőrében 5 vörösbogyós zöld 
olajágat tart. — Sisakdisz: páncélos kar 
karddal. — Takarók: kék — ezüst, kék — arany. 

— Kempelen II. 407. 

Bottyány de Léva. B. János 1656. X. 18. Fer- 
dinándtól nyert c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban zöld hármas dombon könyöklő kar török- 
fejes karddal. — Sisakdisi': a paizsalak. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — piros. — Ered. 
n. 1. Bars vm. It. 
Bovánkovics. B. Józsefnek 1820. évben használt 

c. p. Zemplén vm. It. Loc. 248. No. 1833. 
Bováry. C. p. Pest vm. It. Acta pol. ex. 1770. 

No. 41. — Kőszeghi. 
Boxich. 135. T. 2. B. Márk, felesége Ehrendorfi 
Relkovics Anna, leánya Jozefa; B. Szilvesz- 
ter felesége Marinkovics Anna gykei: László, 
Kozma. Máté, Márk, György, Teréz; B. An- 
tal, felesége Vorgics Katalin s gykei: Albert 
és Mária 1793. X. 28. nyertek c. n. 1. — Kk. 
LVII. 400. 
Boyer de Havadtő. B. Istvánnak 1792. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban ko- 
ronán nyugvó kar törökfejes karddal. — Ma- 
rostorda vm. It. 1792. évi homg. 145. 1. 
Boyta. 135. T. 3. B. György, felesége Mező 
Anna s leányuk Erzsébet Jl. Ferdinándtól 
1631.- VIII. 23. nyertek c. n. 1. — Dr. Áldásy 
„Cimereslevelek" 152. 1. 
Boytha lásd Bojtha. 

Boythos aliter Szabó. B. István 1615. V. 2. 
Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
VlIl. 7. — Címer: kék paizsban arany griff 
jobbjában karddal, baljában 3 buzakalászt 
tart. — Sisakdisz: a paizsalak növekvőn. — 
Takarók: arany — kék. 
Bozáros. B. Jánosnak 1801. évben használt c. 
p. — Címer: csücsköstalpu paizsban zöld té- 
ren oroszlán jobbjában karddal. — Sisakdisz: 
kar karddal. — Zemplén vm. It. Loc. 127. 
No. 82. 
Bozga. B. Tódor 1658. VIII. 7. Rákóczy 
Györgytől kapott c. n. 1. — Szatmár vm. It. 
Bozik. B. István s testvére Mihály 1642. X. 5. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: Pest 
vm. — Egri kapt. It. — B. Károly az egri 
kapt. jegyzőjének 1838. évi c. p. — Siebm. 
W. U. A. 66. t. — Címer: hármas zöld hal- 
mon repülésre kész galamb. — Sisakdisz: a 
paizsalak. — Leszármazást lásd: Kempelen 
IT. 409. 
Borinkay de Hosszúmező. 135. T. 4. B. Ferenc 
1663. II. 23. Apaffy Mihálytól nyert c. n. 1. — Kihird: Máramaros vm. 1663. XII. 12. — 
Bereg vm. It. Kempelen II. 409. 

Boznyák. B. Márton 1803. XII. 22. Ferenc ki- 
rálytól nyert c. n. 1. — Kk. Erd. XXIII. 295. 
Címer: négyeit paizs; 1. kék meiöben egyik 
felén sziklás, másik felén erdős hegyen vár 
áll; 2. ezüst mezőben zöld téren száraz fán 
jobbra fordult fekete holló csőrében gyürüt 
tart; 3. ezüst mezőben zöld földön fészkében 
balra fordult pelikán fiait eteti; 4. kék me- 
zőben zöld téren fehér lovon jobbra vágtató 
fekete ruhás és mentés vitéz jobbjában kardot 
tart. — Sisakdisz: 2 fekete sasszárny között 
páncélos kar karddal. -— Takarók: kék — 
ezüst. — Kempelen II. 409. 

Bozó. B. András neje Kovácsy Anna gykei és 
unokái : Bálint, Mátyás, Béla, István, Ger- 
gely, Benedek, Demeter, Mihály, Péter, De- 
meter, Béla, Mihály és István 1685. III. 22. 
Lipót királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Heves vm. 1685. — Címer: kék paizsban zöld 
téren követtartó daru. — Sisakdisz: zászlót 
tartó könyöklő kar. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Orosz E. „Heves várm. N. 
Cs." 39. 1. — Heves vm. It. 1685. évi 63. sz. 

— Kempelen II. 410. 

Bozó de Dinnyeberek et Agód. 135. T. 5. A csa- 
lád Dinnyeberek és Agód helységekben nyert 
részjószágaira 1372. és 1456. években kapott 
adománylevelet, — mely adományukban 1468. 
X. 2. Mátyás király által is megerősíttetnek. 

— Kempelen II. 410—412. 

Bozó de Somkut. B. Lukács 1689. VII. 5. Apaffi 
Mihálytól kapott c. n. 1. — Szatmár vm. l\. 

Bozok. B. Miklósnak 1701. IX. 19. Lipót kirag- 
adott c. n. 1. — Címer: kék paizsban fehér ló. 

— Sisakdisz: vörös mezü kar karddal. — Ta- 
karók : arany — kék, ezüst vörös. — Erd. Kk. 
III. 651. 

Bozóky. B. György, felesége Mészáros Erzsébet 
s gykei: György, Bálint és Ferenc 1669. VI. 
29. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird : 1669. 
Nyitra vm, — Címer: Dr. Áldásy 237. 1. mely 
azonban a Siebm. W. 82. 1. és 66. táblán kö- 
zölt címertől eltér. 

Bozóky. 1676. XI. 22. nyert c. n. 1. — B. András 
jur. assessornak 1783. évben használt pecsét- 
jén következő címer látható: kék paizs köze- 
pén egyes bástya nyitott kapuval, a melyben 
3 levágott törökfej látszik; a bástya mellett 
két oldalt ágaskodó oroszlán karddal. — Ben- 
kó „N. Cs. Nagykőrösön" 56. 1. 

Bozor. C. p. Pest vm. It. Polg. per. fasc. 16. No. 
9. — Kőszeghi. 

Bozory de Bozor alias Nagy. B. János, neje 
Szabó Eufrosina és fia Pál 1646. XI. 23. Fer- 
dinándtól nyertek újólag c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban zöld mezőn egy pegasus. — Si- 
sakdisz a paizsalak. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Hit. másolat Nyitra vm. It. 
Nob. „Bozory" II. 85. 

Bozsaky. 1640. évben kapott c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban hármas zöld dombon féllábán 
álló daru. jobblábában 3 hegyével felfelé álló 
nyílvesszőt tart. — Sisakdisz: vörös ruhás, 
kócsagos kalpagu magyar vitéz jobbjábnn kar- 90 (lot, baljában törökfejet tart. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. 

BozHár. B. István 1652. V. 3. kapott c. n. 1. — 
Kihird: 1653. Abauj vm. — Cimer: kék paizs- 
ban, zöld téren fehér ló. — Sisakdisz: 2 kék 
és vörös ruhás kar keresztbe tett Kardot tarta- 
nak. — Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. 
- tíereg vai. It. — Kenipclen JI. 414. 

Hozsik. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 1809. XI. 

— Köszegbi. 

BoBváry alias Varga. Bosváry és Posváry néven 
is szerepel; B. Benedek, Pál, Miklós és Gás- 
pár 1571. évben nyertek c. n. 1. — Pest vm. 
it. Nemesi Inv. 1724. No. 75. — Kőszeghi. 

Bozzay de Bozzaj. 135. T. 6. Ezen család Bozzaj 
községet (Vasvármegye) 1271. évben István 
királytól kapta. „Magyarország Vármegyéi 
és városai" Esztergom vm. 464. 1. — 1735. 
évben B. Gergely fia István s ennek fiai: Ist- 
ván és Dániel Gömör megyében igazolták ne- 
mességüket. — 0. p. Pest vm. It. Acta Xob. 
tx. 1841. No. 6286. — Kőszeghi. 

Böc^ey lásd Csontos. 

Böcsös alias Böesüs. Beöcsös János nagyváradi 
lakos 1608. VI. 4. Báthory Gábortól kapott 
c .n. 1. — Cimer: kék paizsban arany orosz- 
lán, jobbjában lándzsát, baljában zöld galyat 
tart. — Takarók: ezüst — vörös, ezüst — kék. 

— Erd. Kk. V. 111. 

Bödör. B. Mihály 1697. I. 11. nyert c. n. 1. — 
Cimer: kék paizsban zöld téren húsvéti bá- 
rány lépdel, baljában ezüst kereszttel diszitett 
zászlót tart, a paizsfőben két csillag között 
a nap. — Sisakdisz: 3 structoll. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Vas vm. It. 
Balogh ..Vas vm. N. Cs." 176. 1. — Kempe- 
len II. 415. 

Bödös de Böde. C. p. Pest vm. It. Polg. per. 
fasc. 138. No. 45. — Kőszeghi. 

Bödy alias Hor>Mh. B. András a „Béry" csa- 
láddal nyert 1669. VI. 1. c. n. 1. — Vas vm. It. 

Böghy. C. p. Pest vm. It. Polg. per. fasc. 254. 
No. 24. — Kőszeghi. 

Bögöthi. 1436. VII. 2. a Vesterházy családdal 
együtt nyert c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
zöld ágon balra fordult fekete fajd kakas fe- 
jén és szeme körül vörös foltokkal. — Sisak- 
disz : 4 zöld leveles ágon a fajdkakas. — Ta- 
karók : kék — arany. — Fejérpataki ,.Monu- 
menta Hung. Her.*" I. XVI. 

Bögözi de Osdola. 135. T. 7. B. István s fiai: 
Mihály. .Péter, Ferenc, Pál, János és Miklós 
1631. II. 14. nyertek c. n. 1. — Kihird: Há- 
romszék 1631. XII. 31. — Pálmay ,Három- 
szók vm. N. Cs." 89. 

Bögözi de Göts. B. Mihálynak és Andrásnak 
1791. évben használt és egyező c. p. — Címer: 
kerek paizsban balra fordult orosj:lán. — Ma- 
rostorda vm. It. 1791. évi homg. 217. ts 221. 1. 

Bőhm. B. Keresztély, felesége Hermann Mária 
s leánya Mária — Anna 1717. IV. 22. Károly 
királytól kaptak c. n. 1. — Cimer: vörös 
paizs ékelve, a kék ékben hármas szikla kö- 
zépsőjén koronából kiemelkedő kard. a vörös 
részekben 1 — 1 arany oroszlán. — Sisakdisz: 
2 sasszárny között kardot tartó oroszlán nö- vekvőn. — Takarók: ezüst — vörös, arany — 
kék. - - Kk. XXXI. 418. — Kempelen II. 417. 

Bohm. ]i. Ferenc mérnök 1787. évben József 
királytól kapott c. n. 1, — mely n. 1. 1791. év- 
ben Lipót király által is megerősíttetett. — 
Kk. LIV. 39. LV. 685. — Címer: egy arany 
ék által két részre osztott csücskös talpú 
paizs; a jobb kék osztályban földteke; a bal 
vörös osztályban körző ; az arany ék alján 
löld teret átszelő patak, mely felett kőhid s 
mögötte tornyos vár eimlkedik. — Sisakdisz: 
2 — 2 búzakalász között növekvő arany orosz- 
lán jobbjában körző, baljában földteke. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — 
Siebm. W. U. A. 66. t. 

Böhm. 136. T. 8. B. József 1790. XI. 18. Lipót- 
tól kapott c. n. 1. — Kk. LV. 377. 

Böhner. 135. T. 9. C. p. Zemplén vm. It. „Rege- 
strálatlanok". 

Böjté de Csikszenttamás. B. Benedek és Imre 
1655. VII. 7. Rákóczy Györgytől kaptak c. 
n. 1. — Erd. Kk. XXVI. 605. 

Böjtbe. C. p. Pest vm. It. Acta pol. Mise. ex. 
1796. No. 1515. — Kőszeghi. 

Bőjthy de Böjtli. 1620. XI. 6. kapott c. n. 1. — 
O. L. 1928—1902. — C. p. Pest vm. It. polg. 
per. fase. 189. No. 62. — Kőszeghi. 

Böjti de Vámos. 1608. II. 8. nvert c. n. 1. — 
Erd. Kk. VI. 51. 

Bojtos de Szentivány. B. Lőrincz, János és Éva 
1622. VI. 10. nyertek c. n. 1. — Nyitra 
vm. It. 

Böjtös. 136. T. 1. B. Bertalan 1693. VI. 8. Li- 
póttól kapott c. n. 1. — Kihird: 1693. Heves 
vm. — Heves vm. It. — Leszármazás: Kempe- 
len II. 418. 

Bök de Kecserd. 136. T. 2. B. István és társai 
1675. ÍII. 7. Apaffy Mihálytól nyertek c. n. 1. 

— Kihird: Aranyosszék 1676. I. 2. — Siebm. 
W. S. A. 72. t. 

Bökönyi de Bököny. Najmajer Ignác egri lakos 
és fiai: Ferenc, Ignác és Lipót 1760. XI. 25. 
Mária Teréziától kaptak c. n. 1. -- Kihird: 
Heves vm. 1761. Heves vm. It. 1781. évi 81. 
?z. 69. jkl. — Címer: vágott paizs, felső rész 
hasítva; az 1. kék osztál.vban koronás angyal- 
fej szárnyakkal, a 2. vörös osztályban páncé- 
los kar karddal ; az alsó ezüst mezőben szarvas 
zöld ággal a szájában. — Sisakdisz: a paizs- 
beli kar. — Takarók : kék — ezüst, vörös — 
ezüst. — Orosz ..Heves vm. N. Cs." *40. 1. 

Bölcskévy de Tasnád. 136. T. 3. B. Zsigmond- 
nak 1800. évben használt c. p. — Gróf Teleki 
It. íszlai oszt. 251. 

Höller. 136. T. 4. B. Frigyes s felesége Bern- 
hard Mária s gykei: Frigyes, Mihály, Mária 
és Zsuj-sánna 1719. V. 21. Károly királytól 
nvcrtek c. n. 1. — Kk. XXXII. 369. — Keni- 
pc'kn II. 420. 

Bölöni. B. (íáspár és társai 1607. évben nyertek 
c. n. 1. — Cimer: kék paizsban arany korona 
fel?tt oroszlán első jobb lábában olajágat tart. 

— Hit. másolat Bihar vm. It. Acta Voh. 
C. 12. 

Bölöni. B. Jakab ós 317 társa 1658. II. IC Ká- 

7* 100 kóczy fejedelemtől kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Marosvásárhely 1668. XI, 8. — Címer: azo- 
nos az „Ádám de Nagyenyed" család címeré- 
vel. — Sándor I. „Címerlevlek" II. 88.. 

BöIÖni. 1666. I. 11. B. György és teetv. nyertek 
c. n. 1. — Kempelen II. 420. 

Bölöni de Kémer. B. Sándornak 1746. évben 
használt c. p. — Címer : csücskös talpú paizs 
alján sziklacsoport, melynek középső s leg- 
magasabb csúcsán balra fordult, kitérj, szár- 
nyú sólyom áll jobbjában szivet tart. — Gróf 
Teleki It. — Gr. Földvári oszt. 1746. 

Bölöni de Újlak. B. Mihálynak 1695. évben 
használt c. p. — Címer : csücskös talpú paizs- 
ban páncélos kar pálcát tart. — Gróf Teleki 
It. Dipl. oszt. 5500. 

Bölöni de TJjtorda. B. György és Miklós 334 
társával 1619. VIII. 26. Bethlen Gábortól 
nyertek c. n. 1. — Címer : azonos az „Ajtoni 
ds TJjtorda" család címerével. — Ered. n. 1. 
ref. egyház It. TJjtorda. 

Bölöny de Nagybölön. 136. T. 5. Első ismert 
őse B. Illés 1400. körül élt. — Dr. Petri Szi- 
lágy vm. Monogr. V. köt, 230. 1. további ada- 
tok és lesz-ármazás: Bölöny László „A Nagy- 
bölöni Bölöny család,'' — Kempelen II, 420 — 
422. 

Bönninghausen. 1678. IX. 19, emeltetett grófi 
rangra. — Kk, XVI. 462, — Magyar indige- 
nátust 1681. évi 82. t.-c. B. Móric— Boldizsár 
nyert. Siebm. W. U. A, 67, tábláján kétféle 
címert is közöl u. m, : I. kékben a paizs bal 
oldalából kinövő koronás hal előteste. — Si- 
sakdisz : a paizs kisebb alakban a paizsalak- 
kal együtt, a paizs felett 3 pávatoll. — Taka- 
rók : kék — ezüst. II. Arany paizsban kék sza- 
rufa; a jobbrafordult sisakdisze: fél arany 
szárny. — Takarók: csak a baloldalon csüng- 
nek: arany — kék. 

Bőr. B, Albert 1631, II, 27, kapott c. n. 1. — 
Kihrd : 1633, Abauj és Gömör vm, — Leszár- 
mazást lásd: Kempelen II, 423, 

Bőr. Bőr Györgynek 1666, II, 20. Lipót király 
adott c. n. 1. — Címer: kék paizsban zöld té- 
ren ezüst egyszarvú, a paizs felső jobb szö- 
gében félhold, a balbán 6 águ csillag. — Si- 
sakdisw: az ezüst egyszarvú. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Siebm, W. Ü. 
A. 67, t. 

Börcsy lásd Börtsy. 

Börgei. B, Mihály és társai 1631. VI. 23. Rá- 
kóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Címer: azo- 
nos az „Alparéthi" család címerével. — Gróf 
Teleki It. 

Böröczffy de Nemesvidi. Birtokadományos csa- 
lád, melynek neve „Böröczkffy" alakban is 
előfordul; nemessége 1838, évben Somogy 
vm,, 1839. évben Zala vm.-ben lett kihirdet- 
ve. ^- C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 70. 
No. 25. — Kempelen IL 424. 

Böröndy. B. András 1640. IV. 17. kapott c. n. 
1. — Címer: kék paizsban zöld halmon vörös 
ruhás ifjú jobbjában kardot tart. — Sisak- 
di?z: vörös mezü kar karddal. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — A család 1763. 
évben legf. helyen is igazolta nemességét. — Kk. XLVI. 456. — Balogh „Vas vm. N. Cs." 
24. és 176—7. 

Börtsy. 136. T. 6. B. Mihály, felesége Szakai 
Katalin s gykei: József, György, Mihály és 
Erzsébet 1719. XI. 25. Károly királvtól nyer- 
tek c. n. 1. — Kk. XXXIII. 59. 

Bősz de Lindenfels. B. János — Jakab szolnoki 
alezredes 1708. II. 16. nyert c. n. 1. ■— Ki- 
hird: Nógrád vm. 1712. — Kempelen II. 426. 

Böszörményi. B. János és 317 társa 1658. II. 
10. Piákóczy fejedelemtől nyert c. n. 1. -— Ki- 
hird: Marosvásárhely 1658. XI. 8. — Címer: 
azonos az „Ádám de Nagyenyed" család címe- 
rével. — Sándor I. „Cimerlevelek" II. 88. 1. 

Böszörményi. B. Sándor Kraszna vm. assesorá- 
nak 1777. évben használt c. p. — Alsófehér 
vm. It. R. III. 713. 

Böszörményi, 136. T. 7. B. Pál debreceni fő- 
jegyzőnek 1799. évben használt c. p. -— Bi- 
har vm. It. T. P. XVIII. 325. 

Böszörményi de Hirip et Ivácskó. 136. T. 8. B. 
Gergely és fia György, valamint Péter 1635. 
I. 12. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Szat- 
már vm. Monogr. I, köt. 581. 1. — Bereg 
vm. It. 

Böszörményi de Kolozsvár. B. János kolozsvári 
szolgabírónak 1712. évben használt c. p. — 
Címer: páncélos kar karddal. — Gróf Te- 
leki It. 

Bötskei de Szováta. B. Józsefnek 1791. évben 
használt c. p. — Címer: hármas domb közép- 
sőjén egy madár. — Sisakdisz : a madár. — 
Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 139. 

Bövész alias Bűvész. B. János 1649. évben nyert 
c. n. 1. — Pest vm. It. „Nemesi Iratok M. 3." 
— Kőszeghi. 

Brachvogel. B. György és neje Fasching Do- 
rottya s testvérei: Dániel és Ádám 1721. I. 
15, Károly királytól kaptak c. n. 1. — Cí- 
mer : négyeit kék paizs ; 1. és 4. osztályban 
repülésre kész ballábán álló madár; 2. és 3. 
osztályban zöld hársfa. — Sisakdisz: a paizs- 
beli madár. — Takarók : kék — arany, vörös — 
ezüst. — Kk. XXXIII. 302. — Kempelen IL 
427. 

Brada. 136. T. 9. B. András 1629. évben Ferdi- 
nándtól kapott c. n. 1. — Ered. n. 1. Hont 
vm. It. — Hit. másolat Brada Sándor kir. köz- 
jegyző őrizetében, Kismartonban. 

Bradács. 137. T. 1. Br. Mihálynak 1828. évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. „Wicz-mann 
Iratok." 

Bradáts. 137. T. 2. C. p. Szatmár vm, It, Fasc. 
32. actor No. 3. Anno 1822. Nob. 

Brády de Brád. 137. T. 3. Hunyad vmegyei ne- 
mes család. — Címer hitelesítve Dr. Barcsay 
Andor kamarási ősfáján. 

Bragyán. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 249. 
No. 21. — Kőszeghi. 

Braida de Roncecco et Cornigliano gróf. Ma- 
gyar indigenátust 1809. IV. 1. Gróf B. Eu- 
gén a Lajos fia nyert. — Címer: Siebm. W. 
U. A. — Kk. LXII. 865. 

Bran de Gyulafehérvár. Bran — Opra s fiai: Mi- 
hály, Illés és Konstantin 1717. XII. 2. Ká- 
rály királytól kaptak c. n. 1. — Címer : vörös 101 paizsban sárga — zöld hegyen karóra futó sző- 
lőtőke, dus hajtásokkal. — A zárt sisakdisze: 
kar felfelé kardot tart. — Takarók nincsenek 
leirva. — Erd. Kk. VI. 478. 
Ilranavacsky. 137. T. 4. Br. Szubotha s felesége 
Zsarkovics Mária s gykei: Jakab, Pál, 
György — Simon, Gábor — Márk, János, Tó- 
dor és Mária, továbbá Br. Mihály s felesége 
Miletövevics Mária s leánya Anna — Mária 
1751. III. 1. Mária Teréziától kaptak c. n. 1. 

— Kk. XLII. 117. és XLII. 103. 
Branchich alias Gassich. B. Mátyás, György, 

János, László és Borbála 1592. IX. 8. Rudolf 
királytól kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban egy folyó, melyen fehér Menoecros, mind- 
két felső lábában fehér rózsa ágat tartva a 
paizs jobb oldala felé úszik, felette jobbról a 
nap, balról a hold. — Sisakdisz: a paizsbeli 
Menoecros. — Takarók : vörös — ezüst, arany- 
kék. — Csongrád vm. It. 

Brankovich de Jaicza gróf. Br. György s test- 
vére Száva 1683. VI. 7. Lipóttól bárói rang- 
ra emeltettek. — Kk. XVIII. 78. — Báró 
Br. György 1688. IX. 20. Lipóttól grófi mél- 
tóságot nyert. — Kk. XIX. 376. — 1746. 
XII. 2. az- „Amicis" családra Íratott át. — 
Kk. XL. 542. — Az 1683. évben nyert címer: 
vágott paizs, a felső kék mezőben jobbra for- 
dult, kitérj, szárnyú fekete sas kiemelkedően, 
az alsó zöld mezőben vörös ék, ebben arany 
oroszlán. — Két sisak, a jobbon fekete sas, 
a baloldalin arany oroszlán növekvőn. — Ta- 
karók : arany — kék, ezüst — vöröe. 

Brassay. B. Pálnak 1783. évben használt c. p. 

— Cimer: kerek talpú paizjsban zöld mezőn 
ballábon álló jobbra fordult kakas, a paizs- 
főben jobbról a félhold. — Zemplén vm, It. 
Loc. 69. No. 498. 

Brassay. Braschován György nevének „Bras- 
say"-ra való átváltoztatása mellett 1831. XII. 
22. nyert c. n. 1. — Kempelen II. 430. 

Brassay. 1651. évben kapott c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXV. 668. 

Braun de Belatín. B. Artúr pezsgőgyáros ne- 
mességének és előnevének épségben tartása 
mellett, nevét 1903. I. 2. legf. engedéllyel 
..Belatin"-ra változtatta. — Kempelen II. 
430. 

Braunecker báró. 137. T. 5. 1791. I. 27. B. An- 
tal és fiai nyertek c. n. 1. — Kk. LV. 469. — 
Kempelen II. 430. A nemesi címer a bárói cí- 
mertől eltér. 

Braxatoris. C. p. Pest vm. It. Végr. Qklt. 55. 
XI. — Kőszeghi. 

Brayanowijth. 137. T. 6. Br. János a sassini 
vár provisora 1568. XI. 22. Miksa királytól 
nyert c. n. 1. — Eredeti n. 1. Ung vm. It. 

Brázay de Pellérd. 137. T. 7. B. Kálmán orss,-. 
gyűlési képviselő s első felesége Szathmáry 
Vilmától szül. fia: Kálmán s második felesé- 
ge Thury Saroltától szül. leányai: Sarolta és 
Vilma 1906. VIII. 20. Ferenc József király- 
tól kaptak c. n. 1. — Kihird: Baranya vm. 
1907. IV. 8. — Kempelen II. 431. 

Brecht de Brechtenberg. B. József brassói or- vos és tanár 1719. évben nyert c. n. 1. — Tu- 
rul 1911. évf. 160. L 

Brecskovszky. B. János szepesmegyei lakosnak 
1680. évben használt c. p. — Címer: növekvő 
farkas. — Sisakdisz: a paizsalak derékbői. — 
Siebm. W. U. A. 68. t. — Nemességét 1805. 
évben legf. helyen is igazolta, — Kk. LXI. 
804. 

Bréda. B. Andrásnak 1838. évben használt c. p. 
Marosvásárhely városi It. 1838. évi homg. 44. 
1. — Címer azonos a „Balogh de Bánya" csa- 
lád címerével. 

Bredécs. B. András, Márton és Pál 1687. XI. 
19. nyertek c. n. 1. — Kihird: 1688. II. 14. 
Gömör vm. — Dr. Forgón I. 144. 

Brehlovics. B. Mátyás 1632. VII. 15. Ferdi- 
nándtól kaptak c. n. 1. — Címer : jobb haránt 
sárga pólya által két részre osztott paizs; a 
felső kék részben 3 fehér rózsa, az alsó vörös 
részben szintén három fehér rózsa; a sárga 
pólyában hegyével felfelé álló nyílvessző. — 
Sisakdisz: jobbra fordult páva. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Hit. másolat: 
Nyitra vm. It. Proc. Nitt. Op. investig. Nob. 
docum. pária A. pag. 78. 

Brekner de Bmckenthal lásd: Bmckenthál 
báró. 

Brencsán de BaJásfalva. 137. T. 8. B. János 
1792. VII. 25. nyert c. n. 1. — Leszármazást 
lásd: Kempelen II. 432. 

Brenczovics. B. Sándor és fiai: István és János 
1662. VII. 14. Lipóttól nyertek c. n. 1. — 
Kihird : Ung vm. 1663. VI, 26. — Címer : kék 
paizsban zöld mezőn, jobbra fordult, vörös 
ruhás vitéz jobbjában kardot, baljában pál- 
maágat tart, — Sisakdisz: daru felemelt jobb 
lábában követ tart. — Takarók: kék — arany, 
vörös — ezüst. Hit. másolat Ung vm. It, 1725. 
fasc. 126. 

Brenner. 137. T. 9. B. Domokos szepesi prépost- 
nak 1707. évben használt c. p. — Zemplén 
vm. It. Fasc. pol. 197. No. 115. 

Brenner de Brennerberg. B. János — Mihály bras- 
sói senátor s gyermeki 1816. VII. 7. Ferenc 
királytól nyertek c. n. 1. — Cimer: vágott 
paizs; a felső kék mezőben zöld téren követ 
tartó daru, a jobboldali felső sarokban nap, 
balról ezüst csillag; az alsó ezüst metőben 3 
bokros hegy, középsőjére szerpentin ut vezet 
fel s teteje tűzhányó. — Sisakdisz: vörös — 
arany — kék structoU. — Takarók: vörös — 
ezüst, kék— ezüst. — Erd. Kk. XIII. 695. — 
Turul 1911. évf. 160. — Kempelen II. 433. 

Brentano de Cimaroli báró. Indigenátust 1812. 
XI. 28. — Kk. LXIII. 444. — C. p. Pest vm. 
It. Acta pol. ex. 1706. — Kőszeghi. 

Brestyenszky de Bresztyenne. 138. T. 1. Tren- 
csén megyei nemes család; 1749. évben iga- 
zolta nemességét. Kihird: Nyitra vm. 1808. 
IX. 20. — Heves vm. 1832. — Leszármazást 
lásd: Kempelen II. 433—434. 

Bretán de Kávás. 138. T. 2. B. Zakariás 1658. 
évben Kákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — - 
Siebm. W. U. A. 68. t. 102 Bretfeld de Kronenburg báró. 1827. évben nyert 
indigenátust. — Kk. LXV. 291. 

Bretzenheim de Regécz berezeg. 1780. évben 
nyert grófságot; 1790. évben hercegi rangra 
emeltetett; 1827. évi 43. t.-c.-kel indigenátust 
Tcapott. — Címer Siebm. W. U. A, 68. t. 

Breuer. 138. T. 3. B. Sebestyénnek 1646. IV. 
24. Ferdinánd király adott c. n. 1. — Kihird: 
1647. II. 18. Siepes, 17B5. VIII. 26. Liptó és 
1757. VI.13. Pozsony vm. — Szepes vm. It. 
— Kempelen II. 435—436. 

Breuner in Stácz gróf. Báróságot 1550. IV. 12. 
s grófságot 1693. X. 8. nyert; első izben 1688. 
XII. 2. másodízben 1714. X. 4. kapott indige- 
nátust. — Kk. XIX. 420. és Kk. XXXIII. 
353. 362. — Címer : Siebm. W. U. A. 69. t. 

Brezaaóczy. 138. T. 4. B. Ádám s gykei: 1821. 
XI. 23. Ferenc királytól kaptak c. n, 1. — Ki- 
hird: 1822. Pest vm. — Kk. LXIV. 666. és 
Pest vm. It. — Kempelen II. 437. 

Brezányi. B. Miklós és János 1630. I. 23. Fer- 
dinándtól nyertek c. n. 1. — Kempelen II. 
437. 

Brerinay. 1659. IX. 9. nyert c. n. 1. — 0. L. 
1583—1906. sz. a. 

Breznay. B. Mihály s felesége Sütő Katalin 
1634. VI. 17, kapott g. n. 1. — Kihird: Bor- 
sod vm. — Kempelen II. 438. 

Breznay. B. György és Mátyás 1660. III. 5. 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Torna vm. 1660. 
V. 13. — Abauj vm. It. 

Breznay. B. János és neje Palus Ortina 1687. 
XI. 14. Lipót királytól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: Gömör vm. 1690. IV. 21. — Kk. XIX. 
87. — Címer : kék paizsban zöld halmon, ko- 
ronán nyugvó piros mezü kar törökfejes kar- 
dot tart. — Sisakdisz: a paizsalak. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. 
ü. A. 69. t. 

Brezovay de Brezova et Egerfarmos. 138. T. 5. 
B. Mihály, neje Maróthy Katalin gykei: Fe- 
renc, György, József, Mihály és Erzsébet 
1700. V. 14. nyertek c. tx. 1. — Eredeti n. 1. 
Brezovay László birtokosnál Egerfarmoson. 
— C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 108. No. 
1. — Leszármazást lásd : Kempelen II. 438 — 
439. 

Brezovith. B. Györgynek 1601. évben Rudolf 
király adott c. n. 1. — Címer: haránt osztott 
vörös é« ezüst paizsban zöld téren fekete ée 
arany griff jobbjáhan kardot, baljában zöld 
galyat tart. — Sisakdisz: vörös griff a kard- 
dal és gallyal. — Takarók : arany — ezüst, vö- 
rös — fekete. — Szepes vm. It. — Turul 1889. 
évf. 123. 1. 

Brígido de Brezovicz et Marensfeld gróf. Báró 
B. József és Pompejus 1777. évben Józseftől 
nyertek grófságot. — Indigenátust 1787. 
VIII. 21. ée 1827. XIL 28. kaptak. — Kk. 
LIV. 48. és Kk. LV. 601. — Címer: kék paiz.?- 
ban két vizén úszó e vizet okádó szemben levő 
delphin farkukat a magasba emelik, felettük 
egy 6 águ csillag; a 3 sisak disze: a szélsőkön 
1 — 1 delphin, a középsőn kétfejű koronás, fe- 
kete sas kitérj, szárnyakkal. — Takarók: 
kék — ezüst. Briglevics. B. Jánosnak 1624. VII. 10. Ferdi- 
nánd király adott c. n. 1. — Vas vm. It. — 
Címer: vágott paizs; a felső kék mezőben 2 
piros rózsa között liliom; az alsó vörös mező- 
ben zöld téren galamb csőrében olajágat tart. 

— Sisakdisz: növekvő griff jobbjában pálma- 
ággal. — Takarók: kék — arany. — Kempe- 
len 440. 

Brintsán. B. János 1792. VII. 25. nyert c. n. 1. 

— (Alsófejér vm.) — Kk. Erd. XIll. 50. 
Brin^ey de Temesszlatina. 138. T. 6. B. Artúr 

százados és B. Árpád dunagőzhajózási pénz- 
tárnok 1904. VII. 28. nyertek c. n. 1. — Elő- 
név adományozás 1905. II. 3. — Kempelen 
II. 440—441. 

Brivius de Brokles gróf. B. Jakab s fiai Ferenc- 
Mária és Károly 1708. VIII. 15. József ki- 
rálytól címer bővítést kaptak. — Címer: vá- 
gott paizs, melynek felsŐ arany mezejében 
kitérj, szárnyú koronás egy fejű sas jobbra 
repül, a paizs aljában pedig keresztbe tett 2 
medveláb. — Sisakdisz: koronás fekete sas 
kitérj, szárnyakkal balra fordulva. — Taka- 
rók : arány — kék, ezüst — vörös. — Kk. 
XXVIII. 9. 

Brixianus. 1509. évben nyert c. n. 1. — Po- 
zsony város It. 

Bmula alias Szlaniczky. 138. T. 7. B. aliter 
Szlaniczky Mátyás és neje Benczurka Susan- 
na gykei : Márton, György, János, Miklós, 
Susanna és Sóphia 1681. VI. 15. Lipót ki- 
rálytól nyertek c. n. 1. — Kihird : Árva vm. 

— Ilit. másolat: Árva vm. It. II. Nob. Arm. 
No. 3. 

Brockbausen báró. B. János — Jakab 1760. VII. 
5. nvert báróságot. — liidigenatu&t 1722. VI. 
13-án kapott. — Kk. XXXII. 601. 609. — 
Címer: ezüst paizsban zöld téren egy gyü- 
mölcscsel megrakott cseresnyefa. — Taka- 
rók : vörös — arany. Siebm. W. U. A. 69. t. 

Brodanovics alias C5supics. Cs. Ignác s gykei : 
Miklós és ErMébet 1792. VII. 26. nyertek 
c. n. 1. Kk. VIII. 244. — Címer : négyeit 
paizs; 1. és 4. ezüst osztályban zöld téren kék 
ruhás vitéz jobbjában egy közepén megtört 
lándzsát tart, melynek hegyére törökfoj van 
tűzve; a 2. és 3. arany és vörös jobb haránt 
osztott részben zöld téren a paizs színeiben 
váltakozó oroszlán. — Sisakdisz: a paizsbeli 
színű oroszlán. — Takarók : kék — ezüst, vö- 
rös — arany. 

Brodaricb de Jerosin. 138. T. 8. B. István egy- 
házi jogi doktor, pécsi kanonok s általa test- 
vére B. Mátyás és ennek fiai: Ferenc és Elek 
1517. III. 25. Lajos királytól címerbővitést 
nyertek. — Turul 1884. évf. 106. 1. — Ered. 
n. 1. báró Tallián Dénes őrizetében. 

Brodarovicb. 1610. IX. 10. kapott c. n. 1. — 
Bars vm. 1. 

Brodszky. C. p. Pest \'m. It. polg. per. fasc. 190. 
No. 42. — Kőszeghi. 

Broecken. C. p. Pest vm. It. Végr. okit. 1066. 
XI. — Kőszeghi. 

Brogyányi de Brogyán. Címer : koronán nyugvó 
bástya; jobbról félhold, balról 6 águ csillag; 
sisakdisz a bástya, azonban a csillag van jobb- 103 ról s a félhold balról. — Brogyani Imre fő- 
birónak 1844. évben használt c. p. — Nyitra 
vm. It. Nob. X. 644. 

Broniszlay. Broniszlav erdélyi alvajdán^tk 1455. 
évben használt c. p. — Címer: kerektalpu 
paizsban ogy unicornis növekvőn. — Gróf 
Teleki It. 666. 

Brosenbaoh. B. Károly hadbiztos, felesége Sal- 
vadori Lukrécia, fiai: Károly, Ágost, József 
és Vilmos valamint leánya Anna 1841. V. 21. 

• -magyar njomosséget ós címert nyertek. — Ki- 

"hird: Komárom vm. 1841. X. 4. — Heves és 
Külsőszolnok vm. 1842. XII. 16. — Dr. Ál- 
dásy „Címereslevelek" 366. 1. — Cíníer: hasí- 
tott paizs jobb vörös mezejében, zöld téren 5 
ormós, 2 sor ablakkal s kapuval ellátott vár, 
melyen 3 liárom ormós bástya van ; a köibelső 
bástyán páncélos kar karddal van elhelyezve; 
a bal kék részben sziklacsoport felett, a paizs 
felső jobb sarkában levő nap felé egy fekete 
sas repül. — Takarók: kék — arany, piros — 
ezüst. — Siebm. W. U. A. 70. t. 

Brosonszkey. B. Jabak és társai 1644. VII. 4. 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 

Erósz. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 254. 
No. 24. — Kőszeghi. 

Brotár. B. Ferenc dersi iskolamesternek 1806. 
évben használt c. p. — Címer: kerek talpú 
paizsban kar karddal. — Gróf Teleki It. Sí- 
mén oszt. 1806. 

Broun de Camus gróf. B. Ulysscs 1752. VII. 21. 
nyert indigenátust. — Kk. erd. X. 76. — 
Kempelen II. 442. 

Brozure. B. Gergely és társai 1659. VIII. 22. 
Barcsay Ákostól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
B. Szolnok vm. 1661. II. 10. — Címer: azo- 
nos a ,.Boda" (1659.) család címerével. — 
Sándor I. „Címerlevelek" II. 96. 1. 

Bruckenthal de Bruckenthal báró. 138. T. 9. és 
139. T. 1. Eredeti neve Brekner volt; Brek- 
ner Mihály leschkirchi királybíró s neje Hei- 
dendorffi Conrád Zsuzsannától szül. gykei: 
Mihály, Sámuel. Erzsébet, Anna, Rebeka és 
Katalin 1724. VI. 8. Károly királytól kaptak 
e. n. 1. — (Erd. k. k. VII. 470.) Bruckenthal 
Sámuel és felesége Klokner Zsófia 1762. III. 
1. Mária Terézia által bárói rangra emeltet- 
tek; (Erd. Kk. XI. 21.) ezen ág kihalván, 
testvérének gykei: Mihály főkormsz. b. t. t. 
85:ász főispán és szebeni királybíró, továbbá 
Károly főkormsz. fogalmazó és Márton vasas 
czredbeli főhadnagy 1790. XI. 18. bárói mél- 
tóságra emeltettek. (Erd. Kk. XIII. 9. és 
LV. 91.) — Kempelen II. 442—444. 

Bruckner. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 299. 
XT. — Kőszeghi. 

Bmdem de Wallon báró. 139. T. 2. Mária Te- 
rézia B. József alezredesnek 170. II. 11. bá- 
rói diplomát ad. — (Turul 1897. évf. 96. 1. — 
Indigenátus B. József és gykei: 1778. TI. 8. 
nyertek. Kk. LI. 38. 

Brullyai. B. András és István valamint 815 tár- 
sa 1658. TI. 10. Rákóczy fejedelemtől nyertek 
c. n. 1. — Kihird: Marosvásárhely 1658. XI. 
8. — Címer azonos az „Ádám de Nagyenyed" család címerével, — Sándor I. „Cimerlevelek" 
TI. 88. 1. 

Brnlyai de Bmlya. B. Györgynek 1753. érben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban szív- 
ből kinövő 3 rózsa, melyek középsőjén egy 
madár ül csukott szárnyakkal. — Alsófehér 
vm. It. D. T. 261. 

Brument de Jersznik. B. Jakab és gykei 1810. 
II. 16. nyertek c. n. 1. — Kk. LXIT. 997. és 
Krassó-Szörény vm. It. — Címer: négyeit 
paizs 1. és 4. eiüst mezejében zöld alapon, 
szemközt álló kék ruhás, ezüst öves és zsinó- 
ros, kék fityegős, menyétkucsmás, fekete csiz- 
más magyar vitéz jobbjával vörös — fehérrel 
négyszer vágott szalagon függő arany érmet 
tart. A 2. és 3. kék mezőben zöld alapon, jobb- 
ra fordult pelikán 3 fiát eteti. — Sisakdisz: a 
paizsbeli vitéz növekvőn. — Takarók: kék — 
ezüst. 

Brunay. B. Mihály 1634. évben nyert c. n. 1. — 
Nyitra vm. It. 

Bmnner. C. p. Pest It. polg. per. fasc. 205. No. 
34. — Kőszeghi. 

Brunswik de Korompa nemes és grrőf. 139. T. 3. 
és 4. Nemessége 1598. évben Nyitra vm.-ben 
hirdettetett ki. — 1775. X. 7. B. Antal, 1790. 
XT. 18. pedig B. József grófi rangra emeltet- 
ték. — Kk. V. 178. LV. 122. — A grófi ág ki- 
halt. — Leszármazást lásd: Kempelen 11. 
444—447. 

Bruszik. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 71 — 
72. No. 11. — Kősí,eghi. 

Bráz de Lúgos. B. Gergely Rákóczy György fe- 
jedelemtől kapott c. n. 1. — Címer: páncélos 
kar törökfejes karddal. — Siebm. W. S. A. 
194. t. — Leszármazást lásd: Kempelen TI. 
448. 

Brtthl. B. György — Fülöp s neje Huber Kata- 
lin gykei : János, Ádám, Xavér. Magdolna és 
Terézia 1759. XII. 28. Mária Teréziától nyer- 
tek c. n. 1. — Címer : vágott paizs felső ezüst 
mezejében szárnyas sárkány repül, az alsó 
kék mezőben összefordult 2 arany oroszlán a 
paizs talpához támasztott egyenes pallost 
tart. — Sisakdisz: 2 fekete sasszárny között 
6 águ arany csillag. — Takarók: arany — 
kék, ezüst— kék. — Kk. XLV. 212. 

Brükler de Széplak. 139. T. 5. B. Mihály buda- 
pesti ügyvéd 1907. VII, 10. Ferenc József ki- 
rálytól nyert c. n. 1. — Elönév adományozás 
1908. XT. 13. — Leszármazást lásd: Kempe- 
len II. 449. 

Brüll de Domony. B. Miksa kir. tanácsos, föld- 
birtokos 1882. I. 8. nyert c. n, 1. — Kihird: 
Peet vm. 1883. — B. Ödön földbirtokos és 
fiai : Miksa és Ede 1900. ITT. 30. nevüket „Do- 
mony"-ra változtatták. — Pest vm. It. N. L. 
II. 28. — Leszármazá?:: Kempelen TI. 449. 

Bryganth de Brassó. 139. T. 6. B. György 1516. 
XI. 19. Lajos királytól kapott c. n. 1. — (Le- 
leszi kapt. It.) — Dr. Áldásy 28. 1. 

Bi'i de ITjwékely. 139. T. 7. B. Jakab 1650. I. 16. 
Rákőozv Györgytől nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXIV. 263. 

Bubanovkts. B. Tamás 1791. IV. 28. Lipóttól 104 nyert c. n. 1. — Kk. LVI. B98. — Cimer: jobb 
haránt ezüst pólyával vágott paizs alsó vörös 
részében hármas zöld halomra fektetett kard 
€gy nyílvesszőt vág ketté, felette a félhold; 
a felső zöld részben a pólyán felfelé futó 
arany szarvas, előtte 6 águ arany csillag. — 
Sisakdisz.': 2 fekete sasszárny között hfetágu 
aranj' csillag. — Takarók: vörös — ezüst, 
zöld — arany. 

Bubla de Ábrahámfalva. C. p. Pest vm. It. Polg. 
per. fasc. 170. No. 88. — Kőszeghi. 

Bubna de Uttitz gróf. 139. T. 8. B. Henrik, Já- 
nos, Kuno és Jarosláv 1644. VII, 18. kap- 
tak grófi diplomát. — Indigenátust 1840. évi 
51. t.-c.-kel B. Károly nyert. 

Buccellini gróf. B. Gyula — Frigyes 1683. évben 
emeltetett grófi rangra. — B. Frigyes 1687. 
évi 28. t.-c.-kel indigenátust nyert. — Címer : 
Siebra. W. IJ. A. 71. t. 

Huchenbergh báró. B. János — Ferenc lovag, ka- 
pitány 1699. VI. 21. Lipóttól báróságot nyert. 
Címer: négyeit paizs sziv paizszsal; 1. és 4. 
arany mezőben hármas hegyen egy-egy bikk- 
fa; a 2. és 3. ezüst mezőben egy-egy csillag. 

— A szivpaizsban, melynek színe nincs le- 
irva, koronás arany sas lábaival holdat tart. 

— Két sisak: l-nek dísze fekete — arany és vö- 
rös — ezüst i-ászlók között lándzsára tűzött 
törökfej, a 2-nekdisze vörös — ezüsttel és fe- 
kete — aranynyal vágott sasszárnyak között a 
bikkfa. — Takarók: fekete — arany, vörös — 
ezüst. — Kk. XXV. 214. 

Buchholz. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 1545. 
XI. — Kőszeghi. 

Buchner. 0. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 111. 
No. 15. — Kőszeghi. 

Buchy. B. István és társai 1609. IX. 9. B. Gá- 
bortól nyertek c. n. 1. — Címer: azonos a 
„Baki" (1609.) család címerével. — Hit. má- 
solat Bihar vm. It. 

Bucsaliázy. C. p. Pest vm. It. Polg. per. fasc. 
108. No. 13. — Kőszeghi. 

Bucsányi. 139. T. 9. B. Györgynek 1705. évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. Fasc. jur. 
53. No. 496. 

Bucsányi de Bucsány. 140. T. 1. Siebm. W. sze- 
rint Bucsányi Pálnak 1595. -évben használt c. 
p. a Szendrei család It.-ban őriztetik s követ- 
kező címert tünteti fel : kerektalpu paizsban 
szarvaival felfelé állított félhold s felette egy 
6 águ csillag. — Sisakdisí.': a paizsalak. — 
Ettől eltérő címert használt B. Ádám 1788. 
évben Nyitra vm. It. Nob. X. 667. — Leszár- 
mazást lásd: Kempelén II. 451 — 452. 

Bucsi. B. Job erd. kir. táblai jegyzőjének 1729. 
és 1730. években használt c. p. — Címer: ke- 
rek paizsban balra fordult kar karddal. — 
Alsófehér vm. It. K. VI. 166. 170. és 172. sz, a. 

Biicsi de Vajdahunyad. B. Jánosnak 1773. év- 
ben és B. Mihály vajdahunyadi nótáriusnak 
1798. évben használt és megegyező c. p. — Cí- 
mer : kerektalpu kék paizsban kar kezében ko- 
saras kardot tart. — Alsófehér vm. It, R. III. 
887. és 907. sz. a. 

Bucsi de Elefánt. 140. T, 2. B. Antalnak 1820. 
í's 1Ö44. évben használt c. p. — Nyitra vm. It. Fasc. VIII. 561. és Nob. VIII. 608. sz. 
alatt. — A család egyes tagjai a „Felső-Ele- 
fanthi" előnevet is használták. 

Búcz de Barátos. B. Istvánnak 1651. II. 10. Rá- 
kóczy György adott c. n. 1. — Erd. Kk, XXV. 
327. — Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." 94. 1. 

Buezkó. B. József plébánosnak 1813. évben hasz.- 
nált c. p. — Cimer: fészkében ülő pelikán 
vérével fiait táplálja. — Sisakdisz: növekvő 
magyar vitéz jobbjában karddal, balját csi- 
pőjén pihenteti. — Nyitra vm. It. Nob. VII. 
496. 

Buczurka. B. László aradi kereskedőnek 1760. 
III. 25. Mária Terézia ad. c. n. 1. — Címer: 
vörös pólyával jobb haránt vágott paizs alsó 
mezeje ezüsttel és kékkel kockás, hosszában 
7, aljában 6 kocka. A vörös pólyában 3 drága- 
köves aranygyűrű, a felső arany mezőben vö- 
rös rózsa. — Sisakdisz: arany szalaggal, me- 
lyen a paizsbeli gyürü függ, összekötött 2 
bivalyszarv. — Kk. XLV. 30. — Kempelén 
II. 453. 

Bud de Szalonta. B. Mihály és fí^ai János és 
Illés 1649. IX. 20. Rákócz-y fejedelemtől 
kaptak c. n. 1. - Kihird : Bihar vm. 1650. 
VIII. 16. — Dr. Áldásy „Címereslevelek" 
189. L 

Buda. B. György és István imecsfalvai lakosok 
1608. évben nyertek c. n. 1. — Hit. másolat 
Bihar vm. It. Lt. 1905. B. 

Buda. B. Gergely 1690. VI. 10. kapott c. n. 1. - 
Kihird: 1691. III. 6. Abauj vm. — Cimer: 
kék paizsban zöld halmon két fehér galamb, 
egyik békés, másik harcias helyzetben kitérj, 
szárnyakkal, egymás ellen küzdve, a baloldali 
jobbjával, a jobbooldali ballábával egymással 
viaskodnak. — Takarók: kék — arany, vörös — 
ezüst. — Abauj vm. It. — Kempslen 11. 454. 

Buda. B. Péternek a XVIII-ik században hasz- 
nált c. p. — Címer: a paizs jobb oldala felé 
fordult egyszarvú. — Sisakdisz: a paizsalak 
növekvőn. — Benkó „N. Cs. Nagykőrösön" 
57. 1. 

Buda de Galacz et Hlye. 140. T. 3. B. Józsefnek 
1781. és 1792. évben használt c. p. — Hu- 
nyad vm. It. 1781. évi homg. 13. 1. és 1792. 
évi homg. 14. 1. 

Buda de Nagynyires. B. János 1658. VIII. 7. 
Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVII. 592. és Szatmár vm. It. 

Buda de Nagy-Szerénd. 140. T. 4, Báthory Ist- 
ván 1583. IV. 12. B. Jánosnak, testvéreinek 
Jánosnak és Miklósnak régi nemességükei 
megerősítve, címert adományoz. — Dr, Ál- 
dásy „Címeres levelek" 71. 1. 

Budaházy de Budaháza et Veskócz. 140. T. 5. 
B. B. 1612. évi c. p. után. — Szatmár vm. 
Monogr. I. köt 582. 1. 

Budai. 140. T. 6. B. János és Ferenc testvérek 
1676. X, 30. Báthory Istvántól nyertek c. n, 
1. — Ered, n. 1. Sz. Nemz, Muz. S.-Sztgyör- 
gyön 109—1891, sz, a. 

Budai. B, István asszonynépei ref. papnak 1804. 
évben használt c. p. — Címer: háromszögű 
paizsban jobbra fordult madár. — Sisakdisz: 106 kar kezén egy balra fordult galamb ül. — 
Alsófchér vm. It. D. IV. 80B. 

Budai de Alpestes. 1647. V. 10. Rákóczi György- 
től kapott c. n. 1. — Erd. Kk. XXIII. B4. — 
Címer: kék paizsban zöld ruhás magyar vi- 
téz oldalán kardhüvely, jobb kezében kard, 
baljában törökfejet tart. — Takarók : kék — 
arany, vörös — ezüst. — Siebm. W. S. A. 72. t. 

Budai de Bá^on. B. János 1614. VII. 14. Beth- 
len Gábortól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. VII. 
327. 

Budai de Bereeztelke. B. Mihály s felesége Rá- 
bák Erzsébet, gykei : Péter és Zsófia 1698. I. 
25. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban sisakon álló daru jobbjában gömböt 
csőrében papírtekercset tart. — Erd. Kk. I. 
205. — Pálmay .,Marostorda vm. N. Cs." 33. 

Budai de Bereeztelke. B. Zsigmond 1720. XII. 
2. Károly királytól nyert c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban balra fordult arany griff jobb 
lábában ezüst gyürüt tart. — Zárt sisak. — 
Takarók : kék — arany, vörös — ezüst. — Erd. 
Kk. VII. 148. — Kempelen II. 456. — B. 
Mihálvnak 1756. évben használt c. p. Pálmay 
It. XVIII. 1582. 

Budai de Berzova. B. András 1655. VII. 7. Rá- 
kóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Erd. Kk. 
XXVI. 605. 

Budai de Eadem. 140. T. 7. B. Zsigmondnak 
1730. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
gr. T. Sándor oszt. 1730. 

Budai de Pethend. 140. T. 8. B. Osváld 1454. 
IX. 18. László királytól kapott c. n. 1. — O. 
L. 87—1899. — Turul 1901. évf. 85. 1. 

Budai de Ujtorda. B. János 335 társával 1619. 

VIII. 25. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. — 
Ered. n. 1. Ref. egyház It. TJjtordán. — Cí- 
mer: azonos az „Ajtoni" család címerével. 

Bnday. B. Andrásnaic 1361. évben használt c. p. 
Vatikáni It. Róma. — Dr. ScháfFer közlése. 

Buday. 140. T. 9. B. János 1622. IX. 30. Ferdi- 
nándtól nyert c. n. 1. — Ered. n. L családi It. 
Miskolc. 

Buday. B. András s fiai : István és András 1635. 

III. o. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Esztergom vm. 1836. és Veszprém vm. 1739. 
VI. 4. — Kempelen II. 455. 

Buday. 141. T. 1. B. István s testvérei: Ger- 
gely, János és Péter 1649. V. 16. Ferdinánd- 
tól kaptak c. n. 1. — Kihird: Torna vm 1650. 

IX. 13. — Hit. másolat Bihar vm. It. N. P. 
25. 

Buday. B. Péter és neje Szarka Zsuzsanna 1662. 
VIL 29. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Pest vm. 1665. VI. 11. — Címer: kék paizs- 
ban zöld téien magyar öltözetű, kalpagos férfi 
nyiljával egy a paizs jobb oldalán levő zöld 
fa tetején ülő madárra céloz. — Sisakdisz: 
magyar vitéz jobbjában zászlót tart, balját csí- 
pőjén pihenteti. — Siebm. W. U. A. 71. t. 

Bnday. B. István és neje Mészáros Katalin 1665. 

IV. 8. Lipóttól Kaptak c. n. 1. — Kihird: Sza- 
bolcs vm. 1665. IX. 11. — Címer: kék paizs- 
ban zöld téren fehér farkas nyakán át nyi- lazva. -- Sisakdisz: a paizsalak derékbői. — 
Siebm. W. U. A. 71. t. 
Buday. B. Ádám ezredes 1749. II. 5. Mária Te- 

réziától nyert c. n. 1. — Címer: vörös paizH- 
ban koronás arany oroszlán jobb lábában 
karddal, bal vállán 7 zászló egy csomóban, a 
legkülső ezüst szinü zászlóban: kék mezőben 
arany lant. — Sisakdisz: 2 fekete sasszárny 
között kiemelkedő páncélos ée piros stnic- 
tollas, sisakos vitéz jobbjában karddal. — Ta- 
karók : vörös — arany, vörös — ezüst. — Kk. 
XL. 279. — Kempelen II. 456. — Siebm. W. 
eltérő címert közöl. 

Buday. B. János és Áron 1821. V. II. nyertek 
c. n. 1. — Erd. Kk. XIV. 158. 

Buday de Bátor nemes éfl báró. 141. T. 2. és 3. 
B. Ignác lovas kapitány, apja Gábor s Gábor 
gykei : Mihály gránátos lovas főhadnagy, Jo- 
zefa és Katalin, végül Ignácnak felesége gróf 
Renáró Máriától szül. fia: András 1797. IX. 
29. Ferenctől nyertek c. n. 1. — (Kk. LIX. 
755.) — Fentemiitett B. Ignác és fia 179S. 
VIII. 31. „Bátori" előnévvel bárói méltóság- 
ra <:>meltettek. — (Kk. LIX. 759.) és Pest 
It. „Nemesi Irat^yk" B. 33. — Kempelen TI. 
456. 

Buday de Bölse. 141. T. 4. Leszármazását az 
1616. évben élt B. Istvántól hozza le. — A 
család többféle címert használ u. m. Siebm. 
W. ü. A. Suppl. 18. táblán a Következő cí- 
mert közli : 3 ormós kőfalból kinövő grff jobb- 
jában karddal s baljában pálma ággal. — Si- 
sakdisz: a paizsalak. — A M. Nemz. Zseb- 
könyv II. 133. lapján a következő címert 
közli : ezüst szegélyű kék ovál paizsban arany 
griíT jobb lábában hegyével felfelé álló 3 ezüst 
nyílvesszőt tart. — Takarók: vörös — ezüst. 
Kék — arany barokkstilben. — A címerből a 
két oldal felé griffek emelkednek ki előlábai- 
kig, közöttük nagy liliomos korona lebeg. — 
Az általunk hozott „Buday de Böls?" címer 
Szatmár vm. It. kötet 51. írom. 43. 1841. Ne- 
mesi iratok között őriztetik. 

Buday de Kálmánd. B. Orbán 1625. V. 7. Beth- 
len Gábortól nyert c. n. 1. — Címer: nék 
paizsban zöld dombon féllábán álló daru jobb- 
jában lúdtollat s csőrében zöld galyat tart. — 
Sisakdisz: 6 águ arany csillag. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Erd. Kk. XIII. 
20. 

Buday alias Török. B. Mihály, felesége Csáb- 
rághy Katalintól szül. gykei: Zsigmond és 
Magdolna 1628. évben nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird : 1754. — Pest vm. It. Nemesi Iratok „B. 
33." — Kőszeghi S. 

Budimirovics. B. János őrnagy 1813. XII. 4. 
Ferenc királytól nyert c. n. 1. — Kk. LXIII. 
609. 

Budinszky. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 
270. No. 1. Kőszeghi S. — B. Menyhértnek 
1720. évb:Ti használt c. p. Nógrád vm. It. Pro- 
ces terminati IV. 222. — Címer: tojásdad 
paizsban repülő galamb csőrében olajággal. 
— Sisaicdisz a paizsalak. 
Bndjács de Míkusócs. A család nemessége 1806. 106 IX. 17. Temes vm. lett kihirdetve. — Címer: 
kék paizsban balról egy ketté vágott emberi 
láb, a vágás alatt rabbi lince lánccal s előtte 
aranynyelü balta; a paizsfőben jobbról a fél- 
hold, balról 6 águ arany csillag. — Sisakdisz : 
arany oroszlán növekvőn. — Takarók : vö- 
rös — arany. — Siebm. W. U. A. 72, t. 

Bufnya. B. Ignác és János zarándmegyei lako- 
sok s Ignác fiai: Péter, Mihály, Illés és 
György s János fia Illés 1702, VII. 22, Lipót- 
tól nyertek c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
zöld gj^epen álló 2 fa között futásra Kész 
szarvas. — Sisakdisz : a szarvas növekvőn. — 
Ta'karók: vörös — ezüst, kék — arany, — Erd. 
Kk. IV. 454. — Kempelen II. 462. 

Bngáiiyi. 1?. József s gykei 1804. VI. 8. Ferenc- 
től nyertek c, n. 1, — Ek, LXI. 430 és Nyitra 
vm. It. — Címer: négyeit paizs; 1. és 4. vörös 
mezőben 4 habos pólya, az egészen befelé for- 
dult 8 a legalsó ezüst pólyára hágó oroszlán; 
2. és 3. kék mezőben zárt kapuval ellátott há- 
rom bástya. - — SisaKdisz: 2 fekete sasszárny 
között páncélos kar karddal. — Takarók : vö- 
rös — arany, kék — ezüst. — Kempelen II. 4G3. 

Bugár. B. György és fiai: Péter és Miklós 1662. 
VTI. 20. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Pozsony vm. 1663. IV. 17. — Címer: kék 
paizsban zöld téren vörös ruhás magyar vi- 
téz oldalán kardhüvely, jobbjában 3 búzaka- 
lász, baljában kard, melynek hegye a földnek 
van szögezve, — Sisakdisz: vörös mezü kar 
3 buzakalásszal. — Takarók: kék — arany, vö- 
rös — ezüst. 

Bugár. 141. T. 5. B. András 1713. IX. 27. Ká- 
roly királytól kapott c. n. 1. — Kihird: Po- 
zsony vm. 1714. — Kk. XXX. 107. — Kempe- 
len II. 463. 

Bugarin de Brezowycza. 141. T. 6. 1593. III. 1. 
B. Boldizsár, neje Ziny Anna gykei: András, 
Katalin, Dorottya ós testvére Miklós régi ne- 
mességük megerősítése mellett Rudolf király- 
tól címert nyertek. — Ered c. n. 1. Bugarin — 
Horváth család It. Dr. Áldásy .,Címeré8leve- 
lek" 81. 1. 

Bugyal de Alsónádasd. B. Györgynek 1741, év- 
ben használt c, p. — - Címer: kerektalpu paizs- 
ban kar egy élével jobbfelé fordított hand- 
zsárt tart. — Sisakdisz: kettős kereszt. — 
Hunyad vm. It. 1741. évi homg. 15. 1. 

Bugyul de Magyar— Brettye. 141. T. 7. B. János 
s testvére B. István 1667. XI. 16. Apaffy fe- 
jedelemtől kapott c. n. 1. — Kihird: Hunyad 
vm. 1668. IX. 7. — Siebm. W. S. A. 72. t. 

Bujanovics de Aggtelek. 141. t. 8, B. János és 
gykei: Jakab, Vince, Károly, Lukács, János, 
Katalin és Anna 1783. I. 3. Józseftől nyertek 
c. n. 1. — Kk. LII. 302, 331, — Kempelen II. 
464. 

Bujdosó alias Nagy. B, István, felesége Fajgel 
Erzsébet s leánya Sára 1698, II. 18, nyertek 
c, n, J. - Kihird: Torna vm. 1698. XIL 9, 
— Kempelen II. 465, 

Bukó. 141, T. 9. B, Bálintnak 1725. évben hasz- 
nált c. p. — Zemplén vm. It. Fa&o. jur. 33. 
No. 87. Bukovics. B. Mátyás 1693. V. 11. Lipóttól nyert 
c. n. 1. — Kihird: Gömör vm. 1693. — O. L. 
1583 — 1906. — Címer: kék paizsban korona, 
melyen 3 hegyével felfelé álló nyílvessző me- 
gyén keresztül. — Sisakdisz: 2 farkú arany 
oroszlán két melső lábaiban lándzsát tart. — 
Takarók: kÓK — aranj% vörös — ezüst. — Siebm. 
\V. 

Bukovinszky de Bukovina. 142. T. 1. B. János- 
nak 1673. VI. 27. Lipót király adott c. n. 1. 
— Kihird: Árva vm. — Kk, XV. 541. — B. 
József orvosnak 1851, évben használt c, p. el- 
tér az általunk közölt címertől. — Zemplén 
vm. It. „Örök vallások" V. köt. 26. 

Bukovszky gróf. 1739. III. 23. részesült indige- 
nátusban. — Kk. XXXVIII. 210., 211, — Cí- 
mer: kék paizsban arany kerék hiányzó felső- 
részszel, melynek helyén arany kereszt áll. — 
Sisakdisz : 3 ezüst structoU. — Takarók : 
kék — arany. 

Bukur de Szevesztrény. B. Csora 1708. VI. 21. 
Lipóttól kapott c. n. 1, — Címer: kék paizs- 
ban zöld gyepen párduc áll, mely mellső lá- 
baival kardot tart felfelé. — Sisakdisz: a 
paizsalak. — Takarók: vörös — ezüst, kék — 
arany. — Erd. Kk. V. 325. — Kempelen 11. 
466. 

Bukvay. B. Péter 1694. V. 24, nyert c. n, 1. — 
' Kempelen Ti. 466. 

Bukovich. B. Illés s neje Franciskovich Mária 
s fia Lukács 1741. X. 28. Mária Teréziától 
kaptak c. n. 1. — Kihird: 1742. IV. 30. Bács 
vm. — Címer: ezüst pólyával, melyen vörös 
markolatú kard fekszik, vágott kék paizs, fel- 
ső részében 2, alsó részében 1, összesen 3 
arany csillag. — Sisakdisz: vörös ruhás, kék 
kucsmás magyar vitéz jobbjában karddal. — 
Takarók : kék — arany, vörös — ezüst. — Kk. 
XXXIX. 204. — Kempelen II. 467. 

Bulatovieh. B. Szaniszló kapitány 1817. VIII. 
14. Ferenc királytól nyert c. n. 1. — Kk. 
LXIV. 113. — Címer: négyeit paizs; 1, és 4. 
zöld mezőben barna ruhás, vörös hajtókás kai* 
karddal: 2, és 3, mező ezüsttel és vörössel öt- 
ször vágva, a 3 vörös pólyában 3 csillag. — 
Takarók : zöld — ezüst, vörös — arany. — Kem- 
pelen II. 467. 

Bulits. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 158. 
No. 66. — Kőszeghi S. 

BulK C. p. Pest vm. It. Polg. per. fasc. 167. 
No. 20. — Kőszeghi S. 

Bultsesti. Címer: kerektalpu paizsban kétfarku 
jobbra fordult oroszlán jobbjában két liliom- 
mal. — Siibm. W. S. A. 72. t. 

Bulyevity. C. p. Pest vm. It. „Hertelendy ira- 
tok" fasc. 1. — Kőszeghi S. 

Bulyovs/ky de Dulicz et Gyulafalva. Turócz- 
megyei nemes család. — B. Ferenc nógrádi 
főjegyző később hevesmegyei alispánnak 1683. 
évben használt c. p, — Címer: zöld téren ma- 
gyar vitéz jobbjában kardot tart, a paize fel- 
ső bal szögében 6 águ csillag, — Siebm, W. 

IT, A, 73. t. 

Bunics. B, János s gykei 1694, VII. 30, Lipót- 
tól nyertek c. n, 1. — Vas vm. It, — Címer: 107 k(*'k i:aizsl)aii zöld téren kótfarku oroszlán 
jobbjában törökfejes kardot tart. — Sisak- 
disz: növekvő oroszlán mellső lábaiban két- 
fejű fekete sasos vörös zászlót tart. — Taka- 
rók: kék — arany, vörös — ezüst. — Kk. XLVI. 
453. — Kempelen II. 468. 
Hnntcs. B. Keresztély — Elek s gykei : Ádám, 
Péter, Pál, Balázs, Ambrus, Ferenc és Engel- 
bert 1715. VIII. 17. Károly királytól kaptak 
e. n. 1. — Címer : négyeit paizs gömbölyű kék 
szív paizszsal, melyben követ tartó, balra for- 
dult daru; 1. és 4. vörössel és ezüsttel kocká- 
zott mező; 2. és 3. arany mezőben 3 zászló 
vörös.sel és ezüsttel vágva. — Sisakdisz: a 
paízábeli zászlókhoz híisonló 6 zászló között a 
paizsbeli daru. — Takarók: bibor palást fe- 
kete szegélylyel, felső részein csomóba kötve. 

— Kk. XXXI. 58. — Kempelen II. 469. 
Buny. B. Mihály kir. ítélőtáblai jegyzőnek 1630. 

évben használt c. p. — Címer: páncélos kar 
egyenes karddal. — Alsófehér vm. It. K. II. 
604. 

Bunyevácz de Jaskova. B. Fülöp károlyvárosi 
ülnök s felesége. Pavek Dorottyától szül. 
fiai: János. Fülöp, Tamás, Miksa, István és 
Lajos 1808. X. 16. Ferenc királytól nyertek 
c. n. 1. — Kk. LXII. 944. — Címer: négyeit 
paizs; az 1. és 4. arany mezőben zöld halmon 
romladozó, négyszögletes torony; a 2. és 3. 
kék mezőben 3 csillag. — Sisakdisz: 3, fehér — 
vöi-ös — zöld structoU. — Takarók: kék — 
arany. — B. Vladislow, jáskovai birtokos 
1875. V. 18. a. „Jáskovai" előnév adományo- 
zásában részesült. — Kempehn TI. 469. 

Bunyik. B. György s általa felesége nemes Po- 
lyák Katalin s gykei: Imre Ferenc és Mihály 
1717. I. 13. Károly királytól nyertek c. n. 1. 

— Címer: vágott paizs, az alsj vörös mező- 
ben levágott török fej fehér turbánnal a 
felső zöld mezőben jobbról török mecset, 
csúcsán félholddal, a mecset ajtajában zöld 
ruhás vitéz jobbjában kardot, baljában lánd- 
zsát tart. — Sisakdisz : ugyanezen vitéz kék 
ruhában. — Takarók: zöld — vörös, kék — 
ezüst. — Kk. XXXI. 339. — Kempelen 
II. 469. 

Bunyik de Kis-Hind. 142. T. 2. B. Benjámin- 
nak 1 792. évben használt c. p. — Zemplén 
vm. It. fasc. ;ur. 93. No. 98. — B. József 
pozsegamegyei szolgabírónak 1830. évben 
használt s fentivel megegyező c. p. — Nógrád 
vm. It. Nob. XIII. 1831. 3. 

Hnnyitay. 142. T. 3. B. Mihálynak 1660. V. 17. 
Lii)óttól nyert c. n. 1. — Kihird : Zemplén 
vm. 1660. VIII. 12. — Hit. másolat Zemplén 
vm. It. fasc. Nob. 1. No. 90. 

Bunyody de Árpáshalom. B. Ferenc magyar 
testőr, kapitány s gykei: Adolf és Mária — 
Anna 1891. XII. 3. nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: 1892. Pest vm. — Pest vm. It. N. L. I. 
467. — Kőszeghi S. 

Buócz de Dolina et Rakó. C. p. Pest vm. It. 
polg. per. fasc. 174. No. 36. — Turócmegyei 
nomes család. — Cimer : kék paízsban hármas 
zöld halmon repülésre kész galamb, zöld gallyal a csőrében. — Si&akdisz: a paizsalak. 
— Takarók : kék — ezüst, vörös — ezüst. — 
Siebm. \V. U. A. 73. t- 

Burchurd — Bélaváry de í^zikava. 142. T. 4. 
B. János fiai: Gusztáv és Konrád a „Burchard 
— Bélaváry" kettős név viselhetésére és a 
Ferdinánd által Szikavai Bélaváry György 
részére 1557. évben megújított címer használ- 
hatására 1891. XI. 23. I. Ferenc József ki- 
rály adott engedélyt. — Turul 1894. évf. 
38. 1. 

Burda de Lemény. B. Mányi 1668. VIII. 7. 
Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Szatmár 
vm. It. 

Burdina de Löwenkampf. 1841. XI. 11. nyert 
indigenátust. — Kk. LXII. 96. — Kihird: 
Csongrád vm. 1843. 

Burduhán de Ujtorda. B. András 335 társával 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól kapott c. 
n. 1. — Címer: azonos az „Ajtóni de Ujtorda'' 
család címerével. — Ered. n. 1. Ref. egyház 
It.. Ujtordán. 

Burgberg du Mont Bcaufort. 1836. évi 47. t.-c- 
kel B. Ágoston, János és Ignác nyertek indi- 
genátust. — Kempelen II. 471. 

Burghaus gróf. B. Miklós — Vilmos grófnak 
1756. évben használt c. p. — Címer: hasított 
paizs; jobb részében kétfarku koronázott 
oroszlán; bal részében kitérj, szárnyú egyfejü 
koronázott sas. — Sisakdisz: kétfarku orosz- 
lán növekvőn. — Borsod vm. It. „Aeta non 
registrata" 24. d. d. 1756. 

Burgl. C. p. Pest vm. It. ügyv. különféle iratok 
No. 852. — Kőszeghi S. 

Burgmann. B. Károly s neje Schupfenhagen 
Teréz gykei 1840. évben nyertek c. n. 1. — 
Pest vm. It. ,,Nemosi Iratok" B. 68. — 
Kőszeghi S. 

Bucgstaller. 142. T. 5. Címert lásd: Burgstaller 
..Insignia Regni Hungáriáé" Decas II. 

Burgyán. B. István és János 1694. I. 26. Li- 
póttól nyertek c. n. 1; — Kihird: Csongrád 
vm. 1764. VII. 4. — Címer: kék paizsbaii 
zöld halmon fészkében ülő pelikán vérével 
fiait táplálja. — Sisakdisz: 2 fekete sas- 
szárny között könyöklő páncélos kar karddal. 

— Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. — 
Vas vm. It. — Kempelen II. 471. 

Burián de Rajcca. 142. T. 6. B. György és 
Mcnvhért 1604. évben Rudolf királytól kap- 
tak c. n. 1. — Előneve 1893. XII. 28. enge 
íiélvcztetett. — leszármazást lásd: Kempelen 
II.'JTI— 472. 

Burián de Sellendorf. 142. T. 7. B. János al- 
szolgabirónak 1818. és következő években 
használt s egyező c. p. — Nyitra vm. It. Nol). 
VIII. 532. — Nagy Iván ezen családot „Set- 
tendorfi" előnévvel közli. 

Burics alias Burza. B. György 1703. II. 4. Li- 
póttól kapott c. n. 1. — Hit. másolat Nyitra 
vm. It. Nob. II. 62. 1776. III. 27. — B. Ádám 
, Pournai" előnévvel bárói rangra emeltetett. 

— Címer: pólya által két részre vágott 
paizs, felső vörös osztályban kék szárnyú an- 
gyal derekből keresztbe tett vállszallaggal. 108 jobbjában koronát, baljában pálma ágat 
tart; — az alsó arany osztályban kitérj, szár- 
nyú fekete sas jobbra fordított fejjel. — Si- 
sakdisz: arany griff növekvőn, jobbjában pál- 
ma ággal, baljában koronával. — Takarók: 
kék — ezüst, vörös — ezüst. — A bárói címer 
bővittetettt. — Siebm. W. U. A. 73. t. 

Buris. C. p. Pest vm. It. Végr. Okit. 443. XI. 
— Kőszeghi S. 

Burján de Dedina. C. p. Pest vm. it. N. L. 
fasc. 68. No. 39. — Kőszeghi S. 

Burján de Nagycsepcsény. 142. T. 8. Családi 
közlés szerint. 

Burján de Ujtorda. B. Mihály és 335 társa 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól nyertek c. 
n. 1. — Címer: azonos az „Ajtóni de Uj- 
torda" család címerével. — Ered n. 1. Ref. 
egyház It., Ujtordán. 

Burnat. 1635. VII. 1. kapott c. n. 1. — Kihird: 
Abauj vm. 1636. — Csoma J. 658. 

Burnet. B. Tamás 1652. I. 12. nyert c, n. 1. — 
Kihird: Torna vm. 1652. IV. 18. — Kempe- 
len II. 475. 

Bury de Bánya. B. Sámuelnek 1719. évben 
használt c. p. — Címer: háromszögű paizs- 
ban kar, kezében irótoll. — Gróf Teleki It. 
gr. Teleki Sándor oszt. 1625. 

Burza. 142. T. 9. B. Tamás és általa felesége 
Szamtko Ilona s fiai: István és Tamás 1718. 
III. 21. Károly királytól kaptak c. n. 1. — 
Kk. XXXII. 26. — Kempelen II. 475. 

Bus. B. Pál nagyenyedi lakos s felesége Bará- 
tosi Sára s fia Bálint 1703. IV. 26. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Címer : kék paizsban, zöld 
mezőn fekete lovon ülő vörös ruhás vitéz, 
baljával a lovat tartja, jobbjában kardot vil- 
logtat. — Sisakdisz: vörös mezü kar iró- 
tollat tart, melyen ez áll: „Aite, Marté." — 
Takarók: vörös — ezüst, kék — arany. — Erd. 
Kk. V. 125. — Kempelen II. 475. 

Busch. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 127. 
No. 44. — Kőszeghi S. 

Busffy. B. Miklósnak 1658. évben használt c. p. 

— Címer: kerektalpu paizsban 3 búzakalász, 
jobbról egy 6 águ csillag, balról a félhold. 

— Sisakdisz: 2 sasszárny között egy rózsa. 

— Siebm. W. U. A. Suppl. 94. t. 
Buskereki de Kolozsvár. B. Tamásnak 1723. 

évben használt c. p. — Címer: kar karddal. 

— Sisakdisz : egy balra dőlt horgony. — Gróf 
Teleki It. T. Sándor oszt. 1723. 

Bustya. 143. T. 1. B. Lászlónak 1838. évben 
használt c. p. — Marosvásárhely városi It. 
1838. évi homg. 57. L 

Busza. B. János s felesége Kazár Anna 1626. 
IV. 13. nyertek c. n. 1. — Kihird: Borsod 
vm. — Kempelen II. 276. 

Buták de Lemhény. 143. T. 2. Háromszéki ne- 
mes család, melynek tagjai 1614. évben a 
Bethlen Gábor-féle összeírásban is szerepel- 
nek. (Udvarhely vm. It.) B. Istvánnak 1800. 
évben használt c. p. — Pálmay It, XIX. 
1567. 

Butházy. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 1B6. 
No. 114. — Kőszeghi S. Butkovics. B. Péter 1650. II. 23. nyert c. n, 1. 
— Kempelen 11. 477. 

Butsáuszky de Pápa. B. Józsefnek 1839. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban kar 
karddal. — Nógrád vm. It. Perek XXI. 
1839. 4. 

Butsi de Fogaras. B. Mihálynak 1791. évben 
használt c. p. — Címer: zöld halmon könyök- 
lő kar karddal. — Hunyad vm. It. 1791. évi 
homg. 17. 1. 

Butsy de Nagyvárad. C. p. Pest vm, It. polg. 
per. fasc. 163. No. 26. — Kőszeghi S. 

Butt. B, Péter zarándmegyei lakos s fiai: Ádám 
és Sámson 1720. IV. 27. Károly királytól 
kaptak c. n. 1. — Címer: ezüst paizsban, 
széles zöld mezőn tölgyfa alatt jobbról zöl- 
delő vetések, balról fekete ruhába öltözött 
födmives nyugszik. — Takarók: kék — arany, 
vörös — ezüst. — Erd, Kk. VII. 12. — Kem- 
pelen II. 477. 

Buttintrochus őrgróf. B. Gyula és János test- 
vérek 1682. X. 2. Lipóttól őrgrófi, grófi, bá- 
rói és birodalmi lovagi címet kaptak. — Cí- 
mer : nagy, kétfejű birodalmi koronás fas 
keblében az ősi címer, és pedig: ezüst paizs 
kék paizs fővel, ebben term. szinü bibor rózsa. 
— A paizs alját egymástól egyenlő távolságra 
álló, oldalain hullámos csiga vonalú, három 
vörös tető foglalja el. — Kk. XVII. 328. 

Buttkay de Butka. B. Péter 14í}6. évben László 
királytól kapott cimerbizonyságot. — Turul 
1885. évf. 11. 

Buttler de Párdány gróf. Indigenátust 1696. V. 
7. báró B. János nyert. — Kk. XXIV. 81. — 
Címer: Siebm. W. U. A. 74. t. — C. p. Pest 
vm. It. polg, per. fasc. 114. No. 13. — Kő- 
szeghi S. — Kempelen II. 478. 

Buttykay. B. Mihály s felesége Molnár Annától 
szül. fia Gergely 1654. XI. 24. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Miskolc 1655. — 
Csoma J. „Abauj vm. N. Cs." 126. 1. 
Butyik. B. Gligor s neje Drágota Mária s fia 
Miklós 1721. I. 20. Károly királytól kaptak 
c. n. 1. — Címer: vörös paizsban, 2 ezüst 
patkó felett jobbra fordult sörényes ezüst ló- 
fej, arany kantárral. — Takarók: kék — 
arany, vörös — ezüst. — Erd. Kk. 155. — 
Kempelen II. 478- 
Butyka de Butka. 153. T. 3. B. Mihálynak 
1794. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Lymb. 1794. 
Buxa. B. András ágostonfalvi gör. kath. lel- 
kész s felesége, fiai András és Burzán 1700. 
XI. 28. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban nyitott könyv. — Sisakdísi,-: kar 
nyitott könyvet tart. — Takarók: kék — 
arany, vörös — ezüst. — Erd. Kk. II. 867. — 
Kempelen II. 480. 
Buxa de Kisbony. B. Tivadar és Simon 1663. 

II. 16. Apaffy Mihálytól nyertek c. n. 1.^ -— 
Címer: kék paizsban zöld ruhás lovas vitéz 
jobbjában puskát (sclopetam) tart, bnljával 
"a ló kantárját fogja. -- Takarók: külön- 
böző szinüek, — Gróf Teleki It. N. O. 

III. 14. 109 üuyáki. B. Gergely, neje Vasas Anna gykei: 
István, Benedek, Ilona és Judith 1615. III. 
4. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — Cí- 
mer: kék paizsban zöld dombon 3 bástyás 
8 lőréseel ellátott vár; a középső zárt kapu- 
val ellátott bástya tetején vértezett vitéz a 
várat ostromló lovas seregre irányított ágyút 
süt el. — Siebm. W. S. A. 194. t. 

Búz. 143. T. 4. B. István és neje Páchy Katalin, 
valamint fiai: István és Mihály 1669. évben 
Lipót királytól kaptak c. n. 1. — Kihird: 
Pest vm. 1670. — Benkó ,.N. Cs.. Nagykőrö- 
sön" 58. 1. — Leszármazást lásd: Kempelen 
II. 480—481. 

Búza. 153. T. 5. B. Mihály, János és István 
1568. X. 4. Miksa királytól nyertek c. n. 1. 
— Kihird: Ung vm. 1587. IV. 4. — Hit. 
másolat Ung vm. It. 1725. fasc. 126. 

Búza de Diószegh. B. István s felesége Borbélyi 
Annától szül. gykei : Imre, István, Dorottya 
és Judith 1636. X. 20. kaptak e. n. 1. — Ki- 
hird: Torna vm. 1637. III. 18. — Kempelen 

II. 482. 

Búza de Várad. 143. T. 6. B. János 1606. évben 
Bocskay Istvántól nyert c. n. 1. — Erd. Kk. 

III. 17. — Leszármazást lásd: Kempelen II. 
481. 1. 

Búzás. B. János neje Balczó Anna gykei: Gás- 
pár, Judit és Anna 1651. X. 8. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Nógrád vm. 1652. 

IV. 29. — Címer: kék paizsban, zöld téren 
növekvő tigris kioltott nyelvvel, jobbjában 
görbe karddal, baljában levágott törökfejet 
tart. — Sisakdisz: 3 fiókáját saját vérével 
tápláló pelikán. — Takarók : kék— arany, 
ezüst — vörös. — Ered. n. 1. Heves vm. It. 
1805. 949. sz. a. — Kempelen II. 482. 

Búzás de Baranya. 143. T. 7. B. János s test- 
vérei: Mihály, György, Miklós és Jakab 1578. 
IV. 21. Rudolf királytól nj'ertek c. n. 1. — 
Vas és Győr vm. It. 

Búzás de Csikszentmihály. B. János 1655. VII. 
7. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Kk. 
XXVI. 605. 

Buzássy. 143. T. 8. B. Tamás és fia Miklós 1613. 
III. 10. Mátyás királytól nyertek o. n, 1. — 
Másolat Osváth Lajos tulajdona N.-Váradon 
és Pozsony vm. It. 

Buzay. 143. T. 9. B. Mihálynak 1606. VIII. 6. 
Bocskay* fejedelem adott c. n. 1. — Dr. Al- 
dásy „Címeres-levelek" 97. 1. 

Buzgó. B. Miklós 1632. VI. 26. nyert c. n. 1. — 
Győr vm. It. 

Buzik de Kársa. B. alias Szabó István 1650. 
VIII. 11. Ferdinándtól kapott c. n. 1. — Ki- 
hird : 1657. III. 20. Szatmár vm. — Szatmár 
vm. It. 

Buzik. B. György és fiai a Lévay-családdal 
1667. II. 13. nyertek c. n. 1. — Kempelen 
II. 484. 

Buzinkay de Burinka. B. Márton Ferdinándtól 
nyert c. n. 1. — B. Pál pozsonymegyei szolga- 
bírónak 1844. évben használt c. p. — Nyítra 
vm. It. Nob. XI. 727. — Siebm. W. U. A. 
74. t. közölt címer téves, amennyiben a cí- merben nem 3 egymás felett U6zó hal, hanem 
3 haránt pólya van, — Sisakdisz pedig: nö- 
vekvő magyar vitéz, jobbjában karddal. 

Buzinkay de Magyar-Igen. 144. T. 1. B. 
Györgynek 1697. évben használt c. p, — 
Alsófehér vm. It. R. I. 167. 

Bttzlay. 144. T. 2. B. Balázs és családja 1415. 
évben Zsigmond királytól nyert c. n. 1. — 
Csorna J. „Abauj vm. N. Cs." 127. 1. 

Buzlay de Gergellak. 144. T. 3. B. Mózesnek 
1501. évben használt c. p. — Turul 1887. 
évf. 49. 1. 

Búzna. 144. T. 4. B. Kristóf és Pál testvérek, 
Kristóf neje Naszvady Erzsébet és gykei : 
István, Anna és Borbála 1710. IV. 3. József 
királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: Nyítra 
V. 1710. — Nyitra vm. Nobil. II. 48. 

Buzogány. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 46. 
No. 31. — Kőszeghi S. 

Buzogány de Ujszékely. 1630. IV. 26-án nyert 
c. n. 1. — B. Józsefnek 1783. évben használt 
c. p. — Gróf Teleki It. — Símén oszt. 1783. 

— Címer: növekvő oroszlán. 

Bűben de Kövesliget. 144. T. 5. B. Péter s fiai: 
János, Thcodosius és Jakab 1678. IV. 25. 
ApaflFy Mihálytól kaptak c. n. 1. — M. Nemz. 
Zsebkönyv. II. 135. 1. — Leszármazást lásd: 
Kempelen II. 485. 

Büdy. Címer: koronából kinövő egyszarvú. — 
Címer a munkácsi róm. kath. templom déli 
bejárata felett, 1567-ből. — C&oma J. 
„Abauj vm. N. Cs." 133. 1. 

Büdy. B. Pál, felesége Tama Katalin s testv. 
István Márton, András János, Benedek, 
György, Pál és Miklós 1633. V. 7. nyertek c. 
n. 1. — Kihird: Borsod vm. 

Bük. B. György 1655. III. nyert c. n. 1. — Ki- 
hird : Borsod vm. 

Bük. B. Andrásnak 1722. évben használt c. p. 

— Gróf Teleki It. — Gr. Teleki Sándor oszt. 
1626. — Cimer: kerektalpu paizsban oroszlán 
jobbjában karddal. 

Bük de Felsőpulya. 144. T. 6. Címer: M. Nemz. 

Zsebkönyv II. 136. 1. — Leszármazást lásd: 

Kempelen II. 486. 
Bükösi de Nagyenyed. 144. T. 7. B. István és 

317 társa 1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől 

nyert c. n. 1. — Kihird: Marosvásárhely 1658. 

XI. 8. — Sándor L „Címerlevelek" II. 88. 1. 
Btiky. B. Lászlónak 1800. évben használt c. p. 

— Zemplén vm. It. Loc. 118. No. 37. sub. A. 
28. — Pecsét lenyomatán azonban az álta- 
lunk is bemutatott „Bük de Felsőpulya" csa- 
lád címere látható. 

Büky. 144. T. 8. B. István s felesége^ Ku- 
kulyevics Krisztina s fia Antal 1757. X. 25. 
Mária Teréziától nyertek c. n. 1. — Kk. 
XLIV. 450. 

Büssy. C. p. Pest vm. It. polg. per. fa?c. 160. 
No. 2. — Kőszeghi S. 

Bydeskuty de Ipp. 144. T. 9. A „Bényei" elő- 
névvel is említtetik. (Dr. Petri, Szilágy vm. 
Monogr. V. köt. 169. 1.). — Cimer: Dr. Ko- 
máromy és Pettkó „N. L folyóirat" II. 24B. 110 — Csánky , M. Tört. Földr. 568." — Leszár- 
mazást lésd: Kempelen II, 487 — 488. 
Uyle de Hochstraet gróf. Byle János alezredes- 
nek és feleségének Königsteini és Windigian- 
ckani Ilona Konstanczia bárónőnek 1662. 
III. 12. Lipót király magyar grófi rangot 
adományoz. — Dr. Áldásy , Címeres-levelek" 
220. 1. 

Cuballini de Ehrenburg et Szlavnigrad báró. 

145. T. 1. és 2. C. György, János és Miklós 
1772. IX. 30. nyertek indigenátust. — (Kk. 
XLIX. 208.) — C. Vince 1840. I. 16. Ferdi- 
nánd által bárói rangra emeltetett. — Kk. 
LXVI. 858. 

Caesar. . C József őrnagy és testvére János 
mérnök 1820. VII. 14. Ferenc királytól nyer- 
tek c. n. 1. — (Kk. LXIV. 547.) — Címer: 
négyeit paizs; 1. ezüstben egy liliom, mely- 
nek felső része kék, alsó vörös; 2. kékben 
két tornyú vörös várkastély; 3. vörösben 
négy folyó ; 4. ezüstben egy liliom, melynek 
felső része vörös, alsó kék. — Sisakdisz: 
jobbra fordult fehér egyszarvú növekvőn. — 
Takarók : ezüst — kék, arany — vörös. — Lend- 
vay „Temea vm. N. Cs." II. 64. 1. — Kem- 
pelen III. 1. 1. helyesen, Siebmachers V. 
cs Dr. Temesvári té^í^esen közlik c címert. 

Calisius de CaÜseh báró. C. Keresztély 1723. 
VI. 10. nyert indigenátust. — (Kk. XXXIV. 
237. — Címer: hasitott fekete paizs ;obb ol- 
dalának közepén arany karika, melyből 3 
szigony (2 fölfelé, 1 lefelé) nyúlik ki ; a 
felső két szigony között egy 6 águ s az alsó 
szigonytól jobbra és balra 1 — 1 hatágú csil- 
lag van helyezve ; a paizs bal részében 3 ha- 
ránt arany pólya. — Sisakdisz: a paizs jobb- 
oldali alak 2 fekete sasszárny között. — Ta- 
karók : fekete — arany. 

Cameller. 145. T. 3. C. hadnagynak 1711. évben 
liasznált c. p. — Zemplén vm. It. ,,Hegesztrá- 
latlanok" 1711. 

Campanellis de Bursel. 145. T. 4. C. János 
1526. I. 22. Lajos királytól nyert c. n. 1. — 
Siebm. W. U. A. Suppl. 19. t. 

Campani. C. Mártonnak 1718. IV. 15. Károly 
király adott c. n. 1. — (Kk. XXXII. 103.) — 
Kihird. Gömör vm. — Címer : kék paizsban 
zöld téren vörös ruhás, sárga csizmás, ma- 
gyar vitéz jobbjában karddal, balját csipőjé- 
ro támasztva. — Sisakdisz: term. szinü far- 
kas növekvőn, első lábaiban csukott levelet 
tart. — Takarók: vörös — ezüst, kék — arany. 

Campmiller de Langhois et Metzburg. C. Já- 
nos — György 1690. V. 11. Lipóttól nyert 
osztrák nemességet. — C. András és Zacha- 
riás 1715. évi 136. t.-c.-kel és C. József 
1765. VII. 29. nyertek indigenátust. — (Kk. 
XLVII. 275.) — Címer: négyeit paizs 1. és 
4. arany osztályban jobbra néző, kitérj, szár- 
nyú, fekete sas; a 2. és 3. vörös osztályban 
ágaskodó arany oroszlán. — Sisakdisz: a 
paizsbeli sas. — Takarók: arany — fekete, 
ezüst — vörös. Caneziny. C. p. Heveo vm. It. — Orosz ,^leve6 
vm N. Ca." 343. 1. 

Canon de Ville báró. Báróságot 1674. évben, 
indigenátust 1687. évi 29. t.-c.-kel nyert. — 
Címer: vágott paizs felső vörös részében egy 
jobbra fordult arany ágyú; az alsó kék 
részben egy ezüst ék. — Siebm. \V. U. A. 
75. t. 

Capdebó de Baraczháza. 145. T. 5. C. Jónás és 
íiai: Jónás, Márton, Ferenc és Gergely, to- 
vábbá C. János és Anna; ifj. Jónásnak 
gykei: János és Antal s végre C. Mária — 
Anna 1802. VII. 23. Ferenc királytól nyertek 
c. n. 1. — (Kk. LX. 866. LXI. 68.) — Elő- 
név adományozása 1803. V. 20. kelt. — Ki- 
hird: 1803. VI. 20. Temes vm. — Eredeti n. 
1. C. Lajos ny. törvsz. birónál. — Leszárma- 
zást lásd jKempelen III. 2 — 4. 1." 

Capdebó lásd ,yKapdebó de Talpas." 

Caplyers de Sulevie gróf. 1676. évben nyert 
grófságot. — 1681. évi 82. t.-c.-kel C. Ze- 
lenkó kapott indigenátust. — Címer közölve 
Siebm. W. U. A. 75. t. 

Capograsso. 1593. I. 19. nyert c. n. 1., mely 
1869. VIII. 15-én C. János részére meg- 
ujittatott. — Spalatói család s ezen nemessé- 
ge 1822. III. 25-én elismertetett. — Kempe- 
len III. 5. 1. 

Capolti— Kvalkovitz báró. 1085. III. 6. C. Ke- 
resztély nyert indigenátust. — Kk. XVIII. 
163. 

Caprara de Siklós gróf. Gróf Caprara Aeneas 
1695. VII. 19. nyert indigenátust. — Kk. 
XXV. 203. — Címer: vágott paizs felső vö- 
rös mezejében két farkú, arany oroszlán nö- 
vekvően. Az alsó kék mezőben 6 hatágú 
arany csillag. (3+2+1). — Sisakdisz: a 
paizsbeli oroszlán. — Takarók arany — vörös. 
— Címer-pecsét Heves vm. It. 

Caraba. C. János, neje Katalin s gykei: János, 
Miklós, Anna, Dorottya és Zsuzsanna 1694. 
III. 12. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Hit. má- 
solat Nyitra vm. It. VI. 383. • — Címer: piros 
paizsban term. szinü két farkú oroszlán mell- 
ső bal lábával a kard alsó, jobb lábával ;i 
kard felső részét tartja. — Sisakdisz a paiz?- 
alak növekvően. — Takarók : zöld — vörös — 
fehér, fehér — piros. 

Carabelli de Lunkaszprie. C. György 1831. VII. 
1. nyert c n. 1. — Kk. LXV. 727. 

Carafa di Stigliano. C. Károly gróf 1704. IV. 
22. nyert indigenátust. — (Kk. XXVII. 447.. 
454. és 456.) — Címer: jobbra dőlt ezüst 
paizs 3 vörös pólyával. — Sisakdisz: két ko- 
ronás hattyú fej, egyik jobbra, másik balra 
fordulva. — Takarók: vörös — ezüst. — Siebm. 
W. Suppl. 

Cardona gróf. 1715. évben Gróf C. József 
nyert indigenátust. 

Caretto. 1647. évben. C. Ferenc nyert indige- 
nátust. 

Carniinalis őrgróf. 1685. V. 20. nyert indige- 
nátust. — Kk. XVIII. 197. 

Carnea— StefTaneo báró. C. Ferenc 1803. I. 21. 
nyert indigenátust. — Kk. LXI. 578., 557. 111 Cárol. C András Sebestyén, Júnos és Kata 
1594. Vili. 30. nyertek c. n. 1. — Győr 
vm. It. 

Carpi arróf. L\ Györpy 1741. évuen nyert in- 
digenátust. — Kempelen III. 0. 1. 

Castelliono. C. Barnabás és testvérei 1494. I. 
28. Ulászlótól nyertek c. n. 1. — Cimer: 
Siebm. W. Suppl. 19. t. 

Castello de Villa Nova. 1682. évben nyert in- 
digenátuBt. - Kk. XVII. 323. 

Castiglione gróf 145. T. 8. 0. Endemius gróf 
1752. I. 19. kapott indigenátust. — Siebm. 
W. U. A. 75. t. 

Cata de Visk. -Báthori Gábor 1612. évbon C. 
Györgynek adott c. n. 1. — Cimcr: kék paizs- 
ban zöld téren koszorúzott vörös oszlop, me- 
lyet jobbról és balról egy-egy arany oroszlán 
tart. — Sisakdisz: arany griff növekvőn, 
jobbjában vörös — fehér zászlót tfirt' — Ta- 
karók: arany — kék. ezüst — vörös. — Mára- 
maros vm. It. 

Caunich. 1688. V. 29. nyert indigenátust. — 
Kk. XIX. 29Ö. 

Cavriani gróf és nemes. 145. T. 7. és 8. Birodal- 
mi grófságot 1643. III. 10. kapott. Olasz csa- 
lád, melyből C. Frigyes 1659. évi 131. t.-c.- 
kel nyert indigenátust. — Leszármazást lásd 
Kempelen III. 7. 1. 

Cebrian gróf. 145. T. 9. C. Antal 1820. VII. 21. 
nyert indigenátust. — Kk. LXIV. 390. — 
Spanyol eredetű ns. család. — Címer: 
Nógrád vm. Monogr. 593. 1. „Magyarorsz. 
Várm. és váro•^ai." 

Cebrowsiky de Ekersbei^ gróf. 1719. II. 7. 
nyert indigenátust. — Kk. XXXII. 229. 

Cc'kus lásd „Czekiis". 

Cerpos. C. Tamás gyalai lakos 1679. VI. 2. 
Apaffy Mihálytól nyert c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban koronából növekvő term. szinü 
farkas, két első lábaival görbe kardot tart 
vízszintesen s a paizs jobb oldala felé fordi- 
tott kard hegyére egy írással telt cédula van 
szúrva. — Sisakdisz: a cédulás kard cölöpö- 
scn. — Siebm. W. S. A. 195. t. 

Charborcha. 146. T. 1. Ch. János 1608. V. 18. 
Báthory Gábortól kapott c. n. 1. — Kihird. : 
Doboka vm. 1609. IV. 21. — Gyfv. kk. V. 
170. 

Chahy de Chab. Cimer: koronából növekvő me- 
zítelen ifjú két kezét csípőjén pihenteti. — 
Siebm. W. U. A. Suppl. 19. t. 

Chaholi. Ch. Imre 1580. II. 24. kapott c. n. 1. 
— Dr. Áldásy 62. 1. 

Chaholtzy de Eger. Ch. György és Tamás 1605. 
VI. 20. Pocskay Istvántól nyertek c. n. 1. — 
Szatmár vm. It. 

Chakó. Ch. János 1611. VI. 14. nyert c. n. 1. — 
Cimer: vörös paizsban zöld téren két szemben 
álló leopárd, a jobboldali kardot, a baloldali 
puskát tart s közösen egy kék zászlót fog- 
nak; csőrös sisak. — Takarók: vörös — ezüst, 
arany — kék, — Egy k. másolat Gödry Ferenc 
polgármester őrizetében S.-Szt. Györgj-ön. 

Chakő. 146. T. 2. Ch. István, testvérei Ch. 
György és János 1631. 1. 26. Ferdinándtól nyertok c. n. 1. — Kihird.: Borsod vm. 1742. 
1- 12. — Hit. másolat Borsod vm. It. ,Nenieíi 
Iratok" 157. gz. a. 

Chumaré — Harbuval gróf. Ch. János — Lajoi 
1751. IX. 4. nyert grófságot. — IndigenátuBt 
Ch. János — Sigmond 1778. II. 9-én kapott. — 
Kk. XLIX. 194., 203. — Címer: Siebm. W. 

Chanády lásd „Csanády." 

Chaos báró. Ch. Konrád 1662. évi 66. t.-c.-kel 
nyert indigenátust. — Címer: Siebm. W. 

Chapi de Eszén et Polyánka. Ch. András és vér- 
rokonai 1418. évben Zsigmond királytól kap- 
tak e. n. 1. — Címer: azonos az „Agóczy" 
család címereivel. — Eredeti n. 1. Báró Vé- 
csey család Itárában. 

Chaply. 146. T. 3. Ch. György és testvérei: 
István és Márton 1628. VI. 15. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Eredeti n. 1. Dr. Szádeczky 
L. egyt. tanárnál Kolozsvárt. 

Chapó lásd „Csapó.'" 

Chapy de Tiroh et Boldogfa. C. p. Pest vm. It. 
Végr. üklt. 1256. XI. — Kőszegi S. 

Charevich, Ch. János 1596. II. 1. Rudolftól 
nyert c. n. 1. — Vas vm. It. — Balogh „Vas 
vm. N. Cs." 178. 1. 

Chászár lásd ,. Császár." 

Chatáry lásd , Csatáry." 

Chathó lásd „Csathó.' 

Chavrak de Letovanitk. Ch. Leóin alispán 
1886. I. 11. és Ch. László 1897. XI. 10. nyer- 
tek, címert. — Kempelen III. 10. 1. 

Chazáry de Chazár. Ch. István a Petneházy 
fiaival 1462. évben nyert c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban fehér egyszarvú növekvően. — 
Ered. n. 1. Nemz. Múzeum Budapest. — Tu- 
rul 1888. évf. 67. 1. 

Chebe. Ch. Márton és társai 1665. VI. 21. Li- 
póttól kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban zöld mezőn vörös ruhás, sastollas, zöhl 
kalpagos magyar vitéz, jobbjában törökfeje^ 
kardot tart, balját csipüjén pihenteti. — Si- 
sakdisz: vörös mezü kar karddal. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös. — Hit. máso- 
lat Xvitra vm. It. Doc. pária A. pag 643. 

Cheh lásd „Cseh." 

Chehi lásd .,Csehy." 

Chemez lásd „Csemez." 

Chenteházy. Ch. Andrásnak c. p. 1501. évből. 
O. L. 24866.. sz. a. — Címer: páncélos kar 
bottal a kezében, a kar hajlásában egy em- 
beri test felső része. — Siebm. W. V. A. 
19. t. 

Cheorgcő lásd „Cseörgő." 

Cheösy. Ch. Sebestyén, neje és gykei : Kudolf . 
Mihál.v. János és Zsur.s.^nna 1624. II. 12. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Címer: hasí- 
tott paizs bal kék osztályában zöld tér felett 
hullámos pólya, azon egy kótfarku arany 
oroszlán ágaskodik, fején korcna, jobbjában 
6 águ fekete csillag; a jobb felőli osztály egy 
hullámos pólya által két részre vác;vn. felső 
fekete részben fészkében ülő, fiait tápláló 
pelikán; az alsó arany részben egy 6 águ 
fekete csillag. — Sisakdisz: egy egé?z két- 112 fai:ku arany oroszlán jobbjában 6 águ 
fekete csillaggal. — Takarók: vörös — ezüst, 
kék — arany. — Nógrád vm. It. — Siebm. W. 
ü. A. 77. t. 

Chépánfalvi. Kihalt szepesmegyei nemesi csa- 
lád. — Ch. Istvánnak 1438. évben használt 
c. p. után címerök: egy a kerek pnizs aljából 
előtörő róka. — Siebm. W. U. A. Suppl. 
19. t. 

Chepel de Rosenbei'^h. Ch. Mátyás és János 
testvérek 1556. VIII. 15. Ferdinándtól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird. : 1612. Szepes vm. — 
Hit. más. Szatmár vm. It. 

Chepely. Ch. Mihály 1560. I. 3. Ferdinándtól 
kapott c. n. 1. — Címer : arany paizs közepén 
zöld fa áll, a fától jobbra vadkecske ágas- 
kodik a paizs jobb felé fordulva s a fától 
balra zöld hegy emelkedik. — Sisakdisz : a 
vadkecske növekvően. — Takarók : arany — 
fekete. — M. Nemz. Múzeum. — Dr. Áldásy 
41. 1. 

Chepely. Ch. Lőrinc, felesége Nagy Piroska, 
testvérei Ch. Mihály és István 1623. VII. 25. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — M. Nemz. 
Muz. — Dr. Áldásy 125. 1. 

Cherebó alias Werebeli. 146. T. 4. Ch. alias 
Werebeli Péter, János és Demeter testvérek, 
továbbá Tamás és Dorottya az elől nevezett 
János gykei. 1562. IX. 27. Ferdinándtól kap- 
tak c. n. 1. — Kihird. Bars vm. 1581. — 
Eredeti n. 1. Cherebó Tódor járási szám- 
vevőnél, Verebélyen. 

Chermeni. Oh. Tamás fiainak Mihálynak és 
Ellösnek 1415. III. 12. Zsigmond király szt.- 
birodalmi nemesi címert adományoz. — Dr. 
Áldássy 6. 1 

Chernél de Chernelháza. 146. T. 5. Eredetét 
az Árpádok korszakából hozza le. — Ch. Pál- 
nak . 1693. évben használt c' p. Gróf Teleki 
It. Dipl. oszt. 7041. — Leszármazást lásd : 
Kempelen III. 12—14. 1. 

Chemey. Ch. András neje Kecskés Piroska, 
fivére Ch. István 1654. I. 5. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Kihird.: Heves és K. 
Szolnok vm. 1657. I. 3. — Címer: vörös 
paizsban, zöld téren jobbra fordult, ágaskodó 
fehér ló szügyében nyíllal. — Sisakdisz: a 
paizsbeli ló növekvően. — Takarók: arany — 
kék. ezüst — vörös. — Heves vm. It. 3657. évi 
2. A. sz. a. 

Cherney. 146. T. 6. Ch. Pálnak 1664. évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. Act. Tom. 
XI. fasc. 175. No. 1937. — Ch. Pálnak 1654. 
évi c. p. (azonos) Alsófehér vm. It. — K. 
IV. 1429. 

Chernolatecz. Ch. György 1753. VII. 2. nyert 
c. n. 1. — Kk. XLIII, 129. — Címer: hasí- 
tott paizs jobb kék részében két ezüst pólya ; 
a pólyák felett 6 águ arany csillag, s a pó- 
lyák alatt királyi koronán keresztül álló két 
kard; a vörös jobboldali részben ágaskodó 
arany oroszlán jobbjában kardot, baljában 
török fejet tart. — Sisakdisz: a paizsbeli 
oroszlán. — Takarók: kék — ezüst, arany — 
vöröi. Cherny. 146. T. 7. Ch. György és gyermekei: 
Márton, János, Erzsébet és Katalin 1666. 
III. 20. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Siebm. W. 

Chemyánszky lásd „Csernyánszky." 

Cherszky lásd „Cserszky." 

Chery. Ch. Sándor h. alispánnak 1748. évben 
használt c. p. — Nyitra vm. It. Nob. VIII. 
567. 1752. 

Chiáak. 146. T. 8. Ch. Tamásnak Bethlen Gá- 
bor adott c. n. 1. — Gyfvári Kk. VII. 376. 

Chiabay lásd „Csabay." 

Chianaky. Ch. Balázs és testvérei 1625. XI. 10. 
nyertek c. n. 1. — Győr vm. It. 

Chianda alias Szűcs. Ch, Orbán és Pál 1628. 
XI. 22. nyertek c. n, 1 — Kihird.: Borsod 
vm. — Jászói Conv. It. 

Chiarnay lásd „Csarnay de Királydarócz." 

Chiarnó lásd ,,Csam6." 

Chiemeki *lásd „Csemekí." 

Chieoger. 146. T. 9. Ch. Mihály 1632. VIII. 6. 
Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Kihird: 1633. 
Abauj vm. — Eredeti n. 1. Meczner Józsefnél, 
Korláth. 

Cbiepreghy lásd ,,Csepreghy." 

Chyer lásd „Cser." 

Chierkó de Jászberény. 147. T. 1. C'h. Istvánnak 
1630. XIL 22. Ferdinánd adott c. n. 1. — 
Kihird. : Zemplén vm. 1631. I. 13. — Eredeti 
n. 1. - — Szatmár vm. It. 

Chikuliny de Szomszédvár gróf. Ch. Ferenc 
1706. VIII. 20. nyert indigenátust. — Kk. 
XXVII. 140. — Címer: Siebm. W. 

Chikán de Iliny. Ch. Miklós 1678. VII. 4. ka- 
pott c. n. 1. — Kihird.: Nógrád vm. 1678. — 
„Magyar Orsz. várm. és városai'' Nógrád vm. 
Monogr. 593. 1. — Lásd , Csikányi"-t is. 

Chikós lásd „Csikós." 

Chilkó lásd „Csilkó." 

Chillagh lásd „Csillagh." 

Chim de Hegyáros. c. p. Pest vm. polg. per. 
fasc. 154. No. 33. — Kőszegi S. 

Chimár. Ch. János 1652. I. 10. nyert Ferdi- 
nándtól c. n. 1. — Kihird.: 1652. III. 7. 
Torna vm. — Kempelen III. 17. 

Chinetti. 147. T. 2. Ch. Adolf és Károly 1834. 
V. 7. Ferenc királytól kaptak c. n. 1. — Erd. 
Kk. XV. 23. 

Chinorány. 147. T. 3. Oh. Lipót kanizsai posta- 
mester s gykei: Antal, Boldizsár és Teréz 
1755. IV. 28. Mária Teréziától nyertek c. n. 
1. — Kk. XLIII. 544. 

Chiolich lásd ,,Csollics." 

Chiongor lásd „Csongor." 

Chiorba lásd „Csorba." 

Chiorgal. 1616. XII. 10. Ch. Balázs és fiai: 
János Pál és Mátyás nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird.: 1618. X. 1. Nógrád vm. — M. Nemz. 
Muz. Bpest. — Dr. Áldásy 116. 1. 

Chladek. c. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 177. 
No. 62. — Kőszegi S. 

Chohány. c. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 146. 
No. 3. — Kőszegi S. 

Cholnakosi de Csolnakos. 147. T. 4. Ch. György- 
nek 1727. évben használt c. p. — Pálmay It. 113 . XVIII. 1Ü77. és 1080. — Oh. Györgynek 
1729. évben használt o. p. — Alsófehér vm. 
It. B. I. 132. 6z. a. — Cimer-pecsétek 
azonosok. 

Cholnoky de Oolnok. 147. T. B. A Cholnakoai 
családdal közös törzse volt. — Leszármazást 
lásd; Kempelen III. 19. 1. 

Cholostomus. Ch. Éliás és gykei 1662. III. 22. 
nyertek c. n 1. — Bars vm. It. 

Chomaközy de Csomaköz. Ch. Péter 1609. év- 
ben nyert donátiót. — Csomaközy András- 
nak 1618. évben használt c. p. Ibrányi család 
It. Jenkén (Ung m.) — Címer: kék paizs- 
ban koronán állú, kitérj, szárnyú, jobbra 
fordult sólyom. 

Chombos. Ch. János, Simon és Saphir 1685. III. 
26. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Szatmár 
vm. It. 

C liomortányi lásd „Csomortányi." 

Chontos. 147. T. 6. Ch. Balász fiai Péter és 
Bertalan 1418. VI. 11. Zsigmond királytól 
nyertek c. n. 1. — Turul 1886. évf. 162. 1. 

Chorongh. Ch. Mihálynak és társainak 1631. 
VI. 23. Rákóczy György adott c. n. 1. — 
Címer azonos az „Alparéthy" c alád címeré- 
vel. — Gróf Teleki It. 

Chorwath. C. p. Pest vm. It. Szluha ügjrv. ira- 
tok között. — No. 1102. — Kőszegi S. 

Cliotek de Chotkova. 147. T. 7. Ch. Miklósnak 
1377. évben használt c. p. után. — A család 
tagjai 858. évben már várurak voltak Cseh- 
országban. — 1556. VII. 11. bárói diplomát 
kapott, mely 1702-ben megerősítést nyert. — 
Eredeti okmányok Gróf Chotek Rudolf őri- 
zetében, Ó-Futakon. 

Chotek de ChotkoTa et Vognin gróf. 147. T. 8. 
Báró Chotek Vencel 1723. V. 13. grófi és 
1745-ben róm. szt.-birodaluai grófi rangra 
emeltetett s cimerök a -császáii kettős sassal 
és a Bárstein család címerének támadó med- 
véjével kibővittetett. — 1764/65. évi XLVI. 
t.-c. nyert magyar indigenátust és főrendi- 
házi jogosultságot. — Eredeti okmányok 
Gróf Chotek Rudolf őrizetében Ó-Futakon.— 
Leszármazást lásd: Kempelen III. 20 — 21. 1. 

Chotumay. Ch. István 1654. II. 6. nyert c. n. 
1. — Kihird.: Torna vm. 1654. III. 12. — 
Kempelen IIL 21. 

Chováncsek. Ch. Tamás esp. plébánosnak 1793. 
évben használt c. p. — Címer: jobb haránt 
pólya által két részre osztott tojásdad alakú 
paizs; a jobboldali részben szikla emelkedik, 
alatta kar karddal, fölötte a félhold; a bal- 
oldali részben alul jobb lábában követ tartó 
daru s fölötte a nap, — Sisakdisz: 3 struc- 
toll. — Takarók. — Nyitra vm. It. Nob. XI. 
720. 
Chrastell alias Mikulovich. 1643. VII. 20. nyert 

c. n. 1. — O. L. 529—1895. sz. a. 
Christán de Gorbonász. 147. T. 9. Ch. Péter 
és István 1659. IX. 2. Lipóttól kaptak c. n. 1. 
— Kihird.: Szabolcs vm. 1660. IV. 2. — 
Eredeti n. 1. Kassai Múzeumban. 
Christian de Szárazpatak. 148. T. 1. Ch. János 
dr. a nagyszombati vm. kórház ig. főorvosa 

Magyarország címeres könyve. 1909. II. 22. I. Feranc József királytól nyert 

c. n. 1. — Leszármazást lásd: Kempelen III. 

22. l 
Christó. Oh. György Tusnádról 1655. VII. 7. 

Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Gyfvári 

Kk. XXVI. 805. 
ChristóCTy. 148. T. 2. Ch. Ignácnak 1767. IV. 3. 

Mária Terézia királyasszony adott c. n. 1. 

— Kk. XLVIIL 691. 

Christoph alias Szőcs de Fogaras. Í677. VII. 
22. Apaffy Mihálytól nyert c. n. 1. — Ki- 
hird.: 1678. III. 4. — Címer: fiait tápláló 
pelikán. — Sisakdisz: hármas száraz ág. — 
Turul 1911. évf, 160. 1. 

Christu. C. p. Pest vm. It. acta pol. ex. 1737. 
No. 1. — Kőszegi S. 

Chuchy. 148. T. 3. Ch. László 1663. X. 22. 
Ferdinándtól nyert c. n. 1. 

Chukó. 148. T. 4. Ch. Keresztélynek 1698. év- 
ben használt c. p. — Alsőfehér vm. R. I. 
183. 

Chunchich. C. p. Pest vm. It. polg. per. pasc. 
153. No. 39. — Kőszeghi S. 

Churhay. Ch. György és Mátyás 1563. XII. 4. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban koronából növekvő arany oroszlán 
jobbjában 3 structollat, baljában 3 buza- 
kalászt tart. — Sisakdisz : növekvő arany griff 
jobbjában 3 structoll (vörös — fehér — vörös). 

— Takarók: ezüst — vörös, arany-kék. — 
Siebm. W. ü. A. 78, t. 

Chuta de Kisvárda. 148. T. 5. Ch. Miklós 1606. 
V. 5. Bocskay Istvántól nyert c, n. 1. — Kihird : 
Szabolcs vm. 1606. VI. 5. — Dr. Áldásy 
455. 1. 

Chválay. C. p. Pest vm. Acta Moh. ex. 1848. 
No. 281. — Kőszegi S, 

Chyanadi lásd „Csanádi." 

Chyep de Bágyon. Ch. Péter 1609. 11. 5. nyert 
c. n. 1. — Címer: négyeit paizs 1. és 4. zöld 
osztályban ágaskodó leopárd jobbjában bu- 
zogánnyal; a 2. és 3. vörös osztályban 1 — 1 
zöld koszorú. — Sisakdisz: a paizsbeli 
leopárd növekvőn két fekete sasszárny kö- 
zött. — Takarók: arany — vörös. — Gyfvári 
Kk. VI. 72. 

Chyk de Németi. 148. T. 6. Ch. Benedek gykei : 
István, Miklós és Katalin 1609. XI. 30. 
Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — Siebm. 
W. U. A. Suppl. 94. t. 

Chyoma de Tasnád— Szarvadgya. 148. T. 7, Oh. 
Péter, neje Lukács Erzsébet s fiai: György 
és András' 1617. I. 6. Bethlen Gábortól nyer- 
tek c. n. 1. — Bereg vm. — Kempelen 
III. 24. 

Chypán de Györgyfalva. A Chypán családra 
vonatkozó borzvári adománylevél 1571. évből 
Pest vm. It. .,B. 23." — Kőszegi S. 

Chysar lásd „Csiszár." 

Chythe. 148. T. 8. Ch. János 1650. VI. 17. nyert 
e. n. 1. — Eredeti c. n. 1. Bihar vm. It. — 
Okmt. 7, 

Cicatricis. 148. T. 9. 0. Ádám és István. Ádám 
gykei: János, András, Mária és Anna; István 

8 114 fiai: András, Mihály és István 1720. lY. 29. 
Károly királytól kaptak c, n. 1. — Kk. 
XXXIII. 129. — Hit. másolat Nyitra ym. It. 
III. 152. 
Ciefkay. Kihalt család; C. Györgynek címere 
a hanusfalvi ref. templom ezüst kelyhén lát- 
ható. — Címer: zöld téren ágaskodó orosz- 
lán jobbjában pálmaágat, baljában koszorút 
tart. — Sisakdisz: az oroszlán növekvőn. 
Ciliéi gróf. 149. T. 1. és 2. Történelmünkből is- 
meretes család, melynek két címerét mutat- 
juk be, a többi e családnál használatban volt 
elmert helyszűke miatt mellőznünk kellett. 
— Turul 1890. évf. 224. 1. — Siebm. W. U. 
A. 20. t. 
Clair de Szentmihály. 149. T. 3. Régi savoyai 
eredetű család, melyből Cl. Gyula honvéd 
ezredes 1891. II. 11. I. Ferenc József király- 
tól kapott c. n. 1. — Leszármazást lásd: 
Kempelen III. 25—28. 1. 
Claudi. Cl. Mihály II. Ferdinándtól nyert 

c. n. 1. — Dr. Áldásy 118. 1. 
Clemens alias Sury. (Kelemen) Cl. Benedek, 
neje Korponay Anna fia János, féltestvérei: 
János és Tamás 1627. VI. 8. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizs alján 
hármas szikla középsőjén kitérj, szárnyú 
pelikán ül fészkében s vérével 3 fiókáját táp- 
lálja. — Sisakdisz: arany növekvő griff jobb- 
jában karddal. — Takarók: vörös — ezüst, 
kék — ezüst, — Hit másolat Nyitra vm. It. — 
Poc. pária A. pag. 653. 
Clementis. 149. T. 4. Cl. Dániel és fiai 1651. V. 
13. kaptak c. n. 1. — Kihird. : Zólyom vm. 
1651. XII. 18. — Clementis Jánosnak 1826. 
évben használt c. p. — Zemplém vm. — Loc. 
141. No. 137. ex. 1826. — Leszármazást lásd: 
Kempelen III. 26. 1. 
Clercz. C. p. Pest vm. — Acta pol. ex. 1732. 

No. 4. — Kőszegi S. 
Clerfait gróf. Cl. Károly 1791. évi 72. t.-c.-kel 
nyert indigenátust. — Kihalt. — Kempelen 
III. 27. 
Clerici őrgróf. Cl. András 1758. XII. 26. ka- 
pott indigenátust. — Kk, XLV. 31. — 
Kihalt. 
Clesse. Cl. Miklós 1675. III. 8. Lipóttól nyert 
c. n. 1. — Címer: hasított paizs jobb fekete 
részében ágaskodó oroszlán jobbjában kard- 
dal; a bal kék részben 3 egymás felé állított 
hatágú arany csillag. — Sisakdisz: a paizs- 
beli oroszlán. — Takarók: fekete — arany, 
kék — ezüst, — Siebm. W. U. A. 21. t. 
Cloos de CronenthaL Cl. János és Mihály 
(Brassó) János felesége Gust Anna gykei: 
János, György, Ferenc. Anna, Krisztina és 
Zsófia 1780. V. 7. nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. 
XII. 48. 
Closius. 149. T. 5. Cl. Márton 1680. II. 15. 
ApaíTy fejedelemtől kapott c. n. 1. — Ki- 
hird.: 1680. VI. 1. — Turul. 1911. évf. 
160. 1. 
Closy. Cl. Márton és György 1680. III. 11. 
Apaffytól nyertek c. n. 1. — Címer : kék paizs- ban oroszlán, jobbjában 3 liliommal. — - Siebm. 
W. S. A. 195. 1. 

Cobenzl gróf. C. János 1725. III. 1. nyert in- 
digenátust. — Kk. XXXV. 25. 

Coburg de Szász-Gotha hereeg. 149. T. 6. és 
7. Jónás Coburg Góthai herceg. 1791. évi 71. 
t.-c.-ben, Ferdinánd — ^György Coburg Góthai 
herceg pedig 1827. évi 41 t.-c.-ben nyertek 
magyar indigenátust. 

Cpllaltó gróf. C. Klaudius és Antal 1659. évi 
132. t.-c.-kel nyertek indigenátust. — C. An- 
tal 1781. III. 6. grófi rangra emeltetett. — 
Kempelen III. 27. 

CoUenbach báró. C. Gábor 1817. VIII. 1. nyert 
indigenátust. — Kk. LXIV. 74., 78. — Cí- 
mer : Siebm. W. 

CoUoredo gróf és herceg. 149. T. 8. C. Rudolf 
herceg 1765. IV. 10. nyert indigenátust. — 
Kk. XLVII. 354., 356. — C. Ferenc gr. neje 
Würben Eleonóra grófnő és gykei: Ferenc, 
János, József, Teréz, Eleonóra és Mária, il- 
letőleg C. József gr. neje Serényi Franciska 
és gykei: Kamill, Franciska és Mária 1792. 

VI. 26. kaptak indigenátust. — Kk. LVL 
485. és LVL 523. 

Colosváry de Orosháza. 149. T. 9. C. András 
1631. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — 
Adami Scut. Gént. 

Coloswáry. O. Péter és neje Nehay Anna 1622. 

VII. 28. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird. : 1622. Veszprém vm. — Címer: kék 
paizsban hármas szikla középsőjén korona, 
az alacsonyabb részén fehér farkas jobbra 
fordulva, jobbjában 3 hegyével felfelé fordí- 
tott nyílvesszőt tart. — Sisakdisz: a fehér 
farkas növekvőn jobbjában sugaras nap. bal- 
jában egy kék szinü liliom. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Eredeti n. 1. 
Székesfejérvári városi It. 

Comáromy. C. Gergely 1659. I. 3. nyert c. n. 1. 

— Kihird. : Komárom vm. — Dr. Alapi, 271. 
Comáromy de Koj. 150. T. 1. Címer közölve: 

Csorna J. „Abauj vm. N. Cs." 139. 1. — Leszár- 
mazást lásd: Kempelen III. 28. 1. 

Compositius aliter Rácz. 150. T. 2. C. Péter 
1607. VIII. 13. Rudolftól nyert c. n. 1. — 
Kihird.: Győr vm. 1609. — Eredeti n. 1. 
Nyitra vm. It. — Ered. Arm. 26. sz. a. 

Conrad. C. Mihály 1784. József uralkodótól 
nyert c. n. 1. — Címer: egy ezüst ék által 3 
részre osztott paizs; a jobb vörös részben az 
ék oldalán felfelé lépkedő arany oroszlán 
jobbjában karddal; a bal kék részben a paizs 
baloldalából felhők közül kinyúló mezítelen 
kar piros szivet tart; az ék alatt zÖld rész 
egy ezüst hullámos pólyával átszelve. — Si- 
sakdisz: két sasszárny (arany — kék, kék — 
ezüst) között növekvő arany oroszlán, jobb- 
jában görbe karddal. — Takarók: arany — 
vörös, ezüst — kék. — Kk. LIII. 105. 

Conrad. C. Erhard 1659. XL 8. kapott f. n. 1. 

— Győr vm. It. — Leszármazást lásd. Kem- 
pelen III. 29. 1. 

Conn^d de Heidendorff. 150. T. 3. C. András 116 besztercei lakos 1610. Báthory Gábortól nyert 
c. n. 1. — Siebm. W. S. A. 75. 
Conrad de Konradsheim báró. 150. T. 4. 0. 
János — András udv. tanácsos neje Soterius 
Zsófia s gykei: András, Mihály, Zsuzsanna és 
Lujza 1844. I. 30. nyertek c. n. 1. — Erd. 
Kk. XV. 343. — Osztrák bárósága 1851. 
VIII. 30 kelt. 
Conrad de Sonnenstein., 150. T. 5. C. János — 
Mihály— Károly 1806* IV. 10. Ferenc király- 
tól kapott c. n. 1. — Erd. Kk. XIII. 397. 
Conrády. c. p. Pest vm. polg. per. fasc. 94. 

No. 45. — Kőszegi S. 
Consbruch. C. Pál — Joachim és felesége Lu- 
gosi Erzsébet 1719. I. 23. nyertek indigená- 
tust. — Erd. Kk. VI. 827. 
ConstantinoTies. C. Miklós 1759. XII. 28. 
Mária Teréziától nyert c. n. 1. — Kk. XLV. 
219. — Címer: vágott, a felső részében hasí- 
tott paizs; jobb felső pirosban ágaskodó 
oroszlán, jobbjában karddal; bal felső ezüst- 
ben zöld leveles szőlő venyige 3 fürttel meg- 
rakva. Az alsó kékben zöld dombon fészké- 
ben ülő. kitérj, szárnyú pelikán fiait eteti. 
— Sisakdisz: 4 structoll (vörös — arany — 
ezüst — kék). — Takarók: kék — ezüst, 
arany — vörös. — Siebm. W. 
Constantinovics aliter Belgrády. C. András 
pomázi gör. pap és gykei nevüknek .,Bel- 
grády"-ra való változtatásával 1791. X. 24. 
nyertek c. n. 1. — Kk. LV. 821. — és Pest 
vm. It. Lásd: ,Belgrády" alatt. 
Constantinovics de Germán. 150. T. 6. C. Ist- 
ván bécsi kereskedő, felesége Joanovics 
Dyonizia s gykei: Demeter. Konstantia, 
Sándor, János, Ilona, Anna és Alexandra 
1821. IX. 21. Ferenc királytól kaptak e. n. 1. 
— Kihird: Temes vm. 1822. VI. 10. — Kk. 
LXIV. 635. — és Krassó vm. It. — Leszár- 
mazást lásd: Kempelen III. 31. 1. 
Constantinus. 150. T. 7. C. Györgynek 1817. 
évben használt c. p. — Zemplén vm. — Loc. 
136. No. 691. ex. 1817. 
Conta. C. Jenő pécsi kanonok 1733. IX. 15. 
nyert indigenátust. — Kk. XXXVIL 135., 
145. 
Conti báró. C. Antal báró 1715. évi 135. t.-c. 
nyert indigenátust. — Kempelen III. 32. — 
Esztergomi primási It. 
Cooper. Angol származású család, melyből ^ C. 
Ferenc, felesége lewensterni Meiner Krisz- 
tina s gykei: Lajos, József. Ferenc és János 
1733. V. 18. kaptak c. n. 1. — Erd. Kk. VIII. 
488. 
Coreth gróf. C. József kanonok 1803. VIII. 12. 
nyert indigenátust. — Kk. LXII. 814., 820. 
Corettó őrgróf. 1647. évi 155. t.-c. nyert in- 
digenátust. — Kihalt. — Kempelen IIL 32. 
Coralanza. 1659. évi 133. t.-c.-ben C. Péter ka- 
pott indigenátust. — Kempelem III. 32. 
Corent. C. András és János 1617. XI. 15. nyer- 
tek c n. 1. — Dr. Áldásy 381. 1. 
Comides. C. Pálnak 1754. évben használt c. p. 
— Cimer: kerek paizsban egy ezüst kereszt körül tekerődző kigyó. — Zemplén vm. It. 
Fasc. jur. 63. No. 551. — Ex. 1754. 
Cornidee de Erompach. 150. T. 8. C. Márton 
késmárki polgár és fiai: Márton és Tamás 
1722. XII. 5., továbbá C. Tamás és Károly 
1832. I. 27. nyertek c. n. 1. — Kihird.: S/e- 
pes vm. 1723. — Kk. XXXIV. 119. és LXV. 
817. — Leszármazást lásd: Kempelen III. 32. 
Corodini aliter Berdóczy. 1652. évben nyert n. 
1. — (Váci kapt. It. — C. p. Pest vm. polg. 
per. fasc. 16. No. 24. — Kőszegi S. 
Corrán — Avendano. C. Kelemen felesége Kan- 
zerin Mária s gykei: Lajos, Ferenc Gábor, 
János, József, Ignácia és Teréz 1797. III. 
24. kaptak c. n. l. — Kk. LIX. 292. — Cí- 
mer: hasított, balfelől vágott paizs sziv- 
paizszsal; a jobb felőli arany rész egy fekete 
jobb haránt pólyával szelve; a bal felső ezüst 
részben 3 vörös sziv (1+2); — a bal alsó 
kék részben zöld mezőn vörös fedelű ház, előt- 
te róka halad bal felé s hátul zöld fa; a ko- 
ronás kék szivpaizsban egy ezüst edény. — 
Sisakdisz: 2 ellenkező irányban könyöklő 
kar, a jobb felőli kardot, a bal két kalapácsot 
tart, *a háttérben 5 különböző színű struc- 
toll. — Takarók: arany — fekete, ezüst — kék. 
Cottmann báró. 150. T. 9. C. Antal 17C5. IV. 
2ü. indigenátust és 1765. X. 8. bárói méltó- 
ságot nyert. — Kk. XLVII. 317., 318. és 
XLVII. 347. 
Corzi. C. Lénárd és János 1687. VI. 15. kaptak 

c. n. 1. — Kk. XIX. 57. 
Cőrver báró. C. Donát 1714. IV. 24. kapott in- 
digenátust. — Kk. XXX/330.. 331. — Ki- 
halt. 
Crass. C. János resiczai pap 1728. X. 2. kapott 

indigenátust. — Kk. XXXVI. 222 
Crausz de Nagykér. C. János, fiai: Jak.ab, Já- 
nos és Joakim 1592. XI. 18. Rudolf király- 
tól nyertek -c. n. 1. — O. L. 1085/1888. és 
Szepesi kapt. It. 
Crenevill— Folliot de Poutet gróf. C. Lajos 
gróf és utódai 1827. évi 44. t.-c.-ben nyertek 
indigenátust. — Leszármazást iásd: Kempe- 
len III. 34 1. 
Crines. C. János neje Kresnerich Teréz, fivérei: 
Ferenc és Fülöp 1713. évben nyertek c. n. 1. 
_ Hit. másolat Pest vm. It. „C. 2." — Kő- 
szegi S. 
Criston. C. Mihály 1655. III. 8. nyert c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. 
Cronsfeld gróf. C. János gróf 1700. IX. 13. 

kapott indigenátust. — Kk. XXVI. 43. 
Crus. 151. T. 1. 0. Mihály s fia Sámuel 1712. 
VI. 6. Károly királytól nyertek c. n. 1. — 
Kk. XXIX. 176. — Gömörmegyei ne^tres 
család. 
Csabay. Czabay György 1648. évben kapott c. 

n 1 — Pest vm. It. Nemesi iratok ,,Cs. 10. 
Csabay. 1647. IV. 2. Cs. Pál nyert c^ n. 1. -- 
Kihird: 1660. Borsod vm. — Cs. Károlynak 
1864. évben használt c. p. — Borsod vm. It. 
Végr II. 41. — Leszármazást lásd: Kempe- 
len lil. 38. 1. 116 Csabay. 151. T. 2. Cziabay. Gergely, István és 
Erzsébet 1629. évben Ferdinándtól kaptak 
c. n. 1. -^ Ered. n. 1, Jáslzói Capt. It. 
Csabay de Csaba. 151. T. 3. Cziabai Pál 1618. 
X. 7. Bethlen Gábortól nyert c. n, 1. — Ered. 
n. 1. Székely Nemz. Muz., S.-sztgyörgy. 
Csabay' alias Kürthy. 161. T. 4. Cs. Gergelynek 
1629. 11. 28. Ferdinánd adott c. n. 1. — Ki- 
bírd: 1633. Ugocsa vm. 1629., Torna vm. — 
M. Nemz. Zsebkönyv. I. 137. 1. — Leszárma- 
zást- lásd: Kempelen III. 36 — 37. 1. 
Csabay Literátus do Chaba. Chabay Orbán és 
testvére Tamás 1567. IIL 6. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Címer: kék paizsban hár- 
mas zöld halom felett lépkedő farkas. — Si- 
sakdisz: növekvő farkas szájában bárányt 
tart. — Takarók: kék — arany, vörös-^ezüst. 
— Eredeti n. 1. Nyitra vm. It. III. 136. 
C«aholczy. 151. T. 5. Cs. János fogarasi ref. 
pap 1654. I. 1. Kákóezy Györgytől kapott c. 
n. 1. _ Gyfvári Kk. XXVI. 260. 
Csahótzy. Cs. István szatmármegyei esküdtnek 
1839. évben használt c. p. — Címer: kék- 
paizsban két lovas vitéz. — Sisakdisz: zász- 
lót tartó kar. — Bihar vm. ]t. ^ 
Csajaghy de Csajág. 151. T. 6. Cs. Péter, Mi- 
hály, Gergely és Lukács 1635. XI. 22. Esz- 
terházy Miklós nádortól uj adománylevelet 

nyertek. Pest vm. It. Nemesi iratok , Cs. 

13." __ Siebm. W. U. A. 81. t. eltérő címert 
közöl. — Leszármazást lásd: Kempelen III. 
40. í. 
Csajda alias Csajaghy. c. p. Pest vm. It. polg. 

per. fasc. 177. No. 66. — Kőszegi S. 
Csák. Cs. János 1656. V. 10. nyert c. n. 1. — 

Kihird : Borsod vm. 
Csák de Gyergyószentmiklós. Cs. Tamás 1623. 
V. 20. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — 
Gyfvári Kk. VII. 
Csák de Uray. 151. T. 7. Cs. Pál 1639. IIT. 24. 
nyert c. n. 1. — Kihird: 1640. I. 9. Gömör 
vm. — Kempelen III. 41. 1. — Csák László- 
nak 1778. évben használt c. p, — Borsod vm. 
It. Nemesi iratok 719. 
Csákány. Cs. Balázs és társai 1631. VI. 23. 
Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — Címer : 
azonos a „Csengeri" család címerével. 
Csákány. 151. T. 8. Cs. Mihály s gykei: János, 
András, Éva, Anna és Zsófia, továbbá test- 
vére István 1622. VIII. 20. Ferdinándtól 
nyertek c. n. 1. — Eredeti n. 1. Komárom vm. 
It. „Nemesítő levelek" C. 1. 
Csákány. Cs. Istvánnak 1749. évben használt 
c. p. — Címer: kék paizsban zöld hármas 
domb középsőjén korona, melyen páncélos 
kar könyököl görbe karddal a kezében. — 
Sisakdisz: kitérj, szárnyú, fiait tápláló peli- 
kán. — Takarók. — Siebm. W. U. A. 81. t. 
Csákány de Léczfalva. Cs. Jakab és István 
•több társukkal 1666. II. 3. Apaffy Mihálytól 
nyertek c. n. 1. — Szatmár vm.lt. 
Csákány de Nagyborosnyő. 151. T. 9.' Cs. Mó- 
zesnek 1723. évben használt c. p. — ^ Gróf 
Teleki It. — Gr. Teleki S. ossit. 1723. Csákányi. Cs. János Zala vm. főszolgabirájá- 
nak 1763. évben használt c. p. — Címer: 
-hármas zöld halmon ágaskodó arany oroszlán 
" johbjábán görlae karddal. — Sisakdisz: fész- 
kében ülő, kitérj, szárnyú pelikán fiait eteti. 

— Siebm. W. U. A. 81. t, 

Csákay dé Eadem. C. p. Pest vm. It. — Acta 
Nob. ex. 1826. No. 3564. — Kőszegi S. 

Csáki de Dánfalva. 162. T. 1. Cziaki Ferenc, 
Lőrinq, Péter és János lófőszékelyek 1639. 
V. 16. Rákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — 
Kihird: Csíkszereda 1640. XI. 14, — Sándor 
I. ., Címeres Levelek" II. 51. 

Csáki de Déva. 152. T. 2. Cs. Dánielnek és Jó- 
zsefnek 1791. évben használt és egyező c. p. 

— Hunyad vm. It. 1791. évi homg. 6. és 44. 
1. — Címer: Böjthe ö. „Hunyad vm. N. Cs." 
308. L 

Csákó. Cs. István, György és János testvérek 
1631. I. 26. kaptak c. n. 1. — Borsod vm. It. 

Csákó. Cs. István 1659. IX. 12. nyert c. n. 1. — 
Borsod vm. It. 

Csáktornyai. Kihalt család. — Cs. Zsigmond — 
Ernő pécsi püspöknek 1498. évi c. p. — Cí- 
mer: 6 ormós kőfal közepén 4 ormós, két 
ablakú bástya; paizs felső jobb szögében fél- 
hold, bal szögében 6 águ csillag. — Siebm. 
W. U. A. 81. t. 

Csáky. Cs. Mátyás 1661. IV. 6. nyert c. n. 1. — 
Kihird: Borsod vm. — Kempelen III. 47. 

Csáky. Cs. Gergely s felesége Szíjártó Annától 
szül. fiai: József és Antal 1715. IV. 30. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Heves vm. 1715. — 
Kempelen III. 47. 

Csáky de Kőrösszeg et Adorján gróf. 162. T. 3. 
Piliskei László fia István de Sidov 1396. év- 
ben Kőrösszegre és Adorjánra nyert ado- 
mányt ; ezen Istvántól származik a család. — 
A család címerét sokféle variatióban használ- 
ják, mivel azonban a Turul 1891. évf. 192. 1. 
az eddig közölt (Siebm. W., M. Nemz. Zseb- 
könyv stb.) címereket hibásnak jelzi s^ a^ he- 
lyes címert végleg megálíapitotta, mi is a 
Turul által közölt címert mutatjuk be. — 
Leszármazást lásd: Kempelen III. 44—46. 

Csáky de Ujfalva. Cs. Gáspár, György, András 
és Imre 1679. VIII. 25. Rudolftól nyertek c. 
n. 1. — Kihird: Bars vm. — Bars vm. It. 

Csáky de Visk. 1649. V. 4. Ferdinánd király 
Csáky István és társainak adott c. n. 1. — 
Kempelen IIL 46. 

Csákyi— Pallavicini de Kőrösszeg et Adorján 
őrgróf. Pallavicini Roger őrgróf által örök- 
befogadott Csáky Zsigmond és Hippolit gró- 
fok 1876. IV. 8. engedélyt nyertek a „Cs— 
P." kettős név s az örgrófi cím és címer vi- 
selésére. — Leszármazást lásd: Kempelen III. 
47. L 
Csala. 152. T. 4. Cs. Gergely, neje Osrváth An- 
na gykei: Gergely és Sándor s testvére 
György 1675. IV. 20. Lipóttól nyertek c. n. 1. 
— Pest vm. It. ., Nemesi Iratok Cs. 5." — 
Kihird: 1675. Heves vm. Orosz „Heves vm. 
N. Cs." 46. 117 Coaláry. Os. György é» Erzsébet 1675. VII. 24. 
nyertek c. n. 1. — Kihird: Nógrád vm. — 
Orosz ,,Heve3 vm. N. Cs." 46. 

Csallak. Cs. Pál és társai 1659. II. 21. kaptak 
c. n. 1. — Kihird: 1660. Heves vm. — Orosz 
„Heves vm. N. Cs." 46. 

Csalló. Cs. Tamás és társai 1580. III. 8. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Vas vm. 1663. — 
Veszprém vm. It. 

Csalóközi de Ujtorda. Cs. Ambrus és társai 
1619. VIII. 26. Bethlen Gábortól nyertek c. 
n. 1. — Címer azonos az „Ajtoni de Ujtorda" 
család Gímerével. — Eredeti n. 1. ref. egy- 
ház It. Ujtordán. > 

Csanáda aliter Chamavoda. C. p. Pest vm. It. 
polg. per. fasc. 268. No. 2. — Kőszegi S. 

Csanády. Cs. Márton 1582. II. 21. Kudolf ki- 
rálytól nyert c n. 1. — Kihird: 1583. Tren- 
csén vm. 1613. V. 1. — Szatmár vm. O. L. 
1074—1901. sz. a. 

Csanády 152. T. 5. Chanády Demeter a királyi 
nagy iroda irnoka és testvére Tamás 1559. 
VII. 10. Izabella királynőtől kaptak c. n. 1. 

— Hit. másolat Bihar vm. It. — Act. Nob. 
C. 4. 

Csanády. Chanády András 1629. Ferdinándtól 
nyert c. n. 1. — Adámi Scuta Gént. II, — Cí- 
mer : kék paizsban zöld téren arany grifP 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: két ormány 
között 6 águ arany csillag. — Takarók: 
ezüst — vörös. 

Csanády. Cs. Gruba s gykei 1751. III. 1. Mária 
Terézia királyasszonyíól nyertek c- n. 1. — 
Kihird:. Bács vm. 1751. — Kk. XLTL 91. ~ 
Címer: kék paizs alján ezüst ék folett öt szir- 
mú arany' rózsa. — Sisakdisz : a kék mezü kar 
karddal. — Takarók: kék — ezüst, kék^ 
arany. 

Csanády. Cs, János 1638. III. 19. kapott c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. — Kempelen III. 49. 
Csanády de Bernád. Cs. Benjáminnak 1751. év- 
ben használt c. p. — Címer: vágott kerek 
paizs alsó részében félhold és 6 águ csillag; a 
felső részben cölöpösen hegyével felfele álli- 
tott kard, jobbról és balról 1—1 hatágú csil- 
lagtól kisérve. — Gróf Teleki It. F. o. 1750. 

Csanády de Csanád. Chyanády Ábrahámnak 
1607. VII. 28. Rákóczy Sigmond adott c. n. 1. 

— Címer: kék paizsban vörös mtzü kar tö- 
rökfejes kardot tart. — Takarók: arany — 
kék.' ezüst — piros. — Siebm. W. S. A. 74. t. 

Csanády de Göcs. 152. T. 6. Cs. Dánielnek 
1791. éyben használt c. p. ' — Marostorda vm. 
It. 1791. évi homg. 4. 1. 

Csanády de Mezőtelcgd. 152. T. 7. Cs. György- 
nek 1805. évben használt c. p. — Siebm. W. 
U. A. 81. t. — Cs. Ferenc főszolgabírónak 
1833. évben használt c. p. — Bihar vm. It. 
kgy. 1835. VIII. 108. — Utóbbi sisakdisz nél- 
kül használta a címert. — Leszármazást 
lásd: Kempelen III. 50—51. 

Csanády de Nagykerek. 152. T. 8. Cs. László és 
testvérei a nagykereki birtok felett kötött 
oszt. egyezségen 1809. évben használt c. p. — 
Bihar vm It. 1905. Lelt. A. 100. — Siebm. W. U. A. 81. táblán Cb. Imre 1814. évi c. p. 
mutatja be. mely azonban merőben eltór, 
Csanády de SanctoHMartino. 15^. T. 9. Os. 

István neje Bcllay Zsófia fiai: JánoH, Márton 
és Mátyás, leinya: Anna 1624. Y, 16. Ferdi- 
nándtól kaptak uj c. u. 1. — Nyitra vm.. It. 
in. 147. 

Csandáry. Cs. János c. p. — Bihar vm. It, 

Csáni de Ujtorda. Cs. János és társai 1619. 
VIII. 26. Bethlen Gábortól kaptak c. n. 1. 
— Címer: azonos az „Ajtoni de Ujtorda" 
család cimeréveL — Ered. n. 1. ref. egyház It. 
Ujtordán. 

Csánky. 153. T. 1. Cs. Albert éa Benedek test- 
vérek 1626. V. 24. Ferdinándtól nyertek c. 

, n. 1. — Kihird: Bars vm. 1628. IL 10. — 
Hit. másolat Nyitra vm. It. III. 138. . 

Csányi. 1674. VII. 20. Cs. Lőrinc és István s 
utóbbinak fia András és más András nyertek 
c. n. 1. — Kihird: 1675, Heves vm. — Orosz 
„Heves vm. N. Cs." 46. . 

Csányi. ,153. T. 2. Cs. Mihálynak 1793. évben 
használt c. p. — Borsod vm. It. „Nemesi Ira- 
tok 907. ex 1793." 

Csányi. 153. T. 3. Cs. István kir. táblai jegyző- 
nek 1837. évben használt c. p. -— Bihar 
vm. It. 

Csányi de Nagykálló. Cs. György, felesége Ka- 
talin 1638. VI. 9. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. 

— 0. L. 941 — 1906. — Címer: vörös paiz';- 
ban zöld téren arany oroszlán, jobbjában 
karddal. — Sisakdisz: a paizsalak növekvőn. 

— Takarók : arany — vörös.- — Siebm. W. U. 
A. 21. t. 

Csányi de Rugonfalva et Székelyudvarhely. 
153. T. 4. Cs. Mátyás 1589. V. 17. Báthory 
Zsigmondtól kapott c. n. 1. — 1752. I. 13. — 
Nagyernyei Csányi Boldizsárra nézve nostri- 
ficáltatott. r-^ Sándor I. ,„Cim. Lev." 13. 1. 

Csapai de Kolozsvár. 153. T. 5. Cs. Ferencnek 
1752. évbep használt c. p. — Gróf Teleki It. 

— Földv. oszt. 1752. 

Csapi de Görgényszentimre. Cs. Ferencnek 
1709. évben használt c. p. — Címer:, kerek 
paizsban balra fordult kar karddal. — Gróf 
Teleki It. — T. Sándor oszt. 1709. 

Csaplovich de Jaszenova aliter Szkuba. ir>3. T. 
6. Czaplovitz János alias Skuba 1643. I. 2. 
Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Kihird: 1643. 
IV. 8. Árva vm. — Ezen család címerét 
Siebm. W. — továbbá Magyarország várm. 
és városai. Bars vm. — kötete 532 1. stb. stb. 
mind hibásan közlik; egyedül a Turul 1911. 
évf. 62. 1. van helyesen az eredeti nemt s- 
levél szövege szerint bemutatva. — Eredrti 
n. 1. a Csaplovics család It. Gecelpusztán. — 
Hit. másolatban Árva vm. It. XIV. — Nob. 
Arm. No. 4. 

Csaply lá-sd. , Chaply." 

Csapó. Chapó Lukács nejé Márkus Hona gykei: 
Anna, Erzsébet és Katalin 1650. VII. 30. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1, — Kihird: 1651. 
VI. 21. Heves vm. — Cimer: vörös ^paizsban 
hármas zöld halmon álló farkas, jobbjábnn 118 kék — arany zászlót viszen. — Sisakdisz: a 
paizsalak. — Takarók: kék — arany. — Ered. 
n. 1. Heves vm. It. — 1650. évi 1. — Kempe- 
len III. 57. 

Csapó. Cs. Jánosnak Komárom vm. szolgabirá- 
jának 1680, évben használt c. p. — Címer: 
kék paizsban zöld téren ágaskodó term. szinti 
szarvas. — Sisakdísz: 2 ormány között a 
szarvas növekvőn. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Siebm. W. U. A. 82. t. 

Csapó. 153. T. 7. Cs. István gyöngyösi lakos, 
neje Für Sára s leánya Eozál 1717. X. 28. 
nyertek e. n. 1. — Kihird: Heves vm. 1717. 

— Kk. XXXI. 391. — Kempelen III. 57. 
Csapó de Ecsed. 153. T. 8. Cs. Pál és Mihály s 

utóbbinak fiai: Tamás, Pál, István, János és 
András 1655. X. 6. Ferdinándtól kaptak c. 
n. 1. — Eredeti n. 1. Csapó Kálmánnál Bpest. 

— Hit. másolat Cs. Márton főhadnagynál, 
N.-Várad. — Cs. Ferencnek 1796. évben c. p. 

— Bihar vm. It. — T. P. XIII. 245. 

Csapó de Lebeny. 153. T. 9. Cs. Mihály, ap;a 
Pál, unokatestvére Gáspár, testvérei: István, 
Márton és György 1621. III. 13. Ferdinánd- 
tól nyertek e. n. 1. — O. L. 189—1906. sz. a. 
Vas. vm. — Kempelen III. 56. 

Csapó de Tagyos. 154. T. 1. Chiapó György 
1630. V. 12. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — 
Eredeti e. n. 1. Chapó Vilmos cs. és kir. ka- 
marás őrizetében. Tengelicen, 

Csapodi de Fejiéregyháza. 154. T. 2. Cs. István 
dr. egyetemi tanárnak Budapesten 1905. IX. 
19. I. Ferenc József király adott c. n. 1. — 
Kempelen III. 58. 

Csapodi de Szala-Lövő. 154. T. 3. Cs, István 
1626. IX. 26. Ferdinándtól kapott c. n. 1. — 
Turul 1903. évf. 153. 1. 

Csarada. 154. T. 4. Czarada Mihály 1686. IX. 
5. Lipóttól kapott uj c. n. 1. — Nyitrame- 
gyei család; c. n. 1. esztergomi kápt. It. — és 
Nyitra vm. It. 

Csárics. 154. T. 5. Cs. Ferenc 179Ö. XI. 18. Li- 
póttól nyert c. n. 1. — Kihird: 1791. IV. 5. 
Zala vm. — Kk. LV. 140. — Leszármazást 
lásd: Kempelen III. 59. 1. 

Csamay de Királydarócz. Chiarnay István 
1607. VI. 25. Eákóczy Zsigmondtól kapott c. 
n. 1. — Gyfvári Kk. IV. 95. — Címer: kék 
paizsban jobbra fordult, kitérj, szárnyú term. 
szinü sas, felemelt jobblábában egy kisebb 
madarat tart. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. 

Csamó. Cs. Péternek 1742. és 1744. években 
használt és egyező c. p. — Címer: kerek 
paizsban koronán álló, kitérj, szárnyú, száját 
tátó madár. — Bihar vm. It. 

Csarnó de Tövisegryháza. Cs. István 1609. IV. 
5. és Cs. Péter 1609. IV. 27. Báthory Gábor- 
tól nyertek c. n. 1. — Gyfvári Kk. VI. 119. és 
VI. 134. — Címer: kék paizsban vizén úszó 
csolnak, melynek hátulsó részében egy zöld 
ruhás, fekete kalapos férfi ülve evez. — Ta- 
karóié: arany — kék, ezüst — ^vörös. 

Császár. Cs. Lőrinc és gykei 1587. XII. 15. kaptak c. n. 1. — Kihird: 1590. Szatmár vm. 

— Gorzó „Szatmár vm. N. Cs." 15. 
Császár. 154. T. 6. Cs. Tamás, fiai, testvére s 

ennek fiai 1609. XII. 6. Mátyás királytól 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Gömör vm. 1610. 

— Eredeti n. 1. Cs. János tulajdonában, 
Szuhafőn. — Kempelen III. 61. 1. 

Császár. 154. T. 7. Chászár Mártonnak és Már- 
ton fiának 1630. V. 23. Ferdinánd adott c. n. 
1- — Hit. másolat Komárom vm. It. „Nemes- 
ségi oszt. 140. III. 12." 

Császár. 1646. IV. 24. Ferdinándtól nyert c. n. 
1. — Kihird: Esztergom vm. 1647. — Ered. 
n. 1. Bácsbodrog vm. It. 

Császár. Cs. Márton és fiai 1665. IV. 24. Lipót- 
tól nyertek c. n. 1. — Kihird : Zemplén vm. — 
Címer: kék paizsban páncélos kar karddal, 
felette 6 águ arany csillag. 

Császár. Császár azelőtt ,,Kayser" János 1790. 
XL 18. nyert c. n. 1. — Kihird: 1791. V. 5. 
Baranya vm. — Kk. LV. 166. — Címer: 
vágott paizs alsó része hasítva, a felső kék 
rész bal oldalán a nap, mely felé egy karmai 
között madarat tartó fekete sas repül; az 
alsó jobb vörös részben, zöld téren arany 
méhkas négy méhtől körülrepdesve; a bal 
alsó ezüst részben term. szinü, nyakán övvel 
ellátott, 2 hátsó lábán álló kutya. — Sisak- 
disz: a kutya növekvőn. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. 

Császár de Császár. 154. T. 8. Cs. István váradi 

kanonok 1462. I. 9. Mátyás királytól kapott 

c. n. 1, — Ered n. 1. M. Nemz. Muz. It. — 

Turul 1888. évf. 66. — Dr. Áldásy 17. 1. — 

Fejérpatakí „M. Cím. Emi." 77. 1. 

Császár de Füzesabony. 154. T. 9. Cs. Péter, 
neje Horváth Katalin, fia Mihály, ennek neje 
Szegedy Erzsébet, másik fia János, kinek 
leányai: Erzsébet, Anna és Katalin 1636. II. 
1. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Nyitra vm. 1642. — Eredeti n, 1. Cs. Géza 
ezredes tulajdonában, Ó-Becsén. — Siebm. 
W. a címert tévesen közli, piros paizst mond 
és a koszorút elhagyta. — Leszármazást lásd : 
Kempelen III. 62—63. 1. 

Császár de fólész. 155. T. 1. Cs. Gergely 1609. 
VII. 2. Mátyás királytól nyert c. n. 1. — - Ki- 
hird: Gömör vm. 1610. III. 31. — Forgón I. 
149. 50 — Leszármazást lásd: Kempelen III. 
61. 1. 

Császár de Kolgyár. 155. T. 2. Zalamegyei ne- 
mes család. — Siebm. W. U. A. 82. t. 

Császár de Pacsér. 1801. VI. 1. Cs. Ferdinánd 
nyert adomány-levelet. — Kk. LX. 472. — 
C. p. Heves vm. It. 

Császár de Tasnád. Cs. György 1608. VI. 17. 
Báthory Gábortól kapott c. n. 1. — Címer : 
kék paizsban, cölöpösen, hegyével felfelé ál- 
ló, egyenes kard hegyén egy jobbra fordult 
farkasfej ; a kard körül zöld kigyó tekeröd- 
zik, melynek feje a farkas szájához ér. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — Hit. 
másolat Bihar vm. It. 119 Csásiáry. Cs. Ferenc. 1712. VI. 30. nyert c. n. 
1. — Orosa „Heves vm. N. Cs." 48. 1. 

C«ászkay. Cs. Gallus és fia György 1600. II. 18. 
Bdthory Gábortól nyertek c. n, 1. — - Címer: 
kék paizsban vörös ruhás, sárga csizmás vitéz 
karddal az oldalán, jobbjában vörös zászlót 
tart. — Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. 

— Gyfvári Kk. VI. 180. 

Császy. Cs. Józsefnek (szatmármegyei főszolga- 
bíró) 1834. évben használt c. p. — Címer: 
csücskös talpú paizsban görbe kardot tartó 
griff. — Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók. 

— Bihar vra. It. 

Császy de Pusztacsász. 156. T. 3. Hevesmegyei 
nemes család. — Címere „Magyarorsz. várm. 
és városai" — Szatmár vm. kötete B82. 1. 

Csata de Krasznamihályfalva. Cs. Imre táblai 
assessor és mindkét nemű utódai 1609. IX. 
10. Báthory Gábor fejedelemtől nyertek c. n. 
1. — Csata Márton ügyvéd N.-Károlyban, 
kinek neje nemes heteni Szintay Mária 1827. 
év óta a .,Miklóssy — Csata" kettős nevet 
használja. — Eredeti n. 1. 0. L. Erd. kir. 
tábla Elnöki oszt. 268 — 1845 sz. a. 

Csatáry. Chatáry János hajdu-kapitány 0254 
hajdúval 1605. XII. 12. Bocskay Istvántól 
kapott c. n. 1. — Címer : azonos az „Aczél" 
család címerével. (Lásd 4. t. 9. cimert.) — 
Turul 1905. évf. 178. 1. 

Csatáry. Cs. György s testvére Mihály, valamint 
fiai: András és Sándor 1658. X. 28. Lipóttól 
nyertek c. n. 1. — Kihird : Ung vm. 1659. II. 
7. — Címer: kékben, zöld téren kétfarku 
oroszlán, jobbjában dárdát tart. — Sisakdisz: 
a paizsalak. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Hit. másolat Bereg vm. It. 

Csatáry. 155. T. 5. Krieger Ágoston eperjesi 
lakos és fiai: Zsigmond, Béla és Ágoston ne- 
mességük épségben tartása mellett, nevüket 
1868. IX. 17. kelt legfelsőbb engedéllyel 
„Csatáry"-ra változtatták. — Kempelen III. 
66. 1. 

C«atáry de Csatáf. 155. T. 6. Cs. Pál Kraszna- 
megyei esküdtnek 1803. évben használt c. p. 

— Bihar vm. It. 

Catáry de Csatár. Grósz Lajos 1878. II. 21. 
nyert I. Ferenc József királytól c. n. 1. — 
1882. III. 4. nevét , Csatáry"-ra változtatta. 

— Kempelen III. 66. 

Csatáry de Sarkad. Címere: kék paizsban zöld 
téren ágaskodó, kétfarku arany oroszlán, 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: a paizsalak 
növekvőn. — Takaiók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Siebm. W. U. A. 83. t. 

Csatáry de Várad. 155. T. 7. Csatáry Mihály 
váradi kántor, neje Makai aliter ötvös Erzsé- 
bet s testvére Cs. István 1633. II. 25. Rá- 
kóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — Hiteles 
másolat Bihar vm. It. — Act. Nob. C. 3. 

Csatay. Cs. Ferenc a Buday alias Török család- 
dal 1628. XI. 20. nyert közös c. n. 1. — 
Nyitra vm. It. 

Csatay de Csata. 155. T. 8. Tuczentaller Fábián 
szentgyörgyi lakos s általa neje s gykei: 
Márton, János ós Anna: Márton felesége Er- zsébet 8 ezek gykei: Pál, Kristóf és Tamós, 
valamint testvére Mátyás 1587. XII. 28. 
Rudolftól nyertek c. n. 1. — Kihird: 1589. I. 
23. Pozsony vm. — 1790. VI. 26. Sopron mi. 

— Magyar Nemz. Zsebk. I. 141. 1. — Le- 
származást lásd: Kempelen lIl. 66. 

Csathó lásd „Ciató." 

Csáthy de Maráz. Cs. Károlynak c. p. — Siebm. 
W. ü. A. 83. 1. — Címer: kék paizsban, zöld 
téren magyar ruhás lovas vitéz jobbjában 
karddal. — Sisakdisz: 3 structoll, 

Csáthy aliter Szabó de Vajda. 155. T, 9. Csáthi 
Gergelynek 1823. évben használt c. p. — Bi- 
har vm. It 

Csatlós alias Kovács. Cs. Gergely és gykei 
1652. II. 28. nyert c. n. 1. — Kihird : Gömör 
vm. 1662. VI. 8. — Forgón I. 154. 

Csató. 1626. V. 6. nyert c. n. 1. — Kihird: 
Torna vm. — Kempelen III. 67. 

Csató. Cs. István Debrecen város aljegyzőjének 
1837. évben használt c. p. — Címer: kerek 
paizsban hármas halmon nyugvó kar, török- 
fejes karddal. — Bihar vm. It. 

Csató. Csathó Mihálynak 1644. évben használt 
c. p. — Címer: jobbra fordult páncélos és 
sisakos vitéz, jobbjában lobogót tart, balját 
csípőjén pihenteti. — Sisakdísz: a paizsalak 
növekvőn. — Siebm. W. U. A. 83. t. 

Csató de Csatóház. Kihalt család. — Címere: 
kék paizsban páncélos kar törökfejes karddal. 

— Sisakdisz: a paizsalak. — Siebm. W. U. 
A. 83. t. 

Csató de Csikcsatoszegh et Szentsimon. 156. T. 
1. Cs. János felesége Christoph Anna s gykei: 
Ferenc, Mihály, György, András, János, Ist- 
ván és Ilona 1715. VIII. 29. nyertek uj c. n. 
l. — Kk. VI. 143. Erd. — Kihírű : N.-Szeben. 
1717. I. 18. — Leszármazást lásd: Kempelen 
III. 68. 

Csató de Csikdelne. 156. T. 2. Cs. Mihály 1659. 
VIII. 23. Lipóttól kapott c. n. l. — Kihird: 
1659. XII. 18. Bars vm. — Cs. Sigmoudnik 
1746. évben használt c. p. — Dr. Szabó Mi- 
hály kir. tanfelügyelőnél. Dicsőszentmárton. 

Csató de Csikszentkirály. Cs. Eleknek 1781. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerek paizsban 
kar karddal. — Sisakdisz: 3 structoll. — 
Gróf Teleki It. 1781. évi homg. 

Csató (Csathó) de Figc. 156. T. 3. Gömörme- 
gyei család, amely 1435. évben nyert Felsö- 
és Alsó-Füghére donátiót. — Cs. Mihálynak 
1743. és 1741. évben használt s egyező c. p. — 
Pálmay It. XVIII. 1819. és 2109. sz. a. — 
Amely az általunk hozott címer alakot ábrá- 
zolja; mindkét címeres pecsét .,M. C. D. F." 
betűkkel van ellátva (Michael Csathó de 
Fige) s ezért ezen cimert kellett, mint 
authentikust elfogadnunk. — Kempelen IIT. 
69. 1. ettől eltérő címert közöl. — Leszár- 
mazást lásd: Kempelen III. 69--70. 

Csató de Jankafalva. 166. T. 4. Cs. Sámuel 
Alsófehérmegyei szolgabírónak 1794. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 1926. — 
Leszármazást lésd: Kempelen III. 70. 

Csató de Ménaság. Cs. Mihály 1655. VII. 7. 120 Kákóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Gyfvári 
Kk. XXVI. 605. 

Csatő de örvend. Cható de Eörvend János több- 
izben nyert c. n. 1. — 1608. VI. 16. Báthory 
Gábortól (Gyfvári Kk. V. 186.) J614. VI. 4. 
Bethlen Gábortól (Gyfvári Kk. Vn. 235.) — 
I. — Címer: vörös paizsban páncélos vitéz 
jobbjában zászlóval, baljában karddal. — 
Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — II. — 
Címer: kék paizsban zöld dombon sárga ru- 
hás férfi egy medvével viaskodik. 

Csatt. Csatt Józsefnek 1838. évben használt 
c. p. — Városi It. Marosvásárhely 1838. évi 
homg. 47. 1. — Címer: azonos a „Jager" 
család címerével. 

Csaítos. Cs. Demeter és tetvérei nyertek e. n. 1. 

— Kihird: Torna vm. 1628. XI. 20. — Kera- 
pelen III. 74. 1. 

Csausz de Gyulafehérvár. 156. T. 5. Cs. Pál 
1627. IV. 5. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. 

— Gyfvári Kk. XIV. 1. 

Osávási. 156. T. 6. Cs. Pálnak 1671. évben 
használt c. p. — Alsófehér vm. K. V. 1837. 
Csávási. Cs. Mihálynak 1838. évben használt 
c. p. — Városi It. Marosvásárhely 1838. évi 
homg. 29. 1. — Címer: azonos a „Balog de 
Bánya" család címerével. 
Csávay. 156. T. 7. Cs. Istvánnak 1801. évben 

használt c. p. — Bihar vm. It. 
Csávossy de Csávos et Bobda báró. 156. T. 8. 
1867. VII. 1. Cs. Ignác torontálmegyei föld- 
birtokos nyert c. n. 1. — 1904. XI. 18. — Cs. 
Gyula nagybirtokos s gykei: Benigna, Irma, 
Olga, Adrienne, Alice, Elemér. József és 
Endre I. Ferenc József király által bárói 
rangra emeltettek. — Leszármazást lásd: 
Kempelen III. 75. 1. 
Csázik. Cs. Lőrinc H. pályi esperes-plébános- 
nak 1795. évben használt c. p. — Bihar 
vm. It. 
Csebatz. Cs. Gábor 1822. IIL 27. kapott c. n. 1. 

— Kk. LXIV. 721. 
Cséby. 156. T. 9. Cs. István, neje Acs Anna s 
gykei: Ferenc, István, Gergely, Zsigmond, 
Anna, Judit, Katalin és Mária 1712. VII. 
17. Károly királytól nyertek c. n. 1. — Kem- 
pelen III. 76. 
Cseby de Németfalva. C. p. Pest vm. It. polg. 
per, fasc. 7. No. 10. ex. 1732. — Kőszeghi S. 
Csech de Stemheim. Cs. Márton szászvárosi 
1804. XII. 16. kapott c. n. 1. — Erd. Kk. 
XIII. 339. 
Csednekovics. Cs. András 1624. VII. 10. Fer- 
dinándtól kapott c. n. 1. — Vas vm. It. — 
Balogh ,,Vas vm. N. Cs." 178. 
Csedő. Cs. Dávid 1742. VIII. 4. nyert c. n. 1. — 

Erd. Kk. IX. 161. 
Csedő de Csikszentgyörgy. 157. T. 1. Cs. Antal 
1763. X. 29. nyert c. n. 1. — Cs. Lászlónak 
1780. évben használt c. p. — Alsófehér vra. 
It. Cs. L 171. 
Csedreky de Óvár. IIL Ferdinánd Cs. Péter, 
Mihály, András, Pál és Ferencnek 1654. X. 
1. adott c. n. 1. — Kihird: 1665. IX. 30. Tor- 
na vm. — Kempelen III. 77. 1. Cseffalvay de Cseffalva. 157. T. 2. Cs. István, 
Péter és Pál a György fiai; Cs. János a Ger- 
gely fia 1651. X. 5. nyertek Cseffalvára (Po- 
zsony vm.) donátiót. — Cs, Jánosnak 1835. 
évben és Cs. Lajos szolgabírónak 1838. évben 
használt c. p. — Nyitra vm. It. — Nob. VIII. 
567. és VII. 456. 

Osegezi de Bágyon. 157. T. 3. Címer hitelesítve 
Csongvay Károly ezredes kamarási ősfáján. — 
Ered. okm. Csongvay Lajos ügyvédnél, 
Marosvásárhelytt. 

Csegezi de Csegez. 157. T. 4. Cs. Lászlónak 
1777. évben használt két egyező c. p. — Gróf 
Teleki It. — Simén oszt. 1777. 

Csegöldy Cs. Sámuel deputatus eenátomak 
Szatmárnémetiben 1767. évben használt c. p. 

— Bihar vm. It. PP. XVIII. 1114. 

Cseh. 1584. IX. 10. kapott c. n. 1. — Siebm. W. 

Cseh. Cs. János és társai 1612. VIII. 1. nyertek 
c. n. 1. — Bereg vm. It. 

Cseh. Cs. Miklós 1615. V. 27. Bethlen Gábor- 
tól nyert c. n. 1. — Címer: kék paizsban vö- 
rös ruhás vitéz, jobbjában törökfejes kardot 
tart. — Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. 

— Gyfvári Kk. VIII. 73. 

Cseh. Cs. Jánosnak és társainak 1631. VI. 23. 
Rákóczy György adott c. n. 1. — Címer: 
azonos a ,,Csengeri" család címerével. — 
Hit. másolat Gróf Teleki It. 
Cseh. Cs. Mihály és testvére János 1640. IV. 
13. nyertek c. n. 1. — Kihird: Szabolcs vm. 
1640. IX. 28. — Kolosmon. Conv. It. Arm. C 
1. — Címer: kék paizsban zöld téren, koro- 
názott ágaskodó, arany kétfarku oroszlán. — 
Sisakdisz: egy sasszárny. — Takarók: kék — 
ezüst. 

Cseh. Cs. János és neje Kováts Anna 1651. IX. 
3. Ferdinándtól kaptak c. n. L — Kihird: 
Zemplén vm. 1709. IV. 16. — Címer: kék 
paizsban zöld téren ágaskodó arany grifí, 
jobbjában egyenes kardot tart. — Sisakdisz: 
2 fekete sasszárny között cölöpösen, hegyével 
felfelé állított egyenes kard. — Takarók: 
arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. TJ. 
A. 84. t. 

Cseh. Cs. István 1656. IX. 30. Rákóczy György- 
től kapott c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
zöld téren ágaskodó leopárd, jobbjában kard- 
dal. — Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 
— Siebm. W. U. A. 76. t. — Gyfvári Kk. 
XXVI. 730. 

Cseh. Cs. Mihály fiai: János, Zsigmond és test- 
vérei: György és Sándor 1662. III. 20. 
Apaffitól nyertek c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban, zöld téren páncélos vitéz, jobbjá- 
ban kardot tart. — Gyfvári Kk. XXVII. 
395. 

Cseh. Cs. András és fia 1699. I. 24. kaptak c. 
n. 1. — Eredeti c. n. 1. Cs. István őrizetében, 
Rimaszombaton. — Leszármazást lásd: Kem- 
pelen III. 80. , 

Cseh. 157. T. 5. Cs. Ádám 1720. VIII. 24. ka- 
pott c. n. 1. — Kk. XXXIII. 200. — Cs. 121 Ádám fia Ádám 1763. évben igazolta nemes- 
ségét. — Kk. XLVI. 455. 
Cseh. 157. T. 6. Cs. Mihály 1758. XI. 23. kapott 
c. n. 1. — Kk. XLV. 18. — Kempelen III. 
81. 1. 
Cseh. Cs. Ferenc mérnök 1787. évben József 
uralkodótól nyert c. n. 1. — Mogerösittetett 
1791. évben Lipót király által. — Címer: 
egy homorú ék által 3 részre osztott paizs; 
a felső íobb. kék részben a földgömb, a felső 
bal, vörös részben arany körző van elhelyez- 
ve; az alsó arany ék alján levő zöld teret egy 
ut szefi át; a zöld tér felett egy várkastély 
látható. — Sisakdisz: 2 — 2 búzakalász között 
növekvő arany oroszlán lábaiban a föld- 
gömböt és a körzőt tartja. — Takarók : 
arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. U. 
A. 84. t. * . 

Cseh. 157. T. 7. Bőhm Józsefnek 1790. XI. 18. 
Lipót király ád c. n. 1. — s nevének „C8eh''-re 
való változtatását engedélyezi. — Kk. LV. 
377. 
Cseh de Alsócsemáton. 157. T. 8. Cs. Péter 
1617. VII. 17. Bethlen Gábortól kapott c. 
n. 1. — A család címere 1906. I. 23. 5069. sz. 
a. belügyminiszterileg is igazoltatott. — Hit. 
másolat id. Cseh Józsefnél, V.-lTunyadon. — 
A hitelesített címer Cseh Gusztáv tanárnál, 
Miskolcon. — Cs. Sándornak 1822. évben 
használt c. p. — Pálmay It. XIX. 1693. 
Cseh de Czabaj. 157. T. 9. Cs. György táblai 
jegyzőnek 1800. évben és Cs. László alispán- 
nak 1786. évben használt és azonos c. p. 
Nyitra vm. It. — Nob. X. 631. és VII. 475. 
gz. a. — Siebm. W. U. A 21. táblán ezen 
címert „0«eh de Csaba" név alatt közli. 
Cseh de Dabrony. C. p. Pest vm. It. polg. per. 
fasc. 33. No. 24. — Cs. Mihály Nagykőrös 
birájának 1762. évben használt e. p. szerinti 
cimerök : könyöklő kar karddal. — Sisak- 
disz: a paizsalak. — Kempelen III. 81. 1. 
Cseh de Désakna. 158. T. 1. Cs. Józsefnek 1733. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. — 
Dipl. oszt. 1686. 
Cseh de Jászé. Cs. János ungvári főesperes és 
rokonai 1628. II. 10. kaptak c. n. 1. — Ki- 
bírd: Borsod vm. — Kempelen III. 79. 
Cseh de KáL Cs. Mihálynak 1650. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: kék paizsban, kétfarku 
arany oroszlán, jobbjában törökfeies ei:yenes 
kardot tart. — Sisakdisz: esy fekete sas- 
szárny. — Takarók: arany — kék, f/:üst- vö- 
rös. — Siebm. W. Ung. A. 21. t. 
Cseh de Léva alias Sárő. Kihalt család. — Ce. 
Péternek 1420. és 1408. években használt o. 
p. — Címer: paizs fent és közepén 1 — 1 pó- 
lyával vágva. — Sisakdisz: 2 szarv kö/.öit 
egy rózsa. 
Cseh de Mártonfalva. 158. T. 2. Cs. Bálint fiai 
1515. XI. 30. Ulászlótól kaptak c. n. 1. ~ 
Dr. Áldásy 448. 1. — Turul 1904. évf. 108. 1. 
Cseh de Micske. Cs. Benjáminnak 1753. évben 
használt c. p. — Címer: kerektalpu paizs- 
ban ágaskodó oroszlán. — Sisakdisz: kar ke- zében 3 rózsa. — Gróf Teleki It. — Teleki S. 
oszt. 1763. 

Cseh de Szentgrerícze. Cs. Józsefnek 1799. év- 
ben használt c. p. — Címer; kék paizsban 
zöld halmon páncélos kar karddaL — Pálmay 
It. XVIII. 186. 

Cseh de Szentkatolnn. 158. T. 3. Cs. Miklós 
1615. V. 27. Bethlen Gábortól nyert c. n. 1. 

— Pálmay .Háromszék vm. N. Cs." 100. 1. 

— Siebm. W. S. A. 76. lapon az 1662. évben 
Cs. Mihály, János, Zsigmond, György és 
Sándornak adományozott, továbbá az 1758. 
évben Mária Terézia által Cs. Mihálynak 
adott címereket közli, melyek a fenti címer- 
től lényegesen eltérnek. Az utóbb emiitett 
nemes-levelek előnév nélkül szólnak, azokat 
külön-külön ,,Cseh" név alatt hoztuk. 

Cseh de Újvár. 158. T. 4. Cs. István, Zsuzsanna 
és Sára testvérek 1689. 11. 2. Lipót király- 
tól kaptak c. n. 1. — Hiteles másolata Ko- 
márom vm. It. Nemességi oszt. 140. III. 3. 

Cseh alias Korpás. Cs. Gergely, fiai és testvérei 
1693. XI. 5. kaptak c. n. 1. — Kihird: Gömör 
vm. 1694. — Ered. n. 1. Cs. Gusztáv őrizeté- 
ben, Nagyrőce. — Kempelen III. 80. 1. 

Cseh aliter Czeglédi. Cs. Péternek, feleségének 
üngváry Zsuzsannának s gykeinek: Ferenc- 
nek, Györgynek, Mihálynak és Erzsébetnek 
1637. IX. 30. Ferdinánd ád c. n. 1. — Dr. 
Áldásy 163. 1. 

Csel\ — Csuzy. Címer: kék paizsban zöld téren 
fészkében ülő pelikán fiait táplálja. — Sisak- 
disz: aranyszárnyu, növekvő, mezítelen an- 
gyal, arany harsonát fuj. — Takarók: vö- 
rös — ezüst, «rany — kék. — Dr. Komáromy és 
Pettkó .,N. 1. folyóirat" III. 129. 1. 

Cseh — Szombathy. C. p. Pest vm. It. fasc. 155. 
No. 72. — Fasc. 161. No. 52. — Kőszeghi S. 

Csehi. 158. T. 5. Cs. Isák tordai szolgabírónak 
1799. évben használt c. p. — Bihar vm. It. 

Csehi alias Ferentzi. Cs. Mihály és társai 1631. 
VI. 23. Rákóczy Györgytől nyertek c. n 1. — 

— Címer: azonos az ,,Alparéthy" család cí- 
merével. — Hit. másolat Gróf Teleki It. 

Csehi de Szigeth. Cs. János és István 1612. 
VIII. 1. nyertek c. n. 1. — Címer: azonos az 
„Ágoston de Huszt" család címerével. — 
Ered. n. 1. Máramaros vm. It. 

Csehy. 158. T.. 6. Chehy Péter s fia György. 
valamint Ch. Márton s ennek fia Gergely 
1613. IV. 12. Mátyás királytól kaptak c. n. 1. 

— Kihird: Abauj vm. 1615. VII. 6. — Eretl. 
n. 1. Jászói Conv. It. 

Csehy. Cs. Márton 1625. évben nyert c. n. 1. — 
Hit. másolat Pest vm. It. „Nemesi Iratok M. 
10." — Kőszeghi S. 

Csehy. Cs. István 1665. VIII. 28. kapott c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. — Kempelen III. 84. 
Csehy. Cs. Andrásnak 1666. XI. 13. Lipót ki- 
rály adott c. n. 1. — Kihird: Zemplén vm. 
1667. IX. 6. -^ Szatmár vm. It. 

Cseliy de Cseh. Hontmegyei nemes család. — 
Cs. Mihálynak és Cs. Miklósnak 1615. és 
1616. é\ ékben használt c. p. — Címer: kerek 122 paizsban páncélos kar egyenes karddal s 
azon török fej. — Siebm. W. U. A. 84. t. 

Csejdi. 158. T. 7. Cs. Dánielnek 1805. évben 
használt c. p. — Városi It. Marosvásárhely 
1806. évi homg. 20. 1. 

Csejtei de Csejte. 158. T, 8. Cs. István komá- 
rommegyei főszolgabírónak 1795. évben hasz- 
nált c. p. — Bihar vm. It. 

Csek. Cs. József 1835. III. 20. nyert c. n. 1. — 
Kihird: Pest vm. Kk. LXVI. 253. és Pest 
vm. It. „Nemesi Iratok Cs. 21.'* 

Cseke. Cs. János szabolcsmegyei szolgabirónak 
1779. évben használt c. p. — Címer: kerek 
paizsban, zöld téren jobbra fordult vitéz bal- 
ját az oldalán csüngő kardon pihenteti, jobb- 
jában a földbe tűzött zászlót tart. — Bihar 
vm. It. 

Cseke. Címer Szatmár vm. It. 46. köt. 3. szám 
ex. 1836. — Gorzó „Szatmár vm. N. Cs." 
pótk. 

Cseke de Cseke. C. p. Pest vm. It. polg. per. 
fasc. 273. No. 14. — Kőszeghi S. 

Cseke de Homoródszentpéter. 158. T. 9. Cs. 
Józsefnek 1793. évben használt c. p. — Gróf 
Teleki It. Uj. r. 3579. és Cs. Sándornak tb. 
jegyzőnek 1838. évben használt c. p. — Ma- 
rostorda vm. It. 1838. évi homg. 18. 1. — 
Címer : azonos. 

Cseke de Szováta. 159. T. 1. Cs. Ferencnek 
1791. évben használt c. p. — Marostorda vm. 
It. homg. 135. 1. 

Csekey. Chekey Tamás és felesége Borteöltő 
Katalin 1648. V. 6. Rákóczy Györgytől nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird : 1649. II. 5., Gyula- 
fehérvárt. ■ — Címer: bal haránt vörös pólyá- 
val vágott arany paizs. a pólyában 3 ezüst 
" liliom. — Sisakdisz: 2 elefánt ormány között 
nyíllal átszúrt férfi alak. — Takarók kék — 
ezüst, vörös — arany. — Szatmár vm. It. — 
Leszármazást lásd: Kempelen III. 86. 1. 

Csekonies de Zsomboly et Janova gróf. 159. T. 
2. és 3. Cs. Pál kőszegi lakos 1753. I. 29. 
Mária Teréziától nyert c. n. 1. — Kk. LXIII. 

II. — A ,,Zsombolyi és Janovai" előnevek 
adományozásában Cs. János özvegye Jan- 
kovics Julianna és fia János 1833. VI. 31. 
részesültek. — Kk. LXVI. 8. — Cs. János 
1804. XII. 9. grófi méltóságra emeltetett, 
mely 1874. III. 2. megerősítést nyert. — Kk. 
LXVII. 893. — Leszármazást lásd : Kempelen 

III. 87—88. 

Csekő. Veszprém- és Zalamegyei nemes család. 
Csekeő Ágost régi nemessége 41.396/1900. 
belügyminiszteri sz. a. igazoltatott. — C. p. 
Pest vra. It. polg. per. fasc. 18. No. 1. — Le- 
származást lásd : Kempelen III. 85. 1. 

Cseley de Csele. Zemplénmegyei család, mely 
a Bogáth — Radván nemzetségből ered. — 
Címer: kék paizsban zöld halmon páncélos 
vitéz jobbjában pallóst, baljában török fejet 
tart. — Sisakdisz: páncélos kar szögletes bu- 
zogánnyal. — Címer: id. és ifj. Cseley János 
kérésére 1580. évben Zemplén vármegyében 
lett kihirdetve. — Kolossy István cs. és kir. 
kamarás közlése. Cselkó de Cselkőlehota. 159. T. 4. Os. György 
1559. Ferdinándtól nyert Cselkólehotára uj 
adományt. — Dr. Komáromy és Pettkó „N. 
I. folyóirat" III. 27—29. 1. -- Cs. Jánosnak 
Nagysalló 1817. évben használt c. p. Nyitra 
vm. It. 1817. Nob. X. 653. — Leszármazást 
lásd: Kempelen III. 89—90 1. 

Csemeki. Chiemeki János 1608. V. 26. Báthory 
Gábortól kapott c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban jobbra fordult ágaskodó leopárd első 
lábaiban vörös — zöld zászlót tart. — Taka- 
rók: arany — kék. — Gyfvári Kk. V, 164. 

Csemete. Cs. Pálnak 1608. Vll. 20. Mátyás 
király adott c. n. 1. — Kihird: Szatmár vm. 
1610. I. 27. Szatmár vm. It. 

Csemez. 169. T. 5. Cs. István, Gergely és Bá-. 
lint 1628. V. 13.. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 
Kihird: Pozsony vm. 1629. — Siebm. W. U. 
A. 85. t. — Chemez Lajosnak 1841. évben 
és Csemez Jánosnak 1838. évben használt és 
egyező c. p. Nyitra vm, It. Nob. IX. 610. és 
Nob. X. 652. — Leszármazást lásd: Kempelen 
III. 91. 1. 

Csemiczky de Csemicze. 1287. évben nyertek 
adományt Benedekfalvára. — Az „Izsép- 
falvi" előnévvel is éltek. — „Magyarorsz. 
Várm. és Városai" Nógrád vm. kötete 593. 
1. — Cs. Miklósnak 1731. évben használt c. 
p. Borsod vm. It. ,.Nemesi Iratok" 291. — 
Cs. József szolgabírónak 1814. évben használt 
c. p. — Nógrád vm. It. — Perek VIII. 
1817. 1. 

Csemniczky de Csemicze. 159. T. 6. A fenti 
családdal egy törzsük volt, egyes tagjai a 
„Gálfalvi" előnevet használták. — Cs. Ist- 
vánnak 1657. évben használt c. p. Zemplén 
vm. It. Act. Hist. Tom. XI. fasc. 175. No. 
1928. — Cs. Lászlónak cs Cs. Jánosnak 1804., 
illetve 1826. évben használt c. p. Nyitra vm. 
It. _ Nob. VII. 492., illetve Nob. VIII. 532. 

— Címere: azonos a Csemíczky-család címe- 
rével. 

Csémy. 159. T. 7. Cs. János és Márton testvérek 
1629. I. 16. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — 
Kihird: 1629. Sopron vm. — Hit. másolat 
Komárom vm. — Nemesség vitató perek 
XIII. 20. 

Csendi. 1590. évben nyert c. n. 1. — O. L. Erd. 
főkormsz. 1804/122. 

Csengeri. 159. T. 8. Cs. János és társai 1631. 
VI. 23. Rákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. 

— Hit. kiadmány Gróf Teleki It. 
Csengeri. Cs. Zsigmondnak 1822. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: koronán nyugvó kar 
karddal. — Sisakdisz: a paizsalak. — Bihar 
vm. It. 

Csengeri. C. n. 1. 1681. évben Zemplén várme- 
gyében lett kihirdetve. — Cs. Pál miskolci 
lakosnak 1825. évben használt c. p. — Címer : 
kék paizsban zöld dombon, koronán álló 
egész arany oroszlán jobbjában kardot tart. 

— Sisakdísz: növekvő, sisakos és páncélos 
vitéz jobbjában egyenes karddal, balját csí- 
pőjén pihenteti. — Siebm. W. U. A. 85. t. 123 Csengery* Cs. Jáuosnak és nejének Kakas Ilo- 
nénak 1646. XI. 26. Ferdinánd ád c. n. 1. — 
Kihird: 1647. I. 15. — Cimer: vörös paizs- 
ban, zöld téren koronából növekvő, kétfarku 
oroszlán jobbjában pallóst tart cölöpöscn, 
jobbról a naptól, balról a félholdtól kisérve. 

— Sisakdisz: növekvő páncélos férfi, jobbjá- 
ban a cölöpösen tartott pallós. — C&oma J. 
„Abauj vm. N. Cs." 146. 1. — Kempelen IIL 
94. 1. 

Csengery de Bély. Cs. Jakab 1074. XII. 6. 
llákóczytól kapott c. n. 1. — Kk. XXVI. 440. 

— Címer: kék paizsban, zöld téren páncélos 
vitéz jobbjában egyenes k-irdot tart. — Ta- 
karók: arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. 
W. 

Csengery de Várad. Cs. István nagyenyedi ta- 
nár és lelkész, erd. püspök s tordai esperes 
és gykei : István és Efraim 1671. II. 7. Apafii- 
tól nyertek c. n. 1. — Címer: kék paizsban, 
zöld téren, viola szinü, bokáig éró ruhás 
ember egyik kezében fáklyát, a másikban 
háromszögű követ tart. — A sisak ,,Lux et 
Rupes mea Jehova" felírással. — Takarók: 
különféle szinüek. — Bereg vm. It. — Kem- 
pelen III. 94. 

Csengery alias Literati. Cs. Tamásnak 1639. I. 
20. Rákóczy György adott c. n. 1. — Kihird: 
Abauj vm. — Abauj vm. It. 

Csengery aiiter Pap. 159. T. 9. Cs. István és 
neje Kovács Katalin s testvére Cs. Mihály 
1666. VI. 21. nyertek c. n. 1. — Hit. másolat 
Bihar vm. It. Act. Nob. C. 6. 

Csenkey de Csenke. 160. T. 1. A csenkei két 
kúriára 1589. IX. 20. szerzett a család nova 
donátiát. — Dr. Komáromy és Pettkó „N. I. 
folyóirat" 244—252. 1., II. köt. Pozsony- 
megyéből származik. — Cs. Mihálynak 1755. 
évben használt c. p. — Zemplén vm. It. Loc. 
92. No. 144. 

Csentevölgyi. 160. T. 2. Cs. Pál, fia Demeter 
kalocsai prépost és királyi káplán, testvére 
Cs. Miklós 1398. X. 16. Zsigmond királytól 
kaptak c. n. 1. — Dr. Áldásy 4. — Fejér- 
pataky I 12. 

Csenthe. 160. T. 3. Cs. Andrásnak 1653. évben 
használt „A. C." kezdő betűs c. p. Zemplén 
vm. It. ,,Rege3ztrálatlanok." 

Csépán de Csépán. Cs. Balázs és gykei 1669. 
XII. 2\. nyertek c. n. 1. — Kihird: 1670. 
Heves vm. — C. p. Heves és Nógrád vm. It. 

— Kempelen III. 97. 

Csépány. Cs. Lukács 1625. X. 17. kapott c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. — Kempelen III. 97. 
Csépányi. 160. T. 4. Cs. Györgynek 1793. év- 
ben használt több rendbeli és egyező c. p. — 
Borsod vm. It. „Nemesi Iratok 972. d. d. 
1793." cs Zemplén vm. It. — ,Fasc. jur. 71. 
No. 30. ex. 1793." 

Cscpcsányi de Kiscsepcsény. 160. T. 5. és 6. 
Turócmegyei nemes család, mely 1766. ős 
1808. években legfelsőbb helyen is igazolta 
nemességét. — Kk. LIII. 398. és LXII. 293. 

— Kiterjedettségénél fogva többféle címert 
használtak; az általunk bemutatott címere- ken kivül Siebm. W. U. A. 85. t. — Ctep- 
csányi Tamás halotti címerét is köelit mely 
lényegesen eltér; de Nyitra vm. It.-ban Cs. 
Ferenc és Lászlónak 1760., illetve 1762. évek- 
ben használt és egyező c. p. őriztetnek, és 
pedig: a paizsban 8 lombos fa foglal helyet s 
mindenikén 1 — 1 repülésre kész madár ül. 
— Sisakdisz: kitérj, szárnyú galamb csőrében 
zöld galylyal. — A c. p. ,J.. 0. D. E." kezdő- 
betűkkel vannak ellátva. (Ladislaus Osep- 
csányi de Eadem.) — Nyitra vm. It. — >,Régi 
Iratok X. 3015.", illetve ,.Proc. jur. S. Fasc. 
XVI. 562. 1760." — Leszármazást lásd : Kem- 
pelen III. 98. 1. 

Csepely. Cs. György és fiai 1640. V. 15. Ferdi- 
nándtól kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban, zöld téren ágaskodó term. szinü medve, 
jobbjában 3 piros rózsát tart. — Sisakdisz: 
galamb csőrében 3 buzakalászt tart. — Ta- 
karók: kék — arany vörös — ezüst. — Vas vm. 
It. — Kempelen III. 99. 1. 

Csepely lásd: „Chepely." 

Cseplész. 160. T. 7. Cs. János nagykőrösi lakos 

■ 1712. VIII. 15. Károly királytól kapott c. n. 

I. — Kk. XXIX. 462. — Benkó „N. Cs., 
Nagykőrösön" 63. 1. 

Csepreghi. Cs. János és társai 1631. VI. 23. 
Rákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Gyf- 
vári Kk. XX. 58. — Címer: azonos a „Csen- 
geri" család címerével. — Hit. kiadvány 
Gróf Teleki It. 

Csepreghy. Cs. Gáspárnak 1065. IV. 22. Lipót 
király adott c. n. 1. — Kihird: Bereg vm. 
1666. I. 1. — Címer : kék paizsban, zöld téren 
griff, jobbjában íjat tart. — Kempelen III. 
100. 

Csepreghy. 160. T. 8. 1751. VII. 30. Cs. Mihály 
Mária Teréziától nyert uj c. n. 1. — Kk. 
XLII. 152. és Pest vm. 1. „Nemesi Iratok Cs. 
23." — Kőszeghi S. 

Csepreghy. Cs. Károlynak 1764. V. 15. Mária 
Terézia királyasszony ád c. n. 1. — Cimer: 
vörös paizsban páncélos kar karddal; a paizs 
felső szögleteiben 1 — 1 hatágú arany csillag. 
Sisakdisz : páncélos kar karddal. — Takarók : 
arany— vörös. — Kk. XLVII. 42. 

Csepreghy. Chiepreghy Jakab és Imre testvérek 

II. Mátyástól nyertek c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban zöld halmon, jobbra fordult oroszlán 
3 fehér liliomot tart. — Sisakdisz: vörös 
ruhás magyar férfi jobbfában zöld pálma ág- 
eal. — Takarók: arany — vörös, arany — kék. 

— C. n. 1. Heves vm. It. 1762. évi 75. sz. 
Csepreghy. 160. T. 9. Cs. Mihálynak 1810. év- 
ben használt c. p. — Bihar vm. It. 

Csepreghy de Győrös. 161. T. 1. Cs. Péternek 
1615. IV. 15. Mátyás király adott uj c. n. 1. 

— Kihird : Nyitra vm. 1617. XT. 11. — Lend- 
vay, „Temee vm. N. Cs." II. 73. 1. 

Csepy. 161. T. 2. Cs. István komárommegyei 
szolgabírónak 1783. évben használt c. p. — 

— Nógrád vm. It. „Nemesi Iratok, II. 18." 
Csepy de Várbogya. Csepy Károlynak 1828. év- 
ben használt c. p. — Cimer: a paizsban vág- 1214 tatő lovas vitéz. — Sísakdisz: babérkoszorú 
közepén vízszintesen áthúzódó rud, melyen az 
ország almája pihen. — Nyitra vm. It. 1828. 
Nob. VIII. B32. 

Cser. Chyer István és György 1580. III. 8. 
Eudolf királytól nyertek c. n. 1. — ■ Címer: 
kék paizsban vörÖsmezü kar. kezében görbe 
kardot és egy levágott török fejet tart, a 
kard éle előtt 6 águ arany csillag, a kard 
háta mögött félhold. — Sisakdisz: vörös- 
mezü kar karddal. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — .vörös. — Eredeti n. • 1. • I/éleszi 
Conv. It. . ' -T 

Csér. Cs. Mihály 1670. I. 19. nyert c. n. 1. — 
Kihird : Borsod vm. — Kempelen III, 101. 1. 

Csere aliter Szakács de Alsóboldogasszonyfalva. 
161. T. 3. Cs. Miklósnak 1615. XI. 16. 
Bethlen Gábor adott c. n. 1. — Gyulafehér- 
vári Kk. VIII. 137. 

Cserennyey. C. p. Pest vm. It. Act. Crim. 1822. 
No. 2448. — Kőszeghi S. 

Cserényi de Alsóbalázsfalva. 161. T. 4. Cs. 
Györgynek 1710. évben használt c. p. — 
Gróf Teleki It. — Siebm. W. S. A. 76. t. az 
általunk bemutatott címertől egy. eltérő cí- 
mert közöl és pedig: kék paizsban, zöld téren 
jobbra fordult medve áll hátulsó lábain; a 
paizs jobb oldalából páncélos kar nyúlik ki s 
a kezében levő karddal a medve altestét 
szúrja át. 

Cserepes, Cs. Jonathán a nagyváradi nemesek 
másod hadnagyának 1825. évben használt c. 
p. — Címer: kerektalpu paizsban ágaskodó, 
két farkú oroszlán jobbjában 3 virágot tart. 

— Sisakdisz: a paizsalak. — ,,Cs. I." Kezdő- 
betűk. — Bihar vm. It. 

Cserépy de Deés. 161. T. 5. Cs. Sámuelnek 
1737. évben használt c. p. — Alsófehér vm. 
It. E. II. 504. 

Cserépy— Iratossy. 161. T, 6. Cs. György 1638. 
évben nyert c. n. 1. — Zemplén vm. It. — 
Fasc. jur. 107. No. 48. 

Cserépy alias Nagy. Cs. György és rokonai 
1668. IV. 17. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird: Torna vm. 1668. VI. 2. — Kempelen 
III. 102. 

Cseresnyés de Eör. 161. T. 7. O. p. Pest vm. It. 
polg. per, fasc. 186. No. 112, — Kőszeghi S. 

— Címer: kék paizsban zöld téren ágaskodó, 
arany oroszlán jobbjában törökfejes kardot 
tart. — Sisakdisz: daru jobb lábában 3 buza- 
kalásszal. — Takarók: kék — ezüst, vörös — 
ezüst. — Siebm. U. A- 86. t. 

Cseresnyey. 161. T. 8. Cs. Mihály 1716. XII. 1. 
kapott c. n. 1. — Kk. XXXI. 264. 

Cserey de Eászon alias Tuson. 161. T. 9. Cs. 
Mihálynak 1625. VIII. 1. Bethlen Gábor ad 
c. n. 1. — Gyulafehérvári Kk. XIII. 27. 

Cserey de Nagyajta. 162. T. 1. Cs. László 1462. 
évben Nagylakra nyert adományt, — A 
Magy. Nemz. Zsebkönyv I. 145. lapján és 
Siebm. W. S. A. 77. t. szintén közlik e család 
címerét, sisakdiszül azonban páncélos kart 
törökfejes karddal tüntetnek fel; az általunk 
bemutatott címeren a sisakon a növekvő paizsalak díszeleg, mivel ezen címert fogadta 
el hitelesen a bécsi csillagkeresztesi hölgy 
rendi iroda 70 — 1897. sz. a. — A Szent- 
léleki Kozma Irma csillagkeresztes hölgy ős- 
fáján. — Eredeti ősfa Pálmay It, XIX. 1993. 
— Leszármazást lásd: Kempelen III. 103 — 
104. 

Csergő. Cs. Albert 1650. XII. 29. Rákóczy 
Györgytől nyert c. n, 1. — Kihird: Udvar- 
helyszék 1654. XI. 26. — Címer: kék paizs- 
ban zöld téren jobbra vágtató, páncélos cs 
sisakos lovas vitéz, oldalán kardhüvellyel, 
jobbjában egyenes kardot tart. — Takarók: 
arany— kék, ezüst — vörös. -— Siebm. W. S. 

■•■A.'77. •- • 

Csergő, Lásd: ,^C8örgeő." 

Csergő. 162. T. 2/Cs. Balázs csikszéki nyugal- 
mazott főhadnagy 1823. II. 23. Ferenc király- 
tól kapott e. n. 1. — '■ Eredeti e. n. 1. Csongrád 
vm.lt, 

Csefgheo de Nemestaeskánd. 162. T. 3. Első 
ismert őse Márton comes trencséni várnagy, 
ki 1322. évben átköltözik Nyitra várából 
Surányba. — Lásd : „M. Nemz. Zsebkönyv" 
I. 142. 1. 

Cserkics báró. Cs. Márton és neje 1715. V. 3. 
Károly királytól kaptak bárói diplomát. — 
Kihird: Baranya vm. 1725. III. 9. — I)r. 
Áldásy, 296. 1. 

Cserkő. Cs. Istvánnak 1630. XII. 12. Ferdinánd 
ad c. n, 1. — Kihird: Zemplén vm. 1631. I. 
13. — Kempelen III. 105. 

Csermák. Veszprémmegyei család. — Címer í 
vágott paizs felső részében jobbfelé lépdelő 
oroszlán jobb első lábát felemelve tartja; az 
alsó részben hullámokból növekvő oroszlán 
jobbjában félholddal. — Sisakdisz: növekvő 
magyar vitéz jobbjában kardot és török- 
fejet tart. balját csípőjén pihenteti. — Siebm. 
W. U. A. 86. t, 

Csema. Cs, István és testvére György 1625. 
III. 10. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird: Komárom vm. — Címer: kék paizsban 
zöld téren, ágaskodó, kettős farkú, arany 
oroszlán jobb első lábában dárdát tart. — 
Sisakdisz: a növekvő paizsalak. — Takarók: 
arany — piros, ezüst — kék. — N. 1. Pest vm. 
It. „Nemesi Iratok Cs. 1." sz. a, 

Csernátoni — Vajda de Alsőcsernátom 162. T. 
4. és 5. Primipilusi levelet 1604. II. 8-án 
nyert. — Cs. István és testvére Balázs 1631. 
I. 16. Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban zöld dombon szemközt 
álló magyar vitéz jobbjában hegyes tőrt, bal- 
jában kék — vörös zászlót tart. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — M. Nemz. 
Zsebkönyv. I. 143. 1. — Ettől eltérő címert 
használt Cs. János kolozsmegyei alispán 
1714. évben, lásd Siebm. W. U. A. 87. t. és 
ettől is eltérő címert használt Cs. János 1711. 
évben, — melyot azonban a család egyik ága 
ma is használ, az az a két keresztbe tett kar- 
dot és melyet Siebm. W. U. A. S7. táblán s 
Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." — 112. 1. 
közölnek. • 12ff CKernal. Cs. Sámuel 1635. VII. 8. Ferdinándtól 
kapott c. n. 1. — Kihird: Lőcse. 1636. — Cí- 
mer: kék paizsban zöld téren ágaskodó arany 
griff jobbjában egy vörös rózsát tart. — Si- 

. 8a}c4Í8z.i. jíéji .feftp 8zári)-y kp?;ött (arany — Jcék, 
kék — arany) virágtartó B rózsával. — Taka- 
rók: arany — kék, ezüst — vörös, — Hit. má- 
solat Szepes vm. It. 

Cserneky. Cs. György 1561. VII. 30. Ferdi- 
nándtól nyert c. n. 1. — Vas vm. It. — Ba- 
logh „Vas vm. N. Ce." 178. 

Csernél. Cs. Mihály Máramaros vm. ord. esküdt- 
jének 1819. évbon használt c. p. — Címer: 
csücskös talpú paizsban nyakán nyíllal át- 
ütött, ágaskodó ló. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. — „Cs. AT." Kezdő betűk. — Bihar 
vm. It. 

Csemej alias Kormos. Cs. Miklós 1698. XI. 10. 
kapott c. n. 1. — Kihird : Borsod vm. — Kem- 
pelen III. 108. 

Csernezi de Régen. Cs. András dedrádi papnak 
és fiának Andrásnak 1679. VI. 4. Apaffy fe- 
jedelem adott c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
ágaskodó griff. — Siebm. W. S. A. 195. t. 

Cserniezky. C. p. Nógrád vm. It. 

Csernovai de Sárd. Cs. Miklós 1686. évben 
nyert c. n. 1. — Címer: kék paizsban piros- 
mezü kar babérral körülfont kardot tart. — 
Takarók: kék — arany, vörÖ9 — ezüst. — Gy.- 
fvári kapt. It. Arm. 1. 

Csemoevicz de Mácsa. 162. T. 6. Cs. Mihály, 
továbbá Mihálynak Jorge Annától szül. fia 
János 1720. IV. 29. Károly királytól nyertek 
c. n. 1. — Mihálynak gykei nem valának, Szi- 
rovicza Arzént és Györgyöt örökbe fogadta; 
H. Terézia királyasszonytól 1744. IV. 17. 
koncensust nyertek. György leszármazol ősi 
nevüket tartották meg és a „Mácsai" előnév- 
vel élnek. — ösi címerük: vörös paizsban 
két fejű. kitérj, szárnyú koronás arany sas. — 
Sisakdisz: kitérj, szárnyú, növekvő sárkány. 

— Takarók: vörös — arany. — Lendvay „Te- 
mes vm. N. Cs." II. 73—78. 1. — 1720. évben 
nyert címerük táblánkon van bemutatva. 

Csemovics de Mácsa et Kisoroszi. 162. T. 6. 
Csernoevicz Arzén leszármazol a Csernovics 
nevet használják s a „Mácsai és Kisoroszi" 
előnévvel élnek. — Cimerök a fenti Cser- 
noevicz-család címerével azonos. — Leszár- 
mazást lásd Kempelen III. 109 — 110. 

C'Sernns lásd Csemyus. 

Csemyakóezy alias Szabó. Nemeslevél hamis, a 
címertárból törlendő. — Dr. Komáromy és 
Pettkó „N. I. folyóirat'.' III. 203. és 204. 1. 

Csemyánszky. 162. T. 7. Cs. Ferenc győrmegyei 
szolgabírónak 1810. évben használt c. p. — 
Nógrád vm. It. „Nemesi Iratok" V. 37. — Cs. 
Józsefnek 1836. évben használt c. p. — 
Nyitra vm. It. Nob. IX. 627. és Nob. X. 638. 

— Siebm. W. U. A. 87. t. 

Csernyánszky de Csema. 162. T. 8. Cs. János 
1861. évben Pozsonyraegyétől nyert n. bizo- 
nyítványt. — Siebm. W. U. A. 87. 

Csernyey. 162. T. 9. Cs. Márton és felesége An- 
gyal Dorottya gykei: Márton, Ferenc, Anna > és Zsófia 1693. X. 30. kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird: 1694. IX. 9. Korponán. — Zólyom vm. 
It. — Dr. Komáromy és Pettkó. „N. L" II. 
39. — Kempelen III. 111. 

Csemyus de Kökesz. 163. T. 1. Cs. György fiai 
András éa István, fivérei: Bálint és János 
1652. II. 14. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Ki- 
hird: Hont vm. 1652. VI. 6. — N. 1. Pest 
vm. „Nemesi Iratok Cs. 7." — Kőszeghi S. 

— Leszármazást lásd Kempelen III. 112 — 
114. 

Cserő de Ujtorda. Cs. Miklós és társainak 1619. 
VIII. 25. Bethlen Gábor fejedelem adott c. 
n. 1. — Címer: azonos az „Ajtoni" család cí- 
merével. — Ered. n. 1. ref. egyház It. üj- 
tordán. 

Caerödy. Cs. János 1575. évben kapott c. n. 1. 

— Címer: kék paizsban hármas zöld dom- 
bon ágaskodó arany oroszlán jobbjában két 
levelű szőlőfürtöt tart. — Sisakdisz: növek- 
vő egyszarvú. — Takarók: kék — arany, vö- 
rös — ezüst. — Ádámi Scut. Gen. II. 

Cserszky de Viznicze. 163. T. 2. Cs. András, 
neje Kelemen Zsófia és leánya Katalin 1646. 
X. 5. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Ki- 
hird: Bereg vm. 1647. VII. 1. — Hit. máso- 
lat Bereg vm. It. — Kempelen III. 114. 1. 

Csertán. Nemessége 1796. évben legfelsőbb he- 
lyen ia igazoltatott. Zalamegyei nemes család. 

— Címere: kerektalpu paizsban zöld téren 
jobbra menő farkas szájában cölöpösen görbe 
kardot tart. — Sisakdisz: mentés magyar vi- 
téz növekvőn, jobbjában karddal, balját csi- 
pőjén pihenteti. — Siebm. \V. U. A- 88. t. 

Csery. A Disznósi és Szárcsádi családokkal 
1456. III. 15. László királytól nyert közös 
címert. — Címert lásd a „Disznósi" család- 
nál. — Fejérpataky ,.M. Címeres Emlékek" 
II. 56. 1. 

Cséry. Cs. István 1649. a Kovács-családdal 
Ferdinándtól nyert c. n. 1. — Orosz ,3eves 
vm. N. Cs." 50.156. 

Cséry. 1655. VL 15. kapott c. n. 1. — Kihird : 
Borsod vm. O. L. 1174. — 1906. 

Cséry. Cs. Mihály 1662. VIII. 25. nyert c. n. 1. 

— Győr vm. It. 

Csery de Cser. Hontmegyei nemes család. Cs. 
Mihálynak 1605. és 1612. években használt c. 
p, — Címer: koronából növekvő arany orosz- 
lán. — Siebm. ^V. U. A. 87. t. 

Csese de Dansa et Keresztúr. 163. 1. 3. Cs. 
Lászlónak ós Péternek 1418. III. 29. Zsis- 
mond király adott c. n. 1. — Fejérpataki „M. 
Címeres Emlékek" 53 1. 

Cseskó. Cs. János 1583. IV. 28. nyert c. n. 1. 

— Kihird: 1585 Nyitra vm.. 1692. Komárom 
vm., 1689. Hont vm. — Kempelen III. 115. 

Csesznák de Cserszeg-Gárda. 163. T. 4. Cs. Pál 
és társai 1699. XII. 20. Lipóttól nyi rtek c. n. 
1. — Kihird: Hont vm. 1700. 1. 5. — Cs. 
Lászlónak 1833. évben használt c. p. Nógrád 
vm. It. perek III. 1831. 25. — - Címer: koro- 
nán könyöklő páncélos kar 3 buzakalászt 
tart. — Sisakdisz: ugyanaz. 126 Csesztivó. 163. T. 5. Cs. Ferencnek 1811. év- 
ben használt c. p. — Bihar vm. It. 

Csete. 163. T. 6. Cs. Gergely, felesége Eozsos 
Katalin fiai: Gergely és János, továbbá Cs. 
Gergely, kinek neje Hegedűs Katalin s 
gykei: János, György, Mihály és Gergely 
1666. IV. 15. nyertek c. n. 1. ~ Kihird : Ko- 
márom vm. 1669. Pest vm. It. , .Nemesi Iratok 
Cs. 6." — Leszármazást lásd: Kempelen III. 
116-^119. 

Csetneky. Cs. Tamás és társai 1659. III. 20. Li- 
póttól kaptak c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 
1660. I. 2. — Címer: kék paizsban zöld téren 
kétfarku arany oroszlán jobbjában pallóst 
tart. — Sisakdiez: kitérj, szárnyú veressel 
fegyverzett fehér galamb, csőrében borostyán 
ágat tart. — Takarók: kék — arany, veres — • 
ezüst. — C'soma J. „Abauj vm. N. Cs." 
148. 1. 

Csetneky alias Literati. Cs. Andrásnak 1640. 
III. 29. Ferdinánd ad c. n. 1. — Kihird : Bor- 
sod vm. 1640. XI. 22. Szatmár vm. It. — 
Gorzó ,Szatmár vm. N. Cs." 28. 1. 

Csetri de Mezöbánd. 163. T. 7. Cs. Józsefnek 
1792. évben használt c. p. — Marostorda vm. 
It. 1792. évi homg. 24. 1. 

Csetri de Szigeth. 163. T. 8. Cs. Mózesnek 1842. 
évben használt c. p. — Gróf Teleki It. Lymb. 
1842. 

Csia de Czőfalva. 163. T. 9. 1785. és 1786. év- 
ben legfelsőbb helyen igazolta nemességét. 
— Kk. LIII. 150., 480. — Pálmay „Három- 
szék vm. N. Cs." 109. 1. 

Csiaholezy. Cs. Gergely domahidi lakos 1608. 
V. 27. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban ágaskodó term. szinü 
farkas szájában görbe karddal. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Gyfvári Kk. 
V. 165. 

Csiba. Cs. András és Péter 1718. VI. 10. Ká- 
roly királytól kaptak c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban zöld téren, sárga lovon jobbfelé 
vágtató, vörös ruhás vitéz kezeiben lándzsá- 
val. — Sisakdisz: vörös ruhás vitéz jobbjá- 
ban kardot, baljában török fejet tart. — Ta- 
karók: ezüst — vörös, ezüst — kék. — Kk. 
XXXII. 192. 

Csiba de Nagyabony. 164. T. 1. Csiba Ferenc 
barsmegyei esküdtnek 1829. évben hasz- 
nált c. p. — Nyitra vm. It. Nob. VIII. 502. — 
Siebm. W. U. A. 88. t. 

Csibi. Cs. Istvánnak 1712. VII. 17. Károly ki- 
rály adott c. n. 1. — Kempelen III. 121. 

Csibi. 164. T. 2. Cs. Ferenc Gyergyószék hites 
assessorának 1811. évben használt c. p. — Bi- 
har vm. It. 

Csicserics de Bacsány. Cs. Ignác honv. ezredes 
1877. XI. 13. kapott c. n. 1. — Kempelen 
III. 121. 

Csicsery. Cs. Istvánnak és Lászlónak 1778. év- 
ben használt s egyező c. p. — Címer : kerek 
paizsban egy kigyó. — Sisakdisz: jobbra 
fordult galamb. — Bihar vm. It. 

Csicsery de Csicser. 164. T. 3. és 4. Többféle cí- 
mert használt; a „Turul" is kétfélét közöl. — Az általunk bemutatott címerek közül az 
első , Turul" 1891. évf. 61. 1. után, a második 
Csicseri Csicsery Lászlónak 1787. évben 
használt címerét ábrázolja. — Zemplén vin. 
It. ex 1787. Faac. jux. 120. No. 28. — A „Tu- 
rul" 1892. évf. 162. 1. szerint e család 1505. 
évben nyert címerbővitést és pedig: vágott 
paizs felső kék mezejében félfarkas balra 
fordulva, szájában bárányt tart; alsó zöld 
mezőben vörös kerék; balra néző csőrös sisak, 
melyen korona helyett 3 liliomszer ü diszités 
van elhelyezve és amelyet a család tagjai 3 
structollnak néztek. — Takarók: zöld — kék — 
vörös. — Leszármazást lásd : Kempelen 
III. 122. 

Csicsoi. 164. T. 5. Cs. Györgynek 1701. és 1702. 
években használt ,,G. D. C." kezdőbetűs c. p. 

— Alsófehér vm. It. R. I. 213. és 219. sz. a. 
Csicsőkereszturi. 164. T. 6. Cs. Mihály s neje 

Mészáros Katalin s gykei: András, Márton, 
György és Borbála 1631. XI. 8. Rákóczy 
Györgytől kaptak c. n. 1. — Sándor I. „Cí- 
mer-Levelek" II. 17. 
Csicsvay alias Vasass. Cs. István és András 
1650. VI. 17. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. 

— Leleszi kapt. It. — Címer: jobb haránt 
pólyával vágott paizs mindkét mezejében egy- 
egy vadember; a pólyában 3 liliom. — Le- 
származást lásd: Kempelen III. 123. 1. 

Csiffáry. Cs. Antal pestmegyei esküdtnek 1813. 
évben használt c. p. — Címer : csücskös talpú 
paizsban könyöklő görbe kardot tartó kar. 

— Sisakdisz: a paizsalak. — Bihar vm. It. 
Csiffáry. 164. T. 7. Cs. István neje Bosoky 

Magdolna és testvérei: Gergely és András 
1649. V. 27. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — 
Hit. másolat Nyitra vm. It. Doc. par. A. 162. 

— Kihird: Nyitra vm. 1649. 

Csiffay. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 273. 
No. 14. — Kőszeghi S. 

Csiffy. 164. T. 8. Cs. Ferenc és gykei: Péter, 
István, János, Ferenc, Erzsébet és Judit 
1712. VIII. 3. kaptak c. n. 1. — Kihird: Bi- 
har vm. 1713. — „Turul" 1886. évf. 188. 1. 

Csigedy de Kisfalud. 164. T. 9. Cs. János és 
András, valamint anyjuk Bereczki Erzsébet 
1618. VI. 30. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 
1. — Gyfvári Kk. X. 69. — Pálmay „Maros- 
torda vm. N. Cs." 34. 

Csik. Cs. Benedek gykei: István, Miklós és Ka- 
talin s unokái Cs. Gergely és Pál 1609. XI. 
30. nyertek c. n. 1. — Borsod vm. It. 

Csik. 165. T. 1. Cs. Imre tolnaraegyei esküdtnek 
1819. évben használt c. p. — Nyitra vm. It. 
Nob. IX. 627. 

Csikány. Cs. Miklósnak 1678. VII. 4. Lipót ki- 
rály adott c. n. 1. — Címer: kerektalpu 
paizsban zöld dombon fészkében ülő pelikán 
kitérj, szárnyakkal, vérével fiait táplálja. — 
Sisakdisz: páncélos kar karddal. — Siebm. 
W. U. A. 88. t. 

Csikanyi de Illeny. 165. T. 2. Cs. Józsefnek 
1811. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Lymb. 1811. 

Csikay. Ce. Gergely 1634. XI. 16. Ferdinándtól 127 nyeít o. n. 1. — Kihird: Bihar vm. 1607. I. 
16. — Szatmár vru. It. 

Csiki. 0. p. Pest vm. It. polg. per. faac. 56 — 57. 
No. 4, — Kőszeghi S. 

Cdki de Alsócsernáton. 165. T. 8. Os. György és 
fiai: Pál, János és Péter 1676. XII. 6. Apaffi 
fejedelemtől -nyertek c. n. 1. — Pálmay „Há- 
romszék vm. N. Os." 113. 1. 

Csiki de Csiksomlyó. 165. T. 4. Cs. Tódor első 
neje Patruban Sultana éa Mária leányuk, to- 
vábbá második neje Samoj Mária gykei: Cs. 
István, Márton, Márk, Mihály, Zsuzsanna. 
Margit és Teréz 1760. X. 7. Mária Teréziától 
kaptak c. n. 1. — Kihird: Marostorda vni. 
1777., Temea vm. 1821. XII. 10. — Kk. Erd. 
X. 643. — Leszármazást lásd: Kempclen III. 
129—131. 1. 

Csiki de Deménháza. Cs. Ferencnek 1838. év- 
ben használt c. p. — Címer: csücskös talpú 
paizsban könyöklő kar karddal, a kar alatl 
jobbról ée balról 1 — 1 hatágú csillag. — Si- 
sakdisz: páncélos kar pálma ágat tart. — 
Marostorda vm. It. 1838. évi homg. 220. 1. 

Csiki de Erzsébetvár. 165. T. 5. Cs. Manó és 
Péter erzsébetvárosi lakosok. Manó, felesége 
ötvös Róza, gykei : Ferenc, István, Antal, Já- 
nos, Dávid, Anna, Katalin Róza, Mária; és 
Péternek felesége Issekutz Anna gykei: Dá- 
vid Katalin, Mária és Janka 1780. V. 24. 
Mária Terézia királyasezonytól nyertek c. n. 
1. — Kihird: Temes vm. .1822. IX. 3. és 
1832. IV. 30. Erd. Kk. XII. 27. — Dr. Te- 
mesváry „Magyar örm. N. Cs." 36. 1. — 
Lendvay „Temcs vm. N. Cs." II. 79. 1. — 
Leszármazást lásd: Kempelen III. 131 — 
132. 1. 

Csiki de Marosvásárhely. Cs. Istvánnak 1773. 
évben használt c. p. — Címer: kék paizeban 
jobbra fordult sisakos vitéz balján kard- 
hüvellyel, jobbjában kardot tart. — .,C8. I." 
Kezdő betűk. — Udvarhely vm. It. 1773. évi 
110. pol. csomag. 

Csiki de Nagyajta. 165. T. 6. Cs. Istvánnak 
1733. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
„Ceerey oszt" 1733. 

Csiki de Nyárádkarácsonfalva. 165, T. 7. Cs. 
Józsefnek 1838. évben használt c. p. — Ma- 
rostorda vm. It. 1838. évi homg. 6. 1. — 
Pálmay , Marostorda vm. N. Cs." 33; L 

Csiki de Szárhegy. 165. T. 8. Cs. Gergely és Ist- 
ván 1625. V. 17. Bethlen Gábortól kaptak p. 
n. 1. — Gyfvári Kk. XIIL 12. 

Csiki de Székelyudvarhely. 165. T. 9. Cs. Fe- 
renc 8 neje Istvánfi Katalin 1630. VI. 25. 
Brandenburgi Katalintól nyertek c. n. 1. — 
Kihird: 1630. VII. 28. — Sándor I. „Cimer- 
levelek." II. 7. 
Csiki de Szentháromság. Cs. Lászlónak 1838. 
évben használt c. p. — Címer: kerektalpu 
paizsban lefelé nyúló kar görbe karddal. — 
Marostorda vm. It. 1838. évi homg. 162. 1. 
C^íkmántori. Cs. Márton és János 1653. I. 29. 
Rákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Címer: 
kerektalpu kék paizsban ágaskodó oroszlán. íeje felett bárány áll négy lábon. — Sicbm. 
W. S. A. 195. t. 
Csikós. 166. T. 1. Chikó* György és fia Mihály 
1609. VI. 24. Báthory Gábortól kaptak c n. 

I. — Gyfvári Kk. VI. 134. 

Csikós. 166. T. 2. Ciuur hitelesítve Petrovinai 
Pekry József csendőrezázados kamarási ős- 
fájún. 

Csikós aliter Önadi. Cs. Istvánnak 1694. XI. 

II. Rákóczy György ad c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban páncélos kar véres kardot tart. — 
Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók: vörös — 
ezüst. — Siebm. W. S. A. 77. t. 

Csikszenttamási. Cs. Silvester és fia Lázár 
Í456. III. 30. László királytól nyertek c. n. 
1. — Dr. Aldúsy 447. 1. 

Csilkó. Cs. András 1726. VI. 23. Károly ki- 
rálytól kapott c. n. 1. — Címer: vágott paizs 
alsó vörös mezejében hármas zöld halomból 
egy rózsa nő ki, azon egy egyszarvú ugrik ke- 
resztül; a felső kék részben közbül a nap, 
jobbról és balról 1 — 1 hatágú arany csillagtól 
kisérve. • — Sisakdisz: cölöpösen kinövő, kék 
mezü kar törökfejes egyenes karddal. — Ta- 
karók : vörös — ezüst, kék — arany. — Kk. 
XXXV. 376. — Hit. másolat: Nyitra vm. It. 
. fasc. III. 159. 

Csillag. 1634. XII. 4. Rákóczy Györgytől nyert 
c. n. 1. — Kihird: 1635. I. 6. Kraszna vm. — 
Kempelen IIL 133. 

Csillag. 166. T. 3. Chillagh Ferenc, Jánoe, Pál 
és Zsigmond 1791. II. 24. Lipóttól kaptak c. 
n. 1. — Kihird: 1791-ben Pest vm. és Arad 
vm. 1793-ban Csanád vm., 1804-ben Zala 
vm. Kk. LV. 554. — Hit. másolat Pest vm. 
It. „Nemesi Iratok" Cs. 18. 

Csillag de Legyesbénye. 166. T. 4. Cs. Jánosnak 
1830. évben használt c. p. — Nógrád vm. It. 
„Perek III. 1832., 27." 

Csillag — Stemáth. St. Lipót és gykei nevüknek 
„Csillag"-ra való változtatásával 1800. VIIL 
1. nyertek c. n. 1. — Kihird: 1801. VII. 20. 
Bács vm. — Kk. LX. 367. — Címer: vágott 
paizs, felső része két, alsó 3 részre osztva ; 
az 1. és 6. ezüst osztályban 1 — 1 befelé for- 
dult kék ruhás lovas vitéz jobbjában karddal ; 
a 2. és 3. arany osztályban kitérj, szárnyú, 
koronás, fekete sas befelé fordított fejjel ; a 
4. ékalaku kék osztályban hármas zöld hal- 
mon ágaskodó arany oroszlán jobbjában kard- 
dal, felette 6 águ csillag. — Sisakdisz: 2 fe- 
kete sasszárny között növekvő aiany oroszlán 
jobbjában kardot tart. — Takarók: kék — 
ezüst, fekete — arany. 

C«illaghy de Pacsér. 166. T. 5. Cs. Sámuel neje 
Meskó Júlia fiai : József és Károly 1844. V. 2. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: 1844. 
VIIL 19. Árva vm. 1844. VIIL 6. Liptó vm. 
1845. III. 10.. Bács-Bodrog vm. — Eredeti n. 
1 n (ísalád It. — Hit. másolat Árva vm. It. 
kjv. 532.. 1844. 

Csilloni. Cs. Antalnak 1820. évben használt c. 
p. — Círaer: koronán álló daru jobb lábában 
követ tart. — Sisakdisz: a paizsalak. — 
Nógrád vm. It. Perek III. 1821., 32. 

Csima. 166. T. 6. Cs. Gergely és gykei 1660. 128 III. 17. Lipóttól kaptak c. n. 1. — Cs. Mi- 
hálynak 1741. óvben használt c. p. — Nógrád 
vm. It. Proc. term. 1741—2., 665. 

Csinádi. 166. T. 7. Cs. Mihálynak s nejének 
Márton Ilonának 1698. XI. IB. Lipót adott 
c, n. 1. — Erd. Kk. I. 496. — és Máramaros 
vm, It. - 

Csindery. C. p. Pest vm. It. — „Várady ügyv. 
iratok" fasc. II. — Kőszeghi S. 

Csintalan. 166. T. 8. Cs. Ignác 1808. IX. 2-5. 
Ferenctől nyert c. n. 1. — Kihiid: Pest 
vm. 1809. III. 6. — Kk. LXII. 905. és Pest 
vm. It. „Nemesi Iratok" Cs. 15. — ,,Turul" 
1902. évf. 17. 1. 

Csiokási de Konyárd. Cs. János s fiai: János és 
Pál 1650. I. 25. Rákóczy Györgytől kaptak c 
n. 1. — Címer : egy fatörzs bal részén ülő 
oroszlán kót mellső lábában egyenes kardot 
tart. — Sisakdisz: páncélos kar tőrrel. ■ — 
Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. — Ki- 

. hird: Bihar vm. 1650. IX. 6. — Dr. Áldásy, 
190. 1. 

Csipán de Vadasd. Cs. Györgynek 1791. évben 
használt c. p. — Címer: ágaskodó, jobbra 
fordult oroszlán jobbjában kardot tart. — 
Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 95. 1. 

Csipkay. Cs. Károly Zólyom vm. főjegyzője 
1882. 11. 6. nyert c. n. 1. — Kempelen III. 
136. 

Csipkés de Aranyosrákos. 166. T. 9. Cs. András, 
Albert, János, Ferenc, továbbá Cs. Albert 
fiai: Boldizsár és István lófőszékelyek 1702. 
IX. 25. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
1703. IV. 4. Gyfvárt. — Kk. Erd. IV. 502. — 
Cs. Albertnek c. p. Gróf Teleki It. Újrend. 
3603. — Cs. Sándornak 1833. évben használt 
c. p. Udvarhely vm. It. 1833. évi 70. pol. Cso- 
mag. — Címer hitelesítve Csongvay Károly 
ezredes kamarási ősfáján. Az emiitett 3 címer 
azonos és mi is ezt mutatjuk be. — Siebm. 
W.-ja a lovas előtti törököt állva ábrázolja s 
a lovas vitéz jobbjában dárdát tart. 

Csirbesz. C. p. Pest vm. It. polg. per. fasc. 109. 
No. 28. — Kőszeghi S. 

Csirke de Huszt. Báthory Gábor 1612. VIII. 1. 
Cs. Istvánnak ós Jánosnak, valamint társai- 
nak adott c. n. 1. — Címer azonos az ..Ágos- 
ton de Huszt" család címerével. — Bereg 
vm. It. 

Csiszár. 167. T. 1. Chyzár Benedek fia Péter s 
testvére Máté 1582. III. 21. Rudolftól nyer- 
tek c. n. 1. — Turul, 1890. évf. 93. 1. 

Csiszár. Cs. Imre és gykei 1630. V. 8. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: Gömör 
vm. 1631. IV. 7. — Dr. Forgón I. 160. 

Csiszár. 1638. Vll. 24. Ferdinánd király C«. 
Jánosnak ad c. n. L — Vas vm. It. — Ba- 
logh „Vas vm. N. Cs." 181. 

Csiszár. Cs. János és táreai 1653. XII. 4. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Torna vm. 1654. 
TII. 12. 

Csiszár. Cs. András és György 1666. III. 30. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
ban zöld téren jobbra vágtató vörös ruhás, 
mellvértes és sisakos lovas vitéz, jobbjában törökfejes egyenes kard. — Sisakdisz: a vitéz 
ló nélkül növekvőn. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. • — Borsod vm. It. 

Csiszár. Cs. Benedek 1666. VII. 8. a Murányi- 
családdal közös c. n. 1. kapott. — Kempelen 
III. 138. 

Csiszár. Cs. Mihály és István Viskröl 1699. 
VIII. 25. nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. IL 234. 

Csiszár. Cs. Jánosnak 1859. évben használt c. p. 

— Címer: koronán nyugvó páncélos kar 
karddal. — Sisakdisz: egy 6 águ csillag. — 
„Ts I." kezdő betűk. — Borsod vm, It. — 
Végr. VII. 18. d. d. 1859. 

Csiszár de Görgényszentimre. 167. T. 2. Cs. 
Gergelynek 1709. évben használt „G. Cs." 
kezdő betűs c. p. — Gróf Teleki It, T. Sándor 
oszt. 1709. — ■ Leszármazást lásd: Kempelen 
IIL 139. 

Csiszár de Kalló. 167. T. 3, Cs. András a hajdu- 
vidék táblabirájának 1831. évben használt 
c. p. — Csiszár István a nagyváradi nemes- 
ség hadnagyának 1824. évben használt c. p. 
Bihar vm. It, 

Csiszár de Kolozsvár. Cs. György és gykei 1703. 
V. 25. kaptak c. n. 1. — Kk. Erd. V. 161. 

Csiszár de Köszvényes. Cs. Józsefnek 1791. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerek paizsban 
jobbra fordult madárfej csőrében zöld galy- 
lyal. — Marostorda vm. It. 1791. évi homg. 
176. 1. 

Csiszár de Marosvásárhely. 167, T. 4. Kempelen 
III. 137. — Pálmay „Marostorda vm. N, Cs," 
34. 1. 

Csiszár de Nagyenyed. Cs. András és István 
316 társukkal 1658. II. 10. Rákóczy György- 
től nyertek c. n. 1. — Kihird: Marosvásár- 
hely 1658. XI. 8. — Címer azonos az „Ádám 
de Nagyenyed" család címerével. — Sándor 
I. ,.Címeres-levelek" II. 86. 1. 

Csiszár de ölyves. Cs. Mártonnak 1702. évben 
használt c. p. — Címer: kerektalpu paizsban 
kar törökfejes kardot tart; csőrös, jobbra for- 
dult sisak. — jMartinus Tsiszár" körirattal. 

— Gróf Teleki It. Dipl. oszt. 5295. 
Csiszár de Pólyán. Cs. István, Péter és János 

1668. V. 25. Apafii Mihálytól nyertek c. n. 1. 

— Kihird: 1669. IV. 5. Aranyosszék, — 
Szatmár vm, It. 

Csiszár de Runya. 167, T. 5. Cs, alias Runyay 
Jakab és István testvérek 1668. I. 13. Lipót- 
tól kaptak c. n. 1. — Kihird: Gömör vm. — 
Ered. n. 1. Cs. László tulajdonában Sajó- 
püspöki. — Kempelen III. 138. 

Csiszár alias Gönczi. Cs. Mihály 1632. VIII. 14. 
kapott c, n. 1, — Kempolen III. 138. 

Csiszár alias Király. Cs. Ferenc 1606. II. 10. 
nyert c. n. 1. — Kihird : Borsod vm. — Kem- 
pelen IIL 137. 

Csiszér de Abód. Cs. Jánosnak 1838. évben 
használt c. p. — Címer: csücskös talpú 
paizsban balra fordult könyöklő kar kard- 
dal. — Sisakdisz: balra fordult kar iró- 
tollat tart, jobbról és balról 1 — 1 csillagtól 
kisérve. — Marostorda vm. It. 1838. évi homg. 
178. 1. 129 Csissér de Csejd. Cs. Sámuelnek 1791. évben 
használt e. p. — Címer: kerek paizsban kar 
egyenes karddal. — Marostorda vm. It. 1791. 
évi homg. 77. 1. 

Csiszér de Egrestő. Cs. Péternek 1791. évben 
használt c. p. — Címer: balra fordult ágas- 
kodó oroszlán kerek paizsban. — Marostorda 
vm. It. 1791. évi homg. 228. 1. 

Csiszér de Eted. Csiszér Józeefnek 1847. évben 
használt c. p. — Címer: kerektalpu paizsban 
páncélos kar görbe kardot tart. — Sisakdisz: 
növekvő oroszlán. — Pálmay It. XIX. 333. 

Csiszér de Gidófalva. 167. T. 6. Cs. Mihály, 
Péter, László, Zsigmond és Pál 1670. II. 20. 
Apaffi Mihálytól nyertek c. n. 1. (Tagányi K. 
jegyzéke). — Pálmay „Háromszék vm. N. 
Cs." 117. 1. — Siebm. W.-ban a címer eltér, 
amennyiben a zászló kifelé leng s a sisak 
szembe néz. 

Csiszér de Szentistván. Cs. Zsigmondnak 1792. 
évben használt c. p. — Címer: kerek paizs- 
ban páncélos kar törökfejes karddal. — 
Marostorda vm. It. 1792. évi homg. 139. 1 

Csiszér de Szentkirály. Csikszéki család, mely- 
ből Ce. György és Ferenc 1655. VII. 7. Pá- 
kóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Gyfvári 
Kk. XXVI. 606. 

Csiszér de Szentmihályfalva. Cs. Jánosnak 
1807. évben használt c. p. — Gróf Teleki It. 
Simén oszt. 1807, 

Csitáry. Chitáry. 1641. VII. 6. nyert c. n. 1. 

— Címer: kék paizsban vizén úszó hattyú 
jobbra fordulva. — Sisakdisz: a hattyú álló 
helyzetben. — O. L. 950—1902. — Siebm. 
W. U. A. 89. t. 

Csitáry. Grmanecz Pál felsőszöllősi lakos nemes- 
ségének épségben tartása mellett 1877. III. 
13. kelt legfelsőbb engedéllyel nevét „C«i- 
táry"-ra változtatta. — Kempelen III. 141. 

Csitneky alias Literati. Cs. András 1640. III. 
29. kapott c. n. 1. — Kihírd: Borsod vm. 

Csitsó de Sándorfalva. Cs. Fülöp s fia Gergely 
1703. V. 31. nyertek c. n. 1. — Erd. Kk. V. 
185. 

Csizik. Ce. Károlynak 1854. évben használt c. p. 

— Címer: kerek paizsban ágaskodó oroszlán 
jobbjában karddal. — Sisakdisz: növekvő 
magyar vitéz jobbjában kardot, baljában tö- 
rök fejet tart. — Borsod vm. It. Végr. X. 10. 
dd. 1854. 

Csizmadia. Cs. Jánosnak 1618. VIII. 23. Bethlen 
Gábor adott c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
ágaskodó oroszlán jobbjában véres karddal. — 
Gyfvári Kk. X. 94. 

Csizmadia. Cs. István ós társai 1631. VI. 23. 
Rákóczy Györgytől kaptak c. n. 1. — Címer: 
azonos az „Alparéthy" család címerével. — 
Hit. másolat Gróf Teleki It. 

Csizmadia. 167. T. 7. Ofe. Dávid és fiai Pál é« 
János 1647. évben Ferdinándtól nyertek uj 
c. n. 1. — Kihird : Pozsony vm. 1647. — Ered, 
n. 1. Cs. János ellenőr tulajdonában Váguj- 
helyen. — Hit. másolat Nyitra vm. It. IIT. 
141. 

Csizmadia. 167. T. 8. Cs. Dragumcr 1649. II. 10. 

Magyarország címeres kOnyTe. Rákóczy Györgytől nyert c. n. 1. -^ Kihi,rd: 
Gy.-fehérvár 1649. II. 18. Sándor J. 11. 68. 

Csizmadia. Cs. Jánoe a Murányi családdal nyert 
1606. Vll. 8. közös c. n. 1. — Egri kapt. It. 

Csizmadia. Cs. Mihály 1668. IX. 12. Lipóttól 
kapott c. n. 1. — : Kihird: Szatmár vm. 1668. 
XI. 10. — Szatmár vm. jt. 

Csizmadia. Cs. Jánosnak 1767. évben haszjiált 
c. p. — Címer: koronán könyöklő görbe kar- 
dot tartó kar. — Sisakdisz: növekvő griff. — 
Bihar vm. It. 

Csizmadia. Csizmadia Jánosnak 1822. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizs vörös 
aljjal, mely felett buzogányt tartó kar könyö- 
köl. — Sisakdisz: 8 águ csillag. — Bihar 
vm. It. 

Csizmadia de Havad. Cs. Ferencnek 1838, év- 
ben használt c. p, — Címer: kerek paizsban 
cölöpösen, hegyével felfelé álló görbe kard. — 
Marostorda vm. It. 1838. évi homg. 172. 1. 

Csizmadia de Hosszuasszó. Cs. János 1610. XII. 
18. Báthory Gábortól 127 társával közös c. n. 

I. kapott. — Címer : azonos a „Bálint de 
llosszuaeszó" család címerével. — Kihird: 
Kraszna'vm. 1611. IV. 13. — Sándor L „Cí- 
merlevelek" I. 52. 

Csizmadia de Nagyenyed. Cs. Dávid, Gergely és 
Miklós több hadakozó társukkal 1658. II. 10. 
Rákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Kihird : 
Marosvásárhely, 1658. XI. 8. — Cím.er: azo- 
nos az „Ádám de Nagyenyed" család címeré- 
vel. — Sándor I. ,,Cimerlevelek" 11, 86. 1. 

Csizmadia de Nagybánya. 1663. IX. 10. Apaffi 
Mihálytól kapott c. n. 1. — Beszterce-Naszód 
vm. It. 

Csizmadia de lljtorda. Cs. István és Miklós 
1619. VIII. 25. Bethlen Gábortól kapott c. 
n. 1. — Címer: azonos az „Ajtoni de Ujtorda" 
család címerével. — Ered. n. 1. ref. egyház It. 
üjtordán. 

Csizmadia de Vadasd. Cs. Istvánnak 1838. év- 
ben használt c. p. — Címer: kerektalpu 
paizsban kar karddal. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. — Marostorda vm, It. 1838. évi homg. 
143. éa 144. 1. 

Csizmadia alias Horváth. Cs. György 1666. 
VIII. 7. nyert c. n. 1. — Hont vm. It. 

Csizmadia alias Kisvárday. 167. T. 9. Cs. alias 
Kisvárday János, neje Egri Zsuzsanna és test- 
vére Cs. András 1659. X. 7. Lipóttól kaptak 
c. n. 1. — Kihird: Nyitra vm. 1660. — Hit. 
másolat Nyitra vm. It. VI. 427. 

Csizmadia alias Makai de Belényes. 168. T. 1. 
Cs. Miklós, neje Belényesi Margit, gykei: Fe- 
renc, Katalin és Anna 1638. IX. 10. Rákóczy 
G^í-örgytől kaptak c. n. 1. — Kihird: Bihar 
vm. 1640, II. 8. — Sándor I. „Címerlevelek** 

II, 49. 

Csizmadia aliter Szeghalmi. Cs. Gáspár s fiai 
János és Pál 1626. VI. 5. Bethlen Gábortól 
nyertek c. n. 1. — Címer: kék paizsban mel- 
lén átnyilazott, kitérj, szárnyú, jobbra for- 
dult, fehér sas. — Sisakdisz: cölöpösen, be- 
gyével félfelé állított dárda. — Takvók: 130 arany — kék, ezüst — vörös. — Gy .-fehérvári 
Kk. XII. 38. 

Csizmazia. Cs. Mihály és társai 1612. VII. 6. 
kaptak c. n. 1. — Arad vm. It. 

Csizmazia. Cs. Márton 1637. XI. 16. kapott c. 
n. 1. — Kihird: 1638. IV. 14. Torna vm. — 
Kempelen III. 144. 

Csizmazia. 16BB. IV. 12, Ferdinándtól nyert c. 
n. 1. — Kihird: Bars vm. 1655. — Kempelen 
III. 144. 

Csizy. Cs. Pál és rokonai kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird: Torna vm. 1633. XI. 16. — Csizy Já- 
nosnak 1795. évben használt c. p. — Címer: 
két szöges, haránt pólyával keresztben vá- 

'' gott paizsban kar egyenes karddal. — 
Zemplén vm. It. fasc. jur. 135. No. 24. ex. 
1795. 

Csizy. Cs. János és István 1665. VIII. 28. nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — Abauj 
vm; It. 

Csobánczy. 168. T. 2. Cs. Pál bárándi ispánnak 
1835. évben használt c. p. — Bihar vm. It. 

Csoboth de Altorja. 168. T. 3. 1656. évben nyert 
n. 1. — (Tagányi K, jegyzéke). — Régi ma- 
gyar nemessége és ,.Altorjai" elöneve 125.873/ 
1900. Belügyminiszteri sz. a. elismertetett. — 
liégi címere Dr. Csoboth Simon miniszt. ta- 
nácsos és néhai fivére Cs. Miklós kiskorú ár- 
vák részére legfelsőbb helyen 1901. III. 31. 
37.827. miniszt. sz. a. igazoltatott. — Ered. 
okmányok Dr. Csoboth Simon miniszt. taná- 
csos tulajdonában, Bpest. — Leszármazást 
lásd : Kempelen III. 145—146. 1. 

Csohán. 168. T. 4. Cs. Mihály, testvérei: György 
és András 1635. I. 3. Ferdinándtól nyertek c. 
n. 1. — Ered. n. 1. Borsod vm. It. Armalis 72. 

Csohány de Nánás. 168. T. 5. Cs. György, neje 
Fodor Sára, gykei: József, László, Sándor, 
Zsuzsanna, Mária és Juliánná 1799. III. 22. 
uj c. n. 1. nyertek. — Kk. LX. 23. — Ezen 
család a fenti „Csohán" családdal egy. — 

■ Leszármazást lásd: Kempelen III. 147. 

Csók de Csikfalva. Cs. János ifj. és idősnek 
1791. évben használt és egyező c. p. — Címer: 
kerek paizsban kar karddal. — Marostorda 
vm. It. 1791. évi homg. 142. és 143. 1. 

Csők de Csikszenttamás. Cs. Mátyás 1655. VII. 
7. Rákóczy Györgytől kapott c. n. 1. — Gy.- 
fehérvári Kk. XXVL 605. 

Csók de Hosszuasszó. Cs. Demeter és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyertek c. 
n. 1. — Címer: azonos a „Bálint de Hosszu- 
asszó" család címerével. — Sándor I. „Címer- 
levelek" I. 52. 

Csók de Kecz. Cs. Balázs 1655. XII. Rákóczy 
Györgytől nyert c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
.. ban zöld téren, fekete lovon jobbfelé vágtató 
vörös ruhás vitéz jobbjában karddal. — Ta- 
karók: arany — kék, ezüst — vörös. — - Siebm. 
W: S. A. 78. t. — Kk. Gy .-fehérvári XXVL 
621. 

Csóka. Cs. István 1624, II. 23. kapott c. n. 1. — 
Jíyltra vm. It. . 

Csóka, C, p. Pest vm. It. polg;, per. fasc. 274. No. 
49i — Kőszeghi S. ' • 
d Csóka de Borbátviz. 168. T. 6. Cs. Józsefnek 
1840. és 1843. évben használt és egyező c. p. 

— Alsófehér vm. It. Cs. 560., 568. sz. a. 
Csóka de Osztaniiza. Cs. Györgynek és Cs. 

Ábrahámnak 1791. és 1792. években használt 
c. p, — Hunyad vm. It. 1791. évi homg. 17. 1. 
és 1792. évi homg. 25. 1. — Csóka György, 
Hunyad vm. assesorának 1777. évben használt 
és a fentiekkel egyező c. p. — Alsófehér vm. 
It. R. III. 715. — Címer: csücskös talpú 
paizsban koronán könyöklő kar 3 buzakalászt 
tart. — Sisakdisz: növekvő oroszlán karddal. 
Csokaly. Cs. László 1629. VlII. 29. Ferdinánd- 
tól kapott c. n. 1. — Kihird : 1630. Bereg vm. 

— Szatmár vm. It. 
Csókás. 1583. évben nyert c. n. 1. — C. p. He- 
ves vm. It. — Kempelen III. 149. 

Csókási de Konyárd lásd: Csiókási. 

Csókássy. Cs. Mihály 1582. IV. 10. Báthory Ist- 
vántól kapott c. n. 1. — Címer: kék paizsban 
balra fordult, ágaskodó, term. szinü farkas 
vissza néz és két első lábában arany zászlót 
tart. — Sisakdisz: a paizsalak. — Takarók: 
ezüst — arany. — , Turul" 1904. évf. 156. 

Csokics. 168. T. 7. Cs. György becsei hadnagy, 
felesége Sivanova Rozália s gykei 1751. III. 
1. Mária Teréziától nyertek c. n. 1. ■ — Kk. 
XLII. 95. — Cs. Jakab tiszai kerületi kapi- 
tány s felesége Dudvarszky Euphrónia gykei: 
Vazul, Gábor, György és Anna 1791. VIII. 11. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kk. LV. 1025. — 
Utóbbi n. levélben az 1751. évben nyert címer 
kibővittetett, amennyiben a paizsalak vágott 
paizsban nyugszik, melynek felső része arany, 
alsó része pedig ezüst; a takarók pedig: vö- 
rös — arany, vörös — ezüst. — Mi az 1751. év- 
ben kapott címert mutatjuk be. 

Csoknay. Cs. Benedek 1580. 11. 26. Rudolftól 
nyert e. n. 1. — Szatmár vm. It. 

Csoknyay. C. p. Pest vm. It. polg, per. fasc. 75. 
No. 7. — Kőszeghi S. 

CsoUich de Löwensperg báró. 168. T. 8. és 9. 
Chiohch Ádám zengi lakos 1706. XII. 3L ka- 
pott c. n. 1. — (Kk. XXVII. 217.). A „I-ö- 
wenspergi" előnév adományozásában Cs. 
György. Farkas, Mátyás és János 1731. X. 
9-én részesültek. — (Kk. XXXVI. 811.). Cs. 
György püspök 1753. IX. 17. nyert báróságot, 
ez az ág azonban kihalt, de 1810. IX. lő. Cs. 
Márk emeltetett bárói méltóságra. — 1820. 
VII. 21. Cs. Márk báró indigenátust nyert. — 
Kk. XLIV. 419. — Leszármazást lásd: Kem- 
pelen III. 150. 

Csőm. Os. Péter 1690. IV. 27. Lipóttól kapott 
c. n. 1. — Kihird: Veszprém, vm. 1690. — 
Zala vm. It. 

Csőm de Szála. Cs. Józsefnek 1820, évben hasz- 
nált c. p. — Címer: hármas halom felett kö- 
nyöklő kar karddal. — Sisakdisz: 3 hegyével 
lefelé álló, keresztbe helyezett nyílvessző. — 
Zemplén vm. It. Loc. 248. No. 1833. ex. 1820. 

Csoma de Csomafalva. Cs. Györgynek és István- 
nak 1791. évben használt és eg.yezö c. p, — 
Címer: kerek paizsban kar karddal. — Sisak- 
disz: növekvő oroszlán jobbjában kardot tart. 131 — Marostorda vm. If. 1791. évi horag. 302. és 
304. 1. 

Csorna de Gelencze. Cs. Miklóenak 1675. IX. 13. 
Báthory István 'adott c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban ezüst kigyó, szájában ember fejet 
tart. — Pálmay „Háromszék vm. N. Cs." 
120. 1. 

Csorna de Ragyolcz. 169. T. 1. — Első ismert 
őse az 1544. évben élt Cs. Imre. — A család 
tagjai a „Tolcsvai" előnévvel is éltek. — - , M. 
Nemz. Zsebkönyv." I. 146. 1. „Magyaroraz. 
Várm. és Városai" Nógrád vm. kötete 593. 1. 

— Leszármazást lásd: Kempelen III. 152 — 
153. 

Csorna de Ujhely. 1576. évben nyert n. 1. — Le- 
leszi kapt. It. — Kempelen III. lől. — Cí- 
mer: vörös paizsban hármas zöld halmon 
növekvő, kék ruhás magyar vitéz jobbjában 3 
buzakalászt, baljában szőlőfürtöt tart. — 
Sisakdisz: a paizsbeli vitéz jobbjában karddal, 
baljában hegyével felfelé álló nyílvesszővel. 

— Takarók: kék — arany, ezüst — vörös. — 
Siebm. W. U. A. 22. t. 

Csornák. 169. T. 2. Cs. Miklós, neje Lukács 
alias Drágomán Katalin gykei: Gergely, 
Magdolna, Horopszine, Mária és Anna sza- 
moeujvári lakosok 1762. VII. 26. Mária Te- 
réziától nyertek c. n. 1. — Dr. Temesváry 
„M. örm. Cs." 38—41. — Arad vm. It. 1838. 
évi jkv. 1212. sz. a. 

Csomaközy. Cs. András hajdukapitány 9254 
hajdúval 1605. XII. 12. Bocskay Istvántól 
nyert c. n. 1. — Címer: azonos a , Csatáry" 
család címerével. — „Turul" 1905. évf . 178. 1. 

Csomay alias Egri. Cs. Pál beregmegyei la- 
kosnak 1832. évben használt c. p. — Címere: 
kék paizsban koronából növekvő, 2 farkú 
oroszlán jobbjában görbe karddal. — Siebm. 
W. U. A. 89. t. 

Csomáz. Cs. Mihály 1669. V. 11. kapott c n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. 

Csombó de Simonháza. C. p. Peet vm. It. polg. 

por. fasc. 61. No. 40. — Kőszeghi S. 
Csombor. 169. T. 3. Cs. Jánosnak 1712. évben 

használt c. p. ^- Zemplén vm. It. Loc. 12. No. 

59. ex. 1712. 
Csomor. Cs. Lukács, fia letván s testvére Pál 

1624. II. 8. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — 

Kempelen III. 154. 

Csomor de. Agyagfalva. Cs. Jakabnak 1820. év- 
ben használt c. p. — Cím'er: kerek paizsban 
kar karddal. — Pálmay It. XIX. 2313. 

Csomortáni. 169. T. 4. Cs. András Ferenc, Ist- 
ván, Imre és Ferenc fia János 1722. XI. 27. 
Károly királytól nyertek c. n. 1. — Dr. Ál- 
dásy 315. 1. — Kempelen III. 155. 1. 

Csomós. Cs. István 1651. VI. 20. nyert c. n. 1. — 
Kihird: Borsod vm. 

Csomós. Cs. Mihálynak 1782. évben használt c. 
p. — Borsod vm. It. „Nemesi Iratok" 1148. d. 
d. 1782. és Cs. Mihály Borsod vm. szolgabirá- 
jának 1832. évben haeznált „C. M." kezdő- 
betűs c. p. Bihar vm. It. — Mindkét c. p. 
egyezik. — Címer: lovon vágtató magyar vi- • I téz jobbjában kardot, tart. — Sisakdisz: nö- 
vekvő oroszlán karddal. 

Csomós de Nag^enyed. Cs. Istvánnak 1668. 11. 
10. liákóczy (iyörgy adott c. n. 1. 7— Kihird: 
M.-vásárhely, 1658. XI. 8. — Címer: azonos 
az .,Adám de Nagyenyed" család címerével. 

— Sándor I. „Címerlevelek" II. 88. 1. 
Csomóss de Albis. 169. T. 6. Cs. Mihály, felesége 

Wersendy Borbála gykei: István, András, 
Anna és Katalin 1629. VII. 24. Ferdinánd- 
tól kaptak c. n. 1. — Eredeti n. 1. Albini Cso- 

: moss Miklósnál Ádámoson. — Sándor 1. — 
Gen. füzetek 1904.. évf. 109. 1. 

Csongor. Chiongor Imre 1585. IV. 5. Báthory 
Zsigmondtól kapott c. n. 1. — Címer; kék 

. paizsban vörös szívből kinövő 3 búzakalász. 

— Takarók: arany — kék, ezüft — vörös. — 
Gy.-fehérvári Kk. I. 314. 

Csongrádi. 169. T. 6. Cs. István és Péter 1610. 
V. 1. Báthory Gábortól nyertek c. n. 1. — 
Kihird: Torda vm. 1628. VI. 2L — Eredeti 
n. 1. Gyéres község It. — Sándor I. .,Clmer- 
levelek" I. 47. 1, 

Csongrádi. Cs. Mihály és társai 1631. VI. 23. 
Eákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Címer: 
azonos az „Alparéthy" család címerével. — 
Hit. másolat Gróf Teleki It. 

Csongrády. Cs. Ferencnek 1723. IX. 15. hasz- 
nált c. p. — Alsófehér vm. It. Cs. I. 39. — 
Címer: balra fordult kar egyenes karddal. 

Csongrády de Bninócz. 169. T. 7. Cs. János és 
unokatestvérei: Mihály, György és István 
1660. V. 4. Lipóttól nyertek uj c. n. 1. — Ki- 
hird: Nyitra vm. 1661. — Hit. másolat 
Nyitra vm. It. III. 140. 

Csongrády de Debrecen. 169. T. 8. Cs. János és 
Zsuzsanna 1609. VII. 22. kaptak c. n. 1. — 
Eredeti n. 1. Bihar vm. It. Okmt. 10. 

Csongrády de Gálospetri. 169. T. 9. Bö'the 
Ödön „Hunyad vm. N. Cs." 308. 1. 

Csongvay de Magyarcsesztve et Csegfez. 170. T. 
1. Első ismert őse Cs. István, ki 1366-ban élt. 

— Címer hitelesítve Csongvay Károly ezre- 
des ősfáján 95.636/T. belügyminiszteri sz. a. 
1888. évben. — Pálmay „Marostorda várm. 
N. Cs." 35. 1- 

Csonka. Cs. Gergely 1608. V. 16. Báthory Gá- 
bortól nyert c. n. 1. Gy.-fehérvári Kk. V. 168. 

— Címer: kék paizsban veres ruhás magyar 
vitéz jobbjában kardot, baljában török főt 
tart. — Sisakdisz: a növekvő paizsalak. — 
Takarók: kék — arany, veres — ezüst. 

Csonka. Cs. György és Demeter 61 társával 
1610. V. 1. Báthory Gábortól kaptak c. n. I. 

— Kihird: Torda vm. 1628. VI. 21. — Címer: 
azonos a „Csongrádi" család címerével. — 
Sándor I. , Cimerlevelek" I. 47. 1. 

Csonka. Cs. Istvánnak 1631. XII. 19. Rákóczy 

György adott c. n. 1. — Kihird: 1632. Bihar 

vm. — Szatmár vm. It. 
Csonka. Cs. Péter 1638. XII. 3. és Cs. János 

1645. XII. 18. nyertek c. n. 1. — Kihird; Borw 

sod vm, — Kempelen III. 158. 

9* ld£ Cáönká. Os. Mván 16B5. VI. 14. kapott c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. 
Csonka de Deés. 170. T. 2. Barcsay Ákos 1659. 
II: Ö-^án Üs. Mihálynak ád c. n. 1. — Siebm. 
W. S.- A. 196. t. 
Csonka de Josziplápos. 170. T. 3. Ca. András és 
társai' 1658. X. 7. Rákóczy Györgytől nyertek 
' c. n. 1. — Sándor I. „Cimerlevelek" II. 92, 1. 
Csonka de Tövis. Cs. István 1638. IV. 17. Rá- 
kóczy Györgytől nyert c. n. 1. — Gy.-febérvár 
Kk. XIX. 87. — Címer: kék paizsban arany 
griff, jobbjában -3 liliomot tart. — Takarók: 
vörös — ezüst, kék — arany. — Siebm. W. S. A. 
78 t. • 

Csonka aliter Borbély. 1580. X. 15. Rudolf ki- 
rálytól nyert c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 
— • Címer: griff jobbjában kardot, baljában 
török fejet tart. — Sisakdisz: a növekvő 
paizsalak. — Siebm. W. U. A. 89. t. 
Csonka alias Sántha. Lásd: Sántha. n. 1. hit. 

másolata Nyitra vm. It. 
Csont. C. p. Pest vm. Polg. per. fasc. 128. No. 

12. és 13. — Kőszeghy S. 
Csont de Bögöz. Cs. Mihály assessornak 1812. 
évben használt c. p. — Címer : kerek paizsban 
kar karddal. — .,Cs. M." kezdőbetűk. — Pál- 
may It. XVIII. 2519. 
Csont de Kendő. 1570. nyert nemességet. — 
Kolozsmon. Kk. 268. Cs. Ferencnek és Cs. 
Mihálynak 1791-ben használt c. p. — Címer: 
kerek paizsban könyöklő kar karddal. — 
Cs. László nob. de Markod ugyanezen címert 
használta. ■ — Marostorda vm. It. 1791. évi 
homg. 160. és 165. 1. 
Csonta de Csókfalva. 170. T. 4. Cs. Lászlónak 
1791-ben használt c. p., melyen .L. C." kezdő- 
betűk vannak. — Marostorda vm. 1791. homg. 
23: 1. 
Csontos, lásd: Chontos. 

Csontos. Cs. Péter és 51 társa 1610. V. 1. 

Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Kihird: 

Torda vm. 1628. VI. 21. — Címer: azonos a 

„Ccongrádi" család címerével. — Sándor I. 

- .,Cimerlevelek" I. 47. 

Csontos. Cs. István és Zsuzsanna 1617. IX. 16. 
Mátyás királytól kaptak c. n. 1. — Címer: 
vágott paizs felső kék mezejében fél griff, 
jobbjában zöld ágat, baljában fehér rózsát 
tart ; az alsó ezüst osztályban 3 arany rózsa. 

— Sisakdisz: sasszárny fölött 3 fehér rózsa. 

— Takarók: kék — ezüst, vörös — arany. — 
Komárom vm. It. VI. nemesi oszt. 140. III. 4. 

Csontos. 170. T. 5. Cs. Márton, Imre és István 
1625. XI. 20. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Kihird: Komárom vjn. — Leszármazást lásd: 
Kempelen III. 161. — Cs. Gedeon c. p. után 
leirt címere Benkó „N. Cs., Nagykőrösön" 
68. 1. 

Csontos Cs. György 1689. II. 16. nyert c.n. 1. 

— Győr vm. It. 

Csontos. 170. T. 6. Cs. Jánosnak 1698. évben 
használt c. p. — Zemplén vm. It. fasc. jur. 84. 
No. 27. 

Csontos de Balázstelko. 170. T. 7. Cs. Istvánt, 
Pétert, Györgyöt, Gergelyt és ifj. Istvánt 1633. XII. 19s Rákóczy György fejedelem új- 
ból megnemesiti. — Kihird: 1635. V. 13. — 
. Hit. másolat Csontos Olivér kir. tanácsos, 

ügyvéd őrizetében M.-vásárhelyt. 
Csontos de Csepreg. Címer: koronán könyöklő 
■.balra fordult kar karddal. — Sisakdisz: a 

paizsalak. — Gorzó c. p. gyűjtemény. 
Csontos de Kazinez. Cs. Boldizsárnak 1610. 1. 2. 
Mátyás király adott c. n. 1, — Kihird : Borsod 
. vm. 1610. IV. 14. 
Csontos alias Nagy. Os. Mihály 1650. II. 15. 

kapott e. n. 1. — Abauj vm. It. 
Csopey.. Ezen család címerét pecsét után Siebm. 
\V. U. A. 90. t. közli, óvatosságból nem vet- 
tük fel. 
Csór. 170. T, 8. Cs. Ferenc 1759. II. 27. Mária 
Teréziától nyert c. n. 1. — Kihird: Bihar vm. 
1759. — Kk. XLV. 40. 
Csorba. Chiorba Mihály 1614. III. 4. Bethlen 
Gábortól kapott c. n. 1. — Címer: kék paizs- 
. ban zöld téren könyöklő páncélos kar karddal. 
— r Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. — 
Gy.-fehérvári Kk. VII. 17. 
Csorba. Chiorba György és István 1616. IT. 21. 
Mátyás királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Zemplén vm. 1621. — Címer: kék paizsban 
zöd téren, vörös ruhás, mellvértes vitéz jobb- 
jában egyenes kardot tart, a paizs fc-lsö jobb 
szögében 6 águ arany csillag, a balban fél- 
hold. — Sisakdisz: páncélos kar török fejet 
tart. — Takarók: arany — kék. ezüst — vörös. 
— Hit. másolat Zemplén vm. It. 
Csorba. 170. T. 9. Chorba Miklós, neje Szánta 
Katalin gykei: Ferenc, Gáspár, Mihály és 
Erzsébet 1624. II. 29. Ferdinándtól nyertek 
c. n. 1. — Kihird: Esztergom vm. 1625. — 
Eredeti n. 1. Nyitra vm. It. 44. sz. a. 
Csorba. Cs. György, unokatestvérei György és 
Dóra 1631. VII. 3. Ferdinándtól kaptak c. n. 
1. — r Kihird: Tornán 1632. — Címer: kék 
paizsban vörös mezü kar karddal. — Sisak- 
disz: a paizsalak. — Takarók: kék — arany, 
vörös — ezüst. — Hit. másolat Abauj vm. It. 
., Nemesi Iratok" 71. 
Csorba de Alsóborsa. 171. T. 1. Cs. Károly Ko- 
márommegyei esküdtnek 1822. évben hasz- 
nált c. p. — Nyitra vm. It. Nob. VIII. 532. 
Csorba de Alsószakácsi. 171. T. 2. 1834. V. 30. 
Ferenc király Csorba József somogymegyei 
fizikusnak, feleségének Patzkó Jozefának s 
gykeinek: Sándornak, Edének, Rudolfnak. 
Gusztávnak, Józsefnek, Albertnek, Lajosnak, 
Viktornak és Herminának adott c. n. 1. — 
Kihird: 1834. X. 28. Somogy vm. 1838. VII. 
3. Baranya vm. — Kk. LXVI. 135. 
Csorba de Hosszuasszó. Cs. Mihály és 127 társa 
1610. XII. 18. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. 
— Kihird: Kraszna vm. 1611. IV. 13. — 
Címer: azonos a „Bálint de Hosszuasszó" 
család címerével. — Sándor I. .,Cimer- 
levelek." — I. 52. 1. 
Csorba de Tivadar. C. p. Pest vm. It. ügyv. kü- 
lönféle iratok. No. 1501. — Kőszcghi S. 
Csorbái de Bihar. Cs. Mátyás 1630. IV. 25. 133 ]^randenburgi Katalintól kapott c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban zöld tóren, páncélos és 
sisakoa vitéz jobbjtiban irótollat, baljában tö- 
rök fejes kardot tart. — Sisakdisz: Az iró- 
toll és kard keresztbe helyezve. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Gy .-fehérvári 
Kk. XVI. 113. 

Csordás. Cs. Mátyásnak 1609. Báthory Gábor 
adott c. n. 1. — Címer: kék paizsban hármas 
zöld halmon páncélos kar török fejes, egyenes 
kardot tart. — Takarók: arany — kék, ezüst — 
vörös. — Gy. -fehérvári Kk. VI. 130. 

Csordás alias Molnár, 1051. I. 11. nyert c. n. 1. 

- — Kihird: Gömör vm. 1000. — Dr. Forgón, 
I. 107. 

Csoron de Dcvccser. Címer.: zöld t^ren balra 

- lépkedő szarvas a hátán hiúzzál. — ^ Sisak- 
dísz: 5 structoll. — Siebm. W. \J. A. 22. t. 

Csorvási. 171. T. 3. Cs. Mihálynak Í787. és 
1823. években használt c. p. — Gróf Teleki 
h. Teleki Sámuel oszt. 1787. és Gr földvári 
oszt. oki. 1823. 

Csorvási. Cs. Mihálynak 1822. évben használt 
c. p. — : Címer: csücskös talpú palásban ágas- 
kodó oroszlán görbe karddal, -r- Sisakdisz: 
könyöklő kar karddal. — .,Cs. M." kezdő 
betűk. — Bihar vm. It. 

Csorvássy. Cs. Tamás és fia János 1009. I. 10. 
Mátyás királytól kaptak c. n. 1. — Kihird : 
Szabolcs vm. 1610. VI. 25. — Dr. Forgón, 
1.167. 

Cscrrássy. Cs. János 1625. XI. 17. nyert c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. — Szatmár vm. It. 
C^ószy. 171. T. 4. Cs. István, testvérei : János 
- és Mihály 1054. IX. 1. Ferdinándtól nyertek 

c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 1050. IX. 0. 

— Eredeti n. 1. Borsod vm. It. Arm. 10. 
Csottka. C. p. Pest vm. It. „Heüxel-család n. 

iratai." — Kőszeghi S. 
Csődey. Cs. György 1047. VI. 9. Ferdinándtól 
kapott c. n. 1. — Címer: vörös paizsban, zöld 
téren ekevas csoroszlyával. — Sisakdisz: kar'í 

— Takarók: kék — arany, kék — ezüst. — Vas 
vm. It. — Kempelen III. 107. 

Csöke. 171. T. 5. Cs. Lukács gykei éa fivére Mi- 
hály 1055. V. 1. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. 

— Leszármazást lásd: Kempelen III. 108. 
Csőnyi. Cs. Sámuelnek 1731. évben használt c. 

p. — Zemplén vm. It. Loc. 52. No. 25. — 
Címer: kerek paizsban, zöld téren ágaskodó 
egyszarvú. — Sisakdisz: két sasszárny között 
a növekvő egyszarvú. 
Csőr. Cs. Gergely 1002. VI. 24. kapott c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. — Kempelen III. 
169. 

Osörye. Cheörge János neje Bodroghy Ilona 
1563. XI. 5. Ferdinándtól nyert c. n. 1. — 
Címer: zöld sárkány által övezett kerek paizs 
vágott felső arany részében kitérj, szárnyú 
fekete sas jobbra fordított fejjel; az alsó kék 
részben hármas zöld halmon fészkében ülő ki- 
térj, szárnyú pelikán fiait táplálja, jobbról 
félhold, balról 6 águ arany csillag. — Sisak- 
disz: szárnyas saskarom előtt 8 águ arany csillag. — Takarók: kék — ^arany, yöröt — 
ezüst. — Siebm. W. U. A. 76. t, 
Caörgeő. 171. T. 6. Cta. Antal 1840. 1. 2. nyert 
c. n. 1. — Kk. LXVI. 825. — Kihird; 1844. 
Temes vm. — Leszinpazást lásd: Kempcleu 
. III. 169, 

Csörghő de Alsólendva. Cs. Bálint 1635. X. 29. 
Ferdinándtól kapott c. n, 1. — Kihird: Zala 
vm. — Kempelen III. 17Q. 
Csúcsi de Nafiryenyed. 171. T. 7. Cs. Jánosnak 
1676. évben használt ,C. I." kezdőbetűs és 
Cs. Gáspárnak 1717. évben használt „Q, C." 
kezdőbetűs c. p. — Alsófehér vm. It. — K. 
V. 1886. és R. I. 328. sz. a. 
Csuda. Cs. György ungnaegyei lakosnak 16Í94. 
. évben használt c.'p. — Címer: csücskös talpú 
paizsban 2 sasszárny között karnélküli 
emberi test felső része. > — Sisakdisz: a paizs- 
. alak. -^ Siebm. W. U. A. 90. t. 
Csuha de Eördöghfalva. Katona István allter 
Csuha, neje Féölszy Erzse és fia 1040. VL 10. 
Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban zöl.d téren jobbra vágtató pijacéLof 
lovas vitéz 3 zás«lót viszen a jobb vállán. — 
Sisakdisz: 3 zászló, melyek rudjai 1—^1 arany 
- karikába vannak fűzve (zászlók: arany — 
kék, arany — vörös, arany^kék). — Takarók : 
arany — kék, ezüst — vörös. — Siebm. W. U. 
A. 90. 
Csuhy. Cs. László 1033. X. 22. kapott c n. 1. — 

Heves vm. It. ' ■ 

Csuka. 171. T. 8. Cs. Imre, neje Szabó Agatha 
s fiai István és Péter 1035. IX. 28. Ferdi- 
nándtól nyerték c. n. 1. — Kihird: Hont vm. 
1035. XI. 8. — Csorna J. „Abauj vm. N. Cs." 
154. — Leszármazást lásd : Kempelen III. 
171. 
Csuka. Cs. Péternek 1654. XIL 28. Ferdinánd 
td c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. 1655. — 
Oímer: kék paizsban zöld téren ágaskodó s 
egymással küzdő 2 medve, jobblábukban kar- 
dot tartanak s azokat egymás ellen szegzik 

— Sisakdisz : 2 sasszárny. — Takarók : kék- 
arany, vörös — ezüst. — Kempelen III. 171. 

Csuka. 1080. VIII. 15. Cs. István és testvérei: 
Mihály és Ferenc Lipóttól kaptak c. m 1. — 
Kihird:. Zemplén vm. 1080. X. 7. — Címer: 
kék paizsban vörös ruhás vitéz karddal az ol- 
dalán, jobbjában szőlőfürtöt tart. — Sisak 
disz: a paizsalak. — Takarók: arany — kék. 
ezüst— vörös. — Kk. XVIII. 397 és Zemplén 
vm. It. 

Csuka. Cs. György 1702. VII. 29. kapott c. n. 1. 

— Kihird : 1703. V. 10. Szatmár vm. — Kk. 
XXVI. 190. és Szatmár vm. It. 

Csuka. 1708. VI. 13. nyert c. n. 1. — Leleszi 
kapt. It. 

Csuka de Haró. Csuka Jánosnak „Ts. I." kezdő- 
betűs c. p. — Címer: kerektalpu paizsban 
zöld téren terebélyes fa. — Alsófehcr vm. It. 
B. II. 369. 

Csukár. 1587. évben kapott c. n. 1. — 0. L. — 
Kempelen lU. 172. 

Csukás. Cs, Istvánnak 1712. VII. 14. Károly 134 Icirály aáolt c; n. í, -^ -Kihírd: Pozsony vm. 

— Kempelen III. 172.- 

Csiikás de Zetény. 1499. évben Cs.- Bálint nyert 
c. n. 1. — Kempelen III. 172. 

Csulai de • Nagycsula. Cs. János assessornak 
1781. évben használt c. p. — Hunyad vm. It. 
1781.- évi homg. 23. 1. 

Csupics alias Brodanovics. Cs. Ignác mitrovicai 
lakos, s gykei: Miklós és Erzsébet 1792. VII. 

'.26, nyertek c. n. I. — Címer: négyeit paizs; 

,/ 1. és 4. kékben arany griff két első lábaiban 
lapátot tart ; 2. és 3. vörösben ezüst horgony, 

■—^iSisakdisz: növekvő arany griff lábaiban a 
hor_gonnyal. — Takarók: kék — ezüst, vörös — 
ezüst. — Kk. LVI. 235. 

Csupor. Cs. Mihály altorja'i r.-kath. pap 1617. 
V. 4. Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — Cí- 
mer: kék paizsban papi ornátusba öltözött 
férfi jobbjában bibliát,- baljában rózsát tart. 

— Takarók: arany— kék, ezüst — vörös. — 
Gy .-fehérvári Kk. VIII. 244. és 0. L. 5563/ 
1808. erd. főkormsz. 

Csupor. Cs. János 1635. I. 12. Ferdinándtól 
kapott c. n. 1. — ■ Címer: kék paizsban zöld 
hármae halom középsőjén koronából kinövő 
farkas jobbjában rózsacsokrot tart. — Sisak- 

• disz: a farkas. — Takarók: kék — arany, vö- 

■ rös — ezüst, — Vas vm, It, — Balogh, „Vas 
vm. N. Cs." 182. — Kempelen III. 174. 

Csupor. Cs. Gergely és fia Farkas 1699. V. 14. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird: Nógrád 
vm. — Cs. Jánosnak 1735. évben használt 
c. p. — Siebm. W. U. A. 91. t. — Címer: 
koronán "nyugvó kar törökfejes karddal. 

Csupor de Monoszló. Címer: kék paizsban vö- 
rös — ezüst kockás táblán fehér galamb áll 

' csukott szárnyakkal. — Sisakdisz: a paizs- 
alak. — Takarók: vörös — ezüst. — Siebm. W. 
U. A. 23. t. 

Csupor de Szentgyörgyvölgy (Czuppor). 171. 
T. 9. Cs. György, neje Gaál Margit s gykei: 
János, Tamás, István, Márton, Pál, Dorottya, 
Erzsébet és Margit 1622. VII. 1. Ferdinánd- 
tól kaptak c. n. 1. — Eredeti n. 1. Cs. István 
erdőtanácsos tulajdonában, Esztergomban. — 
Hit. másolat Győr vm. It. — Kempelen III. 

: 173. 

Csupy de Csüp. Címer: bolthajtásos kökut lán- 
con csüngő vederrel. — Sisakdisz: növekvő 
griff. — "Si-ebm. W. U. A. 23. t. 

Csurchia. Cs. János 1688. II. 1,. Lipóttól kapott 
c. n. 1. — Kihird : Verőce vm. 1747. — Kem- 
pelen III. 174. ^ ■ " _ 

Csiireteszkul de Izvarn. Csr Barb, Káduly, Mik- 
lós és' György 1702. VII. 21. nyertek c. n. 1. 

— Erd. Kk. IV. 448, - 

Csurgovich. C. p. Pest vm.' Végr. Okit. 1172. XI. 

— Kpszeghi S. . 

Csurka. Cs. György 1700. II. 5. kapott c. n. 1. 

— Erd. Kk. II. 511.- 

Csust de Hosszuassző. Cs. András és társai 
1610. XII. 18. Báthory Gábor.tól nyertek c. n. 1. 

— Kihird: Kraszna vm. 1611. IV. 13. — Cí- 
.mer: azonos a „Bálint xle Hosszuasszó" csa- 
lád címerével. — Sándori. „Címerlevelek'* 
I. 52. Csutak de Kászoiülmpérfalva. 172. T. 1. Chutak 
György s felesége Nagy Katalin s fiai : Ist- 
ván, Mihály, András, János és Péter 1633. 
III. 29. Kákóczy Györgytől nyertek c. n. 1. 

• — Kihird: Gyulafehérvár. 1633. és Csik- 

; ezéken, 1636. .V. 17, — Sándor I. ,jCímer- 
levelek" II. 30. ' 

Csutak de Kelementelke. Csutak Zsiginondnak 
1791. évben használt c. p..-^. Címer: kerek- 
talpu paizsban koronán, álló csukott szárnyú 
galamb. — Marostorda vm. Lt. 1791. évi 
homg. 92. 1. 

Csutak de Kovászna. 172, T. 2. — Több izben 
nyert c. n. 1609. III. 11-én Cs.; János prim- 
pilusi levelet kapott (Gyulafehérvár, .Kk, VI. 
92.), 1611. VI. 12-én Csutak András és 
György Kovásznáról Báthory Gábortól nyer- 
tek e. n-. 1. — Kihird: Kovásznán 1612. VI. 
18. — Címer: vörös paizsban zöld téren 2 
szemben álló oroszlán közösen puskát tart, a 
baloldali oroszlánnak jobb lábában kard van. 
— Sisakdisz: növekvő oroszlán jobbjában 
zöld koszorúval, baljában piros zászlóval, — ^ 
Takarók: arany — kék, ezüst — piros. (Sándor 
L „Címerlevelek" I. 54. 1.) 1650. I. 26. Cs. 
András és -fiai: János és Mihály és Jánosnak 
fia szintén Mihály Rákóczy Györgytől kap- 
tak c. n. 1. Utóbbi n. 1. szerinti címer: kék 
paizsban piros mezü kar görbe karddal; 
csőrös sisak. — Takarók : kék-óarany, ezüst — 
piros. (Sándor I. „Címerlevelek" II. 71. 1.). 
Végre 1656. VIIL 21. Cs. Péter, Tamás, Já- 
nos és Mihály testvérek Ferdinándtól nyer- 
nek c. n. 1. — Kihird: 1656.. IX. 6-án, 
Szatmár vm. és 1657. VIIL 16. Szabolcs vm. 
Ezen nemeslevél címerét mutatjuk be. A két 
utóbbi n. 1. eredetije Csutak Béla honvéd- 
százados tulajdonában van Sopronban. „Há- 
romszék vm. N. Cs." 123—124. 1. 

Csuti. Cs, Balázs komáromi szolgabírónak 1649. 
évi c. p. — Címer: kerektalpu paizsban 
kétfarku arany oroszlán egyenes karddal. — 
Sisakdisz: a paizsalak növekvőn. — Siebm. 
W. U. A. 91. t 

Csutkay. Cs. Józsefnek 1789. évben használt 
„I. Cs." kezdőbetűs c. p, — Címer: csücskös- 
talpu paizsban kehely, ettől jobbra pálmaág 
és balra szőlőtőke 2 fürttel. — Sisakdisz: ki- 
térj, szárnyú galamb, csőrében olajággal. 

Csúz. Cs. István 1649. V. ,18. Ferdinándtól ka- 
pott c. n. 1. — Kihird: 1651. Nyitra vm. 
1675. Nógrád vm. — Címer: kék paizsban, 
hármas zöld halom középsőjén zöld koszorúval 
körülfont búzakéve, melyet jobbról és balról 
1 — 1 arany oroszlán tart. A kéve felett a 
náp annak két oldalán egy-egy 6 águ arany 
csillag s ezektől jobbra és balra egy-egy fél- 
hold. — Sisakdisz: csőrében zöld koszorút 
tartó fekete sas, jobb lábában kígyóval övezett 
egyenes kardot tart. — Takarók : kék — 
arany, piros — ezüst. - — Siebm. W. U. A. 
9L t . 

Csúzy. 1582. II. 18. Rudolf király Cs. Kristóf- 
nak ad c. h. 1. -^ Kihír : Ugocsa vm. — Cí- 
mer: vörös paizsban, zöld téren jobbra for- las ' dxilt medve 2 első lábával a torkán keresztül 
szúrt lándzsa nyelét tartja; szembenéző cső- 
rös sisak disze 2 fekete sasszárny között zöld- 
levelii fehér liliom. — Takarók: vörös — 

. arany, kék — ezüst. — Siebm. W. U. A. 23. t. 

Csúzy de Csúz et Pusztaszentmihály. 172. T. 3. 
1539. VIII. 15. Ferdinánd Cs. Péter gykei- 
nek uj adományt ad Komárom vármegyében. 

— Első isniert őse az 1247. évben élt Sándor. 

— ,M. Nemz. Zsebkönyv" I. 147. 1. 
-Ostidör de Nyújtód. 172. T. 4. Chiwdeor Bol- 
dizsár 1601. III. 31. kapott c. n. 1. — Kihird: 
Kézdivásárhely 1610. VI. 17. — Eredeti n. 1. 
Sipos Károlyné C.südör Mária örizetében 
Nyújtódon. — Pálmay, ., Háromszék vm. N. 
Cs." 121. 1. 

Csüdör alias Kováts de Nagynyujtód. Chiüdör 
alias Kováts Mihály és fiai : János, Péter és 
Gergely 1666. X. 2. Apaffy fejedelemtől nyer- 
tek c. n. 1. — Címer: kék paizsban hármas 
zöld halom középsőjén koronából kinövő 
oroszlán kardot tart. — Eredeti n. 1. Kováts 
Istvánné Osüdör Annánál, Nyújtódon. — 
Pálmay, „Háromszék vm. N. Cs." 122. 1. 

Csűre de Gömör. Cs. István 1662. IV. 2. Lipót- 
tól kapott c. n. 1. — Kihird: Torna vm. 1662. 
IX. 18. 

Csürke de Topliczán. 1658. VIII. 7. Kákóczy 
Györgytől Cs. Mihály nyert c. n. 1, — Szat- 
már vm. It. 

Csürösy. Cs. Sándornak 1828. évben használt 
c. p. — Címer: kerek paizsban 3 buzakalászt 
tartó griíf. — Sisakdisz: 2 sasszárny között 
3 pávatoll. — Nógrád vm. It. Perek II. 
1829. I. 

Czabán. Cz. Menyhért és Gáspár testvérek 
1669. XII. 28. nyert c. n. 1. — Kihird: 1674. 
Heves vm. — Kempelen III. 179. 

Czabay de Czaba. Cziabay Pál 1618. X. 17. 
Bethlen Gábortól kapott c. n. 1. — Címer: 
kék paizeban zöld téren arany oroszlán jobb- 
jában kardot tart. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Gyulafehérvári Kk. X. 111. 

Czaghány. 172. T. 5. Cz. Mihály, neje Rády 
Éva, leányai Ludmilla és Éva s testvérei Ja- 
kab és Illés 1688. V. 13. Lipóttól nyertek c. 
n. 1. — Hit. másolat Nyitra vm. It. III. 151. 

. — Kihird: Nyitra vm. 1688. 

Czagányi. Cz. Andj-ás és gykei 1797. V. 26. kap- 
tak c. n. 1. — Kihird : Pest vm. -r- Kk. LIX. 
318.- — ée Pest vm. It. „Nemesi Iratok" Cz. 

17. .. • ; 

Czák. Cz. György, felesége. Jaklin Márta, fiai: 
Dávid György és Jeremos; fivérei Ferenc s 
ennek gykei: Ferenc és Sára 1697. IV. 30. 
Apaffy által nemességükben megerösitetnek. 

— Erd. Kk.L 137. . 

Czák de KoronaTár. Cz. Károly udv. titkár s 
felesége Walldorfi báró Diemar Magdolna 
gykei: Károly — Emil és Sámuel — Lajos 1840. 
XII. 21. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — 
Kk. XV. 219. Erd. — Siebm. W. S, A. 79. t. 

Czakó.^ Qz. Márton 1618. III. 16.. és Cz. János 1646. X. 2. nyertek c. n. 1. — Kihird v Bor- 
sod vm. — Kempelen III. 181. 

Czakó. Cz. Gáspár és Péter testvérek 1^4^. IX. 
12. kaptak c. n. 1. — Kihird : 1850. — Leszár- 
mazást lásd: Kempelen III. 181—182. 

Czakó. 172. T. 6. Cz. Gergely, felesége Erzsébet 
8 gykei: Gergely és Dorottya 1860. XI. 10. 
Ferdinándtól nyertek c. n. \. — ^Kihird: 
Göncz, 1652. IV. 9. — Ered. n. UBoxpod vm. 

. It, Arm. 88. 

Czakó de Czakó. Cz. Ferenc bánáti határőr al- 
ezredes 1835. VIII. 6. nyert c. n. 1. — Erd* 
Kk. XV. 69. 

Czakó de Györké. Cz. János 1606. VI. 4. kapott 
c. n. 1. — Kihird: Borsod vm. — Boxsod 
vm. It. 

Czakó de Nagykálló. C p. Pest vm. It. polg. per. 
fasc. 183. No. 103. — Köszeghi S. 

Czakó de Rosenfeld. Brassói család melyből Cz. 
György, fivére Ferenc és utódaik 1897. IV. 
30. Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird: 1703. 
IIL 10. — „Turul" 1911. évf. ,180. 1. 

Czakó de Sepsiszent^ör^. 172. T. 7. Cz. János 
1611. VI. 11. Báthory Gábortól kapott e. n. 1. 

— Ered. n. 1. 0. L. Gyulafehérvár oszt. Arm. 
22. — Pálmay, „Háromszék vm. N. Cs." 
124. 1. 

Czapkay. 172. T. 8. C. p, 1804. évből Zemplén 

vm. It. Loc. 126. No. 164. ex. 1804. 
Czárán de Seprős. 172. T. 9. Cz. Antal, János, 
. István és Kristól; Antal gykei i Péter és 
Cecília; János gykei: Márton, Tódoí, Já- 
nos, Anna Mária, Sára, Rebeka, Ilona, Ka- 
talin és Róza; István gykei: János, Simon, 
Anna, Mária és Kristóf; Kristóf gykei: 
Emánuel, Gergely és Rebeka 1830. X. 1. Fe- 
renc királytól nyertek c. n. 1. — Kihird : 
1831. VII. 4. Temes vm. — Dr. Áldásy 365. 1. 

— Dr. Temesváry 41—2. 1. — Kk; LXV. 661. 

— Kempelen IIL 184—185. 

Czartoryski herceg. Cz. Ádám herceg 1808. IV. 
8. nyert indigenátust. — Kk. LXIL 282. — 
Leszármazást lásd: Kempelen. Uí. 186 — 
187. L 

Czébe. Cz. János és gykei 1656. III. 'Jl. kaptak 
Ferdinándtól c. n. 1. — Vas. vm. ll. 

Czébel de Visk. Cz. Márton 1697. XI. 16. nyert 
c. n. 1. — Kk. I. 167. Erd. -^ . Szatmáí 
vm. It. 

Czech de Stemheim. 173. T. 1. Cz.; Málrton se- 
gesvári királybiró, később szászvároai lakos 

■ 1804.. XI. 16. nyert c. n. 1. ^-^ Siebm. W. -^ 
Jelenleg a ,.Sternheim" nevet, hasznilják. 

Czech. Cz. János 1840. Ferdinándtól kapott C". 
n. 1. -r Címer: kék paizs alján. e^y 7 ormós 
falon vörös nadrágos vértezett éti sisakos vitéz 
áll, jobbjában egyenes karddal, balját csípő- 
jén tartja; a vitéztől jobbra a. félhold, balfá 
8 águ' arany csillag látható, alól á lábainál 
jobbról és. balról l-r-l hatágú arány > csillag. 

: — Sisakdisz: a pai^sbeli vitéz. — -. T^akaróki 
arany-r-vörös, ezüst — kék. — Siebm.. W. IP.! A. 
91. t. .: .': 

C2ecze^lias Szabó. Cz. Gergely alias Srafcő' és 

. Cz: István alias Kovács 162?. IX- 3^- Ferdi- 1313 öándtói nyertek c. ül 1. — Kihird: Torna vm. 
1643. X. 1. — ^ Gímer : kék paizsban hármas 

• iö\á halmon ágaskodó arany oroszlán kard- 
dal. '— Sieakdisz: páncélos kar törökfojes 
kardot 'tart. — Takarók : kék — óarany, vörös — 
'ezüst. — Siebm. W. U. A. 92. t. 

Czéezei. Cz. Lőrincnek 1487. évben használt c. 

■ p.— Címer: két egymáson álló ragadozó ma- 
dár? mélyek bsőreikkel egymást vagdalják. — 
Kassa város It. — Csorna J. „Abaujvm. N. 

■^^Cs.**'I57^ l ■ - ■■ - 

Cíége deÜJjterda. Cz.- György és társai 1619. 

VIII. 25. Bethlen Gábortól kaptak c. n. 1. 
' ■Í-+- bímer í • azonos az „Aj toni de U j torda" 

' 'tí&álád címerével. — ■ Ered. n. 1. ref. egyház It., 
ITjtorda. 

Cüélgélii-lC^.- Péter és társai 1636. IX. 20. Fer- 
dinándtól 'kaptak c. n. 1. — Kihird: Torna 
■^^lií} -r^ Címer: kék paizsban hármas halom 

■ V középsőjén 'örófezlán. -— Sisakdisz: kitérj. 

'ífekete feaeezárnyak. -— Takarók: kék — ^arany, 
vörös— fezüsi, -— Bereg vm. It. — ^ Kempelen 

Czeglédi alias Cseh. Cz. Péter s gykei 1637. IX. 

Sú^ Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Kihird: 

Szatmár vm. 1638. VII. 8. — Szatmár vm.lt. 

Czeglédy. Cz. Jeremiásnak 1639. évben Ferdi- 

'• iiáfid' adott c. n. 1. -r- Címer: kék paizsban 

zöld térén arany griff jobbjában 3 piros ró- 

,■ 2sái> t&rt. — ^ Sisakdisz: zöld mezü kar kard- 

' dal. — Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 

— Siebm. W. U. A. 92. t. 

Czeglédy. 173. 7. 2. Cz. András 1640. XI. 30. 

' Ferdinándtól kap c. n. 1. — Kihird: Göncön, 

1641. — Csorna J. „Abauj vm. N. Cs." 162. 1. 

— Kempelen III. 189. 1. 

Czeglédy. 1623. IX, 1. Ferdinándtól nyert c. n. 

1. — O; L. 70. 1903. — Kempelen III. 189. 
Czeglédy. Cz. Balázs és társai 1631. IV. 10. 

kaptak c. n. i. — Kihird: Torna vm. 1631. 

VI. 18. — Kempelen III. 189. 
Czeglédy. 173. T. 3. Cz. István s fiai: János, 

István és György 1655. V. 8. Ferdinándtól 

nyertek c. n. 1. — Kihird: Bereg vm. 1655. 

IX. 13. — Hit. másolat Bereg vm. It. 
Czeglédy. Cz. Pál 1655. IV. 22. nyert c. n. 1. — 

Kihird : Borsod vm. — Kempelen III. 190. 
Czeglédy. Cz. Pálnak 1747. évben használt c. p. 

— Címer: kék paizsban ágaskodó egyszarvú, 
szarván zöld koszorúval. — Adami Scut. 
Gént. II. 

Czeglédy de Sárospatak. C. p. 1755. évből 
Zemplén vm. It. Wicm. iratok. 

Czeh. Cz, János, felesége Dorner Kornélia s 
gykeik: Tódor, János és Adél 1840. VII. 2. 
kaptak c. n. 1. — Kk. LXVI. 923. és Győr 
vm. It, 

Czeh. Címer: arany paizsban páncélos kar 
karddal. — Sisakdisz: 2 sasszárny között 6 
águ csillag. — Siebm. W. U. A. supl. 94, t. 

Czeha. Cz. Tamás, neje Tazi Borbála s gykei: 
Ilona, Anna és Erzse 1638. III. 20. kaptak 
c. n. 1. — Kihird : Torna vm. 1639. — Címer : 
fcék paizsfővel ellátott vörös paizs alján hár- 
mas arany halmon kitérj, szárn,"^ galamb, cgőrébén zŐld gallyal; — - á paizsfőben stiti- 
zált ezüst liliom jobbról és balról 1 — 1 hat- 
ágú arany csillag. — Sisakdisz: növekvő 
arany oroszlán jobbjában kardot tart. — Ta- 
karók : . arany — kék, ' ezüst — vörös. — Siebm. 
W, ü. A. 92. t. 

Czeke. Cz. Balázs, neje Nádudvari Sára 1608, 
V. 15. Báthory Gábortól nyertek c. n. 1. — 
Címer: kék paizsban egyenes kard, melynek 
hegyére vörös, rózsa van tűzve, a kard előtt 
jobbról és balról 1—1 vörös mszü kar koszo- 
rút tartanak;. ■ — a rózsától jobbra és balra 
1- — 1 hatágú arany csillag. — - Takarók: vj« 
rös — ezüst, kék — arany. — Siebm. W. S, A. 
79, t, 

Czeke. Cz, György, neje Nag.y Erzsébet, test- 
vére Cz, Balázs, ennek neje Kis Anna, toi 
'vábbá Cz. Mihály; előbbinek fiai: István és 
Mihály, Balázsnak leányai Margit és Ilona 
s nővérük Cz, Anna 1630. V. 8. Ferdinánd- 
tól kaptak c. ri. 1. — Címer: fcék 'paizsban 
zöld téren jobbra fordult, kétfarkü arany 
-orí)8zlán ágaskodik, jobbjában törökfejes kar- 
dot tart. — Takarók: vörös-— ezüst, kék — 

. arany. — Hit másolat Bihar vm; IV. A. A; 

Nob. C. 5. : . . / :■ ., ;■;,,.;. • , 

Czeke de Szentgyörgy. Cz. Gáspárnak és test- 
véreinek 1625. IX. 24. Ferdinánd adott c. 
n, 1. — Vas vm. It, — Balogh, „Vas vm. N. 
Cs." 27. és 1'80. 

Czekelius de Rosenfeld. 173. T. 4, és 5. Cz. 
Mihály nagyszebeni biró, felesége Gejselin 
Ágnes s gykei: András, Mihály, János és 
Janka 1722. XI. 3. nyertek c. n. 1. (Erd. 
Kk. VII. 334.), — Cz. András udv. tanácsos 
felesége Bauszner Anna s gykei: András, 
Anna, Mária (Seulen Sámuelné) és Erzsébet 
1794. XI, 6, bárói méltóságra emeltettek. 
(Erd. Kk, XIII. 112.). Utóbbi ág a „Rosen- 
feld" nevet használja. — Kempelen III. 192. 

Czelenk aliter Cznetnich. Cz. Lukács, Balázs, 
János és Tóbiás testvérek 1553. VIII. 13. 
Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban vizből kinövő arany griff csőrében 
3 fehér rózsával első lábaiban egy fekete 
tollú, hegyével lefelé álló nyílvesszőt, a viz- 
ből kiálló s a paizs jobb oldalát érintő sziklá- 
hoz szőrit. — Sisakdisz : a növekvő arany 
griff nyílvesszővel. — Takarók: kék — arany. 
— Ered. n. 1. leleszi kapt. It. — Siebm. W. 
U. A. 92. t. 

Czeklessy de Eadem. 173. T. 6. C7. Benedeknek 
1673. évben használt c. p. — Zemplén vm. It. 
Fasc. jur. 49. No. 31. ex. 1673. 

Czékus. Cz, András és István I. 12. kaptak c. n. 
1. — Kihird: Gömör vm. 1629. II. 11. — 
Borsod vm. It. 

Czékus, Cz. Sámuelnek éa Miklósnak 1667. I. 
14. Lipót király adott c. n. 1. — Kihird: 1667. 
Gömör vm. — Címer: kék paizsban zöld téren 
ezüst egyszarvú. — Sisakdisz: fészkében ülő 
pelikán fiait táplálja. — Takarók: kék — 
arany, vörös — ezüst. — Ered, n. 1. a Kardos- 
családnál Pelsőcön. — Kempelen IIL 10A 137 Czékus. Cz. István, felesége Magyari Katalin 
s gykei: István, Zsuzsanna és Éva 1694. VII. 
18. kaptak c. n. 1, — Címer: kék paizsban 
zöld téren, oroszlán kardot tart. — Sisak- 
disz: vörös mezü kar karddal. — Takarók: 
kék — arany, vörös — ezüst. — Ered. n. 1. M. 
Nemz. Muz. It. ém Győr vm. It. — Kempelen 
III. 196. 

Czékus. 173. T. 7. Cz. Sámuel mieskei presb. 
nótáriusnak 1821. évben használt „Cz. S." 
kezdőbetűs c. p. — Bihar vm. It. T. P., 
LXXXVIII. 1229. 

Czékus de Kuntaplóca. 173. T. 8. és 9. Cz. 
Tamásnak 1609. évben Mátyás király adott c. n. 
1.^— (Ered. n. 1. Cz. István őrizetében, Ber- 
zétén) 1629. I. 12. Cz. András és testvérei: 
Benedek Pál, Jáiios és Miklós nyertek c. n. 1. 
^ Kihírd: 1610. III. 31., illetőleg 1629. II. 

• 10. öömör vm. {Borsod vm. It.). — Kempe- 
len Hí;' 192— 196. 

Czeldner. Cz. Dániel 1636. IV. 7. kapott e. n. 1. 

— Kihird : 1636. V. 4. Torna vm. — Kempe- 
len ni. 197. 

Czene. Cz. Márton 1632. VII. 8. nyert c. n. 1. 

— Kihird: Borsod vm. — Kempelen III. 198. 
Czene de Kismáeséd. 1.590. I. 22. nyert Rudolf- 
tól c. n. 1. — 0. L. 1523—1907. — Kempelen 
III. 198. 

Czente de Berkesz. Cz. Sámuelnek 1781. és 
1792. években használt s egyező c. p. — Hu- 
nyad vm. It. 1781. évi homg. 13. 1. és 1792. 
évi homg. 20. 1. 

Czepelle. Cz. Máriának 1829. évben használt c. 
p. — • Bihar vm. It, 

Czepkovith. Cz. Andrásnak s leányának Zsu- 
zsannának 1658. tX. 21. Ferencz király adott 
c. n. 1. — Kihird: Árva vm. 1659. VII. 9. — 
Címer : kék paizsban zöld dombon term. szinü 
oroszlán jobbfelé fordulva, jobbjában zöld 
pálmát tart, balját ragadozásra nyújtja. — - 
Sisakdisz: a növekvő paizsalak. — Takarók: 
arany — vörös, ezüst — vörös. — Ered. c. 1. 
Árva vm. It. VII. Nob. Arm. No. 6. 

Czernel de Miszlóka alias Németh. Cz. Márton 
s fia Mátyás 1624. V. 6. Ferdinándtól kaptak 
c. n. 1. — Kihird: 1624. Abauj vm. — Cí- 
mer: kék paizsban zöld halmon jobbra for- 
dult ágaskodó szarvas, jobb lábában fehér 
liliomot tart. — Sisakdisz: a paizsalak nö- 
vekvőn. — Takarók: arany — ezüst, vörös — 
arany. — Heves vm. It. 1814. évi 4. sz. a. — 
Orosz, „Heves vm. N. Cs." 60. 

Czementzky de Homona. 174. T. 1. Cz. József- 
nek 1814. évben használt ,,C. I." kezdőbetűs 
c. p. — Bihar vm. It. 

CzemkoTÍch de Dőlje. Cz. Miklós 1842. III. 17. 
Ferencz királytól nyert c. n. 1. — Kk. 
LXVII. 281. — Címer: Siebm. W. U. A. 
92. t. 

Czerödy. Cz. Lukács és Gergely 1657. XI. 2. 
Lipóttól kaptak c. n. 1. — Kihírd: 1659. Bi- 
har vm. — Szatmár vm. It. 

Czeyka. Cz. János kapitánynak 1726. évben 
"használt c. p. — Zemplén vm H. — ,.Rege8z- trálatlanok." — - Címer: hasitótt paizs jobb 
felében fél ■ sas, bal felében ágaskodó orosz- 
lán karddal. — ; Sisakdisz: 2 saeszácny között 
növekvő oroszlán karddal. 

Cziáky. Cz. András s fiai: István, Tamás és 
Miklós 1625. IV. 18. Bethlen Gábortól nyer- 
tek c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 1625. — 

• Címer: kék paizs bal oldalából felhők közül 
kinyúló vörös mezü könyöklő kar véres, görbe 
kardot tart. — Takarók: kék — arany, vö- 
rös — ezüst. ■ — Hit. másolat Abauj vm, It. 

Czibak de Kiroly. Cz. Gergelynek 1608. V. 26. 
Báthory Gábor ad c. n. 1. — Címer: kék 
paizsban zöld téren vörös ruhás, sárga csiz- 
más vitéz jobbjában törökfejes kardot, bal- 
jában buzogányt tart. — Takarók: arany — 
kék, ezüst — vörös. — Kk. V. 166. Gy.- 
fehérvári. 

Czibere. Cz.- Péter és, János 1699. V. 14. Lipót- 
tól kaptak c. n. 1, ' — Kihird: Szatmár vm. 
1699. XI. 18. — Címer: kék paizsban csőré- 
ben kigyót tartó gólya. ; — Sisakdisz: vörös 
mezü kar ostort tart.. — Takarók; kék — 
arany, vörös — ezüst, — Erd. Kk. II. 100. — 
Szatmár vm. It. — Kempelen III. 200. 

Czibere. Cz. János 1712. X. 29. Károly királytól 
nyert c. n. 1. ^ Kihírd : Torna vm. 1713. III. 
18. — Címer : kék paizsban zöld téren karóra 
felkúszó szőlő venyige zöld levelekkel és für- 
tökkel megrakva. — Sisakdisz: növekvő vö- 
rös ruhás magyar férfi jobbjában 2 levelű 
szőlőfürtöt tart. — Takarók: kék — ezüst, 
vörös — ezüsr. ' — Ered. n. 1. Abauj vm.lt. 

Czibulkay. Cz. György 1065. IX. 5. kapott c. 
n. 1. — Kihird : Borsod vm. — Egri kapt. It. 

— Kempelen III. 200. 

Czibulya lásd „Czobor de Nemespann." 
Czibur. 174. T. 2. 1793. XII. 2. Cz. Ádám jols- 
vai szenátor felesége Fridely Éva s gykei: 
Károly, Ádám, András, Jeromos, Anna, Má- 
ria, Éva, Janka és Krisztina kaptak c. n. 1. 

— Kk. LVI. 352. 

Czicze. Cz. Gergely, Lukács, István, Balázs és 
Tamás 1629. évben Ferdinándtól nyertek c. 
n. 1. — Kihird: Borsod vm. 1632. — Címer: 
vörös paizsban hármas zöld halom felett ko- 
rona, melyből 3 fehér liliom nŐ ki. — Sisak- 
disz: kék mezü kar nyíllal. — Takarók: 
arany — kék. ezüst — vörös. — Orosz „Heves 
vm. N. Os." 60. 1. — Kempelen III. 201. 

Cziendi de Retteg. Cz. János s neje Szép Erzsé- 
bet 1610. V. 11. nyertek c. n. 1. — Címer: 
kék paizsban zöld téren, vörös ruhás magyar' 
vitéz jobbjában kardot, baljában 2 zöld- 
levelü szőlöfürtöt tart. — Takarók: kék — 
arany, vörös — ezüst. — Siebm. W. S. A. 
80. t. 

Cziffra, Cz. György fia György s Cz. János és 
Márton 1669. II. 12. kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird: Komárom vm. 1659. — Dr. Alapi, 
193. 1. 

Czigány. Cz. Ádám s fiai: Mihály és Bertalan 
1815. Mátyás királytól nyertek c, n, 1. — 
Kempelen III. 202. 

CzigAny. 174. T. 3. 1619. V. 22. kapott c. n. 1. 138 — Kihird; Zemplén vm^ . — Ered. n. 1. 
Zemplén vm. It. Fasc. Nob. 1. No. 105. ex. 
1619. 

Czigány de Zágorhíd, Cz. Balázs és gykei 1649. 
IV. 14. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Cí- 
mer: kék paizsban zöld téren álló medve lá- 
baiban szőlőfürtöt . tart. — Sisakdisz : búza- 
kéve. — Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. 

— Vas vm. It. — Kempelen III. 202. 
Cziglányi. Cz. János váradolaszi lakosnak 1801. 

évben használt c. p. — Címer: kerek paizs- 
ban hátulról nyíllal átütött nyakú hattyú. 
— - . Sisakdisz : páncélos kar hegyével felfelé 
állított nyílvesszőt tart. — „I. C." kezdő- 
betűk. — Bihar vm. It. 

Cziglányi de Néver. 174. T. 4, Cz, Tamás nyert 
c. n. 1. — Eredeti n. 1. Cz. Gyula áll. tanító 
őrizetében, Nagymaroson. 

Czigler. Ziegler Sámuel 1816, XII. 6. Ferencz 
királytól kapott c. n. 1. — Címer: vágott 
paizs fekő kék osztályában a nap, 2 felől hat- 
ágú arany csillagtól kisérve. Alsó píros rész- 
ben zöld dombon két egymás mellett álló, für- 
tökkel és zöld levelekkel rakott, karóra kúszó 
szőlő venyige. — Sisakdisz: két fekete sas- 
szárny között a sugaras nap. — Takarók: 
ezüst — fekete, ezüst — piros. — Erd. Kk. 
XIII. 728. 

Czigler. Cz. Jánosnak 1746. évben használt , Z. 
J." kezdőbetűs c. p. — Címer:, kerek paizs- 
ban kar karddal. — Gróf Teleki It. dipl. 
oszt. 443. 

Czigler de Felsővecse. 174. T, 5. Cz. Miklós, 
felesége Bielíczky Erzse s gykei : Mátyás, 
János, Erzsébet és Éva 1741, X. 28. kaptak 
c. n. 1. — Kk. XXXIX. 203. 

Czigler de Konop. Cz. Antal torontáli tábla- 
bíró 1837. JV. 6. kapott c. n. 1. — Kk. LXVI. 
499. A családból Cz. Sándor, Kálmán és An- 
tónia Behczay Istvánné 1870. VII. 20. leg- 
felsőbb engedélylyel nevüket „Konopi"-ra 
változtatták. 

Czikay. 1610. II. 20. Cz. Péter nyert c. n. 1. — 
Győr vm. It. 

Czike. Cz. István fia : János és testvérei : 
András és Katalin 1656, II. 8. kaptak c. n. 1. 

. — Címer: vörös paizsban ágaskodó grííf. — 

. Komárom vm. „Nemességvitató perek" XIII. 
338. 

Czike de Homoródalmás. Cz. Andrásnak 1844. 

. évben használt c. p. — Címer: kerektalpu 

■ paizsban kar karddal. — Gróf Teleky It. — 
„Adományok." 

Czike de Nádudvar. 174. T. 6. Czyeke Mihály, 
neje:. Tolnay Anna fiai: Mihály, György és 
Balázs, valamint ezek gykei 1621. XI. 11. 
Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — Kihird : 
Szabolcs vm, - — Ered. n. 1. egri kápt. It. 

Czikmántory de Székelyudvarhely. Lásd: Csík- 
mán tory. 

Czikó de Csikmindszent. 174. T. 7. Oz. Ferenc 

és rokonai 1721. IV. 18. kaptak e. n. 1, — 

Erd. Kk, VII. 223. Mi a borsodmegyei Itár- 

ban levő és a Siebm. W. S. A. 80. táblán kö- 

• zölt címert mutatjuk be. — mely Cz. László- nak 1736. évben használt „L. Cz." kezdő- 
betűs c. p.-jével is azonos. (Borsod vm. It. 
„Nemesi Iratok" 171, — Siebm. W. lí. A. 
93. t. ettől eltérő címert közöl.) 

Czikó de Czikóháza. 174, T. 8, Cz, Ferencnek 
1829. évben használt c. p. — Pálmay It. XIX. 
1701. 

Czikó de Pomáz. C. p. Pest vm. It, Polg. per. 
fasc. 137. No, 14. — Kőszeghi S, 

Czillich. Cz. Károly s gykei : Jenő, Quidó, Anna 

, és Gabriella 1832. XI. 26. Ferencz királytól 
kaptak c. n. 1. — Címer: kék jobb haránt 
pólyával vágott ezüst paizs; a pólya 4 ezüst 
csillaggal megrakva. — Sisakdisz : 2 — 2 ezüst 
esilaggal rakott fekete sasszárny között 3 
fehér ötszirmu rózsa. ■ — Takarók: kék — 
ezüst. — Kk. LXV. 876. és Pest vm. It. 

Czillik. 174. T. 9. Cz. Sebestyén és testvérei 
István és János 1632. IV. 20. Ferdinándtól 
kaptak c. n. 1. — Borsod vm, It. Arm, 15. 

Czimer. Cz, Bálint 1587, XII. 17. nyert c. n. 1. 

— Bars vm. It. 

Czimer. Cz. János és társai 1652, I. 20. nyertek 
c. n. 1. — Abauj vm.lt. 

Czina. 1515. évben nyert birtok adományt. Cz. 
János jc. p. — Komárom vm. It. — Címer: a 
paizsban lovon ülő vitéz jobbjában tartott 
kürtöt fuj. — Sisakdisz: könyöklő kar trom- 
bitával. — Kempelen III. 206. 

Czinczás. Cz. János és György 1622. VI. 25. 
Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Máramaros vm. — Szatmár vm. It. 

Czindery de Nagyatád. 176. T. 1. C. p. Pest vm. 
It. Polg. per. fasc. 13. No. 2. — Kőszeghi S. 

— Címer: Siebm. W. U. A. 23. t. 1860. VIL 
30. Báró Wenckheim Béla legf. elhatáro- 
zással engedélyt nyert, anyai nagyatyja Cz. 
László nevének és címerének viselésére. — 
Kempelen III, 206. 

Czindom. Cz. Lukács 1618. IV. 11. nyert c. n. 1. 

- — Kihird: Borsod vm. — Kempelen III, 206. 

Czinege lásd: „Daruváry." 

Czinege de Vác. 175. T. 2. Cz. Istvánnak 1814. 
évben használt c. p. — Alsófehér vm. It. D. 
V. 970. 

Czinery. Cz. Mihály, András, György és Má- 
tyás s fia Gergely 1631. nov. 22. kaptak c. n. 
1. • — Abauj vm. It. 

Czingely. 175. T, 3. Cz. Jánosnak 1669. XII. 
25. Lipót király adott c. n. 1. — Kihird: Hont 
vm. 1670. V. 5. — Dr. Áldásy 240. 1. — Kem- 
pelen III. 207, 

Czink de Ujtorda. Cz. Boldizsár és társai 1619. 
Vlil. 25. Bethlen Gábortól nyertek c. n. 1. — 
Címer: azonos az „Ajtoni de Ujtorda" család 
címerével. — Ered n; l.ref. egyház It., Uj- 
tordán. 

Czinká;» de Gyulafalva. Cz. Jónásnak 1631. VI. 
28. Rákóczy György adott c. n, 1, — Gorzó 
, Szatmár vm. N. Cfe." 28. 1. 

Czintula de Nemesmilitics. Cz. János 1580. év- 
ben Rudolftól nyert c. n. 1. — Fenti előnév 
adományozás 1806., VII. 25. — Kk. LXL 921. 

— Cz. János bácsbodrogmegyei főszolgabíró- 
dnak 1838, évben használt köriratos c. p, — 139 Nyitra vm. It. Nob. IX. 684. — Címer: vörös 
paizsbán jobbfelé néző fél arany vadkecske 
sza'rvai között arany csillaggal. — Sisakdisz: 

' 3 structoll. — Takarók: kék — ezüst, vörös — • 
ezüst. — Siebm. W. U. A. 93. t. 

Czipeo. Cz. Miklós, felesége Hamar Dorottya s 
gykei: István, György, Katalin és Marcit ló- 
fők 1632. IX. 8. Rákóczy Györgytől nyertek 
c. n. .1. — Gimer: kék paizsbán koronából 
növekvő arany oroszlán. Csőrös, jobbra for* 
dúlt sieak. — Takarók: kék — arany, vörös — 
ezüst. — Sándor I. , Cimerlevelek" II. 24. 

Czipós de Szálka. 175. T. 4. Ciz. István, felesége 
Kozák Anna gykei : Márton, Ferenc, Erzsé- 
bet, Anna és Katalin 1649. XII. 14. kaptak 
c. n. 1. — ■ Hit. másolat Bihar vm. It. Act. 
Nob. C. 10 

Czipőtt. 175. T. 5. Cz. György és társai 1653. 
V. 5. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. — Vas 
vm. It. — Kempelen III. 208. 

Czira aliter Nagy. Cz. Gergely 1718. évben ka- 
pott c. n. 1. — Kk. XXXII. 238. — Címer: 
kék pajzsban zöldtér«n fehér lovon ülő vö- 
rös ruhás, prémes mentés magyar vitéz jobb- 
jában lándzsát tart, baljával a ló kantárját 
fogja, -r— Sisakdisz: 2 kitérj, sasszárny. — 
Takarók : vörös — ezüst kék — arany. — Ben- 
kó, „N. Cs., Nagykőrösön" 70. 1. 

Cziráky de Czirák et DieneisfalTa gróf. 175. T. 
6. C'z. Mátyás 1567. évben nyert ősi jószágai- 
ra uj adományt. — Cz. Mózes ítélömester és 
kir. személynök 1620. IV. 6. bárói rangra 
emeltetett. (Kk. VII. 78.). Cz. József báró 
1723. II. 21. Károly királytól grófi méltósá- 
got kapott. (Kk. XXXIV. 207.). — Leszár- 
mazást lásd: Kempelen III. 209. 

Czirbesz. Cz. Mátyás és társai 1687. XI. 5. Li- 
póttól nyertek c. n. 1. — Kihird : 1688. III. 3. 
Gömör vm. — Címer: kék paizsbán, zöld té- 
ren vörös ruhás vitéz törökkel viaskodik, 
jobbjában levő bárdjával csapást mér ellen- 
fele fejére. — Sisakdisz: csőrében arany ka- 
lászt tartó galamb. — Dr. Forgón, I. 178. 

C'zirbnsz. Cz. István eperjesi főorvos s felesége 
Semsey Annától szül. fia István 1865. IX. 11. 
Ferencz József királytól kaptak c. n. 1. — 
Kk. LXVII. 900. ^ Címer: balharánt arany 
pólyával vágott paizs; a felső vörös mezőben 
3 ezüst csillag, az alsó kék mezőben hármas 
zöld halom középsője fölött egy csillag; a 
pólyában Merkúr botra csavarodó kigyó. — 
Sisakdisz: sáíkány mellső lábaiban Merkúr- 
botot tart. — Takarók: vörös — arany, kék — • 
ezüst. — '■ Kempelen III. 210. 

Czirér. Í75. T. 7. Cz. Antal bpesti orvostanár s 
felesége Hölbling Ágnestől szül. gykei: 
Gyula. Franciska, Paula és Mária 1838. VlII. 
30. íiyertek c. n. 1. — Kihird: 1839. IL 7. 
Baranya vm. — Kk, LXVI. 704. 

Cziriacns. Cz. György és fiai 1648. X. 22. Fer- 
dinándtól kaptak c. n. 1. — Kihird: 1650. — 
Mosón vm. — Kempelen III. 211. 

Okitiák. Cz. Gergely, neje Varannay Dorottya 
8 fiai: György és Gerg;ely 1628. X. 3. kaptak 
c.n. 1. — Kihird: Abauj vm. 1653. — Ered. n. 1. Kassa város It. — Címer: vágott paizs 
felső arany mezejében jobbra fordult, kitérj, 
szárnyú fekete sas; alsó vörös mezőben hár- 

- mas zöld domb mindenikéből 1 — 1 rózsa nő 
ki. — Sisakdisz: növekvő farkas jobbjában 
kardot tart. — Takarók: fekete — arany, vö- 

Czirják. Cz. Andrásnak 1758. VIIL 7. Mária 
Terézia adott c. n. 1. — Kk. XLIV. 690. — 
Címer: kék paizsbán kitérj, szárnyú fehér 
galamb csőrében zöld gallyal. — Sisakdisz: 
a paizsalak. — Takarók: ezüst — kék, arany — 
vörös. 

Czirják. 175. T. 8. Cz. Antalnak 1820. évbeü 
használt c. p. — Bihar vm. It. 

Czirják de Borosjenő. Cyriák Gáspárnak 1619. 
V. 15. Bethlen Gábar ad c, n. 1. — Címer: 
kék paizs bal oldalából kinövő leopárd jobb- 
lábában kardot tart. — Takarók: kék — 
arany, vörös — ezüst. — Gy.-fehérvári Kk. 
X. 112. 

Czirják de Domokosfalya. Cz. Bálint és Péter 
1590. X. 4. kaptak c. n. 1. — O. L. Erd. fő- 
kormsz. iratok 1804—122. 

Czirják de Mezőmadarás. Cz. Ferencnek 1792. 
évben használt c. p. — Címer: féllábán álló. 
jobbra fordult daru. — Sisakdisz: balra for- 
dult kar tőrrel. — Marostorda \va. It. 1792. 
évi homg. 40. 1- 

Czirják de Sepsizoltán. 175. T. 9. Pálmay „Há- 
romszék vm. N. Cte." 125. 1. 

Czirke de Huszt. 176. T. 1, Cz. János és társai 
1612. Báthory Gábortól nyertek c. n. 1. — Cí- 
mer: kék paizsbán koszorúzott vörös oszlop 
zöld téren jobbról és balról 1 — 1 arany orosz- 
lán tarja. — Sisakdisz: arany griff növek- 
vőn, vörös — fehér zászlót tart. — Takarók : 
kék — arany, vörös — ezüst. — Ered. n. 1. 
Máramaros vm. It. — CzirKe de Huszt Fe- 
renc. György és András 1668. V. 26. Apaffy 
fejedelemtől kaptak c. n. 1. — Ered. n. 1. Bi- 
har vm. It. „Okmt." 8. 

Czirmai. Cz. István és társai 1658. II. 10. Ká- 
kóczy Györgytől nyertek c. n. 1. — Kihird: 
Marosvásárhely, 1658. XI. 8. — Címer: azo- 
nos az „Ádám de Nagyenyed" család címeré- 
vel. — Sándor I. , Címerlevelek" II. 86. 1. 

Cziruly. C. p.Pest vm. Polg. per. fasc. 188. No. 
18. — Kőszeghi S. 

Czóbel de Balogfalva. 176. T. 2. Cz. Ferenc 
1687. XII. 14. Lipóttól nyert c. n. 1. ennek 
fia József huszáralezredes 1751. II. 8. nyer- 
te a „Balogfalvi" élőnevet. — Egri kapt. It. 
— Kk. XLII. 15. — M. Nemz. Zsebkönyv." 

- I. 148. — Kempelen III. 213. 

Czobor de Czobor szentmihály gróf. 176. T. 3. 
ós 4. Régi történeti nevezetességű család mely 
a XVIII-ik században kihalt. — 1588. évben 
nyert báróságot. — 1652^. XI. 29. Cz. Bálint 
báró és gykei : Ádám, Éva, Judit és Anna 
grófi rangot kaptak. (Kk. X. 687.) — Címe- 
re: számtalan variatióban lett bemutatva; mi 
a Siebm. W. U. A. 23. t. és 94. t. bemutatott 
címereket íaellőztük, bemutatjuk azonban a 140 „Turul" 1894. évf. 34. 1. közölt címereket. — 
Lásd „Turul" 1888. évf. 176. 1. is. 
Czobor de Nemespann. 176. T. 5. Czibulya Lász- 
ló Hontmegyei alispánja, Cz. Gyula eszter- 
gomi hercegprimási uradalmi felügyelő és 
Cz. Vilmos vámosludányi plébános 1899. X. 

10. nevüknek „Czobor"-ra való változtatásával 
I. Ferencz József királytól nyertek c. n. 1. — 

— Kempelen IIL 214. 

Czók de Hosszuassző. Cz. Demeternek és 127 
társának 1610. XII. 18. Báthory Gábor ad 
c. n. 1. — Címer: azonos a „Bálint de Hosz- 
szuasszó" család címerével, 

Czomaházy. 176. T. 8. Cz. Andrásnak Í634. év- 
ben használt c. p. — Alsófehér vm. It. — K. 

11. 721. 

Czombor. Cz. János 1636. X. 20. nyert c. n. 1. 

— Kihird : Torna vm. 1637. III. 4. — Ketnpe- 
len III. 215. 

Czompó. 176. T. 7. Cz. János, neje Sántha An- 
na fiai: István, János, Kristóf, György és le- 
ányuk: Judit 1682. V. 30. Lipóttól kaptak c. 
n. 1. — Kihird: Nyitra vm. 1683. — Hit. 
másolat Nyitra vm. It. III. 150. 
Czompó. Cz. Ferenc aradmegyei esküdtnek 
1809. évben használt c. p. — ■ Cimer: görbe 
kardot tartó vágtató lovas. -.— Sisakdisz: egy 
madár, melynek feje felett két griff egy 
arany koronát tart. — Bihar vm. It. 
Czompó alias Kiss vagy Kiss-Czompó. Cz. Kris- 
tóf és Jáno9 testvérek Apaffy Mihálytól 
' nyertek c. n. 1. — Pest vm. It. „Nemesi Ira- 
tok" Cz. 4. 
Czoszy. Cz. István János és Mihály testvérek 
1654. IX. 1. Ferdinándtól kaptak c. n. \. — 
•Kihird: Borsod vm. 1656. IX. 6. — Címer: 
kék paizsban, zöld dombon, koronából nö- 
vekvő, 2 farkú, arany oroszlán jobbjában 
kardot, baljában vörös zászlót tart. — Sisak- 
disz: zöld ruhás magyar férfi jobbjában kard-' 
dal. — Takarók: arany — kék, ezüst — vörös. 
— Borsod vm. It. 
Czövek alias Philep. Cz. János 1609. XI. 29. 

nyert c. n. 1. — Borsod vm. It. 
Czuczor. C. p. Pest vm. It. Polg. per. fasc. 60. 

No. 26. és fasc. 65. No. 10. — Kőszeghi S. 
'Jzuda. Cz. István ungmegyei esküdtnek 1681. 
évben használt c. p. — Címer: 2 farkú orosz- 
lán jobbjában karddal. — Siebm. W. U. A. 
94. t. 
Czudar. Cz. Pál 1613. III. 21. nyert c. n. 1. — 

Kihird : Borsod vm. Jászéi Conv. It. 
Czudar. Egy 1601. évben használt c. p. — Cí- 
mer: ágaskodó griff jobbjában egyenes kard- 
dal. — Sisakdisz : 2 sasszárny között a paizs- 
alak. — Kubinyi család It. — Siebm. W. TJ. 
A. 94. t. 

Czudar de Ónod. Cz. László szegszárdi apát sír- 
kövéről. — Címer: hatszögü csatt, mely egye- 
nesen álló, háromszögű paizson sisakból 

. emelkedik ki s mely ötszögletében 1 — 1 An- 
jou liliomot tüntet fel. — „Tarul" 1891. évf. 
145. 1. 

Tzuka — Szabó. Címeres n. 1. hamisítvány, a ci- mértárból törlendő.. — '' Abauj vm. It. — 
Siebm. W. U. A. 94. t. a címert közli. 
Czukár de Kajál. Cz. Jánosnak 1793. évben 
használt c. p. — Címer: hasított paizs jobb 
részében 3 stilizált liliom, a bal részben 
ágaskodó oroszlán törökfejes egyenes kardot 
tart. — Sisakdisz: a paizsbeli oroszlán nö- 
vekvőn 2 sasszárny között. — Nyitra vm. It. 
Nob. VIII. 533. és VIII. 564. 
Czulaji. Cz. Györgynek 1636. évben használt 
köriratos c. p. — Cimer: kerektalpu paizs- 
ban kar törökfejes egyenes karddal. — Si- 
sakdisz: zöld pálma. — Alsófehér vm. It. K. 
IV. 1506. 
Czuppon. Cz. Mihály Ferenc, István és Anna 
1659. VIII. 31. Lipóttól kaptak c. n. 1. — 
Címer : kék paizsban zöld mezőn jobbról 
oroszlán, balról griff ágaskodik jobbjukban 
kardot, baljukban piros rózsát tartanak. — 
Sisakdisz: a paizsbeli oroszlán növekvőn. — 
Takarók: kék — arany, vörös — ezüst. — Ko- 
■ marom vm. It. „Nemességvitató perek" XIII. 
80. — Siebm. W. ü. A. 95. t. közölt cimer 
téves. 
Czveics. C. p. Pest vm. It. Polg, per. fasc. 71 — 

72. No. 2. — Kőszeghi S. 
Czvetkovi<;s. 176. T. 8. Cz. Lőrinc 1716. VIII. 
28. Károly királytól nyert c. n. 1. — Kihird: 
Heves vm. 1717. — Kempelen IIL 218. 
Czvetkovics. 176. T. 9. Cz. Pál Temesvár fő- 
jegyzője, testvére János, kinek neje: Osz- 
toics Anna s ennek leánya: Zsófia 1794. V. 
26. Ferencz királytól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird: Temes vm. 1794. XII. 1. — Lendvay, 
„Temes vm. N. Cs." II. 85. — Kempelen III. 
218. — Siebm. W. tévesen közli e címert. 
Czvitkovich. Cz. Jánosnak és Mátyásnak 1681. 
XI. 8. Lipót király adott c. n. 1. — Kihird: 
Sopron vm. 1682. IV. — Címer: kék paizs- 
ban zöld t-éren vörös ruhás, menyétbőr bélésű 
mentés, magyar vitéz jobbjában kardot, bal- 
jában arany zászlót tart. — Sisakdisz: a nö- 
vekvő paizsalak. — Takarók: arany — kék, 
ezüst — vörös. — Siebm. W. U. A. 94. t. Pótlék. Ábrahám. A. István ügyvédnek 1781. évben 
használt .,S. A." kezdőbetűs c. p. Nagybányá- 
ról kelt okiraton. — Szolnok-Doboka vm. It. 
,.B. Szolnok 103—1781." sz. a. — Címer: 
csücsköstalpu paizsban hármas halmon ágas- 
kodó, kétfarku oroszlán jobbjában karddal, 
balját ragadozásra nyújtja. — Sisakdisz: bal- 
ra fordult, fejét jobbfelé tartó, kitérj, szár- 
nyú sas — Takarók. 

Ábrahám de Sepsiszentkirály. A. István 1611. 
VI. 14. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — 
Címer: azonos a „Czakó de Sepsiszentgyörgy" 
család címerével. — Eredeti n. 1. Orsz. It. 
G.y.-fehérvári kapt. oszt. arm. 22. 

Alföldy. A. János és társai 1609. IX. 9. 141 Báthory Gábortól nyertek c. n. 1. — Címer: 
azonos a „Baki" család címerével. — Hit. 
íiiáeoiat Bihar vm. It. , , i 

Alföldy de Nemesmilitics. A. Alajos esküdtnek 
1837 évben használt .c. p. — Címer: kék 
paizsban zöld mezőn ágaskodó oroszlán jobb 
mellső lábában kardot tart. — Nyitra vm. It. 

Nobil. IX. 584. , , . rr. 1 T 

Állaga de Nemesmilitics. Pótlék 1. Karoly ki- 
rály 1722. VII. 15. A. Péternek adott c. n. 1. 
— Kihird: Bácsmegye 1798. X. 26. é« 183S. 
XII. 7. (kalocsai f. kapt. It.) 1808-ban Nemes- 
mihticsen birtokadományban részesült a 
család. — Kempelen I. 70. 1. 

Ambrus. A. György 1648. VII. 12. Rákóczy 
Györgytől kapott c. n. 1. — Címer : kék paizs- 
ban koronából növekvő arany oroszlán mellső 
lábaiban néhány fehér liliomot tart. — Sj- 
sakdisz: a paizsalak jobbjában liliomot, bal- 
jában zöld pálmaágat tart. — Takarók: kü- 
lönféle szinüek. — Bihar vm. It. 

Andaházy de Andaháza. A 12-ik lapon kozolt 
szöveg kiegészitésekép: Andaházy Ignácnak 
1820. évben használt c. p. — Nyitra vm. It. 
Nob. IX. 611. 

Andorkő. A. István 1626. VI. 20. kapott c. n. i. 
Pest vm. és Borsod vm It. 

Andorkó alias Andréka de Égerhát. ííemessége 
az 1705. évi Közép-Szolnokmegyei nemesi 
összeírásban van igazolva. — Kempelen I. 

105. 

4ntal de Dörgicse. Pótlék 2. A. János, neje 
Szentes Erzsébet s gykei: György, János, 
István és Erzsébet, valamint testvérei: A. 
Péter és Vince, Péternek fiai: István, György 
és Lőrinc s Vincének fia Márton 1668. XII. 
12. nyertek c. n. 1. — Kihird : 1670. Zala és 
Somogy vm. (Veszprém vm. It.) — Kempe- 
len I. 127. 1. 

Arvay aliter Teöreök lúsd: Teöreök. 

Asbeck. Asbeck Antal Ferenc megyei chirurgus- 
nak 1785. évben használt c. p. — Nyitra vm. 
It. Nobil. fasc. VIII. 508. 

Babarik. Pótlék 3. B. Ferenc ref. prédikátor 
1784. évi c. p. — Zemplén vm. It. Fasc. 96. 
No. 14. lit. F. 

Habó de Vágveese. Pótlék 4. Nyitramegyei 
nemes család 1754—55. évben Nyitramegyé- 
ben igazolta nemességét, utóbb Aradmegyé- 
ben lett kihirdetve. — Kempelen I. 190. 

Bácsik. B. Miklós gálcécsi plébánosnak 1718. 
évben használt c. p. — Zemplén vm. It. 
„Miscellanea". 

Baczoni de Doboly. Pótlék 5. 1648. V. 20. Ba- 
czoni István Rákóczy Györgytől kapott c. n. 
1. — Kihird: 1649. II. Háromszék vm. — 
Eredeti n. 1. Baczoni Albert reáliskolai tanár 
utódainál, Kassán. 

Bagosi de Baczkamadaras. B. Istvánnak 1835. 
évben használt c. p. — Pálmay It. XIX. 
2429. sz, a. 

Bagossy. B. József esküdtnek 1842. évben hasz- 
nált c. p. — Címer: csücsköstalpu paizsban 
két keresztben állított lobogó. — Sisakdisz: álló madár csőrében zöld gallyal. — Bihar 
vm. It. Kgy. 1842. Vni. 295. L. 

Bagossy. B. Menyhért szatmármegyei esküdt- 
nek 1838. évi c. p. — Címer: kerektalpu 
paizsban hármas dombon jobbfele fordult 
madár felemelt jobblábában rózsát tart. — 
Bihar vm. It. Kgy. 1839. VIII. 21. 

Bajori. B. Jánosnak 1627. évben használt c. p. 

— Zemplén vm. It. „VViczmándy" aratok. 
Baka de Kurtapatak a szöveg 28-dik oldalán 

Baka de Kurpatak helyett „Baka de Kurtd- 
patak" olvasandó. , , ■, 

Bakács. Pótlék 6. B. Mihálynak 1814. évben 
használt c. p. - Bihar vm. It. P. P. \I. 149. 

Bakai de Borberek. B. Istvánnak 1792. évben 
használt c. p. — Maros-Torda vm. It. 1<9^. 
évi homg. 82. 1. — Címer: kerektalpu paizs- 
ban jobbra fordult kar kezében tőrrel. 

Bakcsi de Etfalva. B. Ferencnek 1725 évljm 
használt c. p. — Pálmay It. XVIII. 2o83. 

Baksy^'de Baksa. Pótlék 7. B. Mihálynak 1792. 

évben használt c. p. — Zemplén vm. It. Fasc. 

iur. 72. No. 25. , j- 

Balázsovich de Nemesfalva. C. p. .,B. B.' kezdő- 

betűkkel Szatmár vm. It. — Gorzó B. gyűj- 
temény. — Címer: csücsköstalpu hasított 
paizs jobb részében egy dombon álló kettős 
kereszt, baloldali részben jobbrafordult, ket- 
tős farkú oroszlán növekvőn, jobbjában kar- 
dot tart. . 1 „ 
Balog de Ugra. B. László dobokamegyei szolga- 
birónak 1825. évben használt c. p. — ^^"^/y- 
kerektalpu paizsban zöld téren jobbrafordult 
pelikán vérével fiait táplálja. — Sisakdisz: a 
paizsalak. — Szolnok-Doboka vm. U. — „Uo- 

bokai perek". , i, , -. c i ^i- 

Balogh de Dés. B. Zsigmondnak Belso-Szolnok 

vm jurassorának 1802. évben hasznait .,B. 

S " betűs c p. — Címer: kerektalpu paizsban 

kar karddal. — Szolnok-Doboka vm. It. 

.,Nemesi perek". 
Balogh de Szikszó. B. József 1791 évi c. p. - 

Zemplén vm. It. Fasc. jur. 74. No. 22. 
Balogh de Tállya. B. Sándornak 1794. évben 

hafznált c. p. - Címer: kerektalpu paizsban 

hármas dombon, repülni ^készülő, jobbra- 

fordult galamb csőrében zöld gallyal. — öi- 

sakdisz: a paizsalak. — Zemplén vm. It. Fasc. 

jur. 97. No. 56. 
Balogh de Miskolcz (Literátus). B. Boldizsár s 

fiai: András, Bálint és János 1615. iX. 4. 

Mátvás királytól kaptak c. n. 1. — Kihír^ 

Ung vm. 1616. VI. 13. — N. 1. Ung vm. 

IV B. No. 4. Fasc. 22. Act. 15. 1616. 
Balogh aliter MésiUtfos. Pótlék 8. B. János 

1664 VI. 28. Apaffy Mihálytól nyert c. n. 1. 

— Hit. másolat Virányi Fer. honv. huszár- 
őrnagy birtokában. 

Balti de Baliberg. Pótlék 9. Eredeti n. 1. Baltz 
A. őrizetében, Gratweinban. 

Dálya de Joód. A 65. tábla 7. számú címer szí- 
nei a következők: A négyeit paizs 1. és 4. 
osztálya arany s a fél sas fekete; a 2. és 3. 142 osztálya veros s abbau az oroszlán arany. — 
Sisakdisz: 2 fekete sasszárny között arany 
oroszlán növekvő alakban. — Takarók; fe- 
kete — arany, piros — arany. — Máramaros 
vm. It. ,^_^ 

Bányai de Gyarmath. Ifjú B. István Belső- 
szolnok vm. esküdtjének 1840. évben hasz- 
nált c. p. — Szolnok-Doboka vm. It. „Nemesi 
perek". — Címer: csücsköstalpu paizsban. 
hármas domb középsőjén jobbrafordult daru 
áll, felemelt jobbjában követ tart. — Sisak- 
disz: kar görbe karddal. 

Barabás de Mezőpanit. B. Gergelynek 1814. évi 
c. p. — Pálmay It. XIX. 2414. sz. a. 

Barancsy. B. Anna Noskay Istvánnénak 1619. 
évben használt, köriratos c. p. — Cimer: ke- 
rek paizsban jobbfelé repülő madár. — 
Zemplén vm. It. Faso. jur. 22. No. 94. 

Barankó B. Jánosnak 1706. évben használt ,.B. 
I." kezdőbetűs c. p. — Címer: kerek paizsban 
húsvéti bárány. — Zemplén vm. It. Fasc. jur. 
27. No. 14. 

Baranyay. B. János, feleségö Katalin,- gykei: 
György, Borbára és Katalin 1598. VIII. 19. 
Eudolf királytól nyertek c. n. 1. — Kihird: 
1599. Nagyváradon. — Címer: vörös paizs- 
ban, zöld dombon kitérj, szárnyú sas. — 
Másolat Bihar vm. It. 

Baranyay. Pótiák 10. Családi közlés. 

Baráth de Péterfalva. Pótlék 11. Címerpecsét 
1835. évből Zemplén vm. It. Loc. 189. Fasc. 
18. No. 3. ht. I. 

Barátusi — Szabó alias Füleki. Pótlék 12. Ezen 
család 1786. VI. 19. a prod. fórum előtt iga- 
zolja nemességét. — Eredeti okm. Barátosi — 
Szabó Antal ügyvéd őrizetében Marosvásár- 
helyt. — Utóbbi időben tagjai a Szabó nevet 
nem igen használják. 

Barisch. B. Magdolna c. p. a XVII-ik század- 
ból. — Címer: jobb haránt ezüst pólya által 
két részre osztott, csücsköstalpu kék paizs; 
a jobbfelőli részben félhold, a balfelőliben 6 
águ csillag. — Sisakdisz: kar buzogánynyal. 

— Zemplén vm. It. Loc. 122. No. 3. 
Barkassjy. B. Imrének 1829. évben használt ,,E. 

B." kezdőbetűs c. p. — Címer: kardot tartó 
k-jtfarku oroszlán. — Sisakdisz: egy madár, 
szájában kulcscsal. — Borsod vm. It. Kg. 732 

— 1829. — Zemplén vm. It. Loc. 110. No. 
274. sub. 4. V. 

Barlok. B. István megyei hites jegyző 1694. évi. 
„B. I." betűs c. p. — Címer: kerektalpu 
paizsban derékbői látszó vitéz jobbjában kar- 
dot tart, balját csípőjén pihenteti. -^ Sisak- 
disz: egy madár, csőrében gyűrűvel. — 
Zemplén vm. It. Fasc. pol. 238. No. 28. 

Bárra de Zágon. Pótlék 13. Elsőbben Apaffy 
Mihálytól nyert c. n. 1. — 1800. XI. 6. B. 
László, András, Sándor és József kaptak uj 
c. n. 1. — Kihird: Zilah 1801-ben — Eredeti 
n. 1. Bárra Károly kir. táblai birónál, Zi- 
lahon. 

Bártfay. B, György c. p. — Címer: kerekpaizs- • ban, balrafordult, kettős farkú oroszlán jobb- 
jában karddal. — Sisakdisz: balrafordult kar 
karddal a kézben. — Zemplén vm. Loc. B. 20. 
No. 168. 

Bartha de Mezőpanit. B. Istvánnak 1827. év- 
ből származó c. p. — - Pálmay Lt. XIX. 2505. 
sz. a. 

Barthovich. B. Györgynek 1795. évben használt 
c. p. — Nyitra vm. It. Proc. jur. E. XXVII. 
487. 1795. Armális. — Hont vm. It. 1700. 
XII. 10. 

Barthus. B. Józsefnek 1769. évben használt c. 
p. — Címer: kerektalpu kék paizsban jobbra- 
fordult griff jobb karmaiban görbe kardot 
tart. — Sisakdisz: növekvő vitéz jobbjában 
karddal. - — Eredeti okm. Máriássy Tivadar cs. 
és kir. kamarás őrizetében. 

Baruch de Felsővány. Pótlék 14a. B. Sámuel 
marosvásárhelyi birtokos és gyártulajdonos 
1878. IV. 11. nyert c. n. 1. — Az elönév ado- 
mányozásban 1897. IX. 6-án részesült. — 
Kempelen I. 464. 

Básthy de Egyhá?as-Bást. PótléK 13a. Ezen 
család, melynek neve a szöveg 52-ik oldalán 
tévedésből „Báthy"-nak szedetett s ősi címere 
a 82. táblán 9. alatt „Básthy de Egyházas- 
Bást" név alatt mutattatott be, egy a közölt 
címertől eltérő címert is használ, melyet utó- 
lagosan a pótlékban tartottuk szűkségesnek 
felvenni. 

Báthory. Pótlék 14. B. János szatmármegyei 
esküdtnek 1841. évben használt c. p. — Bihar 
vm. It. N. P. 404. 

Bátor. B. Antalnak c. p. — Zemplén vm. It. 
Loc. 19. No. 256. sub. 1—0. — Címer: né- 
gyeit kerek paizs szivpaizszsal, az 1. osz^tály- 
ban ormos falból növekvő, kitérj, szárnyú, 
kétfejű sas; a 2. osztályban • jobbrafordult, 
ágaskodó oroszlán; a 3. osztály hegyével fel- 
felé álló ék által három részre osztva me- 
lyekben 1 — 1 hatágú csillag látható; a 4. osz- 
tályban hármas halom középsőjén fejedelmi 
korona. — A szivpaizsban „T." betű van he- 
lyezve. 

Beck. Pótlék 15. Dr. Beck Hugó 1895. XII. 28. 
I. Ferencz József királytól nyert c. n. 1. — 
Beigtatva a kir. könyvbe 1896. II. 29. — Ere- 
deti n. 1. Dr. Beck Hugó kúriai tanácselnök- 
nél, Budapesten. 

Béla. B. István marosvásárhelyi lakosnak 1773. 
évben használt c. p. — Címer: kerekpaizsban 
kar karddal. — „S. B." kezdőbetűk. — Orsz. 
It. Erd. Tábl. Ballá Mihály iratai. XXI. láda. 
9. sz. a. 

Belányi. Pótlék 16. 1628. VIII. 6. B. Miklósnak 
Ferdinánd uralkodó ad c. n. 1. — Kihird : 
Trencsén vm. 1629. XII, 12. — Hit. másolat 
Belányi Imre őrizetében. Nagyváradon. 

Belohorszky aliter Kacséra. Pótlék 17. Családi 
közlés. 

Benczúr de Jaszenova. A 61. lapon közölt szö- 
veg és a 95. táblán 2. alatt ábrázolt címer ki- 
egészítéséül: A család 1610. éVben „Jasze- 143 novai" előnévvel nyert c. n. 1. — Az oroszlán 
lábaiban tartott rózsák nem fehérek, hanem 
piros szinüek és száraik zöld levelekkel van- 
nak megrakva. — Eredeti okm. Benczúr Emil 
birtokos őrizetében, Budapesten. 

Berecz. Ezen család 1755. VIII. 10. nyert 
.,Pann"-ra donátiót. — Nyitra vm. It. 1780. 
Kgy. jkv. 238. 

Bernáth. Pótlék 18. B. Mátyás 1674. X. 3. 
nyert c. n. 1. — Eredeti n. 1. Szatmár vm. It. 
6864/1909. alisp. sz. a. 

Bcrzeticzy de Berzevicze et Kakaslomnicz. Pót- 
lék 19. A 106. táblán 2. alatt ábrázolt cimer 
helyesbítéséül a pótlékban lásd a helyes 
címert. 

Betegh de Csiktusnád. B. Gábornak 1781. évben 
használt c. p. Szolnok-Doboka vm. It. — 
Belső-Szolnok 298/781. 

Birő de Szobráncz. Pótlék 20. B. Mihály és Jó- 
zsef testvérek 1583. IV. 28. Rudolf királytól 
nyertek c. n. 1. — Kihirdetve Ung vm. 1586. 
III. 17. — Hit. másolat Ung vm. It. 1748. 
Fasc. 147. Act. 69. 

Bodnár alias Legenyey de Legénye. Pótlék 21. 
B. alias Le^renyey de Legénye Pál 1664. VIII. 
14. Lipóttól nyert c. n. 1. — Kihird: Torna 
vm. 1665. — Nemesség elismerés 152.389 — 
1912/1. a. Belügyminiszteri sz. a. — Eredeti 
okmányok Bodnár Péter menhelyi gondnok 
őrizetében, Marosvásárhelyt. 

Boksa. Pótlék 22. Sáros vm. monographiája I. 
köt. II. r. 

Bonin. Pótlék 23. Vogt „Cimergyüjtemény" I. 
köt. 39. 1. 

Borbély de Mezőpanit. B. Ábrahámnak 1791. 
évben használt c. p. — Marostorda vm. It. 
1791. évi homg. 319. L 

Borcsiczky. B. Eleknek 1782. évben használt c. 
p. — Borsod vm. It. Acta ]ud. prot. Sp. 
XVIII. f. XXVII. IV. 2615. — Címer: ke- 
rek paizsban hármas halmon álló oroszlán 
jobb mellső lábában karddal. — Sisakdisz: 2 
sasszárny között kar, hegyével lefelé álló nyíl- 
vesszőt tart. — Az oroszlántól jobbra fél- 
hold, balra csillag. 

Bornemisza de Ungvár. B. János 1572. V. 3. 
Miksa királytól nyert c. n. 1. — Kihird: Ung 
vm. 1576. IV. 27. — N. 1. Ung vm. It. IV. B. 
No. 2. Prot. III. folio 119. 

Borsai. B. Ferenc Doboka vm. nssessoráuak 
1817. évben haszrált c. p. — Címer: csücskös- 
talpu paizsban zöld téren jobbfelé vágtató 
lovas vitéz jobbjában karddal. — Sisakdisz: 
egy kar. — Kezdőbetűs. — Szolnok- Dobok a 
vm. It. „Dobokai perek." 

Botka de Kis-Lapás. Pótlék 24. A 97. lapon kö- 
zölt szöveg és a 134. táblán illusztrált címer 
helyesbítéséül a pótlékban mutatjuk be a he- 
Ij'es címert. 

Brayanowith. Pótlék 25. Br. János a sassini vár 
provisora 1568. XI. 22. Miksa királytól ka- 
pott c. n. 1. — Eredeti n. 1. Ung vm. It. 

Brenczó. Br. Sándor és fiai: István és János I. 
Lipóttól nyertek c. n. 1. — Kihird: Ung vm. 1663. VI. 26. Ung vm. It. IV. B. No. 14^ Prot. 
VIXI. fol. 101. 1663. 

Buday de Bölse. Pótlék 26. A szöveg 105-ik ol- 
dalán és a 141. t. 4. alatt bemutatott címer 
kiegészítéséül a „Nemzetiségi Zsebkönyv" II. 
133. lapján közölt címert szükségesnek tar- 
tottuk a pótlékban illusztrálva is bemutatni; 
ezen címer fordul elő a N.-lónyay és Vásáros- 
naményi Lónyay Zsigmond nemes apródi ős- 
próbáján is hiteles alakban. 

Butka. B. Jánosnak 1787. évben használt „B. 
J." kezdőbetűs c. p. — Szolnok-Doboka vm. 
It. „Belső-Szolnok 1787." — Címer: balharánt 
pólya által két részre osztott paizs; a felső 
részben a nap, az alsóban egy vitorlás hajó 
látható. 

Chemyus. Ch. György s fiai András és István; 
testvérei : Ch. György, Bálint és János 1652. 
II. 14. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird; Hont vm.. 1652. VI. 5. — Másolat Pest 
vm. It. „Nemesi Iratok C. 7." — Címer : kék 
paizsban, zöld halmon, veres mezü kar kard- 
dal. — Sisakdisz : a paizsalak. -r- Takarók : 
kék — arany, veres — ezüst. .' ' ' 

Cholnoky de Csolnok. Pótlék 27a. A 113-ik 
oldalán levő szöveg és a 147-ik tábla 5. alatti 
címer helyesbítéséül a következők: Cholnoky 
István és János testvérek 1625. I. 31. Ferdi- 
nándtól nyertek c. n. 1, — Hit. másolat Ch. 
Jenő egyetemi tanárnál, Ch. Imre kir. köz- 
jegyzőnél ós Ch. Károly főgimnáziumi ta- 
nárnál. 

Császkai de Nagylozna. Pótlék 27. Cs. Zakariás 
B.-Szolnok assessorának 1821. évben használt 
c. p. — Szolnok-Doboka vm. It. 66 — 1806. 
sz. a. 

Csehy de Szilágyeseh. Cs. Sándor az erd. kan- 
cellária jegyzőjének 1844. évben használt c. 
p. — Szolnok-Doboka vm. It. ,Dobokai Pe- 
rek." — Címer: kerek paizsban, zöld téren 
jobbrafordult lúd felemelt jobb lábában 3 
buzakalászt tart. — Sisakdisz: páncélos kar 
3 buzakalásszal. 

Cserényi de Alsóbalázsfalva. A 124-ik lapon kö- 
zölt szöveg kiegészítéséül: Cserényi Sándor 
Doboka vm. föbirájának 1833. évi „Cs. S." 
kezdőbetűs c. p. — Szolnok-Doboka vm. It. 
„Dobokai Perek" jelzett alatt őriztetik. 

Cseresnyés de Eör. A 124. lapon közölt szöveg 
kiegészítéséül : A család a „Felsőeöri és 
Szentgyörgyvölgyi" előnevet is használta s a 
161. táblán 7. alatt ismertetett címert azzal 
egészítjük ki, hogy a család tagjai által 
használt címer, paizs színe nem kék, hanem 
vörös. 

Cserge de Varsány. Ezen család 1755. VIII. 10. 
Pann-ra nyert donátiót. — Nyitra vm. It. 
1780. Kgy. jkv. 238. 

Csete de Györgyfalva. Pótlék 27/a. Cs. György 
1550. III. 8. Ferdinándtól nyert adomány- 
levelet. (Eredeti adom. 1. kapt. It. Szombat- 
hely. — Hit. másolat Zala vm. It. 1837. évi 
Kgy. jkv.) — A család nemessége és előneve 
22.096/1912. szám a. Veszprém vm. alispánja 144 által igazoltatott Dr. Csete Antal ügyvéd, 
városi főügyész részére. 

Csilléry. Pótlék 28. Ezen család 1679. IV. 8. 
Lipót királytól nyert c. n. 1. — Kihird: Fe- 
jér vm. 1818. XII. 11. — Okmányok Csilléry 
Dávid kir. járásbiró őrizetében, Nagykároly- 
ban. 

Csiszár de Varsány. 1765. VIII. 10. donátiót 
nyert Pann-ra. — Nyitra vm. It. 1780. Kgy. 

' jkv. 238. 

Csiszár. Cs. Mihály, neje Turczikai Anna s 
gykei: Péter és Ilona valamint testvére Já- 
nos III. Ferdinándtól kaptak c. n. 1. — Ki- 
hird : Ung vm. 1656. II. 6. — Ung vm. It. IV. 
C. N. 2. Prot. VII. fol. 247. 1656. 

Csoknyay de Fejéi^yarmat. Cs. Benedeknek 
1580. II. 26. Eudolf király adptt e-, n. 1. — 
Kihird: Borsod vm. 1583. IX. 18. — Szatmár 
vm. It. 

Csüpe. Cs. László jegyzőnek 1827. évben hasz- 
nált c. p. — Szolnok-Doboka vm. It. „Nemesi 
Iratok." — Címer: kerektalpu paizsban, zöld 
téren fészkében ülő pelikán fiait táplálja. — 
Sisakdisz: növekvő oroszlán jobb lábában 
karddal. Czagány, Pótlék 29. Cz. Antal 1669. IV. 30. Li- 
póttól kapott c. n. 1. — Eredeti c. n. 1. Cza- 
gány István zsolnai lakosnál. — Hit. másolat 
Özv. Czagány Szilárdné örizetében, Tren- 
csénben. 

Czakó de Sepsikillyén. Cz. Károly ny. őrnagy 
1898. VII. 11. nyert c. n. 1. — Kempelen IIL 
183. 

Czihath. Pótlék 29/a. Cz. Miklós és András 
1716. V. 7. Szabplcsmegyétől nyertek nemesi 
bizonyítványt. — Cz. Sándor „C. S." kezdő- 
betűs c. p. a Czihath-család birtokában, Tur- 
kevén. 

Czike. Pótlék 30. 1666. II. 18. nyert c. n. 1. 

Cziko de eadem. Cz, Mihálynak 1795. évben 
használt c. p. — Címer: kerek paizsban vág- 
tató lovas vitéz jobbjában törökfejes kardot 
tart. — Sisakdisz: a növekvő vitéz törökfejes 
karddal. — Borsod vm. It. 3393—1804. Kgy. 

Cziller. Cz. Márton s gykei: Márton, István, 
János és Erzsébet I. Lipóttól nyertek e. n. 1. 
— Kihird: 1679. XL 13. Ung vm. — Ung 
vm. It. IV. C. No. 3. Prot. X. fol. 49. 1679. A szövegben előforduló sajtóhibák. Lap 
szám 


Szövést 


Hdjttt ' Olvasd 

1 


3. 


Acs de Berberek 


>« 


Acs de Borberek 


3 


Ács aliter Békési 


»» 


Acz aliter Békési 


10. 


Almási de Szent-Jóh 


h«Ij«tt 


Almási de Szent-Jó6 


11 


Ambózy de Séden 


" 


Ambrózy de Séden 


13 


Adormányi 


»» 


Andormányi 


13 


Andrási de Csibénkfalva 


.. 


Andrási de Csi^bánkfalva 


14 


Andreivich 


M 


Andreovich 


18. 


Arbanász de Alsó Lopnicza 


,, 


Arbanász de Alsó Lowinicza 


26. 


Bágyon de Bágyon 


>> 


Bágyon* de Bágyon 


28. 


Baka de Kurpatak 


„ 


Baka de Kuríopatak 


44. 


Baranyoi 


„ 


Bárányi 


46. 


Bardótzi de Küsmüd 


»» 


Bardótzi de Küsmőd 


52. 


Bathy de Egyházasbást 


»» 


Básíhy de Egyházasbást 


66. 


Beeze de Csikszentm ártón 


— 


Zsigmond király helyett TAszló király 


60 


Béltelki de Makfalva 


beljeii 


Bélteki de Makfalva. 


62. 


Benedek de Bibaczfalva 


»« 


Benedek de Bibarczfalva 


66. 


Benő de TJron 


,, 


Benő de TJzon. 


66. 


Brda de Ujtorda 


»» 


Berda de IJjtorda 


67. 


Bereczk alias de Gyulafehérvái 


»> 


Bereczk alias Fazekas de Gyulafehérvár 


69. 


Btrnoltlii 


,, 


5emolthi 


71. 


Bessenyei 


>» 


Bessenyey. 


71. 


Besrperémy 


'„ 


Beszperémy 


72. 


Bigmo 


>» 


Bignio 


73. 


Békessy de Vámos Attya 


»» 


Bikkeey de Vámos Attya 


82 


Boér de Harima 


»» 


Boér de Hartna 


109. 


Buzinkay de Burinka 


»» 


Buzinkay de Buzinka 


118 


Császár de Fólész 
Császár de Jólész. 


119. 


Catáry de Csatár. 


»» 


Caatáry de Csatár. 


142. 


Beck 


»» 


Beck de Madaras. A színezésben előforduló hibák: Tábla 
szám Cimer 1. 

3. 

3. 

7. 
11. 
16. 
20. 
21. 
31. 
46. 

49. 

54. 

58. 

60. 
'84. 

90. 

95. 

98. 
102 
103 
109 
152, A téves színezés jelzése A kigyó zöld. 

Az oroszlán fején a korona arany. 

Csillag arany. 

Mindkét ló fehér. 

Az emberek csizmái feketék. 

A paizs kerete arany. 

A jobb takaró egy részecskéje fehér maradt. 

A jobb takarónál egy darabka fehér helyett arany. 

Rózsák pirosak. 

A püspök-süveg keresztjei és szélei sárgák; a korona 

alatti takaró fehér helyett kék. 
A vitéz mentéje is piros. 
A két madár sötét kék. 
A kereszt és sugarai sárgák. 
A vitéz mentéje piros. 
Vitéz csizmája sárga. 

Csillagok aranyak. ■?>!.';: 

Rózsák fent és alól pirosak. 
Mindkét kigyó zöld. 
Mindkét korona és csillag sárgák. 
Csillag sárga. 

A birodalmi alma és kereszt sárga.. 
Kereszt sárga. L Tábla. 
Aáron de Bisztra 
Abafíy de Nagyabafalva et Felsö- 
Tehota 
Aba de Baranthal 
Ábel Abády 
Ábel de Székesfehérvár Abele de Lilienberg 
Abensberg-rTraun 2. Tábla. 


Abódi de Havadtö Abonyi Abos de Borsóvá 


Ábrahám Ábrahám de Gerend Ábrahám de Kilyén 
Abrahámfalvy 
Abrahámőy 
Abrahámfy i 3. Tábla. 
Ábrányi de Lászlófalva Abt de Apáti 4. Tábla, 
Ács Ács de Borberek Ács de Losoncz 


Ács de Nagyszelind Ács aliter Békési Acsády 


Actoffer Ácz aliter Literati Aczél 5. Tábla. 
Aczél Aczél Aczél de Borosjenö 


Aczél de Borosjenö, báró Ádám Ádám de Bözöd 


Ádám de Kolozsvár Ádám de Nagyenyed Ádám de Sass e.Tábla 
Adamích Adámkovich Adámosi de Somosd 


Adámosy de Kisgörgény Adaraovich Adamovich 
Adamovich de Csepín 
Adamovits 
Adelffy 7. Tábla. 
Adoni aliter Nagy Adonyi Adorján 


Adorján Adorján Adorján de Mezőkövesd 8. Tábla 


Adorján de Nagyajta Adorján de Nagyenyed Adorján de Otrokocs 


Adorján de Sárd Adorjánja Adulich 


Aeigler de Karajonka Aífolder de Adlersberg Afira aliter Mező 9. Tábla. 
Afira de Szinnye Agárdy Agatin 

Agh de Sepsiszentkirály Agich Agner 
Agnethler Agóczy Agorasztó de Vásárhely % 10. Tábla. 
Ágoston Ágoston 

Ágoston Ágoston de Huszth 


Ágoston Agriensis Agustich de Razderta 
Agj'agási de Bólön IL Tábla. 
I Aichlburg, gróf és báró 
Aichpichl, gróf és báró 
Aigner 
Aisztorffer Ajkas de Meszlen Ajkay de Ajka 12.TábIa. 

Ajtai de Felsöcsernáton Ajtaj de Debreczen Ajtay de Vájasd 

Ajtics — Horváth Ajtoni de Ujtorda Ajtós de Ajtós 


Akács Akács de Baromlak Akay de Aka 13. Tábla. 


Akay de Eadem et Hradna Akomér aliter Romhányi Ákos 


Ákos Akossy Alaghi alias Beken I 


A.lagovich Alapy Alauda 14.Tábl^. 


Alaxay Albert Albert de Farkaslaka 

Albert de Makfalva 

Albertffi alias Szindi de Vécs 
Alberti de Poja, gróf Albrecht Albrecht de Albrechtsb'irg 15. Tábla. 
Albrecht de Várkony 

Albrechtovich Albrich de Albrichfeld 

Aldor de Gyömörö 

Alexander 
Alexievich Alexits de Felménes Alexíus le.Tábla. svr'^.,-' .ii--jhi-'3<íjyv •.»»«"';.•.-'■• ■ 'V- 

Alföldy Allássv de Löwenbach Almády de Szovát et Szava 
Almási de Szent-Jób 

Almási de Szodoró 

Almássy 
Almássy Almássy Almissy 17.Tábla. 
Almássy de Filicz 
Almássy aliter Hyro 
Almásy 
Almásy Almásy Almásy de Boros-Jenö 

Almásy de Zsadány et Török- 
szentmiklós (ösi) Almásy de Zsadány et Tör ók- 
szentmiklós (grófi) Almásy de Sarkad 18. Tábla. 
Almosy Alparéthi Alsó de Nagy-Pestény 
Alvinczy de Borberek, báró Alvinczy de Deés Amadé de Várkony et Böős 19. Tábla. 
Amadé de Várkony, gróf Ambrosóvszky 
Ambró de Adamócz Ambrosovics 
Ambrózy de Séden Ambrósy Ambrózy de Séden 
Ambrózy de Séden, báró Ambrus 20. Tábla. 
Ambrus de Velencze, báró Ambrusházy Ampríngen ősi 


Ampringen, báró Anasztazievich Anchély 21. Tábla. 
Ancsán de Csolth Anda Andai 
Anderkó 
V 

Andics de Nagyszap 
Anderkó de Otrokocs 
Andó 
Andor 22. Tábla. 


Andor Andor de Komolló Andor de Lökösháza 


Andormányi de Nagyenyed Andrád de Sepsziszentgyörgy Andrásfy de Dévény-Újfalu 


Andrási de Csikbánkfalva Andrási de Kászon-Impérfalva Andrássy 23.Tábla. 


Andrássy Andrássy Andrássy de Cslkszentkirály et 
Krasznahorka, gróf 


Andrássy de Cslkszentkirály et 
Krasznahorka, gróf Andrássy de Cslkszentkirály et 
Krasznahorka, gróf Andrássy de Erkeserfi > 


Andrássy de Nemeskér Andrássy de Sanctpéter Andrássy aliter Borbély 24. Tábla. 
Andrássy aliter Szlatkovich Andreánszky de Liptó-szent- 
András ŐSI 
Andrásy de Füghe Andreánszky de Liptó-szent 
András, hiió Andreevics de Priszaka Andrényi de Gyorok, báró André de Ehrenhold 
] 
25. Tábla. 
Andrcovits Andrla Andró de Magyar-Zád f Androcha de Andros et Szup- 
nicza, báró 
Angerffy 

Angermeyer 
Angszt Angyal Angyal de Leögér-Pethö 2 6. Tábla. 
Annich 27. Tábla. 
Antal de Josip-Lápos Antal de Köríspatak Antal Magyar-Dellö 


Antal de Sztojkaíalva Antal% Antalőy de Csíkszentmártof 

báró 28. Tábla. 
AntalíTy de Szereda-Szentanna Antall Antalóczy de Antalócz 
Anthal 

Antolich 
Antonoyích 
Antos de Reéty Antunovich Ányos de Faisz et Vámos 2 9. Tábla. 
Apóka Apor de Al-Torja ösi, bárói és 
grófi Apostoli 30. Tábla. 


Apostoli Appel de Kapocsány Apponyi de Nag}'appony, nemesi 
Apponjá de Nagyappony, báró Apponyi de Nagyappony, gróf Apponyi de Nagy-Appony, gróf ¥ 
Apponyi de Nagy-Appony, gróf Aracs de Zilaeh Aradi 3L Tábla. 


Arady de Kajál Aranka de Zágon Arany de Nagyfalu 
Aranyady 

Aranyas 
Aranyas Aranyi 
Aranyosmegyesi de Makó Aranyossy Aranyossy 32. Tábla. 
Aranyossy de Aranyos ^\^ '■^(/^ 


Aranyossy de Eadem Aranyossy de Torbász Arbanász de Alsó-Lompnicza 


Arco, gróf Arczy Ardey 33. Tábla 
Areltt Argay Arizy 


Árkosi de Dés Arkosi alias Köntes Árkossí de Kissáros 


Árky de Baranya Arraos Armpruster 34. Tábla. 

Armpruster Arnótfalvy de Arnótfalva 
Arokpataki 

Árossy Arros de Pára Arotin 


Arpástói de Kethely Arpássy Arsits 35. Tábla. 
Artner 
Aiy 
Asbóth de Léczfalva 
Aschoti Aspremont-Linden gróf 36. Tábla. I 
Aszalós Aszalós de Berekeresztúr 37. Tábla. 


Aszman Aszony Asztalos 


Asztalos Asztalos de Sályi Asztalos de Zilah 


Asztalos aliter Miklóssy Asztry de Sósdia Atanáskovics 38. Tábla. 


Athanasievics Athanaszievich de Valiapaji Attems gróf 


Auer Auersperg gróf Auersperg gróf 


Auersperg berezeg Augusti Augustiiii 39. Tábla. 
Auoiisztini-Abhortis Augusz de Magura báró Avakumovics 


Azary Azziwelghi Baán 


Baán de Galambod Baán de Keörös Baán de Nádas 40. Tábla. 
Babarczy báró 
Babó 
Babics 
Babócs 
Babics Babocsay de Babocsa báró Babonay 
Babonyi de Hosszúasszó 41. Tábla. 


Babos Babos Babos 
Babos de Mező-Madaras 

Babóthy de Kis-Babóth et Kak 
Bachich Báchmegyei 
Báchmegyey 42. Tábla. ^h 
Báchmegjey Bachó 
Bachruch de Királykút 

Back de Béffavár Bacsák de Benefa Bacsinszky de Bacsína 


Bacskády de Bacskafalva Bácskai de Ormány Baczendorf 43. Tábla. 
Baczó Baczó de Bágy Baczó de Homoródalmás 


Baczoni de Aldoboly Baczoni de Üjtorda Bád de Nagymeregiv 


Badánjri de Maldur et 
Holló-Loranicz Badiay de Badin Badiny 44. Tábla. 
Baghy de Szécsény Bagoly Bagosi L 1^ 


Bagossy de Bagoss Bagossy alias Kovács Bagotai de Míke£alva 45. Tábla. 
Bagotay alias Molnár Bágya de Fejérviz Bágyi 


Bágyi de Vízakna Bagyinszky Bágyoni de Bágyon 

Baichy Baidler de Wolősfeld 46. Tábla. 


Bája de Borbátviz Bajcsy Bajcsy de Fintaháza 


Bajcsi de Ürög et Geczelfalva Bajcsy de Sárd Bajkó de Ditró 


Bajmóczy Bajna de Szárhegy Bajnay 47.Tábla. 
>^<fS' .MHus.'^wiriMszvmnD2T9i 
Bajnóczy Bajó de Diószegh 


Bajzáth de Pészak báró 

Bajzáth 
Bak de Gyéres Bak de Hatolyka Bak de Kecsét 48. Tábla. 


Bak de Pázmán Bakk de Szentkatolna Baka de Borosjeaö 


Baka de Kurtapatak Baka de Kurtapatak Bakács de Szentg}'örgyvölgy 


%kay Bakay Bakay 49. Tábla. 


Bakay Bakay Bakay de Baka 
Bakay de Baka 

Bakay de Kosárvár 

Bakcsí de Albis 
Bakka-Bene de Tatros Bakó Bakó 50. Tábla. 

Bakó de Csikfalva Bakó de Éhed Bakó de Hete 


Bakó de Hete lovag Bakó de Jobbágytelke Bakó de Nemes-Kürth 


Bakó de Thelegd Bakó alias Literátus de Almás Bakócz de Hrdöd 51 Tábla. 
Bakócz de Erdőd 
Bakonyi Bakolchay 
Bakonyi Bakonyi báró 
Bakonyi de Szigetszentmiklós 

Bakos Bakos Bakos de Osgyán k 52. Tábla. 


Bakos de Sarkad Bakos de Thurócz Bakoss 


Bakoss de Kakuth Baksa Baksay de Szenústvánbaksa 


Baky Baky Baky 53. Tábla. 
Balabás Balajthy Balajthy de Gesztéte 


Bálás de Tótváradja Bálás de Altorja Bálás de Csóka 


Bálás de Marosszent imre Bálás de Sipek Bálás de Sipek 54. Tábla. 


Bálás alias Székely Balásdeák Balásőy 


Balási Balási de Bágy Balási de Gyergyó-Alfalu 


Balasovich Balassa Balassa de Balassagyarmat 
báró és gróf 55. Tábla 


Balássovich de Binócz Balássy Balássy 


Balássy de Bethlenfalva Balássy de Kászon-Impérfalva Balássy de Szentkirály 
Balássy de Szoklyó 
Balássy alíter Bellö 
Balássy alias Hamvay 56. Tábla. 


Balássy aliter Okányi de Várad Balásy Balaton 


Bal^ Balázsovich de Dedina Balezer 


Balczer alias Salamon Bahlovics Balikó 57. Tábla. 
Bálint Bálmt Bálint de Fejérviz 


Bálint de Hosszúasszó Bálinth de Lemhény Bálint de Oroszhegy 
Bálint de Técsö BálintíTy de Marosjára Bálintitt de Körtélyfa et 
Tövis báró 58. Tábla. 


BaUa Ballá Ballá 


Ballá de Csíkszentmihály Ballabás Ballariaí 


Ballingh de Gelse Ballogovich alias Matteovich Ballos de Kolozsvár 59. Tábla 
60. Tábla. 
61. Tábla. 
Balogh Balogh Balogh 


Balogh Baloffh Balogh 


Balogh de Arda Balogh de Bénye Balogh de Beöd 62. Tábla. 
Balogh de Csomafalva 

Balogh de Erkeserü 

Balogh de Fertöalmás 
Balogh de Fogaras Balogh de Fülek Balogh de Galantha et Nebojsza 


Balogh de Galantha Balogh de Galantha gróf Balogh de Gyulafehérvár 63. Tábla. 


Balogh de Hatolyka Balogh de Jászberény Balogh de Kebele 


Balogh de Kiskér Balogh de Mankóbük Balogh de Mezöcsávás 


Balogh de Nagy almás Balogh de Nemcsicz Balogh de Ocsa 64. Tábla. 
Balogh de Parasznya Balogh de Sass Balogh de Szász-Czegö 
Balogh de Székelykocsárd 

Balogh de Telek 

Balogh alias Lakatos de 
Marosvásárhely 
logh alias Llterati Balogh aliter Szódos Baloghy 65; Tábla. 


Baloghy de Balog Balpataky de Balpatak Balpataky de Balpatak 


Balucz de Erdőhegy Balug}'ánszky de Felső- et 
Alsó-Olsva Bálványosvárallyai 


Balya de Joód Bán Bán 66. Tábla. 


Bán Bán de Alsóboldogasszonyfalva Bán de Galambod 


Bán de Kisdoba Bán de Szereda Bán alias Felvinczi de Felvincz 


Bana Bandi de Szárazajta Bandi de Székeljoidvarhely 67. Tábla. 

Bándy de Osdola Bánffi Bánffi de Déva 


Báníiy BánfFy de Losoncz ősi Bánffy de Losoncz báró 


BánfFy de Losoncz gróf Bangya Bánházi íme 68. Tábla. 


Bánhidy de Simánd nemes Báni de Zanthóthálya 

és báró ^ Banich 
Banics 

Bankay 

Bankó de Zina et Királyhelmecz Bánó de Bántele Bánó de Lucska et Kükemezö 69. Tábla. 
Bányai-Literatus Bányai de Menyö Bányai alias Kosa 

oo o 
Bányász Bányász Bányay 70. Tábla. 


Barabás Barabás de Albis Barabás de Csíkszépviz 


Barabás de Márkosfalva Barabás de Szombatfalva Barabásy de Makfalva 


Baracskay alias Szigeti Baraczy Barakony de Ewrögd 71 Tábla. 

Barakonyi de Barakony Barankovics Bárány 
Baranyai de Várad Baranyay 72. Tábla. 
Baranyay Baranyay Baranyay 

Baranyay Baranyay de Marosjára Baranyay de Thorda 


Baranyay aliter Zabó Bárányi Bárányi de Várad et Micske 73. Tábla. 


Baianyi de Várad et Micske Barasnyai Barith 

Baráth Baráth Barathnaky 


Baráthy Baráttá Dragono báró Barbell aliter Kassos 74. Tábla. 
Borbély 
Barcsay de Lövéte 
Barcsay de Nagybarcsa báró 
Barcza 75. Tábla. 

Bárczy de Bárczyháza 

Bárczay de Bárcza Barczikay de Barczika 

á 
Bardótz de Futásfalva 
Bárczy 
Bardótz de Nagybaczon Bárdos de Lénárddarócz Bárdossy 
Bárdossy de Bárdos 76. Tábla. 
Bárdy Baricza aliter Rotípar Baríus de Bánfalva 


Barkassy alias Munkácsy Barkászy alias Kisvárda Barkóczy de Szála et Tavaraa 


Barkóczy de Szála et Tavarna 
báró és gróf Bárky Barla Barla de Dragomérfalva Barla de Kiskagya 77. Tábla. 
Barlanghi 
Barraos de Bihar I 

Barna de Melléthe 
Barna de Nyermegh 
Barócz de Melléthe Bároczi de Hari Baronyay 78. Tábla. 


Baross de Bellus Baróthy de Baróth Bárra de Dállya 


Bárra de Homoródalmás Barsich Barrwy 

Barsy Bartha de Pann 
Bartakovics de Kisappony 79. Tábla. 
Bartalvus Bartensteia báró Bartha 

Bartha Bartha 
Bartha de Bágyon 80. Tábla. 

Bartha de Dalnok Bartha de Étfalva Bartha de Harasztos 


Bartha de Keresztúr, Nag>'mon 
et Menye Bartha de Kisgörgény Bartha de Nagj'borosnyó 

Bartha de Sziget, Nagyborosnyó Bartha alias Literati de Harasztos 

et Derzs 
Bartha de Nagyör 8L Tábla, ¥ 


Barthodeiszky de Barthodei, Rátk 
et Salamonfa Barthófiy de Bilke Bartholich 

Bartholotti de Partenfeld Barthos de Albis Barhos de Sziget \ 


Bánók Bartók de Málnás Bartók de Szuhafö 82. Tábla. 
Bartsi de Szászváros 
Basilide de Thurowa 
Barvulszky 

Basa de Zabola 
Basó Bassa de Kalló 


Bassa alias Tornallyai Bassich Básthy de Egyházas-Bast 83. Tábla. 
Bathó Báthory Báthory de Somlyó et Ecsed 


Báthory de Somlyó et Ecsed Bátorfalussy aliter Bencze Batta de Vatta 


Batthyány de Németujvár, ösi Batthány de Németujvár, gróf 84. Tábla. 
Batthány de Németujvár, herczeg Battik de Sarud Batu 


Batuza de Tordavilma Batz de Zágon Bauer 
Baumgartner de Paumgarten BaumgartnerdeBaumgartenbáró Baumkircher de Szalonak 85. TáWa. 
Bauszner de Bausznern 
Bebek de Pelsöcz 
Bay de Ludány 
Becchei de Tövis 

Báznaí 
Beche de Losoncz 
Beckers de Denkenberg Beckers de Westerstetten gróf Becsek de Kovászna 86. Tábla. 
Becsey de La Volta 
ösi. 
Becsky de Pókafalva ) 

Bécsi 
Becsky de Tasnád-Szántó 

Becskeházy Bécsy aliter Számszerügyi Becze 
Becze de Csíkszentmirton 87. Tábla. 
Becze de Losoncz 
Beczkó de Kovás 
Bedé de Baróth 
88.Tábla. 
Bedekovich Beder de Keöreös Beder de Tóti 


Bedeus de Scharberg báró Bédi de Kolozsvár Bedjáts 


Bednáry Bedö de Káinok et Hodgya Bedö Körispatak í 89.Tábla. 
Bedő alias Handrik Bedőházy Beélik de Dezser 


Begányi Begányi de Begány B^ovics 

Beigler Bejczi 
90. Tábla. 
Beké Beké Beké 


Beké de Deés Beké de Székelykocsárd Békeffy de Récse 


Békely alias Udvarhelyi Bekény de Mikófalva Bekes 9L Tábla. 
Bekes alias Kornyathy Bekes de Szalafö Békési de Harsány 

ú^:^ 
Békési de Marosvásárhely Békessy Belánszky alias Demkó de Béla 


Bélaváry de Szikava Béldi de Uzon Belényessy 92. Tábla. Belényessy 
Belényessy aliter Bléniessy 
de Gyergyószenttniklós Belényessy aliter Kosztra 
de Belényes Beleznay de Belezna 
Beleznay báró de Belezna et Pil« Beleznay gróf de Belezna et Pili« 
Belgrády 

Belliczay de Jeskófalva Belliczay aliter Nemes 93. Tábla. 
Belsy de Eperjes 94.Tábla. 
Bély 
Benche de Nagymihály 
Belyske 
Bencse 
Benáczy Bencsik de Györgye 
et Füzesmegyer Bencsik de Hosszúmezö 
Bencsik de Komorócz 
et Szentandrás Qö.Tábla. 
Benczédi de Tordátfalva Benczúr Bende 


Bende de Hódos Bende de Kodász Bender de Lajtha 

Bene Beoe Bene 96. Tábla. 
Bene alias Kászoni de Kászon Bene de NándOT Benedek de Kisbaczon 


Benedek de Léczfalva Benedekfi de Csókfalva Benedicty de Benedekfalva 


Benesch de Beneschau Benes de Almás Benics 97.Tábla. 


Beniczky de Benicze et Micsinye Benjámin Benke 
Benke de Kecskemét 

Benke de Tardoskedd Benkner 


Benkó Benkó Benkó de Bojnik báró 98.Tábla. 
Benkovich Benkovics Benkö 
^^^''Z''"\ Benkö de Árkos Benkö de Kézdi-Sárfalva 
Benkö de Kisbaczon 


Benkö de Lukafalva Benkö de Maksa Benkö de Nagj'ajta 99.Tábla. 
Benyó alias Szabó. 
Benyovszky de Benyó et 
Urbanó ősi 
Benyovszky de Benyó et 
Urbanó gróf Benyovszky de Benyó et 
Urbanó gróf Benyus Beödy de Halas lOO.Tábla. 
Berchtold de Uiigerschütz gróf Bercsényi de Székes báró 101. Tábla. 
Berczely Berczely de Berezel Bérezik de Jászó 


Bérczy de Gyarmath Berde de Laborfalva Berecz 
Bereczk Bereczk alias Fazekas de 
Gyulafehérvár Bereczky 102.Tábla. 


Bereczky de Csatár Bereczky de Torboszló Beregszászi 


Beregszászi Berekszói Berencsi 


Berénjri de Karancsberény gróf Béres Béres de Dicsőszentmárton lOa.Tábla. 
Berethi Beretvás Berey de Bére 

Bérey Berger de Grinbergh 
Berhelyi de Kisbosva 


Berkeszi de Qentzfalva et 
Lukafalva Berkovich 104.Tábla. 


Berky Berlya de Kisbun Bemácsky 
Bernáld de Alsócsernáton 

Bernith de Borosjenő Bemolthi Bemrieder de Bemeck lOő.Tábla. ■ ' rtH^A'* ' y/^ 
Bertha Bertha de Felsöeőr Berthóty de Berthóth 


Bertók Berwaldszky fierze lOe.Tábla. 


Berzenczei de Görgényszentimre Berzeviczy de Berzevicze et 
Kakaslomnicz ősi 1559. Berzeviczy de Berzevicze et 
Kakaslomnicz 1560. 

Berzeviczy báró de Berzevicze 
et Kakaslomnicz 1775. 
Berzsen3ri de Egyházas- 
berzseny 
Bésán de Dunaszekcső báró 
Besenyei de Vájasd Bessen de Vétse Bessenyey de Galántha 107. Tábla. mtmm 
Bessenyey de Nagybesenyö Bet^h de Csíktusnád Bethlen 


Bethlen de Bethlen báró Bethlen de Bethlen gróf Bethlen de Iktár gróf 
Bethlenfalvy de Bethleníalva 

Bethleni Bettes de ZádorháTa 108. Tábla. 
Bezerédy de Bezeréd Beznák de Beznákfiilva et 
Kemecz Bezúr 


Bezzegh de Hajnik Biális de Illyefalva Biás de Ders 


Bibó de Barátos Bicsak de Saárd Bieliczky 109. Tábla. 

Bige Bignio Bihary 
Bihary de Felhéviz 

Bihary de Mezőbánd Bihari de Rööd 
wm ^^^ 

Bikái Bikfalvi Bikleczy I 110. Tábla. 


Biliakovics Bimbó alias Lázár Bindáth aliter Almásy 


Birckh de Ottendorf Biricsics Binzáó de Földvár 


Biró Biró Biró 111. Tábla. 

Bíró Biró de Csikpálfalva 
Biró de Egerbegy 


Biró de Homoródszentmárton Biró de Kisgörgény Biró de Soóvárad 


Biró de Szentkatolna Biró de Tiszaujlak Biróczy de Nagy-Birócz 112. Tábla. 


Biroga de Gelencze Birovszky Birtalan de Eted 
Birtalan de Sziget Bissingen-Nippenburg gróf Bisztray de Bisztra 

Bítay de Lécfalva Bittner de Bittcrthal báró Bittó de Sárosfalva et Nádas 11 3. Tábla. 
Bítzó de Kiskor 

Bizony 

Blankenstein gróf Blaskovich de Ebeczk Blaskovich de Klobusicz 

Blaskovicz Blasovics 
Blasovszky 114.TábIa. 

Blenlesy Blesics 
Blinke de Poján 


Blomberg báró Blössy Blum-Fronius de Blumenfeld 


Bobest de Zithavia Bobics Bobits 115.Tábla. 


Bobóczky Bobok de Felsöbár Bobor de Hajnik alias Kastor 

Bobrik Bocsánczi Bocskay de Bocskó et Kismarja 
báró 
Bocsy 

Bócz de Köpecz Boczkó de Zaszkal et Árva Ue.Tábla. 


Bod de Albis Bod de Felsőcsemáton Boda 


Boda de Bodafalva Boda de Füle Boda de Puszta-Radócz 


Boday Boday Bode de Drágavilmány 11 7. Tábla. 


Bodgya de Ruda Bodísár Bodnár 


Bodnár de Aszala Bodnár de Maad Bodnár aliter Derekassy 


Bodó Bodó de Al-Torja Bodo de Bodófiűva 11 8. Tábla. 
Bodó de Kászonaltiz et Nagy- 
kászon Bodó de Marosszentkirály Bodó de Pánit 


Bodó de Szelefarmos Bodó aliter Köteles de Maros- 
vásárhely Bodó aliter Pap 


Bodok de Deés Bodolla de Zágon Bodoni de Boss 11 9. Tábla. 
Bodonovich Bodonyi Bodonyi aliter Kajtár 
Bodor 

Bodor de Gidófalva et Sepsi- 
zalán 
Bodrics Bodroghy 
Bodrogi de Székelyudvarhely. 120. Tábla. 
Boér de Harinna 

Boér de Kövesd 

Boér de Nagyberivó Boér de Nagyberivó Boér de Zeöchyeő 


Bogárdy Bogáthy aliter Szabó de Érsek- 
apáti Bogáti de Kibéd 121. Tábla. 
Bogdán de Kovászna Bogdán de Piski Bogdánfi 


Bogdány Bí^dány de Retteg Bogdány de Szászsebes 

Bogdány alias Bélteky Bognár 
^íK. Bognár de Korongh 122. Tábla 
Bogor I 

Bogovicz 

Bogyay de Várbogya et Nagymád 
Bohák Bohoczel de Sósmező Bohonicz 


Bohus de Bohus et Petliöfalva Bohus de Világos báró Boithi 123. Tábla. 


Bojer Bojtha de Bethlen Bóka 

Bóka de Gyulafehérvár Bokí Bokocs de Visk 


Bokor Bokros Bokross 124. Tábla. 


Boldai de Várad Boldisár Boldizsár 


Boldokői Boldy de Károly Boleman de Dezsér 


Bolgár de Inam Bolgár de Sárd Bolla de Csáford-Jobbaháza 12 5. Tábla. 
Bollyky de Bolyok Boltizár de Boldogfalva Bólyay de Bolya 

Bolyó Bolza gróf Bombelles de la mottó Saint 
Liéei gróf 


Boncz de Bonczhid Boncz de Bonczhid Boné Fülpösdarócz, Gárdony ct 
Fülpös f^ 12 6. Tábla. 
Bonyhai de Bonyha \ 
Boor 
Bor de Halmaj et Gibárt 
Borbáth de Száldobos Borbély de Bodrás et Hosszúasszó Borbély de Deés t 12 7. Tábla. 
Borbély de Kőrös Borbély de Léva Borbély de Roff 


Borbély de Szigeth Borbély de Zilah alher Balogh Borbély aliter Krasznay 


Borbereki de Borberek Borbereki de Nagyenyed Borbola 128. Tábla. 
Borbola de Gyöngy 
Borcsányi alias Jáczy 

Borik Born báró Bornemissza 

Boiliemisza Bornemisza de Adámfölde 
Bornemissza de Borosjenö i 129. Tábla. 
Bornemissza de Heves Bornemisza de Karom Bornemisza de Kászon báró 


Bornemisza de Kechkeméth Bornemissza de Kolozsvár Bornemisza de Minaj 


Bornemissza de Nagyida Bornemissza de Szendrö báró Boróczy de Csejthe 130. Tábla. 


Boronkay Boronkay de Boronka et Nézetté Boros de Borosjenö 


Boros de Csikszenttamás Boros de Magyarád Boros de Mískolcz 


Boros de Rákos Boros de Szentgericze Boros de Tunyog 13L Tábla. 
Boros de Zelene 

Borosnyay de Borosnyó 

Boroviczény de Kisvirda Borra de Szemerja Bors 
Bors de Cslkszentkirály ősi ^^ ^^ Csíkszentkirály et 

Borsod báró Borsay 132. Tábla. 


Borsay de Várad Borsodi Borsos de Gyergyó-Ujfidu 

Borsos de Marosvásárhely 
Borsos de Nagyenyed Borsy 

Borsy de Galántha Bory Bory 133. Tábla. 

Bory de Borfó ct Bor Bosík 
Bosits 


Bosnyák de Felsöpatak Bosnyik de Radnyik et 

Magyarbél Bosokí 


Bossányi de Nagybossány Bossányi gróf de Nagybossány Bota 134. Tábla. 
Both 
Both de Bothfalva 
Botka 
Botka de Kis-Lapás 

Botka de Szántó et Széplak 
Botos de Tompa Botskor de Csikdelne et 
Csikszentmárton 
Bottlik de Apati-Kér 135. Tábla. 
Bottyán 

Boxích 


Bozinkay de Hosszúmezö Bozó de Dinnyeberek et Agód Bozzay de Bozzaj 


Bögözi de Osdola Böhm Böhner 136. Tábla. 
Böjtös 
Bök de Kecserd 
Bölcskévy de Tasnád 1 
Böller 
Bölöny de Nagybölön Börtsy 

Böszörményi Böszörményi de Hirip et Ivácskó Brada 137.Tábla. 

Bradács Bradáts Brády de Brád 
Branavacsky Braunecker báró Brayanowyth 

Brázay de Pellérd Brencsán de Balázsfalva 
138.Tábla. 
Brestyenszky de Bresztyenne 
Bretán de Kávás Brezanóczy Bmulla aliter Szlaniczky Brezovay de Brezova et 
^erfarmos Brínzey de Temesszlatina 
Brodarich de Jerosyn 
Bruckenthal de Bruckenthal nemesi 139. Tábla. 
Bruckenthal de Bruckenthal báró Brudern de Wallon báró Brunswik de Korompa gróf 

Brúckler de Széplak 
Brunswik de Korompa ősi Bú de Ujszékely Bubna de Littitz gróf 
Bncsinyi 140. Tábla. 


Bucsányí de Bucsán Bucsy de Elefint Buda de Galacz et Hlye 


Bada de Nagy-Szerénd Budaházy de Budaháza etVeskócz Buday 


Budai de Eadem Budai de Pethend Buday 14L Tábla. 
Buday de Bdlse Bugár Bugarin de Brezowycza 

r 

í Bugyul de Magyar-Brettye Bujanovics de Ag^elek Bukó 142.Tábla. 
Burchard-Bélaváry de Szikava Burgstaller Burián de Rajecz 
Burián de Sellenberg 
Burján de Nagycscpcsény 
Burza 143.Tábla. 
Búz Búza Búza de Várad 


Búzás de Baranya Buzássy Bozay 144. Tábla. 
Bükősi de Nagyenyed BOky Bydeskuty de Ipp 145. Tábla. 

Giballmi de Ehrenburg nemesi Caballini báró de Ehrenburg Gimeller 
Orapanellis de Bursel 
Capdebo de Baraczháza 

Castiglione gróf Givríani ősi Givriani gróf 
Cebrian gróf 146. Tábla. 


Chaborcha Chakó Chaply 
Cherebó alias Werebeli 

Chernél de Chernelháza 

Cherny Chiáak Chieoger 147.Tábla. 


Chierkó de Jászberény Chinetti Chinorany 

Cholnakosi de Csolnakos Cholnoky de Csolnok 
Chontos 


Chotek de Chotkova Chotek de Chotkova et 
V'ognin gróf Qirtstin de Gorbonász 148. Tábla. 
Christián de Szárazpatak 

Christóffy 

Chukó Chuta de Kisvárda Chyk de Néjiicti 


Chyonia de Tasnád-Szarvadg}'a Chvte Cicatiicis 149. Tábla. 
Ciliéi ösi 
Clementis 
Ciliéi STÓf 
Closius 
Coburg ösi de Szász-Gotha 
Cüburg de Szász-Gotha berezeg' CoUoredo hercz^ Colos\'iry de Orosháza 150.TábIa. 
G)nstantinus Cornides de Krompach 151. Tábla. 


Crus Csabay Csabay de Csaba 


Csabay de Kürt Csaholczy Csajághy de Csajig 


Csik de Uray Csákiny Csákány de Nagy-Borosnyó 152. Tábla. 
Csáki de Dánfalva Csáki de Déva Csáky gróf de Körösszeg et 
Adorján 

Csala Csanády Csanády de Göcs 

Csanády de Mezötelegd Csanády de Nagykerek Csanády de Sancto-Martino 153. Tábla 


Csánky Csányi 
Csányi de Rugonfalva 
et Sz. Udvarhely. 

Csapai de Kolo2svár 
Csaplovics de Jaszenova 
Csapó Csapó de Ecsed Csapó de Lebeny 154. Tábla. 


Csapó de Tagyos Csapodi de Fehéregyháza Csapodi de Szala-Lővd 


Csarada Csárícs Császár 


Császár Császár de Császár Császár de Füzesabony 155.Tábla, 


Császár de Jólcsz Császár de Kolgyár Császy de Pusztacsász 

Csata de Krasznamihályfalva Csatáry Csatárv de Csat.lr 


Csatárv de Várad Csatay de Csata Csáihy alitcr S/abó- de Vajda 156.Tábla. 


Csató de Csatószegh et 
Szent-Simon Csató de Csik-Delne Csató de Fige 


Csató de Jankafalva Csausz de Gyulafehérvár Csávási 


Csivay Csávossy de Csávos et 
Bobda báró Cséby 157.TábIa. 


Csedö de Csikszentgyörgy Cseflfalvay de CsefFalva Csegezi de Bágyon 


Csegezi de Csegez Cseh Cseh 


Cseh Cseh de Alsócsernáton Cseh de Czabaj 158. Tábla. 

Cseh de Désokna Cseh de Mártönfalva Cseh de Szentkatolna 


Cseh de Újvár Csehi Csehy 


Csejdi Csejtey de Csejte Cseke de Homoródszentpéter 159.Tábla. 
Csekc de Szováta Csekonics de Zsomboly 
et Janova Csekonics de Zsombolya 
et Janova gróf 
Cselkó de Cselkólehota Csemez Csemiczky de Csemicze 


Csémy Csengeri Csengery aliter Pap leO.Tábla 


Csenkey de Csenke Csentevőlgyi Csenthe 


Csepányi Csepcsányi de Kiscsepcscny Csepcsányi de Kiscsepcsény 

Cseplész Csepreghy 
Csepreghy 161. Tábla. Csepreghy de Győrös Csepy 

Csere aliter Szakács de Alsó- 
boldogasszonyfal va 
Cserényi de Alsóbalázsfalva Cserépy de Deés Cserépy-Iratossy 


Cseresnyés de Eör Cseresnyey Cserey de Kdszon alias Tuson 162.Tábla. 
Cserey de Nagyajta 
Csernátoní de Alsócsernáton 

Csergő 
Csernátoní de Alsócsernáton 

CsemoevioE de Mácsa.Csemo\'ics 
de Mácsa*tKisoroszi 
Csemyánszky Csernyánszky de Csema Csemyey I mi 163.Tábla. ¥ 
Csemyus de Kökesz 

Csesznák de Cserszeg-Gárda Csesztivó Csete 

Csetri de Mezöbánd Csetri de Szigeth 
Csia de Czó&űva 164f.Tábla. 


Csiba de Nagyabony Csibi Csicsery de Csicser 


Csicsery de Csicser Csicsói Csicsó -Keresztúri 


Csiffáry Csifiy Csigedy de Kisfalud 165.Tábla. 
Csiki de Csiksomlyó Csiki de Erzsébetvár Csiki de Nagyajta 


Csiki de Nyárádkarácsonfalva Csiki de Szárhegy Csiki de Székelyudvarhely lee.Tábia. 
Csikós 

Csikós 

Csillag de Legyesbénye Csillaghy de Pacsér Csíma 


Csinádí Csintalan Csipkés de Aranyosrákos 167.Tábla. 
imiamtmmn .i»'* 'mi » •- ; *.- na-infio -«?■-? i-^-m, . .. f-'9i f v< :i i0'.-»i t , ^mfm • 

Csiszár Csiszár de Görgényszentimre Csiszár de Kalló 


Csiszár de Marosvásárhely Csiszár de Runya Csiszér de Gidófalva 


Csizmadia Csizmadia Csizmadia alias Kisvárday 168.Tábla. 
Csizmadia alias Makai de 
Belényes 

Csobánczy 

Csoboth de Altorja 
Csohán Csohány de Nánás Csóka de Borbátviz 

Csokics CsoUich de Löwensperg Csollich de Löwensperg báró 169.Tábla. 
Csorna de Ragyolcz 
Csornák Csombor 
Csomóss de Albis 

Csongrády 
Csongrády de Brunócz Csongrády de Debreczen Csongrády de Gálospctri 170.Tábla. 
Csongvay de Magj^arcsesztve et 
Csegez 
Csonta de Csókfalva 
Csontos de Balázstelke 
Csorba 171. Tábla. 


Csorba de Alsóborsa Csorba de Alsószakácsi Csorvási 


Csószy Csöke Csörgeö 


Csucsi de Nagyenyed Csuka Csupor de Szentgyörgyvölgy 172.TábIa. 


Csutak de Kászon-Imperfalva Csutak de Kovászna 

Csúzy de Csáz et Puszta-Szent - 
Mihály 
Csüdör de Nyújtód Czaghány Czakó 


Czakó de Sepsiszentgyörgy Czapkay Czirán de Seprős 173.Tábla. 
Czech de Sternheim Czeglédy Czeglédy 
Czekelius de Rosenfeld ősi Czekelius de Rosenfeld báró Czeklessy de Eadem 

Czékus Czékus de Kuntaplócra 
Czékus de Kuntaplócza 174.Tábla. 


Czernentzky de Homonna Czibur Czigány 


Cziglényi de Néver Czigler de Felsövecse Qike de Nádudvar 

Czikó de Csikmindszent Czikó de Czikóháza 
Czillik 175.Tábla. 


Czindery de Nagy-Atád Czinege de Vácz Czingely 


Czipós de Szálka Czipott Cziráky de Czirák et Dienes- 
falva-Gróf 

Czirer Czirják Czirják de Sepsizoltán 176.Tábla. 
Czirke de Huszt Czóbel de Balogfalva Czobor de Czoborszentmihály ősi 


Czobor de Czoborszentmihály Czobor de Nemespann 

gróf 

Czomaházy 
Czompó Czvetkovics CzvetkoTÍts Pótlék. 
Aliaga de Nemesmilitics. 
Antal de Dörgicse. 

Babarik. 
Babó de Vágvecse. Baczoni de Doboly. Bakács. 


Baksy de Baksa. Balogh aliter Mészáros. Baltz.de Balzberg. Pótlék. 


Baranyay, Baráth de Péterfklva. Barátosi-Szabó. 

Bárra de Zágon. Baruch de Felsövány. 
Básthy de Egyházas-Bást. 


Báthory. Beck de Madaras. Belinyi. / Pótlék. 

Belohorszky aliter Kucsera. Bernáth. Berzeviczy de Berzevicze et Kakaslomnicz. 


Biró de Szobráncz. Bodnár alias Legenyey de Legénye. Boksa. 


Bonin. Botka de Kislapis. Brayanowyth. Pótlék. 
Buday de Bőlse. 

Cholnoky de Csolnok. Császkai de Nagylózna. 


Csete de Györgyfalva. Csilléry. Czagány 

Czihath. Czike. BINDING SCCT. SEP2413M r PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY QY{ Magyarország címeres ^^onyre 

1771 (Liber armorim Hungariíie) 

M28 
1913 
Cl 
V.l 

ROBA ,.,,.. >-.;r.w^J,^^!TÍ«'M;/ ^m